Siikajoki Ruukin alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikajoki Ruukin alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000"

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA Siikajoki Ruukin alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/ Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, Tyrnävä

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ VESISTÖALUEKUVAUS Vesistöalue Hydrologia Ruukinkosken voimalaitos LASKENTAMENETELMÄT JA LÄHTÖAINEISTO Laskentaohjelmistot Maaston korkeusaineistot Sillat Muut rakenteet VIRTAAMAMALLIN KALIBROINTI Mallin rakenne Kalibrointi Vedenkorkeudet HW1/20 HW1/ Jääpatotulvat Metatietolomake TULVAKARTAT Tulvavedenkorkeudet HW1/20 HW1/ KIRJALLISUUS...18 Liitteet 1. Siikajoki, Ruukki, maaston korkeuserot 2. Siikajoki, Ruukki, kalibrointi HW mukaiselle virtaamalle 3. Maastomallin kolmioverkko ja aluerajat 4. Lasketut tulvavedenkorkeudet HW1/20 HW1/ Metatietolomake 6a-e. Tulvavaaraluonnoskartat, HW1/20 HW1/1000

3 1 YLEISTÄ 3 Tässä työssä käytetty korkeusjärjestelmä on N60+. MML laserkeilatun korkeusmallin tiedot olivat N2000+ korkeusjärjestelmän mukaisia. Ne muutettiin N60+ korkeusjärjestelmään vähentämällä lukemasta 0,40 m. Lisäksi korkeustietoja on hyödynnetty tässä työssä vanhasta NN+ ja N43+ korkeusjärjestelmästä.

4 4 2 VESISTÖALUEKUVAUS 2.1 Vesistöalue Siikajoen vesistöalueen koko mallinnettavan alueen alaosilla on F = km 2 ja järvisyys 2,4 %. Vesistöalue ja Ruukinkosken voimala ilmenee oheisesta kuvasta 1. Kuva 1. Ruukinkosken sijainti Siikajoen vesistöalueella. 2.2 Hydrologia Vesistöalueella lähimpänä sijaitsevat havaintoasemat ovat alueen yläpuolella sijaitseva Harjunniva (F = km 2, L = 2,7 %) ja alempana sijaitseva Länkelän (F = km 2, L = 2,2 %) havaintoasema. Mallinnetun alueen alaosalla valuma-alueen koko on valuma-alueen osa-alueen Kursunpuron kohdalla km 2 ja L = 2,4 %. Kursunpuro laskee Siikajokeen lähellä Ruukin taajamassa sijaitsevaa rautatiesiltaa.

5 5 Länkelä Harjunniva Kuva 2. Harjunnivan ja Länkelän havaintoasemien sijainti. Taulukkoon 1 on kerätty alueen virtaamahavaintoasemien tiedot vuoden 2008 loppuun saakka. Taulukko 1. Vesistöalueen havaintoarvoja eri virtaama-asemilta. (Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus) * Havaintoarvot käyttöönotosta vuoden 2008 loppuun. ** Havainnoissa paljon puutteita MQ = keskivirtaama, HQ = ylivirtaama, NQ = alivirtaama, MHQ = keskiylivirtaama, MNQ = keskialivirtaama

6 6 Siikajoen suurimmat vesistötulvat ovat esiintyneet vuosina 1936, 1944 ja 1955, jolloin virtaamat Länkelän havaintoasemalla ovat kohonneet yli 600 m 3 /s. Ujuan ja Kortteisen tekojärvien rakentamisen jälkeiset suurimmat vesistötulvat ovat sattuneet vuosina 1977, 1981, 1982, 1983 ja 2000, jolloin virtaamat ovat kohonneet yli 400 m 3 /s. Keväällä 2000 sattuneen tulvan suuruus oli Harjunnivan asteikon kohdalla 376 m 3 /s. Taulukkoon 2 on koostettu Harjunnivan ja Länkelän virtaamatiedot eri tulvantoistuvuuksilla ja taulukkoon 3 vastaavasti ylivalumina. Kuvassa 3 on esitetty Harjunnivan ylivirtaaman toistumiskuvaaja. Taulukko 2. Ylivirtaama eri toistuvuuksilla Harjunnivan ja Länkelän havaintoasemilla. Havaintopaikka F [km 2 ] Havaintojakso HQ1/20 HQ1/50 HQ1/100 HQ1/250 HQ1/1000 Harjunniva Länkelä Taulukko 3. Ylivaluma eri toistuvuuksilla eri havaintoasemilla. Havaintopaikka F [km 2 ] Havaintojakso Hq1/20 Hq1/50 Hq1/100 Hq1/250 Hq1/1000 Harjunniva Länkelä Kuva 3. Harjunnivan ylivirtaaman toistuvuuskäyrä vuosijaksolla Edellä esitetyissä taulukoissa esitetyt arvot on havaintoasemien koko aikajaksolta. Vesistössä on 1970 luvun alussa otettu käyttöön Uljuan tekojärven säännöstely, jolla ylivirtaamiin on voitu vai-

7 7 kuttaa merkittävästi niitä pienentävästi. Uljuan säännöstelytilavuus on 78 % koko vesistöalueen käytettävissä olevasta säännöstelytilavuudesta (Arola & Leiviskä 2006). Säännöstelyn kapasiteetti kuitenkin riittää vain kohtuullisen suurien tulvien hallintaan, eikä Uljuankaan avulla allastilavuuden täyttyessä voida enää merkittävästi vaikuttaa hyvin suurien tulvien ylivirtaamiin. Tällöin tekojärvestä sen vedenpinnan jo noustua ylärajalle, joudutaan juoksuttamaan kaikki tulovirtaama altaan ylittymisen ja padon murtumisen ehkäisemiksi. Suurista virtaamista esimerkkinä ylivirtaaman toistuvuudet HQ1/250 ja HQ1/1000, niiden suuruisilla tulvilla on jo aika vaikeaa hallita säännöstelyn avulla tulvahuipun leikkausta. Edellä esitettyyn perustuen tässä työssä on katsottu perustelluksi käyttää koko havaintojakson aineistoa ylivirtaamia arvioitaessa. Tällöin aikajaksoon sisältyy sekä säännöstelemätöntä että säännösteltyä aikajaksoa. Koska Harjunnivan ja Länkelän ylivaluma-arvot ovat hieman toisistaan poikkeavat, on tässä laskettu Ruukin alueen Kursunpuron (Siikojen pl ) kohdalle arvot painottaen molempien havaintoasemien valuma-arvoja niiden pinta-alojen suhteessa. Alueen valuma- ja virtaama-arvot laskettuina koko havaintoaineistoa käyttäen on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Taulukko 4. Ylivaluma Kursunpuron kohdalla mallinnetun alueen alaosalla. Havaintopaikka F [km 2 ] Hq1/20 Hq1/50 Hq1/100 Hq1/250 Hq1/1000 Kursunpuro Taulukko 5. Ylivirtaama Kursunpuron kohdalla mallinnetun alueen alaosalla. Havaintopaikka F [km 2 ] HQ1/20 HQ1/50 HQ1/100 HQ1/250 HQ1/1000 Kursunpuro Ruukinkosken voimalaitos Ruukinkosken voimalaitos on valmistunut vuonna Voimalaitoksen teho on 140 kw, rakennusvirtaama 5,5 m 3 /s ja putouskorkeus 3,1 m. Patoturvallisuusluokituksen mukaisesti padon luokka on 3. Ruukinkosken voimalaitoksen rakenteet on mitoitettu käyttäen HQ1/500 mukaista virtaamaarvoa. Mitoitusvirtaaman suuruudeksi on aikoinaan arvioitu HQ1/500 = 800 m 3 /s. Mitoitusvirtaaman suuruus on looginen tässä työssä arvioitujen ylivirtaamien HQ1/250 = 741 m 3 /s ja HQ1/500 = 865 m 3 /s kanssa. Ruukinkosken voimalaitos on tullut Koskienergia Oy:n omistukseen vuonna Voimalaitoksen on meneillään laitoksen uudistushanke. Uudistuksen myötä tehoa tuova virtaama olisi 40 m/s, mikä on kahdeksankertainen nykyiseen verrattuna. Virtaama voisi olla tätäkin suurempi mutta rajoitteena ovat rautatiesillan tukirakenteet ja maantiesilta. Kuvassa 4 on esitetty Ruukinkosken voimalaitos.

8 8 Kuva 4. Ruukinkosken voimalaitos. (Kuva Estormiz, Wikipedia) Uudistuksen osana Ruukinkosken voimalaitoksella on suunnitteilla rakenteiden uusiminen. Uusi voimalaitos tulisi nykyiselle paikalle. Voimalaitokselle on suunnitteilla tehon nosto, joka kasvaisi tehon nykyisestä 140 kilowatista 990 kilowattiin ja vuosienergia nousisi 0,7 gigawattitunnista 5,7 gigawattituntiin Laitoksen yläpuolista kanavaa on tarkoitus syventää ja mahdollisesti myös leventää. Padotuskorkeutta ei nosteta ja myös patorakennelmat säilyvät nykyisellä paikalla. Suunnitelman mukaan uuteen vesivoimalaitokseen tulee kaksi uutta koneistoa, jotka toimivat parhaalla mahdollisella hyötysuhteella. Koneistojen rakennevirtaamat ovat m 3 /s. Rakennustöiden yhteydessä peruskorjataan Kreivinsaareen johtava silta, vanhojen neulapatojen tilalle asennetaan uudet kauko-ohjatut luukut. Pääuoman pohjapadon yhteydessä on vanha kalaporras. Voimalaitoksen uusimisen yhteydessä rakennetaan luonnonmukainen kalaporras, jonka yläpää tulee joko yläkanavaan tai Kreivinsaaren poikki pääuomaan. Pääuomaan voidaan rakentaa pohjapatoja työmaalta tulevalla louheella, jolloin nykyisin pienillä virtaamilla kuivana oleva jokiuoma tulee vesittymään. Pohjapadot ovat n cm korkuisia. Tulevilla muutoksilla ei ole vedenkorkeuteen tulvatarkastelun kannalta haitallisia muutoksia tulossa. Koska padotuskorkeutta ei tarvitse nostaa, ei siten alueelle myöskään aiheudu negatiivisia vaikutuksia veden nousun osalta jokiuomassa. Toisaalta laitoksen yläpuolisen kanavan syventäminen ja leventäminen pikemminkin hieman alentaa rautatiesillan yläpuoleisen alueen tulvavedenkorkeuksia ohjaten vettä hieman enemmän Ruukinkosken vesivoimalaitoksen kautta.

9 9 3 LASKENTAMENETELMÄT JA LÄHTÖAINEISTO 3.1 Laskentaohjelmistot Aineiston käsittely on suoritettu maastomallin osalta Autodeskin Civil 3D versiolla. Poikkileikkaukset maastomallista sekä tulva-alueiden vedensyvyyksien karttapohjainen esitys on luotu Rivercad Professional 8 -ohjelmistolla. Mainitulla ohjelmistolla on myös tehty maasto- ja uomapoikkileikkauksen yhdistäminen. Virtauksen laskenta eri tulvatilanteissa on suoritettu HEC-RAS versiolla. 3.2 Maaston korkeusaineistot Tulvavaarakartoitettavalta alueelta oli käytettävissä Maanmittauslaitoksen laserkeilaustekniikkaan perustuva maastomalli. Laserkeilaus on suoritettu vuonna Aineisto saatiin maanmittauslaitoksen kautta TM35FIN koordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistojen pistetiheys on ollut 0,9 pistettä neliölle. Alkuperäisen pistepilven korkeustarkkuus on ± 0,15 m. Tässä työssä alkuperäisestä pistepilvestä laadittiin harvennettu kolmioverkko käyttäen harvennuksessa 0,15 m korkeuskriteeriä. Siten saadun kolmioverkon korkeustarkkuudeksi voidaan määritellä koko aineiston alalta olevan ± 0,30 m. Siikajoen kunnan hankkiman aineiston Maanmittauslaitoksen julkaisulupa on NRO 53/MML/11. Liitteessä 1 olevaan kuvaan on piirretty mallinnetun alueen korkeussuhteita esittävä karttakuva. 3.3 Sillat Siltatiedot saatiin käyttöön Siikajoen kunnasta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Sillat on tallennettu virtausmallin sillan vapaa-aukkotietojen osalta. Siltoja mallinnettavalla alueella on kaikkiaan 3 kpl. 3.4 Muut rakenteet Alueelle sijaitsee yksi voimalaitos, Ruukinkosken voimalaitos. Lisäksi rautatiesillan yhteydessä sijaitsee ruukinkosken pohjapato, jonka harjankorkeus on N60+ 44,45 m. Pohjapato on varustettu 2,0 m:n levyisellä kalaväylällä, jonka harja on korkeudessa N60+ 43,95 m. Pohjapadon alapuolella on vaimennuskynnys, jonka harjan korkeus on N60+ 43,80 m.

10 4 VIRTAAMAMALLIN KALIBROINTI Mallin rakenne Työssä laskettiin HEC-RAS ohjelmistolla vedenkorkeudet Siikajoen uomaan eri tulvavirtaamatoistuvuuksilla. Mallin yläpuolisena reunaehtona käytettiin virtaamaa ja käytettiin tulvatilanteen mukaista pituuskaltevuutta paaluvälille Tulvaveden pituuskaltevuus tuolloin oli 0,0002. Tätä pituuskaltevuutta on käytetty jatkossa kaikkien virtaamatilanteiden osalta mallin alapuolisena reunaehtona. Rautatiesillan alapuolisella jokiosuudella poikkileikkauksia oli käytettävissä aika harvoin poikkileikkausvälein. Käytännössä tämä tuo hieman epätarkkuutta mallinnetun alueen alaosalle. 4.2 Kalibrointi Kalibrointiaineistoa oli käytettävissä varsinaiselta mallinnettavalta alueelta keväällä tehdyistä mittauksista sekä hieman suuremmalla virtaamalla tehdyistä havainnoista. Lisäksi alueelta tai sen läheisyydestä oli joitain havaintoarvoja kevään 1981 mukaisesta tulvavedenkorkeuksista. Havaintopäivän virtaama Harjunnivassa oli 173 m 3 /s ja Länkelässä 259 m 3 /s. Näiden avulla arvioiden virtaaman suuruus on Ruukissa ollut samana ajankohtana 221 m 3 /s. Taulukko 5. Vedenkorkeudet eri tulvantoistuvuutta vastaavasti, virtaama rautatiesillan kohdalla vastaavana ajankohtana noin 221 m 3 /s. Havaintopaikka nro Siikajoki PL Havaintoaika HW N60+ [m] , , , , , , , , ,07 Taulukko 6. Vedenkorkeudet eri tulvantoistuvuutta vastaavasti, virtaama rautatiesillan kohdalla vastaavana ajankohtana oli noin 453 m 3 /s. Havaintopaikka nro Siikajoki PL Havaintoaika HW N43+ [m] , , , , , , ,80

11 11 Muita havaintoja on esitetty taulukossa 7. Näistä havainnoista vain rautatiesillan läheisyydestä havaittu oli tässä työssä mallinnetulla alueella. Taulukko 7. Vuoden 1981 havaintoja, virtaama rautatiesillan kohdalla vastaavana ajankohtana oli noin 377 m 3 /s. Havaintopaikka Siikajoki pl Havaintoaika HW N60+ [m] ,61 Rautatiesillan yp ,52 pl n ,00 Seuraavassa kuvassa 5 on esitetty vedenkorkeuksien laskenta ja vertailu vuoden 1957 havaintoaineistoon. Vedenkorkeudet uoman alaosilla edustavat hyvin laskettuja arvoja, uoman yläosalla lasketut vedenkorkeudet ovat hieman havaittuja ylempänä. Ruukki_tulvavaarakartat Plan: Imported Plan 01 7/21/2011 RIVER-1 Reach-1 Legend 48 EG Q WS Q Crit Q Ground OWS Q Elevation (m) * 275.* * 296.* * Main Channel Distance (m) Kuva 5. Lasketut ja havaitut vedenkorkeudet mukaisella virtaamatilanteella Kuvassa 6 on esitetty kevään 2011 mukaiset vedenkorkeudet. Ruukinkosken ja sen yläpuolisen alueen lasketut vedenkorkeudet asettuvat tarkasti laskettujen vedenkorkeuksien kohdalle. Sen sijaan Ruukinkosken alapuoleiset havaitut vedenkorkeushavainnot ovat yllättävän lähelle edellisessä kevään 1957 havaintoarvoja. Siten onkin mahdollista että kyseisenä havaintopäivänä jäät olivat vaikuttamassa joen alapuoleisiin vedenkorkeuksiin, vaikka sillan yläpuolinen alue oli havaintopäivänä kyllä jo vapaa jäiden vaikutuksesta.

12 12 Toinen mahdollisuus on että suurempien tulvahavaintojen mukainen alapuolisena reunaehtona käytetty pituuskaltevuus 0,0002 ei sovellu näin pienille virtaamille ja alapuoleisen osan harva mitattu poikkileikkaustiheys aiheuttaa virheen laskenta-arvoihin. Reunaehto näyttää kuitenkin toimivan vuoden 1957 mukaisella selvästi suuremmalla tulvavirtaamalla ja on siten perusteltu. Ruukki_tulvavaarakartat Plan: Imported Plan 01 7/21/2011 RIVER-1 Reach-1 Legend 48 EG Q WS Q Crit Q Ground OWS Q Elevation (m) * 275.* * 296.* * Main Channel Distance (m) Kuva 6. Lasketut ja havaitut vedenkorkeudet mukaisella virtaamatilanteella Vedenkorkeudet HW1/20 HW1/1000 Vedenkorkeudet uomassa on laskettu aiemmin esitetyn kappaleen 2.2 mukaisilla virtaamatiedoilla. Laskennasta on tulostettu vedenkorkeudet eri poikkileikkauksissa tulvatilanteissa HW1/20, HW1/50, HW1/100, HW1/250 sekä HW1/1000. Tuloste on esitetty numeerisessa muodossa liitteessä 4. Vedenkorkeudet virtaamilla HW1/20 HW1/1000 on esitetty pituusleikkauksena kuvassa 7.

13 13 Ruukki_tulvavaarakartat Plan: Imported Plan 01 7/21/2011 RIVER-1 Reach-1 Legend Elevation (m) EG HQ1/1000 WS HQ1/1000 EG HQ1/250 WS HQ1/250 EG HQ1/100 WS HQ1/100 EG HQ1/50 WS HQ1/50 EG HQ1/20 WS HQ1/20 Crit HQ1/1000 Crit HQ1/250 Crit HQ1/100 Crit HQ1/50 Crit HQ1/20 Ground * 275.* * 296.* * Main Channel Distance (m) Kuva 7. Siikajoen pituusleikkaus ja vedenkorkeudet HW1/20 HW1/ Jääpatotulvat Ruukin alue on ollut perinteinen jääpato-ongelmista kärsivä kohde. Ns. Liskon suvanto ja Ruukinkosken alapuoleinen suvanto ovat olleet paikkoja, jossa jääpatoja lähes säännöllisesti ilmenee. Keväisin nämä ovat paikkoja, johon jääpatojen ennakkotorjuntaa esimerkiksi jääsahauksen muodossa pyritään kohdentamaan ja haittoja siten ennaltaehkäisemään. (Arola & Leiviskä 2006) Alueelta on vuosien saatossa tehty havaintoja hyvinkin korkeista jääpatotilanteista. Seuraavassa esitetystä pituusleikkauskuvasta ilmenee, miten paljon havainnot ovat korkeammalla kuin esim. tässä työssä käytetyn kevään 1957 mukaiset havainnot. Jääpatokorkeudet pituusleikkauksessa ovat olleet pl kevät v ,00 m sekä pl kevät v ,30 m. Vedenpinnan korkeudet ovat olleet noin kaksi metriä ylempänä kuin kevään 1957 suurimmat tulvakorkeudet. Jääpadon padotuksen seurauksena kevään 1905 ylimmät korkeudet ovat likimain samassa korkeudessa kuin tässä työssä HQ1/1000 ylivirtaaman mukaiset vedenkorkeudet vastaavissa paikoissa.

14 14 v kevät jääpato HW Kuva 8. Jääpatohavainnot keväällä v sekä suurimpia vedenkorkeushavaintoja alueelta. Siten esimerkiksi rakentamisen ohjaamisessa jääpatotilanne tulisi erityisesti huomioida alueen kaavoitusta ja rakentamislupia alueelle annettaessa. 4.5 Metatietolomake Laskenta-aineiston osalta on laadittu metatietolomake. Lomake sisältää keskeiset tiedot lähtöaineistona käytetystä maastoaineistosta ja hydrologisista tiedoista. Metatietolomake on liitteenä 5.

15 15 5 TULVAKARTAT 5.1 Tulvavedenkorkeudet HW1/20 HW1/1000 Rautatiesillan alapuoleiselta alueelta oli käytettävissä vain vähän todellisia mitattuja poikkileikkauksia. Tämä aiheuttaa hieman epävarmuutta laskettujen vedenkorkeuksien tarkkuudelle mallinnetun alueen alaosalla. Lisäksi on huomattava, että erityisesti mallinnetun alueen alapuolella jääpadot ovat aiheuttaneet likimain samoja vedenkorkeuksia kuin kerran tuhannessa vuodessa avovesitilanteessa lasketun virtaaman mukainen vedenkorkeus. Tulvavaarakartoissa kastuva alue on määritetty Siikajoen uoman mukaisin korkeuksin myös uomaalueen ulkopuolelle. Käytännössä tämä tarkoittaa että kastuvaksi alueeksi on merkitty myös Ohtuanojan ympäristö. Käytännössä tie nro 807 rajoittaa veden pääsyä Siikajoesta alueelle ja tulvavesi ei Siikajoesta ainakaan vielä pienillä tulvan toistuvuuksilla pääse aluetta kastelemaan. Seuraavassa kuvassa 9 on esitetty kyseinen alue violetilla viistoviivoitusrasteroinnilla.

16 16 Tie 807 Kuva 9. Tie 807 suojaama alue HW1/100 Siikajoen laskettujen vedenkorkeuksien avulla violetti viistorasterointi. Siikajoki Ruukin alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/

17 17 Luonnosversiot tulvaveden peittämistä tulva-alueista eri toistuvuuksilla on esitetty liitteissä 6a - e. Tyrnävällä Pekka Leiviskä, DI Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, Tyrnävä

18 18 KIRJALLISUUS Arola K. ja Leiviskä P Siikajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. Alueelliset ympäristöjulkaisut 416. Oulu s. Ekholm M., Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja sarja A 126. Helsinki s.

PYHÄJOKI, OULAISTEN ALUEEN TULVAKARTAT HW1/20 HW1/1000

PYHÄJOKI, OULAISTEN ALUEEN TULVAKARTAT HW1/20 HW1/1000 POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PYHÄJOKI, OULAISTEN ALUEEN TULVAKARTAT HW1/20 HW1/1000 17.10.2008 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3

Lisätiedot

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma 28.9.2015 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä www.leiviska.fi 2 Sisällysluettelo 1 ASETETTU TAVOITE... 3 2 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA AINEISTO...

Lisätiedot

Kalajoen keski- ja alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Kalajoen keski- ja alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Kalajoen keski- ja alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 18.3.2008 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Isonkyrön ja Vähänkyrön alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Isonkyrön ja Vähänkyrön alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Isonkyrön ja Vähänkyrön alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 2.12.2010 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Perhonjoen alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Perhonjoen alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Perhonjoen alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 29.2.2008 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi ALKUSANAT 2 Tässä

Lisätiedot

Keravanjoen alaosan yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Keravanjoen alaosan yksityiskohtaiset tulvavaarakartat UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Keravanjoen alaosan yksityiskohtaiset tulvavaarakartat 15.8.2008 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Kannen kuva Tikkurilankoski kevättulvalla 2004, Kari Rantakokko 2004. 2 ALKUSANAT

Lisätiedot

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN Vastaanottaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Alustava selvitys Päivämäärä 10.10.2014 Viite 1510007427 RUUKINKOSKEN POHJAPADON VAIKUTUS MANKI- LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN

Lisätiedot

Lappi. Ivalon yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Lappi. Ivalon yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Ivalon yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Sisältö Sisältö... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia... 4 1.3.1 Vedenkorkeudet ja virtaamat... 4 1.4 Käytössä

Lisätiedot

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Tulvavaarakartan laatiminen Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Diar Isid Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus Raportti 9.3.2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi Yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Maastotutkimukset... 4 1.3 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TAMMELAN KUNTA Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 659-P17905

Lisätiedot

Hydrologia. Munakan W-asema Kyrönjoella

Hydrologia. Munakan W-asema Kyrönjoella Hydrologia L11 Altaiden vedenkorkeudet Tilastollista hydrologiaa Munakan W-asema Kyrönjoella 15/01/2013 WETA150 Hydrologia T.Huttula 2 1 Matalan rannan W-mittaus 15/01/2013 WETA150 Hydrologia T.Huttula

Lisätiedot

Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus Ecoriver Oy LIITE 4 JÄIDENPIDÄTYSRAKENTEIDEN HECRAS TARKASTELU

Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus Ecoriver Oy LIITE 4 JÄIDENPIDÄTYSRAKENTEIDEN HECRAS TARKASTELU Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus Ecoriver Oy LIITE 4 JÄIDENPIDÄTYSRAKENTEIDEN HECRAS TARKASTELU Ecoriver Oy LIITE 4 USKELANJOEN JÄÄTARKASTELUA KAUKOLANKOSKEN ALUEELLA HEC-RAS

Lisätiedot

44 Lapuanjoen vesistöalue

44 Lapuanjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 109(196) 44 Lapuanjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 122 km 2 Järvisyys 2,9 % Yleistä Lapuanjoki alkaa Alavudenjärvestä ja virtaa Alavuden, Kuortaneen, Lapuan,

Lisätiedot

Pudasjärven tulvakartta

Pudasjärven tulvakartta TULVAKARTOITUKSEN METATIETOLOMAKE tulvapaikan nimi: sijainti Pudasjärven tulvakartta 12.04.2013 ID: 61 ELY-keskus: Pohjois- Pohjanmaan ELY vesienhoitoalue: Oulujoen- Iijoen vesienhoitoalue (VHA4) kunta:

Lisätiedot

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO Esiselvitys 30309-P11912 16.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Esiselvitys 1 ( 12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tornionjoen MIKE11 mallin siirto HEC-RAS ympäristöön

Tornionjoen MIKE11 mallin siirto HEC-RAS ympäristöön Lapin ELY-keskus Tornionjoen MIKE11 mallin siirto HEC-RAS ympäristöön 1.10.2013 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä www.leiviska.fi 2 Sisällysluettelo 1 Asetetut tavoitteet... 3 2 Mallin muunto HEC-RAS muotoon...

Lisätiedot

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä)

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) Sivu 1 / 4 Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) 1. Yleistä Kiljanrannan kyläyhdistys ry on tilannut Maveplan Oy:ltä

Lisätiedot

Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot

Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot Vantaan III tulvaseminaari 16.04.2013 Mikko Huokuna, SYKE 2 Mikko Sane, SYKE 9.12.2013 Tulvariskien hallintaa ohjaava lainsäädäntö Tulvariskien

Lisätiedot

Lappi. Kittilän yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Lappi. Kittilän yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Kittilän yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Sisältö Sisältö... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia... 4 1.4 Käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot...

Lisätiedot

Lappi. Rovaniemen yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Lappi. Rovaniemen yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Rovaniemen yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia... 4 1.4 Käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot... 4 1.5 Tulvavaarakartoitettavat

Lisätiedot

Pudasjärven yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Pudasjärven yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Tulvavaarakartan laatiminen Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Pudasjärven yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Diar Isid Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus Raportti 27.2.2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

42 Kyrönjoen vesistöalue

42 Kyrönjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 104(196) 42 Kyrönjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 923 km 2 Järvisyys 1,2 % Vesistönro Vesistö + laitos Rakennetut MW GWh/a 42 Kyrönjoen vesistöalue 17,5 50,8

Lisätiedot

Vattenfall Sähköntuotanto Oy

Vattenfall Sähköntuotanto Oy Vattenfall Sähköntuotanto Oy Venetpalon voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja 28.12.2007 Oy Vesirakentaja Puhelin Telefax Sähköposti Kotisivu Hiihtomäentie 39 A 1 00800 HELSINKI

Lisätiedot

57 Siikajoen vesistöalue

57 Siikajoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 133(196) 57 Siikajoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 318 km 2 Järvisyys 2,2 % Vesistönro Vesistö + hanke Rakennetut MW GWh/a 57 Siikajoen vesistöalue 4,7 15,7

Lisätiedot

Tulvakartat. Mikko Sane, SYKE. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu -koulutus

Tulvakartat. Mikko Sane, SYKE. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu -koulutus Tulvakartat Mikko Sane, SYKE Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu -koulutus 29.3.2011 Tulvatilannekuva Toiminta tulvan uhatessa ja itse tulvatilanteessa ratkaisee lopullisesti vahinkojen määrän SYKE

Lisätiedot

Tiedustelu muutamien kunnan omistamien maa-alueiden myynnistä/koskienergia Oy

Tiedustelu muutamien kunnan omistamien maa-alueiden myynnistä/koskienergia Oy Kunnanhallitus 123 29.03.2010 Kunnanhallitus 191 17.05.2010 Valtuusto 46 26.05.2010 Kunnanhallitus 221 14.06.2010 Tiedustelu muutamien kunnan omistamien maa-alueiden myynnistä/koskienergia Oy 1980/44/441/2010

Lisätiedot

53 Kalajoen vesistöalue

53 Kalajoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 125(196) 53 Kalajoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 247 km 2 Järvisyys 1,8 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 34, Siiponjoki nro 35, Hamari jokisuu Vesistönro

Lisätiedot

Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva

Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva Dokumentin päivityspvm: 12.11.2013/rr, ms Sisältö 1. Spatiaaliset näkymät... 1 2. Ominaisuustietojen kuvaus... 2 3. UML-malli... 5 1. Spatiaaliset näkymät Aineistosta

Lisätiedot

Kainuun Energia Oy Pyhännän voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja

Kainuun Energia Oy Pyhännän voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja Kainuun Energia Oy Pyhännän voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja 23.02.2007 Oy Vesirakentaja Puhelin Telefax Sähköposti Kotisivu Hiihtomäentie 39 A 1 00800 HELSINKI (09) 7552

Lisätiedot

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO Padaslokl, Auttolnen Yleissuunnitelma Si sällvsluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... '...'..'...'...'.. '..3 1.1 Sijainti......3ja4

Lisätiedot

Siikajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Siikajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t Kari Arola ja Pekka Leiviskä Siikajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma.......................... P O H J O I S - P O H J A N M A A

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat Kellokosken voimalaitospadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja

Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat Kellokosken voimalaitospadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat Kellokosken voimalaitospadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja 1.6.2006 Oy Vesirakentaja Puhelin Telefax Sähköposti Kotisivu Hiihtomäentie 39 A 1 00800 HELSINKI (09)

Lisätiedot

Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeus- ja virtaama-analyysi

Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeus- ja virtaama-analyysi Suomen ympäristökeskus SYKE Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeus- ja virtaama-analyysi Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys Oksala Alina 30.8.2017 Kuhalankosken pato. Hämeen ELY-keskus. Sisällys

Lisätiedot

Hakija Koskienergia Oy, Kotakennääntie 31, Äänekoski, puh Ruukin voimalaitoksen rakentaminen Siikajokeen, Siikajoki

Hakija Koskienergia Oy, Kotakennääntie 31, Äänekoski, puh Ruukin voimalaitoksen rakentaminen Siikajokeen, Siikajoki Dnro PSAVI/80/04.09/2012 12.6.2014 KUULUTUS Vesilain mukainen lupahakemus Hakija Koskienergia Oy, Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski, puh. 010 45 11 Asia Ruukin voimalaitoksen rakentaminen Siikajokeen,

Lisätiedot

Merikosken voimalaitoksen vahingonvaaraselvityksen päivitys. Etelärannan maapadon ja lamellipadon päivitys suurtulvavirtaamalle

Merikosken voimalaitoksen vahingonvaaraselvityksen päivitys. Etelärannan maapadon ja lamellipadon päivitys suurtulvavirtaamalle Oulun Energia Oulun kaupunki, tekninen keskus Merikosken voimalaitoksen vahingonvaaraselvityksen päivitys. Etelärannan maapadon ja lamellipadon päivitys suurtulvavirtaamalle HQ1/250 22.12.2004 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen

asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen Kemijoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja Lappi 17.12.2012 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 26.11.2012 klo 15:00 Kemijoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja 1

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN HYDRAULINEN MALLINNUS

KOKEMÄENJOEN HYDRAULINEN MALLINNUS KOKEMÄENJOEN HYDRAULINEN MALLINNUS JÄÄPATOJEN AIHEUTTAMAT TULVATILANTEET TULEVAISUUDEN SKENAARIOISSA Risto Kirves Harri Koivusalo Teemu Kokkonen Aalto-yliopisto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Porin JOKIKESKUS 1(6) Vesistö

Porin JOKIKESKUS 1(6) Vesistö Porin JOKIKESKUS 1(6) 1. VESISTÖ Kokemäenjoen vesistön valuma-alueen pinta-ala on noin 27.000 km 2 ja järvisyysprosentti noin 11. on Suomen neljänneksi suurin. 2. TILASTO- JA HISTORIATIETOA Porin läpi

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.11.2015, Anna Kurkela Esityksen sisältö TRHS prosessi Yhteistyötahot Tulvakartoitus Rajavesiyhteistyö

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Siikajoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Siikajoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Siikajoen vesistöalueella Vesistö: 57 Siikajoen vesistöalue Organisaatio(t): POPELY Pvm: 31.3.2011 Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Tulvariskien alustava arviointi Siikajoen vesistöalueella

Lisätiedot

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa Paikkatietomarkkinat 4.11.2009 Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Tulvatilannekuva Suomessa Toiminta tulvan uhatessa ja itse tulvatilanteessa

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Jänisjoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Jänisjoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Jänisjoen vesistöalueella 2011 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Sisällysluettelo 1. TAUSTAA... 3 2. VESISTÖN KUVAUS... 4 2.1. Hydrologia... 6 2.2. Maankäyttö... 9 2.3. Kulttuuriperintö

Lisätiedot

Paikka: Pellon kunnantalo. Aika: klo 12:00. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Esityslistan hyväksyminen

Paikka: Pellon kunnantalo. Aika: klo 12:00. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Esityslistan hyväksyminen Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 19.4.2013 klo 12:00 Tornionjoen tulvaryhmän 4. 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3 Esityslistan hyväksyminen 4 Edellisen n hyväksyminen 5 Tornionjoen tulvaselvitys

Lisätiedot

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Päiväys Datum 29.07.2011 Seinäjoki Dnro Dnr EPOELY/75/07.02/2011 Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Asia / Ärende

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2010:1. Helsingin kaupungin tulvastrategia

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2010:1. Helsingin kaupungin tulvastrategia Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 200: Helsingin kaupungin tulvastrategia Tulviin varautuminen Helsingin kaupungissa Joulukuu 2008 Viite: 8220495 Pvm: 9.2.2008

Lisätiedot

ULJUAN TEKOJÄRVEEN LIITTYVÄT KESKEISET LUPAPÄÄTÖKSET JA SÄÄNNÖSTELYKÄYTÄNNÖT

ULJUAN TEKOJÄRVEEN LIITTYVÄT KESKEISET LUPAPÄÄTÖKSET JA SÄÄNNÖSTELYKÄYTÄNNÖT Veli Pekka Latvala 2.10.2014 ULJUAN TEKOJÄRVEEN LIITTYVÄT KESKEISET LUPAPÄÄTÖKSET JA SÄÄNNÖSTELYKÄYTÄNNÖT Siikajoen vesistöalueella sijaitsee neljä säännösteltyä järveä. Vesistöalueella käytettävissä oleva

Lisätiedot

INARIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY MIKSI JA MITEN?

INARIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY MIKSI JA MITEN? INARIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY MIKSI JA MITEN? Erkki A. Järvinen 10.06.2009 22.6.2009 Borisogleb -63 Melkefoss - 78 Skogfoss -64 Hevoskoski -70 Rajakoski -56 Jäniskoski -38 & -50 Kaitakoski -59 Niskakoski -42

Lisätiedot

KORTTEISEN TEKOJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN LOPETTAMINEN, KALATIEN, POHJAPADON JA SILLAN RAKENTAMINEN, MUUTOSSUUNNITTELUN TIEDOTUSTILAISUUS

KORTTEISEN TEKOJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN LOPETTAMINEN, KALATIEN, POHJAPADON JA SILLAN RAKENTAMINEN, MUUTOSSUUNNITTELUN TIEDOTUSTILAISUUS 4.10.2013 KORTTEISEN TEKOJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN LOPETTAMINEN, KALATIEN, POHJAPADON JA SILLAN RAKENTAMINEN, MUUTOSSUUNNITTELUN TIEDOTUSTILAISUUS Hanke: Paikka: Aika: Läsnä: Kortteisen tekojärven säännöstelyn

Lisätiedot

Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 2 2009 Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Mika Pylvänäinen, Diar Isid ja Marko Aalto Kainuun ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

Lisätiedot

Kalajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Kalajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 2 2008 Kalajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Mika Savolainen ja Pekka Leiviskä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Pohjois-Savon ELY-keksus, Tuulikki Miettinen 10.7.2012 1 Aiemmat hankkeet Järvet laskettu vuonna1909 laskun

Lisätiedot

PIELISEN JUOKSUTUKSEN KEHITTÄMINEN

PIELISEN JUOKSUTUKSEN KEHITTÄMINEN 20.12.2010 PIELISENJUOKSUTUKSENKEHITTÄMINEN Yhteenvetovuosina2007 2010tehdyistäselvityksistä OyVesirakentajaPohjois-Karjalanelinkeino-,liikenne-jaympäristökeskus SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2. Alueenkuvaus...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lapua Alahärmä yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Lapua Alahärmä yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Lapua Alahärmä yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 3.2.2012 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi 2 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

61 Iijoen vesistöalue

61 Iijoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 143(196) 61 Iijoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 14 191 km 2 Järvisyys 5,7 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 40, Iijoen vesistön keski- ja yläosa Voimalaitokset

Lisätiedot

Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämisselvitys. Yleisötilaisuus 26.2.2014

Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämisselvitys. Yleisötilaisuus 26.2.2014 Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämisselvitys Yleisötilaisuus 26.2.2014 Tavoite Pyritään varautumaan äkillisiin ja voimakkaisiin tulvatilanteisiin sekä pitkäaikaisiin virtaamien muutoksiin

Lisätiedot

Selvitys jäitä pidättävien rakenteiden vaikutuksista jääpatojen aiheuttamiin vedenkorkeuksiin Kokemäenjoen alaosalla

Selvitys jäitä pidättävien rakenteiden vaikutuksista jääpatojen aiheuttamiin vedenkorkeuksiin Kokemäenjoen alaosalla Porin kaupunki 8 6 4 0 - -4-6 -8-10 0 5000 10000 15000 0000 5000 30000 350 Selvitys jäitä pidättävien rakenteiden vaikutuksista jääpatojen aiheuttamiin vedenkorkeuksiin Kokemäenjoen alaosalla SYKE/VK/VVA

Lisätiedot

Kemijärven yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Kemijärven yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Kemijärven yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Kemijärven yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 1 Sisältö Sisältö... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia...

Lisätiedot

Liite 2: Terminologia

Liite 2: Terminologia Liite 2: Terminologia Alin rakentamiskorkeus Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita, kuten rakennuksen alapohjaa. Tulvakorkeuden

Lisätiedot

Harjunpa njoen ka nto uoman mitoitukseen liittyva avotila- ja ja patolaskennat

Harjunpa njoen ka nto uoman mitoitukseen liittyva avotila- ja ja patolaskennat Harjunpa njoen ka nto uoman mitoitukseen liittyva avotila- ja ja patolaskennat Juha Aaltonen, 2.12.2015 Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Taustaa... 2 2.1. Tehtävänanto...

Lisätiedot

Hydrologiset tarkastelut Satakunnassa

Hydrologiset tarkastelut Satakunnassa Hydrologiset tarkastelut Satakunnassa Tiia Vento, Markus Huttunen Vesikeskus/vesistömalliryhmä Suomen ympäristökeskus 27.01.2015 Sisällys 1 VEMALA-malli... 1 2 Lapinjoki 33... 3 3 Pyhäjoki 34.06... 6 1

Lisätiedot

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Yleisötilaisuus 21.3.2013 Siilinjärven kunnantalo Taustaa Järvet on laskettu vuonna1909 Perustuu kuvernöörin päätökseen 30.11.1909

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI KEVÄTÖN- JA PÖLJÄNJÄRVEN ALIVEDENKORKEUDEN NOSTAMISVAIHTOEHDOISTA

YHTEENVETORAPORTTI KEVÄTÖN- JA PÖLJÄNJÄRVEN ALIVEDENKORKEUDEN NOSTAMISVAIHTOEHDOISTA Päivämäärä 2.11.2012 YHTEENVETORAPORTTI KEVÄTÖN- JA PÖLJÄNJÄRVEN ALIVEDENKORKEUDEN NOSTAMISVAIHTOEHDOISTA SIILINJÄRVI Laatinut Dipl.ins. Hannu Alatalo Maveplan Oy 1. JOHDANTO Kesällä 2012 Maveplan Oy käynnisti

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Pöntiönjoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Pöntiönjoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Pöntiönjoen vesistöalueella Vesistö: 52 Pöntiönjoen vesistö Organisaatio(t): Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pvm: 31.3.2011 Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Sisällysluettelo 1. TAUSTAA...

Lisätiedot

Lahden kaupunki Hämeen ELY-keskus

Lahden kaupunki Hämeen ELY-keskus 11.12.2017 Esiselvitys Ruuhijärven, Salajärven ja Kukkasjärvien vedenkorkeusvaihtelun muuttamismahdollisuuksista Lahti, Nastola Lahden kaupunki Hämeen ELY-keskus 1 Sisällys 1 Tausta... 4 2 Lähtötiedot...

Lisätiedot

MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA. Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA. Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus SISÄLTÖ VIRTAAMA Mikä se on ja miten se lasketaan? Virtaamien vaihteleminen Minimivirtaamat luonnon

Lisätiedot

Juha Laasonen 26.8.2013

Juha Laasonen 26.8.2013 1 (6) LOHIJÄRVEN MAAPADON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS V.. PTL 19.2 MUKAINEN YHTEENVETO EDELLISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHDYISTÄ TÖISTÄ, TARKASTUKSISTA JA MITTAUKSISTA SEKÄ ALUSTAVA ARVIO PADON KUNNOSTA

Lisätiedot

49 Perhonjoen vesistöalue

49 Perhonjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 117(196) 49 Perhonjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 2 524 km 2 Järvisyys 3,4 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 32, Murikinkoski rautatiesilta Vesistönro

Lisätiedot

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä 25.11.2013 Vesiasetus 11 Työkohteista sekä rakennelmista ja laitteista laadittavat piirustukset Alueesta, jolle vesitaloushankkeen

Lisätiedot

ENNAKKOTORJUNTATOIMENPITEET

ENNAKKOTORJUNTATOIMENPITEET Vastaanottaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Alustava selvitys Päivämäärä 26.6.2014 Viite 1510007427 SIIKAJOEN JÄÄPATOPAIKAT JA MAHDOLLISET ENNAKKOTORJUNTATOIMENPITEET 1 Tarkastus 24.6.2014

Lisätiedot

TÄHÄN MENNESSÄ TEHTYJEN LYHYTAIKAISSÄÄNNÖSTELYLASKELMIEN YHTEENVETO

TÄHÄN MENNESSÄ TEHTYJEN LYHYTAIKAISSÄÄNNÖSTELYLASKELMIEN YHTEENVETO JNi Sivu 1 (2) Rev 0 3.9.2012 PIelisjoen juoksutuksen kehittämisen työryhmä Neuvottelu 31.8.2012 / Pohjois-Karjalan ELY-keskus TÄHÄN MENNESSÄ TEHTYJEN LYHYTAIKAISSÄÄNNÖSTELYLASKELMIEN YHTEENVETO Virtausmalli

Lisätiedot

Vesistö ja keskivedenkorkeus. Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus,

Vesistö ja keskivedenkorkeus. Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus, Vesistö ja keskivedenkorkeus Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus, 7.4.2017 Sisältö Vesistö Rantaviiva Keskivesi Näiden keskinäiset yhteydet 2 Vesistö Vesilain 1. luvun

Lisätiedot

Lyhytaikaissäätöselvityksen tulokset. Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmä

Lyhytaikaissäätöselvityksen tulokset. Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmä Lyhytaikaissäätöselvityksen tulokset Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmä Esityksen sisältö Pielisjoen lyhytaikaissäätöselvityksen tausta ja tavoitteet Pielisjoen mallinnuksen periaatteet

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella Vesistökunnostuspäivät 13.-14.6.2017, Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Valuma-alue 380 km 2 Pituus n. 40 km Laskee Suomenlahteen Haminassa

Lisätiedot

Punkalaitumenjoen mittaussuunnitelma Pirkanmaan ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus

Punkalaitumenjoen mittaussuunnitelma Pirkanmaan ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus 23.12.2016 Punkalaitumenjoen mittaussuunnitelma Pirkanmaan ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho www.jamiaho.fi 1 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Mittaus... 3 2.1

Lisätiedot

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O P E K K A L E I V I S K Ä

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O P E K K A L E I V I S K Ä I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O P E K K A L E I V I S K Ä REFERENSSILISTA, CV JA TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 3.11.2014 Vuoden 2014 tehtyjä ja meneillään olevia projekteja: Hautaperän tekojärven vahingonvaaraselvityksen

Lisätiedot

MUISTIO. Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen ja Mankilan tiestöselvitys, tiedotustilaisuus

MUISTIO. Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen ja Mankilan tiestöselvitys, tiedotustilaisuus MUISTIO Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen ja Mankilan tiestöselvitys, tiedotustilaisuus Aika ja paikka: 16.12.2014 Klo 9.00-, Siikalatvan kunta, Rantsila Gananderin koulu Läsnäolijat:

Lisätiedot

Vesistöjen säännöstelyn haasteet

Vesistöjen säännöstelyn haasteet Vesistöjen säännöstelyn haasteet Olli-Matti Verta, 30.3.2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.4.2010 1 Esityksen sisältö Ilmastonmuutoksen ennustetut vaikutukset vesistöjen vedenkorkeuksiin

Lisätiedot

Paimionjoen säännöstelyn kehittämissuunnitelma

Paimionjoen säännöstelyn kehittämissuunnitelma VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Paimionjoen säännöstelyn kehittämissuunnitelma Raportti ENNAKKOKOPIO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26028 Raportti ENNAKKOKOPIO Puuronen Elisa Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pyhäjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Pyhäjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Pekka Leiviskä ja Veli-Pekka Latvala Pyhäjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 13.11.2009 POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 2 Kannen kuva: Haapaveden turvevoimala kevään 2000 tulvalla. Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Tulvariskien hallinnan suunnittelu Tulvariskien hallinnan suunnittelu Kemijoen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnin sidosryhmätyöpaja Rovaniemi 3.12.2013 & Kemijärvi 4.12.2013 Lapin ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat/ Vesivarayksikkö

Lisätiedot

Virtaamaennustein seurattavat vesistöt, ennuste

Virtaamaennustein seurattavat vesistöt, ennuste 16.4.2013 Virtaamaennustein seurattavat vesistöt, ennuste 16.4.2013 Simojoki Simon Asemakylän kohdalla Simon kohdalla virtaamat eivät ole vielä kääntyneet kasvuun vaan ovat noin 30 m 3 /s luokkaa. 16.4.2013

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Kiteenjoen- Tohmajoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Kiteenjoen- Tohmajoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Kiteenjoen- Tohmajoen vesistöalueella 2011 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Sisällysluettelo 1. TAUSTAA... 3 2. VESISTÖN KUVAUS... 4 2.1. HYDROLOGIA... 6 2.2. MAANKÄYTTÖ... 9

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Sotkamo

KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Sotkamo KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Sotkamo KAINUUN ETU OY Kainuun vaelluskalahanke Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI, Finland +358-50-5859459 simo.yli-lonttinen@kainuunetu.fi Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Rovaniemen kaupunki SINETÄN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Hulevesien hallintaa sekä tulvariskialueita koskeva selvitys 150-P14649 30.11.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 24/09/2 Dnro Psy-2008-y-187 Annettu julkipanon jälkeen 10.3.2009 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 24/09/2 Dnro Psy-2008-y-187 Annettu julkipanon jälkeen 10.3.2009 ASIA LUVAN HAKIJAT 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/09/2 Dnro Psy-2008-y-187 Annettu julkipanon jälkeen 10.3.2009 ASIA Siirtoviemärin ja runkovesijohdon rakentaminen Tujuojan, Kuonanjoen, Kuonanjoen täyttökanavan ja Lohijoen alitse sekä

Lisätiedot

Siikajoen Uljuan altaan säännöstelyn kehittäminen. Hydrologiset selvitykset. Johdanto. Ilmastonmuutoksen vaikutus

Siikajoen Uljuan altaan säännöstelyn kehittäminen. Hydrologiset selvitykset. Johdanto. Ilmastonmuutoksen vaikutus 29.9.2014 Jari Uusikivi ja Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus Siikajoen Uljuan altaan säännöstelyn kehittäminen Hydrologiset selvitykset Johdanto Viime vuosina kesän ja alkutalven tulvissa on tullut

Lisätiedot

Lapin tulvatilannekatsaus

Lapin tulvatilannekatsaus Lapin tulvatilannekatsaus 16.4.28 Jää, lumi ja vesitilanne Lumen vesiarvo: Lumen vesiarvo Lapissa on ajankohtaan nähden lähes normaalin suuruinen (ka 14 2 mm/kg/m 2 ) Simo, Kemi ja Tornionjoen valuma alueilla.

Lisätiedot

Liite 3. Terminologia

Liite 3. Terminologia Liite 3. Terminologia Alin rakentamiskorkeus Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita, kuten rakennuksen alapohjaa. Tulvakorkeuden

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Katajaojan mallintaminen paaluvälillä Ylivieskan kaupunki Laatija: Elisa Puuronen

Katajaojan mallintaminen paaluvälillä Ylivieskan kaupunki Laatija: Elisa Puuronen Liite 4 0100-340 Katajaojan mallintaminen paaluvälillä 0+00-47+00 Ylivieskan kaupunki 19.4.2010 Laatija: Elisa Puuronen RAPORTTI Katajaojan mallintaminen paaluvälillä 0+00-47+00 Asiakas Ylivieskan kaupunki/kuntatekniikan

Lisätiedot

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesivara ja ympäristöpalvelut ryhmän esimies Timo

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 58/2011/2 Dnro ISAVI/30/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2011

PÄÄTÖS Nro 58/2011/2 Dnro ISAVI/30/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 58/2011/2 Dnro ISAVI/30/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2011 HAKIJA Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Virtausaukon tekeminen

Lisätiedot

Patorakenteiden periaatekuvia

Patorakenteiden periaatekuvia Patorakenteiden periaatekuvia Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja, Jarkko Nurmi, Reijo Orava, MKJ Patorakenteet Munkin ja tulvauoman sijoittaminen

Lisätiedot

Padotus- ja juoksutusselvitys

Padotus- ja juoksutusselvitys Padotus- ja juoksutusselvitys Iso-Lamujärvi Pyhännän kunta LAATIJAT: POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS: ERIKA TOIVONEN, VELI-PEKKA LATVALA, KIMMO ARONSUU JA KAISA KETTUNEN SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS: JARI UUSIKIVI

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot