Kunnanhallitus on kokouksessaan tehdessään esitystä valtuustolle talousarviosta vuodelle 2013 esittänyt:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.11.2012 tehdessään esitystä valtuustolle talousarviosta vuodelle 2013 esittänyt:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ski Saariselkä Oy:n myyminen 269/ /2013 KHALL 250 Kunnanhallitus on kokouksessaan tehdessään esitystä valtuustolle talousarviosta vuodelle 2013 esittänyt: "Inarin kunnan tavoitteena on Saariselkä Ski Oy:n pelkän liiketoiminnan myyminen". Valtuuston talousarvion käsittelyn perusteella vuoden 2013 talousarvio sisältää seuraavan maininnan sivulla 9: "Inarin kunnan tavoitteena on pelkän Saariselkä Ski Oy:n liiketoiminnan myyminen". Kopio sivusta 9 oheisena. Pelkän liiketoiminnan myymisen edellytyksenä on ollut vuokraoikeuden rajaaminen hiihtokeskuksen rinnealueisiin ja niihin liittyviin oheispalveluihin sekä näitä palveleviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Rajaus on ollut perusteltua sen vuoksi, että tehdyssä liiketoimintakaupassa siirtyi aiemmin liiketoimintakauppaa voimassa ollut maanvuokrasopimus koskien rinnealueita ja maanvuokrasopimuksessa tarkemmin yksilöityjä muita alueita (Ks. liiketoimintakauppakirja s. 3 kohta Maanvuokrasopimus) Vuokrasopimus ohessa. Ski Saariselkä Oy:n omistus ja rahoitus Ski Saariselkä Oy:n (kaupantekohetkellä Saariselän Hissit Oy) hiihtokeskus -liiketoiminta on siir ty nyt sil le allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kauppakirja ohessa.

2 Kauppahinnan maksamiseksi ja hiihtokeskus -liiketoiminnan kehittämiseksi Inarin kunta rahoitti Saariselkä Oy:tä (kaupantekohetkellä Saariselkä Invest Oy) valtuuston tekemällä päätöksellä rahapanostuksin euroa ja euron omavelkaisella takauksella Ski Saariselkä Oy:lle vieraan pääoman vakuudeksi. Valtuuston päätös ohessa. Rahoitusjärjestelyjen jälkeen Ski Saariselkä Oy:n omistaa Inarin kunnan omis ta ma Saa ri sel kä Oy. Saariselkä Oy on sijoittanut Ski Saariselkä Oy:hyn: osakepääomana euroa vapaan oman pääoman rahastoon euroa. Inarin kunnan panostusta on edelleen Inarin kunnan euron omavelkainen ta kaus Ski Saariselkä Oy:n lainalle. Kokonaisrahoitus Ski Saariselkä Oy:hyn on ollut euroa, joka on jakaantunut seuraavasti: kauppahinnan suorittaminen euroa, johon sisältyy ottaa vastatakseen euron vieraasta pääomasta ensimmäisen toimintavuoden peruskorjauksien euron ra hoitus. Ski Saariselkä Oy:n liiketoiminta Ski Saariselkä Oy:n ensimmäisen tilikauden liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos nousi edellisen omistajan tuloksesta poiketen ,85 euroa voitolliseksi. Yhtiön taseen loppusumma on 1,6 miljoona euroa. Taseessa Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ovat yhteensä ,26 euroa. Ski Saariselkä Oy:n tasekirja ohessa. Ski Saariselkä Oy:n myymisen vähimmäisehdot Saariselkä Oy omistaa Ski Saariselkä Oy:n, joten myyntiehdot tulisi asettaa Saariselkä Oy:lle omistaja ohjauksena. Yleisenä edellytyksenä ehdoissa tuli si olla, ettei kaupasta synny myyntitappiosta johtuvia kuluja. Rahalliset myyntiehdot olisivat: Ski Saariselkä Oy:n osakkeiden vähimmäiskauppahinta eu roa. Ostajan on asetettava vakuus euron vieraalle pääomalle, jo hon Ina rin kunnalla on omavelkainen takaus tai sen myyntihetken jäl jellä ole valle pääomalle ja josta kunta vapautuisi.

3 Muuna myyntiehtona on perusteltua asettaa vaatimus hiihtokeskus -liiketoiminnan kehittämisestä siten, miten Inarin kunnan ja Metsähallituksen välil lä allekirjoitettu sopimus edellyttää. Kauppaehtona tulisi olla aiesopimus rinnealueiden kehittämisestä ja niiden rahoituksesta Inarin kuntakonsernin ja Ski Saariselkä Oy:n ostajan välillä erikseen sovittavalla tavalla. Muuna myyntiehtona tulisi olla myös myyntiajankohdan määrittäminen. Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksena Saariselkä Oy:lle seuraa vat myyntiehdot: 1. Ski Saariselkä Oy:n osakkeiden vähimmäiskauppahinta euroa 2. Ostajan on asetettava vakuus euron vieraalle pääomalle tai sen myyntihetken jäljellä olevalle pääomalle, jo hon Ina rin kunnalla on oma vel kai nen ta kaus ja jos ta kun ta vapautuisi 3. Ostaja sitoutuu aiesopimuksella rinnealueiden kehittämiseen ja niiden rahoittamiseen Inarin kun takonsernin ja Ski Saariselkä Oy:n ostajan vä lil lä erikseen sovittavalla tavalla 4. Myynti toteutetaan julkisella myyntimenettelyllä ja mahdollinen omistajanvaihdos toteutetaan lukien tai lokakuun alusta seuraavana vuonna. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. Saariselkä Oy, Ski Saariselkä Oy/toimitusjohtaja laskentatoimen päällikkö kunnanjohtaja Reijo Tim peri, KHALL 438 Kunnanhallituksen puheenjohtaja kirjoittaa sähköpostissa : "seuraavan kh:n asialistalle 1. Hiihtohissiyhtiön myyntiin liittyen - kh päätökseen 6.5 liittyen päätöksen kohdan 4 tarkennus myyntipäivämäärän osalta sekä kh edustajan valitseminen tuyohon kaupantekoon. On niin hyvin ajallisesti valmisteltu, että ite myyntitapahtuma lie nee sen pohjalta nopea toteuttaa (hyvin suunniteltu on puoliksi tehty). jari huotari"

4 Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja on antanut Ski Saariselkä Oy:n myyntiprosessista oheisen lausunnon. an on oltu yhteydessä käydä kauppaneuvotteluja välittömästi, mutta se ei ole toimivaltaisesti eikä oikeudellisesti mahdollista. Tämä on ilmoitettu neuvottelujen esteeksi kunnes julkinen tarjousvaihe on käyty. Pidättäytyminen rinnakkaisneuvotteluista olisi syytä todeta myös kunnanhallituksen mahdollisesti valitsemien edustajan / edustajien suhteen. Kunnanhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Saariselkä Oy:n toimitusjohtajan lausunnon 2. edellyttää Saariselkä Oy:tä esittämään tarjousmenettelyn ja neuvotteluprosessin loppuvaiheessa kunnanhallitukselle myyntiehdot omistajaohjauksen näkökulmasta vahvistettavaksi. Toini Sanila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja pää tök senteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että 1. myynti toteutetaan julkisella myyntimenettelyllä 2. valitaan kunnanhallituksen edustaja myyntimenettelyyn ja pyydetään Ski Saa ri sel kä Oy:ta ni meä mään edus ta ja myyn ti me net te lyyn 3. kunnanhallitukselle toimitetaan kirjallinen selvitys ko ko myyntiprosessista. Kunnanhallitus yksimielisesti valitsi kunnan edustajaksi myyntimenette lyyn kun nan hallituksen pu heenjohtaja Jari Huotarin. Saariselkä Oy / toimitusjohtaja, Ski Saariselkä Oy / toimitusjohtaja kunnan edustaja kunnanjohtaja Reijo Timperi, KHALL 483 Hallintojohtaja Ohessa kunnanhallituksen pyytämänä selvityksenä elinkeinojohtaja Janne Seurujärven sähköposti Saariselkä Oy:n hallituksen jäsenille ja kunnan hallituksen puheenjohtajalle. Sähköpostin liitteenä ollut Ski Saariselkä Oy:n myyntiin liittyvä aineisto esitellään kokouksessa. Kokoukses sa esitellään myös yhtiön myyntimenettelyä tarkemmin.

5 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen myyntimenettelystä. esitteli Ski Saariselkä Oy:n myyntiin liittyvän aineiston. n ehdotuksen muutos: Kunnanhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi selvityksen myyntimenettelystä 2. todeta poiketen päätöksensä 4. kohdasta, että kaupan toteutumisella ei ole mää rä päi vää, koska kyseessä on osakekauppa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 545 Saariselkä Oy:n hallitus käsittelee Ski Saariselkä Oy:n myyntiä kokouksessaan klo alkaen. Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja tulee kokoukseen tiedottamaan myynnin edistymisestä. Kunnanhallitus kuuli asiassa toimitusjohtaja Janne Seurujärveä klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Toini Sanila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätök senteon ajak si. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Saariselkä Oy:n toimitusjohtajan suullisen sel vi tyk sen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. kunnanjohtaja Reijo Timperi, KHALL 148

6 Yhtiön myynnistä on päästy sopimukseen. Ski Saariselkä Oy:n toimi tusjohtaja Janne Seurujärvi esittelee asiaa kokouksessa. Asia on julkisuuslain 24 :n 1 mom. 17 kohdan mukaan salainen (liikesalaisuus). Kunnanhallitukselle jaettu asian esittely on palautettava kokouksessa käsittelyn jälkeen. n ehdotus Kunnanhallitus päättää täydentää / 250 :ssä tekemäänsä päätöstä siten, että kauppa voidaan tehdä 1. osakkeiden siirtoaikaa euron osalta pidentäen, kuitenkin enintään viisi (5) vuotta 2. edellytyksellä, että Laatumaa antaa Saariselkä Oy:lle Inarin kunnan ja Metsähallituksen Laatumaan allekirjoitetun sopimuksen kohdan 11 mukaisen suostumuksen rinnetoimintojen myymiseksi. Ski Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja oli paikalla asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Toini Sanila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja pää töksenteon ajaksi. Anu Avaskari poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Ski Saariselkä Oy / toimitusjohtaja, kunnanjohtaja kunnanjohtaja Reijo Timperi, KHALL 191 Liite 2 Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan Ski Saariselkä Oy:n myy mistä. Ski Saariselkä Oy:n myyminen ei toteutunut, kun ostaja vetäytyi kaupasta. Ski Saariselkä Oy:n taloudellinen tulos vuodelta 2013 ei ollut vuoden 2012 kaltainen, vaan tappiollinen. Samoin vuoden 2014 ensimmäiset kuukaudet näyttävät, et tä ta lou del li nen tulos ei saavuta välttämättä vuoden 2013 tulos-

7 ta. Ohessa Ski Saariselkä Oy:n tasekirja Saariselkä Oy on oheisella kirjeellään pyytänyt Ski Saariselkä Oy:n myy miseen kunnanhallituksen kannanottoa. Kunnanhallituksen kannanoton tulee sisältää vähintään kaksi ohjaavaa pää töstä: 1. Ski Saariselkä Oy:n taloudessa saavuttaa vähintään +/-0 kannattavuus 2. Ski Saariselkä Oy:n tarkistetut myyntiehdot. Myyntiehdot seuraavaan tarjouskierrokseen voisivat vaihtoehtoisesti aiem piin vaihtoehtoihin olla: Kauppa koskee rinnetoimintojen liiketoimintaa (ei Ski Saariselkä Oy:n osakekauppaa). Kaupan yhteydessä sovitaan liiketoimintakauppaan liittyen yksilöidysti aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kaupasta siten, että raken nukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet jäävät kaupan ulkopuolelle (arvo vajaa 1,1 miljoonaa euroa). Kaupan yhteydessä ostajalle vuokrataan rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet (arvo va jaa 1,1 miljoonaa euroa) Ina rin kuntakonsernin teollistamissopimusehdoin. Kaupan yhteydessä ostajalta edellytetään sitoutumista vastaamaan li säpääomavastikkeena Ski Saariselkä Oy:n vieraan pääoman lyhennyk sistä ja koroista (vieras pääoma euroa). Kunnanhallitus päättää 1. edellyttää Ski Saariselkä Oy:ltä ja sen omistamalta Saariselkä Oy:ltä ta louden kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä 2. antaa vaihtoehtoiseksi Ski Saariselkä Oy:n kaupan ehdoiksi: Kauppa koskee rinnetoimintojen liiketoimintaa (ei Ski Saari selkä Oy:n osakekauppaa). Kaupan yhteydessä sovitaan liiketoimintakauppaan liittyen yksi löidysti aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kaupasta siten, et tä rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet jää vät kaupan ulkopuolelle (arvo vajaa 1,1 miljoonaa euroa). Kaupan yhteydessä ostajalle vuokrataan rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet (arvo va jaa 1,1 miljoonaa euroa) Ina rin kuntakonsernin teollistamissopimusehdoin. Kaupan yhteydessä ostajalta edellytetään sitoutumista vastaamaan li säpääomavastikkeena Ski Saariselkä Oy:n vieraan pääoman lyhennyk sistä ja koroista (vieras pääoma euroa). 3. edellyttää kaupan uudelleen valmistelua siten, että uusi yrittäjä / yritys voi aloittaa toiminnan seu raavana varsinaisen laskettelukautena.

8 Eeva Harmanen saapui takaisin kokoukseen klo Jari Huotari ehdotti Heli Portin kannattamana, että ehdotuksen kohta 2 poistetaan ja palataan päätettyyn myyntipäätökseen päivämäärillä tarkennettuna ja kohta 4 poistettuna. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Huotarin ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 8 ääntä: 2 jaa-ääntä, 6 ei-ääntä, poissa 1. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 2. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Huotarin ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen kohdat 1 ja 3 sekä äänestyksen jälkeen Jari Huotarin ehdotuksen eli kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksena Saariselkä Oy:lle seuraavat myyntiehdot: 1. Ski Saariselkä Oy:n osakkeiden vähimmäiskauppahinta euroa 2. Ostajan on asetettava vakuus euron vieraalle pääomalle tai sen myyntihetken jäljellä olevalle pääomalle, johon Inarin kunnalla on omavelkainen takaus ja josta kunta vapautuisi 3. Ostaja sitoutuu aiesopimuksella rinnealueiden kehittämiseen ja niiden rahoittamiseen Inarin kuntakonsernin ja Ski Saariselkä Oy:n ostajan välillä erikseen sovittavalla tavalla. Saariselkä Oy, Ski Saariselkä Oy/toimitusjohtaja hallinto-osasto / talous kunnanjohtaja Reijo Timperi, KHALL 203 Kunnanhallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut, että Ski Saariselkä Oy:n myymistä koskeva asia otetaan seuraavan kokouksen asialistalle. Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja tulee alustamaan kokoukseen Ski Saariselkä Oy:n myyntiprosessista.

9 Kunnanhallitus päättää 1. käydä lähetekeskustelun Ski Saariselkä Oy:n myyntiehdoista 2. ottaa asian uudelleen esille kokouksessaan Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja oli paikalla asiantuntijana klo Ko kous kes keytettiin kuulemisen ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. kunnanjohtaja Saariselkä Oy, Ski Saariselkä Oy/toimitusjohtaja hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 233 Liite 1 Hallintojohtaja Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja Janne Seurujärvi on toimittanut kunnanhallitukselle liitteenä 1 olevan esityksen Ski Saariselkä Oy:n myyntipro ses sin käyn nistämisestä. Hän tu lee selostamaan esitystään kokoukseen. Kunnanhallitus päättää 1. ottaa Ski Saariselkä Oy:n myyntiehdot uudelleen käsittelyyn 2. hyväksyä liitteen 1 myyntiehdoiksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Saariselkä Oy, Ski Saariselkä Oy/toimitusjohtaja kunnanjohtaja kunnanjohtaja Reijo Timperi, KHALL 396 Hallintojohtaja Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja Janne Seurujärvi selostaa myyntitilannetta

10 en nen kunnanhallituksen kokousta pidettävässä Saariselän kehittämisrahaston hallituksen kokoukses sa. Kunnanhallitus päättää, että 1. Ski Saariselkä Oy:n myyntitoimenpiteitä jatketaan 2. kunnanhallitukselle esitetään vahvistettavaksi mahdollinen myyntineuvottelun tulos. Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja Janne Seurujärvi selosti asiaa kunnanhallituk sel le en nen ko kousta klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Saariselkä Oy, Ski Saariselkä Oy/toimitusjoh ta ja kunnanjohtaja hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh KHALL 243 Liiketoimintakauppa Ski Saariselkä Oy:stä on neuvottelun alla. Ski Saariselkä Oy:n hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt jatkaa neuvotteluja kokouksessa esitetyn pohjalta. Ski Saariselkä Oy:n toimitusjohtaja esittelee kokouksessa liiketoimintakauppaan liittyen liiketoimintakauppakirjan teollistamissopimuksen aiesopimuksen. Kunnanhallitus päättää omistajaohjauspäätöksenä vahvistaa Ski Saariselkä Oy:n liiketoimintakaupan kokouksessa esitettyjen asiakirjojen pohjalta. Toimitusjohtaja oli paikalla asiantuntijana klo Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

11 Ski Saariselkä Oy / toimitusjohtaja Kunnan Taitoa Oy hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot