VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA"

Transkriptio

1 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Väestöennuste Länsi-Suomen väestöennuste Länsi-Turunmaan väestöennuste Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen Arvot ja eettiset periaatteet Asuminen ja ympäristö Liikenne ja viestintä Koulutus, kulttuuri ja harrastustoiminta Palvelutuotannon suuntaviivat Palvelurakenne suhteessa suosituksiin Palvelutuotanto Sosiaali- ja terveydenhuolto Kotona annettava hoito ja palvelut Päivähoito / päivätoiminta Vanhusten asunto- ja hoitoyksiköt Dementiapotilaiden hoito Terveydenhuolto Ehkäisevät toimenpiteet ja ravinto Intervallihoito ja kuntoutus Suun terveydenhuolto Teknologian käyttö Palvelu- ja asiakasmaksut Henkilöstöresurssit ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Avohoidon henkilöstömitoitus Avohoidon henkilöstömitoitus Seuranta ja arviointi... 46

3 3 1. JOHDANTO Vuonna 2009 asetettiin virkamiesryhmä, joka sai tehtäväkseen vanhuspoliittisen strategian laatimisen. Työryhmän jäsenet olivat hoitotyön johtaja Ewa Gerkman, sosiaali- ja terveysjohtaja Otto Ilmonen, kulttuuripäällikkö Fia Isaksson, vanhustyön ohjaaja Ramona Pettersson, vanhustyön johtaja Gun Sirén ja apulaisylilääkäri Kenneth Wilson. Sosiaali- ja terveyslautakunta valittiin ohjausryhmäksi. Ohjausryhmän jäsenet olivat puheenjohtaja Kurt Kronehag sekä lautakunnan jäsenet Bengt Backman, Eskil Engström, Siv Eriksson, Merja Fredriksson, Carita Henriksson, Kaija Hilke, Hanna Järvinen, Kyösti Kurvinen, Tapani Niemi ja Gunilla Sandelin. Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittisessa strategiassa kuvataan kunnan vanhustenhuollon visiota sekä vahvistetaan toiminnan tavoitteet ja linjataan tie tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia kulkee rinta rinnan kaupungin yleisen strategian kanssa ja se toteuttaa osaltaan kaupungin visiota. Länsi-Turunmaan kaupungin kolme perusarvoa ovat: Kehitys ja osallisuus, kehitämme koko kuntaamme eri alueiden erityistarpeiden ja asukkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Huomioon ottaminen ja yhteisöllisyys, kunnassamme on avoimuuden ja vuoropuhelun kulttuuri sekä luontevasti toimiva ja elävä kaksikielisyys. Vaalimme ja vahvistamme eri kunnanosien identiteettiä ja vahvuuksia. Turvallisuus, tarjoamme turvallisen arjen antamalla hyvää palvelua lähellä asukkaita. Tälle arvopohjalle rakentuvat kuntastrategian asumista, palveluja ja ympäristöä koskevat tavoitteet. Länsi-Turunmaan kaupunki haluaa panostaa asumisen kehittämiseen kaupungin keskustassa ja kirkonkylissä ja tarjota monipuolista ja laadukasta asumista. Asumisen tulee olla turvallista, terveellistä ja ympäristöystävällistä. Länsi-Turunmaan kaupunki haluaa tarjota hyviä palveluja eri elämäntilanteissa sekä panostaa ehkäiseviin palveluihin ja palveluinnovaatioihin.

4 4 Länsi-Turunmaan kaupunki haluaa edistää yrittäjyyttä ja luoda työmahdollisuuksia sekä hyvän tieto- ja viestintätekniikan avulla myötävaikuttaa työmahdollisuuksien syntymiseen kaikilla kunta-alueilla. Strategian mukaisesti vanhustenhuollossa tulee tarjota erimuotoisia palveluja sekä avohuollon tukitoimien että erilaisten asumispalvelujen muodossa kaikissa kunnanosissa. Vanhustenhuollon tarve vaihtelee eri kunta-alueiden välillä; palvelut on sopeutettava paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti. Erikoistumalla voidaan tarjota myös erikoispalveluja sekä keskusta-alueella että syrjäseuduilla. Väestön ikärakenteen muuttuessa vanhusten tarpeet tulee tunnistaa koko yhteiskunnassa, ei pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suurin osa vanhuksista asuu kotonaan, mikä on suuri haaste ympäristöosastolle, pelastuslaitokselle, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnalle, kansalaisopistoille ja ennen kaikkea vapaaehtoissektorille. Vanhustenhuollon kehittämistä ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö sekä sosiaalija terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamat ohjeet. Näiden lisäksi kunta voi ohjata kehitystä toivottuun suuntaan talousarvionsa, paikallisesti sovellettavien periaatteiden ja maksujen sekä vanhuspoliittisen strategian avulla. Laatusuositusten (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2008:3) tavoitteena on edistää vanhusten hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palveluiden laatua, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi vanhustenhuollon palveluiden kehittämisen ja arvioinnin välineinä. Suosituksissa asetetaan tavoitteet tärkeimmille ikääntyneille suunnattaville palveluille, ja kunnat voivat asettaa niiden pohjalta omia tavoitteitaan. Ehkäisevää työtä ja kotona asumista korostetaan, kun taas laitoshoidon osuutta palveluista vähennetään tarkoituksellisesti, kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi.

5 5 75 vuotta täyttäneille tarkoitettujen palveluiden tavoitteet vuonna Asuu kotona omatoimisesti tai saaden apua % 90,1 % Saa säännöllisesti kotiapua % 11,5 % Saa omaishoidon tukea 5 6 % 3,7 % Asuu tehostetussa palveluasumisessa 5 6 % 3,9 % On pitkäaikaishoidossa 3 % 6,5 % Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen suunnittelussa mittausvälineeksi on esitetty myös IVA-prosessia (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi), jossa arvioidaan eri väestöryhmien terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvia seurauksia ennen päätösten tekemistä.

6 6 2. VÄESTÖENNUSTE 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste Varsinais-Suomen ja Satakunnan väestön ennustetaan ikääntyvän muuta maata nopeammin lähimmän kymmenen vuoden aikana, mikä asettaa yhä suurempia vaatimuksia palveluiden kehittämiselle. väestöennuste 75 vuotta täyttäneet %:a väestöstä, ennuste (SOTKAnet, 2009) 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste Asukasmäärä yhteensä vuotiaat vuotiaat Yli 85-vuotiaat Summa Summa Pohjautuu vuoden 2009 väestöennusteen tietoihin Yli 85-vuotiailla hoidon ja palveluiden tarve kasvaa tuntuvasti. Taulukosta käy ilmi, että ennusteen mukaan heidän lukumääränsä kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä.

7 7 3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA TOTEUTTAMINEN (Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset koskevat Paraisten kaupungin vanhuspoliittista ohjelmaa , mutta myös muissa kunnanosissa tehdyt muutokset on huomioitu) Sosiaali- ja terveysministeriön julkistamissa raporteissa korostetaan, että vanhuspolitiikka on koko kunnan asia ja se tulee ottaa huomioon kaikilla aloilla. Asuntoja ja ympäristöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että vanhusten osuus väestöstä kasvaa. Jotta vanhukset voisivat asua kotona, tarvitaan toimivia joukkoliikenneyhteyksiä. Palvelulinjaa tulee kehittää ja kuljetuksia sovittaa yhteen siten, että keskustan ulkopuolella asuvat ikäihmiset voivat käyttää myös koululais- ja päivähoitokuljetuksia. Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston asiantuntemusta tulee käyttää hyväksi nykyistä enemmän. Tennbyssä käynnistettiin vuosina 2005 ja 2009 kaksi vanhuksille tarkoitettua ryhmäasuntoa kerrostalossa. Tällä tavoin pyritään tarjoamaan kodinomainen asumismuoto vanhuksille ja samalla saattamaan palvelut lähemmäs asiakkaita sen sijaan, että siirrettäisiin asiakkaat lähemmäs palveluja. Tämä asettaa kuitenkin suuret vaatimukset asuntojen rakentamiselle ja peruskorjaamiselle. Kaupungin palveluasuntoja on sekä peruskorjattu että laajennettu. Saavutettavuuteen, sovittamiseen vammaisille soveltuvaksi sekä uuden teknologian hyödyntämismahdollisuuteen on kiinnitetty huomiota, mikä lisää mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen. Koivukodon peruskorjaus , Aftonron laajennuksen valmistuminen keväällä 2009, Fridhemin peruskorjauksen saattaminen valmiiksi syksyllä 2010, Sateenkaaren/Nyhemin peruskorjaus Sivistysosaston ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetukset kilpailutettiin ensimmäisen kerran yhteisesti keväällä Käytännössä tämä merkitsi sitä, että ryhdyttiin keskustelemaan joukkoliikenteestä, joka palvelisi mahdollisuuksien mu-

8 8 kaan kaikkia ikäryhmiä mukaan lukien henkilöt, joilla on jokin toimintarajoite. Työtä jatkoi keväällä 2010 asetettu työryhmä, joka sai tehtäväkseen pohtia mm. koululaiskuljetusten, kuljetuspalveluiden, kutsutaksiliikenteen ja palvelulinjan muodostamaa kokonaisuutta. Kuljetukset kilpailutettiin yhteisesti myös syksyllä Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston asiantuntemusta ei ole hyödynnetty toivotussa laajuudessa. Vanhusten liikunta- ja kulttuuritoimintaan tulee kiinnittää huomiota yhä enemmän ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on lisättävä. Vapaaehtoisjärjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä, mutta tällä hetkellä vapaaehtoisten kysyntä on kuitenkin tarjontaa suurempi. Vanhusten päivätoimintaa laajennetaan yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa ottaen huomioon myös keskusta-alueen ulkopuolella asuvat vanhukset. Uusia päivätoimintamuotoja ei ole kehitetty. Aurinkoinen ja Senioritupa palvelevat myös keskustaseudun ulkopuolella asuvia vanhuksia, sillä toimintaan on järjestetty kuljetus. Muilta osin päivätoimintaa järjestetään kaupungin palvelutalolla, usein yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. 80 vuotta täyttäneiden luokse tehtäviä ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä jatketaan. Lisäksi ehkäiseviin toimenpiteisiin kiinnitetään huomiota yhä enemmän. Ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä 80 vuotta täyttäneiden luokse on jatkettu. Vanhustenhuollossa ja terveydenhuollossa on kiinnitetty huomiota kuntouttavaan työtapaan. Osallistumalla kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen, Kaste-hankkeeseen, Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa tuetaan ennalta ehkäisevän työn kehittämistä. Vuosina toteutettavan Virtu-hankkeen (Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands) avulla pyritään kehittämään virtuaalinen palvelumalli tukemaan vanhusten kotona asumista ja palveluja saaristossa. Kotiuttamisohjaajan palkkaaminen ja fysioterapiaja toimintaterapiaresurssien lisääminen tukevat ennalta ehkäisevää työtä selvästi.

9 9 Omaishoitajat huomioidaan paremmin tarjoamalla omaishoitajille tuki-, koulutusja virkistystoimintaa. Erilaisia virkistys- ja koulutuspäiviä sekä keskusteluryhmiä on kehitetty yhteistoiminnassa mm. Folkhälsanin ja SPR:n kanssa molempia kieliryhmiä silmällä pitäen. Kaupungin sosiaaliohjaaja on myös tehostanut tiedottamista muista kuntoutusmahdollisuuksista (esim. Kelan tuista). Vaihtoehtoisia ratkaisuja omaishoitajien lomitustoimintaan on kokeiltu (esim. K a a - rinassa sijaitsevassa Omaishoitokeskus Visiitissä), mahdollisuudet muiden vaihtoehtojen hyödyntämiseen lisääntyvät Folkhälsanin avatessa neljä uutta intervallihoitopaikkaa syksyllä Yksityisiä ostopalveluita käytetään aiempaa enemmän (+11). Yksityisiä palveluasuntoja on käytettävissä (+20). Laatuvaatimusten on täytyttävä yksityisiä palvluita ostettaessa. Lisäksi on tuettava ja rohkaistava yrittäjiä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta vanhustenhuoltoon liittyvien palveluiden tarjoamiseen.

10 10 Yksityisiä ostopalveluja käytetään aikaisempaa enemmän: tehostettua palveluasumista, laitoshoitoa (yhteensä 23 paikkaa) ja kotisairaanhoitoa (tilapäisesti) ostetaan tarvittaessa. Seniorikoti (19 palveluasuntoa) valmistui Folkhälsanin 20+4 asuntopaikkaa ja 26 asuntoa valmistuvat Osa Houtskarin Pensionärsbostadsförening-yhdistyksen palveluasunnoista peruskorjataan ja sovitetaan vammaisille soveltuviksi Palvelusetelit otetaan käyttöön vaihtoehtoisten palvelumuotojen tarjonnan laajentamiseksi. Palveluseteleitä ei ole vielä otettu käyttöön, mutta niille on selkeä tavoite. Hoito- ja palvelualan yrittäjistä on laadittava luettelo. Yrittäjistä ei ole vielä laadittu luetteloa. Seutukuntaan tarvitaan nykyistä pienempiä yksiköitä vanhemmille mielenterveys kuntoutujille ja päihdehuollon asiakkaille. Kyseiset asiakkaat on integroitu palveluasuntoihin (kaupungin omana toimintana tai ostopalveluina tuotettuun). Suoritetaan hoitoisuuskartoituksia ja laadun valvontaa, minkä jälkeen tarkistetaan henkilöstöresurssien mitoitus. Rava-ohjelma (mittari vanhusten toimintakyvyn arvioimiseksi) on otettu käyttöön. Ensimmäiset kartoitukset tehtiin huhtikuussa 2010, minkä jälkeen kehitystyötä jatketaan.

11 11 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä parannetaan yhteisten hoito- ja palvelusuunnitelmia sekä dokumentointia koskevien tietokoneohjelmien avulla. Yhteinen Pegasos-ohjelma otettiin käyttöön tammikuussa Muutos oli suuri, ja siitä koitui paljon työtä henkilöstölle, mutta pikkuhiljaa ohjelma on kehittymässä tärkeäksi työvälineeksi. Malmkullaan suunnitellaan uutta dementiayksikköä sisäisten järjestelyiden avulla. Vuoden 2009 aikana toteutettiin muutostöitä siten, että osasto I voitiin jakaa kahdeksi erilliseksi toimintayksiköksi, joista toinen on tarkoitettu dementiapotilaita varten (8 hoitopaikkaa) ja toinen on tarkoitettu muille pitkäaikaishoitoa tarvitseville potilaille (10 hoitopaikkaa). Henkilöstö on kuitenkin yhteinen koko osastolle. Laitoshoitopaikkojen lukumäärä laskee noin 30 paikalla. Paikkamäärä laski suunnitelmakauden aikana 20 hoitopaikalla seuraavasti: Osasto I ennen 30 hoitopaikkaa, nyt 18 paikkaa Osasto II ennen 30 hoitopaikkaa, nyt 25 paikkaa Osasto III ennen 22 hoitopaikkaa, nyt 19 paikkaa Hoitopaikkojen määrää ei ole voitu vähentää tämän enempää, koska perusterveydenhuollossa on jatkuvasti ollut tarvetta laitoshoidolle. Laitoshoito liitettiin terveydenhuoltoyksikköön. Henkilöstöresursseja, noin 11 työntekijää, siirretään avohoitoon. Henkilöstöresurssien siirtämistä ei ole voitu toteuttaa, koska henkilöstömitoitus oli liian matalalla tasolla. Malmkullan toimintaa kesällä 2008 tarkastaneen lääninhallituksen kehotuksesta Malmkullaan voitiin palkata neljä määräaikaista lähihoitajaa. Nykyinen henkilöstömitoitus: Osasto I 0,75 Osasto II 0,73 Osasto III 0,70 Avohoitoon saatiin kuitenkin lisäresursseja.

12 12 Yöpartiotoiminta käynnistyy suunnitelmakauden aikana. Yöpartiotoiminta käynnistyi syksyllä 2008, minkä ansiosta öiseen aikaan on töissä myös yksi sairaanhoitaja. Hän toimii turvapäivystyksen työparina, käy etukäteen sovittujen asiakkaiden luona ja tukee Koivukodon lähihoitajia öisin. Asiakaskyselyjä toteutetaan jatkuvasti ja vanhusten myötävaikutus otetaan huomioon. Asiakaskyselyjä suoritetaan säännöllisesti Koivukodossa Laatupeliä pelaamalla. Novian ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät asiakaskyselyjä kotihoidon asiakkaiden parissa syksystä 2010 alkaen. Eri toimintayksiköissä työssä voidaan käyttää oppaina käsikirjoja Jag vill leva tills jag dör ja Så här vill jag ha det. Kehittämistyö jatkuu. Omalääkärijärjestelmään siirtymistä selvitetään. Omalääkärijärjestelmää ei ole toteutettu, uusi terveydenhuoltolaki edellyttää tilanteen uudelleenharkintaa. Vanhusten suun- ja hammashoidon parantamiseen kiinnitetään huomiota ja tätä toimintaa varten palkataan suuhygienisti. Jakson aikana vanhusten suun- ja hammashoitoa pyrittiin saamaan järjestelmällisemmäksi. Pyrkimys ei ole toteutunut jakson alussa. Hammashoitoon palkattiin lähtien suuhygienisti, joka vastaa muiden tehtävien lisäksi vanhusväestön hammashoidon järjestämisestä ja suunnittelusta. Työ on alkanut laitoshoidon ja kotihoidon hoitohenkilöstön opastamisella. Suuhygienisti on tehnyt kotikäyntejä vanhusten luo ja laitoksiin. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin kunnanosissa on jo ennestään ollut enemmän henkilöstökapasiteettia, ja vanhusväestö on näissä kunnanosissa ollut kattavamman suun- ja hammashoidon piirissä kuluneiden vuosien aikana. Henkilökunnan pätevyyttä pidetään yllä säännönmukaisesti pidettävien koulutus tilaisuuksien avulla, jotka järjestetään alueelliselta pohjalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle suunnatun täydennyskoulutuksen on täytettävä voimassa olevat vaatimukset. Uudelleenjärjestelyjen aikana lisäkoultuksen tarpeeseen on kiinnitettävä huomiota.

13 13 Parhaillaan työstettävässä henkilöstöpoliittisessa toimintaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota kasvavaan vanhustenhuollon henkilöstön tarpeeseen. Vuosittain on järjestetty vanhustenhuollon ja terveydenhuollon henkilöstön yhteisiä paikallisia koulutuspäiviä (esim. lääkehoitokoulutus, dementiakoulutus, eri tietokoneohjelmien käyttökoulutus). Koulutukseen on saatu ulkoista rahoitusta, koska koulutustilaisuuksia on järjestetty mahdollisuuksien mukaan eri hankkeiden kautta. Kaupungissa on panostettu aktiiviseen oppisopimuspohjaiseen henkilöstörekrytointiin. Palvelut on voitava taata molemmilla kotimaisilla kielillä. Koska kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut, on myös molempia kotimaisia kieliä osaavan henkilöstön saatavuus heikentynyt. Vanhustenhuoltosuunnitelma päivitetään vuonna 2010.

14 14 4. ARVOT JA EETTISET PERIAATTEET Vanhuspoliittisen strategian lähtökohtana tulee olla humanistinen ihmiskäsitys, jossa vanhus nähdään subjektina eikä objektina. Vanhusten eri tarpeet on tärkeää ottaa huomioon palveluja suunniteltaessa. Vanhuksilla ei ole pelkästään fyysisiä tarpeita, yhtä lailla heillä on itsensä toteuttamisen tarve, arvostuksen tarve sekä yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tarpeita Maslowin tarvehierarkian mukaan (yhdysvaltalaisen psykologi Abraham Maslowin [ ] teoria). Laatusuositusten mukaan seuraavat tärkeät eettiset periaatteet turvaavat ihmisarvoisen vanhuuden: Itsemääräämisoikeus Vanhusten tulee saada riittävästi tietoa ja tukea, jotta he voivat tehdä tietoisia valintoja. Tulee myös muistaa, etteivät vanhukset ja heidän omaisensa ole aina keskenään samaa mieltä siitä, mitkä palvelut soveltuvat vanhukselle parhaiten. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi tulee noudattaa yhdenmukaisia periaatteita palveluiden myöntämisessä ja palvelutarpeen arvioimisessa. Fyysiset tarpeet Arvostus Yhteenkuuluvuus Turvallisuus Itsensä toteuttaminen Osallisuus Osallisuuden tulee näkyä sekä yksilöllisellä että yhteiskunnallisella tasolla. Yksilöllisellä tasolla kyse on osallisuusperiaatteen tekemisestä näkyväksi vanhuksille suunnatuissa palveluissa, yhteiskunnallisella tasolla osallisuus merkitsee sitä, että vanhuksilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehitykseen. Vanhusneuvosto on toimielin, jonka välityksellä vanhukset voivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Vanhusneuvosto on ollut toiminnassa vuodesta 1998 lähtien, ensin Paraisilla ja myöhemmin Länsi-Turunmaalla.

15 15 Vanhusneuvoston tehtävänä on: Edistää ja kehittää eläkeläisjärjestöjen ja sotaveteraanien ja sotainvalidien etujärjestöjen sekä kaupungin välistä yhteistyötä Toimia sen hyväksi, että vanhusväestö voi tasavertaisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia vanhusten tarpeisiin liittyvissä asioissa Valvoa, että eläkeläisille tärkeät asiat otetaan huomioon kaikissa lautakunnissa ja muissa hallintoelimissä ja että vanhusväestön asiantuntemus välittyy lautakunnille ja hallintoelimille Huolehtia muista neuvostolle erikseen määrätyistä tehtävistä. Yksilöllisyys Ihminen tulee nähdä itsenäisenä yksilönä. Tämä merkitsee vapautta ja valinnanmahdollisuuksia, mutta myös vastuuta omasta elämästä ja vastuuta lähiympäristön kanssaihmisiä ja henkilöstöä kohtaan. Turvallisuus Turvallisuus pitää sisällään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden luomisen. Turvallisuus merkitsee paitsi asuin- ja hoitoympäristön turvallisuutta, myös palveluntuottajan ja kuntalaisten välistä luottamusta. Tavoitteet Luoda edellytykset myötämääräämisen ja osallisuuden lisäämiselle Helposti saatavilla olevaa informaatiota vanhuksille, myös paikkakunnalle vasta muuttaneille Toimenpiteet Säännöllisten laatumittauksien ja kyselyjen toteuttaminen ja seuranta Esitteiden ja verkkosivujen säännöllinen uudistaminen ja päivittäminen ja toiminnasta tiedottaminen kaupungin tiedotuslehdessä Nyttissä ja muissa tiedotuslehdissä.

16 16 5. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Koska noin 92 prosenttia vanhuksista asuu kotonaan ja koska heidän tulee selvitä arjestaan suhteellisen itsenäisesti, asuntojen ja lähiympäristön suunnittelu on ratkaisevassa asemassa. Vanhusten kotona asumisen kannalta selvästi ratkaisevin tekijä on helposti muunneltavien asuntojen suunnittelu niin, että asunnot tarvittaessa mahdollistavat erilaiset erikoisratkaisut. Hyvin suunniteltu ympäristö edistää fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä ja vähentää erilaisten palvelujen ja apuvälineiden tarvetta, mikä lisää samalla omatoimisuutta ja tasavertaisuutta. Hyvin suunniteltu ympäristö vähentää myös onnettomuuksia. Esteettömyys merkitsee ympäristön mukauttamista sekä liikuntaesteisille että näköja kuulovammaisille. Portaat, tasoerot, valaistus, värit ja materiaalit vaikuttavat esteettömyyteen. Riittävä määrä penkkejä niillä alueilla, joissa vanhukset liikkuvat, helpottaa arkea monien niiden osalta, jotka yrittävät hoitaa asioitaan itsenäisesti. Talvinen vuodenaika asettaa erityiset vaatimukset teiden ja katujen kunnossapidolle vanhusväestön kannalta.

17 17 Myös aktiivinen yhteistyö ympäristöosaston ja pelastuslaitoksen kanssa on edellytyksenä kotona asumisen edistämiselle. Asuntojen korjaus- ja muutostöiden tarve lisääntyy, mistä johtuen on oleellista, että saatavilla on riittävästi neuvontaa ja palveluja. Paloturvallisuus tulee sitä tärkeämmäksi, mitä useammat vanhukset ja toimintarajoitteiset henkilöt asuvat kotonaan. Vanhusneuvostossa ja vammaisneuvostossa on runsaasti asiantuntemusta esteettömyyttä koskevissa kysymyksissä. Monelta kalliilta erehdykseltä voidaan välttyä, jos tätä asiantuntemusta käytetään jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteet Kotona asumisen edistäminen luomalla esteetön ja turvallinen elinympäristö ottaen huomioon myös saariston erityisolosuhteet Vanhusten tarpeiden huomioiminen asuntojen ja asuinalueiden suunnittelussa Turvallisuuden lisääminen kotona Kaupunki tarjoaa erilaisia asumismuotoja kuntalaisille Toimenpiteet Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston asiantuntemuksen järjestelmällinen käyttäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöosaston välisen työryhmän asettaminen selvittämään asuinympäristöjen ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia Pelastuslaitoksen kanssa tehtävä säännöllinen yhteistyö

18 18 6. LIIKENNE JA VIESTINTÄ Toimivat yhteydet ovat perusedellytyksenä sille, että vanhukset voivat asua kotonaan ja mahdollisimman pitkään huolehtia asioistaan. Tämä on erityisen haastavaa Länsi-Turunmaan kaltaisessa kaupungissa. Autoilijoiden keski-ikä kasvaa väestön ikääntyessä. Yhä useammat vanhukset ajavat nykyään autoa, mikä pitäisi ottaa huomioon teiden, katujen ja liikenneratkaisujen suunnittelussa. Vanhukset ovat useimmiten varovaisia liikenteessä, mutta reaktiokyky, kuulo, näkö ja muisti voivat heiketä. Osallistuminen aktiviteetteihin, asioiden hoitaminen, terveyskeskuskäynnit ym. on helppoa niin pitkään kuin voi liikkua omalla autolla, mutta kun se ei enää onnistu, tarvitaan jonkinasteisia kuljetuspalveluja arjen sujuvoittamiseksi. Toimiva joukkoliikenne vähentää erityisjärjestelyjen määrää, jotka ovat kunnalle kustannuksiltaan useimmiten kalliimpi vaihtoehto. Saavutettavuus on tärkeää paitsi ajoneuvojen kohdalla, myös pysäkkien ja asemien kohdalla. Myös riittävällä valaistuksella ja riittävällä määrällä istumapaikkoja on suuri merkitys. Joukkoliikenteen aikataulut, reitit ja maksut sekä riittävä informaatio vaikuttavat joukkoliikenteen käyttämiseen. Keskustaseutujen ulkopuolella voitaisiin sekä linjataksi- että kutsutaksiliikennettä kehittää edelleen vanhusväestön tarpeet huomioiden. Myös koulu- ja päiväkotikuljetukset voisivat olla vanhusten käytettävissä. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

19 19 Kun joukkoliikennettä ei enää kyetä käyttämään, kyseeseen voivat tulla sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella myönnettävät kuljetuspalvelut. Nämä yksilölliset kuljetukset ovat kuitenkin aina toissijaisia, kun muut ratkaisut eivät enää ole mahdollisia. Eri osastojen edustajista koostunut työryhmä on vuoden 2010 aikana kokoontunut mm. kehittämään ja koordinoimaan joukkoliikennettä, jotta joukkoliikenteessä huomioitaisiin paremmin eri väestöryhmien tarpeet eri elämäntilanteissa. Yhteistyö jatkuu viranhaltijatasolla. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelu Tavoitteet Esteettömyys huomioidaan liikenteen, pysäkkien ja asemien suunnittelutyössä. Yhteydet ovat joustavia ja huomioivat kaikki ikäryhmät. Henkilökohtaisten kuljetusten määrä laskee. Toimenpiteet Joukkoliikenteen ja muiden kuljetusten koordinointia pohtiva työryhmä jatkaa työtään. Vastaava taho laatii yhteistyössä vanhustenhuollon kanssa liikenneyhteyksiä koskevaa tiedotusaineistoa. Koordinoinnin tehostaminen ja muiden kuljetusratkaisujen kehittäminen

20 20 7. KOULUTUS, KULTTUURI JA HARRASTUstoiminta Valtion uudessa kulttuuripoliittisessa strategiassa kulttuuria pidetään tärkeänä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Länsi-Turunmaan kulttuurilautakunta on keskustellut senioreille suunnatun toiminnan tarjonnasta ja todennut, että suuri ryhmä senioreita jää kulttuurilautakunnan palvelujen ulkopuolelle. Haluttaessa uusia palveluja voitaisiin kehittää kulttuuriyksikön, vanhustenhuollon, yhdistysten ja taiteilijoiden välisinä yhteistyöhankkeina. Aloite aktiivisten henkilöiden ja yhdistysten koolle kutsumiseksi Kulttuurilautakunnassa on tehty aloite aktiivisten henkilöiden ja yhdistysten koolle kutsumiseksi sen selvittämiseksi, voidaanko luoda vapaaehtoisten rinki, joka antaisi osan vapaa-ajastaan senioreille, eritoten kotonaan tai laitoksessa asuville senioreille, jotka mahdollisesti jäävät viriketoiminnan ulkopuolelle. Tämä edellyttää aktiivista ja kiinteää yhteistyötä kulttuurisektorin ja vanhustenhuollon välille. Seniorit ja kulttuuri vuoden 2011 VårKultur-tapahtuman teemana VårKultur on koko Turunmaan yhteinen hanke, jossa nostetaan eri vuosina esille eri taidelajeja ja ilmentymiä, kuten musiikki, paikallishistoria ja kerronta. Vuoden 2011 VårKultur-tapahtuman teemana ovat seniorit ja kulttuuri. Hankkeen aikana kokeillaan erilaisia taidemuotoja, joissa seniorit saavat olla aktiivisia osallistujia, eivätkä pelkästään passiivisia kuluttajia. Hankkeen aikana tarkoituksena on löytää ohjaajia ja toimintamuotoja, joita voidaan jatkaa hankkeen jälkeen ja joista tulisi osa kulttuurilautakunnan toimintaa. Yhteistyö eläkeläisyhdistysten kanssa Länsi-Turunmaan eläkeläisyhdistykset ovat aktiivisia kulttuuriyhdistyksiä. Kulttuurilautakunta voisi lisätä yhteistyötä yhdistysten kanssa. Kirjasto Kirjaston henkilökunta pitää kaksi lukupiiriä, joissa keskustellaan kirjoista ja ajankohtaisista tapahtumista sekä mahdollisesti luetaan ääneen.

21 21 Kirjaston henkilöstö tuo tarvittaessa kirjoja eri toimintayksiköihin. Kirjaston henkilöstö oppii tuntemaan asiakkaansa ja näiden toiveet ja pystyy valitsemaan asiakkaille näitä kiinnostavat kirjat. Kirjaston henkilöstö käy joissakin yksiköissä myös sellaisten henkilöiden luona, jotka eivät itse lue. Kirjastovene on tärkeä saaristossa asuville vanhuksille. Kirjasto on kiinnostunut kehittämään uusia toimintamuotoja yhdessä vanhustenhuollon kanssa hankerahoituksen avulla. Kansalaisopistot Kansalaisopistoilla on runsaasti suoraan tai välillisesti senioreille suunnattua kurssitarjontaa. Tarjolla on mm. eläkeläisille tarkoitettuja tanssi-, kuntoilu-, kieli-, käsityö-, puutarhanhoito- ja ATK-kursseja. Tarjolla on myös ikääntyvien yliopiston puitteissa annettavia luentoja. Kansalaisopistot tekevät mielellään yhteistyötä vanhustenhuollon kanssa ja huomioivat myös toiveet mahdollisuuksiensa mukaan, sillä suurin osa kursseille osallistujista on senioreita. Yhteistyötä kansalaisopistojen kanssa voitaisiin kehittää edelleen, erityisesti voitaisiin panostaa vanhuksiin, jotka eivät pääse tulemaan kurssien järjestämispaikoille.

22 22 Liikuntaa senioreille Monet seniorit liikkuvat liian vähän, eivätkä he myöskään kykene menemään ohjattuun toimintaan. Tällaisille senioreille voitaisiin kehittää erilaisia sopeutettuja kuntoiluohjelmia esim. kuvasarjojen avulla. Senioreille voitaisiin myös jakaa kirjallinen opas liikunnan ja terveellisen ravinnon merkityksestä. Kaupungissa on erilaisia liikunta- ja kuntoiluryhmiä, mutta järjestäjät vaihtelevat kansalaisopistosta urheiluseuroihin ja yksityisiin liikunnanharjoittajiin. Tästä johtuen kaikki eri ryhmiä koskeva tiedottaminen tulisi koota samaan esitteeseen ja julkaista kaupungin verkkosivuilla. Kaupungilla ei ole henkilökuntaa, jonka tehtävänä olisi senioreiden eri kuntoiluryhmien ohjaaminen, mutta toiminta voitaisiin mahdollisesti järjestää ostopalveluna. Folkhälsan-talon uusi terapia-allas voi jatkossa tarjota lisämahdollisuuksia kuntoiluun ja kuntoutukseen. Tavoitteet Yhteistyön lisääminen koulutussektorin, kulttuurisektorin, yhdistysten ja muiden vapaaehtoisten kanssa Senioreiden liikuntaan suuntautuneen kohtaamispaikan perustaminen Sukupolvien rajat ylittävät kohtaamiset

23 Toimenpiteet Kulttuurisektori työskentelee yhdessä vanhustenhuollon kanssa saadakseen useampia vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja parantaakseen vapaaehtoisresurssien koordinointia, esim. ulkoisen rahoituksen avulla. Kulttuurisektori kannustaa vanhuksia osallistumaan erilaisiin kuntoilumuotoihin ottamalla käyttöön uudet menetelmät sekä parantamalla informaatiota tarjolla olevista kulttuurijärjestelyistä yhdessä vanhustenhuollon kanssa. Päivähoidon ja koulujen väliset yhteistyöhankkeet Kirjastojen kehittäminen vanhusten olohuoneiksi Kulttuurin tarve kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan Puistoihin perustetaan kuntopolkuja 23

24 24 8. PALVELUTUOTANNON SUUNTAVIIVAT 8.1. Palvelurakenne suhteessa suosituksiin Sosiaali- ja terveysministeriön vanhusten palveluja koskevissa laatusuosituksissa suosittelemien suuntaviivojen mukaisesti palveluiden tavoitteiden tulisi olla Länsi- Turunmaalla Länsi-Turunmaa kokonaisuutena ja kunta-alueittain seuraavat: Länsi-Turunmaa 75 vuotta täyttäneiden Länsi-Turunmaa palvelu- ja asumistarpeet Länsi-Turunmaa 75 vuotta täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet 75 vuotta täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet Todellinen lukumäärä, Todellinen Todellinen Asuu kotona omatoimisesti tai % lukumäärä, lukumäärä, 2010 saaden Asuu kotona apua omatoimisesti tai % Asuu kotona omatoimisesti tai Saa saaden säännöllisesti apua kotiapua % 263 (80<75-v.) saaden Saa säännöllisesti apua kotiapua (80<75-v.) Saa omaishoidon säännöllisesti tukea kotiapua % (20< 75-v.) (80<75-v.) Saa omaishoidon tukea (20< 75-v.) Asuu Saa omaishoidon tehostetussa tukea 5 6 % (20< 75-v.) as. (6<75v) palveluasumisessa Asuu tehostetussa 5 6 % 117 as. (6<75v) Asuu tehostetussa as. (6<75v) On palveluasumisessa pitkäaikaishoidossa 3 % 91 paikkaa palveluasumisessa On pitkäaikaishoidossa 3 % (10<75-v.) 91 paikkaa On pitkäaikaishoidossa 3 % 91 (10<75-v.) paikkaa (10<75-v.) Parainen Parainen 75 vuotta Parainen Parainen täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet 75 vuotta täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet 75 vuotta täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet Todellinen lukumäärä, Todellinen Todellinen Asuu kotona omatoimisesti tai % lukumäärä, lukumäärä, 2010 saaden Asuu kotona apua omatoimisesti tai % Asuu kotona omatoimisesti tai Saa saaden säännöllisesti apua kotiapua % 199 (60<75-v.) saaden Saa säännöllisesti apua kotiapua (60<75-v.) Saa omaishoidon säännöllisesti tukea kotiapua % (16<75-v.) (60<75-v.) Saa omaishoidon tukea (16<75-v.) Asuu Saa omaishoidon tehostetussa tukea 5 6 % (16<75-v.) as. ( palveluasumisessa Asuu tehostetussa 5 6 % vuotiaita) 82 as. ( Asuu palveluasumisessa tehostetussa vuotiaita) as. ( On pitkäaikaishoidossa 3 % 73 paikkaa (4<75-v) palveluasumisessa On pitkäaikaishoidossa 3 % vuotiaita) 73 paikkaa (4<75-v) On pitkäaikaishoidossa 3 % 73 paikkaa (4<75-v) Nauvo Nauvo 75 vuotta täyttäneiden Nauvo 75 vuotta täyttäneiden Nauvo palvelu- ja asumistarpeet palvelu- ja asumistarpeet 75 vuotta täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet Todellinen lukumäärä, Todellinen lukumäärä, Todellinen lukumäärä, Asuu kotona omatoimisesti tai % Asuu kotona omatoimisesti tai % 2010 saaden apua Asuu saaden kotona apua omatoimisesti tai Saa säännöllisesti kotiapua % 21 (5<75-v.) saaden Saa säännöllisesti apua kotiapua % 21 (5<75-v.) Saa omaishoidon säännöllisesti tukea kotiapua %% 521 (0<75 (5<75-v.) Saa omaishoidon tukea (0<75 v.) Asuu Saa omaishoidon tehostetussa tukea 5 6 % 85 as. (0<75 (kaikki v.) yli palveluasumisessa Asuu tehostetussa 5 6 % 75-vuotiaita 8 as. (kaikki(* yli Asuu palveluasumisessa tehostetussa vuotiaita as. (kaikki (* yli On pitkäaikaishoidossa 3 % 10 paikkaa palveluasumisessa On pitkäaikaishoidossa 3 % 75-vuotiaita 10 paikkaa (* (0<75-v.) On pitkäaikaishoidossa 3 % 10 (0<75-v.) paikkaa (* yksi Folkhälsanin asunnossa, lisäksi 2 tilapäistä (* yksi Folkhälsanin asunnossa, lisäksi 2 tilapäistä (0<75-v.) asuntoa/paikkaa asuntoa/paikkaa (* yksi Folkhälsanin asunnossa, lisäksi tilapäistä asuntoa/paikkaa

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot