KESÄTYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄTYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET"

Transkriptio

1 KESÄTYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2 Työsopimuksen tekeminen Työsopimus on hyvä tehdä aina kirjallisena. Yli 15-vuotias saa solmia työsopimuksen itse, sitä nuoremmat tarvitsevat huoltajan suostumuksen. Työsopimuksen tekemiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat työpaikoittain. Suurissa yrityksissä ja kunnilla on yleensä valmiit sopimuspohjat, joihin työnantaja on kirjannut keskeiset tiedot. Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin työnantajan ja työntekijän tiedot, työehdot, työtehtävät, palkka ja muut edut sekä työsopimuksen muoto ja kesto (onko työsuhde toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen). Jos työsopimusta ei tehdä kirjallisena, työnantajalla on velvollisuus antaa kirjallinen selvitys työnteon ehdoista ennen ensimmäisen palkkakauden päättymistä. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus kestää siihen asti, kunnes joko työntekijä tai -antaja irtisanoo sen. Tällaisesta työsuhteesta käytetään yleensä nimitystä vakituinen työ. Määräaikainen työsuhde sen sijaan on voimassa vain tietyn ajan tai kunnes sovittu työtehtävä on suoritettu. 1

3 Käyttäytyminen työpaikalla Ole täsmällinen ja huolellinen. Kysy neuvoa, kun et osaa tai tiedä jotakin. Pukeudu työhön sopivalla tavalla tai käytä sinulle annettavia työvaatteita. Käyttäydy asiallisesti: edustat työnantajaasi. Tervehdi kaikkia. Puhuttele muita ystävällisesti. Teitittele vanhempia ihmisiä, jos se on työpaikallasi tapana. Ole rehellinen ja oppimishaluinen. Muista iloinen ilme ja säilytä malttisi vaikeassakin tilanteessa. Kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä on kiellettyä työpaikalla. Työntekijän velvollisuudet suorittaa sovittu tehtävä huolellisesti ohjeiden mukaan käyttää työaika työntekoon noudattaa työaikoja järjestää vapaa-aika siten, että on töissä virkeänä ja levänneenä kysyä lupa poissaoloon noudattaa työturvallisuusohjeita (varusteet, laitteet, välineet, menetelmät) noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja mahdollista kilpailukieltosopimusta 2

4 Työnantajan velvollisuudet maksaa sovittu palkka ja mahdolliset muut korvaukset opastaa ja perehdyttää työhön antaa tarvittavat välineet ja suojavarusteet taata turvallinen työympäristö maksaa palkkaa sairausajalta antaa vuosilomaa tarjota työterveyshuoltoa maksaa tapaturmavakuutus ja työeläketurva noudattaa lakia ja työehtosopimusta (Lähde: Matti Nikkilä: Avaimet työelämään. Veltor, 2008.) Palkka ja verotus Rahasumma, joka maksetaan tilillesi palkkapäivänä, ei ole sama summa, joka työsopimuksessa lukee. Sopimuksessa määritellystä bruttopalkasta maksetaan veroa, työeläkemaksua ja sairausvakuutusmaksua. Jäljelle jäävää palkkaa, joka maksetaan tilillesi, kutsutaan nettopalkaksi. Työeläkemaksu on 4,2 4,8 prosenttia bruttopalkasta. Sairausvakuutusmaksu on 1,5 3,0 prosenttia bruttopalkasta. Bruttopalkastasi pidätettävä vero riippuu veroprosenttisi suuruudesta. Verottaja on laskenut veroprosentin valmiiksi verokorttiisi, joka postitetaan kotiisi aina vuoden alussa. Ota verokortti mukaan ensimmäisenä työpäivänä. Työnantaja palauttaa verokortin työsuhteen loppuessa, jos työsuhde loppuu ennen vuoden vaihtumista. 3

5 Palkka ja verotus Esimerkkilaskelma 1000 euron kuukausipalkalla ja 10 prosentin ennakonpidätysprosentilla: Bruttopalkka euroa Ennakonpidätys (10 %) -100 euroa Sairausvakuutusmaksu (1,5 %) -15 euroa Työeläkemaksu (4,2 %) -42 euroa Nettopalkka +843 euroa Tarkista palkkakuitista, että palkkasi on laskettu oikein ja esimerkiksi ylityötunnit ja pyhälisät on huomioitu. Työnantajalla on velvollisuus toimittaa sinulle palkkakuitti. Pienistä vuosituloista ei tarvitse maksaa veroja. Jos tiedät etukäteen, että tulosi ja opintorahasi jäävät varmasti alle 1070 euroon kalenterivuodessa, voit hankkia verotoimistosta niin sanotun nollaverokortin. Silloin sinun ei tarvitse maksaa veroja ollenkaan. Huom.! 15 vuotta täyttänyt saa hallita itse ansaitsemiaan rahoja ja perustaa oman pankkitilin, jolle palkka maksetaan. 4

6 Eläketurva- ja sairausvakuutusmaksut Työnantaja maksaa työntekijälleen työeläkelain mukaista eläketurvaa, jos työsuhde on kestänyt vähintään yhden kuukauden. Myös työntekijä osallistuu oman eläketurvansa kustantamiseen. Palkasta menee siis automaattisesti tietty prosenttiosuus työeläkemaksuihin. Työeläkelaki ei kuitenkaan koske alle 18-vuotiaiden työsuhteita eikä sellaista työtä, jossa palkka on alle 15 eur/kk. Sairausvakuutusmaksua maksetaan, jotta sairaustapauksessa työntekijä voi saada sairausajan päivärahaa ja korvauksen sairaanhoitokustannuksista ja työterveydenhuollon kustannuksista. Sairausvakuutusta hoitaa Kansaneläkelaitos (Kela). Työpaikoilla on myös määräykset siitä, milloin työntekijän on esitettävä lääkärintodistus sairauspoissaolostaan. Tapaturmavakuutus Työnantajan on otettava työntekijöilleen tapaturmavakuutus aina työsuhteen alkaessa. Työntekijä saa korvausta työtapaturman sattuessa. Lomapäivät Normaalia työaikaa tekevällä lomapäiviä kertyy noin kaksi päivää kuukaudessa. Osa-aikatyöstä lomapäiviä kertyy, jos kalenterikuukaudessa on vähintään 14 työpäivää tai yhteensä 35 työtuntia. Ota selvää, antaako työnantaja lomapäivät sinulle rahana vai onko sinun pidettävä ne todellisena lomana työsuhteen aikana. 5

7 Työajat 15 vuotta täyttäneen työaika voi olla sama kuin täysiikäisen. Ylitöiden tekeminen on sallittua tietyin rajoituksin. 14-vuotiaan ja samana vuonna 14 vuotta täyttävän työpäivä saa olla enintään 7 tuntia eikä ylitöitä saa tehdä. Alaikäisten työntekoa iltaisin on rajoitettu ja yötyö on kokonaan kielletty. (Lähde: Laki nuorista työntekijöistä (998/1993).) 6

8 Työsuojelu Uuden työntekijän, myös osa-aikaisen ja kesätyöntekijän, oikeuksiin kuuluu työhön perehdyttäminen. Perehdytyksessä työntekijälle selvitetään, miten laitteita ja työvälineitä käytetään ja kuuluuko työhön suojavarustuksia. Vaarallisesta työstä on oikeus kieltäytyä. Alle 14-vuotiasta ei voi palkata virallisesti kesätyöhön. 13- vuotias tai nuorempi voi kuitenkin työskennellä taskurahaa vastaan esimerkiksi leikkaamalla nurmikoita tai ulkoiluttamalla lemmikkejä. 13-vuotias tai nuorempi voidaan palkata tilapäisesti esiintyjäksi tai avustajaksi taide- ja kulttuuriesitykseen tai vastaavaan tapahtumaan. Tällöin tarvitaan kuitenkin työsuojelulautakunnan poikkeuslupa. 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä voi tehdä korkeintaan puolet koulun lomaajasta kevyitä töitä, jotka eivät vahingoita hänen terveyttään ja kehitystään. Sopivia töitä ovat esimerkiksi lähettityö, mainosten ja lehtien jako, myyntityö ja avustavat työt kaupoissa ja toimistoissa. Kevyet työt teollisuudessa ja varastoissa sekä siivoustyöt ovat sallittuja, jos työssä ei käsitellä vaarallisia aineita tai välineitä. Vakituiseen työhön voidaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut oppivelvollisuutensa. 7

9 Erityisen haitalliset työt Alle 18-vuotiaita voi käyttää erityisen haitallisiin töihin vain seuraavin ehdoin: Työsuojeluviranomainen voi myötää poikkeusluvan 16 vuotta täyttäneen nuoren osalta, jos se on välttämätöntä nuoren ammatillisen kehityksen kannalta sillä ehdolla, että nuori työskentelee ammattitaitoisen henkilön valvonnassa. Tiettyjä töitä nuori voi tehdä ammatilliseen koulutukseen liittyvässä työharjoittelussa ja oppisopimuskoulutuksessa ammattitaitoisen henkilön valvonnassa. Erityisen haitallisiksi luokitellaan seuraavat työt: Työt, jotka edellyttävät kohtuutonta rasitusta tai huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta tai huomattavaa taloudellista vastuuta. Yksintyöskentely, jos työhön liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara. Kuolleiden käsittely ja kuljetus. Psykiatristen potilaiden hoito sekä psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden henkilöiden hoito ja huolto. Teurastustyö. Työ, jossa altistutaan haitallisesti myrkyllisille aineille tai haitalliselle säteilylle. Palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja 1. luokan palavien nesteiden valmistus, kuljetus ja käsittely ilmeisen palovaarallisissa olosuhteissa. Sukellustyöt. 8

10 Vaaralliset työt 16 vuotta täyttänyt saa tehdä vaaralliseksi luokiteltua työtä, jos on huolehdittu siitä, ettei nuoren käyttöön tarkoitetuista laitteista, aineista tai työolosuhteista ole hänelle itselleen tai muille erityistä tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa. Ennen vaaralliseksi määritellyn työn aloittamista työnantajan on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Oppivelvollisen nuoren työntekijän huoltajalle on etukäteen ilmoitettava vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista. Esimerkkiluettelo nuorille vaarallisista töistä: (Lähde: Asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006.) Ylityöt Ylityötä on kahdeksan tunnin työpäivän tai 40 tunnin viikkotyöajan ylitse menevä työ. Ylitöistä sovitaan aina erikseen työantajan kanssa. Ylitöitä ei saa tehdä ilman esimiehen lupaa, eikä esimies voi pakottaa työntekijää tekemään ylitöitä. Työnantaja saa teettää täysi-ikäisellä työntekijällä ylitöitä korkeintaan 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Kalenterivuodessa ylitöitä saa teettää enintään 250 tuntia. Alaikäisten ylitöiden tekemistä on rajoitettu (ks. taulukko kohdasta Työajat). 9

11 Työn päättyminen Määräaikainen työsuhde loppuu sopimuksessa määriteltynä ajankohtana. Työntekijä tai -antaja ei siis periaatteessa voi purkaa työsuhdetta ennen määräaikaa. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi päättää joko työntekijä tai työnantaja. Työntekijän ei tarvitse kertoa irtisanoutumiseensa erityistä syytä. Työnantajan sen sijaan täytyy perustella työntekijän irtisanominen joko työntekijästä johtuvilla syillä tai yrityksen taloudellisilla ja tuotannollisilla vaikeuksilla. Irtisanomisen perusteet vaikuttavat työttömyysetuuksiin, joten niihin kannattaa kiinnittää huomiota ja perätä oikeuksiaan. Laittomia potkuja ei tule suvaita. Työtodistus Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus työsuhteestaan. Lain mukaan työnantajan täytyy antaa työtodistus vielä kymmenen vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Työtodistuksessa mainitaan ainakin työntekijän ja -antajan nimi, työtehtävän laatu ja työssäoloaika. Työntekijän luvalla työnantaja voi merkitä todistukseen arvion työntekijän työtaidoista ja syyn työsuhteen päättymiseen. Arvio voi olla lyhyt kuvaus taidoista tai pelkkä arvolause, kuten kiitettävä, hyvä tai tyydyttävä. Työtodistus on tärkeä asiakirja uutta työtä haettaessa ja työttömyysetuuksia määritettäessä: se kannattaa säilyttää huolellisesti. 10

12 Tärkeitä linkkejä: Työsuojeluhallinto: Työsuojelu, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Työvoimatoimisto: > Nuorten palvelut > Kesäksi töihin Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi: > Laki nuorelle > Työlainsäädäntö ja verotus Verohallinto: > Vero-ohjeet >Verotustietoa henkilöasiakkaille > Nuoret Kela: > Sairastaminen NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAKESKUS NAPPI

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Kohti itsenäistä elämää

Kohti itsenäistä elämää Kohti itsenäistä elämää www.nuortenlaturi.fi 1 SELVIYTYJÄT KOHTI ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ Tämä opas on suunniteltu peruskoulunsa päättäville nuorille. Sen tavoitteena on antaa nuorille perustietoa oman talouden

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

VARTIOINTIALAN työehtosopimus

VARTIOINTIALAN työehtosopimus Vartiointialan työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 VARTIOINTIALAN työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Sisältö

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot