HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015"

Transkriptio

1 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa fosfori saostetaan rinnakkaissaostuksena ferrosulfaatilla. Puhdistamon mitoitusarvot ovat: Mitoitusvirtaama Q keskim m 3 /d Q max 800 m 3 /h AVL BOD 7 -kuorma kg/d Fosforikuorma 50 kg/d Puhdistamolta otetaan kokoomanäyte 12 kertaa vuodessa tulevasta, esiselkeytetystä ja lähtevästä jätevedestä. Kaikista näytteistä analysoidaan kiintoaine, alkaliteetti, ph, kokonaistyppi ja fosfori. Lisäksi esiselkeytetystä ja lähtevästä vedestä analysoidaan liukoinen fosfori sekä tulevasta ja lähtevästä COD Cr, BOD 7ATU ja sähkönjohtavuus. Lähtevästä vedestä analysoidaan myös fekaaliset enterokokit ja ammoniumtyppi. Näytteet tulevasta ja lähtevästä vedestä kerätään automaattisilla näytteenottimilla koko vuorokauden ajalta virtaaman suhteen painottaen. Vaasan hallinto-oikeuden antamassa ympäristöluvassa (ISY 64/04/1, , VaHO 06/0100/02, ) asetetut lupaehdot puhdistetulle jätevedelle ovat neljännesvuosikeskiarvoina ohitukset ja ylivuodot mukaan lukien: BOD 7atu -arvo enintään 10 mgo 2 /l ja poistoteho vähintään 95 % sekä kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,3 mg/l ja poistoteho vähintään 95 %. Tapiontie 2 C Kouvola Puh. (05) y-tunnus

2 Puhdistetun jäteveden näytekohtainen COD Cr -arvo saa olla enintään 125 mgo 2 /l ja poistotehon tulee olla vähintään 75 %. Näytekohtainen kiintoainepitoisuus saa olla enintään 35 mg/l tai poistotehon tulee olla vähintään 90 %. Vuoden aikana saa olla kaksi näytettä, jotka eivät täytä näitä raja-arvoja. Typpipitoisuuden tavoitearvona on enintään 20 mg/l aikana, jolloin biologisen prosessin lämpötila on vähintään 12 C. Vuonna 2015 puhdistamolta kerättiin näytteet taulukon 1 mukaisina ajankohtina, taulukossa myös tarkkailun aikaiset virtaamat. Lietenäyte tutkittiin kaksi kertaa. Näytteet analysoitiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Taulukko 1. Näytteenkeräysajankohdat ja tarkkailun aikaiset virtaamat. Näytteenkeräys Virtaama (m 3 /vrk) tarkkailukertojen ka -virtaama TULOKUORMITUS Koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli m 3 eli keskimäärin m 3 /vrk, joka alittaa mitoitusvirtaaman (käyttötarkkailun yhteenvetolomake liite 1). Ohituksia ei ollut (liite 1). Suurin vuorokausivirtaama oli m 3 (viikolla 18 huhti-toukokuussa) (liite 2). Suurin viikkovirtaama oli m 3 (viikolla 18) ja pienin viikkovirtaama m 3 (viikolla 46 marraskuussa). Jaksolla loka-joulukuu suurin viikkovirtaama oli m 3 (viikolla 51 joulukuussa). Puhdistamolle tuleva vesimäärä on ollut vuosina keskimäärin m 3 /vrk (taulukko 2). Vuonna 2015 vesimäärä oli keskimääräistä pienempi. Vuonna 2009 tuleva vesimäärä oli mittauksen mukaan muita vuosia selvästi suurempi, mutta koska lähtevä vesimäärä oli aiempien vuosien tasoa, tulosta voidaan pitää virheellisenä. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2

3 Taulukko 2. Puhdistamolle tuleva vesimäärä ja ohitukset (m 3 /vrk) vuosina tuleva m 3 /vrk ohitus m 3 /vrk ka Tulokuormitus oli vuonna 2015 pienintä 10 vuoden tarkastelujaksolla (taulukko 3). Vuoden 2009 tulokuormitus oli laskelmien mukaan selvästi keskimääräistä suurempaa, mikä johtuu tulevan veden suuriksi mitatuista määristä. Taulukko 3. Puhdistamon tulokuormitus (kg/vrk) vuosina ka BOD 7ATU COD Cr fosfori typpi kiintoaine Lokakuun näytteenottokerralla tulevan veden pitoisuudet olivat selvästi keskimääräistä suurempia. Elokuussa tulevan veden sähkönjohtavuus oli erittäin korkea. Tuleva vesi oli huhti- ja toukokuussa keskimääräistä laimeampaa. Kuusakoski Oy:n Rajavuoren kaatopaikan suotovesiä on käsitelty puhdistamolla kesäkuusta lähtien yhteensä m 3. Vanerikadun ja Vierumäen vastaanottopaikkojen kautta puhdistamolle viemäröitiin vuonna 2015 sakokaivolietettä m alkaen sakokaivolietteet tuotiin suoraan puhdistamolle, yhteensä m 3. Yhteensä sako- ja umpikaivolietteitä vastaanotettiin m 3. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 3

4 3 KEMIKAALIT SEKÄ SÄHKÖN-, ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS Jäteveden saostukseen käytettiin vuoden aikana ferrosulfaattia kg eli keskimäärin 940 kg/vrk (liite 1). Puhdistamon sähkönkulutus oli kwh. Kaukolämmön kulutus oli kwh. Verkostovettä kului m 3. 4 PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS Koko vuoden jaksolla katsottuna tulostaso oli hyvä (taulukko 4, vuosiyhteenvetolaskelma liite 3). Taulukko 4. Vesistöön menevän puhdistetun jäteveden pitoisuudet (mg/l), puhdistuksen kokonaistehot ja luparajat vuonna BOD 7ATU jakso 1 jakso 2 jakso 3 jakso 4 koko vuosi luparajat 3,6 mg/l 2,4 mg/l 5,6 mg/l 7,7 mg/l 4,5 mg/l 10 mg/l 97 % 99 % 94 % 95 % 96 % 95 % (jaksokohtainen) COD Cr 19 mg/l 15 mg/l 37 mg/l 53 mg/l 29 mg/l 125 mg/l 95 % 90 % 89 % 87 % 90 % 75 % (näytekohtainen) fosfori 0,13 mg/l 0,10 mg/l 0,21 mg/l 0,56 mg/l 0,22 mg/l 0,3 mg/l 98 % 97 % 96 % 93 % 96 % 95 % (jaksokohtainen) kiintoaine 3,0 mg/l 1,9 mg/l 5,2 mg/l 9,2 mg/l 4,5 mg/l 35 mg/l tai 99 % 98 % 97 % 96 % 98 % 90 % (näytekohtainen) Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus vuosina on esitetty taulukossa 5. Vuonna 2015 vesistökuormitus oli keskimääräistä pienempää. Hapenkulutukset ja typpikuormitus olivat vuonna 2015 pienimpiä koko 10 vuoden tarkastelujaksolla. Taulukko 5. Puhdistetun jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus (kg/vrk) ka BOD 7ATU COD Cr fosfori 3,8 2,6 2,8 2,1 1,1 1,3 1,6 1,8 1,9 1,4 2,0 typpi kiintoaine Kymijoen vesi ja ympäristö ry 4

5 5 JÄTEVESILIETTEEN MÄÄRÄ, LAATU JA SIJOITUS Lietettä kuljetettiin Labio Oy:lle Lahteen biokaasu- ja kompostointilaitokselle m 3 (liite 1). Kuivattu liete analysoitiin kaksi kertaa vuonna Näytteet otettiin ja Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista (nro 24/11) on annettu lannoitevalmisteiden haitallisille metalleille enimmäispitoisuudet. Lietenäytteiden sisältämät raskasmetallipitoisuudet (taulukko 6) olivat selvästi alle enimmäispitoisuuksien, joten tutkittujen ominaisuuksien osalta lietettä voi käyttää lannoitteena. Taulukko 6. Lietetutkimusten & tulokset. Kuivaaine hehkjäänn ph typpi fosfori kromi nikkeli kadmium lyijy sinkki kupari elohopea % % ka g/kgka mg/kgka mg/kgka mg/kgka , <0, , , ,6 8,5 <0, ,14 6 TULOSTEN TARKASTELU Loka-joulukuu Neljännen jakson ensimmäisellä näytteenottokerralla tulokset olivat jaksolle ja yksittäisille näytteille asetettujen rajojen mukaisia (jaksoyhteenvetolaskelma liitteenä 4). Typpipitoisuus oli tavoitearvon mukainen. Marraskuun näytteenottokerralla fosforitulokset eivät olleet jaksolle asetettujen ehtojen mukaisia. Typpipitoisuus ei ollut tavoitearvon mukainen. Joulukuun näytteenottokerralla fosforitulokset ja BOD:n poistoteho eivät olleet jaksolle asetettujen ehtojen mukaisia. Kiintoaine ja COD-tulokset olivat yksittäisille näytteille asetettujen ehtojen mukaisia, sillä vaikka kiintoaineen poistoteho alitti tehovaatimuksen, pitoisuus oli ehtojen mukainen. Typpipitoisuus oli tavoitearvon mukainen vaikka veden lämpötila oli alle +12 C. Puhdistamo ei täyttänyt jaksolle asettuja ehtoja fosforin osalta. Suotovesi-, sako- tai umpikaivokuormat aiheuttivat ongelmia. Joulukuussa lähtevän veden kiintoainepitoisuus oli keskimääräistä suurempi. Ilmastusaltaiden lämpötila oli lokakuussa 13,6 C, marraskuussa 12,1 C sekä joulukuussa 9,9 C. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 5

6 Koko vuosi Tammi-maaliskuun jakson aikana puhdistamo toimi erittäin hyvin ja jakson lupaehdot saavutettiin. Kiintoaineen ja COD:n yksittäiset näytteet olivat asetuksen mukaisia. Jakson näytteenottokerroilla ilmastusaltaiden lämpötilat olivat 6-7 C. Helmikuun tarkkailukerralla lähtevän veden fosfori- ja kiintoainepitoisuudet olivat erittäin pieniä. Koko jaksolla kemiallinen hapenkulutus oli alle määritysrajan tai määritysrajan tuntumassa. Lingon rummun huolto oli Huhti-kesäkuun jakson aikana puhdistamo toimi erittäin hyvin ja jakson lupaehdot saavutettiin. Kaikki COD:n ja kiintoaineen yksittäiset näytteet olivat lupaehtojen mukaisia. Huhtikuussa lähtevän veden kiintoainepitoisuus, hapenkulutukset ja enterokokkien määrä oli alle määritysrajan, toukokuussa hapenkulutukset. Lähtevän veden fosforipitoisuus oli jaksolla pieni. Jakson näytteenottokerroilla ilmastusaltaiden lämpötilat olivat 7, 8 ja 11 C. Puhdistamolla tehtiin automaatiosaneerausta Logiikkamuutokset paransivat prosessinohjausta, mutta ylijäämälietteen poisto, ferron valmistus ja ilmastus olivat käsisäädöillä asti. Heinä-syyskuun jakson aikana puhdistamo toimi melko hyvin. Jakson lupaehdot saavutettiin lukuun ottamatta BOD:n niukkaa poistotehon alitusta. Kaikki COD:n ja kiintoaineen yksittäiset näytteet olivat lupaehtojen mukaisia. Syyskuun näytteenottokerralla lähtevän veden sähkönjohtavuus, alkaliteetti, hapenkulutukset ja typpipitoisuus olivat keskimääräistä suurempia. Jakson näytteenottokerroilla ilmastusaltaiden lämpötilat olivat C. Lähtevän veden typpipitoisuudet ylittivät tavoitetason heinä- ja syyskuun tutkimuskerroilla. Elokuussa typpipitoisuus oli pienempi kuin koskaan aiemmin tarkkailun aikana. Katsottaessa vuotta kokonaisuutena puhdistamo toimi typen poistoa lukuun ottamatta hyvin. Kiintoaineen poistoteho oli joulukuun näytteenottokertaa lukuun ottamatta %. COD:n ja kiintoaineen yksittäiset näytteet olivat ehtojen mukaisia. Vuodessa saa olla kaksi näytettä, jotka eivät täytä ehtoja. Lähtevän veden hapenkulutukset olivat syyskuusta lähtien suurempia kuin alkuvuodesta. Lähtevän veden fosforipitoisuudet olivat vuoden toisella puolikkaalla suurempia kuin ensimmäisellä. Graafinen esitys puhdistamon toiminnasta on liitteenä 5. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 6

7 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Anne Åkerberg Tutkija, FM LIITTEET 1 käyttötarkkailun yhteenvetolomake (2 sivua) 2 viikkovirtaamat vuosiyhteenvetolaskelma 2015 (2 sivua) 4 jaksoyhteenvetolaskelma loka-joulukuulta 2015 (2 sivua) 5 graafinen esitys puhdistamon toiminnasta TIEDOKSI Heinolan kaupunki, vesihuoltolaitos, (posti + pdf) Heinolan kaupunki, ympäristötoimisto, Hämeen ELY-keskus, Tiedot siirretään sähköisesti TYVIin Kymijoen vesi ja ympäristö ry 7

8 KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE LIITE 1 Vuosi: 2015 Kunta: Heinola Puhdistamo: Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamo Puhdistamonhoitajan nimi ja puhelinnumero: Jake Nylund Kuukausi Käsitelty vesimäärä Jäteveden saostukseen käytetyt kemikaalit min keskim max m 3 /kk 1: yht. kg/kk g/m 3 kg/kk g/m 3 Ferro Polym. Sakokaivoliete Lietteen loppusijoitus m 3 /kk viljelykäyttö viherrakenta minen kaatopaikka erill. varasto tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä koko vuonna Keskimäärin vuorokautta kohti muualle minne? Kujala m 3 /kk Kymijoen vesi ja ympäristö ry Tapiontie 2C, Kouvola puh

9 LIITE 1 Sähkön kulutus Polymeeriä, jäteveteen Polymeeriä, lietteeseen Neutralointikemikaalit Kalkkia, lietteeseen Lietettä kompostoitu kwh/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi m 3 /vuosi Ohituksia: ei ohituksia koko vuonna ei kyllä, selvitys erillisellä lomakkeella Lingon rummun iso huolto Automaatiosaneeraus , Mipro Oy. Osa laitoksesta käsiajolla Ilmastuksen lämpötila > 12 astetta alkaen. Kymijoen vesi ja ympäristö ry Tapiontie 2C, Kouvola puh

10 LIITE 2 VIIKKOVIRTAAMAT Vuosi:2015 Viemärilaitos: Heinola Jakso: Vuosi Viikko nro Kokonaisvirtaama m 3 /viikko Suurin vuorokausivirtaama (Q max ) m 3 /vrk Viikko nro Kokonais -virtaama m 3 /viikko Suurin vuorokausivirtaama (Q max ) m 3 /vrk Viikko 53, yht ja maks Kymijoen vesi ja ympäristö ry Tapiontie 2C, Kouvola puh

11 VUOSIRAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 LIITE 3 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSOT: J1 = J2 = J3 = J4 = Tulokset/jaksot J1 J2 J3 J4 Vuosi Raja Tavoite Virtaama Käsitelty m³/d Ohitus m³/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön m³/d k-aine Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l 2,9 1,9 5,3 9,3 4,5 35 Ohitus mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön mg/l 3,0 1,9 5,2 9,2 4,5 35 Käsittelyteho % Kokonaisteho % COD Cr Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mgo2/l Käsitelty mgo2/l Ohitus mgo2/l 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön mgo2/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BHK7 (ATU) Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mgo2/l Käsitelty mgo2/l 3,6 2,4 5,7 7,7 4,5 10 Ohitus mgo2/l 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön mgo2/l 3,6 2,4 5,6 7,7 4,5 10 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mgn/l Käsitelty mgn/l Ohitus mgn/l 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön mgn/l

12 VUOSIRAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSOT: J1 = J2 = J3 = J4 = Tulokset/jaksot J1 J2 J3 J4 Vuosi Raja Tavoite kok.n Käsittelyteho % 35 0, Kokonaisteho % 35 0, kok.p Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d 0,84 0,76 1,1 3,0 1,4 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 0,84 0,76 1,1 3,0 1,4 Tuleva vl mgp/l 5,4 2,7 5,6 8,1 5,1 Käsitelty mgp/l 0,13 0,095 0,21 0,57 0,22 0,3 Ohitus mgp/l 0,0 0,0 0,0 0,0 Vesistöön mgp/l 0,13 0,095 0,21 0,56 0,22 0,3 Käsittelyteho % Kokonaisteho %

13 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 LIITE 4 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d Käsitelty m³/d Ohitus m³/d ,0 Vesistöön m³/d lämpötila Tuleva (vl) C Käsitelty C ,9 12 Ohitus C Vesistöön C ,9 k-aine Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 4,9 6,6 14 9,3 35 Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 4,9 6,6 14 9,2 35 Käsittelyteho % Kokonaisteho % COD Cr Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mgo2/l Käsitelty mgo2/l Ohitus mgo2/l 0,0 Vesistöön mgo2/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BHK7 (ATU) Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mgo2/l Käsitelty mgo2/l 8,7 6,4 7,8 7,7 10 Ohitus mgo2/l 0,0 Vesistöön mgo2/l 8,7 6,4 7,8 7,7 10 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d

14 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite kok.n Tuleva (vl) mgn/l Käsitelty mgn/l Ohitus mgn/l 0,0 Vesistöön mgn/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 1,3 3,2 5,0 3,0 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 1,3 3,2 5,0 3,0 Tuleva (vl) mgp/l 9,7 7,7 6,6 8,1 Käsitelty mgp/l 0,28 0,67 0,70 0,57 0,3 Ohitus mgp/l 0,0 Vesistöön mgp/l 0,28 0,67 0,70 0,56 0,3 Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %

15 LIITE 5 Heinolan puhdistamon lähtevän jäteveden pitoisuuksia, reduktioita ja lämpötiloja 2015 luparajat vaakaviivoina, typpipitoisuuden osalta kyseessä on tavoitearvo prosessilämpötilan ollessa yli +12 C Kiintoainepitoisuus mg/l Kiintoainereduktio % Vuosi Vuosi CODCr mgo2/l COD-reduktio % Vuosi Vuosi BOD7ATU mgo2/l BOD-reduktio % J1 J2 J3 J4 Vuosi 85 J1 J2 J3 J4 Vuosi Fosforipitoisuus mg/l Fosforireduktio % 0, ,5 0,4 95 0,3 0,2 90 0,1 0 J1 J2 J3 J4 Vuosi 85 J1 J2 J3 J4 Vuosi Typpipitoisuus mg/l Typpireduktio % Vuosi Vuosi Veden lämpötila C

16 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUU YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa fosfori saostetaan rinnakkaissaostuksena ferrosulfaatilla. Puhdistamon mitoitusarvot ovat: Mitoitusvirtaama Q keskim m 3 /d Q max 800 m 3 /h AVL BOD 7 -kuorma kg/d Fosforikuorma 50 kg/d Puhdistamolta otetaan kokoomanäyte 12 kertaa vuodessa tulevasta, esiselkeytetystä ja lähtevästä jätevedestä. Kaikista näytteistä analysoidaan kiintoaine, ph, BOD 7ATU, kokonaistyppi ja fosfori. Lisäksi esiselkeytetystä ja lähtevästä vedestä analysoidaan alkaliteetti ja liukoinen fosfori. Tulevasta ja lähtevästä vedestä analysoidaan lisäksi COD Cr. Lähtevästä vedestä analysoidaan myös fekaaliset enterokokit ja ammoniumtyppi. Esiselkeytyksestä otettujen näytteiden analyysituloksia ei näy tämän jaksoraportin yhteenvetotaulukossa. Näytteet tulevasta ja lähtevästä vedestä kerätään automaattisilla näytteenottimilla koko vuorokauden ajalta virtaaman suhteen painottaen. Tammi-maaliskuussa näytteet kerättiin , ja Näytteet analysoitiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Tapiontie 2 C Kouvola Puh. (05) y-tunnus

17 2 TULOKUORMITUS Tammi-maaliskuun puhdistettu vesimäärä oli yhteensä m 3 eli keskimäärin m 3 /vrk, joka on vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (käyttötarkkailun yhteenvetolomake liitteenä 1, viikkovirtaamat liitteenä 2). Jakson suurin viikkovirtaama oli m 3 (helmikuussa viikolla 6) ja pienin viikkovirtaama oli m 3 (tammikuussa viikolla 3). Jakson maksimi vuorokausivirtaama oli m 3 (viikolla 6). Tulevan veden kemiallinen hapenkulutus oli tammikuussa keskimääräistä suurempi ja jätevesimäärä keskimääräistä pienempi. 3 KEMIKAALIEN KULUTUS Ferrosulfaattia käytettiin jakson aikana kg (liite 1). 4 PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS Puhdistamolta lähtevän ja vesistöön johdettavan veden keskimääräiset pitoisuudet, puhdistustehot ja kuormitukset tammi-maaliskuun jaksolla ovat taulukossa 1. Taulukossa on lupamääräyksen mukaiset luparajat. Lisää tuloksia jaksoraportin yhteenvetotaulukossa liitteessä 3. Puhdistamolla ei ollut ohituksia jakson aikana. Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden pitoisuuksia, reduktioita ja kuormituksia jaksolla tammimaaliskuu. Lähtevä Pitoisuus (mg/l) Vesistöön menevä Lupaehdot Reduktio % Kuormitus (kg/d) BOD 7ATU 5, mg/l, 95 % Kok.fosfori 0, ,6 0,3 mg/l, 95 % COD Cr mg/l, 75 %, näytekohtainen Kiintoaine 2, mg/l, 90 %, näytekohtainen Kok.typpi tavoite alle 20 mg/l kun prosessilämpötila yli 12 o C 5 JÄTEVESILIETTEEN LAATU, MÄÄRÄ JA SIJOITUS Liete tutkittiin kerran jakson aikana, Näytteen sisältämät raskasmetallipitoisuudet olivat selvästi alle enimmäispitoisuuksien, joten tutkittujen ominaisuuksien osalta lietettä voi käyttää lannoitteena. Kuivattua lietettä kuljetettiin Labio Oy:lle Lahteen biokaasu- ja kompostointilaitokselle 659 m 3 (liite 1). Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2

18 6 TULOSTEN TARKASTELU Tammikuun tarkkailukerralla lähtevän veden fosforipitoisuus oli pieni ja kemiallinen hapenkulutus alle määritysrajan. Helmi-maaliskuussa fosforitulokset eivät aivan olleet jaksolle asetettujen ehtojen mukaisia, mistä johtuen koko jakson tasolla tarkasteltuna fosforin puhdistusteho jäi niukasti lupaehdosta. Fosforipitoisuus ja BOD-tulokset olivat jakson lupaehtojen mukaisia. Kiintoaineen ja COD:n yksittäiset näytteet olivat asetuksen mukaisia. Jakson näytteenottokerroilla ilmastusaltaiden lämpötilat olivat reilu 7 C. KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Anne Åkerberg Tutkija, FM LIITTEET 1 Käyttötarkkailun yhteenvetolomake 2 Viikkovirtaamat 3 Yhdistelmätaulukko tuloksista (2 sivua) TIEDOKSI Heinolan kaupunki, vesihuoltolaitos, (posti + pdf) Heinolan kaupunki, ympäristötoimisto, Hämeen ELY-keskus, Tiedot siirretty sähköisesti TYVIin Kymijoen vesi ja ympäristö ry 3

19 KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE LIITE 1 Vuosi: 2016 Kunta: Heinola Puhdistamo: Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamo Puhdistamonhoitajan nimi ja puhelinnumero: Jake Nylund Kuukausi Käsitelty vesimäärä Jäteveden saostukseen käytetyt kemikaalit min keskim max m 3 /kk 1: yht. kg/kk g/m 3 kg/kk g/m 3 Ferro Polym. Sakokaivoliete Lietteen loppusijoitus m 3 /kk viljelykäyttö viherrakenta minen kaatopaikka erill. varasto Tammi Helmi Maalis muualle minne? Kujala m 3 /kk Yhteensä koko vuonna Keskimäärin vuorokautta kohti Kymijoen vesi ja ympäristö ry Tapiontie 2C, Kouvola puh

20 LIITE 2 VIIKKOVIRTAAMAT Vuosi: 2016 Jakso: 1 Viemärilaitos: Heinola Viikko nro Kokonaisvirtaama m 3 /viikko Suurin vuorokausivirtaama (Q max ) m 3 /vrk Viikko nro Kokonais -virtaama m 3 /viikko Suurin vuorokausivirtaama (Q max ) m 3 /vrk Kymijoen vesi ja ympäristö ry Tapiontie 2C, Kouvola puh

21 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 LIITE 3 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d Käsitelty m³/d Ohitus m³/d ,0 Vesistöön m³/d lämpötila Tuleva (vl) C Käsitelty C 7,1 7,3 7,7 7,4 Ohitus C Vesistöön C 7,1 7,3 7,7 k-aine Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 9, Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 9, Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 2,2 3,2 2,2 2,6 35 Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 2,2 3,2 2,2 2,6 35 Käsittelyteho % Kokonaisteho % COD Cr Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mgo2/l Käsitelty mgo2/l Ohitus mgo2/l 0,0 Vesistöön mgo2/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BHK7 (ATU) Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mgo2/l Käsitelty mgo2/l 5,4 4,6 7,4 5,8 10 Ohitus mgo2/l 0,0 Vesistöön mgo2/l 5,4 4,6 7,4 5,8 10 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d

22 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Heinolan keskuspuhdistamo, Heinola LAITOSTUNNUS: 188 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite kok.n Tuleva (vl) mgn/l Käsitelty mgn/l Ohitus mgn/l 0,0 Vesistöön mgn/l Käsittelyteho % ,4 13 Kokonaisteho % ,4 13 NH4-N Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva (vl) mgn/l Käsitelty mgn/l Ohitus mgn/l 0,0 Vesistöön mgn/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 0,86 2,0 1,6 1,6 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,86 2,0 1,6 1,6 Tuleva (vl) mgp/l 7,2 4,9 5,1 4,9 Käsitelty mgp/l 0,19 0,33 0,31 0,28 0,3 Ohitus mgp/l 0,0 Vesistöön mgp/l 0,19 0,33 0,31 0,27 0,3 Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/2017

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/2017 1 KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/217 1. YLEISTÄ Loka-joulukuun välisenä aikana puhdistamon kuormitusta ja toimintaa on seurattu vähintään kaksi kertaa kuussa 24 h:n kokoomanäytteistä.

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018

ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018 ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1 JOENSUUN VESI Enon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen

Lisätiedot

TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018

TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018 TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 JOENSUUN VESI Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 1 VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Tuupovaaran taajaman jätevedet puhdistetaan

Lisätiedot

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 14. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Vastaanottaja Mäntsälän Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 18.10.2016 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki C 704.5 Vesi- ja viemärilaitos Vesihuoltopäällikkö Heikki Hirvonen (email) Käsityökatu 42-44 4.3.2008 78201 VARKAUS Tiedoksi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 1.8.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Päivämäärä 1.8.2017

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2016, 10.10.2016 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 4.2.213 Nro 29-13-613 2 (13) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

ORIVEDEN TÄHTINIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2017

ORIVEDEN TÄHTINIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2017 Vesiosasto/VJ 7.2.218 Kirjenumero 288/18 Oriveden kaupunki Tekninen toimisto PL 7 3531 ORIVESI ORIVEDEN TÄHTINIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 217 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS, JVP Tutkimus: 11/2018, 5.6.2018 (5FORSS). Tarkkailuajankohtana puhdistustulos täytti ympäristöluvan tason lukuun ottamatta lievästi luparajan ylittänyttä orgaanisen

Lisätiedot

Lempäälän kunnan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2018

Lempäälän kunnan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2018 Lempäälän kunnan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 218 Ville Juusela RAPORTTI 219 nro 279/19 Lempäälän kunnan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset.

Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset. s. 1 (1) FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS, JVP Tutkimus: 20/2017, 25.10.2017 (5FORSS). Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset. Ville

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy (ent. Mäntsälän Vesi Oy) Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 4/2016 ja vuosiyhteenveto Päivämäärä 22.2.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 4/2017 ja vuosiyhteenveto Päivämäärä 22.2.2018 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2017 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto toukokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto toukokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto toukokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Heidi Ilmanen 6.7.21 Nro 238-1-3443 2 (14) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Mirva Levomäki 17.6.21 Nro 22-1-2848 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 1/2017, 17.1.2017 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015 1 / 3 Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO C 776 4.9.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 1/2017 Päivämäärä 19.4.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Päivämäärä

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 20/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 20/2016 Espoon

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 4/2016, 29.4.2016 (5jatur). Puhdistamolle tuleva jätevesivirtaama oli tarkkailuajankohtana yli kaksinkertainen kuivan ajan tasoon verrattuna johtuen laimentavista

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2017 SISÄLTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2017 SISÄLTÖ Vesiosasto/ET 14.2.218 Kirjenumero 29/18 Lempäälän kunta Tekninen toimisto PL 36 3751 LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 217 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten tarkkailu 2015 Jari Männynsalo Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Varkauden Kangaslammin kaupunginosan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon

Lähetämme oheisena Varkauden Kangaslammin kaupunginosan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2 / 15 Keski-Savon Vesi Oy C 1407 Janne Särkkä (email) Borginkatu 9 78300 VARKAUS 26.1.2018 Tiedoksi (email): Keski-Savon Vesi Oy /Tero Hatva Keski-Savon Vesi Oy/Arto Koponen Varkauden kaupunki/karita

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 4/2017, 26.4.2017 (5JATUR). Tulokuormitus oli orgaanisen aineen osalta noin 20 % pienempi kuin vuoden 2016 keskimääräinen tulokuorma, mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ Vesiosasto/HKO 11.8.2014 Kirjenumero 615/14 Virtain kaupunki Vesihuoltolaitos PL 85 34801 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto helmikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto helmikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto helmikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2016.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2016. Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 27.2.2017 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) POMARKUN KUNTA, JVP Tutkimus: 2/2018, 18.4.2018 (5POMAR). Pomarkun jvp:n tarkkailunäytteenotto epäonnistui tulevan veden näytteenottimen toimintahäiriön vuoksi. Puhdistamolta kuitenkin otettiin

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Laura Lehtniemi 25.3.215 Nro 29-15-1658 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 12 Laura Lehtniemi 28.2.13 Nro 238-13-1121 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (12)

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Laura Lehtniemi 16.9.214 Nro 29-14-675 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2011 JA JAKSORAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) Puhdistettu jätevesi johdetaan ojaa pitkin Luhtajokeen. 1. Yleistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2017 1 (5) 8 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2016 HEL 2017-003570 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen (email) 72210 TERVO C 776 16.8.2012 Tiedoksi (email): Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014 Pantone 3 Vesiosasto/HKO 11.5.214 Kirjenumero 46/15 Kankaanpään kaupunki Tekniset palvelut 387 Kankaanpää KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 214

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Keski-Savon Vesi Oy:n Varkauden Akonniemen jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2017.

Lähetämme oheisena Keski-Savon Vesi Oy:n Varkauden Akonniemen jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2017. 1 / 17 Keski-Savon Vesi Oy C 704 Janne Särkkä Borginkatu 9 78300 VARKAUS 6.3.2018 Tiedoksi: Keski-Savon Vesi Oy/ Juha Lind Keski-Savon Vesi Oy/Tero Hatva Varkauden kaupunki/karita Krooks Varkauden kaupunki/arto

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS JOENSUUN VESI LIIKELAITOS Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 217 on 2,55 milj. euroa. Toteutuneen ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 28 Nina Leino 28.4.29 Nro 22-9-1647 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (28) Sisällys

Lisätiedot

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa. s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 7/2016, 26.7.2016 (5JATUR). Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Lisätiedot

Hyvinkään Vesi, Kaukasten jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Hyvinkään Vesi, Kaukasten jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 10/2015 Hyvinkään Vesi, Kaukasten jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 10/2015 Hyvinkään Vesi, Kaukasten jätevedenpuhdistamon käyttö- ja

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO.. VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 3/2017, 22.3.2017 (5KANKA). Kankaanpään jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana lumien sulamisesta johtuvista hule/vuotovesistä huolimatta kohtuullisen vakaasti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 SISÄLTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 SISÄLTÖ Pantone 3 Vesiosasto/ET 28.4.217 Kirjenumero 55/17 Lempäälän kunta Tekninen toimisto PL 36 3751 LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 216 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

S- J L u...

S- J L u... Pantone 300 Or PL 35 O JÄ K S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii rive L 7 5301 OR ÄT KÄ SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT SÄ PER YLE TUL KÄS 1 2 3 LIET TUL EET 1. T

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS JOENSUUN VESI LIIKELAITOS Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2018 on 2,55 milj. euroa. Liitteenä olevan tuloslaskelman perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 3/2017, 30.8.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015

IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 Jakelu: Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Riitta-Sisko Wirkkala Kaakkois-Suomen ELY-keskus / kirjaamo Imatran seudun ympäristötoimi / Anna-Maija

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS JOENSUUN VESI LIIKELAITOS Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2018 on 2,55 milj. euroa. Toteutuneen ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 15.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2014 TA 2015 Tot 3/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % Tuotot 3 393 14 780 3 479 23,5 86 2,5 Kulut -1 626-7 424-1 435 19,3

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon 1 / 16 Tervon kunta C 776 Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO 9.2.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Mirva Levomäki 18.1.211 Nro 22-11-174 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS JOENSUUN VESI LIIKELAITOS Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 2018 on 2,55 milj. euroa. Toteutuneen kolmannen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013. 1 / 16 Oravin vesiosuuskuntac 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 30.1.2014 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 11.10.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 9/2015 TA 2016 Tot 9/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 11 423 15 478 11 444 73,9 21 0,2 Kulut -5 329-7 581-5 309 70,0

Lisätiedot

Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 214 Jari Männynsalo Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 24.3.214 Nro 325-14-134 2 (23) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 5.3.213 Nro 22-13-1238 2 (16) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (212) Sisällys

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 ( JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Riihimäen kaupungin jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta. TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 2/2017, 15.2.2017 (5EU). Puhdistamolle tuli maltillinen virtaama (1722 m³/d) ja tuleva kuormitus oli hieman keskimääräistä pienempää. Vuoden 2016 keskimääräiseen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 21.3.214 Nro 22-14-1128 2 (19) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 28.12.2016 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot