Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä 269/ /2013 KHALL 250 Kunnanhallitus on kokouksessaan tehdessään esitystä valtuustolle talousarviosta vuodelle 2013 esittänyt: "Inarin kunnan tavoitteena on Saariselkä Ski Oy:n pelkän liiketoiminnan myyminen". Valtuuston talousarvion käsittelyn perusteella vuoden 2013 talousarvio sisältää seuraavan maininnan sivulla 9: "Inarin kunnan tavoitteena on pelkän Saariselkä Ski Oy:n liiketoiminnan myyminen". Kopio sivusta 9 oheisena. Pelkän liiketoiminnan myymisen edellytyksenä on ollut vuokraoikeuden rajaaminen hiihtokeskuksen rinnealueisiin ja niihin liittyviin oheispalveluihin sekä näitä palveleviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Rajaus on ollut perusteltua sen vuoksi, että tehdyssä liiketoimintakaupassa siirtyi aiemmin liiketoimintakauppaa voimassa ollut maanvuokrasopimus koskien rinnealueita ja maanvuokrasopimuksessa tarkemmin yksilöityjä muita alueita (Ks. liiketoimintakauppakirja s. 3 kohta Maanvuokrasopimus) Vuokrasopimus ohessa. Ski Saariselkä Oy:n omistus ja rahoitus Ski Saariselkä Oy:n (kaupantekohetkellä Saariselän Hissit Oy) hiihtokeskus -liiketoiminta on siir ty nyt sil le allekirjoitetulla kauppakirjalla.

2 Kauppakirja ohessa. Kauppahinnan maksamiseksi ja hiihtokeskus -liiketoiminnan kehittämiseksi Inarin kunta rahoitti Saariselkä Oy:tä (kaupantekohetkellä Saariselkä Invest Oy) valtuuston tekemällä päätöksellä rahapanostuksin euroa ja euron omavelkaisella takauksella Ski Saariselkä Oy:lle vieraan pääoman vakuudeksi. Valtuuston päätös ohessa. Rahoitusjärjestelyjen jälkeen Ski Saariselkä Oy:n omistaa Inarin kunnan omis ta ma Saa ri sel kä Oy. Saariselkä Oy on sijoittanut Ski Saariselkä Oy:hyn: osakepääomana euroa vapaan oman pääoman rahastoon euroa. Inarin kunnan panostusta on edelleen Inarin kunnan euron omavelkainen ta kaus Ski Saariselkä Oy:n lainalle. Kokonaisrahoitus Ski Saariselkä Oy:hyn on ollut euroa, joka on jakaantunut seuraavasti: kauppahinnan suorittaminen euroa, johon sisältyy ottaa vastatakseen euron vieraasta pääomasta ensimmäisen toimintavuoden peruskorjauksien euron ra hoitus. Ski Saariselkä Oy:n liiketoiminta Ski Saariselkä Oy:n ensimmäisen tilikauden liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos nousi edellisen omistajan tuloksesta poiketen ,85 euroa voitolliseksi. Yhtiön taseen loppusumma on 1,6 miljoona euroa. Taseessa Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ovat yhteensä ,26 euroa. Ski Saariselkä Oy:n tasekirja ohessa. Ski Saariselkä Oy:n myymisen vähimmäisehdot Saariselkä Oy omistaa Ski Saariselkä Oy:n, joten myyntiehdot tulisi asettaa Saariselkä Oy:lle omistaja ohjauksena. Yleisenä edellytyksenä ehdoissa tuli si olla, ettei kaupasta synny myyntitappiosta johtuvia kuluja. Rahalliset myyntiehdot olisivat: Ski Saariselkä Oy:n osakkeiden vähimmäiskauppahinta eu roa. Ostajan on asetettava vakuus euron vieraalle pääomalle, jo hon Ina rin kunnalla on omavelkainen takaus tai sen myyntihetken jäl jellä ole valle pääomalle ja josta kunta vapautuisi.

3 Muuna myyntiehtona on perusteltua asettaa vaatimus hiihtokeskus -liiketoiminnan kehittämisestä siten, miten Inarin kunnan ja Metsähallituksen välil lä allekirjoitettu sopimus edellyttää. Kauppaehtona tulisi olla aiesopimus rinnealueiden kehittämisestä ja niiden rahoituksesta Inarin kuntakonsernin ja Ski Saariselkä Oy:n ostajan välillä erikseen sovittavalla tavalla. Muuna myyntiehtona tulisi olla myös myyntiajankohdan määrittäminen. antaa omistajaohjauksena Saariselkä Oy:lle seuraa vat myyntiehdot: 1. Ski Saariselkä Oy:n osakkeiden vähimmäiskauppahinta euroa 2. Ostajan on asetettava vakuus euron vieraalle pääomalle tai sen myyntihetken jäljellä olevalle pääomalle, jo hon Ina rin kunnalla on oma vel kai nen ta kaus ja jos ta kun ta vapautuisi 3. Ostaja sitoutuu aiesopimuksella rinnealueiden kehittämiseen ja niiden rahoittamiseen Inarin kun takonsernin ja Ski Saariselkä Oy:n ostajan vä lil lä erikseen sovittavalla tavalla 4. Myynti toteutetaan julkisella myyntimenettelyllä ja mahdollinen omistajanvaihdos toteutetaan lukien tai lokakuun alusta seuraavana vuonna. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. Saariselkä Oy, Ski Saariselkä Oy/toimitusjohtaja laskentatoimen päällikkö kunnanjohtaja Reijo Tim peri, KHALL 438 Kunnanhallituksen puheenjohtaja kirjoittaa sähköpostissa : "seuraavan kh:n asialistalle 1. Hiihtohissiyhtiön myyntiin liittyen - kh päätökseen 6.5 liittyen päätöksen kohdan 4 tarkennus myyntipäivämäärän osalta sekä kh edustajan valitseminen tuyohon kaupantekoon. On niin hyvin ajallisesti valmisteltu, että ite myyntitapahtuma lie nee sen pohjalta nopea toteuttaa (hyvin suunniteltu on puoliksi tehty). jari huotari"

4 Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja on antanut Ski Saariselkä Oy:n myyntiprosessista oheisen lausunnon. an on oltu yhteydessä käydä kauppaneuvotteluja välittömästi, mutta se ei ole toimivaltaisesti eikä oikeudellisesti mahdollista. Tämä on ilmoitettu neuvottelujen esteeksi kunnes julkinen tarjousvaihe on käyty. Pidättäytyminen rinnakkaisneuvotteluista olisi syytä todeta myös kunnanhallituksen mahdollisesti valitsemien edustajan / edustajien suhteen. 1. merkitä tiedoksi Saariselkä Oy:n toimitusjohtajan lausunnon 2. edellyttää Saariselkä Oy:tä esittämään tarjousmenettelyn ja neuvotteluprosessin loppuvaiheessa kunnanhallitukselle myyntiehdot omistajaohjauksen näkökulmasta vahvistettavaksi. Toini Sanila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja pää tök senteon ajaksi. Lisäksi kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että 1. myynti toteutetaan julkisella myyntimenettelyllä 2. valitaan kunnanhallituksen edustaja myyntimenettelyyn ja pyydetään Ski Saa ri sel kä Oy:ta ni meä mään edus ta ja myyn ti me net te lyyn 3. kunnanhallitukselle toimitetaan kirjallinen selvitys ko ko myyntiprosessista. Kunnanhallitus yksimielisesti valitsi kunnan edustajaksi myyntimenette lyyn kun nan hallituksen pu heenjohtaja Jari Huotarin. Saariselkä Oy / toimitusjohtaja, Ski Saariselkä Oy / toimitusjohtaja kunnan edustaja kunnanjohtaja Reijo Timperi, KHALL 483 Hallintojohtaja Ohessa kunnanhallituksen pyytämänä selvityksenä elinkeinojohtaja Janne Seurujärven sähköposti Saariselkä Oy:n hallituksen jäsenille ja kunnan hallituksen puheenjohtajalle. Sähköpostin liitteenä ollut Ski Saariselkä Oy:n myyntiin liittyvä aineisto esitellään kokouksessa. Kokoukses sa esitellään myös yhtiön myyntimenettelyä tarkemmin.

5 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen myyntimenettelystä. esitteli Ski Saariselkä Oy:n myyntiin liittyvän aineiston. n ehdotuksen muutos: 1. merkitä tiedoksi selvityksen myyntimenettelystä 2. todeta poiketen päätöksensä 4. kohdasta, että kaupan toteutumisella ei ole mää rä päi vää, koska kyseessä on osakekauppa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 545 Saariselkä Oy:n hallitus käsittelee Ski Saariselkä Oy:n myyntiä kokouksessaan klo alkaen. Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja tulee kokoukseen tiedottamaan myynnin edistymisestä. Kunnanhallitus kuuli asiassa toimitusjohtaja Janne Seurujärveä klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Toini Sanila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätök senteon ajak si. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Saariselkä Oy:n toimitusjohtajan suullisen sel vi tyk sen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. kunnanjohtaja Reijo Timperi, KHALL 148

6 Yhtiön myynnistä on päästy sopimukseen. Ski Saariselkä Oy:n toimi tusjohtaja Janne Seurujärvi esittelee asiaa kokouksessa. Asia on julkisuuslain 24 :n 1 mom. 17 kohdan mukaan salainen (liikesalaisuus). Kunnanhallitukselle jaettu asian esittely on palautettava kokouksessa käsittelyn jälkeen. n ehdotus täydentää / 250 :ssä tekemäänsä päätöstä siten, että kauppa voidaan tehdä 1. osakkeiden siirtoaikaa euron osalta pidentäen, kuitenkin enintään viisi (5) vuotta 2. edellytyksellä, että Laatumaa antaa Saariselkä Oy:lle Inarin kunnan ja Metsähallituksen Laatumaan allekirjoitetun sopimuksen kohdan 11 mukaisen suostumuksen rinnetoimintojen myymiseksi. Ski Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja oli paikalla asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Toini Sanila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja pää töksenteon ajaksi. Anu Avaskari poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Ski Saariselkä Oy / toimitusjohtaja, kunnanjohtaja kunnanjohtaja Reijo Timperi, KHALL 191 Liite 2 Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan Ski Saariselkä Oy:n myy mistä. Ski Saariselkä Oy:n myyminen ei toteutunut, kun ostaja vetäytyi kaupasta. Ski Saariselkä Oy:n taloudellinen tulos vuodelta 2013 ei ollut vuoden 2012 kaltainen, vaan tappiollinen. Samoin vuoden 2014 ensimmäiset kuukaudet näyttävät, et tä ta lou del li nen tulos ei saavuta välttämättä vuoden 2013 tulos-

7 ta. Ohessa Ski Saariselkä Oy:n tasekirja Saariselkä Oy on oheisella kirjeellään pyytänyt Ski Saariselkä Oy:n myy miseen kunnanhallituksen kannanottoa. Kunnanhallituksen kannanoton tulee sisältää vähintään kaksi ohjaavaa pää töstä: 1. Ski Saariselkä Oy:n taloudessa saavuttaa vähintään +/-0 kannattavuus 2. Ski Saariselkä Oy:n tarkistetut myyntiehdot. Myyntiehdot seuraavaan tarjouskierrokseen voisivat vaihtoehtoisesti aiem piin vaihtoehtoihin olla: Kauppa koskee rinnetoimintojen liiketoimintaa (ei Ski Saariselkä Oy:n osakekauppaa). Kaupan yhteydessä sovitaan liiketoimintakauppaan liittyen yksilöidysti aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kaupasta siten, että raken nukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet jäävät kaupan ulkopuolelle (arvo vajaa 1,1 miljoonaa euroa). Kaupan yhteydessä ostajalle vuokrataan rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet (arvo va jaa 1,1 miljoonaa euroa) Ina rin kuntakonsernin teollistamissopimusehdoin. Kaupan yhteydessä ostajalta edellytetään sitoutumista vastaamaan li säpääomavastikkeena Ski Saariselkä Oy:n vieraan pääoman lyhennyk sistä ja koroista (vieras pääoma euroa). 1. edellyttää Ski Saariselkä Oy:ltä ja sen omistamalta Saariselkä Oy:ltä ta louden kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä 2. antaa vaihtoehtoiseksi Ski Saariselkä Oy:n kaupan ehdoiksi: Kauppa koskee rinnetoimintojen liiketoimintaa (ei Ski Saari selkä Oy:n osakekauppaa). Kaupan yhteydessä sovitaan liiketoimintakauppaan liittyen yksi löidysti aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kaupasta siten, et tä rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet jää vät kaupan ulkopuolelle (arvo vajaa 1,1 miljoonaa euroa). Kaupan yhteydessä ostajalle vuokrataan rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet (arvo va jaa 1,1 miljoonaa euroa) Ina rin kuntakonsernin teollistamissopimusehdoin. Kaupan yhteydessä ostajalta edellytetään sitoutumista vastaamaan li säpääomavastikkeena Ski Saariselkä Oy:n vieraan pääoman lyhennyk sistä ja koroista (vieras pääoma euroa). 3. edellyttää kaupan uudelleen valmistelua siten, että uusi yrittäjä / yritys voi aloittaa toiminnan seu raavana varsinaisen laskettelukautena.

8 Eeva Harmanen saapui takaisin kokoukseen klo Jari Huotari ehdotti Heli Portin kannattamana, että ehdotuksen kohta 2 poistetaan ja palataan päätettyyn myyntipäätökseen päivämäärillä tarkennettuna ja kohta 4 poistettuna. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Huotarin ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 8 ääntä: 2 jaa-ääntä, 6 ei-ääntä, poissa 1. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 2. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Huotarin ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen kohdat 1 ja 3 sekä äänestyksen jälkeen Jari Huotarin ehdotuksen eli kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksena Saariselkä Oy:lle seuraavat myyntiehdot: 1. Ski Saariselkä Oy:n osakkeiden vähimmäiskauppahinta euroa 2. Ostajan on asetettava vakuus euron vieraalle pääomalle tai sen myyntihetken jäljellä olevalle pääomalle, johon Inarin kunnalla on omavelkainen takaus ja josta kunta vapautuisi 3. Ostaja sitoutuu aiesopimuksella rinnealueiden kehittämiseen ja niiden rahoittamiseen Inarin kuntakonsernin ja Ski Saariselkä Oy:n ostajan välillä erikseen sovittavalla tavalla. Saariselkä Oy, Ski Saariselkä Oy/toimitusjohtaja hallinto-osasto / talous kunnanjohtaja Reijo Timperi, KHALL 203 Kunnanhallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut, että Ski Saariselkä Oy:n myymistä koskeva asia otetaan seuraavan kokouksen asialistalle. Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja tulee alustamaan kokoukseen Ski Saariselkä Oy:n myyntiprosessista.

9 1. käydä lähetekeskustelun Ski Saariselkä Oy:n myyntiehdoista 2. ottaa asian uudelleen esille kokouksessaan Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja oli paikalla asiantuntijana klo Ko kous kes keytettiin kuulemisen ajaksi. kunnanjohtaja Saariselkä Oy, Ski Saariselkä Oy/toimitusjohtaja hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 233 Liite 1 Hallintojohtaja Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja Janne Seurujärvi on toimittanut kunnanhallitukselle liitteenä 1 olevan esityksen Ski Saariselkä Oy:n myyntipro ses sin käyn nistämisestä. Hän tu lee selostamaan esitystään kokoukseen. 1. ottaa Ski Saariselkä Oy:n myyntiehdot uudelleen käsittelyyn 2. hyväksyä liitteen 1 myyntiehdoiksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Saariselkä Oy, Ski Saariselkä Oy/toimitusjohtaja kunnanjohtaja kunnanjohtaja Reijo Timperi, KHALL 396 Hallintojohtaja Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja Janne Seurujärvi selostaa myyntitilannetta

10 en nen kunnanhallituksen kokousta pidettävässä Saariselän kehittämisrahaston hallituksen kokoukses sa., että 1. Ski Saariselkä Oy:n myyntitoimenpiteitä jatketaan 2. kunnanhallitukselle esitetään vahvistettavaksi mahdollinen myyntineuvottelun tulos. Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja Janne Seurujärvi selosti asiaa kunnanhallituk sel le en nen ko kousta klo Saariselkä Oy, Ski Saariselkä Oy/toimitusjoh ta ja kunnanjohtaja hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 243 Liiketoimintakauppa Ski Saariselkä Oy:stä on neuvottelun alla. Ski Saariselkä Oy:n hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt jatkaa neuvotteluja kokouksessa esitetyn pohjalta. Ski Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja esittelee kokouksessa liiketoimintakauppaan liittyen liiketoimintakauppakirjan teollistamissopimuksen aiesopimuksen. omistajaohjauspäätöksenä vahvistaa Ski Saariselkä Oy:n liiketoimintakaupan kokouksessa esitettyjen asiakirjojen pohjalta. Toimitusjohtaja oli paikalla asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

11 Ski Saariselkä Oy / toimitusjohtaja Kunnan Taitoa Oy hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 255 Hallintojohtaja Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja Janne Seurujärvi on lähettänyt kuntaan oheisen kirjeen Ski Saariselkä Oy:tä ja Saariselkä Oy:tä koskevista yhtiöjärjestelyistä. Ohessa on myös Saariselän kehittämisrahaston hyväksymä yhteistyösopimus Inarin kunnan / Saariselän kehittämisrahaston ja Ski Saariselkä Oy:n välillä. Saariselkä Ski Oy:tä koskevat kunnanhallituksen päätöksen ovat nyt kaikilta osin julkisia. 1. merkitä tiedoksi oheisen kirjeen ja yhteistyösopimuksen 2. todeta, että Saariselkä Ski Oy:tä koskevat kunnanhallituksen päätöksen ovat nyt kaikilta osin julkisia.. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja Janne Seurujärvi hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

253/02.07.00/2013. Audiapro Oy:ltä on tilattu selvitystyö Eurajoen kunnan vuokrataloyhtiöistä.

253/02.07.00/2013. Audiapro Oy:ltä on tilattu selvitystyö Eurajoen kunnan vuokrataloyhtiöistä. Tilatoimikunta 7 16.09.2010 Kunnanhallitus 264 05.10.2010 Tilatoimikunta 8 25.08.2011 Kunnanhallitus 227 06.09.2011 Kunnanvaltuusto 48 26.09.2011 Kunnanhallitus 80 06.03.2012 Kunnanhallitus 127 08.05.2012

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot