(Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä"

Transkriptio

1 (Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä Essi Vuopala Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)

2 Luennon sisältö Pedagogisista malleista pedagogisiin skripteihin Yhteisöllisen oppimisen mallit (caseesimerkkejä) 1. Jigsaw 2. Vastavuoroinen opettaminen 3. Verkkovierailu ja ankkuroitu opetus 4. Toiminnallisten roolien hyödyntäminen 5. Ongelmanratkaisutyöskentely Johtopäätöksiä

3 Pedagoginen malli Pedagogisella mallilla viitataan oppimisteoriaan pohjautuvaan käytännön malliin, jonka mukaisesti opetus toteutetaan tai viitekehykseen oppimisprosessin etenemisen vaiheista sekä siitä, kuinka oppiminen tulisi järjestää (Bransford, Brown & Cocking, 1999). Pedagoginen malli on teoriaperustainen työväline teknologiatuetun opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Pedagogisten mallien taustalla vaikuttaa tämän hetkinen ymmärrys oppimisen luonteesta. Pedagoginen malli: kurssin toteutus tai yksittäisen opetustilanteet/ kurssin palasen toteutus

4 Pedagoginen strukturointi Pedagoginen strukturointi viittaa lähestymistapaan, jonka perusideana on kuvata oppimisprosessin rakenne (struktuuri), jossa määritellään oppimisprosessiin liittyviä osaalueita, oppimisen tukena hyödynnettävät työkalut ja vuorovaikutusvälineet, oppimistehtävän luonne ja oppimisprosessia tukeva käsikirjoitus (skripti). (esim. Dillenbourg 2004; Jermann 2004)

5 Pedagogiset skriptit Skripti (käsikirjoitus) = kokoelma ohjeita, jotka määrittävät, kuinka ryhmän jäsenet työskentelevät yhteisöllisesti ratkaistakseen jonkin ongelman tai oppimistehtävän. Skriptit tukevat, jäsentävät ja ohjaavat oppijoiden kognitiivisia prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta. Skriptit integroidaan oppimisympäristöön.

6 ELI oppimisen teoria pedagoginen malli pedagoginen strukturointi pedagoginen skripti

7 Case esimerkkejä yhteisöllisen oppimisen malleista 1. Jigsaw 2. Vastavuoroinen opettaminen 3. Verkkovierailu ja ankkuroitu opetus 4. Toiminnallisten roolien hyödyntäminen 5. Ongelmanratkaisutyöskentely

8 Millaista oppimista tuetaan Yhteisöllinen oppiminen: Opiskelumuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Crook, 2000; Dillenbourg, 2002)

9 Case 1 Jigsaw työskentelyä Jigsaw mallin mukaisen opiskelun tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteisellä työskentelyllä asiasisällön syvempään ymmärtämiseen ja jäsentämiseen neuvottelemalla, keskustelemalla ja perustelemalla omia näkemyksiä. Keskeistä mallissa on ryhmän jäsenten välinen riippuvuus ja henkilökohtainen vastuu (Aronson, E., & Patnoe, S).

10 Case 1: Jigsaw -työskentelyä VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3

11 Jigsaw vaihe I: Kotiryhmätyöskentelyä wikissä Osittain avoin wikiympäristö (http://koutek-0910.wikispaces.com)

12 Jigsaw vaihe II: Eksperttiryhmätyöskentelyä Qaikussa

13 Jigsaw vaihe III: Mindmapin koonti ja julkaiseminen wikissä

14 Oman oppimisen reflektointi opiskelijan henkilökohtaisessa blogissa

15 Opiskelijapalautetta 63 % opiskelijoista piti virtuaalista jigsaw - työskentelyä mielekkäänä. Virtuaalisen jigsaw työskentelyn koettiin vaativan aikaa. Qaikun käyttö koettiin osittain epätarkoituksenmukaiseksi reaaliaikaisessa viestinnässä. Lisäksi koettiin, että Qaikun käyttöä on harjoiteltava. 58 % opiskelijoista koki wiki-ympäristö soveltuneen hyvin kurssin opiskeluympäristöksi.

16 Case 2: Vastavuoroinen opetus (Reciprocal teaching, Brown & Palincsar, 1992) Opiskelijat toimivat pienissä ryhmissä vuorotellen keskustelun johtajina Strategiset toiminnat 1. kysyminen (questioning) 2. selkeyttäminen (clarifying) 3. yhteenvetäminen (summarizing) 4. ennustaminen (predicting) Korkeatasoisten kognitiivisten (tiedollisten) käytäntöjen muuttaminen ulkoisiksi Päällekkäisten lähikehitysten vyöhykkeiden luominen Yhteisöllinen vastuu tuloksista Esim. artikkelikeskustelut, lukupiirit

17 Case2: Vastavuoroinen opetus Oppimateriaalin yhteisöllinen tuottaminen verkkokurssilla Skype, chat, verkkoympäristö, wiki Pienryhmä työstää kappaleen tenttikirjaan Verkkoympäristö, videoneuvottelu Asiantuntijaluento Esittäminen, selittäminen Verkkoympäristö, wiki Pienryhmä päivittää kirjan kappaletta Selittäminen, yhteen vetäminen Verkkoympäristö, wiki Muu ryhmä arvioi/kommentoi Kysyminen

18 Case3: Verkkovierailu ja ankkuroitu opetus Verkkovierailu: hyödynnetään asiantuntijaresursseja ryhmän oppimisen tukena opittavana olevan aihepiirin asiantuntija kommentoi oppijaryhmän verkkokeskustelua/ tuotosta tuoden esiin omaa asiantuntijuuttaan tavoitteena välittää oppijoille syvällistä sekä teoreettiseen tietämykseen että käytännön kokemuksen kautta hankittua asiantuntijatietoa toteuttaa ekspertti - noviisi-vuorovaikutuksen ideoita oppimisessa

19 Case3: Verkkovierailu ja ankkuroitu opetus Ankkuroitu opetus: sidotaan oppiminen ja siihen liittyvä työskentely informatiiviseen ja todellisen elämän tilanteita muistuttavaan kehyskertomukseen ongelmakeskeinen työskentelytapa oppijoiden tehtävänä on hahmottaa ongelma ja koota sen ratkaisemiseksi tarvittava informaatio esim. projektisuunnitelman laatiminen annetun lähtötilanteen pohjalta

20 Esimerkki kehyskertomuksesta Tuppuran kaupunki on myöntänyt lukuvuodelle käytettäväksi euroa esi- ja alkuopetuksessa sekä peruskoulun 1-2 luokkien opetuksessa toimivan opetushenkilökunnan (400 henkilöä) kouluttamiseen. Toiveena on, että koulutuksen toteutuksessa huomioidaan myös keskeiset sidosryhmät (vanhemmat, sosiaalitoimi, terveystoimi yms.). Teidät on nimetty projektiryhmään, jonka tehtävänä on määritellä tarkemmin koulutuksen aihe, tavoite ja kohderyhmä sekä laatia koulutukselle projektisuunnitelma. Aikaa projektiryhmänne työskentelylle on 8 viikkoa, minkä jälkeen ulkopuoliset arvioijat antavat palautetta suunnitelmasta viikolla 32 ( ). Projektisuunnitelma esitellään kaupungin johtoryhmälle pidettävässä päätöstapaamisessa. Projektiryhmä aloittaa työskentelynsä aloituspalaverilla, jossa tulee keskustella ja päättää oheisessa asialistassa mainituista asioista.

21 Case 4: Toiminnallisten roolien hyödyntäminen Toiminnallisten roolien tarkoituksena aktivoida yhteisölliseen työskentelyyn, asiantuntemuksen jakamiseen ja perspektiivin ottoon (esim. Beebe & Masterson, 2003). Jokaiselle oppijalle annetaan tietty rooli, josta käsin hän osallistuu yhteisölliseen työskentelyyn.

22 Case 4: Toiminnallisten roolien hyödyntäminen Esimerkkejä toiminnallisista rooleista: aloitteentekijä/ keskustelun edistäjä, tiedon hakija, tiedon antaja, tarkentaja, koordinaattori sekä arvioija-kriitikko.

23 Case 4: Toiminnallisten roolien hyödyntäminen Tehtävänanto (työskentely Optima - verkkoympäristössä): Pienryhmän jäsenille oli etukäteen annettu tietty toiminnallinen rooli, josta käsin hänen oli osallistuttava työskentelyyn. Kunkin roolin kuvaus annettiin opiskelijoille työskentelyn aluksi. Opiskelijat katsoivat verkkoympäristössä olleen videoleikkeen sekä lukivat videoleikkeeseen liittyvän artikkelin. Tämän jälkeen heille annettiin materiaaliin liittyvä teema, josta heidän tuli keskustella annettujen roolien näkökulmasta.

24 Case 4: Toiminnallisten roolien hyödyntäminen Opiskelijoiden kokemuksia: Toiminnalliset roolit sekä edistivät että vaikeuttivat yhteisöllistä oppimista: Roolien hyödyntäminen antoi selvät suuntaviivat työskentelylle, vei keskustelua eteenpäin ja aktivoi työskentelyä. Haasteelliseksi koettiin tilanne, jossa rooli ei tuntunut omalta.

25 Case 5: Strukturoitu yhteisöllinen ongelmanratkaisutyöskentely Työskentelyn 6 vaihetta (Hyvönen & Impiö, 2009) Kotiryhmien muodostaminen Tarpeen tunnistaminen Ongelman nimeäminen ja tavoitteen asettaminen Kontekstin ymmärtäminen ja kuvaaminen Tiedon etsiminen Ratkaisun rakentaminen ja uusien toimintamallien määrittäminen Tulosten esittäminen

26 Case 5: Strukturoitu yhteisöllinen ongelmanratkaisutyöskentely Koulutusteknologian perusopinnot, Projektiopinnot (6 op) Opintojaksolla: Opiskelija perehtyy projektityöskentelyn ja projektihallinnan teoriaan ja käytännön toteutukseen. Projektin sovellusalueena ovat koulutusteknologiaan alaan liittyvät kehityshaasteet. Projektissa hyödynnetään uusia teknologisia sovelluksia sekä arvioidaan ja kehitetään niiden käyttöä oppimisen välineinä. Opitaan työelämässä tarvittavia projektityöskentelyn (käytännöt, projektin hallinnointi) ja tiimityöskentelyn taitoja.

27 Case 5: Strukturoitu yhteisöllinen ongelmanratkaisutyöskentely Lähtökohtana aidot työelämän haasteet Projektitöiden tilaajina yritykset ja oppilaitokset Projekti toteutetaan lukuvuoden aikana 3-4 hlö:n organisoiduissa projektiryhmissä (+ sisällön ohjaaja ja työn tilaajan edustajat) Projektityöskentelyn aikana projektiryhmä tuottaa projektisuunnitelman,väliraportin, loppuraportin sekä tiivistää projektin tulokset posteriin. Projektia arvioidaan lisäksi säännöllisissä ohjausryhmän tapaamisissa. Jatkuvuus projektin jälkeen!

28 Projekti 1: Muuttuvan opettajuuden käsikirja Tilaajana Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: tarve päivittää ammattikorkeakouluopettajien tietoja uusista oppimisen teorioista, opetusmenetelmistä ja teknologian hyödyntämisestä oppimisen tukena. Koulutusteknologian opiskelijat osallistuivat monitieteisen amktiimin kanssa Muuttuvan opettajuuden käsikirjan laatimiseen ja tuottamiseen.

29 Case 2. Suomen kielen verkkokurssi Tilaajana kielikoulutusta tarjoava oululainen yritys: tarve tarjota kansainvälinen verkkokurssi suomen kielen alkeista. Opiskelijat osallistuivat yrityksen edustajien kanssa suomen kielen verkkokoulutuksen kehittämiseen ja verkkoympäristön toteutukseen (Moodlessa).

30 OPISKELIJAPALAUTETTA Suurin osa opiskelijoita (85%) koki ongelmanratkaisutyöskentelyn ja työelämäyhteistyön mielekkääksi ja omaa asiantuntijuutta kehittäväksi. Erittäin hyvä kokonaisuus. Hienoa oli se, että projektit olivat todellisia ja siksi niitä oli mielekästä tehdä. Ei ollut keksimällä keksittyjä ;) Kokonaisuutena kurssi oli mukava ja opimme paljon projektinhallintataitoja. Lisäksi olemme nyt myös paljon vahvempia ottamaan vastaan kritiikkiä ja reagoimaan yllättäviin tilanteisiin. Kurssi oli todella hyvä, mielekäs ja monipuolinen. Opin todella paljon uutta ja hyödyllistä. Juuri tällaisia kursseja tulee olla, koska ne antavat opiskelijalle paljon uutta tietoa ja taitoa, jota varmasti tulevaisuudessa tarvitsee.

31 Lopuksi Yhtä ainoaa, joka tilanteeseen sopivaa, ja joka tilanteessa toimivaa pedagogista mallia ei ole. Olennaista eri mallien soveltuvien osien perusteltu hyödyntäminen valintaan vaikuttavat mm. osallistujien aikaisempi opiskelu/työhistoria, aikaisemmat tiedot ja taidot, kurssin tavoitteet, sisällöt, käytössä olevat resurssit (sisällölliset, tekniset, hallinnolliset), aikataulu

32 Teknologiatuetussa opetuksessa hyödynnettävät pedagogiset mallit perustuvat ajatukselle miten laadukasta ja ymmärtävää oppimista tuetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla. Opetusteknologian sovelluksissa (esimerkiksi verkkooppimisalustoissa) on oppimisteoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna suuria eroja. Teknologiset ympäristöt voivat sisältää vaihdellen työvälineitä ajattelun tukemiseen, tiedon rakenteluun sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen riippuen ympäristön taustalla vaikuttavista oppimiskäsityksistä ja ympäristön alkuperäisestä käyttötarkoituksesta.

33 Kiitos!

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN Tietoja projektista ja tästä oppaasta Generational Change in the Teaching Profession (akronyymi 2AgePro) on Grundtvik-projekti, joka rahoitetaan EU:n elinikäisen

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

OPPIMIS- JA OPETUSPROSESSIN KUVAUS

OPPIMIS- JA OPETUSPROSESSIN KUVAUS OPPIMIS- JA OPETUSPROSESSIN KUVAUS Opintojakso: Munuaispotilaan hoitotyö 3-5 ov Lisätietoja : riitta.tiilikainen@.tampere.fi tarja.h.jarvinen@pshp.fi Yleistä Projektin lopputuotoksena on: - Monipuolinen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot