Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen (3) Tutkivan oppimisen projekti omassa opetuksessa (4) Portfolio-oppiminen (5) Portfolion pedagoginen käyttö opetuksessa (6) Verkko-oppimisympäristön työkalujen pedagoginen käyttö (7) Oppimisprosessin rakentaminen verkko-oppimisympäristöön (8) Sosiaalisen median sovellusten pedagoginen käyttö (9) Oppimisprosessin rakentaminen sosiaalisen median työkaluin (10) Verkko-oppimisen menetelmät (11) Oppimisaihiot opetuksessa (12) OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU (1) Ymmärtää ihmisen oppimisen perusmekanismit ja periaatteet verkko-oppimisen ja opetussuunnitelman oppimiskäsityksen lähtökohdista Ymmärtää verkkopedagogiikan/tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet ja on tietoinen pedagogisista malleista sekä verkko-ohjauksen käytänteistä Osaa suunnitella pedagogisesti mielekkään, tavoitelähtöisen oppimisprosessin Osaa huomioida oppimisprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa erilaiset oppijat ja vaihtoehtoiset työtavat Mitä on verkko-oppiminen / verkko-pedagogiikka ja mitä lisäarvoa sillä saavutetaan? Perusmekanismit ihmisen oppimisen taustalla mitä on oppiminen ja miten sitä voidaan tukea? Oppimiskäsitys verkko-oppimisen ja yhteisöllisen tiedonrakentelun taustalla Oppimisprosessiajattelu, oppijakeskeisyys ja katsaus, mitä ovat pedagogiset mallit Oppimisprosessiperustainen opetuksen suunnittelu (ks. Oppimisprosessin vaiheittain suunnittelu ja työstö osallistujan omaan opetukseen, käyttäen oppimisprosessin suunnittelulomaketta Verkko-oppimisen menetelmiä, pedagogisia malleja, käytänteitä ja mahdollisuuksia oppimisprosessin suunnittelun tueksi TOIMIVIEN OPPIMISTEHTÄVIEN SUUNNITTELU OPPIMISPROSESSIIN (2) Osaa rakentaa pedagogisesti toimivia oppimistehtäviä suunnittelemaansa oppimisprosessiin Ymmärtää miten oppimistehtävillä ohjataan oppijan oppimista ja kognitiivisia prosesseja (ml. havainto, tulkinta, tiedonprosessointi ja reflektio) Osaa huomioida oppimistehtävien ja oppimistilanteiden suunnittelussa sekä toteutuksessa erilaiset oppijat ja mahdollistaa yksilöllisiä oppimisprosesseja, (esim. oppimistehtäväksiannoissa ja työmuodoin) Osaa osallistaa oppijat oppimistehtävissä ja huomioida oppijoiden oman mediamaailman Osaa hyödyntää oppimistehtävissä monimuotoisia työmuotoja kuten vertaisarviointia ja yhteisöllistä tiedonrakentelua sekä ongelmalähtöisyyttä Osaa ohjata oppimistehtävien työstöä ja hallitsee oppimistehtäviin liittyen eri ohjauksen ja palautteen antamisen muodot

2 Mikä on oppimistehtävä ja miten oppimistehtävät eroavat perinteisistä tehtävistä? Miten oppimistehtävät ohjaavat oppijan oppimista? Millaisilla oppimistehtävillä parhaiten edistetään oppimista? Miten oppimistehtävillä tuetaan oppijan omia ajatteluprosesseja? Avoin vs. suljettu oppimistehtävänanto Oppimistehtävät tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen prosessissa Oppimistehtävän suunnittelu: miten suunnittelen toimivan oppimistehtävän omaan oppimisprosessiini? (Osallistujat työstävät ja rakentavat oppimistehtävät omaan suunnittelemaansa oppimisprosessiin.) Miten oppimistehtäviä käytetään oppimateriaalin ja keskustelualueiden kanssa yhdessä? Miten oppimistehtäviä varioimalla voidaan huomioida erilaiset oppijat? Verkko-oppimisen menetelmiä, pedagogisia malleja, käytänteitä ja mahdollisuuksia oppimistehtävien suunnittelun tueksi Verkko-oppimisympäristön työkalujen käyttö oppimistehtävissä, erityisesti yhteisöllisessä tiedonrakentelussa ja keskustelussa TUTKIVA JA YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN (3) Ymmärtää tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen periaatteet sekä sen, miten tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen edistää oppijan oppimista kognitiivisella tasolla Ymmärtää ilmiöpohjaisuuden ja autenttisen oppimisen periaatteet Osaa soveltaa tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen periaatteita omassa opetuksessaan Osaa ohjata tutkivan oppimisen prosessia Näkee tutkivan oppimisen käyttömahdollisuudet myös oppiaineiden ja aiheiden integroinnissa sekä projektityöskentelyssä Konteksti: Mitä on tutkiva oppiminen? Miten se edistää oppijan oppimista? Mikä on tutkivan oppimisen pedagoginen lisäarvo? Mihin oppimiskäsitykseen ja taustateorioihin tutkiva oppiminen perustuu? Perusmekanismit tutkivan oppimisen sekä yhteisöllisen oppimisen taustalla mitä on oppijan oppiminen ja miten sitä voidaan tukea? Mitä on verkko-oppiminen / verkko-pedagogiikka ja mitä lisäarvoa sillä saavutetaan? Tutkivan oppimisen casejen yhteinen analysointi Tutkiva oppiminen projektityöskentelynä vs. yhden oppitunnin rakenteena Ongelmakeskeisyys ja autenttiset ongelmat tutkivassa oppimisessa miten se edistää oppimista? Hypoteesien / työskentelyteorioiden sekä reflektion merkitys tutkiva oppimisessa miten se edistää oppimista? Miten havaittu ero oppijan omien ja muiden käsitysten välillä edistää oppimista? Yhteisöllisen tiedonrakentelun merkitys tutkivassa oppimisessa miten se edistää oppimista? Yhteisölliset työmuodot verkossa ja luokassa Käsitteellisen muutoksen tukeminen tutkivassa oppimisessa Tutkivan oppimisen prosessin ohjaus ja tutkivan oppimisen käytänteet tvt:n opetuskäytössä ja verkkooppimisessa Millaiset avoimet oppimistehtävät toimivat tutkivan oppimisen prosessissa oppimista ohjaavina elementteinä? Tutkivan oppimisen prosessin / projektin suunnittelu omaan opetukseen (mielellään tiimeissä, oppiaineita tai aihekokonaisuuksia integroiva projekti) Tutkivan oppimisen prosessin /projektin vaiheittain suunnittelu ja työstö osallistujan omaan opetukseen TUTKIVAN OPPIMISEN PROJEKTI OMASSA OPETUKSESSA (4) Osaa suunnitella ja rakentaa verkko-oppimisympäristöä hyödyntävän tutkivan oppimisen prosessin Osaa toteuttaa tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista verkko-oppimisympäristössä Osaa hyödyntää tutkivaa verkko-oppimista oppiaineiden ja aiheiden integroinnissa sekä projektityöskentelyssä Osaa ohjata tutkivan oppimisen prosessia ja yhteisöllistä projektityöskentelyä

3 Tutkivan oppimisen prosessin tai työskentelyalueen rakentaminen verkko-oppimisympäristöön ennalta tehdyn suunnitelman pohjalta Verkko-oppimisympäristön työkalut tutkivan oppimisen apuna, niiden pedagoginen käyttö sekä hyvät käytänteet tutkivassa oppimisessa (erityisesti keskustelualueet ja jaettu asiakirja sekä muut tiedonrakenteluun ja prosessin suunnitteluun soveltuvat työkalut) Tutkivan oppimisen projektin / prosessin / tiimien työalueen rakentaminen verkko-oppimisympäristöön omia oppijoita varten Tutkivan oppimisen prosessin / projektin jaottelu oppimistilanteisiin ja sellaisten oppimistilanteiden rakentaminen verkko-oppimisympäristöön, joissa hyödynnetään verkon eri työkaluja Eri työkalujen ja materiaalien, kuvien sekä oppimistehtävien linkittäminen tutkivan oppimisen projektiin - / prosessiin, tekijänoikeudet huomioiden PORTFOLIO-OPPIMINEN (5) Ymmärtää portfolio-oppimisen periaatteet sekä se sen, miten portfolio-oppiminen edistää oppijan oppimista kognitiivisella tasolla Ymmärtää tiedonrakentelun ja reflektion periaatteet ja merkityksen oppimiselle Osaa soveltaa portfoliotyöskentelyn ja -oppimisen periaatteita omassa opetuksessaan Osaa ohjata portfolio-prosessia Näkee portfolio-oppimisen käyttömahdollisuudet myös oppiaineiden ja aiheiden integroinnissa sekä projektityöskentelyssä Konteksti: Mitä on portfolio-oppiminen? Miten se edistää oppijan oppimista? Mikä on portfolion käytön pedagoginen lisäarvo? Mihin oppimiskäsitykseen ja taustateorioihin portfolio-oppiminen perustuu? Perusmekanismit portfolio-oppimisen oppimisen taustalla mitä on oppijan oppiminen ja miten sitä voidaan tukea? Portfolio-työskentely luovuuden, innovaation ja ongelmanratkaisun alustana Eri tyyppiset portfoliot oppimisessa: portfolio-oppimisen esimerkki-casejen tarkastelu Portfolio-oppiminen yhteisöllisenä projektityöskentelynä Miten luoda portfolio-oppimiselle kehikko ja rakenne? Oppimisen tavoitteet ja oppijan omien tavoitteiden asettaminen portfolion pohjana, miten portfolion rakenne huomioi oppijan yksilölliset tavoitteet ja työtavat Portfolion rakenteen suunnittelu ja työstön ohjaaminen Oman osaamisen ja ajattelun reflektointi portfolion ja oppimistehtävien avulla Portfolio oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien integroinnissa Porfolio-prosessin suunnittelu omaan opetukseen (miel. tiimeittäin) Portfolio ohjauksen ja arvioinnin työkaluna PORTFOLION PEDAGOGINEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA (6) Osaa suunnitella ja rakentaa verkko-oppimisympäristöön portfolio-oppimista tukevan prosessin Osaa ohjata ja toteuttaa portfolio-oppimista verkko-oppimisympäristössä Osaa hyödyntää portfolio-oppimista oppiaineiden ja aiheiden integroinnissa sekä projektityöskentelyssä verkossa Osaa hyödyntää analogisia prosesseja sähköisessä portfoliotyöskentelyssä Osaa ohjata portfolion työstöprosessia ja yhteisöllistä portfoliotyöskentelyä verkossa Portfolio-oppimisen prosessin rakentaminen verkko-oppimisympäristöön ennalta tehdyn suunnitelman pohjalta, (portfolion tavoitteet, muoto ja rakenne) Portfolio-työskentely verkossa luovuuden, innovaation ja ongelmanratkaisun alustana Oppimisen tavoitteet ja oppijan omien tavoitteiden asettaminen portfolion pohjana

4 Verkko-oppimisympäristön eri työkalut portfolio-oppimisen apuna, niiden pedagoginen käyttö sekä hyvät käytänteet portfolio-oppimisessa (erityisesti keskustelualueet ja jaettu asiakirja sekä muut tiedonrakenteluun ja prosessin suunnitteluun soveltuvat työkalut) Analogisten prosessien hyödyntäminen sähköisessä portfoliotyöskentelyssä Portfolio-oppimisen prosessin / työalueen rakentaminen verkko-oppimisympäristöön omia oppijoita varten Eri työkalujen ja materiaalien, kuvien sekä oppimistehtävien linkittäminen portfolio-oppimiseen / portfolion työstöprosessiin, immateriaalioikeudet (ml. tekijänoikeudet) huomioiden Oppijan omat ideat ja reflektio osana portfolioprosessia Portfoliotyöskentelyn ohjeistaminen, oppimisen ohjaus ja portfolion kommentointi verkossa VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖN TYÖKALUJEN PEDAGOGINEN KÄYTTÖ (7) Osaa hyödyntää verkko-oppimisympäristöä ja sen työkaluja oppimisprosessiperustaisesti omassa opetuksessaan Ymmärtää verkko-oppimisympäristön yleisempien työkalujen pedagogiset käyttökohteet ja näkee työkalujen pedagogisen lisäarvon Osaa käyttää verkko-oppimisympäristön työkaluja monimuotoisesti yhteisölliseen tiedonrakenteluun Osaa huomioida erilaiset oppijat ja osallistaa oppijat verkko-oppimisympäristöjen työkalujen käytössä Verkko-oppimisympäristön eri työkalujen käyttö erilaisissa opetus- ja oppimistilanteista, caseja ja esimerkkejä + niiden yhteistä tarkastelua Verkko-oppimisympäristön eri työkalut, niiden pedagoginen käyttö sekä hyvät käytänteet Verkko-oppimisympäristön työkalujen tekninen käyttö ja lisääminen omaan huoneeseen, omaan oppimisprosessiin Yksittäisten työkalujen käyttö oppimistilanteissa tukemaan yhteisöllistä tiedonrakentelua Erityyppiset keskustelualueet ja niiden käyttö omassa opetuksessa Jaetun asiankirjan käyttö oppijoiden projekteissa Oppimisaihioiden ja digitaalisen oppimateriaalin käyttö, tekijänoikeudet huomioiden Oppimispäiväkirja ja portfolio verkko-oppimisympäristön työkaluilla Oppimistehtävien palautus ja kommentointi verkko-oppimisympäristön työkaluilla Yksilöllisten oppimisprosessien mahdollistaminen eri verkko-oppimisympäristön työkalujen käytöllä OPPIMISPROSESSIN RAKENTAMINEN VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖÖN (8) Osaa rakentaa verkko-oppimisympäristöön (aikaisemmin suunnitellun) oppimisprosessin mukaisen rakenteen kurssille/huoneelle Osaa linkittää oppimisprosessirakenteeseen tarvittavat verkko-oppimisympäristön työkalut Osaa hyödyntää verkko-oppimisympäristön työkaluja ja linkitettyjä materiaaleja oppimisprosessissa Oppimisprosessin rakentaminen verkko-oppimisympäristöön ennalta tehdyn oppimisprosessisuunnitelman pohjalta (kokonaisprosessi) Verkko-oppimisympäristön eri työkalut, niiden pedagoginen käyttö sekä hyvät käytänteet (erityisesti keskustelualueet ja jaettu asiakirja sekä oppimistehtävien palautus eri työkaluilla) yhteisöllisessä tiedonrakentelussa Oppimisprosessin jaottelu oppimistilanteisiin ja sellaisten oppimistilanteiden, joissa hyödynnetään verkon eri työkaluja, rakentaminen verkko-oppimisympäristöön Oppimisprosessin rakenteen kuvaaminen verkkokurssin/oppimiskokonaisuuden pohjaksi sen etusivulle. (Jokainen osallistuja työstää (miel. tiimeissä) verkko-oppimisympäristöön oman oppimiskokonaisuuden / prosessin ennalta suunnitellun oppimisprosessin pohjalta, jota voi sitten omassa opetuksessaan oppijoiden kanssa käyttää.) Oppimisprosessirakenteeseen verkon eri työkalujen ja materiaalien, kuvien sekä oppimistehtävien linkittäminen, tekijänoikeudet huomioiden

5 SOSIAALISEN MEDIAN SOVELLUSTEN PEDAGOGINEN KÄYTTÖ (9) Ymmärtää sosiaalisen median yleisempien työkalujen pedagogiset käyttökohteet ja näkee työkalujen pedagogisen lisäarvon Osaa hyödyntää sosiaalisen median ja sen työkaluja oppimisprosessiperustaisesti omassa opetuksessaan Osaa käyttää sosiaalisen median työkaluja kuten wiki-ympäristöä monimuotoisesti yhteisölliseen tiedonrakenteluun Osaa huomioida erilaiset oppijat ja osallistaa oppijat sosiaalisen median hyödyntämisessä Konteksti: Mitä on sosiaalinen media? Miten se on syntynyt? Mitä se meille tarjoaa? Miten tieto syntyy sosiaalisessa mediassa? Kuka sen omistaa? Kuka sitä hallitsee? (sosiokulttuurinen tietokäsitys sosiaalisen median taustalla) Sosiaalisen median yleisimmät työkalut ja sovellukset miten ja mihin niitä käytetään? Sosiaalisen median eri työkalujen käyttö erilaisissa opetus- ja oppimistilanteista, caseja ja esimerkkejä + niiden yhteistä tarkastelua Sosiaalisen median eri työkalut, niiden pedagoginen käyttö sekä hyvät käytänteet Wiki-työkalun käyttö, opetuksessa ja oppimisessa yhteisöllisen tiedonrakentelun ja projektitöiden tukena Open source ja open content ajattelu, immateriaalioikeudet ja CC-lisensiointi OPPIMISPROSESSIN RAKENTAMINEN SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUIN (10) Osaa rakentaa (aikaisemmin suunnitellun) oppimisprosessin sosiaalisen median työkaluin (erityisesti wiki-ympäristö) Osaa linkittää oppimisprosessirakenteeseen tarvittavat sosiaalisen median työkalut ja resurssit Osaa hyödyntää sosiaalisen median yleisempiä työkaluja ja käyttää tiedostonjakopalveluja Oppimisprosessin rakentaminen sosiaalisen median työkaluin ennalta tehdyn oppimisprosessisuunnitelman pohjalta (kokonaisprosessi) Sosiaalisen median työkalut, niiden pedagoginen käyttö sekä hyvät käytänteet (erityisesti wiki-työkalu, blogit ja verkkokeskustelut) yhteisöllisessä tiedonrakentelussa Oppimisprosessin jaottelu oppimistilanteisiin ja oppimistilanteiden rakentaminen verkkoon, joissa hyödynnetään sosiaalisen median työkaluja Oppimisprosessin rakenteen kuvaaminen verkkokurssin/oppimiskokonaisuuden pohjaksi wikiin tai muuhun sosiaalisen median sovellukseen. (Jokainen osallistuja työstää (miel. tiimeissä) oman oppimiskokonaisuuden / prosessin ennalta suunnitellun oppimisprosessin pohjalta, jota voi sitten omassa opetuksessaan oppijoiden kanssa käyttää.) Oppimisprosessirakenteeseen sosiaalisen median eri työkalujen ja materiaalien, kuvien sekä oppimistehtävien linkittäminen, immateriaalioikeudet (ml. tekijänoikeudet) huomioiden CC-lisensoidun materiaalin ja open source ohjelmistojen hyödyntäminen Mitä tekijänoikeuteen ja tietoturvallisuuteen liittyviä asioita tulee huomioida? VERKKO-OPPIMISEN MENETELMÄT (11) Ymmärtää menetelmien merkityksen monimuotoisessa verkko-oppimisessa Ymmärtää miten oppimisportfolion, oppimispäiväkirjan, vertaisvuorovaikutuksen ja vertaispalautteen sekä verkko-ohjauksen menetelmien hyödyntäminen edistää oppijan oppimista Osaa käyttää verkko-opetuksessa monipuolisia, oppimista tukevia sekä luovia ja innovatiivisia oppijakeskeisiä menetelmiä Osaa hyödyntää monimuotoisia menetelmiä osaamisen arvioinnissa

6 Verkko-oppimisen menetelmät ja hyvät käytänteet (sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen kehikossa) Luovuus, hauskuus ja innovatiivisuus motivoituneen oppijan taustalla Esimerkkejä, caseja ja niiden yhteistä analysointia menetelmien kannalta miten niitä on käytetty ja miten ne edistävät oppimista? Oppijakeskeiset menetelmät verkko- ja monimuoto-opetuksessa Projektioppiminen ja sen hyvät käytänteet, projektioppimisen suunnittelu Case-pohjainen oppiminen ja miten siinä verkon työkaluja ja aineistoja voi hyödyntää Oppimispäiväkirja verkossa ja reflektio. Oppimispäiväkirjan työstön ja ohjauksen hyvät käytänteet. Miten oppimispäiväkirja ja reflektio edistää oppimista? Portfolio-oppiminen (oppimisportfolio ja sen rakentuminen sekä portfoliotyöskentelyn ohjaus) HOPS Henkilökohtainen oppimissuunnitelma oppimisen edistäjänä Vertaisvuorovaikutus ja vertaispalaute verkossa, vertaispalautteen eri muodot ja käytänteet Verkko-ohjaus oppimisprosessin edistämisenä, verkko-ohjauksen käytänteet Ohjaajan rooli ja työmuodot verkossa Katsaus simulaatio-oppimiseen Erilaisten oppijoiden huomiointi erilaisilla verkko-oppimisen menetelmillä Arviointi ja sen menetelmät verkko-oppimisessa OPPIMISAIHIOT OPETUKSESSA (12) Ymmärtää oppimisaihioiden ja digitaalisen oppimateriaalin pedagogiset käyttökohteet verkko- ja lähiopetuksessa Osaa käyttää oppimisaihioita monipuolisesti erilaisissa oppimistilanteissa oppijaa aktivoiden Osaa hyödyntää oppimisaihioita tutkivassa ja yhteisöllisessä oppimisessa Osaa rakentaa mielekkään oppimistilanteen ja oppimisprosessin oppimisaihion ympärille Mikä on oppimisaihio? Johdatus oppimisaihioiden pedagogiikkaan (ks.esim. --> oppimisprosessin suunnittelu --> oppimisaihiot) Oppimisaihioiden käyttö erilaisissa oppimis- ja opetustilanteissa Oppimisaihion pedagogiset funktiot oppimisprosessissa Oppimisaihion integroiminen oppimisprosessiin, esim. verkkokeskusteluun, projektitöihin, tutkivaan ja yhteisölliseen oppimiseen Oppimisaihiot yhteisöllisessä oppimisessa Oppimisaihioiden käyttö omassa opetuksessa tekijänoikeudet huomioiden Oppimistehtävien rakentaminen oppimisaihioiden yhteyteen, omaan opetukseen Oppimistilanteen suunnittelu, jossa hyödynnetään oppimisaihioita, oppimistehtäviä ja verkon eri työkaluja yhteisöllisessä työskentelyssä Oppimisaihioiden eri käyttökohteet tutkivassa ja yhteisöllisessä oppimisessa

VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU

VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU Pohjois-Karjalan AMK 15.2.2011 HANNE KOLI MINKÄLAISIA VAIHTOEHTOJA VERKOSSA OPISKELULLE? TARVITAANKO PORTAALI? Ryhmän toimintaa tai jonkin asian ympärille muodostettava sivusto

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Tietojenkäsittelytiede 34 (Huhtikuu 2012) sivut 3753 c kirjoittaja(t) Toimittaja: Ari Korhonen Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Leena Hiltunen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos leena.r.k.hiltunen@jyu.

Lisätiedot

(Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä

(Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä (Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä Essi Vuopala Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) Luennon sisältö Pedagogisista malleista pedagogisiin skripteihin Yhteisöllisen

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti)

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) VII VIERAAT KIELET JA MEDIAKASVATUS Pedagogiset mallit verkkoopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

AUTENTTINEN OPPIMINEN JA OSAAMISPERUSTEISUUS

AUTENTTINEN OPPIMINEN JA OSAAMISPERUSTEISUUS AUTENTTINEN OPPIMINEN JA OSAAMISPERUSTEISUUS Oppimisratkaisujen päällikkö Leena Vainio, Omnia ja Asiantuntija oppimisratkaisut Minna Taivassalo, Omnia Osaamisperusteisuus käytännössä Joustavuus MUUTTUVA

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO 1. OHJAUKSEN JA OPETTAMISEN LÄHTÖKOHTIA 1.1. Mihin tietoa oppimisesta tarvitaan munuaispotilaan hoitotyössä Hoitoalan ammattilaiset joutuvat lähes päivittäin ohjaamaan asiakkaitaan.

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet TIETY - Tietotyötutkinto Tutkinnon perusteet 1.9.2013 TIETY - Tietotyötutkinto, tutkinnon perusteet 2 Sisällysluettelo 1 Tutkinnon tavoitteet ja lähtökohdat... 3 1.1 Tietotyö... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot