253/ /2013. Audiapro Oy:ltä on tilattu selvitystyö Eurajoen kunnan vuokrataloyhtiöistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "253/02.07.00/2013. Audiapro Oy:ltä on tilattu selvitystyö Eurajoen kunnan vuokrataloyhtiöistä."

Transkriptio

1 Tilatoimikunta Kunnanhallitus Tilatoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eurajoen kunnan vuokrataloyhtiöitä koskeva selvitystyö / Asunto Oy Saukkotien, Kiinteistö Oy Perenhovin, Kiinteistö Oy Olkirivin, Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Riikonkujan myyminen Kunta-asunnot Oy:lle/Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n tertiäärilainojen omavelkainen takaus / Kunta-asunnot Oy:n uusi tarjous /Laskelman ja ARA:n hakemusten hyväksyminen 253/ /2013 Tilatmk 7 Audiapro Oy:ltä on tilattu selvitystyö Eurajoen kunnan vuokrataloyhtiöistä. Alustavan työsuunnitelman mukaan selvitystyön vaiheet ovat: 1. Työn käynnistäminen - tarvittavien tietojen kokoaminen - Työn lähtökohtien, selvitysprosessin ja tavoitteiden läpikäynti sekä tarkentaminen - Tarvittavien perustietojen läpikäynti - Selvitysprosessin toteutusaikataulun vahvistaminen - Raportoinnista sopiminen 2. Yhtiöiden nykytila-analyysi - Taloudellinen analyysi viimeisten tilinpäätöstietojen perusteella - Yhtenäinen tarkastelu mm. valittujen tunnuslukujen osalta - Arvio talouden kehityssuunnista Asiantuntija Tuomas Hanhela Audiapro Oy:stä saapuu kokoukseen esittelemään selvitystä. Selvitys merkitään tilatoimikunnalle tiedoksi. Saatujen selvitysten perusteella tilatoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle Asunto Oy Saukkotien, Kiinteistö Oy Perenhovin, Kiin-

2 teistö Oy Olkirivin, Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Riikonkujan myymistä Kunta-asunnot Oy:lle. Edelleen tilatoimikunta esittää kunnanhallitukselle Kunta-asunnot Oy:n osakkeiden ostoa 5.045,70 eurolla. --- Khall 264 Audiapro Oy:n selvitys Eurajoen kunnan vuokrataloyhtiöistä on liitteenä 84 (jakelu A). Päätöksellä on merkittäviä yritysvaikutuksia. Päätöksen myötä kuntaan on tulossa valtakunnallisesti merkittävä kiinteistöalan toimija. Tämä antaa oman paikkakunnan isännöinti- ja kiinteistöhuoltopalvelu jen tarjoajille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan Asunto Oy Saukkotien, Kiinteistö Oy Perenhovin, Kiinteistö Oy Olkirivin, Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n sekä Kiinteistö Oy Riikonkujan siirtämisestä Kunta-asunnot Oy:lle. Tilatmk 8 Kunta-asunnot Oy on antanut tarjouksensa vuokratalo yhtiöistä seu raavasti: Kiinteistö Kauppahinta osakkeina Kauppahinta rahana Siirtyvät lai nat Eurajoen Vuok ra-asunnot Oy: - yhteistä lainaa , ,38 Myllärintie 1.374, ,53 Myllärinpuisto , ,70 Viljamaantie , ,79 Viljapelto , ,89 Viljapolku , ,86 Kiinteistö Oy Ol kirivi , ,87 0 Asunto Oy Eu rajoen Saukko tie -716, , ,94 Kiinteistö Oy Pe ren hovi -127, , ,56 Kiinteistö Oy Rii kon kuja , ,00 Yhteenvetona: Kauppahinta osakkeina ,69 Kauppahinta rahana ,79

3 Lainoja siirtyy KA:lle ,65 Yhteensä ,13 Rahoittajina lainoille ovat Eurajoen kunta ,38 eurolla, Länsi-Suomen Osuuspankki ,08 eurolla, Eurajoen Säästöpankki ,49 eurolla, Varma 9.082,16 eurolla ja Valtiokonttori ,54 eurolla. Myyn nin kohteena olevissa kiinteistöissä on yh teen sä 110 asuntoa, neliöi tä on 6325,50. Kiinteistö Oy Olkirivin kohdalla ei Kunta-asuntojen arvioiden pohjalta ole vuokrankorotustarvetta. Vuokrien korotustarve Kunta-asuntojen alaisuudessa olisi Kiinteistö Oy Perenhovin osalta 1,64 /m2/kk, Kiinteistö Oy Riikonkujan osalta 1,15 /m2/kk. Tilatoimikunta esittää kunnanhallitukslle, että Eurajoen kunta myy Asunto Oy Saukkotien, Kiinteistö Oy Perenhovin, Kiinteistö Oy Olkirivin, Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Riikonkujan Kunta-asunnot Oy:lle tarjouksen mukaisesti. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti seuraavan selonteon: Käydyn keskustelun aikana Markku Palonen Osmo Haaviston kannattamana esitti, ettei kunta tässä vaiheessa myy vuokrataloyhtiöitä Kunta-asunnot Oy:lle. Selonteko hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen niin, et tä ensin nostavat kätensä päätösehdotusta kannattavat ja sitten Markku Palosen esitystä kannattavat. Äänestysesitys hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Elina Tähtivuori, Eeva Koivunen ja Ilpo Tarkki. Markku Palosen esitystä kannat ti vat Os mo Haavisto ja Markku Palonen. Puheenjohtaja totesi tilatoimikunnan hyväksyneen päätösehdotuksen ääin Khall 227 Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Sauk ko tien, Kiin teis tö Oy Pe renhovin, Kiinteistö Oy Olkirivin, Eurajoen Vuok ra-asun not Oy:n ja Kiinteistö Oy Riikonkujan osakkeet Kunta-asunnot Oy:lle tarjouk sen mukaisesti.

4 Kunnanhallitus antaa asian tiedoksi kunnanvaltuustolle. Keskustelun kuluessa Osmo Haavisto esitti, että hän ei hyväksy kauppaa. Esitystä ei kannatettu. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen. Osmo Haavisto jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on liitteenä 60. Kvalt 48 Kunnanvaltuusto päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Khall 80 Kunta-asunnot Oy:n hallitus on päättänyt, ettei se neuvottele vuonna 2012 uu sien omistajakuntien kanssa, mikäli kauppahinta osakkeiden ohel la sisältää rahaa. Kunnanhallitus käsittelee Kunta-asunnot Oy:n tekemän muutoksen ostotarjouksen ehtoihin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua Kunta-asunnot Oy:n edustajan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen selvittämään asiaa. Khall 127 Kunta-asunnot Oy:n edustajana talousjohtaja Sabah Samaletdin kertoi, että Eurajoen kunnanhallituksen hyväksyttyä Kunta-asunnot Oy:n tekemän ostotarjouksen As Oy Saukkotien, Kiinteistö Oy Perenhovin, Kiinteistö Oy Olkirivin, Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Riikonkujan osakkeista, ostotarjouksen ehtoihin on tullut muutoksia. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää, että kunta antaa kaupan yhteydessä siirtyvien tertiäärilainojen vakuudeksi omavelkaisen takauksen. Kunta-asunnot Oy:n hallitus edellyttää, että tarjouksessa rahana

5 maksettavaksi sovittu kauppahinta maksetaan Kunta-asunnot Oy:n A-osakkeina. Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:llä on terti ää rilainaa ,97 euroa. Kunnanhallitus hyväksyy Kunta-asunnot Oy:n tekemän uuden tarjouksen edellyttäen, että kunnanvaltuusto hyväksyy takauksen antamisen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta antaa omavelkaisen takauksen Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n ,97 euron ter ti ää ri lainalle. Kvalt 31 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta antaa omavelkaisen takauksen Kunta-asunnot Oy:lle sille siirrettävästä Eurajoen Vuok ra-asun not Oy:n ,97 eu ron tertiäärilainasta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti seuraavan selonteon: Paavo Majaneva Tiina Lavoniuksen kannattamana esitti, että omavelkaista takausta ei anneta. Selonteko hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Paavo Majanevan esitystä kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 23 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 23-4 hyväksyä kunnanhallituksen esityksen. Äänestysluettelo on liitteenä 14 A. Khall 236 Kunta-asunnot Oy:n hallitus on kokouksessaan asettanut lisäehtoja Eurajoen kunnanhallituksen hyväksymään ja

6 muutettuun Kunta-asunnot Oy:n ostotarjoukseen As Oy Sauk kotien, Kiinteistö Oy Perenhovin, Kiinteistö Oy Olkirivin, Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Riikonkujan osakkeista. Kunnanhallitus ei hyväksy Kunta-asunnot Oy:n tekemiä muutoksia ostotarjoukseen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Khall 243 Kunnanhallitus ei hyväksy Kunta-asunnot Oy:n tekemiä muutoksia ostotarjoukseen. Keskustelun aikana Elina Tähtivuori esitti, että kauppa Kunta-asunnot Oy:n kanssa selvitetään loppuun asti. Esitystä ei kannatettu. Elina Tähtivuori jätti kirjallisen eriävän mielipiteen. Khall 181 Kunta-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Kuosa on ilmoittanut KAS:n olevan kiinnostunut tekemään uuden tarjouksen Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:stä sekä Asunto Oy Eurajoen Saukkotiestä. Kunta-asunnot Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen, jossa se hyväksyy, että Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:llä oleva Eurajoen kunnan antama laina euron laina muutetaan Kunta-asunnot Oy:n B-sarjan osakkeiksi nimellisarvon mukaisesti. Muuten lainat siirtyvät aikaisemmin sovitun sekä Asumisen rahoitus ja -kehittämiskeskuksen (ARA) luovutuskorvauslaskelmien mukaisesti.

7 Kunnanhallitus hyväksyy Kunta-asunnot Oy:n tekemän tarjouksen. Keskustelun aikana Tomi Salonen esitti, ettei Kunta-asunnot Oy:n tarjousta hyväksytä. Ehdotusta ei kannatettu. Tomi Salonen jätti asiasta eriävän mielipiteen: "Kunnanhallituksen ei pidä hyväksyä ostotarjousta, koska ostajalla ei ole kaupan teon jälkeen mitään velvoitetta kunnostaa ostamiaan taloyhtiöitä ja täten kuntaamme jää liian huonokuntoisia vuokra-asuntoja." Khall 222 Kunta-asunnot Oy on laadituttanut BDO Oy:n Tomi Rimpisellä laskelmat Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n ja Asunto Oy Eurajoen Saukkotien osalta niiden omista varoista sekä luovutuskorvauksista. Laskelmien pohjalta Kunta-asunnot Oy on laatinut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) hakemuksen luovutuksensaajan nimeämiseksi ja luovutuskorvauksen määräämiseksi. Laskelma omista varoista ja luovutuskorvauksista on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy laaditut hakemukset sekä las kelmat ja toimittaa ne ARA:lle. Tomi Salonen esitti, että hakemuksia ja laskelmia ei hyväksytä. Esi tystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen. Tomi Salonen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Khall 64 Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n ja Asunto Oy Eurajoen Saukkotien asun to kan nat siirretään Kunta-asunnot konsernille apporttimenettelyllä, mis sä Eurajoen kunta merkitsee Kunta-asunnot Oy:n tytäryhtiön Kun ta-ara vat Oy:n uusia osakkeita ja maksaa osakkeiden merkintähinnan luo vut ta mal la apporttiomaisuutena

8 siirrettävien yhtiöiden osakkeet. Ap port ti luo vu tuk sen jälkeen toteutetaan osakevaihto, jossa Eurajoen kun ta saa Kunta-aravat Oy:n osakkeita vastaan Kunta-asunnot Oy:n A-sar jan osakkeita. Apporttiomaisuuden arvo on määritelty Asumisen rahoitus- ja ke hittä mis kes kuk sen (ARA) hyväksymän luovutuskorvauslaskelman perus teel la. Ara on tehnyt päätökset siirron kohteena olevien yhtiöiden osal ta Eurajoen kunta luovuttaa Kunta-asunnot Oy:n tytäryhtiön, Kunta-aravat Oy:n omistukseen apporttimenettelyllä Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n ja Asunto Oy Eurajoen Saukkotien osakekannat. Apporttimenettelyssä kun ta luovuttaa omaisuutta osakepääomaksi ja saa vastineeksi Kun ta-asun not Oy:n uusia osakkeita siten kuin Asumisen rahoitus- ja ke hit tä mis kes kuk sen vahvistamat luovutuskorvauslaskelmat osoit ta vat. Eurajoen kunta hyväksyy luovutuksen kohteena olevista yleis hyö dylli syys lain sää dän nön alaisista kohteista Asumisen rahoitus- ja ke hittä mis kes kuk sen vahvistamat luovutuskorvauslaskelmat. Eurajoen kunta hyväksyy omistuksen vaihtoon liittyvät sopimus- ja luo vu tus asia kir jat siten, että sopimuksiin voidaan tehdä ennen niiden al le kir joit ta mis ta teknisluonteisia muutoksia, jotka eivät heikennä Eurajoen kun nan asemaa. Eurajoen kunta tekee apporttiluovutuksen jälkeen osakevaihdon, jossa se merkitsee Kunta-asunnot Oy:n uusia A-sarjan osakkeita luovuttaen vas ti neek si Kunta-aravat Oy:n osakkeet. Eurajoen kunta hankkii Kunta-asunnot Oy:n B-sarjan osakkeita Kunta-asun not Oy:n tytäryhtiöltä Hopeakodit Oy:ltä siten, että kunta luovut taa vastikkeena osakkeista euron suuruisen saatavan Eu ra joen Vuokra-asunnot Oy:ltä. Eurajoen kunta päättää liittyä Kunta-asunnot Oy:n osakassopimukseen. Keskustelun kuluessa Tomi Salonen esitti, että kauppaa ei hyväksytä. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen. Tomi Salonen jätti eriävän mielipiteen, että kauppaa ei hyväksytä.

9

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot