Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat"

Transkriptio

1 Ernst & Young Oy Puh Elielinaukio 5 B Fax Partner, Leena Äärilä Helsinki Tax Advisor, Maaria Koski TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO- SEKÄ SOSIAALIPALVELUALAAN LIITTYVIÄ ARVONLISÄVERO-ONGELMIA 1 Taustaa Yksityiseen sosiaali- ja terveydenhoitoalan arvonlisäverotukseen liittyy mm. seuraavia ongelmia: Toiminnan verottomuus: Yksityisellä palvelun tuottajalla ei ole vähennysoikeutta hankintoihin sisältyvästä arvonlisäverosta Kunnallinen palveluntuottaja saa kuntapalautuksen hankintoihin sisältyvästä arvonlisäverosta Piilevää veroa myyntihinnoissa: Yksityisen palveluntuottajan palvelun myyntihintaan sisältyy piilevää arvonlisäveroa, kun taas kunnallisen palveluntuottajan hintoihin tätä ei sisälly, mikä aiheuttaa kilpailun vääristymiä Verottomuuden vaikutus toiminnan käytännön organisoimisessa: Kannattamattomuus ulkoistaa toiminnassa tarvittavia palveluja, koska palveluihin sisältyvää arvonlisäveroa ei voida vähentää. Kiinteistöihin liittyvät ongelmat: Yksityisillä palvelun tuottajilla on vaikeuksia saada vuokratuksi varsinkin uusia toimitiloja, koska vuokranantaja menettäisi rakennusvaiheessa vähentämiensä arvonlisäverojen vähennysoikeuden. Yksityiset palvelun tuottajat ovat vuokralaisina eriarvoisessa asemassa, koska vuokraustilanteessa palautetut arvonlisäverot korottavat vuokranmäärää, eikä heillä ei ole vähennysoikeutta vuokraan sisältyvästä piilevästä arvonlisäverosta. Keikkalääkäreitä tarjoavien yhtiöiden verokohtelu on tulkinnanvarainen ja verotuskäytäntö vaihtelee eri puolilla Suomea Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Tässä muistiossa käsitellään alan keskeisintä ongelmaa eli yksityisten palveluntuottajien hintoihin sisältyvää piilevää arvonlisäveroa ja tästä aiheutuvaa kustannusten nousua ja kilpailuhaittaa. Kotipaikka Helsinki, Elielinaukio 5 B Helsinki Y-tunnus

2 2 Nykytila 2.1 Verottomat terveydenhuoltopalvelut Arvonlisäverolain (AVL) 34 :n mukaan terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynti on vapautettu verosta. AVL 35 :ssä on määritelty verottoman terveyden- ja sairaanhoitopalvelun luonne ja palvelun antaja. AVL 35 :n mukaan terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi taikka terveyden sekä toimintakyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: 1. valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito taikka yksityisessä terveydenhuollossa annetussa laissa tarkoitettu hoito; 2. sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. Verottomalla terveyden- ja sairaanhoidolla tarkoitetaan siis hoitoa, joka annetaan ihmisen terveydentilan tai toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi, palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi. Verottoman terveyden- ja sairaanhoitopalvelun antaja voi olla joko julkisyhteisö tai yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö, josta on säädetty yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/90). Lain mukaan yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö voi antaa verotta laboratoriopalveluja radiologista toimintaa sekä muita siihen verrattavia kuvantamis- ja tutkimusmenetelmiä sisältävää palvelua muita terveydentilan tai sairauden toteamiseksi taikka hoidon määrittelemiseksi tehtäviä tutkimuksia ja toimenpiteitä fysioterapeuttista toimintaa ja muita suorituskykyä parantavia ja ylläpitäviä toimenpiteitä ja terapioita työterveyshuoltoa lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja ja muuta terveyden- ja sairaanhoitoa sekä näihin rinnastettavia palveluja hierontaa. Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaan terveydenhuollon palvelujen tuottaja voi olla yksityinen henkilö yhtiö osuuskunta yhdistys muu yhteisö tai säätiö, joka ylläpitää terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä. 2 (10)

3 Terveydenhuollon yksityinen palveluntuottaja tarvitsee lääninhallitukselta luvan verottomien terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Luvan saamisen edellytyksenä on, että terveydenhuollon palvelujen antajalla on asiamukaiset tilat ja laitteet sekä toiminnan edellyttämä henkilökunta. Tämän lisäksi toiminnan on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon myös potilasturvallisuus. Arvonlisäverolain mukainen verovapaus koskee kaikkia lupaa edellyttävää toimintaa harjoittavia terveydenhuollon palvelujen antajia, mutta ainoastaan luvanvaraista yhteiskunnan valvonnan piiriin kuuluvaa hoitoa. 2.2 Verottomat sosiaalipalvelut Arvonlisäverolain 37 :n mukaan verotonta on sosiaalihuoltona tapahtuva palvelujen ja tavaroiden myynti. AVL 38 :ssä on määritelty, mitä verottomalla sosiaalihuollolla tarkoitetaan. Lain mukaan verottomalla sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa. AVL 38 :ssä on lueteltu ne toimet, jotka on katsottava verottomaksi sosiaalihuolloksi. Sen mukaan sosiaalihuoltoa on toiminta, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. Hallituksen esityksen arvonlisäverolaiksi (HE 88/1993) mukaan verotonta sosiaalihuoltoa on valtion, kuntien ja kuntayhtymien harjoittaman toiminnan lisäksi vastaava lääninhallituksen ja kunnan sosiaalilautakunnan valvoma yksityisten palveluntarjoajien harjoittama toiminta. Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat asumisen ja muiden tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita. Verottomia ovat esimerkiksi huollonantajan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut. 2.3 Verottomiin sosiaali- ja terveydenhoitopalveluihin liittyvät hankinnat Yksityisten palveluntuottajien suorittamat hankinnat Hankintoihin sisältyvän veron vähennysoikeus koskee pääsääntöisesti vain sellaisia hankintoja, jotka on suoritettu verollista liiketoimintaa varten. Arvonlisäverolain 102 :n 2 momentin mukaan verollisella liiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka aiheuttaa verovelvollisuuden, eli velvollisuuden tilittää myynnistä vero. Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen myynti on arvonlisäverolain mukaisesti verotonta. Näin ollen näihin liittyvät hankinnat ovat vähennyskelvottomia. Tämän seurauksena yksityinen palveluntuottaja ei voi vähentää hankintoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa miltään osin ja näin ollen hankintojen sisältämä vero siirtyy piilevänä palveluntuottajan suorittaman palvelun myyntihintaan. 3 (10)

4 Seuraavalla esimerkillä on havainnollistettu edellä kuvattua tilannetta tapauksessa, jossa palvelun ostajana on yksityishenkilö tai esimerkiksi vakuutusyhtiö. Palveluveloitus eur piilevää arvonlisäveroa = Piilevän arvonlisäveron osuus koko veloituksesta 5 % Yksityisellä palveluntuottajalla ei vähennysoikeutta Yksityinen palveluntuottaja Verolliset hankinnat eur Sis. alv n eur Muut hankinnat (esim. palkkakustannukset) Ei sis. alv eur Esimerkissä on kuvattu tilanne, jossa yksityisen palveluntuottajan myymä palvelusuoritus koostuu suurimmaksi osaksi verottomista hankinnoista, jolloin palveluveloitukseen sisältyvä piilevä arvonlisävero on pienempi. Verollisten hankintojen, kuten kone- ja laite- sekä tarvikehankintojen ja kiinteistökulujen, muodostuessa suuremmaksi osaksi hankinnoista palveluveloitukseen sisältyvän piilevän arvonlisäveron määrä luonnollisestikin on suurempi. Käytännössä yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hintoihin sisältyvän piilevän arvonlisäveron määrä vaihtelee 3 %:n ja 10 %:n välillä Kunnallisen palveluntuottajan suorittamat hankinnat Kuntia varten on kuitenkin luotu erityinen arvonlisäveron palautusmenettely. Tästä palautusmenettelystä on säädetty AVL 130 ja 130a :ssä. AVL 130 :ssä säädetään kunnan palautukseen oikeuttavista hankinnoista ja AVL 130a :ssä säädetään kunnan saamasta laskennallisesta palautuksesta verottomana suoritetuista hankinnoista. Tämä palautusmenettely koskee kuntia, kuntayhtymiä sekä Ahvenanmaan maakuntaa. Kuntien palautusoikeus koskee myös kunnallisia liikelaitoksia. Usein nämä harjoittavat arvonlisäverollista toimintaa (vesilaitos, energialaitos, liikennelaitos), jolloin ne ovat yleisen vähennysoikeuden piirissä. Esimerkiksi liikelaitokseksi organisoitu verotonta toimintaa harjoittava kunnallinen laboratorio on oikeutettu kuntapalautukseen, koska liikelaitoksia ei lain säännöksessä ole asetettu muusta kunnasta erilaiseen asemaan. Kuntapalautus ei sen sijaan koske kunnan omistamia osakeyhtiöitä, mutta joitain arvonlisäverojärjestelyjä on säädetty myös näille, ks. jäljempänä kohta (10)

5 Palautusmenettely toimii seuraavanlaisesti Kunnan verolliset hankinnat AVL 130 :n mukainen palautus koskee kunnan verotonta toimintaansa varten hankkimia verollisia tavaroita ja palveluja. AVL 130 :n mukaisesti kunnalla on oikeus saada hankintoihin sisältyvä vero takaisin. Palautusoikeus vastaa laajuudeltaan verovelvollisen ostajan oikeutta vähentää hankintoihinsa sisältyvä vero. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu kunnallisen palveluntarjoajan tilannetta. Palveluveloitus Ei sisällä piilevää veroa Kunnallinen palveluntuottaja saa palautuksena hankintoihin sisältyvän veron Kunnallinen palveluntuottaja Verolliset hankinnat eur Sis. alv n eur Todellinen kust Muut hankinnat (esim. palkkakustannukset) ei sisällä alvia eur Arvonlisäveromielessä kunnallisen palveluntuottajan osalta merkitystä ei ole sillä, kuinka suuri osa palvelusuorituksesta tarvittavista hankinnoista on verollisia, koska kunnalla on oikeus kuntapalvelusjärjestelmän myötä saada takaisin verollisin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Se, että kunnallinen palvelutuottaja voi hinnoitella palvelunsa ilman ostojen sisältämää piilevää veroa, aiheuttaa kunnille selkeän kilpailuedun Kunnan verottomat alihankinnat AVL 130a :n mukainen laskennallinen palautus koskee verottomana suoritettuja hankintoja, kuten esimerkiksi yksityiseltä verottoman palvelun tuottajalta ostettuja palveluja. Yksityisellä verottoman palvelun tuottajalla ei ole oikeutta vähentää ulkopuolisilta ostamiinsa hyödykkeisiin sisältyvää veroa. Kunnalla on AVL 130a :n mukaan oikeus laskennalliseen palautukseen siitä piilevästä verosta, joka sisältyy yksityiseltä verottoman palvelun tuottajalta tehtyyn hankintaan. Kunnalla on oikeus laskennalliseen palautukseen mm. AVL 34 :ssä tarkoitetuista terveyden- ja sairaanhoitopalveluista sekä hoitotoimen harjoittajan hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyvistä palveluista ja tavaroista 5 (10)

6 AVL 37 :ssä tarkoitetuista sosiaalihuoltoon liittyvistä palveluista ja tavaroista. Palautuksen suuruus on 5 % palvelun tai tavaran ostohinnasta. Hallituksen esityksen (130/2001) perusteluissa laskennallisen palautuksen ottamisesta lakiin on palautuksen suuruudesta todettu, että se vastaa yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuihin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin keskimäärin sisältyvää piilevää arvonlisäverokustannusta. Laskennallinen palautus ei siis aina vastaa ostettuihin palveluihin sisältyvää piilevää veroa, vaan joissakin tilanteissa piilevän veron määrä voi olla joko suurempi tai pienempi kuin laskennallinen palautus. Tämä riippuu pitkälti siitä, kuinka suuri osuus verollisilla hankinnoilla on ostetun palvelun tuotannosta. Palveluveloitus Ei sisällä piilevää veroa Kunnallinen palveluntuottaja saa palautuksena alihankintoihin sisältyvän piilevän veron Kunnallinen palveluntuottaja Verottomat alihankinnat eur Sis. piilevää alvia n eur Todellinen kust Muut hankinnat Ei sisällä alvia tai alv palautetaan eur 3 Yksityisten ja kunnallisten palveluntuottajien välinen neutraalisuushäiriö Yksityisten sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tuottajien osalta ongelma kulminoituu siihen, että näiden harjoittama toiminta ei oikeuta suoritettuihin hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentämiseen. Yksityinen palveluntuottaja on eriarvoisessa asemassa suhteessa kunnalliseen palveluntuottajaan, jolla on oikeus saada sekä täysimääräinen vähennys verollisista hankinnoistaan että laskennallinen vähennys verottomista terveydenja sairaanhoito- sekä sosiaalipalvelujen hankinnoista. Kunnan myydessä itse omalla henkilöstöllään tuottamia sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja palvelujen hintoihin ei sisälly piilevää veroa lainkaan. Kunnan myydessä alihankintana yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuja sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja palveluveloituksiin sisältyy piilevää veroa ainoastaan sen verran, mitä 5 %:n laskennallinen palautus ei riitä kattamaan. Yksityisen palveluntarjoajan puolestaan myydessä vastaavia palveluja yksityishenkilöille palveluveloitus sisältää piilevän arvonlisäverokustannuksen, joka on selvästi suurempi 6 (10)

7 kuin kunnan suorittaman veloituksen sisältämä piilevä vero. Tämä johtuu siitä, että yksityinen palveluntuottaja ei ole voinut tehdä toimintaansa liittyvistä hankinnoista vähennystä miltään osin. Yksityisten palveluntuottajien kustannuksiin sisältyvä piilevä vero korottaa näiden palvelujen hintoja ja osaltaan myös yhteiskunnan kustannuksia sekä aiheuttaa merkittävän kilpailuhäiriön kunnallisten toimijoiden suhteen. Kunnallinen palvelujen tuottaja on palautusjärjestelmän vuoksi verotuksellisesti selkeästi paremmassa asemassa kuin yksityinen palvelujentuottaja. Neutraalisuusongelma ei koske pelkästään yksityishenkilöille suoritettavia palveluja. Kunnalliset tai kuntayhtymien omistamat laboratoriot ja röntgenlaitokset ovat yhä enenevässä määrin ryhtyneet markkinoimaan palvelujaan yksityisille sairaaloille ja lääkärikeskuksille kilpaillen vastaavien yksityisten laitosten kanssa. Kuntien kannalta kyseessä on puhdas liiketoiminta. Lisäksi tässä toiminnassa kilpailuhäiriö korostuu erityisen paljon, koska näissä toiminnoissa laite- ja tarvikehankintojen osuus on huomattavan suuri ja yksityisten palvelutuottajien veloitusten sisältämä piilevä vero vastaavasti selvästi keskimääräistä suurempi. 4 Mahdollisia toimenpiteitä 4.1 Ostojen arvonlisäveron palauttaminen yksityisille palvelutuottajille Kaikkein tehokkaimmin tässä muistiossa esitetyt neutraalisuusongelmat voitaisiin ratkaista myöntämällä yksityisille sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tuottajille vastaava ostojen sisältämien arvonlisäverojen palautus kuin kunnallisille toimijoille on AVL 130 :ssä säädetty. Koska on oletettavaa, että tällainen menettely katsottaisiin EY:n arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY vastaiseksi, on syytä etsiä muita samaan tai vastaavaan lopputulokseen johtavia toimintamalleja. 4.2 Yksityisiä palveluntuottajia koskeva laskennallinen palautusmenettely Yksityisten sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tuottajien veloituksiin sisältyvä piilevä arvonlisäverokustannus sekä kunnan ja yksityisten palveluntuottajien välinen neutraalisuushäiriö voitaisiin tehokkaasti poistaa yksityisiä palveluntuottajia koskevan laskennallisen palautusmenettelyn käyttöönotolla. Tämä palautusmenettely vastaisi kunnille AVL 130a :ssä säädettyä palautusmenettelyä. Yksityisen palveluntuottajan saama laskennallinen palautus laskettaisiin palvelujen myyntihinnasta, jolloin palautus kohdistuisi palvelun tuottamiseen liittyviin verollisiin sekä verottomiin hankintoihin. Laskennallinen palautus vastaisi suuruudeltaan kunnalle myönnettävän palautuksen määrää eli olisi 5 %:ia palvelun myyntihinnasta. Kuten hallituksen esityksessä 130/2001 on todettu, palautuksen suuruus 5 % vastaa yksityiseltä sektorilta ostettujen palvelujen hintaan keskimäärin sisältyvää piilevää arvonlisäverokustannusta. 7 (10)

8 Laskennallinen palautus suoritettaisiin arvonlisäverojärjestelmän avulla siten, että palveluntuottajat rekisteröityisivät arvonlisäverovelvolliseksi ja ilmoittaisivat kuukausittain annettavassa valvontailmoituksessa laskennallisen palautuksen määrän. Tässä esitetyn laskennallisen palautusmenettelyn direktiivinmukaisuus saatetaan kiistää. Käsityksemme mukaan direktiivi ei suoranaisesti estä tällaisen järjestelmän käyttöönottoa, koska palautusmenettely tähtää arvonlisäverojärjestelmän tarkoituksen mukaiseen lopputulokseen eli veroneutraalisuuteen. On syytä huomata, että myös EU:n komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden väliseen veroneutraalisuuteen haastamalla äskettäin Suomen valtion EY:n tuomioistuimeen sen johdosta, että Suomessa julkiset oikeusavustajat voivat korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön mukaan myydä arvonlisäverotta sellaisia oikeudellisia palveluja, joiden myynnistä yksityisten laki- ja asianajotoimistojen on suoritettava veroa. Käsityksemme mukaan EU:n arvonlisäverolainsäädäntö ei siis ole esteenä laskennallisen palautusmenettelyn käyttöönotolle. 4.3 Neutraalisuushäiriön poistaminen muuttamatta arvonlisäverojärjestelmää Mikäli esitetty yksityisten palvelutuottajien palautusmenettely kuitenkin katsottaisiin direktiivin vastaiseksi, vastaavansuuruinen kilpailuhaitan poistava tai sitä pienentävä kompensaatio tulisi myöntää muunlaisella järjestelmällä Esimerkki Suomesta Arvonlisäveron aiheuttamat neutraalisuushäiriöt on havaittu myös koulutuspalveluissa, joiden osalta tilanne kunnallisten oppilaitosten ja osakeyhtiö- tai säätiömuotoisten oppilaitosten välillä on sama kuin kunnallisten ja yksityisten terveyden- ja sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen välillä. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 23a :n mukaan valtion tuen perusteena olevia yksikköhintoja korotetaan yksityisten oppilaitosten osalta siten, että korotus vastaa yksityisen koulutuksen järjestäjien maksamien arvonlisäverojen osuutta koulutuksen järjestämiskustannuksista. Tämä korvaus on katsottu riittämättömäksi tilanteissa, jossa kunta siirtää oppilaitoksiaan osakeyhtiölle tai säätiölle ja joutuu tässä yhteydessä maksamaan valtiolle takaisin kiinteistöstä tai koneista ja latteista saamiaan kuntapalautuksia. Sen vuoksi hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE272/2006), jonka mukaan yksityisille ammattioppilaitoksille tai ammattikorkeakouluille voidaan lisäksi hakemuksesta korvata se arvonlisäveron määrä, joka kunnan tai kuntayhtymän on suoritettava valtiolle sen luovuttaessa kiinteistön tai laitteet yksityiselle koulutuksenjärjestäjälle. 8 (10)

9 4.3.2 Esimerkki Ranskasta Myös muista EU-maista löytyy esimerkkejä arvonlisäverotuksen aiheuttamien neutraalisuushäiriöiden korvaamisesta arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolisin keinoin. Ranskassa tällainen korvausjärjestelmä on säädetty ravintolayrityksiä varten. Ranskassa sovelletaan 5,5 %:in alennettua verokantaa elintarvikkeisiin, mutta ravintolapalveluihin sovelletaan kuitenkin yleistä 19,6 %:in verokantaa. Ranskan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen mielestä eri verokantojen soveltaminen elintarvikkeisiin ja ravintolapalveluihin aiheuttaa Ranskassa räikeän neutraalisuushäiriön. Ranska anoi Euroopan unionilta lupaa soveltaa alennettua 5,5 %:in verokantaa myös ravintolapalveluihin. EU ei kuitenkaan myöntänyt tähän lupaa. EU:n hylättyä ehdotuksen alennetun verokannan soveltamisesta ravintolapalveluihin Ranskan valtio päätti korvata arvonlisäverotuksen aiheuttaman neutraalisuushäiriön muilla kuin arvonlisäverotuksellisilla keinoilla ja hyväksyi ravintolayrittäjiä koskevan tukiohjelman. Ohjelman mukaisesti ravintolayrittäjille myönnetään mm. alhaisempia sosiaalimaksuja, työllistämistukea sekä elinkeinoveroalennuksia. Tällä tukiohjelmalla on tarkoitus korvata ravintolayrittäjille heidän toimintaansa sovellettavan 19,6 %:n verokannan ja elintarvikkeisiin sovellettavan 5,5 %:n verokannan välinen ero Johtopäätöksiä 5 Yhteenveto Korostamme, että ravintolapalvelujen verokannan alentaminen Ranskassa ilman EU:lta saatua poikkeuslupaa olisi ollut selkeästi arvonlisäverodirektiivin vastaista, mitä laskennallisen palautuksen myöntäminen yksityisille sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tuottajille ei käsityksemme mukaan ole. Mikäli tällainen ehdotus kuitenkin torjutaan direktiivin vedoten, tulisi Suomessa tälle alalle ottaa käyttöön saman tarkoituksen toteuttava muu järjestelmä. Järjestelmän luominen vaatisi käsityksemme mukaan ainakin valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajista koostuvan työryhmän asettamista. Yksi suurimmista yksityisiä sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tuottajia koskevista arvonlisäverojärjestelmään liittyvistä ongelmista on hintoihin sisältyvä piilevä arvonlisävero, mikä aiheuttaa ylimääräisten kustannusten lisäksi selkeän neutraalisuushäiriön kunnallisten toimijoiden suhteen. Piilevän veron aiheuttamia haittoja toimialalle voitaisiin poistaa seuraavin vaihtoehtoisin menetelmin. Alalle voitaisiin säätää vastaava ostojen sisältämän veron palautusoikeus kuin kunnilla jo on. EY:n arvonlisäverodirektiivi saattaa olla esteenä tällaisen järjestelmän toteuttamiselle. 9 (10)

10 Vaihtoehtoisesti yksityisille palvelutuottajille voitaisiin säätää oikeus saada myyntihinnoista laskettava laskennallinen esim. 5 %:n suuruinen palautus. Ellei laskennallista palautusjärjestelmääkään katsota voitavan toteuttaa, neutraalisuushäiriö voitaisiin poistaa tukemalla yksityisten palveluntuottajien liiketoimintaa arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolisin keinoin, kuten on esimerkiksi koulutuspalvelujen osalta Suomessa ja ravintolapalvelujen osalta Ranskassa toimittu. Helsingissä Leena Äärilä Tax Partner Maaria Koski Tax Advisor 10 (10)

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista HE 108/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tietyt yhteenliittymän

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Italian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa Työnjako ja tehtävän siirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa Yksityissektorilla työskentelevien bioanalyytikkojen ja laboratoriohoitajien koulutuspäivät 15.-16.4.2016, Tampere Mervi Flinkman, sh, TtT Työvoimapoliittinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (8) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö, asianumero VM/1785/ /2016

LAUSUNTO 1 (8) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö, asianumero VM/1785/ /2016 LAUSUNTO 1 (8) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus. Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus. Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013 Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus Marjaana Kukkonen Pohjois-Suomen yritysverotoimisto 26.11.2013 Säädöspohja ja ohjeet Arvonlisäverolaki (1501/1993) Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus ohje

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Tanskalle ottaa käyttöön neuvoston direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy 28.1.2017 Miksi minun pitäisi tietää lainsäädännöstä? Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: Ammattieettiset velvollisuudet ( 15) sovellettava

Lisätiedot

Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin

Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin Sote-uudistus ja sosiaaliset oikeudet Vapaus valita toisin seminaari 9.3.2015 Professori Juhani Lehto Kansalaisten oikeudet lainsäädännössä Julkisen vallan

Lisätiedot

Pullonkauloja taidelähtöisissä hyvinvointipalveluissa

Pullonkauloja taidelähtöisissä hyvinvointipalveluissa Pullonkauloja taidelähtöisissä hyvinvointipalveluissa Taide ankkuroituu osaksi sote-palveluita 8.9. Päivimaria Seppänen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy Kulttuuripolku senioreille Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta Lausunto 1 (5) 24.11.2016 Valtiovarainministeriö Vero-osasto valtiovarainministerio@vm.fi Viite Lausuntopyyntönne 17.10.2016, VM014:00/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Unkarille ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE 333.099/9-17 TARKISTUKSET 9-17 Mietintöluonnos (PE 333.099) Olle Schmidt ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot