Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan omistamien vuokra-asuntojen yhtiöittäminen 14/ /2014 Kunnanhallitus Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kettumäen rivitalo 8 asuntoa Moisionrinne 7 asuntoa Virkailijatalo 10 asuntoa Ala-asteen asuntola 9 asuntoa Yläasteen asuntola 2 asuntoa Liitteenä on yhteenveto kiinteistöistä. Muut vuokra-asunnot ovat kun taenem mis töi sis sä tai kunnan kokonaan omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä ja Vanhustentalosäätiöllä. Näitä asuntoja on 75 kpl. Kyseisten suoraan omistettujen kiinteistöjen hoito ja isännöinti ovat tek nisel lä toimella. Kiinteistöjen menot ja tulot ovat kunnan kirjanpidossa. Myös mahdolliset investoinnit toteutetaan suoraan kunnan rahoituksella. Kunnan talousarviossa on jo parina vuonna ollut toiminnallisissa ta voit teissa vuokra-asuntojen yhtiöittäminen. Keskeiset perusteet yhtiöittämiselle ovat seuraavat: Kunnan perustehtäviin ei kuulu vuokra-asuntojen hoitaminen ja yl läpi to Suorassa omistuksessa on osin mahdoton toteuttaa kus tan nus vas taavuus. Var maa tietoa siitä, kattavatko vuokratuotot käyttömenot ja inves toin nit, ei voi da antaa. Ainakin osittain asuntoja subventoidaan ve ro va roin. Yh tiöit tä mäl lä asunnot tämä kustannusvastaavuus to teutuu. Osalla taloja (mm. Virkailijatalo ja Ala-asteen asuntola) on edessä mer kit tä vät peruskorjaukset. Näitä kunnan resursseihin nähden suu ria (noin 1 M /ta lo) peruskorjauksia ei ole perusteltua hoitaa suoraan kun nan in ves toin ti bud je tis ta. Kiinteistöosakeyhtiöiden kautta pe ruskor jaus hank kei den to teu tus on todennäköisesti helpompaa kuin kunnan suorassa omistuksessa, jol loin hankkeet kilpailevat muiden inves toin tien kanssa.

2 Tekninen lautakunta on antanut asiassa lausuntonsa Lautakunta vas tus taa asuntojen yhtiöittämistä. Perustelut ilmenevät lausunnosta, joka on liitteenä. Sakipa Oy on antanut tarjouksen yhtiöittämisen vaatiman prosessin hoi ta mises ta. Siihen kuuluu mm. yhtiöiden perustaminen, omaisuuden siirrot, vuok ra so pi muk set ja muut toimenpiteet. Tarjous on liitteenä. Alustavissa keskusteluissa hanke on kaavailtu toteutettavaksi niin, että asunnot siirretään kunnan 100 % omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle tai - yhtiöil le. Yhtiöiden osakepääoman tarvetta ei ole vielä määritelty. Kunta vuok raa tontit esim. 50 vuoden sopimuksella. Kiinteistöille määritellään käy vät arvot. Kunta myöntää lainan yhtiölle/yhtiöille, jolla kauppahinta mak se taan kunnalle. Lainan korko ja laina-aika ovat suhteutettu yhtiöiden ta lou del li seen kantokykyyn. Lainan korkotuotot ja tonttivuokrat kattavat pää osan kunnan nyt saamista laskennallisista nettotuotoista. Tässä vaiheessa on ratkaisematta se, että kuinka moneen yhtiöön asunnot oli si järkevää siirtää. Yksi vaihtoehto on siirtää asunnot jo olemassa oleviin kun nan 100 % omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Sakipa Oy:n tarjouksen ja päät tää käynnistää hankkeen vuokra-asuntojen yhtiöittämisestä. Päätös: Keskustelun kuluessa Matti Lehtonen ehdotti, että vuokra-asun to ja ei yhtiöitetä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Lehtosen ehdotus raukeaa kannattamattomana, ja kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan eh do tuksen. Kunnanhallitus Sakipa Oy on valmistellut asiaa kunnan toimeksiannosta. Valmisteluissa on pää dyt ty yhden vuokrataloyhtiön perustamiseen, jonka alaisuuteen kaikki nel jä vuokrataloa siirretään. Yhtiön nimeksi on ehdolla Kiinteistö Oy Pomar kun Vuokratalot. Yhtiöstä tulee kunnan 100 % omistama. Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön osakepääomaksi on vähintään euroa ja enintään euroa. Luonnos yhtiöjärjestykseksi on liittee nä. Osakepääomaan ei ole varattu määrärahoja vuoden 2014 ta lous ar viossa. ARA:lle ollaan tekemässä hakemus enimmäishinnan hyväksymisestä luo vutuk seen ja Kiinteistö Oy Pomarkun Vuokratalojen nimeämisestä Kettumäen ri vi ta lon osalta luovutuksen saajaksi yhtiön ja kunnan välisessä kaupassa. Ha ke mus voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun uusi yhtiö on rekisteröity.

3 Talojen tontit on tarkoitus vuokrata pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla yhtiöl le. Vuokrasopimuksista päättäminen ja rakennusten luovutus yhtiölle, joka on verrattavissa irtaimen kauppaan, ovat kunnanhallituksen pää tet tä vis sä olevia asioita. Vuokrasopimukset on tarkoitus tuoda päätettäväksi sen jälkeen, kun kiinteistöjen arvot on määritelty. Taloyhtiö jää kunnan isännöitäväksi eli kunta myy isännöintipalvelut yh tiölle. Toimitusjohtajana toimii kunnan isännöitsijä-työnjohtaja. Kun nan hal lituk sen tulisi valita perustettavalle yhtiölle hallitus, joka tekee tietyt pää tökset yhtiön toiminnan rekisteröinnin ja käynnistämisen osalta. Hallituksen luku mää rä on yhtiöjärjestyksessä liukuva, mutta perustamisvaiheessa kolme jä sen tä riittänee. Kunnanhallitus on aiemmin valinnut kunnan vuokrataloyhtiöihin hal li tuksiin samat henkilöt, jotka ovat: Hannu Pärkö, Jouni Koskinen ja Lasse Vii tanen. Yhtiön perustamissopimukseen kirjataan myös valittava toimitusjohtaja ja ti lin tar kas ta ja ja varatilintarkastaja. Yhtiön tulevana omistajana KH evästä nee myös nämä henkilöt tai yhteisön. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättänee perustaa Kiinteistö Oy Po markun Vuokratalot nimisen yhtiön ja hyväksyy Kiinteistö Oy Pomarkun Vuok ra ta lo jen yhtiöjärjestyksen. Samalla kunnanhallitus valitsee perus tet ta vaan Kiinteistö Oy Pomarkun Vuokratalojen hallitukseen kolme jäsentä, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai ti lin tar kas tus yh tei sön. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää euron määrärahan Kiinteistö Oy Pomarkun Vuok ra ta lon osakepääomaksi ja omalta osaltaan valtuuttaa kunnanhallituksen te kemään kaikki asian hoidossa vaadittavat oikeustoimet. Päätös: Keskustelun aluksi esittelijä esitteli kunnanhallituksen jäsenille ennen kokousta lähetetyn tarkennetun asian esittelytekstin sekä tarkennetun esi tyk sen. Tarkennetut tiedot on merkitty pöytäkirjaan kursiivilla. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän ehdotuksen tar ken nuk si neen. Kunnanhallitus valitsi perustettavaan Kiinteistö Oy Po mar kun Vuokratalojen hallituksen jäseniksi Hannu Pärkön pj., Janne Päiviälän ja Lasse Viitasen, toimitusjohtajaksi Miika Pennasen ja tilin tar kas ta jak si Tapio Kuusiston, sekä varatilintarkastajaksi Risto Pohjanpiirin. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää euron määrärahan Kiinteistö Oy Pomarkun

4 Vuokratalon osakepääomaksi ja omalta osaltaan valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään kaikki asian hoidossa vaadittavat oikeustoimet. Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallituksen esitys: Kunnanvaltuusto päättää myöntää eu ron määrärahan Kiinteistö Oy Po mar kun Vuok ra ta lon osa ke pääomak si ja omalta osaltaan valtuuttaa kun nan hal li tuk sen tekemään kaik ki asian hoidossa vaadittavat oi ke us toi met. Pomarkun Vuokratalot Oy on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin Vuokratalojen yhtiöittämisessä seuraava vaihe on kiinteistöjen myynti Pomar kun Vuokratalot Oy:lle vuoden lopulla. Tätä varten on suoritettu kiinteis tön arvonmääritys, jossa on otettu huomioon kiinteistöjen kunto ja tu levat korjaustarpeet, markkinatilanne ja yhtiön taloudellinen kantokyky. Näis sä arvioinneissa on päädytty yhteensä euron velattomaan kauppa hin taan. Talokohtainen kauppahinnan erittely on liitteenä. Kettumäen ri vita lon kauppahinnassa huomioidaan yhtiölle siirtyvä aravalaina, jonka pääoma on vuoden 2014 lopussa ,16 euroa. Ara on päätöksellään määrännyt Kettumäen rivitalon ns luovutuskorvaukseksi eu roa. Kettumäen ja Moisionrinteen rivitalot myydään kiinteistökaupalla maa-aluei neen, koska niissä on omat tilansa. Ala-asteen asuntolalle (noin m2) ja Virkailijatalolle (noin m2) vuokrataan määräalat 50 vuoden vuokrasopimuksella ja rakennukset myydään eri kauppakirjalla.. Molem pien alueiden vuokra olisi 500 euroa/vuosi. Kettumäen rivitalojen myynti edellyttää, että Aralta saadaan hyväksyntä ostajan nimeämistä ja enimmäis hin nas ta. Hakemus on jätetty Araan. Vuokratalojen siirto kunnalta yhtiölle on tarkoitus rahoittaa Pomarkun kunnan Pomarkun Vuokratalot Oy:lle myöntämällä euron lainalla. Yhtiön osakepääoma on ja lisäksi kiinteistöyhtiö ottaa vastatakseen Val tio kont to rin n ,16 euron lainasta. Kunnalta otettavan lainan laina-ai ka olisi 20 vuotta ja korko kiinteä 3 % laina-ajan 10 ensimmäistä vuotta. Yhtiön talous on kohtuullisesti tasapainossa, jos käyttöaste on 80 %. Vuokras ta hoitokulut ovat 4 euroa/m2/kk ja rahoituskulut hieman yli 2 euroa/m2/kk. Tuottolaskelma on liitteenä. Yhtiölle laaditaan vielä tarkempi talous ar vio.

5 Kiinteistöille on asennettu vesi- ja energiamittarit. Tavoitteena on saada uusi yhtiö toimintaan lukien ja tehdä kaupat ja muut järjestelyt tämän vuoden lopulla. Liitteenä ovat Sakipa Oy:n laatimat luonnokset kauppakirjoiksi, maan vuokra so pi muk sik si ja velkakirjaksi. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy edellä mainitut järjestelyt ja pe ri aat teet Pomarkun kunnan ja Pomarkun Vuokratalot Oy:n välillä, kaup pa hin nat kauppakirjoineen ja maapohjien vuokrat ja muut ehdot se kä yhtiölle myönnettävän euron pitkäaikaisen lainan vel kakir jan ja esittää ne kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Kunnanvaltuusto 38 Kunnanhallituksen esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy edellä mainitut jär jes te lyt ja periaatteet Pomarkun kunnan ja Pomarkun Vuokratalot Oy:n välillä, kauppahinnat kauppakirjoineen ja maapohjien vuokrat ja muut ehdot sekä yhtiölle myönnettävän euron pitkäaikaisen lai nan velkakirjan.

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnanhallitus 236 17.11.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kiinteistö Oy Tornitie Kunnanhallitus 13.01.2014 3 Kiinteistö

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kh 3 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003

Kh 3 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003 Kaupunginhallitus 3 25.08.2015 Lapuan kaupungin omistamat kiinteistöosakeyhtiöt 51/00.01.00/2015 Kh 3 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003 Lapualla tehtiin 2000-luvun

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot