VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA"

Transkriptio

1 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Väestöennuste Länsi-Suomen väestöennuste Länsi-Turunmaan väestöennuste Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen Arvot ja eettiset periaatteet Asuminen ja ympäristö Liikenne ja viestintä Koulutus, kulttuuri ja harrastustoiminta Palvelutuotannon suuntaviivat Palvelurakenne suhteessa suosituksiin Palvelutuotanto Sosiaali- ja terveydenhuolto Kotona annettava hoito ja palvelut Päivähoito / päivätoiminta Vanhusten asunto- ja hoitoyksiköt Dementiapotilaiden hoito Terveydenhuolto Ehkäisevät toimenpiteet ja ravinto Intervallihoito ja kuntoutus Suun terveydenhuolto Teknologian käyttö Palvelu- ja asiakasmaksut Henkilöstöresurssit ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Avohoidon henkilöstömitoitus Avohoidon henkilöstömitoitus Seuranta ja arviointi... 46

3 3 1. JOHDANTO Vuonna 2009 asetettiin virkamiesryhmä, joka sai tehtäväkseen vanhuspoliittisen strategian laatimisen. Työryhmän jäsenet olivat hoitotyön johtaja Ewa Gerkman, sosiaali- ja terveysjohtaja Otto Ilmonen, kulttuuripäällikkö Fia Isaksson, vanhustyön ohjaaja Ramona Pettersson, vanhustyön johtaja Gun Sirén ja apulaisylilääkäri Kenneth Wilson. Sosiaali- ja terveyslautakunta valittiin ohjausryhmäksi. Ohjausryhmän jäsenet olivat puheenjohtaja Kurt Kronehag sekä lautakunnan jäsenet Bengt Backman, Eskil Engström, Siv Eriksson, Merja Fredriksson, Carita Henriksson, Kaija Hilke, Hanna Järvinen, Kyösti Kurvinen, Tapani Niemi ja Gunilla Sandelin. Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittisessa strategiassa kuvataan kunnan vanhustenhuollon visiota sekä vahvistetaan toiminnan tavoitteet ja linjataan tie tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia kulkee rinta rinnan kaupungin yleisen strategian kanssa ja se toteuttaa osaltaan kaupungin visiota. Länsi-Turunmaan kaupungin kolme perusarvoa ovat: Kehitys ja osallisuus, kehitämme koko kuntaamme eri alueiden erityistarpeiden ja asukkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Huomioon ottaminen ja yhteisöllisyys, kunnassamme on avoimuuden ja vuoropuhelun kulttuuri sekä luontevasti toimiva ja elävä kaksikielisyys. Vaalimme ja vahvistamme eri kunnanosien identiteettiä ja vahvuuksia. Turvallisuus, tarjoamme turvallisen arjen antamalla hyvää palvelua lähellä asukkaita. Tälle arvopohjalle rakentuvat kuntastrategian asumista, palveluja ja ympäristöä koskevat tavoitteet. Länsi-Turunmaan kaupunki haluaa panostaa asumisen kehittämiseen kaupungin keskustassa ja kirkonkylissä ja tarjota monipuolista ja laadukasta asumista. Asumisen tulee olla turvallista, terveellistä ja ympäristöystävällistä. Länsi-Turunmaan kaupunki haluaa tarjota hyviä palveluja eri elämäntilanteissa sekä panostaa ehkäiseviin palveluihin ja palveluinnovaatioihin.

4 4 Länsi-Turunmaan kaupunki haluaa edistää yrittäjyyttä ja luoda työmahdollisuuksia sekä hyvän tieto- ja viestintätekniikan avulla myötävaikuttaa työmahdollisuuksien syntymiseen kaikilla kunta-alueilla. Strategian mukaisesti vanhustenhuollossa tulee tarjota erimuotoisia palveluja sekä avohuollon tukitoimien että erilaisten asumispalvelujen muodossa kaikissa kunnanosissa. Vanhustenhuollon tarve vaihtelee eri kunta-alueiden välillä; palvelut on sopeutettava paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti. Erikoistumalla voidaan tarjota myös erikoispalveluja sekä keskusta-alueella että syrjäseuduilla. Väestön ikärakenteen muuttuessa vanhusten tarpeet tulee tunnistaa koko yhteiskunnassa, ei pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suurin osa vanhuksista asuu kotonaan, mikä on suuri haaste ympäristöosastolle, pelastuslaitokselle, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnalle, kansalaisopistoille ja ennen kaikkea vapaaehtoissektorille. Vanhustenhuollon kehittämistä ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö sekä sosiaalija terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamat ohjeet. Näiden lisäksi kunta voi ohjata kehitystä toivottuun suuntaan talousarvionsa, paikallisesti sovellettavien periaatteiden ja maksujen sekä vanhuspoliittisen strategian avulla. Laatusuositusten (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2008:3) tavoitteena on edistää vanhusten hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palveluiden laatua, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi vanhustenhuollon palveluiden kehittämisen ja arvioinnin välineinä. Suosituksissa asetetaan tavoitteet tärkeimmille ikääntyneille suunnattaville palveluille, ja kunnat voivat asettaa niiden pohjalta omia tavoitteitaan. Ehkäisevää työtä ja kotona asumista korostetaan, kun taas laitoshoidon osuutta palveluista vähennetään tarkoituksellisesti, kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi.

5 5 75 vuotta täyttäneille tarkoitettujen palveluiden tavoitteet vuonna Asuu kotona omatoimisesti tai saaden apua % 90,1 % Saa säännöllisesti kotiapua % 11,5 % Saa omaishoidon tukea 5 6 % 3,7 % Asuu tehostetussa palveluasumisessa 5 6 % 3,9 % On pitkäaikaishoidossa 3 % 6,5 % Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen suunnittelussa mittausvälineeksi on esitetty myös IVA-prosessia (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi), jossa arvioidaan eri väestöryhmien terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvia seurauksia ennen päätösten tekemistä.

6 6 2. VÄESTÖENNUSTE 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste Varsinais-Suomen ja Satakunnan väestön ennustetaan ikääntyvän muuta maata nopeammin lähimmän kymmenen vuoden aikana, mikä asettaa yhä suurempia vaatimuksia palveluiden kehittämiselle. väestöennuste 75 vuotta täyttäneet %:a väestöstä, ennuste (SOTKAnet, 2009) 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste Asukasmäärä yhteensä vuotiaat vuotiaat Yli 85-vuotiaat Summa Summa Pohjautuu vuoden 2009 väestöennusteen tietoihin Yli 85-vuotiailla hoidon ja palveluiden tarve kasvaa tuntuvasti. Taulukosta käy ilmi, että ennusteen mukaan heidän lukumääränsä kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä.

7 7 3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA TOTEUTTAMINEN (Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset koskevat Paraisten kaupungin vanhuspoliittista ohjelmaa , mutta myös muissa kunnanosissa tehdyt muutokset on huomioitu) Sosiaali- ja terveysministeriön julkistamissa raporteissa korostetaan, että vanhuspolitiikka on koko kunnan asia ja se tulee ottaa huomioon kaikilla aloilla. Asuntoja ja ympäristöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että vanhusten osuus väestöstä kasvaa. Jotta vanhukset voisivat asua kotona, tarvitaan toimivia joukkoliikenneyhteyksiä. Palvelulinjaa tulee kehittää ja kuljetuksia sovittaa yhteen siten, että keskustan ulkopuolella asuvat ikäihmiset voivat käyttää myös koululais- ja päivähoitokuljetuksia. Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston asiantuntemusta tulee käyttää hyväksi nykyistä enemmän. Tennbyssä käynnistettiin vuosina 2005 ja 2009 kaksi vanhuksille tarkoitettua ryhmäasuntoa kerrostalossa. Tällä tavoin pyritään tarjoamaan kodinomainen asumismuoto vanhuksille ja samalla saattamaan palvelut lähemmäs asiakkaita sen sijaan, että siirrettäisiin asiakkaat lähemmäs palveluja. Tämä asettaa kuitenkin suuret vaatimukset asuntojen rakentamiselle ja peruskorjaamiselle. Kaupungin palveluasuntoja on sekä peruskorjattu että laajennettu. Saavutettavuuteen, sovittamiseen vammaisille soveltuvaksi sekä uuden teknologian hyödyntämismahdollisuuteen on kiinnitetty huomiota, mikä lisää mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen. Koivukodon peruskorjaus , Aftonron laajennuksen valmistuminen keväällä 2009, Fridhemin peruskorjauksen saattaminen valmiiksi syksyllä 2010, Sateenkaaren/Nyhemin peruskorjaus Sivistysosaston ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetukset kilpailutettiin ensimmäisen kerran yhteisesti keväällä Käytännössä tämä merkitsi sitä, että ryhdyttiin keskustelemaan joukkoliikenteestä, joka palvelisi mahdollisuuksien mu-

8 8 kaan kaikkia ikäryhmiä mukaan lukien henkilöt, joilla on jokin toimintarajoite. Työtä jatkoi keväällä 2010 asetettu työryhmä, joka sai tehtäväkseen pohtia mm. koululaiskuljetusten, kuljetuspalveluiden, kutsutaksiliikenteen ja palvelulinjan muodostamaa kokonaisuutta. Kuljetukset kilpailutettiin yhteisesti myös syksyllä Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston asiantuntemusta ei ole hyödynnetty toivotussa laajuudessa. Vanhusten liikunta- ja kulttuuritoimintaan tulee kiinnittää huomiota yhä enemmän ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on lisättävä. Vapaaehtoisjärjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä, mutta tällä hetkellä vapaaehtoisten kysyntä on kuitenkin tarjontaa suurempi. Vanhusten päivätoimintaa laajennetaan yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa ottaen huomioon myös keskusta-alueen ulkopuolella asuvat vanhukset. Uusia päivätoimintamuotoja ei ole kehitetty. Aurinkoinen ja Senioritupa palvelevat myös keskustaseudun ulkopuolella asuvia vanhuksia, sillä toimintaan on järjestetty kuljetus. Muilta osin päivätoimintaa järjestetään kaupungin palvelutalolla, usein yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. 80 vuotta täyttäneiden luokse tehtäviä ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä jatketaan. Lisäksi ehkäiseviin toimenpiteisiin kiinnitetään huomiota yhä enemmän. Ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä 80 vuotta täyttäneiden luokse on jatkettu. Vanhustenhuollossa ja terveydenhuollossa on kiinnitetty huomiota kuntouttavaan työtapaan. Osallistumalla kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen, Kaste-hankkeeseen, Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa tuetaan ennalta ehkäisevän työn kehittämistä. Vuosina toteutettavan Virtu-hankkeen (Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands) avulla pyritään kehittämään virtuaalinen palvelumalli tukemaan vanhusten kotona asumista ja palveluja saaristossa. Kotiuttamisohjaajan palkkaaminen ja fysioterapiaja toimintaterapiaresurssien lisääminen tukevat ennalta ehkäisevää työtä selvästi.

9 9 Omaishoitajat huomioidaan paremmin tarjoamalla omaishoitajille tuki-, koulutusja virkistystoimintaa. Erilaisia virkistys- ja koulutuspäiviä sekä keskusteluryhmiä on kehitetty yhteistoiminnassa mm. Folkhälsanin ja SPR:n kanssa molempia kieliryhmiä silmällä pitäen. Kaupungin sosiaaliohjaaja on myös tehostanut tiedottamista muista kuntoutusmahdollisuuksista (esim. Kelan tuista). Vaihtoehtoisia ratkaisuja omaishoitajien lomitustoimintaan on kokeiltu (esim. K a a - rinassa sijaitsevassa Omaishoitokeskus Visiitissä), mahdollisuudet muiden vaihtoehtojen hyödyntämiseen lisääntyvät Folkhälsanin avatessa neljä uutta intervallihoitopaikkaa syksyllä Yksityisiä ostopalveluita käytetään aiempaa enemmän (+11). Yksityisiä palveluasuntoja on käytettävissä (+20). Laatuvaatimusten on täytyttävä yksityisiä palvluita ostettaessa. Lisäksi on tuettava ja rohkaistava yrittäjiä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta vanhustenhuoltoon liittyvien palveluiden tarjoamiseen.

10 10 Yksityisiä ostopalveluja käytetään aikaisempaa enemmän: tehostettua palveluasumista, laitoshoitoa (yhteensä 23 paikkaa) ja kotisairaanhoitoa (tilapäisesti) ostetaan tarvittaessa. Seniorikoti (19 palveluasuntoa) valmistui Folkhälsanin 20+4 asuntopaikkaa ja 26 asuntoa valmistuvat Osa Houtskarin Pensionärsbostadsförening-yhdistyksen palveluasunnoista peruskorjataan ja sovitetaan vammaisille soveltuviksi Palvelusetelit otetaan käyttöön vaihtoehtoisten palvelumuotojen tarjonnan laajentamiseksi. Palveluseteleitä ei ole vielä otettu käyttöön, mutta niille on selkeä tavoite. Hoito- ja palvelualan yrittäjistä on laadittava luettelo. Yrittäjistä ei ole vielä laadittu luetteloa. Seutukuntaan tarvitaan nykyistä pienempiä yksiköitä vanhemmille mielenterveys kuntoutujille ja päihdehuollon asiakkaille. Kyseiset asiakkaat on integroitu palveluasuntoihin (kaupungin omana toimintana tai ostopalveluina tuotettuun). Suoritetaan hoitoisuuskartoituksia ja laadun valvontaa, minkä jälkeen tarkistetaan henkilöstöresurssien mitoitus. Rava-ohjelma (mittari vanhusten toimintakyvyn arvioimiseksi) on otettu käyttöön. Ensimmäiset kartoitukset tehtiin huhtikuussa 2010, minkä jälkeen kehitystyötä jatketaan.

11 11 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä parannetaan yhteisten hoito- ja palvelusuunnitelmia sekä dokumentointia koskevien tietokoneohjelmien avulla. Yhteinen Pegasos-ohjelma otettiin käyttöön tammikuussa Muutos oli suuri, ja siitä koitui paljon työtä henkilöstölle, mutta pikkuhiljaa ohjelma on kehittymässä tärkeäksi työvälineeksi. Malmkullaan suunnitellaan uutta dementiayksikköä sisäisten järjestelyiden avulla. Vuoden 2009 aikana toteutettiin muutostöitä siten, että osasto I voitiin jakaa kahdeksi erilliseksi toimintayksiköksi, joista toinen on tarkoitettu dementiapotilaita varten (8 hoitopaikkaa) ja toinen on tarkoitettu muille pitkäaikaishoitoa tarvitseville potilaille (10 hoitopaikkaa). Henkilöstö on kuitenkin yhteinen koko osastolle. Laitoshoitopaikkojen lukumäärä laskee noin 30 paikalla. Paikkamäärä laski suunnitelmakauden aikana 20 hoitopaikalla seuraavasti: Osasto I ennen 30 hoitopaikkaa, nyt 18 paikkaa Osasto II ennen 30 hoitopaikkaa, nyt 25 paikkaa Osasto III ennen 22 hoitopaikkaa, nyt 19 paikkaa Hoitopaikkojen määrää ei ole voitu vähentää tämän enempää, koska perusterveydenhuollossa on jatkuvasti ollut tarvetta laitoshoidolle. Laitoshoito liitettiin terveydenhuoltoyksikköön. Henkilöstöresursseja, noin 11 työntekijää, siirretään avohoitoon. Henkilöstöresurssien siirtämistä ei ole voitu toteuttaa, koska henkilöstömitoitus oli liian matalalla tasolla. Malmkullan toimintaa kesällä 2008 tarkastaneen lääninhallituksen kehotuksesta Malmkullaan voitiin palkata neljä määräaikaista lähihoitajaa. Nykyinen henkilöstömitoitus: Osasto I 0,75 Osasto II 0,73 Osasto III 0,70 Avohoitoon saatiin kuitenkin lisäresursseja.

12 12 Yöpartiotoiminta käynnistyy suunnitelmakauden aikana. Yöpartiotoiminta käynnistyi syksyllä 2008, minkä ansiosta öiseen aikaan on töissä myös yksi sairaanhoitaja. Hän toimii turvapäivystyksen työparina, käy etukäteen sovittujen asiakkaiden luona ja tukee Koivukodon lähihoitajia öisin. Asiakaskyselyjä toteutetaan jatkuvasti ja vanhusten myötävaikutus otetaan huomioon. Asiakaskyselyjä suoritetaan säännöllisesti Koivukodossa Laatupeliä pelaamalla. Novian ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät asiakaskyselyjä kotihoidon asiakkaiden parissa syksystä 2010 alkaen. Eri toimintayksiköissä työssä voidaan käyttää oppaina käsikirjoja Jag vill leva tills jag dör ja Så här vill jag ha det. Kehittämistyö jatkuu. Omalääkärijärjestelmään siirtymistä selvitetään. Omalääkärijärjestelmää ei ole toteutettu, uusi terveydenhuoltolaki edellyttää tilanteen uudelleenharkintaa. Vanhusten suun- ja hammashoidon parantamiseen kiinnitetään huomiota ja tätä toimintaa varten palkataan suuhygienisti. Jakson aikana vanhusten suun- ja hammashoitoa pyrittiin saamaan järjestelmällisemmäksi. Pyrkimys ei ole toteutunut jakson alussa. Hammashoitoon palkattiin lähtien suuhygienisti, joka vastaa muiden tehtävien lisäksi vanhusväestön hammashoidon järjestämisestä ja suunnittelusta. Työ on alkanut laitoshoidon ja kotihoidon hoitohenkilöstön opastamisella. Suuhygienisti on tehnyt kotikäyntejä vanhusten luo ja laitoksiin. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin kunnanosissa on jo ennestään ollut enemmän henkilöstökapasiteettia, ja vanhusväestö on näissä kunnanosissa ollut kattavamman suun- ja hammashoidon piirissä kuluneiden vuosien aikana. Henkilökunnan pätevyyttä pidetään yllä säännönmukaisesti pidettävien koulutus tilaisuuksien avulla, jotka järjestetään alueelliselta pohjalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle suunnatun täydennyskoulutuksen on täytettävä voimassa olevat vaatimukset. Uudelleenjärjestelyjen aikana lisäkoultuksen tarpeeseen on kiinnitettävä huomiota.

13 13 Parhaillaan työstettävässä henkilöstöpoliittisessa toimintaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota kasvavaan vanhustenhuollon henkilöstön tarpeeseen. Vuosittain on järjestetty vanhustenhuollon ja terveydenhuollon henkilöstön yhteisiä paikallisia koulutuspäiviä (esim. lääkehoitokoulutus, dementiakoulutus, eri tietokoneohjelmien käyttökoulutus). Koulutukseen on saatu ulkoista rahoitusta, koska koulutustilaisuuksia on järjestetty mahdollisuuksien mukaan eri hankkeiden kautta. Kaupungissa on panostettu aktiiviseen oppisopimuspohjaiseen henkilöstörekrytointiin. Palvelut on voitava taata molemmilla kotimaisilla kielillä. Koska kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut, on myös molempia kotimaisia kieliä osaavan henkilöstön saatavuus heikentynyt. Vanhustenhuoltosuunnitelma päivitetään vuonna 2010.

14 14 4. ARVOT JA EETTISET PERIAATTEET Vanhuspoliittisen strategian lähtökohtana tulee olla humanistinen ihmiskäsitys, jossa vanhus nähdään subjektina eikä objektina. Vanhusten eri tarpeet on tärkeää ottaa huomioon palveluja suunniteltaessa. Vanhuksilla ei ole pelkästään fyysisiä tarpeita, yhtä lailla heillä on itsensä toteuttamisen tarve, arvostuksen tarve sekä yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tarpeita Maslowin tarvehierarkian mukaan (yhdysvaltalaisen psykologi Abraham Maslowin [ ] teoria). Laatusuositusten mukaan seuraavat tärkeät eettiset periaatteet turvaavat ihmisarvoisen vanhuuden: Itsemääräämisoikeus Vanhusten tulee saada riittävästi tietoa ja tukea, jotta he voivat tehdä tietoisia valintoja. Tulee myös muistaa, etteivät vanhukset ja heidän omaisensa ole aina keskenään samaa mieltä siitä, mitkä palvelut soveltuvat vanhukselle parhaiten. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi tulee noudattaa yhdenmukaisia periaatteita palveluiden myöntämisessä ja palvelutarpeen arvioimisessa. Fyysiset tarpeet Arvostus Yhteenkuuluvuus Turvallisuus Itsensä toteuttaminen Osallisuus Osallisuuden tulee näkyä sekä yksilöllisellä että yhteiskunnallisella tasolla. Yksilöllisellä tasolla kyse on osallisuusperiaatteen tekemisestä näkyväksi vanhuksille suunnatuissa palveluissa, yhteiskunnallisella tasolla osallisuus merkitsee sitä, että vanhuksilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehitykseen. Vanhusneuvosto on toimielin, jonka välityksellä vanhukset voivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Vanhusneuvosto on ollut toiminnassa vuodesta 1998 lähtien, ensin Paraisilla ja myöhemmin Länsi-Turunmaalla.

15 15 Vanhusneuvoston tehtävänä on: Edistää ja kehittää eläkeläisjärjestöjen ja sotaveteraanien ja sotainvalidien etujärjestöjen sekä kaupungin välistä yhteistyötä Toimia sen hyväksi, että vanhusväestö voi tasavertaisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia vanhusten tarpeisiin liittyvissä asioissa Valvoa, että eläkeläisille tärkeät asiat otetaan huomioon kaikissa lautakunnissa ja muissa hallintoelimissä ja että vanhusväestön asiantuntemus välittyy lautakunnille ja hallintoelimille Huolehtia muista neuvostolle erikseen määrätyistä tehtävistä. Yksilöllisyys Ihminen tulee nähdä itsenäisenä yksilönä. Tämä merkitsee vapautta ja valinnanmahdollisuuksia, mutta myös vastuuta omasta elämästä ja vastuuta lähiympäristön kanssaihmisiä ja henkilöstöä kohtaan. Turvallisuus Turvallisuus pitää sisällään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden luomisen. Turvallisuus merkitsee paitsi asuin- ja hoitoympäristön turvallisuutta, myös palveluntuottajan ja kuntalaisten välistä luottamusta. Tavoitteet Luoda edellytykset myötämääräämisen ja osallisuuden lisäämiselle Helposti saatavilla olevaa informaatiota vanhuksille, myös paikkakunnalle vasta muuttaneille Toimenpiteet Säännöllisten laatumittauksien ja kyselyjen toteuttaminen ja seuranta Esitteiden ja verkkosivujen säännöllinen uudistaminen ja päivittäminen ja toiminnasta tiedottaminen kaupungin tiedotuslehdessä Nyttissä ja muissa tiedotuslehdissä.

16 16 5. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Koska noin 92 prosenttia vanhuksista asuu kotonaan ja koska heidän tulee selvitä arjestaan suhteellisen itsenäisesti, asuntojen ja lähiympäristön suunnittelu on ratkaisevassa asemassa. Vanhusten kotona asumisen kannalta selvästi ratkaisevin tekijä on helposti muunneltavien asuntojen suunnittelu niin, että asunnot tarvittaessa mahdollistavat erilaiset erikoisratkaisut. Hyvin suunniteltu ympäristö edistää fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä ja vähentää erilaisten palvelujen ja apuvälineiden tarvetta, mikä lisää samalla omatoimisuutta ja tasavertaisuutta. Hyvin suunniteltu ympäristö vähentää myös onnettomuuksia. Esteettömyys merkitsee ympäristön mukauttamista sekä liikuntaesteisille että näköja kuulovammaisille. Portaat, tasoerot, valaistus, värit ja materiaalit vaikuttavat esteettömyyteen. Riittävä määrä penkkejä niillä alueilla, joissa vanhukset liikkuvat, helpottaa arkea monien niiden osalta, jotka yrittävät hoitaa asioitaan itsenäisesti. Talvinen vuodenaika asettaa erityiset vaatimukset teiden ja katujen kunnossapidolle vanhusväestön kannalta.

17 17 Myös aktiivinen yhteistyö ympäristöosaston ja pelastuslaitoksen kanssa on edellytyksenä kotona asumisen edistämiselle. Asuntojen korjaus- ja muutostöiden tarve lisääntyy, mistä johtuen on oleellista, että saatavilla on riittävästi neuvontaa ja palveluja. Paloturvallisuus tulee sitä tärkeämmäksi, mitä useammat vanhukset ja toimintarajoitteiset henkilöt asuvat kotonaan. Vanhusneuvostossa ja vammaisneuvostossa on runsaasti asiantuntemusta esteettömyyttä koskevissa kysymyksissä. Monelta kalliilta erehdykseltä voidaan välttyä, jos tätä asiantuntemusta käytetään jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteet Kotona asumisen edistäminen luomalla esteetön ja turvallinen elinympäristö ottaen huomioon myös saariston erityisolosuhteet Vanhusten tarpeiden huomioiminen asuntojen ja asuinalueiden suunnittelussa Turvallisuuden lisääminen kotona Kaupunki tarjoaa erilaisia asumismuotoja kuntalaisille Toimenpiteet Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston asiantuntemuksen järjestelmällinen käyttäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöosaston välisen työryhmän asettaminen selvittämään asuinympäristöjen ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia Pelastuslaitoksen kanssa tehtävä säännöllinen yhteistyö

18 18 6. LIIKENNE JA VIESTINTÄ Toimivat yhteydet ovat perusedellytyksenä sille, että vanhukset voivat asua kotonaan ja mahdollisimman pitkään huolehtia asioistaan. Tämä on erityisen haastavaa Länsi-Turunmaan kaltaisessa kaupungissa. Autoilijoiden keski-ikä kasvaa väestön ikääntyessä. Yhä useammat vanhukset ajavat nykyään autoa, mikä pitäisi ottaa huomioon teiden, katujen ja liikenneratkaisujen suunnittelussa. Vanhukset ovat useimmiten varovaisia liikenteessä, mutta reaktiokyky, kuulo, näkö ja muisti voivat heiketä. Osallistuminen aktiviteetteihin, asioiden hoitaminen, terveyskeskuskäynnit ym. on helppoa niin pitkään kuin voi liikkua omalla autolla, mutta kun se ei enää onnistu, tarvitaan jonkinasteisia kuljetuspalveluja arjen sujuvoittamiseksi. Toimiva joukkoliikenne vähentää erityisjärjestelyjen määrää, jotka ovat kunnalle kustannuksiltaan useimmiten kalliimpi vaihtoehto. Saavutettavuus on tärkeää paitsi ajoneuvojen kohdalla, myös pysäkkien ja asemien kohdalla. Myös riittävällä valaistuksella ja riittävällä määrällä istumapaikkoja on suuri merkitys. Joukkoliikenteen aikataulut, reitit ja maksut sekä riittävä informaatio vaikuttavat joukkoliikenteen käyttämiseen. Keskustaseutujen ulkopuolella voitaisiin sekä linjataksi- että kutsutaksiliikennettä kehittää edelleen vanhusväestön tarpeet huomioiden. Myös koulu- ja päiväkotikuljetukset voisivat olla vanhusten käytettävissä. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

19 19 Kun joukkoliikennettä ei enää kyetä käyttämään, kyseeseen voivat tulla sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella myönnettävät kuljetuspalvelut. Nämä yksilölliset kuljetukset ovat kuitenkin aina toissijaisia, kun muut ratkaisut eivät enää ole mahdollisia. Eri osastojen edustajista koostunut työryhmä on vuoden 2010 aikana kokoontunut mm. kehittämään ja koordinoimaan joukkoliikennettä, jotta joukkoliikenteessä huomioitaisiin paremmin eri väestöryhmien tarpeet eri elämäntilanteissa. Yhteistyö jatkuu viranhaltijatasolla. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelu Tavoitteet Esteettömyys huomioidaan liikenteen, pysäkkien ja asemien suunnittelutyössä. Yhteydet ovat joustavia ja huomioivat kaikki ikäryhmät. Henkilökohtaisten kuljetusten määrä laskee. Toimenpiteet Joukkoliikenteen ja muiden kuljetusten koordinointia pohtiva työryhmä jatkaa työtään. Vastaava taho laatii yhteistyössä vanhustenhuollon kanssa liikenneyhteyksiä koskevaa tiedotusaineistoa. Koordinoinnin tehostaminen ja muiden kuljetusratkaisujen kehittäminen

20 20 7. KOULUTUS, KULTTUURI JA HARRASTUstoiminta Valtion uudessa kulttuuripoliittisessa strategiassa kulttuuria pidetään tärkeänä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Länsi-Turunmaan kulttuurilautakunta on keskustellut senioreille suunnatun toiminnan tarjonnasta ja todennut, että suuri ryhmä senioreita jää kulttuurilautakunnan palvelujen ulkopuolelle. Haluttaessa uusia palveluja voitaisiin kehittää kulttuuriyksikön, vanhustenhuollon, yhdistysten ja taiteilijoiden välisinä yhteistyöhankkeina. Aloite aktiivisten henkilöiden ja yhdistysten koolle kutsumiseksi Kulttuurilautakunnassa on tehty aloite aktiivisten henkilöiden ja yhdistysten koolle kutsumiseksi sen selvittämiseksi, voidaanko luoda vapaaehtoisten rinki, joka antaisi osan vapaa-ajastaan senioreille, eritoten kotonaan tai laitoksessa asuville senioreille, jotka mahdollisesti jäävät viriketoiminnan ulkopuolelle. Tämä edellyttää aktiivista ja kiinteää yhteistyötä kulttuurisektorin ja vanhustenhuollon välille. Seniorit ja kulttuuri vuoden 2011 VårKultur-tapahtuman teemana VårKultur on koko Turunmaan yhteinen hanke, jossa nostetaan eri vuosina esille eri taidelajeja ja ilmentymiä, kuten musiikki, paikallishistoria ja kerronta. Vuoden 2011 VårKultur-tapahtuman teemana ovat seniorit ja kulttuuri. Hankkeen aikana kokeillaan erilaisia taidemuotoja, joissa seniorit saavat olla aktiivisia osallistujia, eivätkä pelkästään passiivisia kuluttajia. Hankkeen aikana tarkoituksena on löytää ohjaajia ja toimintamuotoja, joita voidaan jatkaa hankkeen jälkeen ja joista tulisi osa kulttuurilautakunnan toimintaa. Yhteistyö eläkeläisyhdistysten kanssa Länsi-Turunmaan eläkeläisyhdistykset ovat aktiivisia kulttuuriyhdistyksiä. Kulttuurilautakunta voisi lisätä yhteistyötä yhdistysten kanssa. Kirjasto Kirjaston henkilökunta pitää kaksi lukupiiriä, joissa keskustellaan kirjoista ja ajankohtaisista tapahtumista sekä mahdollisesti luetaan ääneen.

21 21 Kirjaston henkilöstö tuo tarvittaessa kirjoja eri toimintayksiköihin. Kirjaston henkilöstö oppii tuntemaan asiakkaansa ja näiden toiveet ja pystyy valitsemaan asiakkaille näitä kiinnostavat kirjat. Kirjaston henkilöstö käy joissakin yksiköissä myös sellaisten henkilöiden luona, jotka eivät itse lue. Kirjastovene on tärkeä saaristossa asuville vanhuksille. Kirjasto on kiinnostunut kehittämään uusia toimintamuotoja yhdessä vanhustenhuollon kanssa hankerahoituksen avulla. Kansalaisopistot Kansalaisopistoilla on runsaasti suoraan tai välillisesti senioreille suunnattua kurssitarjontaa. Tarjolla on mm. eläkeläisille tarkoitettuja tanssi-, kuntoilu-, kieli-, käsityö-, puutarhanhoito- ja ATK-kursseja. Tarjolla on myös ikääntyvien yliopiston puitteissa annettavia luentoja. Kansalaisopistot tekevät mielellään yhteistyötä vanhustenhuollon kanssa ja huomioivat myös toiveet mahdollisuuksiensa mukaan, sillä suurin osa kursseille osallistujista on senioreita. Yhteistyötä kansalaisopistojen kanssa voitaisiin kehittää edelleen, erityisesti voitaisiin panostaa vanhuksiin, jotka eivät pääse tulemaan kurssien järjestämispaikoille.

22 22 Liikuntaa senioreille Monet seniorit liikkuvat liian vähän, eivätkä he myöskään kykene menemään ohjattuun toimintaan. Tällaisille senioreille voitaisiin kehittää erilaisia sopeutettuja kuntoiluohjelmia esim. kuvasarjojen avulla. Senioreille voitaisiin myös jakaa kirjallinen opas liikunnan ja terveellisen ravinnon merkityksestä. Kaupungissa on erilaisia liikunta- ja kuntoiluryhmiä, mutta järjestäjät vaihtelevat kansalaisopistosta urheiluseuroihin ja yksityisiin liikunnanharjoittajiin. Tästä johtuen kaikki eri ryhmiä koskeva tiedottaminen tulisi koota samaan esitteeseen ja julkaista kaupungin verkkosivuilla. Kaupungilla ei ole henkilökuntaa, jonka tehtävänä olisi senioreiden eri kuntoiluryhmien ohjaaminen, mutta toiminta voitaisiin mahdollisesti järjestää ostopalveluna. Folkhälsan-talon uusi terapia-allas voi jatkossa tarjota lisämahdollisuuksia kuntoiluun ja kuntoutukseen. Tavoitteet Yhteistyön lisääminen koulutussektorin, kulttuurisektorin, yhdistysten ja muiden vapaaehtoisten kanssa Senioreiden liikuntaan suuntautuneen kohtaamispaikan perustaminen Sukupolvien rajat ylittävät kohtaamiset

23 Toimenpiteet Kulttuurisektori työskentelee yhdessä vanhustenhuollon kanssa saadakseen useampia vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja parantaakseen vapaaehtoisresurssien koordinointia, esim. ulkoisen rahoituksen avulla. Kulttuurisektori kannustaa vanhuksia osallistumaan erilaisiin kuntoilumuotoihin ottamalla käyttöön uudet menetelmät sekä parantamalla informaatiota tarjolla olevista kulttuurijärjestelyistä yhdessä vanhustenhuollon kanssa. Päivähoidon ja koulujen väliset yhteistyöhankkeet Kirjastojen kehittäminen vanhusten olohuoneiksi Kulttuurin tarve kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan Puistoihin perustetaan kuntopolkuja 23

24 24 8. PALVELUTUOTANNON SUUNTAVIIVAT 8.1. Palvelurakenne suhteessa suosituksiin Sosiaali- ja terveysministeriön vanhusten palveluja koskevissa laatusuosituksissa suosittelemien suuntaviivojen mukaisesti palveluiden tavoitteiden tulisi olla Länsi- Turunmaalla Länsi-Turunmaa kokonaisuutena ja kunta-alueittain seuraavat: Länsi-Turunmaa 75 vuotta täyttäneiden Länsi-Turunmaa palvelu- ja asumistarpeet Länsi-Turunmaa 75 vuotta täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet 75 vuotta täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet Todellinen lukumäärä, Todellinen Todellinen Asuu kotona omatoimisesti tai % lukumäärä, lukumäärä, 2010 saaden Asuu kotona apua omatoimisesti tai % Asuu kotona omatoimisesti tai Saa saaden säännöllisesti apua kotiapua % 263 (80<75-v.) saaden Saa säännöllisesti apua kotiapua (80<75-v.) Saa omaishoidon säännöllisesti tukea kotiapua % (20< 75-v.) (80<75-v.) Saa omaishoidon tukea (20< 75-v.) Asuu Saa omaishoidon tehostetussa tukea 5 6 % (20< 75-v.) as. (6<75v) palveluasumisessa Asuu tehostetussa 5 6 % 117 as. (6<75v) Asuu tehostetussa as. (6<75v) On palveluasumisessa pitkäaikaishoidossa 3 % 91 paikkaa palveluasumisessa On pitkäaikaishoidossa 3 % (10<75-v.) 91 paikkaa On pitkäaikaishoidossa 3 % 91 (10<75-v.) paikkaa (10<75-v.) Parainen Parainen 75 vuotta Parainen Parainen täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet 75 vuotta täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet 75 vuotta täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet Todellinen lukumäärä, Todellinen Todellinen Asuu kotona omatoimisesti tai % lukumäärä, lukumäärä, 2010 saaden Asuu kotona apua omatoimisesti tai % Asuu kotona omatoimisesti tai Saa saaden säännöllisesti apua kotiapua % 199 (60<75-v.) saaden Saa säännöllisesti apua kotiapua (60<75-v.) Saa omaishoidon säännöllisesti tukea kotiapua % (16<75-v.) (60<75-v.) Saa omaishoidon tukea (16<75-v.) Asuu Saa omaishoidon tehostetussa tukea 5 6 % (16<75-v.) as. ( palveluasumisessa Asuu tehostetussa 5 6 % vuotiaita) 82 as. ( Asuu palveluasumisessa tehostetussa vuotiaita) as. ( On pitkäaikaishoidossa 3 % 73 paikkaa (4<75-v) palveluasumisessa On pitkäaikaishoidossa 3 % vuotiaita) 73 paikkaa (4<75-v) On pitkäaikaishoidossa 3 % 73 paikkaa (4<75-v) Nauvo Nauvo 75 vuotta täyttäneiden Nauvo 75 vuotta täyttäneiden Nauvo palvelu- ja asumistarpeet palvelu- ja asumistarpeet 75 vuotta täyttäneiden palvelu- ja asumistarpeet Todellinen lukumäärä, Todellinen lukumäärä, Todellinen lukumäärä, Asuu kotona omatoimisesti tai % Asuu kotona omatoimisesti tai % 2010 saaden apua Asuu saaden kotona apua omatoimisesti tai Saa säännöllisesti kotiapua % 21 (5<75-v.) saaden Saa säännöllisesti apua kotiapua % 21 (5<75-v.) Saa omaishoidon säännöllisesti tukea kotiapua %% 521 (0<75 (5<75-v.) Saa omaishoidon tukea (0<75 v.) Asuu Saa omaishoidon tehostetussa tukea 5 6 % 85 as. (0<75 (kaikki v.) yli palveluasumisessa Asuu tehostetussa 5 6 % 75-vuotiaita 8 as. (kaikki(* yli Asuu palveluasumisessa tehostetussa vuotiaita as. (kaikki (* yli On pitkäaikaishoidossa 3 % 10 paikkaa palveluasumisessa On pitkäaikaishoidossa 3 % 75-vuotiaita 10 paikkaa (* (0<75-v.) On pitkäaikaishoidossa 3 % 10 (0<75-v.) paikkaa (* yksi Folkhälsanin asunnossa, lisäksi 2 tilapäistä (* yksi Folkhälsanin asunnossa, lisäksi 2 tilapäistä (0<75-v.) asuntoa/paikkaa asuntoa/paikkaa (* yksi Folkhälsanin asunnossa, lisäksi tilapäistä asuntoa/paikkaa

VANHUSTEN- HUOLTO 1.3.2015

VANHUSTEN- HUOLTO 1.3.2015 VANHUSTEN- HUOLTO 1.3.2015 VANHUSTENHUOLTO Vanhustenhuollon eri palvelumuotojen tarkoituksena on tukea kotonaan asuvia vanhuksia ja vammaisia, niin että he voivat asua kotiympäristössään niin kauan kuin

Lisätiedot

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, TYÖRYHMÄN RAPORTTI TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, TYÖRYHMÄN RAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Asukasmäärä, ikärakenne 5 Käytössä olevat palvelumuodot 5 Käytössä olevat asumismuodot 10 TARVEKARTOITUS KUNTA-ALUEITTAIN

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista.

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista. 5 11.03.2015 40 16.04.2015 18 11.05.2015 69 11.06.2015 29 25.11.2015 8 04.02.2016 15 21.03.2016 Houtskarin hammashoito 1770/05.08.01/2014 11.03.2015 5 Lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto pienensi

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa.

Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa. Houtskarin lautakunta 17 11.05.2015 Lausunto perusterveydenhuollon tasosta Houtskarin kunnanosassa 1881/05.00/2015 Houtskarin lautakunta 11.05.2015 17 Valmistelija Esittelijä Puheenjohtaja Sune Linde Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen

Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen - Tietoa Jällivaaran kunnan vanhuksille ja toimintaesteisille tarjoamista erityisasumismuodoista Sosiaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia ympäri vuorokauden

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot