LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA"

Transkriptio

1 Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä on, että matkanjärjestäjä myy matkatoimistopalvelun omissa nimissään. Menettelyä ei sovelleta näin ollen välityspalvelun muodossa tapahtuvaan myyntiin. Korkein hallinto-oikeus on antanut vuonna 1998 päätöksen, jossa on käsitelty välitys- ja matkatoimistopalvelujen rajanvetoa (KHO T 2083, ATK). Kyseinen ratkaisu koski tilannetta, jossa arvioitiin matkanjärjestäjäksi IATA-lentolippujen myynnin verokohtelua. Matkatoimisto myi lentolippuja matkustajien haluamiin kohteisiin ja sai lentoyhtiöltä kiinteän suuruisen välityspalkkion. Asiakkaan lentopalvelusta maksama hinta määräytyi lentoyhtiön määräämänä hintana. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että matkatoimisto toimi lippujen myynnin osalta välityspalvelun myyjänä eikä omissa nimissään myyjänä, koska asiakkaan katsottiin saavan lentoliput yhtiön välityksellä suoraan lentoyhtiöltä. Edellä mainitussa päätöksessä on annettu merkitystä muun muassa sille, kuka suorittaa palvelujen hinnoittelun ja asiakkaan tietoisuudelle palvelun tosiasiallisesta myynnistä. Myynnin luokittelua välityspalkkioksi puoltavat seuraavat seikat: - asiakas tietää, kuka on hyödykkeen luovuttaja - vastuu luovutettavasta hyödykkeestä, kuten sen laadusta, on lopulliseen kuluttajaan nähden päämiehellä (hyödykkeen varsinaisella luovuttajalla) - välittäjä saa hyödykkeen myyjältä provisiopohjaisen palkkion ja kirjaa ainoastaan tämän summan tulona kirjanpitoonsa - välittäjällä ei ole oikeutta hinnoitella myytävää hyödykettä eikä oikeutta vaikuttaa myyjän ja ostajan välisiin ehtoihin (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2001) Välittömästi matkustajan hyväksi tulevat palvelut Matkatoimistopalveluina pidetään matkanjärjestäjäksi luokitellun elinkeinonharjoittajan toisilta elinkeinonharjoittajilta ostamia palveluita, jotka tulevat välittömästi matkustajan hyväksi. Toisilta elinkeinonharjoittajilta ostetut matkustajien hyväksi luovutettavat palvelut muodostavat yhden matkatoimistopalveluksi nimitettävän kokonaisuuden. Kokonaisuuden myyntiin sovelletaan yleistä eli 22 % verokantaa, vaikka toisilta elinkeinonharjoittajilta ostetut palvelut ja tavarat olisivat verottomia tai alennetun verokannan alaisia. Marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan ainoastaan matkanjärjestäjän toisilta elinkeinonharjoittajilta ostamien tavaroiden ja palveluiden edelleen myyntiin. Matkanjärjestäjänsä itsensä tuottamat palvelut eivät näin ollen kuulu marginaaliverotuksen piiriin. Tämän kannan on vahvistanut myös korkein hallinto-oikeus. Esimerkiksi matkanjärjestäjän palkkalistoilla olevien oppaiden palvelujen, samoin kuin matkanjärjestäjän itsensä suorittaman kuljetuksen myyntiin on sovellettava lain yleisiä säännöksiä (KHO T 2081, vuosikirja ja KHO T 2243, ATK). Jos elinkeinonharjoittaja on jo ennestään luokiteltu matkanjärjestäjäksi, sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä kaikkiin palveluihin, jotka matkanjärjestäjä ostaa matkustajan hyväksi edelleen luovutettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että marginaaliverotusta myös matkanjärjestäjän yksittäisten palvelujen omissa nimissä tapahtuviin edelleenmyynteihin, vaikka muun kuin matkanjärjestäjän myymänä kysymys ei olisikaan matkatoimistopalvelusta. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2003)

2 Matkatoimistoalan soveltamiskäytäntö Suomen matkatoimistoalan (ts. matkailupalvelujen myynnin ja välittämisen) ALV:n soveltamiskäytännön mukaan marginaaliverotusta on noudatettava ainakin seuraavissa tilanteissa: - jos elinkeinonharjoittaja hinnoittelee (toiselta hankkimansa) palvelun itse ja/tai - tarjoaa kyseistä palvelua esitteissään, mainoksissaan tai muutoin omissa nimissään (ei päämiehen nimissä ja lukuun). Lain tarkoittamia marginaaliverotettavia "matkatoimistopalveluja" ovat - kaikki paketoidut matkatuotteet, kuten useamman tuottajan palveluista kootut pakettilomat - kaikki matkat, joiden hintaan sisältyy useampia palveluja välittämättä siitä, onko matka vain muutaman tunnin mittainen järjestetty kohdekäynti tai valmismatkalain kriteerit täyttävä yöpymisen sisältävä matkakokonaisuus - elinkeinonharjoittajan omissa nimissään kokoamat paketit, vaikka paketin palvelut laskutettaisiin erillisillä laskuilla - räätälöidyt ryhmämatkat matkan kestosta riippumatta (vrt. 24 tunnin tai yöpymisen säädös valmismatkalaissa) - loma-asuntojen välitys, jossa mökkivälittäjä omissa nimissään vuokraa asukkaalle toisen omistamissa loma-asunnoissa majoituspalveluja - tilauslennoille myytävät "seat only" -liput (Boxberg, Komppula, Korhonen, Mutka, Matkailutuotteen markkinointi ja jakelukanavat, 2001). Matkailualan palvelujen välittäjäportaan ALV-käytäntöön perehtymisessä auttaa toimitusjohtaja Hannu Hämäläisen toimittama, Suomen matkatoimistoalan liiton vuosittain uusima Matkatoimistoalan ALV-opas. Veron peruste Marginaali, jonka perusteella vero suoritetaan, lasketaan siten, että asiakkaalta perittävästä verottomasta myyntihinnasta vähennetään 82 % myyjän maksamasta ostohinnasta ja tästä erotuksesta suoritetaan 22 %:n verokannan mukainen vero. Vähennys tehdään aina kokonaishinnasta eli jos hinta sisältää veron, vähennys tehdään verollisesta hinnasta ja jos se on veroton, verottomasta hinnasta. Normaalia ostovähennystä ei näistä kustannuksista saa tehdä. Matkanjärjestäjällä on oikeus vähentää 82 % palvelun ostohinnoista silloinkin, kun palvelut luovutetaan matkustajilla toisessa EU:n jäsenvaltiossa, sekä silloin, kun palvelut ostetaan ulkomaalaiselta myyjältä. Jos ulkomaalaiselta myyjältä ostetun palvelun hinta sisältää toisen jäsenvaltion veron, vähennys tehdään toisen jäsenvaltion veron sisältävästä ostohinnasta. Tällöin matkanjärjestäjällä ei ole oikeutta hakea palvelun ostohintaan sisältynyttä toisen jäsenvaltion arvonlisäveroa takaisin ns. ulkomaalaispalautuksena. Arvonlisäverodirektiivin mukainen veronpalautuslaskelma tehdään vähentämällä verottomasta myyntihinnasta ostohinta. Laskelma vastaa AVL:n käytettyjen tavaroiden kauppaan sovellettavaa menettelyä, joka on matkanjärjestäjän myynnin katteen laskemistapaa yksinkertaisempi. Matkatoimistopalvelujen myynteihin sovelletaan edellä selostettua menettelyä niissä tapauksissa, joissa alihankintana edelleen myytäväksi ostetut palvelut on hankittu joko Suomesta tai toisista yhteisömaista. Sen sijaan kolmansissa maissa toisten elinkeinonharjoittajien matkustajien hyväksi luovuttamien palvelujen edelleen myynnistä ei ole suoritettava veroa Suomeen (AVL 71 1 mom. 9 kohta). Näissä tilanteissa matkanjärjestäjällä ei ole mahdollisuutta tehdä ostostaan marginaalivähennystä Suomessa. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus saada Suomessa palautus niistä hankinnoista, jotka on tehty Suomessa kolmansissa maissa matkustajille tapahtuvia palveluluovutuksia varten (AVL mom. 1 kohta). Jos matkustajan hyväksi Yhteisön ulkopuolisissa maissa luovutettaviin palveluihin sisältyy muihin maihin suoritettuja arvonlisäveroja, on mahdollista palautusta haettava siitä maasta, jonka veroa palveluhankinta sisälsi. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2003)

3 Alihankintapalvelut Yhteisön alueella Marginaalivero suoritetaan vain koti- ja yhteisömaassa matkustajille alihankintana luovutettavista matkapakettikokonaisuuteen sisältyvistä tavaroista ja palveluista. Matkatoimistopalvelun myyntimaa (ei verottamiseen oikeutettu maa) määräytyy direktiivin edellyttämällä tavalla palvelujen yleisen myyntimaasäännöksen mukaan (ALV 64 ). Matkatoimistopalvelun myynnin vero suoritetaan säännöksen mukaan, jos matkustajalle Suomessa tai toisessa yhteisömaassa luovutettu palvelu myydään myyjän Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta tai ellei palvelua myydä missään maassa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta, jos myyjän kotipaikka on Suomessa. Vaikka näiden palvelujen myyntimaaksi katsottaisiinkin Suomi, ei myynnistä ole suoritettava veroa Suomeen, jos toisilta elinkeinonharjoittajailta ostetut matkatoimistopalvelut luovutetaan matkustajalle Yhteisön ulkopuolella (ALV 71 9 kohta). Vaikka näiden palvelujen myyntimaaksi katsottaisiinkin Suomi, ei myynnistä ole suoritettava veroa Suomeen, jos toisilta elinkeinonharjoittajilta ostetut matkatoimistopalvelut luovutetaan Yhteisön ulkopuolella (AVL 71 9 kohta). Majoitustoiminta Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen on arvonlisäverolain mukaan verotonta (AVL 27 ). Tähän pääsääntöön on kuitenkin säädetty tiettyjä arvonlisäveron direktiivin 13 artiklan B kohdan 1 alakohdan edellyttämiä poikkeuksia. Muun muassa majoituspalvelun ja käyntisataman käyttöoikeudelta on luovuttamisesta suoritettava arvonlisävero. Majoitustoimintana pidetään mm. hotelli- ja leirintäaluetoimintaa sekä niihin verrattavissa majoitustoiminnassa tapahtuvaa huoneiden, leirintäpaikkojen, mökkien ja muiden sellaisten tilojen käyttöoikeuden luovuttamista (ALV 29 1 mom. 3 kohta). Sekä korkein hallinto-oikeus että Euroopan yhteisön tuomioistuin ovat tuoneet esille, että majoitustoimintakäsitettä on tulkittava laajasti. Kaikki toiminta, jonka tarkoituksena voidaan katsoa olevan vapaa-aikaan liittyvän lyhytaikaisen majoituksen tarjoaminen ja jonka voidaan katsoa kilpailevan esim. hotellialan kanssa on luokiteltava majoitustoiminnaksi (ks. KHO T 2240, ATK ja EYTI V-346/95, Elisabeth Blasi). Tällaista toimintaa harjoittavat mm. hotellit, motellit, retkeilymajat, matkustajakodit, täysihoitolat ja lomakeskukset. Majoitustoiminta pidetään myös leirintäaluetoiminnassa tapahtuvaa leirintäpaikkojen ja mökkien käyttöoikeuden luovuttamista sekä muuhun tähän verrattavissa majoitustilan luovuttamista kuten esim. maatilamatkailuun liittyvän tilan luovuttamista. Majoitustilan käyttöoikeuden luovuttamisen on rinnastettu myös veneilijöiden käyttämän käyntisataman (ns. vierassatama) käyttöoikeuden luovuttaminen (AVL 85 a 1:n 1 mom. 2 kohta). Käyntisatamalla tarkoitetaan ympäristöministeriön käyttämän satamaluokituksen mukaista vieras-, palvelu- ja retkisatamaa sekä vieraslaituria. Tarjoilupalvelu Arvonlisäverolainsäädäntö vaikuttaa huomattavasti hotelli- ja ravintola-alan ja muun matkailuelinkeinon kilpailukykyyn. Monet EU:n ulkopuolisista maista eivät peri alv:tä kyseisistä palveluista. Vaikka elintarvikkeiden verokanta on 17 prosenttia, maksetaan tarjoilusta eli ravintolaruoasta yleisen verokannan mukainen 22 prosentin vero. Koska tarjoilupalvelu katsotaan pääasialliseksi myyntituotteeksi, sovelletaan myös aterian (elintarvikkeiden) myyntiin yleistä verokantaa. Samojen elintarvikkeiden myynti mukaan vietäväksi kuuluu sen sijaan alennetun verokannan piiriin. Suomen hotelli- ja ravintolaliiton tavoite on ollut jo pitkään ruokatarjoilun arvonlisäveron alentaminen samalle 17 prosentin tasolle muun elintarvikemyynnin kanssa. Myös MTK kannattaa vaatimuksia laskea ravintolaalan arvonlisävero elintarvikkeiden verokannan tasolle, ja mieluiten lähivuosina myös tuntuvasti alemmas kohti eurooppalaista keskitasoa. MTK pitää ruoan verotuksen keventämistä sosiaalisesti oikeudenmukaisena ja työllisyyttä

4 edistävänä politiikkana. Euroopan maissa, joissa arvonlisäverotus hotelli- ja ravintolapalveluissa ja matkailussa on alhainen, on yleensä alalla korkea työllisyys. Liikuntapalvelut Palvelut, joilla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, on säädetty 8 % verokannan alaisiksi (AVL 85 a 1:n 1 mom. 3 kohta). Alennettua verokantaa sovelletaan mm. liikuntatilojen lyhytaikaiseen luovutukseen. Liikuntapalvelun ALV 8 % (AVK 85 a :n 1 momentin 3 kohta) alennettua verokantaa sovelletaan mm. liikuntatilojen lyhytaikaiseen luovutukseen. Tällaisia tiloja ovat esim. uimahallit, keilahallit, tennishallit, squash-hallit, jäähallit, kuntosalit, golfkentät, tenniskentät ja laskettelurinteet. Esimerkiksi golfkenttien ja pelivuoromaksujen ja laskettelurinteiden hissilippujen myynnistä suoritetaan 8 %:n verokannan mukainen vero (KVL N:103). Jotta ohjattuun liikuntaan voitaisiin soveltaa 8 % verokantaa, tulee palvelun pääasiallisena tarkoituksen kuitenkin olla mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Yleisen verokannan alaisiksi koulutuspalveluiksi on puolestaan katsottava ne palvelukokonaisuudet, joihin sisältyy selkeästi koulutuksellisia elementtejä. KHO on antamassaan ratkaisussa (T 2698, atk) katsonut, että hiihtokoulutoiminta, johon sisältyi laskettelun ja lumilautailun opettamista, oli kokonaisuudessaan täyden 22 % verokannan alaista toimintaa. Kyse oli opetuksesta, jossa samalla annettiin mahdollisuus liikunnan harjoittamisen. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing, 2003). Verottomien palvelujen myynti Matkailupalvelujen sekundääriin ryhmään kuuluvat mm. kunnallisten ja valtiollisten kulttuuri- ja vapaa-ajantoimen laitosten, kuten teatterien, museoiden ja orkestereiden sekä uimahallien ja muiden urheilutilojen palvelut. Ne ovat verottomia palveluja. Näiden palvelujen myynti välittäjän kautta on niin ikään veroton, mutta jos myyjä saa lipun hinnasta komission (myyntiprovision) ja/tai hän ottaa lipun välityksestä asiakkaalta palvelumaksun, on sekä komissio että palvelumaksu 22 %:n ALV:n alainen. (Boxberg, Komppula, Korhonen, Mutka, Matkailutuotteen markkinointi- ja jakelukanavat, 2001) Kulttuuri- ja viihdetilaisuudet Kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien järjestäminen on verollista, jos toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa. Näiden kaupallisten tilaisuuksien pääsymaksuihin sovelletaan alennettua 8 %:n verokantaa (AVL 85 a 1 mom. 4 kohta). Yleishyödyllisille yhteisöille tilaisuuksien järjestäminen on kuitenkin pääsääntöisesti verotonta (AVL 4 ). Alennettua 8 %:n verokantaa sovelletaan teatteri-, sirkus- musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksuihin. Käytännössä alennettua 8 %:n verokantaa sovelletaan kaikkiin kulttuuri- ja huvitilaisuuksiin. (Arvonlisävero 2003, KPMG ja Edita Publishing, 2003). Oman ryhmänsä muodostavat ns. nollaverokannan palvelut, jotka liittyvät ulkomaille suuntautuviin matkoihin. Suorat henkilökuljetukset Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, samoin Suomesta Euroopan Unionin ulkopuolelle tehtävät pakettimatkat ovat nollaverokannassa. Jos ateriapalvelut kuuluvat matkapaketin hintaan, maksetaan niistä Suomen normaalit ALV:t sekä palvelun tuottajat että jälleenmyyjät ovat ulkomaillekin suuntautuvan matkan katteen osalta velvolliset maksamaan normaaliverokannan (22 %) mukaisen veron.

5 Kotimaassa annettavista matkailupalveluista voi nollaverokannassa olla sellaisia palveluja, jotka sinänsä kuuluvat ALV:n piiriin, mutta palvelun tuottaja on ehdollisesti verosta vapautettu yritystoiminnan vähäisyyden vuoksi. Tällaisia palveluja ovat maaseutumakailussa mm. mökkien vuokraus. Silloin kun se on maatalousryittäjän sellainen sivuelinkeino, ettei siitä kerry tiettyä summaa ylittävää elinkeinotuloa. (Boxberg, Komppula, Korhonen, Mutka, Matkailutuotteen markkinointi- ja jakelukanavat, 2001) Henkilökuljetuspalvelut Alennettua verokantaa sovelletaan kaikkiin Suomessa myytyihin henkilökuljetuspalveluihin, esimerkiksi juna-, linjaauto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetuksiin. Tulkintaa syntyy tilanteissa, joissa palvelu liittyy matkailuun, ja on arvioitava ja ratkaistava luokitellaanko se henkilökuljetuspalveluksi vai muuksi matkailuun liittyväksi palveluksi. Alennettua verokantaa sovelletaan mm. pitkähköihin koiravaljakkoajeluihin riippumatta siitä, kuka valjakkoa ohjastaa, sillä edellytyksellä, että mukana on myyjän edustaja ohjaamassa ja valvomassa kyseistä ajelua. Ajelua voidaan myydä yksittäisenä palveluna. Ajelu voi olla myös osa useammista palveluista koostuvaa kokonaisuutta, esim. osa ns. Koiravaljakkosafaria. Tällöin säännöksen tarkoittamaa alennettua verokantaa voidaan soveltaa ainoastaan koiravaljakkoajeluosuuden myyntiin (KHO T 3001, ATK). Henkilökuljetuspalveluja ovat myös risteilyt, joissa ei välillä käydä maissa. Edellytyksenä alemman verokannan soveltuvuudelle on tällöin kuitenkin, että kuljetus kestää pitkähkön ajan. Alennettu verokanta soveltuu vain tilanteisiin, joissa henkilökuljetuspalvelun myy sen tuottaja itse tai palvelu muutoin myydään omissa nimissä (esim. Komissiomyynti, ks. Komissiokaupan tilanteista AVL 19 ). Henkilökuljetuspalvelun välitykseen sovelletaan yleistä verokantaa. On kuitenkin huomattava, että henkilökuljetuspalvelut voivat usein liittyä ns. matkapakettikokonaisuuden myyntiin. Tällöin alennettua verokantaa voi soveltaa ainoastaan henkilökuljetuspalvelun tuottaja. Jos kuljetuspalvelun myyjä myy matkapakettikokonaisuuden omissa nimissään, sovelletaan alihankintana ostettujen matkailupalvelujen (esim. henkilökuljetuspalvelu) myyntiin ns. marginaaliverotusmenettelyä (AVL 80 ). (Arvonlisävero 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2003) Valuutan muunto Ulkomaanvaluutat muunnetaan euroiksi käyttäen pääsääntöisesti veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohdan mukaista liikepankin julkaisemaa viimeisintä myyntikurssia. Suomen arvonlisäverotuksen piirissä olevaa verollista kauppaa (ts. Kotimaan kauppaa) käydään usein myös ulkomaan valuutassa. Tällöin myynnistä suoritettavan veron määrä yleensä merkitään laskuun muussa valuutassa kuin euroina. Koska niin myyjän kuin ostajan tulee kuitenkin arvonlisäveroilmoitustaan varten muuntaa veron määrä euroiksi ja ostajan vähennyksen määrä on oltava sama kuin myyjän myynnistä suoritettavan veron määrä, olisi suositeltavaa, että myyjä ilmoittaisi laskulla veron määrän myös euroina AVL 80 a :n mukaisesti muunnettuna. Näin voidaan varmistua, että ostajan vähentämä arvonlisäveron määrä vastaa myyjän myynniltään suorittamaa veron määrää. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2003) Matkailijamyynti Verottomasta matkailijamyynnistä eli ns. tax free -myynnistä säädetään AVL 70 b :ssä. Matkailijamyyntisäännösten perusteella matkustajat, joiden kotipaikka on muualla kuin EU:n alueella tai Norjassa, pystyvät hankkimaan matkatavaroissa mukaan otettavia tavaroita ilman lopullista Suomen arvonlisäveroa.

6 Tax free -järjestelmässä matkailija maksaa lentoaseman lähtöhallissa tapahtuvaa myyntiä lukuunottamatta myyjälle aina ensin arvonlisäverollisen hinnan. Tavaran hankintahintaan sisältynyt arvonlisävero palautetaan ostajalle myöhemmin mahdollisilla kuluilla tai provisiolla vähennettynä. Matkailijamyynnin verottomuudelle on asetettu useita edellytyksiä - tavaran ostavan matkustajan kotipaikka ei ole EU:n alueella tai Norjassa - matkustajalta perittävä vastike on vähintään 40 euroa - tavara viedään EU:n ulkopuolelle myyntikuukautta seuraavan kolmen kuukauden aikana - myyjä voi osoittaa, että matkustaja on vienyt tavaran EU:n ulkopuolelle käyttämättömänä (tavarat on sinetöitävä myytäessä). Henkilön kansalaisuudella ei ole merkitystä. Myös suomalainen tai muusta EU:n jäsenvaltiosta oleva henkilö on oikeutettu tax fee -ostoihin, jos hän asuu pysyvästi EU:n tai Norjan ulkopuolella. Matkailijamyynnin edellä selostettu verottomuus koskee Ahvenanmaan maakunnassa, paitsi tavaran myyntiä EU:n ulkopuolella kotipaikan omaaville, myös tavaran myyntiä muissa EU:n jäsenvaltioissa kotipaikan omaaville matkustajille. Myyntiin Manner-Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa kotipaikan omaavalle henkilölle sovelletaan kuitenkin samoja periaatteita kuin Manner-Suomessa sovelletaan myyntiin Norjassa kotipaikan omaavalle henkilölle. Vastaava koskee myös Manner-Suomessa tapahtuvaa myyntiä henkilölle, jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa. Koska myynnin verottomuuden edellytyksenä on maahantuonnin veron maksaminen kotipaikassa, Pohjoismaista olevat henkilöt eivät tosiasiallisesti pysty hankkimaan tavaroita ilman lopullista verotusrasitusta. (Arvonlisävero 2003, KPMH ja Edita Publishing Oy, 2003) Marginaaliverotuksen soveltaminen Marginaaliverotusta sovelletaan ns. matkatoimistopalvelujen myynteihin. ALV 80 :ssä tarkoitetun marginaaliverotusmenettelyn soveltamisalan piiriin kuuluvia elinkeinoharjoittajia ei voi määritellä sen perusteella, onko nämä merkitty kyseiseen rekisteriin vai ei. Ratkaisu on siis tehtävä valmismatkalainsäädäntöä apuna käyttäen arvonlisäverolain ja sitä koskevan hallituksen esityksen sekä oikeus- ja verotuskäytännön perusteella. Edellä mainitun kannan mukainen on myös EYTI:n asiassa C 308/96 ja C-94/97 /The Howden Court Hotel) antama ratkaisu. Ratkaisun mukaan majoituspalvelun myyjä, joka myi majoituspalvelun ohella asiakkaiden kotipaikkakunnalta majoituspaikkaan suoritettavan kuljetuspalvelun, katsottiin olevan arvonlisäverojärjestelmän tarkoittama matkanjärjestäjä, jonka toimintaan oli sovellettava marginaaliverotus-menettelyä, vaikka majoituspalvelun myyjää ei pidettykään sanan tavanomaisessa merkityksessä matkatoimistona tai turistimatkojen järjestäjänä. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing Oy, 2003). Jos valmismatkalainsäädännössä määritellyt matkanjärjestämisen kriteerit täyttyvät, marginaaliverotusta on pakko soveltaa välittämättä siitä, onko järjestäjä tai jälleenmyyjä valmismatkarekisterissä tai ei. Vero on suoritettava marginaalista myös sellaisissa paketeissa, jotka eivät muodosta valmismatkalakien tarkoittamaa valmismatkaa. (Boxberg, Komppula, Korhonen, Mutka: Matkailutuotteen markkinointi- ja jakelukanavat, 2001) Ahvenanmaalla poikkeavat säännökset Ahvenanmaalla toimivan matkanjärjestäjän toimintaan sovellettavat säännökset poikkeavat olennaisesti muualla Suomessa toimivan matkanjärjestäjän toimintaan sovellettavista säännöksistä.

7 Ahvenanmaata ei pidetä arvonlisäveronlain mukaisena matkatoimistopalvelujen luovutuksen osalta kolmantena maana suhteessa Manner-Suomeen (Ahvenamaan erityislaki (1266/1996) 9 ). Koska Ahvenanmaa ei kuulu Yhteisön veroalueeseen, ei Ahvenanmaalta muualle yhteisöön suuntautuneeseen pakettimatkaan voitane soveltaa marginaaliverotusäännöksiä. Sama koskee myös muualta (yhteisömaista ja yhteisön ulkopuolisista maista) kuin Manner-Suomesta Ahvenanmaalle suuntautuvien pakettimatkojen myyntiä. Tämän vuoksi myöskään ALV 71 :n 9 kohta ei soveltune arvioitaessa Ahvenanmaalle sijoittuneen matkanjärjestäjän myynnin verokohtelua tai palautusoikeuden laajuutta silloin, kun tämä myy matkapakettikokonaisuuden, jossa osa palvelusta luovutetaan ulkomailla (joko toisissa yhteisömaissa tai kolmansissa maissa). Sekä myynnin verokohtelua että palautusoikeutta jouduttaneen tällöin ainakin Suomen arvonlisäverolainsäädännön näkökulmasta arvioimaan yksittäisten palvelujen myyntimaasäännöksien nojalla. Jos jonkin kokonaisuuteen kuuluvan palvelun myynnin katsotaan tapahtuneen muualla kuin Suomessa, saa elinkeinonharjoittaja palautuksen tähän myyntiin kohdistuvista Suomessa syntyneistä hankinnoista ALV 131 :n 4 kohdan perusteella. Toisaalta marginaaliverotusmenettelyn soveltumattomuus saattaa tarkoitta myös sitä, että Ahvenanmaalle sijoittautunut matkanjärjestäjä voisi joutua rekisteröitymään huomattavasti useammin muissa kohdemaissa arvonlisäverovelvolliseksi kuin vastaavaa toimintaa Suomessa harjoittava matkanjärjestäjä. Sellainen ulkomaalainen matkanjärjestäjä, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka myy ulkomailla (yhteisömaassa tai kolmannessa maassa) matkapakettinsa osana sellaisia palveluja, jotka luovutetaan matkustajalle Ahvenenmaalla, voi saada Ahvenanmaalla syntyneistä kustannuksista palautuksen AVL 122 :n nojalla. Suomen sisällä tapahtuvaan matkanjärjestäjän matkustajalle luovuttamien alihankintapalvelujen myyntiin sovelletaan sen sijaan SVL 80 1:n mukaisia säännöksiä sekä silloin kun palvelu luovutetaan Ahvenanmaalla, että silloin kun se luovutetaan Manner-Suomessa (Ahvenanmaan erityislaki (1266/1996) 9 ), jos matkapaketin myyjä on sijoittautunut joko manner-suomeen tai maakuntaan. Vähennys matkustajan hyväksi maakunnassa luovutetuista alihankintapalveluista tehdään näin ollen marginaaliverotusmenettelyn mukaisena. (Arvonlisäverotus 2003, KPMG ja Edita Publishing, 2003) Toimittanut: Mirja Lindgren Lisätietoja: Edita Publishing Oy Ari Niemi puh , faksi

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista HE 108/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tietyt yhteenliittymän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

TE-100 ALV MUUTOSOHJE 1.7.2010

TE-100 ALV MUUTOSOHJE 1.7.2010 JARI AHOLA OY Palkkatilankatu 1-3, 00240 HELSINKI myynti@jariahola.fi www.jariahola.fi asiakastuki 0600 123 56 (Puhelun hinta 1.90 /min + mpm/pvm. Jonotus mpm/pvm.) Asiakastukemme on avoinna arkisin 09:00-16:00

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja U. Lõhmus sekä tuomarit A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund (esittelevä tuomari),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja U. Lõhmus sekä tuomarit A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund (esittelevä tuomari), Downloaded via the EU tax law app / web 62011CO0220 UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kuudes jaosto) 1 päivänä maaliskuuta 2012 ( * ) Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta Arvonlisäverodirektiivi

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE 333.099/9-17 TARKISTUKSET 9-17 Mietintöluonnos (PE 333.099) Olle Schmidt ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Matkamessut 20.1.2017 1 Taustaa Korvaa direktiivin 1990/314/ETY Tarve ajantasaistaa

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle

OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle 1 Varmista vieraiden henkilöllisyys Johdanto Erilaisen kotimajoituksen suosio on viime vuosina kasvanut sähköisten jakelukanavien lisääntymisen myötä. Vaikka kotimajoitus

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Unkarille ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

HE 102/1999 vp YLEISPERUSTELUT

HE 102/1999 vp YLEISPERUSTELUT HE 102/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Pakettimatkadirektiivin tuomat muutokset vakuusjärjestelmään. Heli Mäki-Fränti Matkatieto-koulutusohjelma Matka messut 20.1.

Pakettimatkadirektiivin tuomat muutokset vakuusjärjestelmään. Heli Mäki-Fränti Matkatieto-koulutusohjelma Matka messut 20.1. Pakettimatkadirektiivin tuomat muutokset vakuusjärjestelmään Heli Mäki-Fränti Matkatieto-koulutusohjelma Matka 2017 -messut 20.1.2017 Pakettimatkadirektiivin mukaiset vakuudet - Taustaa Vakuusjärjestelmän

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Kahden verolain vertailu

Kahden verolain vertailu Atte Hovi Kahden verolain vertailu AVL:n ja EVL:n vähennysoikeus Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

HE 159/2008 vp. tekijänkorvauksista olisi suoritettava arvonlisäveroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

HE 159/2008 vp. tekijänkorvauksista olisi suoritettava arvonlisäveroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oikeuden

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016)

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen mukaisesti. 1. Matkustussäännön soveltaminen

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMAN KÄYTÖN ARVONLISÄVEROTUS CASE:SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY

KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMAN KÄYTÖN ARVONLISÄVEROTUS CASE:SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikan suuntautumisvaihtoehto Taru Huuhilo KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMAN KÄYTÖN ARVONLISÄVEROTUS

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. maaliskuuta 2011 (OR. en) 5531/11 Toimielinten välinen asia: 2009/0177 (NLE) FISC 6

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. maaliskuuta 2011 (OR. en) 5531/11 Toimielinten välinen asia: 2009/0177 (NLE) FISC 6 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. maaliskuuta 2011 (OR. en) 5531/11 Toimielinten välinen asia: 2009/0177 (NLE) SC 6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

Lääkäri- ja hammaslääkärikeskusten yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain nojalla

Lääkäri- ja hammaslääkärikeskusten yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain nojalla HE 168/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäväksi jäsenvaltioiden välisen kaupan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistökaupassa

Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistökaupassa Liikennepalvelu Suomi Liikepaikat ja verkostot1 T Tuomi Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Katariinankatu 1 00 170 Helsinki Asia: Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistökaupassa Neste Markkinointi Oy

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot