TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014"

Transkriptio

1 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015 Janne Raunio ISSN

2 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat joen vedenlaatua ja kalastoa koskevan yhteistarkkailun vuonna Tarkkailu koostui Tainionvirran viiden koskialueen sähkökoekalastuksista, Tainionvirran ja Joutsjärven vedenlaadun tarkkailusta sekä Tainionvirran jatkuvatoimisesta kiintoaineseurannasta. Sähkökoekalastuksissa tavattiin seitsemää kalalajia. Lukumääräisesti yleisimmät lajit olivat edellisvuosien tavoin kivennuoliainen ja kivisimppu. Kivennuoliainen oli runsaslukuisin ylimmillä koskille (Ekonkoski ja Vuoteenkoski) ja vastaavasti kivisimppu oli yleisin laji Vanhanmyllynkoskella ja Hotilankoskella. Taimenen poikasia tavattiin vain Vanhanmyllynkosken niskalta ja Hotilankoskelta. Vesistökuormituksella ei näyttänyt olevan merkittäviä vaikutuksia koskien kalastoon. Koskikunnostuksilla ei ole toistaiseksi ollut positiivisia vaikutuksia ainakaan Tainionvirran yläosan lohikalakantoihin. Tainionvirran vesianalyysien perusteella näytepisteiden väliset erot olivat useimmissa vedenlaadun parametreissa pieniä. Selvimmät erot oli havaittavissa kiintoaine-, kokonaisfosfori- sekä rautapitoisuuksissa. Vedenlaadussa oli havaittavissa selvää vuodenaikaista vaihtelua, ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien kohotessa kevään ja kesän aikana. Jatkuvatoiminen kiintoaineseuranta osoitti, että Tainionvirran kiintoainepitoisuudet olivat kevään sulamisvesien jälkeen melko selvästi yhteydessä virtaamavaihteluihin. Kiintoainepitoisuuksien taustatasona voidaan pitää n. 1,5 mg/l, ja pitoisuudet nousivat suurimmillaan noin nelinkertaisiksi. Joutsjärvi oli ravinnepitoisuuksien perusteella melko karu/lievästi rehevä. Loppukesän näytteiden perusteella syvännealueen päällysvedessä levämäärät olivat melko korkeita, ilmentäen lievästi rehevää/rehevää vedenlaatua.

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VESISTÖN YLEISKUVAUS 1 3 KALASTO JA KALANISTUTUKSET 3 4 AINEISTO JA MENETELMÄT Sähkökoekalastukset Vedenlaadun tarkkailu Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoaineseuranta 4 5 TULOKSET Sähkökoekalastukset Vedenlaadun tarkkailu Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoaineseuranta 11 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 16 VIITTEET 17 LIITTEET Liite 1 Tainionvirran kalaistutukset vuonna 2014 Liite 2 Tainionvirran sähkökoekalastuksien koealojen lajikohtaiset tulokset Liite 3 Tainionvirran ja Joutsjärven vesianalyysitulokset vuodelta

4 JOHDANTO Tainionvirran kalastoa ja vedenlaatua on tähän asti seurattu kuormittajakohtaisten tarkkailuohjelmien puitteissa. Kuormittajat päättivät vuonna 2013 teettää esityksen Hämeen ELY-keskukselle uudeksi yhteistarkkailuohjelmaksi. Kymijoen vesi ja ympäristö ry laati ohjelmaehdotuksen (Raunio 2013), jonka Hämeen ELY-keskus joillakin täydennyksillä hyväksyi (HAMELY/760/07.00/2010/1948/5723/2013). Uuden tarkkailuohjelman alle koottiin yhtä lukuun ottamatta kaikki Tainionvirran kuormittajat. Yhdistämällä tarkkailut oli mahdollista saada kustannussäästöjä sekä selkeyttää Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailua. Yhteistarkkailun tarkoituksena on tuottaa tietoa toiminnanharjoittajien vaikutuksista Tainionvirran vedenlaatuun, kalastoon ja kalastukseen. Vuoden 2014 tarkkailu piti sisällään koekalastukset, vedenlaadun tarkkailun ja jatkuvatoimisen kiintoaineseurannan. Kalastustiedustelua siirrettiin vuodella eteenpäin liian vähäisen vastausmäärän vuoksi. Yhteistarkkailuun osallistuvat seuraavat kuormittajat (Kuva 1): Hartolan kunta jätevedenpuhdistamon (Dnro. HAM-2005-Y ) ja suljetun kaatopaikan osalta Vapo Oy Jaakkolansuon turvetuotantoalueen osalta (Dnro. ESA VI/365/04.08/2010) Hartolan Turve Isosuon turvetuotantoalueen osalta (Dnro. ESA VI/627/04.08/2010) Vanhanmyllynkosken kalanviljelylaitos (Dnro. ISY-2007-Y-96) 2 VESISTÖN YLEISKUVAUS Tainionvirta kuuluu Sysmän reitin vesistöalueeseen (14.8), sen Joutjärven-Tainionvirran osa-alueeseen. Tainionvirta alkaa Jääsjärven eteläpäästä ja jatkuu jokijaksojen ja järvialtaiden muodostamana ketjuna Päijänteeseen asti. Tainonvirran pituus Jääsjärven ja Joutsjärven välillä on 13,5 km. Jääsjärven luusuassa Tainonvirran keskivirtaama on noin 12 m 3 /s. Virran varrella on koskia, joista vuolain on Ekonkoski. Putouskorkeutta Tainionvirralla on 7 m. Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan purkuojaa pitkin Tainionvirtaan (Kuva 1). Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus Tainionvirtaan oli vuonna 2014 keskimäärin 17 kg kiintoainetta, 23 kg typpeä ja 0,4 kg fosforia päivässä. Kunnan suljetulta kaatopaikalta on viime vuosilta vain muutamia havaintoja, joiden perusteella suotovesien ravinnekuormitus on hyvin vähäistä. Vesimääristä ja pitoisuuksista ei ole kuitenkaan riittävästi havaintoja luotettavan vuosikuormituksen arvioimiseksi. Suotovedet johdetaan Tainionvirtaan Raiteenojaa pitkin. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015 1

5 Kuva 1. Tutkimusalueen kuormituspisteet sekä vesistö- ja kalataloustarkkailun näytepisteet. 2 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015

6 Vapo Oy:n Jaakkolansuon kuivatusvedet johdetaan Jääsjärven Hakokallionlahteen (Kuva 1). Jaakkolansuon kokonaiskuormitus pintavalutuskentän jälkeen (nettopäästöt) olivat vuonna kg/vuosi kiintoainetta, 395 kg/vuosi typpeä ja 10 kg/vuosi fosforia. Tainionvirtaa kuormittavat myös Hartolan Turpeen Isosuo, jonka kuivatusvedet johdetaan Raiteenojaa pitkin Tainionvirtaan (Kuva 1), sekä Vanhanmyllynkosken kalanviljelylaitos (Kuva 1). Näiden kuormitustietoja vuodelta 2014 ei saatu tuottajilta. 3 KALASTO JA KALANISTUTUKSET Tainionvirta on yksi eteläisen Suomen merkittävimmistä taimenjoista. Tainionvirtaa on myös kunnostettu virtakutuisten kalojen elin- ja lisääntymisolojen parantamiseksi sekä kalastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuonna 2009 toteutettiin Hämeen ELY-keskuksen johdolla Tainionvirran kalataloudellinen kunnostushanke. Kunnostustöiden vaikutuksia Tainionvirran vedenlaatuun seurattiin kesän 2009 aikana, ja tuloksista koostettiin yhteenvetoraportti (Häkkinen 2009). Koskikunnostusten vaikutuksia Tainionvirran purkautumiskykyyn on tarkasteltu Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n lausunnoissa (Raunio 2010). Lohikalojen kannoista huolehditaan säännöllisin istutuksin (Liite 1). Tainionvirtaan on istutettu myös täplärapua. Tainionvirtaan istutettiin vuonna vuotiaita kirjolohia 893 kpl, yksivuotiaita järvitaimenen poikasia 187 kpl, 4-5 -vuotiaita järvitaimenia 1389 kpl (Liite 1). Tainionvirran kalastoon kuuluvat myös ahven, hauki, made, salakka, lahna, särki, kivisimppu, pikkunahkiainen ja kivennuoliainen. 4 AINEISTO JA MENETELMÄT 4.1 Sähkökoekalastukset Tarkkailuohjelman (Raunio 2013) ja sen hyväksymiskirjeen mukaisesti sähkökoekalastuksia suoritettiin Tainionvirran viidellä koskialueella (Kuva 1). Kaksi ylintä koealaa, Ekonkoski ja Vuoteenkosken yläosa, toimivat vertailualueina kolmelle alimmalle koealalla, jotka sijaitsevat jätevesien purkupaikkojen alapuolella. Tosin Vapo Oy:n Jaakkolansuon kuivatusvedet johdetaan Jääsjärven luusuaan, Hakokallionlahteen, joten vähäistä kuormitusta kohdistuu myös vertailukoskiin. Kultakin koskelta valittiin koekalastukseen noin 100 m 2 :n suuruinen koeala, joka kalastettiin kahden poistopyynnin menetelmällä. Vuoden 2014 koekalastukset tehtiin syyskuun alussa. Koekalastukset suoritettiin aggregaattikäyttöisellä laitteella. Koekalastuksissa sovellettiin eurooppalaista menetelmästandardia (SFS-EN : 2003). Kunkin poistopyynnin saalis mitattiin ja punnittiin lajikohtaisesti. Tulokset syötettiin Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015 3

7 kalatietorekisteriin, ja aineistosta laskettiin kullekin koealalle lajikohtaiset tiheys- ja biomassa-arviot pinta-alayksikköä kohden. 4.2 Vedenlaadun tarkkailu Tainionvirran ja Joutsjärven vedenlaatua seurantaan yhteensä viidellä näytepisteellä (Kuva 1). Jääsjärven luusuan näytepiste (piste 1) toimi vertailupisteenä Tainionvirran kuormitetuille näytepisteille (pisteet 2-4). Näytteenottoajankohtia oli joki- ja järvipisteillä kaksi: kevät ( ) ja loppukesä ( ). Näytteenotosta vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut näytteenottajat. Näytteiden analysoinnin suoritti akkreditoitu KCL Kymen laboratoriot Oy. 4.3 Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoaineseuranta Tainionvirran vedenlaatu seurattiin myös jatkuvatoimisen mittarin avulla. Tarkkailupiste oli Raiteenojen kuormituspisteen alapuolella (Kuva 1). Jatkuvatoimisella mittarilla seurattiin päällysveden (0,5 m) sameutta (NTU). Mittaustaajuus oli yksi näyte tunnissa. Mittari asennettiin jokeen keväällä heti jäiden lähdön jälkeen ( ) ja tarkkailu päättyi marraskuussa ( ), ennen kuin joki alkoi jäätyä. Jotta anturin mittaama sameus olisi verrattavissa laboratoriomittauksiin, otettiin seurantakauden aikana yhteensä kahdeksan laboratoriossa analysoitua kontrollinäytettä anturin mittauspisteeltä. Näytteistä määritettiin sameus ja kiintoainepitoisuus. Anturin ja laboratorion mittaamista sameusarvoista määritettiin anturituloksille korjauskerroin. Sameuden ja kiintoainepitoisuuden sekä sameuden ja kokonaisfosforipitoisuuden välille tehtiin näytepisteen kaikkien laboratoriotulosten perusteella ennustavat mallit, joilla anturin mittaamat sameusarvot muunnettiin kiintoaine- (mg/l) ja fosforipitoisuuksiksi (µg/l). 5 TULOKSET 5.1 Sähkökoekalastukset Sähkökoekalastukset suoritettiin ohjelman mukaisesti viidellä koealalla (Kuvat 2-5, huom! Keijulankoskesta ei ole kuvaa). Tainionvirran virtaamat olivat talvella 2014 keskimääräistä suuremmat (15 20 m 3 /s, Kuva 6). Koekalastuksien aikaan syyskuussa virtaama oli ajankohtaan nähden melko normaali, n m 3 /s (Kuva 6). Virtaamat nousivat vielä hieman vuoden loppua kohden. 4 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015

8 Kuva 2. Tainionvirran Ekonkoski (koeala 1). Kuva 3. Tainionvirran Vuoteenkoski (koeala 2). Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015 5

9 Kuva 4. Tainionvirran Vanhanmyllynkoski (koeala 3). Kuva 5. Tainionvirran Hotilankoski (koeala 4). 6 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015

10 Kuva 6. Tainionvirran virtaamat (m 3 /s) vuonna Sähkökoekalastuksissa tavattiin yhteensä seitsemää kalalajia (Kuva 7, Liite 2). Taimenen poikasia tavattiin vain Vanhanmyllynkosken ja Hotilankosken koealoilta (Kuvat 7 ja 8). Vanhanmyllynkoskelta tavatut taimenet olivat kesän vanhoja (ikä 0+) ja Hotilankosken koealan ainoa taimen todennäköisesti vuotta vanhempi (ikä 1+). Keijulankoski kalastettiin velvoitetarkkailun puitteissa ensimmäistä kertaa, mutta kahdelta erilliseltä koealalta ei saatu lainkaan kaloja. Toiselta alalta lähti anodin läheltä karkuun yksi kookkaampi taimen. Lukumääräisesti yleisimmät lajit neljällä ylemmällä koskella olivat kivennuoliainen ja kivisimppu (Kuvat 7 ja 8). Kivennuoliainen oli runsaslukuinen etenkin Ekonkosken ja Vuoteenkosken aloilla, kun taas kivisimppu oli runsaslukuinen Hotilankoskella. Muutama vuosi sitten Vanhanmyllykosken yläpuolelle istutettuja harjuksia tavattiin syksyllä 2014 vain Vuoteenkoskelta. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015 7

11 Kuva 7. Tainionvirran viideltä koealalta vuonna 2014 tavatut kalalajit ja niiden tiheysarviot aaria kohden. Kuva 8. Tainionvirran viideltä koealalta vuonna 2014 tavatut kalalajit ja niiden biomassa-arviot aaria kohden. Yhteistarkkailun viidestä koskialueen koekalastuksista kolmelta ylimmältä on kertynyt jo seitsemän vuoden aikasarja. Hotilankoskella on kalastettu vuosina 2011 ja 2012 kalastusalueen tilauksesta. Ekonkosken kalatiheydet ovat olleet suurimmat vuosina 2009 ja 2014 (Kuva 9). Myös Vanhanmyllykoskella vuosi 2009 on ollut kalatiheyksien osalta tähänastisen seurannan paras vuosi (Kuva 9). Vuoteenkoskella tiheyksien vaihtelu on ollut vähäisempää, ja ne liittyvät osin koekalastuspaikkaan, sillä vähävetisinä vuosina vakiokoealaa ei ole voitu kalastaa. Tällöin on kalastettu koeala päävirran puolelta. Koskikunnostuksilla ei ainakaan vielä ole ollut selvää vaikutusta Tainionvirran yläosan koskialueiden taimentiheyksiin, sillä poikashavainnot ovat olleet satunnaisia. Useimmin 8 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015

12 taimenen poikasia on tavattu Vanhanmyllynkosken niskalta. Tälläkään koealalla poikasia ei ole tavattu joka vuosi, ja yksilömäärät ovat olleet pieniä. Kuva 9. Tainionvirran neljän kosken kalatiheydet vuosina Vedenlaadun tarkkailu Tainionvirta Tainionvirran ja Jääsjärven tarkkailupisteiltä otettiin vesinäytteet keväällä ja loppukesällä (Liite 3). Veden happipitoisuus ja hapen kyllästysaste oli kaikilla Tainionvirran näytepisteillä korkea. Useimmissa vedenlaadun parametreissa ei ollut havaittavissa näytepisteiden välisiä eroja tai erot olivat hyvin pieniä. Selvimmät erot oli havaittavissa kiintoaine-, kokonaisfosfori- sekä rautapitoisuuksissa (Kuva 10). Keväällä korkeimmat kiintoainepitoisuudet mitattiin Raiteenojan alapuoliselta pisteeltä ja loppukesällä Vanhanmyllynkosken alapuoliselta pisteeltä. Jääsjärven luusuan kiintoainepitoisuudet olivat tyypillisiä kuormittamattomien vesien taustapitoisuuksia (n. 1,5 mg/l). Vesistökuormitus pelloilta, turvetuotantoalueilta ja jätevedenpuhdistamolta nostivat alemmilla näytepisteillä kiintoainepitoisuuksia. Myös veden rautapitoisuudet nousivat selvästi Jääsjärven normaaleista taustapitoisuuksista ( µg/l), ilmentäen eroosio- ja humuskuormitusta ( µg/l). Kevätnäytteiden perusteella jokivesi oli ravinnepitoisuuksiltaan karua, mutta loppukesällä alimmilla näytepisteillä luokiteltavissa lievästi rehevään (>15 µg/l) luokkaan. Jätevesikuormitusta ilmentävä ammoniumtypen pitoisuudet olivat Jääsjärven luusuan vertailupisteellä molemmilla näytekerroille alle määritysrajan 5 µg/l, mutta jätevedenpuhdistamon alapuolisella näytepisteellä hieman koholla (17 µg/l). Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015 9

13 Bakteeripitoisuuksissa ei ollut juuri alueellista vaihtelua. Sen sijaan kevätnäytteiden pitoisuudet olivat kesäaikaa korkeammat. Suolistoperäisten bakteerien pitoisuudet olivat kaikilla näytepisteillä ja molempina ajankohtina selvästi alle uimavedelle asetetun rajaarvon 400 pmy/100 ml. Kuva 10. Tainionvirran vedenlaadun tarkkailupisteiden kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet keväällä ja loppukesällä Joutsjärvi Joutsjärvellä on velvoitetarkkailussa yksi syvännehavaintopiste (Kuva 1), jolta tutkitaan vedenlaatua kevään ja loppukesän näytteillä päällysvedestä, välivedestä ja alusvedestä. Kevään täyskierron aikaan veden happipitoisuus oli korkea kaikilla syvyyksillä (Kuva 11). Sen sijaan loppukesästä happi alkoi vähetä harppauskerroksen tuntumassa, ja alusvedessä kyllästysaste oli enää n. 60 %. Ravinnepitoisuuksiltaan Joutsjärvi oli karun ja lievästi rehevän rajoilla, kuten Tainionvirta (Kuva 11). Päällysveden (0-2 m) levämäärät (12 10 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015

14 µg/l) ilmensivät loppukesästä lievästi rehevää/rehevää vedenlaatua. Runsas levätuotanto oli tuolloin havaittavissa päällysveden kohonneena hapen kyllästysasteena. Kuva 11. Joutsjärven tarkkailupisteen päällysveden, väliveden ja alusveden hapen kyllästysaste ja kokonaisfosforipitoisuudet keväällä ja loppukesällä Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoaineseuranta Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoainetarkkailu alkoi , veden lämpötilan ollessa vajaa 5 ºC (Kuvat 12). Tainionvirran virtaamat nousivat nopeasti toukokuun puolivälissä, jonka jälkeen ne laskivat tasaisesti kohti syksyä. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/

15 Kuva 12. Pintaveden lämpötila ja Tainionvirran virtaamat jaksolla Anturin mittaamista sameusarvoista ja laboratoriossa mitatusta sameusarvoista laskettiin kerroin, jolla anturitulokset muunnettiin vastaamaan laboratoriomittauksia. Tulosten perusteella anturin mittaama sameus oli kaksinkertainen laboratorioanalyyseihin verrattuna. Seuraavaksi muodostettiin laskentakaava, jolla anturitulokset saatiin muunnettua kiintoainepitoisuuksiksi. Tulosten perusteella kiintoainepitoisuus oli noin 1,5 - kertainen sameuteen nähden (Kuva 13). Anturituloksista laskettiin vuorokausikeskiarvot veden kiintoainepitoisuudelle. Sameusanturi toimi seurantakauden aikana pääosin hyvin, mutta keväällä ja syksyllä oli kaksi pitempää jaksoa, jolloin laitteen toiminnassa oli häiriötä (Kuva 14). Näiden jaksojen aikana anturin mittaamat arvot vaihtelivat hyvin paljon, joten tuloksia ei näiltä osin käytetty raportoinnissa. Kuva 13. Laboratoriomitattujen sameus- ja kiintoainepitoisuuksien suhde Tainionvirralla. 12 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015

16 Päällysveden kiintoainepitoisuuksissa oli selvää vuodenaikaista vaihtelua (Kuva 14). Pitoisuudet olivat pieniä kevättalvella (Kuvat 14 ja 18) ja loppuvuodesta, n. 1,5 mg/l. Tätä voitaneen pitää Tainionvirran normaalina taustatasona. Kiintoainepitoisuudet nousivat nopeasti kevään valumien myötä, ja korkeimmillaan pitoisuudet olivat toukokuun puolivälin ja kesäkuun puolivälin aikana. Tosin juuri tänä aikana anturissa oli toimintahäiriöitä, joten tänä aikana pitoisuudet ovat saattaneet ylittää havaitut maksimipitoisuudet n. 6 mg/l. Etenkin kevään sulamisvesien jälkeen Tainionvirran kiintoainepitoisuuksilla oli selvä yhteys virtaamiin. Koko seurantajakson aikana virtaamien ja kiintoainepitoisuuksien korrelaatio oli 0,45 ja kesäkuun puolivälistä kauden loppuun 0,70. Kuva 14. Tainionvirran kiintoainepitoisuuksien vuorokausikeskiarvot vuoden 2014 tarkkailukauden aikana. Virtavesissä kokonaisfosforipitoisuus on usein yhteydessä sameus/kiintoainepitoisuuteen, ja näin on myös Tainionvirralla (Kuva 15). Anturin mittaaman sameuden sekä laboratorioanalyysien avulla muodostettiin kokonaisfosforipitoisuutta ennustava malli, jolla simuloitiin ravinnepitoisuuksien vaihtelua tarkkailujakson aikana. Simulointien perusteella kokonaisfosforin pitoisuudet vaihtelivat välillä n. 6,5 15 µg/l (Kuva 16). Suurimmat pitoisuudet olivat kesäkuun puolivälissä ja heinäkuun lopulla. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/

17 Kuva 15. Sameuden ja kokonaisfosforipitoisuuden suhde Tainionvirralla. Kuva 16. Tainionvirran simuloidut kokonaisfosforipitoisuudet Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015

18 Kuva 17 Tainionvirran jatkuvatoiminen vedenlaadun mittausasema. Kuva 18. Raiteenojan tuomaa sameaa sulamisvettä Tainionvirralla. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/

19 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Sähkökoekalastuksien perusteella Tainionvirran yläosan koskien kalalajisto ja tiheydet olivat edellisvuosien kaltaisia. Yleisimmät lajit olivat kivennuoliainen ja kivisimppu. Vesistökuormituksella ei näyttänyt olevan merkittäviä vaikutuksia koskien kalastoon. Taimenen kesän vanhoja poikasia tavattiin vain Vanhanmyllykosken niskalta. Keijulankosken koealoillta ei saatu lainkaan kaloja, tosin yksi kookkaampi taimen karkasi toiselta koealalta. Muutama vuosi sitten Tainionvirtaan istutettuja harjuksen poikasia tavattiin syksyllä 2014 vain Vuoteenkoskelta. Koskikunnostuksilla ei ole ainakaan vielä ollut positiivista vaikutusta lohikalojen poikastiheyksiin. Tainionvirran vesianalyysitulokset osoittivat, että näytepisteiden väliset erot olivat hyvin pieniä useimmissa vedenlaadun parametreissa. Selvimmät erot oli havaittavissa kiintoaine-, kokonaisfosfori- sekä rautapitoisuuksissa. Keväällä korkeimmat kiintoainepitoisuudet mitattiin Raiteenojan alapuoliselta pisteeltä ja loppukesällä Vanhanmyllynkosken alapuoliselta pisteeltä. Jääsjärven luusuan rautapitoisuudet olivat tyypillisiä pintavesien taustatasoa, mutta alavirtaan päin siirryttäessä pitoisuudet kasvoivat n. kaksin-kolminkertaisiksi, ilmentäen eroosio- ja humuskuormitusta. Myös kokonaisfosforipitoisuudet nousivat alavirtaan päin siirryttäessä. Jääsjärveltä lähtevä vesi oli luokiteltavissa lievästi karuksi, mutta alavirran näytepisteillä rehevyystaso oli luokkaa rehevämpi, eli lievästi rehevä. Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamo nosti myös jonkin verran veden ammoniumtyppipitoisuuksia. Joutsjärven vesianalyysien perusteella happi alkoi vähetä loppukesästä harppauskerroksen tuntumassa, ja alusvedessä kyllästysaste oli enää n. 60 %. Ravinnepitoisuuksiltaan Joutsjärvi oli karun ja lievästi rehevän rajoilla, kuten Tainionvirta. Päällysveden levämäärät ilmensivät loppukesästä lievästi rehevää/rehevää vedenlaatua. Runsas levätuotanto oli tuolloin havaittavissa myös päällysveden kohonneena hapen kyllästysasteena. Tainionvirran jatkuvatoimista kiintoaineseurantaa tehtiin ensimmäistä kertaa vuonna Veden kiintoainepitoisuudet nousivat nopeasti keväällä sulamisvesien myötä, ja korkeimmillaan pitoisuudet olivat loppukevään-alkukesän aikana. Kiintoainepitoisuudet olivat tällöin n. 6 mg/l, mikä on selvästi korkeampi kuin virran taustataso n. 1,5 mg/l. Kevään valumavesien mentyä, Tainionvirran kiintoainepitoisuudet seurasivat melko tarkasti virtaamavaihteluita. Sameudesta johdettujen kokonaisfosforipitoisuuksien vaihteluväli oli seurantajakson aikana n. 6,5 15 mg/l, eli karusta lievästi rehevään. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat korkeimmillaan kesällä. 16 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015

20 VIITTEET Häkkinen, H Tainionvirran kalataloudellinen kunnostus vuonna Vedenlaadun tarkkailun yhteenvetoraportti. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 111/2009, 31 s. Raunio, J Tainionvirran kalatalous- ja vesistötarkkailuohjelma. Kymijoen vesi ja ympäristö ry, 16 s. SFS-EN Veden laatu. Sähkökalastusmenetelmä. Suomen standardisoimisliitto SFS. Åkerberg, A Hartolan jätevedenpuhdistamon puolivuosiyhteenveto heinä-joulukuu ja vuosiyhteenveto Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/

21

22 LIITE 1 LIITE 1. Tainionvirran kalaistutukset vuonna 2014.

23 Liite 2. Sähkökoekalastusten alakohtaiset tulokset vuodelta LIITE 2

24 1/3 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Kiint GF/A Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P PO4-P Fe entero Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100ml µg/l TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 11:30; Näytt.ottaja al; 1 3,6 0,8 1, TAINYHT / 1 Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 1,5 m; Näk.syv. 1,5 m; Klo 10:15; Näytt.ottaja mk jk; Ilm.lt. 6 C-ast; 1 7,6 12, ,0 1,6 5,6 7,0 30 6,7 420 <5 7 0, TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 11:30; Näytt.ottaja mk jk; , ,0 3,7 5,5 6,9 30 6, , TAINYHT / 3 Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli) Klo 12:20; Näytt.ottaja mk jk; Ilm.lt. 10 C-ast; 1 8,3 11,6 98 1,9 3,1 5,6 6,9 30 7, , TAINYHT / 4 Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli) Klo 12:50; Näytt.ottaja mk jk; Ilm.lt. 10 C-ast; 1 8,4 11,6 99 1,5 2,6 5,5 6,9 30 7, , TAINYHT / 4b Kirveskoski k-vilj.laitos yläpuoli 029 Näytt.ottaja mk jk; Ilm.lt. 10 C-ast; 1 7,9 10,8 91 1,6 2,7 5,6 6,9 35 7, , TAINYHT / 4c Kirveskoski k-vilj.laitos alapuoli 030 Näytt.ottaja mk jk; Ilm.lt. 10 C-ast; 1 7,9 11,4 96 1,6 2,4 5,6 6,9 35 7, , TAINYHT / 5 Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 9,1 m; Näk.syv. 2,0 m; Näytt.ottaja mk jk; Ilm.lt. 11 C-ast; Pilv. 0 /8; Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) ,0 11,4 98 1,8 5,5 6,9 35 7, , ,9 11,5 99 2,0 5,6 6,9 35 7, ,14 8 7,5 11,1 92 2,0 5,6 6,8 35 7, ,19

25 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Kiint GF/A Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P PO4-P Fe entero Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100ml µg/l TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 12:00; Näytt.ottaja jr; Ilm.lt. 18 C-ast; 1 17,8 2,3 4, TAINYHT / 1 Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 2,0 m; Näk.syv. >2,0 m; Klo 10:40; Näytt.ottaja jk, al; levä 1 /3; Ilm.lt. 24 C-ast; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt S; 1 22,8 9, ,0 1,3 5,6 7,1 25 6,8 380 <5 8 0, TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 11:40; Näytt.ottaja jk, al; Ilm.lt. 25 C-ast; 1 22,8 8, ,1 2,7 5,7 7,0 30 7, , TAINYHT / 3 Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli) Klo 13:00; Näytt.ottaja jk, al; Ilm.lt. 27 C-ast; 1 23,0 8,5 99 2,5 4,9 5,7 6,9 30 7, , TAINYHT / 4 Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli) Klo 13:30; Näytt.ottaja jk, al; Ilm.lt. 27 C-ast; 1 23,3 8,4 98 2,1 5,3 5,6 6,9 30 7, , TAINYHT / 5 Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 8,7 m; Näk.syv. 1,9 m; Klo 14:10; Näytt.ottaja jk, al; levä 1 /3; Ilm.lt. 27 C-ast; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt S; 1 20,9 9, ,6 3,5 5,9 7,0 35 7, <5 17 <2 0, ,1 7,6 77 2,1 5,7 6,6 35 7, , ,6 6,2 61 2,6 6,0 6,6 40 7, , TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 11:45; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 15 C-ast; 1 15,0 1,7 2, TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 12:00; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 15 C-ast; 1 15,3 1,5 1,8 Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) /3

26 3/3 LIITE 3 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Kiint GF/A Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P PO4-P Fe entero Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100ml µg/l TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 11:50; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 10 C-ast; 1 7,4 1,3 2, TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 11:00; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 0 C-ast; Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) , Fax (05) ,0 0,9 <1

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2017

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2017 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2017 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018 Miina Fagerlund ja Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 223/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee Hartolan

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 181/2013 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee Hartolan

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 165/2012 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 254/2016 Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran vuoden 2015 yhteistarkkailu koostui

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN

TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio 26.10.2018 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 SISÄLTÖ SIVU 1 JOHDANTO 1

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2016

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2016 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2016 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 264/2017 Janne Raunio ja Liisa Alaoutinen ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 180/2009 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 196/2010 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO 2.4.2015 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 1 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO.. VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMA

TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMA TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio 10.10.2018 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 SISÄLTÖ SIVU 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILUN

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

HARTOLAN, HEINOLAN JA SYSMÄN VESISTÖTUTKIMUKSET VUONNA 2017 JA 2018

HARTOLAN, HEINOLAN JA SYSMÄN VESISTÖTUTKIMUKSET VUONNA 2017 JA 2018 HARTOLAN, HEINOLAN JA SYSMÄN VESISTÖTUTKIMUKSET VUONNA 2017 JA 2018 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 411/2018 Jennifer Holmberg ja Marja Anttila-Huhtinen TIIVISTELMÄ Hartolan, Heinolan

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 2012

PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 2012 LUVY/119 6.9.213 Puujärven VSY Olli Kilpinen Hulluksentie 1 e 25 243 Masala PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 213 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 212 Näytteet Puujärven kahdelta syvännehavaintopaikalta

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN MAIJANOJAN JA ORHINOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN MAIJANOJAN JA ORHINOJAN VEDEN LAATU 19.7.216 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN MAIJANOJAN JA ORHINOJAN VEDEN LAATU 7.7.216 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Maijanojasta ja Orhinojasta otettiin

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU PYYDYSTEN LIMOITTUMISTUTKIMUS

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU PYYDYSTEN LIMOITTUMISTUTKIMUS HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU PYYDYSTEN LIMOITTUMISTUTKIMUS Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Heinolan Konniveden kalataloudellista tarkkailuohjelmaa uudistettiin vuonna 2005. Uusi

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elo-, syyskuun aikana Arantilankoskella kalastettiin lisäksi

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 ja 2.8.2016.

Lisätiedot

Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Lapoosta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Työ perustuu

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014 LUVY/17 28.8.214 Urpo Nurmisto Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy Pappilankuja 4 912 Karjalohja KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 214 Karjalohjan läntisten järvien, Haapjärven,

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 tutkimukset ja vertailu vuosiin 2009, 2011 ja 2012

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 tutkimukset ja vertailu vuosiin 2009, 2011 ja 2012 LUVY/121 5.9.213 Tuomo Klemola Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tehtaankatu 4 A9 14 Helsinki ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 213 tutkimukset ja vertailu vuosiin 29, 211 ja 212 Sammatin Iso Ruokjärvestä

Lisätiedot

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012 KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012 Heikki Holsti 2012 Kirjenumero 1079/12 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE... 1 3.

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 93/2007 Johanna Ritari & Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu Sisällys 1 Johdanto 1 2 Sääolosuhteet

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HELMIKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HELMIKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HELMIKUUSSA 2017 Väliraportti nro 15-17-1220 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 6.2.2017 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoki oli paikoitellen jäässä.

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Sorsajoen kalataloudellisessa tarkkailuohjelmassa tutkittiin velvoitetarkkailuna valuma-alueella sijaitsevien

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 29.8.2016 Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tarja Peromaa ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 2009-2015 Sammatin Iso Ruokjärvestä otettiin uusimmat vesinäytteet 15.8.2016

Lisätiedot

Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 30.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan länsiosassa sijaitsevan Pienojanlammen vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE

LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE 2018-2025 YKSITYISET TURVETUOTTAJAT POHJANLUMME KY SEINÄJOKI 2018 1 JOHDANTO 1 Lakajoen (Lapua ja Kuortane) kalataloudellinen

Lisätiedot

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 29.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Ojakkalassa sijaitsevasta Kaitlammesta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Otalammella sijaitsevasta Tuohilammesta otettiin 20.7.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

KUULUTUS Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta

KUULUTUS Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta KUULUTUS VARELY/3424/5723/2016 17.5.2018 Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta Asia Ohjelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle

Lisätiedot

Kuva Kuerjoen (FS40, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (FS42, FS41) tarkkailupisteet.

Kuva Kuerjoen (FS40, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (FS42, FS41) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-8. Kuerjoen (FS4, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (, ) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-9. Kuerjoki. 189 1.8.4.3 Kuerjoki ja Kivivuopionoja Kuerjoen vedenlaatua on tarkasteltu kahdesta tarkkailupisteestä

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014

Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014 Raportti Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 3 3 Tulokset

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 22.8.2017 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin

Lisätiedot

EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009

EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009 EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009 Pyhäjärvi-instituutti Henri Vaarala Marraskuu 2009 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...3 3. TULOKSET...4 3.1. Eurakosken koeala...4

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 8.3.2017 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2017 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 28.2.2017. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 29.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Ahmoossa sijaitsevan Ahmoolammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaakkoisosassa sijaitsevalta Kärjenlamilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Kerklammen ja siihen laskevan puron veden laatu Lokakuu 2017

Kerklammen ja siihen laskevan puron veden laatu Lokakuu 2017 6.11.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Kerklammen ja siihen laskevan puron veden laatu Lokakuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Kerklammen ja järveen luoteesta Leikkilän suunnasta laskevan puron

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Heinäkuu 2017

Sammatin Lihavajärven veden laatu Heinäkuu 2017 10.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Lihavajärven veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Lihavan vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Kaitalammin (Valkärven eteläpuoli) veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Kaitalammin (Valkärven eteläpuoli) veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 1.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Valkärven eteläpuoli) veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Luoteisosassa sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kiikunjoen kalataloudellisessa tarkkailussa tutkittiin Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki reitillä sijaitsevan

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013

VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013 VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 231/2014 Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 SÄÄOLOT 1 3 KALANKASVATUSLAITOSTEN LISÄKASVU JA

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 10.4.2016 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Raportti Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 2 3 Tulokset 3 3.1 Koskin koulu 3 3.1.1

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013 25.7.213 Lihavajärven Suojeluyhdistys Senja Eskman, Antero Krekola Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 29-213 Lihavajärven tuoreimmat näytteet otettiin heinäkuussa 213 järven suojeluyhdistyksen ja

Lisätiedot

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset LUVY/002 18.3.2014 HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset Hiidenveden yhteistarkkailu perustuu seuraaviin lupapäätöksiin: Pistekuormittaja Oikeuden tai vesiviranomaisen lupapäätös

Lisätiedot

Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016

Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016 Tutkimusraportti 121 / 2017 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Nenäinniemen puhdistamo Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016 Nab Labs Oy Arja Palomäki Sisällys 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA...

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 Raportti nro 639-17-7035 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Hiidenveden Retlahden pohjoispuolella sijaitsevan pienen Viidanjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 227/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

Saarijärven reitin sähkökoekalastukset Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola

Saarijärven reitin sähkökoekalastukset Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola Saarijärven reitin sähkökoekalastukset 2012 Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola Konneveden kalatutkimus ry 2012 Tutkimusalue ja menetelmät Sähkökoekalastukset tehtiin Saarijärven kalastusalueen

Lisätiedot

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 10.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan

Lisätiedot

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kakarin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella olevalla ylänköalueella sijaitsevalta Kakarilta otettiin Karkkilan

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2018

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2018 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 20.4.2018 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk.

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Iso Heilammen vesinäytteet otettiin 21.2.2017 ja 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2. Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailut Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 2006

HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 2006 HOLLOLAN HAMMONJOEN KALATALOUDELLISEEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄ VESISTÖTARKKAILU LOPPUVUODESTA 26 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 87/27 Marja Anttila-Huhtinen SISÄLLYS sivu Sisällys 1

Lisätiedot

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella sijaitsevan pienen Haukkalammen vesinäytteet otettiin 3.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Kolmpersjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1664,5 m 2 Koealojen keskikoko

Lisätiedot