TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2017"

Transkriptio

1 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2017 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018 Miina Fagerlund ja Janne Raunio ISSN

2 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat joen vedenlaatua ja kalastoa koskevan yhteistarkkailun vuonna Vuonna 2017 Kirveskosken kalanviljelylaitos liittyi mukaan yhteistarkkailuohjelmaan. Vuoden 2017 tarkkailu piti sisällään vedenlaadun tarkkailun ja jatkuvatoimisen kiintoaineseurannan. Edellisvuoden tapaan Tainionvirran vesistötarkkailussa selvimmät alueelliset erot olivat havaittavissa ravinne- ja rautapitoisuuksissa. Näistä rauta- ja kokonaistyppipitoisuudet olivat pääosin korkeampia Tainionvirran kuormitetuilla näytepisteillä kuin Jääsjärven luusuan vertailupisteellä. Tainionvirran maaliskuun fosforipitoisuudet olivat edellisvuotta alhaisempia, mutta edellisvuoden tavoin elokuiset fosforipitoisuudet ilmensivät veden lievää rehevyyttä. Elokuun vesinäytteissä useat muutkin vedenlaadun parametrit olivat korkeampia kuin maaliskuussa. Joutsjärven syvänteen veden happipitoisuus oli maaliskuussa tyydyttävällä tasolla kaikilla näytesyvyyksillä. Sen sijaan loppukesästä happi alkoi vähetä harppauskerroksen tuntumassa, ja alusvedessä kyllästysaste oli vain 32 %. Joutsjärvi oli erityisesti elokuun ravinne- ja klorofylli-apitoisuuksien perusteella luokiteltavissa lievästi reheväksi. Järven veden väri ja kemiallinen hapenkulutus ilmensivät lievää humusleimaa Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoaineseurannan mukaan joen kiintoainepitoisuudet olivat korkeimmillaan lokakuussa runsaiden sateiden aikaan. Jokiveden sähkönjohtavuuden ja liuenneiden suolojen määrän osalta ei havaittu edellisvuoden kaltaisia piikkejä, jotka aiheutuivat todennäköisimmin Raiteenojan uoman muutostöistä. Sähkönjohtavuus ja liuenneiden suolojen pitoisuus olivat korkeimmillaan heti mittausten alettua alkukeväästä sekä kesä-heinäkuun vaihteessa.

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VESISTÖN YLEISKUVAUS 1 3 KALASTO JA KALANISTUTUKSET 2 4 AINEISTO JA MENETELMÄT Vedenlaadun tarkkailu Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoaineseuranta 3 5 TULOKSET Vedenlaadun tarkkailu Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoaineseuranta 5 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 7 VIITTEET 8 LIITTEET Liite 1 Tainionvirran kuormittajat ja yhteistarkkailun havaintopisteet Liite 2 Tainionvirran ja Joutsjärven vesianalyysitulokset vuodelta 2017

4 JOHDANTO Tainionvirran kalastoa ja vedenlaatua seurattiin aiemmin kuormittajakohtaisten tarkkailuohjelmien puitteissa. Kuormittajat päättivät vuonna 2013 teettää esityksen Hämeen ELY-keskukselle uudeksi yhteistarkkailuohjelmaksi. Kymijoen vesi ja ympäristö ry laati ohjelmaehdotuksen (Raunio 2013), jonka Hämeen ELY-keskus joillakin täydennyksillä hyväksyi (HAMELY/760/07.00/2010/1948/5723/2013). Uuden tarkkailuohjelman alle koottiin yhtä lukuun ottamatta kaikki Tainionvirran kuormittajat. Yhdistämällä tarkkailut oli mahdollista saada kustannussäästöjä sekä selkeyttää Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailua. Yhteistarkkailun tarkoituksena on tuottaa tietoa toiminnanharjoittajien vaikutuksista Tainionvirran vedenlaatuun, kalastoon ja kalastukseen. Kirveskosken kalanviljelylaitos liittyi Tainionvirran yhteistarkkailuohjelmaan vuonna 2017, ja sen ylä- ja alapuolelle perustetuilla uusilla näytepisteillä aloitetaan näytteenotto vuonna Vuoden 2017 tarkkailu piti sisällään vedenlaadun tarkkailun ja jatkuvatoimisen kiintoaineseurannan. Yhteistarkkailuun osallistuvat seuraavat kuormittajat (Liite 1): Hartolan kunta jätevedenpuhdistamon (Dnro. HAM-2005-Y ) ja suljetun kaatopaikan osalta Vapo Oy Jaakkolansuon turvetuotantoalueen osalta (Dnro. ESA VI/365/04.08/2010) Hartolan Turve Isosuon turvetuotantoalueen osalta (Dnro. ESA VI/627/04.08/2010) Vanhanmyllynkosken kalanviljelylaitos (Dnro. ISY-2007-Y-96) Kirveskosken kalanviljelylaitos (Dnro. ISY-2007-Y95) 2 VESISTÖN YLEISKUVAUS Tainionvirta kuuluu Sysmän reitin vesistöalueeseen (14.8), sen Joutjärven-Tainionvirran osa-alueeseen. Tainionvirta alkaa Jääsjärven eteläpäästä ja jatkuu jokijaksojen ja järvialtaiden muodostamana ketjuna Päijänteeseen asti. Tainionvirran pituus Jääsjärven ja Joutsjärven välillä on 13,5 km. Jääsjärven luusuassa Tainionvirran keskivirtaama on noin 12 m 3 /s. Virran varrella on koskia, joista vuolain on Ekonkoski. Putouskorkeutta Tainionvirralla on 7 m. Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan purkuojaa pitkin Tainionvirtaan (Liite 1). Puhdistamon vesistökuormitus Tainionvirtaan oli vuonna 2017 keskimäärin 4,8 kg kiintoainetta, 17 kg typpeä ja 0,22 kg fosforia päivässä (Åkerberg 2018). Keskimääräinen kuormitus oli kaikissa tarkastelluissa parametreissa pienempää kuin pitkän ajan keskiarvo. Puhdistamolta tai verkostosta ei raportoitu ohituksia. Hartolan kunnan suljetulta kaatopaikalta on viime vuosilta vain muutamia vesinäytteitä, joiden Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018 1

5 perusteella suotovesien ravinnekuormitus on hyvin vähäistä. Vesimääristä ja pitoisuuksista ei ole kuitenkaan riittävästi havaintoja luotettavan vuosikuormituksen arvioimiseksi. Suotovedet johdetaan Tainionvirtaan Raiteenojaa pitkin. Tainionvirtaa kuormittavat myös Vapo Oy:n Jaakkolansuo, Hartolan Turpeen Isosuo, Vanhanmyllynkosken kalanviljelylaitos ja Kirveskosken kalanviljelylaitos (Liite 1). Jaakkolansuon kuivatusvedet johdetaan Hakokallionlahteen ja Isosuon kuivatusvedet puolestaan Raiteenojaa pitkin Tainionvirtaan (Liite 1). Edellä mainittujen kuormitustietoja vuodelta 2017 ei ollut vielä saatavilla tuottajilta. 3 KALASTO JA KALANISTUTUKSET Tainionvirta on yksi eteläisen Suomen merkittävimmistä taimenjoista. Tainionvirtaa on myös kunnostettu virtakutuisten kalojen elin- ja lisääntymisolojen parantamiseksi sekä kalastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuonna 2009 toteutettiin Hämeen ELY-keskuksen johdolla Tainionvirran kalataloudellinen kunnostushanke. Kunnostustöiden vaikutuksia Tainionvirran vedenlaatuun seurattiin kesän 2009 aikana, ja tuloksista koostettiin yhteenvetoraportti (Häkkinen 2009). Koskikunnostusten vaikutuksia Tainionvirran purkautumiskykyyn on tarkasteltu Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n lausunnossa (Raunio 2010). Lohikalakannoista huolehditaan säännöllisin istutuksin. Viime vuosina istukkaat ovat olleet pääasiassa pyyntikokoisia taimenia ja kirjolohia. Tainionvirtaan on istutettu myös täplärapua. Tainionvirran kalastoon kuuluvat myös ahven, hauki, harjus, made, salakka, lahna, särki, kivisimppu, pikkunahkiainen ja kivennuoliainen. 4 AINEISTO JA MENETELMÄT 4.1 VEDENLAADUN TARKKAILU Tainionvirran ja Joutsjärven vedenlaatua seurattiin yhteensä viidellä näytepisteellä (Liite 1). Jääsjärven luusuan näytepiste (piste 1) toimi vertailupisteenä Tainionvirran kuormitetuille näytepisteille (pisteet 2-4). Näytteenottoajankohtia oli joki- ja järvipisteillä kaksi: kevät ( ) ja kesä ( ). Näytteenotosta vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut näytteenottajat. Näytteiden analysoinnin suoritti akkreditoitu Kymen Ympäristölaboratorio Oy. 2 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018

6 4.2 TAINIONVIRRAN JATKUVATOIMINEN KIINTOAINESEURANTA Tainionvirran vedenlaatua seurattiin myös jatkuvatoimisen mittarin avulla. Tarkkailupiste oli Raiteenojan kuormituspisteen alapuolella (Liite 1). Jatkuvatoimisella mittarilla seurattiin päällysveden (0,5 m) sameutta (NTU), liuenneiden suolojen määrää (TDS), veden lämpötilaa ja sähkönjohtavuutta (ms/m). Mittaustaajuus oli yksi näyte tunnissa. Mittari asennettiin jokeen ja tarkkailu päättyi Jotta anturin mittaama sameus olisi verrattavissa laboratoriomittauksiin, otettiin seurantakauden aikana yhteensä seitsemän laboratoriossa analysoitua kontrollinäytettä mittauspisteeltä. Näytteistä määritettiin sameus ja kiintoainepitoisuus. Anturi- ja laboratoriomittauksista määritettiin anturituloksille korjauskerroin. 5 TULOKSET 5.1 VEDENLAADUN TARKKAILU Tainionvirta Vuonna 2017 Luusjärven luusuasta mitatun virtaaman mukaan Tainionvirran kevätvalunta jäi tavallista vähäiseksi. Joen virtaamat kasvoivat kesän jälkeen loppuvuotta kohti sateisen syksyn seurauksena (Kuva 1). Tainionvirran veden lämpötila oli korkeimmillaan elokuussa. Tainionvirran ja Jääsjärven näytepisteiltä otettiin vesinäytteet maaliskuussa ja elokuussa (Liite 2). Veden happipitoisuus ja hapen kyllästysaste oli korkea kaikilla Tainionvirran näytepisteillä. Useimmissa vedenlaadun parametreissa ei ollut havaittavissa näytepisteiden välisiä eroja tai erot olivat pieniä. Kevätnäytteissä selvimmät alueelliset erot oli havaittavissa rautapitoisuuksissa (Kuva 2, Liite 2). Rautapitoisuudet nousivat Jääsjärven luusuan ja Vanhanmyllynkosken välisellä jaksolla n µg/l ollen korkeimmillaan Raatteenojan alapuolella. Tainionvirran kiintoainepitoisuudet olivat keväällä alle määritysrajan (1 mg/l) kaikilla tarkkailupisteillä. Tainionvirran keväiset fosforipitoisuudet olivat edellisvuotta alhaisempia, mutta elokuiset fosforipitoisuudet ilmensivät lievää rehevyyttä edellisvuoden tavoin (Kuva 2). Elokuun vesinäytteissä useat muutkin vedenlaadun parametrit olivat korkeampia kuin maaliskuussa. Elokuussa selvimmät alueelliset erot oli havaittavissa ravinne- ja rautapitoisuuksissa. Kokonaisfosforipitoisuudet laskivat huomattavasti Jääsjärven luusuan jälkeen, mutta pitoisuus nousi jälleen Vanhanmyllynkosken alapuolella. Kokonaistyppipitoisuudet nousivat Jääsjärven luusuan jälkeen ollen korkeimmillaan Vanhanmyllynkosken yläpuolella, mutta Vanhanmyllynkosken alapuolella pitoisuus laski jälleen Jääsjärven luusuan tasolle. Elokuun rautapitoisuudet vaihtelivat näytepisteiden välillä samoin kuin maaliskuussa. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018 3

7 Jätevesikuormitusta ilmentävän ammoniumtypen pitoisuudet olivat Jääsjärven luusuan vertailupisteellä molemmilla näytekerroilla alle määritysrajan (5 µg/l), mutta jätevedenpuhdistamon alapuolisella näytepisteellä hieman koholla (31 32 µg/l). Suolistoperäisten bakteerien pitoisuudet olivat kaikilla näytepisteillä ja molempina ajankohtina selvästi alle uimavedelle asetetun raja-arvon 400 pmy/100 ml. Bakteerien pitoisuudet nousivat maaliskuussa hieman jätevedenpuhdistamon alapuolella ja elokuussa jo Raiteenojan alapuolella. Korkeimmat bakteeripitoisuudet mitattiin edellisvuoden tavoin Vanhanmyllynkosken alapuolelta (Liite 2). Kuva 1. Tainionvirran virtaama (m 3 /s) ja veden lämpötila Jääsjärven luusuan mittauspisteellä ( ) vuonna Kuva 2. Tainionvirran vedenlaadun tarkkailupisteiden kiintoaine-, rauta-, kokonaisfosfori ja kokonaistyppipitoisuudet keväällä ja kesällä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018

8 Joutsjärvi Joutsjärvellä on velvoitetarkkailussa yksi syvännehavaintopiste (Liite 1), jolta tutkitaan vedenlaatua kevään ja loppukesän näytteillä päällysvedestä, välivedestä ja alusvedestä. Maaliskuussa veden happipitoisuus oli tyydyttävällä tasolla kaikilla syvyyksillä (Kuva 3, Liite 2). Elokuussa happi alkoi vähetä harppauskerroksen tuntumassa, ja alusvedessä hapen kyllästysaste oli vain 32 %. Ravinnepitoisuuksiltaan Joutsjärvi oli erityisesti elokuun näytteiden perusteella luokiteltavissa lievästi reheväksi (Kuva 3). Päällysveden (0-2 m) kasviplanktonin kokonaismäärää kuvaava klorofylli-a-pitoisuus (9,9 µg/l) ilmensi loppukesästä niin ikään lievästi rehevää vedenlaatua. Joutsjärven veden ph oli lähellä neutraalia (6,6 7). Veden väri (15 35 mg Pt/l) ja kemiallinen hapenkulutus (5,5 7,1 mgo 2 /l) ilmensivät lievää humusleimaa. Kuva 3. Joutsjärven tarkkailupisteen päällysveden, väliveden ja alusveden hapen kyllästysaste ja kokonaisfosforipitoisuudet keväällä ja loppukesällä TAINIONVIRRAN JATKUVATOIMINEN KIINTOAINESEURANTA Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoainetarkkailu alkoi ja seuranta päättyi Tarkkailuaikana Tainionvirran kiintoainepitoisuuksissa esiintyi paljon vaihtelua (Kuva 4). Pitoisuudet olivat pieniä (n. 1-2 mg/l) ajoittain keväällä ja syksyllä, jota voitaneen pitää Tainionvirran normaalina taustatasona. Kiintoainepitoisuus oli pysyvästi taustatason yläpuolella (n mg/l) toukokuun alun jälkeen aina elokuun loppupuolelle saakka. Lokakuun alun jälkeen pitoisuudet kohosivat jälleen ollen mittausjakson korkeimpia. Loppuvuoden korkeat pitoisuudet johtuivat korkeasta virtaamasta. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018 5

9 Tainionvirralla mitattiin sameuden ohella myös veden sähkönjohtavuutta ja liuenneiden suolojen (TDS) määrää. Näiden parametrien osalta ei havaittu edellisvuoden kaltaisia piikkejä, jotka aiheutuivat todennäköisimmin Raiteenojan uoman muutostöistä. Vuonna 2017 Tainionvirran sähkönjohtavuus ja liuenneiden suolojen pitoisuus pysyivät hyvin samalla tasolla koko tarkkailujakson ajan; sähkönjohtavuus tasolla µs/cm ja liukoisten suolojen pitoisuus 0,23 0,36 (Kuva 5). Sähkönjohtavuus ja liuenneiden suolojen pitoisuus olivat korkeimmillaan heti mittausten alettua alkukeväästä sekä kesä-heinäkuun vaihteessa. Heinäkuun puolivälin jälkeen molempien parametrien arvot laskivat nopeasti, mikä on saattanut liittyä anturin likaantumiseen aiheuttamaan virheeseen, ja anturin huollon myötä virhe korjaantui. Kuva 4. Tainionvirran kiintoainepitoisuuksien vuorokausikeskiarvot vuoden 2017 tarkkailukauden aikana. 6 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018

10 Kuva 5. Tainionvirran sähkönjohtavuus ja liuenneiden suolojen pitoisuudet (TDS) vuorokausikeskiarvoina vuoden 2017 tarkkailukauden aikana 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Veden happipitoisuus ja hapen kyllästysaste oli korkea kaikilla Tainionvirran näytepisteillä. Tainionvirran keväiset fosforipitoisuudet olivat edellisvuotta alhaisempia, mutta elokuiset fosforipitoisuudet ilmensivät lievää rehevyyttä edellisvuoden tavoin. Elokuun vesinäytteissä useat vedenlaadun parametrit olivat korkeampia kuin maaliskuussa. Tainionvirran näytepisteiden väliset erot olivat useimpien parametrien osalta pieniä. Maaliskuussa selvimmät alueelliset erot oli havaittavissa rautapitoisuuksissa ja elokuussa rauta- ja ravinnepitoisuuksissa. Näistä rauta- ja kokonaistyppipitoisuudet olivat pääosin korkeampia Tainionvirran kuormitetuilla näytepisteillä kuin Jääsjärven luusuan vertailupisteellä. Jätevesikuormitusta ilmentävän ammoniumtypen pitoisuudet olivat jätevedenpuhdistamon alapuolisella tarkkailupisteellä hieman koholla. Suolistoperäisten bakteerien pitoisuudet olivat kaikilla näytepisteillä selvästi alle uimavedelle asetetun raja-arvon. Joutsjärven vedenlaatu ilmensi lievästi rehevää vedenlaatua ja lievää humusleimaa. Joutsjärven veden happipitoisuus oli maaliskuussa tyydyttävällä tasolla kaikilla syvyyksillä. Elokuussa happi alkoi vähetä harppauskerroksen tuntumassa, ja alusvedessä happitilanne oli melko heikko. Samankaltaisia tuloksia on myös aiemmilta tarkkailuvuosilta. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018 7

11 Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoaineseuranta osoitti edellisvuosien tapaan, että jokiveden kiintoainepitoisuuksissa esiintyy ajallista vaihtelua. Vuonna 2017 Tainionvirran kiintoainepitoisuudet olivat korkeimmillaan lokakuussa runsaiden sateiden aikaan. Jokiveden sähkönjohtavuuden ja liuenneiden suolojen määrän osalta ei havaittu edellisvuoden kaltaisia piikkejä, jotka aiheutuivat todennäköisimmin Raiteenojan uoman muutostöistä. Sähkönjohtavuus ja liuenneiden suolojen pitoisuus olivat korkeimmillaan heti mittausten alettua alkukeväästä sekä kesä-heinäkuun vaihteessa. VIITTEET Häkkinen, H Tainionvirran kalataloudellinen kunnostus vuonna Vedenlaadun tarkkailun yhteenvetoraportti. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 111/2009, 31 s. Raunio, J Tainionvirran kalatalous- ja vesistötarkkailuohjelma. Kymijoen vesi ja ympäristö ry, 16 s. Raunio, J Tainionvirran vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 254/2016. Åkerberg, A Hartolan jätevedenpuhdistamon puolivuosiyhteenveto heinä-joulukuu ja vuosiyhteenveto Kymijoen vesi ja ympäristö ry 8 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018

12 LIITE 1

13 LIITE 2 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P PO4-P Fe entero Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100ml µg/l TAINYHT / 1 Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 1,9 m; Näk.syv. >1,9 m; Lumi 0 cm; Jää 35 cm; Klo 10:35; Näytt.ottaja al sk; Ilm.lt. 2 C-ast; 1 2,4 13,4 98 0,4 <1 6,2 6,9 10 5,2 360 <5 5 <0, TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 11:50; Näytt.ottaja al sk; Ilm.lt. 2 C-ast; 1 2,8 12,7 94 0,7 <1 6,3 6,8 20 6, , TAINYHT / 3 Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli) Klo 12:15; Näytt.ottaja al sk; Ilm.lt. 2 C-ast; 1 3,0 12,8 95 0,8 <1 6,4 6,8 15 5, , TAINYHT / 4 Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli) Klo 12:45; Näytt.ottaja al sk; Ilm.lt. 2 C-ast; 1 2,9 12,7 94 0,7 <1 6,4 6,9 15 5, , TAINYHT / 5 Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 8,1 m; Näk.syv. 3,2 m; Lumi 1 cm; Jää 46 cm; Klo 13:30; Näytt.ottaja al sk; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; 1 1,1 10,1 71 0,9 5,9 6,9 15 5, , ,4 10,3 75 1,2 6,5 6,8 20 5, , ,7 10,1 74 1,3 6,7 6,6 20 5, , TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 12:00; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 2 C-ast; 1 3,3 0,8 1, TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 8:20; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 6,0 C-ast; 1 8,0 1,9 1, TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 13:10; Näytt.ottaja mk al; Ilm.lt. 17 C-ast; 1 16,4 1,7 2, TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 13:00; Näytt.ottaja al; Ilm.lt. 14 C-ast; 1 15,0 4,8 6,5 Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) /2

14 LIITE 2 KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY T u t k i m u s t u l o k s i a Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT) Pvm. Hav.paikka lt Happi Happi-% Sameus Kiint GF/C Sähk ph Väri COD Mn kok.n N(NO3+NO2) N(NH4) Kok.P PO4-P Fe entero Klorof. Näytepaikka oc mg/l % FTU mg/l ms/m mgpt/l mgo2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pmy/100ml µg/l TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 10:40; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 18 C-ast; 1 18,4 2,5 3, TAINYHT / 1 Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 1,5 m; Näk.syv. 1,5 m; Klo 10:20; Näytt.ottaja jk jt; levä 1 /3; Ilm.lt. 17 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1 18,8 8,4 90 2,4 3,0 5,7 7,1 20 5,5 360 <5 26 <0, TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 13:00; Näytt.ottaja jk jt; Ilm.lt. 17 C-ast; 1 19,3 8,5 92 2,4 3,4 5,6 7,0 20 5, , TAINYHT / 3 Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli) Klo 10:45; Näytt.ottaja jk jt; Ilm.lt. 17 C-ast; 1 19,1 8,3 89 2,1 3,7 5,7 7,0 20 5, , TAINYHT / 4 Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli) Klo 11:00; Näytt.ottaja jk jt; Ilm.lt. 17 C-ast; 1 19,0 8,1 87 2,4 3,4 5,7 7,0 20 5, , TAINYHT / 5 Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 8 m; Näk.syv. 1,7 m; Klo 12:35; Näytt.ottaja jk jt; levä 1 /3; Ilm.lt. 17 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s; 1 19,5 8,3 90 3,3 4,7 5,8 7,0 25 6, <2 0, ,4 8,0 87 4,5 5,8 7,0 30 6, ,11 7,5 16,9 3,1 32 4,2 6,2 6,6 35 6, , , TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen) Klo 10:20; Näytt.ottaja al jt; Ilm.lt. 14 C-ast; 1 12,0 1,7 1,9 Tapiontie 2 C, KOUVOLA Puhelin (05) /2

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015 Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat joen vedenlaatua

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 223/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee Hartolan

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 181/2013 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee Hartolan

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2016

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2016 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2016 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 264/2017 Janne Raunio ja Liisa Alaoutinen ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN

TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio 26.10.2018 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 SISÄLTÖ SIVU 1 JOHDANTO 1

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 165/2012 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 254/2016 Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran vuoden 2015 yhteistarkkailu koostui

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO.. VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMA

TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMA TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio 10.10.2018 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 SISÄLTÖ SIVU 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILUN

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO 2.4.2015 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 1 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

HARTOLAN, HEINOLAN JA SYSMÄN VESISTÖTUTKIMUKSET VUONNA 2017 JA 2018

HARTOLAN, HEINOLAN JA SYSMÄN VESISTÖTUTKIMUKSET VUONNA 2017 JA 2018 HARTOLAN, HEINOLAN JA SYSMÄN VESISTÖTUTKIMUKSET VUONNA 2017 JA 2018 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 411/2018 Jennifer Holmberg ja Marja Anttila-Huhtinen TIIVISTELMÄ Hartolan, Heinolan

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 196/2010 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 2012

PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 2012 LUVY/119 6.9.213 Puujärven VSY Olli Kilpinen Hulluksentie 1 e 25 243 Masala PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 213 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 212 Näytteet Puujärven kahdelta syvännehavaintopaikalta

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 180/2009 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

Kuva Kuerjoen (FS40, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (FS42, FS41) tarkkailupisteet.

Kuva Kuerjoen (FS40, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (FS42, FS41) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-8. Kuerjoen (FS4, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (, ) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-9. Kuerjoki. 189 1.8.4.3 Kuerjoki ja Kivivuopionoja Kuerjoen vedenlaatua on tarkasteltu kahdesta tarkkailupisteestä

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HELMIKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HELMIKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HELMIKUUSSA 2017 Väliraportti nro 15-17-1220 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 6.2.2017 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoki oli paikoitellen jäässä.

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN MAIJANOJAN JA ORHINOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN MAIJANOJAN JA ORHINOJAN VEDEN LAATU 19.7.216 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN MAIJANOJAN JA ORHINOJAN VEDEN LAATU 7.7.216 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Maijanojasta ja Orhinojasta otettiin

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 Raportti nro 639-17-7035 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Lapoosta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Työ perustuu

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2018

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2018 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 20.4.2018 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk.

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 tutkimukset ja vertailu vuosiin 2009, 2011 ja 2012

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 tutkimukset ja vertailu vuosiin 2009, 2011 ja 2012 LUVY/121 5.9.213 Tuomo Klemola Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tehtaankatu 4 A9 14 Helsinki ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 213 tutkimukset ja vertailu vuosiin 29, 211 ja 212 Sammatin Iso Ruokjärvestä

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2. Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailut Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014 LUVY/17 28.8.214 Urpo Nurmisto Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy Pappilankuja 4 912 Karjalohja KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 214 Karjalohjan läntisten järvien, Haapjärven,

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 29.8.2016 Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tarja Peromaa ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 2009-2015 Sammatin Iso Ruokjärvestä otettiin uusimmat vesinäytteet 15.8.2016

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 8.3.2017 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2017 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 28.2.2017. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 93/2007 Johanna Ritari & Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu Sisällys 1 Johdanto 1 2 Sääolosuhteet

Lisätiedot

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Otalammella sijaitsevasta Tuohilammesta otettiin 20.7.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU PYYDYSTEN LIMOITTUMISTUTKIMUS

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU PYYDYSTEN LIMOITTUMISTUTKIMUS HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU PYYDYSTEN LIMOITTUMISTUTKIMUS Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Heinolan Konniveden kalataloudellista tarkkailuohjelmaa uudistettiin vuonna 2005. Uusi

Lisätiedot

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 29.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Ojakkalassa sijaitsevasta Kaitlammesta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 22.8.2017 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 10.4.2016 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 117-16-5754 Oheisena lähetetään tulokset Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimuksesta, jonka Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013 25.7.213 Lihavajärven Suojeluyhdistys Senja Eskman, Antero Krekola Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 29-213 Lihavajärven tuoreimmat näytteet otettiin heinäkuussa 213 järven suojeluyhdistyksen ja

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 LUVY/142 10.9.2013 Minna Sulander Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 Työ liittyy Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta tehtävään

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 ja 2.8.2016.

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaakkoisosassa sijaitsevalta Kärjenlamilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 30.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan länsiosassa sijaitsevan Pienojanlammen vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Kerklammen ja siihen laskevan puron veden laatu Lokakuu 2017

Kerklammen ja siihen laskevan puron veden laatu Lokakuu 2017 6.11.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Kerklammen ja siihen laskevan puron veden laatu Lokakuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Kerklammen ja järveen luoteesta Leikkilän suunnasta laskevan puron

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA Vesiosasto/MP 1.1.214 Kirjenumero 83/14 NOKIAN KAUPUNKI Ympäristönsuojeluyksikkö Harjukatu 21 371 NOKIA TEERNIJÄRVEN TULOKSET 19.3.214 JA 13.8.214 1. YLEISTÄ Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 6.3.2018 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2018 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 1.3.2018. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 10.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 31-16-7242 2 (6) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 28.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Komista otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Hiidenveden Retlahden pohjoispuolella sijaitsevan pienen Viidanjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 32 Espoon vesistötutkimus vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

Kaitalammin (Valkärven eteläpuoli) veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Kaitalammin (Valkärven eteläpuoli) veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 1.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Valkärven eteläpuoli) veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Luoteisosassa sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017

Lisätiedot

VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013

VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013 VIROLAHDEN KALALAITOSTEN VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 231/2014 Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 SÄÄOLOT 1 3 KALANKASVATUSLAITOSTEN LISÄKASVU JA

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 29.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Ahmoossa sijaitsevan Ahmoolammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kakarin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella olevalla ylänköalueella sijaitsevalta Kakarilta otettiin Karkkilan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 1(3) Endomines Oy 14.7.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

RUSKEASUON (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012

RUSKEASUON (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 RUSKEASUON (LOVIISA) TURVETUOTANTOALUEEN KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Viivi Mänttäri SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 SÄÄOLOT 3 4 TUTKIMUSAINEISTO

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 14.10.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella sijaitsevan pienen Haukkalammen vesinäytteet otettiin 3.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset LUVY/002 18.3.2014 HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset Hiidenveden yhteistarkkailu perustuu seuraaviin lupapäätöksiin: Pistekuormittaja Oikeuden tai vesiviranomaisen lupapäätös

Lisätiedot

Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016

Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016 Tutkimusraportti 121 / 2017 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Nenäinniemen puhdistamo Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016 Nab Labs Oy Arja Palomäki Sisällys 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA...

Lisätiedot