ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9

2 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä, fyysisesti ja psyykkisesti turvallisessa ympäristössä yhteistyössä vanhempien kanssa. Leikki ja luontoon liittyvät asiat ovat tärkeä osa toimintaamme. PÄIVÄKOTIMME TÄRKEIMMÄT ARVOT 1. OIKEUDENMUKAISUUS talossa on yhteisesti sovitut säännöt, otamme lasten ikä- ja kehitystason huomioon, koko talon toimivuus tärkeää. 2. YHTEISTYÖ painotamme työntekijöiden välistä joustavaa ja avointa yhteistyötä sekä kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa. 3. YKSILÖLLISYYS JA YHTEISÖLLISYYS - huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet toiminnassamme, unohtamatta kuitenkaan yhteisöllisyyteen kasvattamista. Päiväkotimme arvot pohjautuvat vahvasti Nurmijärven kunnan arvoihin, jotka ovat vastuullisuus, avoimuus, uudistumiskyky, yhteistyö ja palveluhenkisyys. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ Toimivan kasvattajayhteisön perustana ovat sovitut arvot ja pelisäännöt. Yhteisesti sovitut kasvatusperiaatteet sekä samansuuntaiset tavoitteet tuovat toimintaan selkeyttä ja johdonmukaisuutta ja helpottavat arkitilanteiden hoitamista. Toimivuutta lisää vuoron mukainen työnjako - jokainen tietää tehtävänsä eikä pienistä käytännön asioista tarvitse aina neuvotella ja tehtävät jakautuvat oikeudenmukaisesti. Yhdessä keskustellen pohdimme poikkeustilanteita. Tavoitteena on avoin yhteistyö kaikkien ryhmien kesken ja jokainen ryhmä huomioi toimintaansa myös koko talon kannalta. Yhteisellä suunnittelulla ennakoidaan tulevia tilanteita ja kootaan erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja. Toiminnan sujuvuutta lisää ryhmien välinen säännöllinen yhteistyö. Pidämme talon yhteisiä hetkiä ja autamme toisia ryhmiä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ( pukemis- ja ruokailutilanteet, lasten vastaanottaminen ulkona ym.) Henkilökunta on koulutettua ja ammatillista osaamista ylläpidetään jatkuvasti mm. koulutuksilla. Yhteistyössä tärkeää on avoimuus, vastavuoroisuus ja joustavuus, huumoria unohtamatta! Kaiken pohjana on myönteinen ilmapiiri, jossa jokainen saa tehdä työtä persoonallisesti, omana itsenään. Avoimuus merkitsee sitä, että asioista keskustellaan suoraan ja rakentavasti. Joustavuus ja toisen kunnioittaminen lisäävät asioiden sovittelumahdollisuuksia. Säännöllisinä yhteistyömuotoina ovat viikoittaiset toimintayksikön kokoukset, ryhmäpalaverit, päivittäiset keskustelut sekä kehittämispäivät syksyisin ja keväisin. Kehittämispäivissä sovitaan suuntaviivat seuraavalle kaudelle ja näin varmistetaan punaisen langan säilyminen koko talon toiminnassa. Päiväkodin esimies osallistuu viikkopalavereihin ja kehittämispäiviin sekä käy jokaisen työntekijän kanssa henkilökohtaisen kehityskeskustelun. Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 2/9

3 Lisäksi päiväkodissa toimii pedagogiikkatiimi, henkilöstötiimi sekä viestintä- ja taloustiimi, jotka edesauttavat talon sujuvaa toimintaa. Jokainen työntekijä kuuluu johonkin tiimiin, joka hoitaa tiettyä osa-aluetta. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Päiväkodissamme on kolme ryhmää: HULIVILIT alle 3-vuotiaat, 10 paikkaa, 1 lastentarhanopettaja (lto), 2 lastenhoitajaa (lh) TUULIHATUT 3-5-vuotiaat, 18 paikkaa, 1 lto, 2 lh VILTTITOSSUT 5-6- vuotiaat, 14 paikkaa, 1 lto, 1lh Lisäksi talossamme toimii kaksi laitosapulaista sekä erityisavustaja. Päiväkotimme sijaitsee n. 3 km:n päässä Nurmijärven keskustasta, Alhonniitun ulkoilualueen tuntumassa. Lähiympäristöämme: - Laaja piha-alue - Metsä, jossa retkeilyä, leikkimistä, liikuntaa, luontokasvatusta - Pellot, jossa talvisin hyvät ladut hiihtomahdollisuuksineen ja pulkkamäet - Lähiyritykset, joissa käymme virpomassa ja laulamassa Lelut ja muut välineet ovat lasten näkyvillä ja saatavilla, joka mahdollistaa lasten omavalintaista toimintaa omien mieltymysten mukaan. Ryhmissä käytetään pienryhmätoimintaa, jolloin lapset saavat enemmän omaa tilaa ja rauhaa toimia. Joustava yhteistyö ryhmien välillä mahdollistaa lasten tutustumisen ja yhdessäolon eri-ikäisten kanssa. Näin myös eri ryhmien aikuiset tulevat tutuiksi kaikille lapsille, joten lähes aina on tuttu ja turvallinen aikuinen saatavilla, vaikka se ei olisikaan omasta ryhmästä. Turvallisuutta luomme talon yhteisillä säännöillä ja rajoilla, joita kaikki ovat velvollisia noudattamaan. Kaikki aikuiset ovat koko talon lapsia varten, vaikka ensisijaisesti toimivatkin omissa ryhmissään. Kasvatusympäristöön kuuluu myös vanhempien ja henkilökunnan välinen kasvatuskumppanuus, joka on mm. päivittäistä, avointa keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Alhonniitun päiväkoti Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 3/9

4 OPPIMISEN ILO Oppiminen on koko päivän kestävä prosessi eikä se päiväkodissakaan rajoitu pelkästään toimintatuokioihin. Päivän aikana oppimista tapahtuu useilla eri osa-alueilla esim. leikissä, liikunnassa, kädentaidoissa, käytännön arkitaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa. Lapset oppivat itse kokeilemalla ja oivaltamalla, mutta myös mallista. Oppimista tapahtuu niin onnistumisten kuin epäonnistumistenkin kautta. Lapset iloitsevat oppimisestaan spontaanisti. Iloitsemme lasten mukana sekä annamme lapselle myönteistä palautetta onnistumisista. Kerromme onnistumisen kokemukset myös vanhemmille. Vastaamme lasten kysymyksiin ja tarjoamme kehitystason mukaisia tehtäviä. Huomioimme lapsia yksilöllisesti vanhempien kanssa käydyn kasvatuskeskustelun sekä omien havaintojemme pohjalta. Palkitsevin ja itsetuntoa eniten tukeva oppimistapa on itse oivaltaminen. Jätämme lapsille riittävästi aikaa vapaaseen leikkiin ja omavalintaiseen toimintaan, jolla mahdollistamme lapsen oman oivaltamisen ja keksimisen. Yli 3-vuotiaiden ryhmissä lapsilla on vapaasti saatavilla välineitä ja materiaaleja käyttöön silloin, kun on vapaan tekemisen aika. Oppimista tukevat myös pienryhmät, joita käytämme päivittäisinä työvälineinä. Toiminnassamme hyödynnämme henkilökunnan ideoita, alan koulutuksista saatua tietoa sekä otamme huomioon lasten toiveita. Oppimisen iloa musiikin tahdissa Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 4/9

5 KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA Kieli on perustana kaikelle oppimiselle. Lapsi tarvitsee kieltä asioiden kertomiseen ja kuvaamiseen, keskustelemiseen sekä kuvitteluun (leikkiminen!). Kieli mahdollistaa ajattelemisen ja auttaa jäsentämään ympäristöä, ajatuksia ja tunteita. Lapset omaksuvat vuorovaikutuksen mallin jo ensimmäisten vuosien aikana. Puheen ohella sylihalihellittelyllä on suuri merkitys. Päiväkodissamme lähtökohtana vuorovaikutukselle on lasten kuunteleminen ja kunnioittaminen sekä myönteisen ilmapiirin luominen. Kannustamme lapsia, kohtelemme heitä tasapuolisesti, mutta yksilöllisesti ja jokaisella on lupa erehtyä ja kokeilla rajojaan. Perushoitotilanteissa, ruokailussa ja ryhmän yhteisillä hetkillä käytämme kieltä jatkuvasti. Nimeämme esineitä, asioita ja tunteita. Vuorovaikutustaitoja harjoittelemme päivittäisessä kanssakäymisessä - leikeissä, peleissä ja ristiriitatilanteissa. Käytämme toiminnassamme satuja, runoja, loruja ja lauluja. Tavoitteenamme on, että lapsista kasvaa avoimesti itseään ilmaisevia, asioita pohtivia ja kohteliaita. Pyrimme siihen, että lapset oppisivat ratkaisemaan ristiriitoja, sietämään pettymyksiä ja pyytämään apua ongelmatilanteissa. Opettelemme arvostamaan ja kuuntelemaan toisia. Lapsen kielellisten taitojen lisääminen vahvistaa myös itsetuntoa; luottamusta omaan kykyyn ajatella ja toimia itsenäisesti. Tärkeänä pidämme myös huumoria sekä aikuisten välisessä että aikuisten ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa. Avoin keskustelu on tärkeää myös kielen kehitykselle; saa kysyä ja kyseenalaistaa. Annamme tilaa lapsen omalle ajattelulle ja aikaa kokeilulle ja elämyksille - säilytetään kyky ihmetellä! Aikuisten antama malli on tärkeää lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymiselle (ystävällinen puhetapa, avoimuus, leikinlasku, ilmeet ja eleet). LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Lapselle ominaisia tapoja toimia ovat leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen. Leikki on lapselle mieluista puuhaa. Sen kautta lapsi mm. kommunikoi, jäsentää oppimiaan asioita ja oppii vuorovaikutustaitoja. Omaehtoisen ja pitkäkestoisen leikin tärkeyttä tuemme antamalla sille aikaa, tilaa, välineitä ja tarvittaessa aikuisen ohjausta. Luomme lapsille leikkiin ja itsensä ilmaisuun (esim. piirtäminen, maalaaminen, näytteleminen) innostavia tiloja pitämällä välineet lasten saatavilla. On tärkeää, että lapset saavat leikkiä valitsemiensa kavereiden kanssa, mutta pyrimme myös välillä luomaan uusia kaverisuhteita sekoittamalla jo vakiintuneita leikkikavereita keskenään. Omaehtoisen toiminnan lisäksi monia asioita opetellaan ohjattujen leikkien, pelien, satujen, liikunnan ja laulujen yhteydessä. Viikoittain suunnittelemme ohjattua toimintaa niin, että se olisi monipuolista, mutta leikille tilaa antavaa. Suunnittelussa huomioimme lasten ikä- ja kehitystason, jotta toiminta toisi sekä haasteita että onnistumisia. Ohjaamme lapsia vaihteleviin toimintoihin rohkaisemalla heitä kokeilemaan myös niitä asioita, jotka tuntuvat heistä aluksi ehkä vaikeilta tai epämieluisilta. Pohjana on ajatus, että harjoitus tekee mestarin ja tärkeää on yrittää parhaansa. Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 5/9

6 Myös liikkuminen on lapselle ominaista. Sen kautta he kokevat iloa ja oppivat mm. tunteiden ilmaisemista, kehon sekä tasapainon hallintaa ja hahmottamista. Pääosin liikunta ajoittuu aamu- ja iltapäiväulkoiluun päiväkodin omalla pihalla, mutta käytämme lähes viikoittain myös viereistä metsää ja muuta lähiympäristöä retkeilyyn, tutkimiseen, leikkimiseen ja kävelemiseen. Metsäretkellä TOIMINNAN SISÄLLÖT Matemaattinen: Käsittelemme lasten kanssa eri tilanteissa luonnostaan tulevia piilomatemaattisia tehtäviä, kuten yksinkertaisia laskuja, matemaattisia käsitteitä sekä päättelytehtäviä, ilman, että tilanteesta välttämättä muodostuu varsinaista opetushetkeä. Tämä toteutuu lähes kaikissa arkitoiminnassa: ruokailuhetkillä (montako lasta pöydässä, otatko paljon vai vähän, juomalasien pohjan numeroiden vertailua), pukemistilanteissa (laita toinen sukka jalkaan), retkillä (montako porrasta, lyhyt/pitkä matka, kumpi on painavampi: kärpänen vai sammakko), lukuhetkillä(päättelyä mitä kuvassa on tapahtunut)jne. Piirihetkillä sekä esikoululaisten ja viskarien toimintatuokioilla opettelemme tavoitteellisimmin matemaattisia käsitteitä ikätason mukaisesti (esim. päivämäärä, kellonajat, montako lasta paikalla/poissa) Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 6/9

7 Luonnontieteellinen: Teemme lähes viikoittain retkiä lähiympäristöön. Keräämme luonnonmateriaaleja, joita hyödynnämme toiminnassamme, opettelemme tunnistamaan kasveja ja harjoittelemme luonnossa liikkumisen sääntöjä. Annamme tilaa vapaalle leikille myös luonnossa, rakennamme majoja metsään sekä joskus nautimme luonnosta ja makkarasta nuotiopaikan äärellä. Havainnoimme luontoa ja sen ilmiöitä päivittäin: seuraamme säätä ja vuodenaikojen vaihtelua, hankimme tietoa kasveista ja eläimistä mm. luontokirjoista, istutamme rairuohoa pääsiäisenä jne. Kerran kaudessa Vilttitossujen ryhmä viettää kokonaisen päivän lähimetsässä luontoa tutkien ja havainnoiden. Päiväkotimme noudattaa kierrätyksen periaatteita. Esteettinen: Harjoittelemme siisteyttä niin lähiympäristössä liikkuessamme kuin omassa päiväkodissamme. Päiväkodissa kiinnitämme huomiota tilojen viihtyisyyteen; keräämme lelut omille paikoilleen, koristelemme ryhmätiloja ja laitamme lasten töitä esille. Ruokahetkillä harjoittelemme pöytien kattamista. Opettelemme huolehtimaan myös omasta siisteydestä (esim. käsien ja kasvojen pesu, vaatteiden viikkaaminen). Harjoittelemme kauniita käytöstapoja (esim. pöytätavat, kättely). Käytämme sanoja kiitos, ole hyvä, anteeksi. Liikkuessamme luonnossa korostamme luonnon arvokkuutta ja merkitystä ihmisille. Pyrimme omalta osaltamme luonnon koskemattomuuteen esim. emme heitä roskia luontoon vaan keräämme roskat mukaan. Historiallis-yhteiskunnallinen: Huomioimme Suomen historian tärkeimpiä merkkipäiviä, mm. talon yhteisissä hetkissä (itsenäisyyspäivä, Kalevalanpäivä jne.) Aleksis Kiven perinnettä sekä yhteiskunnan merkittäviä tapahtumia huomioimme ikätason mukaan. Lasten esiin tuomia ajankohtaisia asioita käsitellään keskustelemalla. Eettinen: Tärkeänä ajatuksena kaikessa toiminnassamme on oikean ja väärän toimintatavan selkiyttäminen lapsille. Toisen kiusaaminen ja satuttaminen on kiellettyä. Opetttelemme suhtautumaan erilaisuuteen hyväksyvästi. Uskonnollis-katsomuksellinen: Emme korosta mitään uskontoa tai muuta elämänkatsomuksellista suuntausta ja kunnioitamme perheiden vakaumusta. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Nurmijärven evankelisluterilaisen seurakunnan tilaisuuksiin käymällä joulukirkossa sekä pääsiäisvaelluksella. Seurakunnan lapsityö järjestää päiväkodissamme tuokioita muutaman kerran vuodessa. Suurten kirkollisten juhlapyhien aikaan joihinkin lauluihin ja loruihin saattaa liittyä uskonnollinen sanoma (esim. joululaulut). Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 7/9

8 VANHEMPIEN OSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA Kasvatuskumppanuus alkaa aloituskeskustelusta, jolloin vanhempien kanssa sovitaan konkreettisista järjestelyistä, keskustellaan kasvatukseen liittyvistä arvoista ja näkemyksistä sekä hoidon aloittamiseen liittyvistä tuntemuksista. Kasvatuskeskusteluja käydään 1-2 kertaa vuodessa, jolloin yhdessä vanhempien kanssa tehdään lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Silloin käydään läpi lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita ja kirjataan sovitut kasvatustavoitteet. Kasvatustavoitteita mietittäessä kunnioitetaan vanhempien arvoja ja näkemyksiä. Vanhempien ja henkilökunnan välinen yhteistyö on päivittäistä, avointa keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin antamalla ideoita, kommentteja ja palautetta, esim. vanhempainilloissa, kasvatuskeskusteluissa ja päivittäisissä kohtaamisissa. Kunnioitamme perheiden ideologioita, tapoja, toiveita ja otamme ne mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassamme. Päiväkodissamme toimii myös vanhempaintoimikunta eli Vatku, jonka toimintaan kuuluu mm. erilaisten tapahtumien järjestäminen yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa. ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA Erityistä tukea järjestetään lapselle tarvittaessa. Lapsen kehitykseen kiinnitämme huomiota koko päivähoitoajan. Tukitoimina päiväkodissamme on tarvittaessa erityisavustaja ja ryhmäkoon pienennys, joka mahdollistaa huomioimaan lapsen erityistarpeet paremmin. Erityistä tukea tarvitseville lapsille laaditaan tuki- ja kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan konkreettisia tavoitteita, jotka lapsen toivotaan saavuttavan tulevaisuudessa. Kuntoutussuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa. Apuna käytämme usein keltoa eli konsultoivaa erityisopettajaa. Kelto toimii ulkopuolisena havainnoijana ja hän antaa myös neuvoja työhömme. Muita tavallisimpia yhteistyökumppaneitamme vanhempien ohella ovat puheterapeutti, lastenneuvola ja perheneuvola, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja psykologi. YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA - Jokapäiväisinä yhteistyökumppaneina ovat lapsen vanhemmat. - Konsultoivalta erityisopettajalta pyydetään neuvoja tarvittaessa vanhempien luvalla - Puhe- ja toimintaterapeutit, fysioterapeutti Teemme yhteistyötä, mikäli lapsella on vaikeuksia kielen kehittymisessä, hahmottamisessa ym. Palaverit pidetään päiväkodilla yhdessä henkilökunnan kanssa. Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 8/9

9 - Neuvola Puhelinkeskustelut ja palaverit tarvittaessa. 4-v. tarkastuksen yhteydessä täytämme kaavakkeen, jonka vanhemmat vievät halutessaan mukanaan (neuvola täyttää siihen oman osuutensa) - Koulu Yhteistyö kummiluokan kanssa (esiopetusryhmä) Nivelpalaverit erityistä tukea tarvitsevista lapsista - Seurakunta Tuokiot muutaman kerran kaudessa Joulu- ja pääsiäistapahtumia vaihtelevasti eri vuosina - psykologit - kasvatus- ja perheneuvola - sosiaalityöntekijät - Hyvinkään sairaala - liikuntatoimi - muut kunnan yhteistyötahot - poliisin ja palokunnan vierailut - kirjasto ja kirjastoauto - Toreeninhovi (Vilttitossut välillä syömässä palvelukodilla) - Korsisaari - Nurmijärven kunnan varhaiskasvatukselle järjestettävät yhteiset koulutukset. Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 9/9

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Metsästäjän päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1990. Päiväkodissamme on kolme ryhmää. Kasvatushenkilökuntaan kuuluu kolme lastentarhanopettajaa

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

AITOHELMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNILEMA

AITOHELMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNILEMA AITOHELMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNILEMA www.nurmijarvi.fi 1 SISÄLLYS 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS 1 2. PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS 2 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 2 4. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 2 5. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Haikalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Haikalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Haikalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2012-2013 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Päiväkoti Kivitasku

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Päiväkoti Kivitasku VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Päiväkoti Kivitasku Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2014-2015 hyväksytty: 3.9. 2014 Nina Seppä Yksikön esimies

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkoti on n. 30 v. vanha päiväkoti, joka sijaitsee Etelä Hervannassa, keskellä monikulttuurista asutusta ja hyvien liikenneyhteyksien (bussit

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASTENTALO KUUSIPIHA... 4 2.1 ESITTELY... 4 2.2 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.3 ARVOT... 6 2.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 7 3

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOITO KAAKON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOITO KAAKON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivähoitoyksikkö PERHEPÄIVÄHOITO KAAKON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA päivitetty 20.2.2012 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMAMME T avoitteena on A jatteleva I hmettelevä T utkiva O ivaltava HYVINVOIVA, ELÄMÄSTÄ

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Tiilimäen päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma

Tiilimäen päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Tiilimäen päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Porin päivähoidon toiminta-ajatus Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

HUITIN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma

HUITIN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma HUITIN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma JOHDANTO Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistiin vuonna 2003 Stakesin (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) toimesta.

Lisätiedot

Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme on aloitettu vuonna 1987. Päiväkoti sijaitsee LänsiTampereella Myllypuron päivähoitoalueella linjaautojen 19 ja 26

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten?

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten? Esioppilaan oma sivu NIMESI: Mitä leikkejä leikit mieluiten? PIIRRÄ OMA KUVASI Mikä saa sinut iloiseksi? Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä haluaisit oppia eskarissa? Keskustelun teemat Vanhempien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PÄIVÄKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PÄIVÄKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PÄIVÄKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS JOHDANTO...2 1 KUVAUS PÄIVÄKODEISTA...3 1.1 Päiväkoti Aurinkolinna...3 1.2 Päiväkoti Karpalo...4 3 PÄIVÄKOTIEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...4

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 Mitä ihmettä, mitä kummaa: Tuli vaaleaa, kun maalasin tummaa. Tuli katto, kun maalasin seinää. Tuli metsä, kun maalasin heinää. tuli kissa, kun maalasin kalaa.

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot