ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9

2 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä, fyysisesti ja psyykkisesti turvallisessa ympäristössä yhteistyössä vanhempien kanssa. Leikki ja luontoon liittyvät asiat ovat tärkeä osa toimintaamme. PÄIVÄKOTIMME TÄRKEIMMÄT ARVOT 1. OIKEUDENMUKAISUUS talossa on yhteisesti sovitut säännöt, otamme lasten ikä- ja kehitystason huomioon, koko talon toimivuus tärkeää. 2. YHTEISTYÖ painotamme työntekijöiden välistä joustavaa ja avointa yhteistyötä sekä kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa. 3. YKSILÖLLISYYS JA YHTEISÖLLISYYS - huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet toiminnassamme, unohtamatta kuitenkaan yhteisöllisyyteen kasvattamista. Päiväkotimme arvot pohjautuvat vahvasti Nurmijärven kunnan arvoihin, jotka ovat vastuullisuus, avoimuus, uudistumiskyky, yhteistyö ja palveluhenkisyys. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ Toimivan kasvattajayhteisön perustana ovat sovitut arvot ja pelisäännöt. Yhteisesti sovitut kasvatusperiaatteet sekä samansuuntaiset tavoitteet tuovat toimintaan selkeyttä ja johdonmukaisuutta ja helpottavat arkitilanteiden hoitamista. Toimivuutta lisää vuoron mukainen työnjako - jokainen tietää tehtävänsä eikä pienistä käytännön asioista tarvitse aina neuvotella ja tehtävät jakautuvat oikeudenmukaisesti. Yhdessä keskustellen pohdimme poikkeustilanteita. Tavoitteena on avoin yhteistyö kaikkien ryhmien kesken ja jokainen ryhmä huomioi toimintaansa myös koko talon kannalta. Yhteisellä suunnittelulla ennakoidaan tulevia tilanteita ja kootaan erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja. Toiminnan sujuvuutta lisää ryhmien välinen säännöllinen yhteistyö. Pidämme talon yhteisiä hetkiä ja autamme toisia ryhmiä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ( pukemis- ja ruokailutilanteet, lasten vastaanottaminen ulkona ym.) Henkilökunta on koulutettua ja ammatillista osaamista ylläpidetään jatkuvasti mm. koulutuksilla. Yhteistyössä tärkeää on avoimuus, vastavuoroisuus ja joustavuus, huumoria unohtamatta! Kaiken pohjana on myönteinen ilmapiiri, jossa jokainen saa tehdä työtä persoonallisesti, omana itsenään. Avoimuus merkitsee sitä, että asioista keskustellaan suoraan ja rakentavasti. Joustavuus ja toisen kunnioittaminen lisäävät asioiden sovittelumahdollisuuksia. Säännöllisinä yhteistyömuotoina ovat viikoittaiset toimintayksikön kokoukset, ryhmäpalaverit, päivittäiset keskustelut sekä kehittämispäivät syksyisin ja keväisin. Kehittämispäivissä sovitaan suuntaviivat seuraavalle kaudelle ja näin varmistetaan punaisen langan säilyminen koko talon toiminnassa. Päiväkodin esimies osallistuu viikkopalavereihin ja kehittämispäiviin sekä käy jokaisen työntekijän kanssa henkilökohtaisen kehityskeskustelun. Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 2/9

3 Lisäksi päiväkodissa toimii pedagogiikkatiimi, henkilöstötiimi sekä viestintä- ja taloustiimi, jotka edesauttavat talon sujuvaa toimintaa. Jokainen työntekijä kuuluu johonkin tiimiin, joka hoitaa tiettyä osa-aluetta. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Päiväkodissamme on kolme ryhmää: HULIVILIT alle 3-vuotiaat, 10 paikkaa, 1 lastentarhanopettaja (lto), 2 lastenhoitajaa (lh) TUULIHATUT 3-5-vuotiaat, 18 paikkaa, 1 lto, 2 lh VILTTITOSSUT 5-6- vuotiaat, 14 paikkaa, 1 lto, 1lh Lisäksi talossamme toimii kaksi laitosapulaista sekä erityisavustaja. Päiväkotimme sijaitsee n. 3 km:n päässä Nurmijärven keskustasta, Alhonniitun ulkoilualueen tuntumassa. Lähiympäristöämme: - Laaja piha-alue - Metsä, jossa retkeilyä, leikkimistä, liikuntaa, luontokasvatusta - Pellot, jossa talvisin hyvät ladut hiihtomahdollisuuksineen ja pulkkamäet - Lähiyritykset, joissa käymme virpomassa ja laulamassa Lelut ja muut välineet ovat lasten näkyvillä ja saatavilla, joka mahdollistaa lasten omavalintaista toimintaa omien mieltymysten mukaan. Ryhmissä käytetään pienryhmätoimintaa, jolloin lapset saavat enemmän omaa tilaa ja rauhaa toimia. Joustava yhteistyö ryhmien välillä mahdollistaa lasten tutustumisen ja yhdessäolon eri-ikäisten kanssa. Näin myös eri ryhmien aikuiset tulevat tutuiksi kaikille lapsille, joten lähes aina on tuttu ja turvallinen aikuinen saatavilla, vaikka se ei olisikaan omasta ryhmästä. Turvallisuutta luomme talon yhteisillä säännöillä ja rajoilla, joita kaikki ovat velvollisia noudattamaan. Kaikki aikuiset ovat koko talon lapsia varten, vaikka ensisijaisesti toimivatkin omissa ryhmissään. Kasvatusympäristöön kuuluu myös vanhempien ja henkilökunnan välinen kasvatuskumppanuus, joka on mm. päivittäistä, avointa keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Alhonniitun päiväkoti Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 3/9

4 OPPIMISEN ILO Oppiminen on koko päivän kestävä prosessi eikä se päiväkodissakaan rajoitu pelkästään toimintatuokioihin. Päivän aikana oppimista tapahtuu useilla eri osa-alueilla esim. leikissä, liikunnassa, kädentaidoissa, käytännön arkitaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa. Lapset oppivat itse kokeilemalla ja oivaltamalla, mutta myös mallista. Oppimista tapahtuu niin onnistumisten kuin epäonnistumistenkin kautta. Lapset iloitsevat oppimisestaan spontaanisti. Iloitsemme lasten mukana sekä annamme lapselle myönteistä palautetta onnistumisista. Kerromme onnistumisen kokemukset myös vanhemmille. Vastaamme lasten kysymyksiin ja tarjoamme kehitystason mukaisia tehtäviä. Huomioimme lapsia yksilöllisesti vanhempien kanssa käydyn kasvatuskeskustelun sekä omien havaintojemme pohjalta. Palkitsevin ja itsetuntoa eniten tukeva oppimistapa on itse oivaltaminen. Jätämme lapsille riittävästi aikaa vapaaseen leikkiin ja omavalintaiseen toimintaan, jolla mahdollistamme lapsen oman oivaltamisen ja keksimisen. Yli 3-vuotiaiden ryhmissä lapsilla on vapaasti saatavilla välineitä ja materiaaleja käyttöön silloin, kun on vapaan tekemisen aika. Oppimista tukevat myös pienryhmät, joita käytämme päivittäisinä työvälineinä. Toiminnassamme hyödynnämme henkilökunnan ideoita, alan koulutuksista saatua tietoa sekä otamme huomioon lasten toiveita. Oppimisen iloa musiikin tahdissa Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 4/9

5 KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA Kieli on perustana kaikelle oppimiselle. Lapsi tarvitsee kieltä asioiden kertomiseen ja kuvaamiseen, keskustelemiseen sekä kuvitteluun (leikkiminen!). Kieli mahdollistaa ajattelemisen ja auttaa jäsentämään ympäristöä, ajatuksia ja tunteita. Lapset omaksuvat vuorovaikutuksen mallin jo ensimmäisten vuosien aikana. Puheen ohella sylihalihellittelyllä on suuri merkitys. Päiväkodissamme lähtökohtana vuorovaikutukselle on lasten kuunteleminen ja kunnioittaminen sekä myönteisen ilmapiirin luominen. Kannustamme lapsia, kohtelemme heitä tasapuolisesti, mutta yksilöllisesti ja jokaisella on lupa erehtyä ja kokeilla rajojaan. Perushoitotilanteissa, ruokailussa ja ryhmän yhteisillä hetkillä käytämme kieltä jatkuvasti. Nimeämme esineitä, asioita ja tunteita. Vuorovaikutustaitoja harjoittelemme päivittäisessä kanssakäymisessä - leikeissä, peleissä ja ristiriitatilanteissa. Käytämme toiminnassamme satuja, runoja, loruja ja lauluja. Tavoitteenamme on, että lapsista kasvaa avoimesti itseään ilmaisevia, asioita pohtivia ja kohteliaita. Pyrimme siihen, että lapset oppisivat ratkaisemaan ristiriitoja, sietämään pettymyksiä ja pyytämään apua ongelmatilanteissa. Opettelemme arvostamaan ja kuuntelemaan toisia. Lapsen kielellisten taitojen lisääminen vahvistaa myös itsetuntoa; luottamusta omaan kykyyn ajatella ja toimia itsenäisesti. Tärkeänä pidämme myös huumoria sekä aikuisten välisessä että aikuisten ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa. Avoin keskustelu on tärkeää myös kielen kehitykselle; saa kysyä ja kyseenalaistaa. Annamme tilaa lapsen omalle ajattelulle ja aikaa kokeilulle ja elämyksille - säilytetään kyky ihmetellä! Aikuisten antama malli on tärkeää lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymiselle (ystävällinen puhetapa, avoimuus, leikinlasku, ilmeet ja eleet). LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Lapselle ominaisia tapoja toimia ovat leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen. Leikki on lapselle mieluista puuhaa. Sen kautta lapsi mm. kommunikoi, jäsentää oppimiaan asioita ja oppii vuorovaikutustaitoja. Omaehtoisen ja pitkäkestoisen leikin tärkeyttä tuemme antamalla sille aikaa, tilaa, välineitä ja tarvittaessa aikuisen ohjausta. Luomme lapsille leikkiin ja itsensä ilmaisuun (esim. piirtäminen, maalaaminen, näytteleminen) innostavia tiloja pitämällä välineet lasten saatavilla. On tärkeää, että lapset saavat leikkiä valitsemiensa kavereiden kanssa, mutta pyrimme myös välillä luomaan uusia kaverisuhteita sekoittamalla jo vakiintuneita leikkikavereita keskenään. Omaehtoisen toiminnan lisäksi monia asioita opetellaan ohjattujen leikkien, pelien, satujen, liikunnan ja laulujen yhteydessä. Viikoittain suunnittelemme ohjattua toimintaa niin, että se olisi monipuolista, mutta leikille tilaa antavaa. Suunnittelussa huomioimme lasten ikä- ja kehitystason, jotta toiminta toisi sekä haasteita että onnistumisia. Ohjaamme lapsia vaihteleviin toimintoihin rohkaisemalla heitä kokeilemaan myös niitä asioita, jotka tuntuvat heistä aluksi ehkä vaikeilta tai epämieluisilta. Pohjana on ajatus, että harjoitus tekee mestarin ja tärkeää on yrittää parhaansa. Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 5/9

6 Myös liikkuminen on lapselle ominaista. Sen kautta he kokevat iloa ja oppivat mm. tunteiden ilmaisemista, kehon sekä tasapainon hallintaa ja hahmottamista. Pääosin liikunta ajoittuu aamu- ja iltapäiväulkoiluun päiväkodin omalla pihalla, mutta käytämme lähes viikoittain myös viereistä metsää ja muuta lähiympäristöä retkeilyyn, tutkimiseen, leikkimiseen ja kävelemiseen. Metsäretkellä TOIMINNAN SISÄLLÖT Matemaattinen: Käsittelemme lasten kanssa eri tilanteissa luonnostaan tulevia piilomatemaattisia tehtäviä, kuten yksinkertaisia laskuja, matemaattisia käsitteitä sekä päättelytehtäviä, ilman, että tilanteesta välttämättä muodostuu varsinaista opetushetkeä. Tämä toteutuu lähes kaikissa arkitoiminnassa: ruokailuhetkillä (montako lasta pöydässä, otatko paljon vai vähän, juomalasien pohjan numeroiden vertailua), pukemistilanteissa (laita toinen sukka jalkaan), retkillä (montako porrasta, lyhyt/pitkä matka, kumpi on painavampi: kärpänen vai sammakko), lukuhetkillä(päättelyä mitä kuvassa on tapahtunut)jne. Piirihetkillä sekä esikoululaisten ja viskarien toimintatuokioilla opettelemme tavoitteellisimmin matemaattisia käsitteitä ikätason mukaisesti (esim. päivämäärä, kellonajat, montako lasta paikalla/poissa) Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 6/9

7 Luonnontieteellinen: Teemme lähes viikoittain retkiä lähiympäristöön. Keräämme luonnonmateriaaleja, joita hyödynnämme toiminnassamme, opettelemme tunnistamaan kasveja ja harjoittelemme luonnossa liikkumisen sääntöjä. Annamme tilaa vapaalle leikille myös luonnossa, rakennamme majoja metsään sekä joskus nautimme luonnosta ja makkarasta nuotiopaikan äärellä. Havainnoimme luontoa ja sen ilmiöitä päivittäin: seuraamme säätä ja vuodenaikojen vaihtelua, hankimme tietoa kasveista ja eläimistä mm. luontokirjoista, istutamme rairuohoa pääsiäisenä jne. Kerran kaudessa Vilttitossujen ryhmä viettää kokonaisen päivän lähimetsässä luontoa tutkien ja havainnoiden. Päiväkotimme noudattaa kierrätyksen periaatteita. Esteettinen: Harjoittelemme siisteyttä niin lähiympäristössä liikkuessamme kuin omassa päiväkodissamme. Päiväkodissa kiinnitämme huomiota tilojen viihtyisyyteen; keräämme lelut omille paikoilleen, koristelemme ryhmätiloja ja laitamme lasten töitä esille. Ruokahetkillä harjoittelemme pöytien kattamista. Opettelemme huolehtimaan myös omasta siisteydestä (esim. käsien ja kasvojen pesu, vaatteiden viikkaaminen). Harjoittelemme kauniita käytöstapoja (esim. pöytätavat, kättely). Käytämme sanoja kiitos, ole hyvä, anteeksi. Liikkuessamme luonnossa korostamme luonnon arvokkuutta ja merkitystä ihmisille. Pyrimme omalta osaltamme luonnon koskemattomuuteen esim. emme heitä roskia luontoon vaan keräämme roskat mukaan. Historiallis-yhteiskunnallinen: Huomioimme Suomen historian tärkeimpiä merkkipäiviä, mm. talon yhteisissä hetkissä (itsenäisyyspäivä, Kalevalanpäivä jne.) Aleksis Kiven perinnettä sekä yhteiskunnan merkittäviä tapahtumia huomioimme ikätason mukaan. Lasten esiin tuomia ajankohtaisia asioita käsitellään keskustelemalla. Eettinen: Tärkeänä ajatuksena kaikessa toiminnassamme on oikean ja väärän toimintatavan selkiyttäminen lapsille. Toisen kiusaaminen ja satuttaminen on kiellettyä. Opetttelemme suhtautumaan erilaisuuteen hyväksyvästi. Uskonnollis-katsomuksellinen: Emme korosta mitään uskontoa tai muuta elämänkatsomuksellista suuntausta ja kunnioitamme perheiden vakaumusta. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Nurmijärven evankelisluterilaisen seurakunnan tilaisuuksiin käymällä joulukirkossa sekä pääsiäisvaelluksella. Seurakunnan lapsityö järjestää päiväkodissamme tuokioita muutaman kerran vuodessa. Suurten kirkollisten juhlapyhien aikaan joihinkin lauluihin ja loruihin saattaa liittyä uskonnollinen sanoma (esim. joululaulut). Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 7/9

8 VANHEMPIEN OSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA Kasvatuskumppanuus alkaa aloituskeskustelusta, jolloin vanhempien kanssa sovitaan konkreettisista järjestelyistä, keskustellaan kasvatukseen liittyvistä arvoista ja näkemyksistä sekä hoidon aloittamiseen liittyvistä tuntemuksista. Kasvatuskeskusteluja käydään 1-2 kertaa vuodessa, jolloin yhdessä vanhempien kanssa tehdään lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Silloin käydään läpi lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita ja kirjataan sovitut kasvatustavoitteet. Kasvatustavoitteita mietittäessä kunnioitetaan vanhempien arvoja ja näkemyksiä. Vanhempien ja henkilökunnan välinen yhteistyö on päivittäistä, avointa keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin antamalla ideoita, kommentteja ja palautetta, esim. vanhempainilloissa, kasvatuskeskusteluissa ja päivittäisissä kohtaamisissa. Kunnioitamme perheiden ideologioita, tapoja, toiveita ja otamme ne mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassamme. Päiväkodissamme toimii myös vanhempaintoimikunta eli Vatku, jonka toimintaan kuuluu mm. erilaisten tapahtumien järjestäminen yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa. ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA Erityistä tukea järjestetään lapselle tarvittaessa. Lapsen kehitykseen kiinnitämme huomiota koko päivähoitoajan. Tukitoimina päiväkodissamme on tarvittaessa erityisavustaja ja ryhmäkoon pienennys, joka mahdollistaa huomioimaan lapsen erityistarpeet paremmin. Erityistä tukea tarvitseville lapsille laaditaan tuki- ja kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan konkreettisia tavoitteita, jotka lapsen toivotaan saavuttavan tulevaisuudessa. Kuntoutussuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa. Apuna käytämme usein keltoa eli konsultoivaa erityisopettajaa. Kelto toimii ulkopuolisena havainnoijana ja hän antaa myös neuvoja työhömme. Muita tavallisimpia yhteistyökumppaneitamme vanhempien ohella ovat puheterapeutti, lastenneuvola ja perheneuvola, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja psykologi. YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA - Jokapäiväisinä yhteistyökumppaneina ovat lapsen vanhemmat. - Konsultoivalta erityisopettajalta pyydetään neuvoja tarvittaessa vanhempien luvalla - Puhe- ja toimintaterapeutit, fysioterapeutti Teemme yhteistyötä, mikäli lapsella on vaikeuksia kielen kehittymisessä, hahmottamisessa ym. Palaverit pidetään päiväkodilla yhdessä henkilökunnan kanssa. Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 8/9

9 - Neuvola Puhelinkeskustelut ja palaverit tarvittaessa. 4-v. tarkastuksen yhteydessä täytämme kaavakkeen, jonka vanhemmat vievät halutessaan mukanaan (neuvola täyttää siihen oman osuutensa) - Koulu Yhteistyö kummiluokan kanssa (esiopetusryhmä) Nivelpalaverit erityistä tukea tarvitsevista lapsista - Seurakunta Tuokiot muutaman kerran kaudessa Joulu- ja pääsiäistapahtumia vaihtelevasti eri vuosina - psykologit - kasvatus- ja perheneuvola - sosiaalityöntekijät - Hyvinkään sairaala - liikuntatoimi - muut kunnan yhteistyötahot - poliisin ja palokunnan vierailut - kirjasto ja kirjastoauto - Toreeninhovi (Vilttitossut välillä syömässä palvelukodilla) - Korsisaari - Nurmijärven kunnan varhaiskasvatukselle järjestettävät yhteiset koulutukset. Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 9/9

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA 1. PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. HENKILÖKUNNAN ARVOTAUSTA 3. VARHAISKASVAT UKSEN T OTEUTTAMINEN. LAPSEN T APA TOIMIA JA OPPIA 3.1 Oppiminen 3.2 Leikkiminen

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot