Anl. `VERO. Saap AI.p SKATT. K a u n i a i n e n K v & K h. DNo. G r a n k u l l a S t f & S t s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anl. `VERO. Saap -7-05- 2014. AI.p - 7-05- 2014 SKATT. K a u n i a i n e n K v & K h. DNo. G r a n k u l l a S t f & S t s"

Transkriptio

1 `VERO SKATT Verohallinto PL KUOPIO Kauniaisten kaupunki PL KAUNIAINEN K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Saap Anl. DNo PÄÄTÖS Diaarinumero A (7) ARVONLISÄVEROTUSTA KOSKEVA ENNAKKORATKAISU Hakija Kauniaisten kaupunki ( ), ALV rek. K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s AI.p DNo 3,51: 1 v Kotikunta Kysymys Hakemus Kauniainen Voiko hakija käsitellä hiihtohissin hankintaan liittyvät kustannukset kokonaisuudessaan palautusjärjestelmän puitteissa vai voidaanko hanke tai osa siitä kirjata vähennyksenä arvonlisäverojärjestelmään? Verohallinto on vastaanottanut hakijan arvonlisäverotusta koskevan ennakkoratkaisuhakemuksen ja sen liitteenä kaupungin ja GrIFK Alpine ry:n välisen sopimuksen (liite 1) ja pöytäkirjaotteen liikuntalautakunnan pöytäkirjasta (liite 2). Hakija on antanut asiassa lisäselvityksen Hakemuksessa ja antamassaan lisäselvityksessä hakija on esittänyt seuraavaa: Pujottelumäki sijaitsee hakijan omistamalla maa-alueella kaupungin alueella. Pujottelumäen alueella sijaitsevat rakennukset ja kiinteät rakennelmat ovat hakijan omistuksessa. Hakijan ja paikallisen urheiluseuran GriFK Alpine ry:n välisen sopimuksen (liite 1) mukaan hakija on luovuttanut hiihtokauden ajaksi kaupungin pujottelurinteen käyttöoikeuden yhdistykselle. Sopimuksen mukaan GriFK Alpine ry vastaa rinteen operatiivisesta toiminnasta ja perii lipputulot, joista tilittää arvonlisäveron. Kaupungin koulut saavat käyttää hiihtokaudella hiihtohissiä ja rinnealuetta maksutta. Hakija ei peri yhdistykseltä vuokraa alueen käyttöoikeudesta. Solmittuaan sopimuksen urheiluseuran kanssa, on hakija voinut taata toimivan laskettelu- ja ulkoilupalvelun kuntalaisilleen edullisesti ilman hakijan oman henkilökunnan sitouttamista toimintaan, muuta kuin vähäisiltä osin. Pujottelumäki on hiihtokauden ulkopuolella kuntalaisten käytössä yleisenä virkistysalueena. Hankittavan hissin toteutusta ja rahoitusta on käsitelty kaupungin liikuntalautakunnan kokouksessa , 29 (liite 2). Silloin hankkeen toteutusta käsiteltiin laajempana kokonaisuutena. Liitteen 2 mukaan laskettelurinteen taloudellisten vaikutusten on arvioitu olevan noin euroa. Tämä summa koostuu uuden hissin hankinnasta e ja rinteen laajennuksesta euroa. GrIFK:n kanssa on sovittu, että yhdistys maksaa euroa hissikuluista. Hanke rajattiin koskemaan vain uuden hiihtohissin hankintaa kaupunginhallituksen kokouksessa , 272. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Ku opi o VERON 3800/w

2 VERO SKATT 2 (7) euron määrärahan hissin hankintaa varten osaksi kaupungin vuoden 2014 investointiohjelmaa ( , 68). Hakija toteaa hankkeen rahoituksesta, että GriFK Alpine ry:n tulee osallistumaan hankintakustannuksiin Aktia säätiöltä saadulla avustuksella sekä pienellä omalla avustuksellaan. Edellä mainitut avustukset eivät vaikuta hiihtohissin omistussuhteisiin, hissin omistaa kokonaisuudessaan kaupunki. Hakemuksen liitteenä olevan sopimuksen mukaan hakija vastaa siitä, että rinteen pohja on rakenteellisesti kunnossa ja vastaa tähän liittyen konetyötä vaativasta lumetusta edeltävistä kunnostustoimenpiteistä. Kaupunki luovuttaa yhdistykselle ilman eri korvausta rinteessä tarvittavan sähkön ja veden ja vastaa sähkö- ja vesilaitteiden sekä lumetusjärjestelmän huoltokustannuksista. Sopimuksen mukaan GriFK Alpine ry:llä on yleisvastuu rinteen hiihtokuntoon saattamisesta ja sen ylläpitämisestä. Yhdistys vastaa siitä, että pujottelurinne on laskettelukaudella asianmukaisesti hoidettu. Sopimuksen mukaan kaupungin koulut ovat oikeutettuja käyttämään rinnettä maksutta. Aukioloaikojen ulkopuolella tämä tapahtuu liikuntatoimen valvonnassa. Sopimuksen mukaan hakijan omistaman hiihtohissin rakenteista ja huoltokustannuksista vastaa kaupunki. Hiihtohissin operoiminen on GriFK Alpine ry:n vastuulla. Hakija on antanut lisäselvityksen. Lisäselvityksen mukaan GrIFK Alpine ry:n hakemuksessa mainittu hiihtohissin hankintaan antama pieni avustus on suuruudeltaan , 00 euroa. GriIFK Alpine ry:ltä tuleva Aktia säästöpankkisäätiön myöntämä avustus on suuruudeltaan ,00 euroa. GriIFK Alpine ry:n hallituksen puheenjohtajalta saadun tiedon mukaan avustuksen ehtona oli nuorisotoimen sekä hissihankkeen tukeminen. Aktia säästöpankkisäätiön sekä yhdistyksen avustuksia ei ole vielä toistaiseksi maksettu kaupungille. Kaupunki käsittelee investointiavustukset hankintamenon vähennyksenä (Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista kohta 2.5). Aktia säästöpankkisäätiön avustus on maksettu GrIFK Alpine ry:lle välitettäväksi kaupungille. Toistaiseksi tämä avustus on yhdistyksen taseessa ja sen maksamisesta kaupungille ei ole vielä sovittu hankinnan ollessa kaupungilla vielä tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa. Kumpikaan sopimuksen osapuoli ei katso, että saatu avustus olisi vastike mistään tavarasta tai palvelusta. Ennakkoratkaisu Hakijalla on oikeus vähentää arvonlisäverolain 102 :n mukaan hakemuksessa kuvatussa tilanteessa hiihtohissin hankintahintaan sisältyvä vero eli kirjata hankinta ns. vähennysjärjestelmään, jos hakija hakeutuu hiihtohissin osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverolliseksi. Hakijalla ei ole oikeutta arvonlisäverolain 130 :n mukaiseen palautukseen miltään osin hiihtohissin hankintahinnan sisältämästä arvonlisäverosta. Perustelut Säännökset Arvonlisäverolain (AVL) 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. AVL 6 :n 1 momentin mukaan valtio ja kunta ovat verovelvollisia 1 :ssä tarkoitetusta toiminnasta. AVL 18 :n mukaan tavaran myynnillä tarkoitetaan tavaran omistusoikeuden vastikkeellista luovuttamista. Palvelun myynnillä tarkoitetaan palvelun suorittamista tai muuta luovuttamista vastiketta vastaan. Tulliportinkatu 35 Kuopio faksi VEROH 3800/w

3 [IF M SKATT 3 (7) AVL 27 : n 1 momentin mukaan veroa ei suoriteta kiinteistön myynnistä eikä maanvuokraoikeuden, huoneenvuokraoikeuden, rasiteoikeuden tai muun niihin verrattavan kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamisesta. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan veroa ei myöskään suoriteta kiinteistön verottoman käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä tapahtuvasta sähkön, kaasun, lämmön, veden tai muun sellaisen hyödykkeen luovuttamisesta. AVL 28 :n 1 momentin mukaan kiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta, rakennusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevat koneet, laitteet ja kalusteet eivät kuulu kiinteistöön. AVL 30 :n 1 momentin mukaan kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta suoritetaan 27 :stä poiketen veroa, jos luovuttaja hakeutuu tästä toiminnasta verovelvolliseksi. Verovelvollisuus koskee vain hakemuksessa mainittua kiinteistöä tai sen osaa. Verovelvollisuus edellyttää, että kiinteistöä käytetään jatkuvasti 10 luvussa tarkoitettuun vähennykseen oikeuttavaan toimintaan tai että kiinteistön käyttäjänä on valtio tai yliopistolain 1 :ssä tarkoitettu yliopisto.( AVL 102 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan veron. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan verollisella liiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka arvonlisäverolain mukaan aiheuttaa tavaran tai palvelun myyjälle verovelvollisuuden. AVL 130 :n 1 momentin mukaan kunnalla on oikeus saada palautuksena hankintaan sisältyvä 10 luvussa tarkoitettu vero, josta ei saa tehdä vähennystä tai josta ei saa 131 :ssä tarkoitettua palautusta. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu palautus ei koske veroa, joka sisältyy yksityiseen kulutukseen, 114 tai 114 a :ssä tarkoitettuun käyttöön tapahtuvaan hankintaan tai kiinteistön vuokraustoimintaa varten tehtyyn hankintaan. Tosiseikat Pujottelumäki sijaitsee hakijan omistamalla maa-alueella. Pujottelumäen alueella sijaitsevat rakennukset ja kiinteät rakennelmat ovat hakijan omistuksessa. Hakijan ja paikallisen urheiluseuran GrIFK Alpine ry:n välisen sopimuksen mukaan hakija on luovuttanut hiihtokauden ajaksi pujottelurinteen käyttöoikeuden yhdistykselle. Sopimuksen mukaan GrIFK Alpine ry vastaa rinteen operatiivisesta toiminnasta ja perii lipputulot, joista tilittää arvonlisäveron. Kaupungin koulut saavat käyttää hiihtokaudella hiihtohissiä ja rinnealuetta maksutta. Rinteen aukioloaikojen ulkopuolella tämä tapahtuu liikuntatoimen valvonnassa. Hakija ei peri yhdistykseltä vuokraa alueen käyttöoikeudesta. Pujottelumäki on hiihtokauden ulkopuolella kuntalaisten käytössä yleisenä virkistysalueena. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt euron määrärahan uuden hiihtohissin hankintaa varten. Liikuntalautakunnan pöytäkirjan mukaan hiihtohissin hankintahinta on ,00 euroa. GrIFK Alpine ry:n tulee osallistumaan hankintakustannuksiin ,000 eurolla. Summa koostuu yhdistyksen Aktia säätiöltä saamasta ,00 euron avustuksesta sekä yhdistyksen ,00 euron omasta avustuksesta. Hiihtohissin omistaa kokonaisuudessaan kaupunki. Aktia säätiöltä saadun avustuksen ehtona oli nuorisotoimen sekä hissihankkeen tukeminen.

4 VERO SKATT 4 (7) Asian arviointi ja johtopäätökset Kiinteistön vuokraus Kiinteistön vuokraus on lähtökohtaisesti verotonta arvonlisäverolain 27 :n perusteella. Kiinteistöstä tai sen osasta on mahdollista hakeutua verovelvolliseksi arvonlisäverolain 30 :n perusteella, jos sitä käytetään jatkuvasti verollisessa toiminnassa. Arvonlisäverolaissa kiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta, rakennusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa. Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevat koneet, laitteet ja kalusteet eivät kuulu arvonlisäverolain mukaan kiinteistöön. Verohallinnon ohjeen (Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus, A ) mukaan pysyviä rakennelmia ovat esimerkiksi hiihtohissien kiinteät rakenteet. Arvonlisäverodirektiivin (Neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä) mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava verosta-"kiinteän omaisuuden vuokraus". Euroopan Unionin tuomioistuin on useissa tuomioissa määritellyt, että tarkoitetun kiinteän omaisuuden vuokrauksen käsitteen peruspiirteenä on se, että vuokranantaja antaa vuokralaiselle tietyksi sovituksi ajaksi ja vastiketta vastaan oikeuden hallita kiinteistöä kiinteistön omistajan tavoin ja sulkea muut henkilöt tämän oikeuden käyttämisen ulkopuolelle. EU-tuomioistuimen tuomion (C-284/03 Temco Europe SA) mukaan ratkaisevaa on oikeustoimen luonne eli sen taloudellinen ulottuvuus, osapuolten antaman oikeudellisen luonnehdinnan sijaan. Aika on tuomion mukaan olennainen tekijä arvioitaessa onko kyseessä vuokrasopimus. Vaikka hallinta-ajan jatkuvuudella on tietty merkitys, se on kuitenkin pikemminkin kiinteistön vuokrasopimuksen osa eikä sitä ole syytä pitää ainoana todisteena sopimuksen luonnehdinnasta vuokrasopimukseksi, riippumatta mistä tahansa muusta arviosta ja erityisesti suhteen todellisesta kestosta. Tuomion perustelujen mukaan on jokseenkin merkityksetöntä, riippuuko suhteen päättyminen jommastakummasta osapuolesta tai molempien suostumuksesta tai niiden tahdosta riippumattomasta seikasta, sillä joka tapauksessa sopimus tehdään tarkoituksena luovuttaa omaisuus joksikin - vaikkakin epämääräiseksi - ajaksi. Vastikkeellinen toiminta Arvonlisäverolaissa ja arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettuina liiketoimintana ja taloudellisena toimintana voidaan pitää ainoastaan vastikkeellista toimintaa. Myyntinä pidetään tavaran tai palvelun suorittamista vastiketta vastaan. Veron peruste on arvonlisäverolain mukaan vastike ilman veron osuutta. Vastike voi olla muutakin kuin rahaa. Esimerkiksi vaihdonluonteinen kauppa voi olla arvonlisäverollista, vaikka vastike ei ole rahaa. Vastikkeella on kuitenkin oltava rahassa mitattava arvo, jotta toiminnasta voidaan suorittaa arvonlisäveroa. Vastikkeellinen toiminta edellyttää oikeuskäytännön mukaan suoraa ja välitöntä yhteyttä maksun ja saadun tavaran tai palvelun välillä. EU tuomioistuimen oikeuskäytännössä asiaa on käsitelty mm. tuomioissa Apple and Pear Development Council C-16193, Tolsma C-16/93 ja Kennemer Golf C ). EU tuomioistuimen mukaan palvelu on verollinen ainoastaan sillä edellytyksellä, että palvelun suorittajan ja vastaanottajan välillä on oikeussuhde, johon liittyvät suoritukset ovat vastavuoroisia, ja palvelunsuorittajan saama vastike vastaa todellisuudessa arvoltaan vastaanottajalle suoritettua palvelua.

5 `VERO SKATT 5 (7) Hakijan yhteistyösopimuksen arviointia Hakija on tehnyt yhteistyösopimuksen GrIFK Alpine ry:n kanssa, jossa molemmat osapuolet luovuttavat tavaroita tai palveluita toiselle osapuolelle ja toisaalta saavat tavaroita tai palveluita käyttöönsä. Hakijan ennakkoratkaisukysymystä vähennyksen kirjaamistapaa ratkaistaessa on arvioitava hankkiiko hakija hissin omaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaansa, palautukseen oikeuttavaan toimintaansa tai onko kyseessä kiinteistön vuokraustoimintaa varten tehty hankinta. GrIFK Alpine ry vastaa rinteen operatiivisesta toiminnasta. Kaupungin kouluilla on oikeus käyttää aluetta ja hiihtohissiä maksutta. Yhdistyksellä on velvollisuus pitää rinteet kunnossa laskettelukauden ajan. Yhdistys voi pitää lipputulot itsellään. Verohallinnon näkemyksen mukaan arvonlisäverollista toimintaa harjoittaa alueella siten GrIFK Alpine ry. Hakija ei siten tule harjoittamaan hankittavalla hiihtohissillä arvonlisäverollista hissilippujen myyntitoimintaa. Yhteistyösopimuksessa GrIFK Alpine ry sallii kaupungin koululaisten käyttää aluetta maksutta, mutta yhdistys kuitenkin hallitsee hiihtohissiä kiinteistön omistajan tavoin. Hakija on Verohallinnon näkemyksen mukaan luovuttanut hiihtohissin GrIFK ry:n käyttöön, joten hiihtohissi ei ole kunnan palautukseen oikeuttavassa käytössä. Hakija ei peri alueesta tai hiihtohissistä vuokraa rahana. GrIFK maksaa hakijalle kuitenkin ,00 euroa hiihtohissin hankintaa varten. GrIFK maksaa siten 40 prosenttia hissin arvioidusta hankintahinnasta, joten maksettu summa ei ole vähäinen. Maksetulla summalla on Verohallinnon näkemyksen mukaan suora ja välitön yhteys siihen, että yhdistys saa hiihtohissin käyttöönsä. Maksettua summaa ei voida katsoa vastikkeettomaksi avustukseksi, koska yhdistys saa siitä suoraa ja välitöntä hyötyä itselleen. Verohallinto katsoo, että GrIFK Alpine ry maksaa siten vastikkeeksi hiihtohissin käyttöoikeudesta eli maksaa hiihtohissistä vuokraa. Asiaan ei Verohallinnon näkemyksen mukaan vaikuta se, että GrIFK Alpine ry:n avustus on pääosin Aktia säätiöltä saatu avustus tai se että vuokra-aikaa ei ole määritelty. Hiihtohissin kiinteät rakenteet on katsottu verotuskäytännössä ja Verohallinnon ohjeessa pysyväksi rakennelmaksi. Verohallinto katsoo ennakkoratkaisussa tarkoitetun hiihtohissin pysyväksi rakennelmaksi ja siten arvonlisäverolain 28 :ssä tarkoitetuksi kiinteistöksi. Edellä esitetyn perusteella Verohallinto katsoo, että hakemuksessa kuvatussa hiihtohissin luovutuksessa on kysymys kiinteistön vuokrauksesta. Näin ollen alueella olevaa hiihtohissin hankinta on tehty kiinteistön vuokraustoimintaa varten eikä siitä ole palautusoikeutta miltään osin arvonlisäverolain 130 :n perusteella. Hakijalla on oikeus hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta verovelvolliseksi hiihtohissin osalta. Jos hakija hakeutuu kiinteistöstä verovelvolliseksi, on hakijalla oikeus vähentää hissin hankintakustannuksiin sisältyvä vero arvonlisäverolain 102 :n perusteella. Arvonlisäverolain 189 :n mukainen ohjaus Verohallinto lausuu vielä arvonlisäverolain 189 :n mukaisena ohjauksena, josta ei voi valittaa seuraavaa: Jos hakija hakeutuu hiihtohissin osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta verovelvolliseksi, tulee hakijan suorittaa arvonlisäveroa yhdistykseltä peritystä vastikkeesta.

6 VERO SKATT 6 (7) Sovelletut oikeusohjeet Ennakkoratkaisun sitovuus Arvonlisäverolaki 1, 6, 18, 27, 28, , 130, 189 ja 190 Tämä ennakkoratkaisu on annettu ajalle Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua noudatetaan saajan vaatimuksesta sitovana siltä ajalta, jolle se on annettu. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Tiina Tikkanen Veroasiantuntija Maksu 210 euroa (lasku liitteenä) (Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta 2 ) Jos hakija katsoo tämän päätöksen maksun olevan virheellinen, hän voi vaatia Verohallinnolta oikaisua maksuun. Oikaisua on vaadittava kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista 8 ) Liitteet Tiedoksi Valitusosoitus Lasku Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) Muistio 1 (11) 5.6.2008 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) 1. Kiinteistöyhtiöiden käsitteestä yhtiölainsäädännössä

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67 Page 1 of 9 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2013:67 KHO:2013:67 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja kotisivuista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu BRÄYSY

Lisätiedot

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys Vuosikirjanumero KHO:2009:97 Antopäivä 27.11.2009 Taltionumero 2798 Diaarinumero 1929/2/09 Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys A Oy:n sähköisesti

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverolaki (1993/1501) tuli voimaan 1.6.1994 Laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus Lähes kaikki myynti on verollista ja lähes kaikkien kulujen verot

Lisätiedot

Suomen Lions liitto ry

Suomen Lions liitto ry 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset 1.2 Hakeutujat 1.3 Lopettamisilmoitus

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Vuokratulojen verotus

Vuokratulojen verotus Vuokratulojen verotus 9.4.2015 Eija Häkkilä johtava veroasiantuntija Jokilaaksojen verotoimisto 1 Vuokratulon tulolähde Vuokratulo korvausta esineen käyttöoikeuden luovuttamisesta Henkilökohtainen tulolähde

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.4.2011 alkaen

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.4.2011 alkaen Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.4.2011 alkaen Suomessa aletaan soveltaa käännettyä alv-velvollisuutta rakennusalalla 1.4.2011 alkaen. Lyhyesti tämä tarkoittaa sitä, että palvelun myynnistä

Lisätiedot

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Keski-Pohjanmaan verotoimisto / Maisa Mattjus Jokilaaksojen verotoimisto / Eila Heiska Päivitys 2.12.2014 UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. TILIKORVAUKSET... 2 2.1 SAATU KORVAUS... 2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet Rakentamispalvelujen arvonlisäverotukseen on sovellettu käännettyä menettelyä 1.4.2011 lähtien. Milloin sitä sovelletaan ja milloin

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 100 31.5.2011. Rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvien erien käsittely ns.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 100 31.5.2011. Rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvien erien käsittely ns. 1 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 100 31.5.2011 Rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvien erien käsittely ns. elinkaarimallissa 1 Lausuntopyyntö A:n kaupunki tulee kilpailuttamaan sairaalan

Lisätiedot

Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001

Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001 VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 31/2001 ISBN: 951-804-264-0 ISSN: 0788-6322 Valtion arvonlisäverotyöryhmä 2001 - arvonlisäverotukseen liittyvistä tulkinnoista valtion virastoissa HELSINKI 2001

Lisätiedot

RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO

RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2012 Jaakko Mäkiranta RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Taloushallinto 8.11.2012 42

Lisätiedot

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LÄHDE: sport.fi - Suomalaisen liikunnan ja urheilun kanava, Päätä Oikein -aineisto. PARTIOLLE MUKAUTTANUT: Lauri Kaunisto, lauri.kaunisto@hp.partio.fi

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2002 Lehti ilmestyy n. 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen

Lisätiedot

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio]

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio] Page 1 of 6 Etusivu» Vero-ohjeet» Verohallinnon ohjeita Talkootyön verotus Ohje Drno 508/32/2005, 12.10.2005 Valtuutussäännös Verohallintolaki (1557/1995) 2 2 mom. Voimassaolo Toistaiseksi Korvaa normin

Lisätiedot