ULJUAN TEKOJÄRVEEN LIITTYVÄT KESKEISET LUPAPÄÄTÖKSET JA SÄÄNNÖSTELYKÄYTÄNNÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULJUAN TEKOJÄRVEEN LIITTYVÄT KESKEISET LUPAPÄÄTÖKSET JA SÄÄNNÖSTELYKÄYTÄNNÖT"

Transkriptio

1 Veli Pekka Latvala ULJUAN TEKOJÄRVEEN LIITTYVÄT KESKEISET LUPAPÄÄTÖKSET JA SÄÄNNÖSTELYKÄYTÄNNÖT Siikajoen vesistöalueella sijaitsee neljä säännösteltyä järveä. Vesistöalueella käytettävissä oleva säännöstelytilavuus on yhteensä 178,8 milj.m3. Valtaosa eli 78 % koko vesistöalueen käytettävästä säännöstelytilavuudesta sijaitsee Uljuan tekojärvessä. Muita säännösteltyja järviä ovat Iso-lamujärvi, Kortteinen ja Vähä-Lamujärvi. Tulvan kannalta ongelmallisimmat alueet sijaitsevat joen keski- ja alaosilla. Keskiosalla ongelmat ovat aiheutuneet suurista kevättulvavirtaamista erityisesti Mankilan sekä Paavolan-Rantsilan alueilla. Alueiden tulvaherkkyys johtuu hyvin alavista peltoaukioista. Vuosien 1977 ja 2000 tulvilla veden alla oli noin 3500 ha maaalueita. Uljuan tekojärven säännöstelyllä on osittain pystytty helpottamaan tilannetta tulvaongelmien osalta. Tekojärven kapasiteetti on helpottanut, muttei kuitenkaan kokonaan poistanut tulvavahinkojen uhkaa. Uljuan tekojärveen liittyvät seuraavat keskeiset lupapäätökset: Pohjois-Suomen vesioikeus /64/II Lupa Uljuan tekojärven rakentamiseen Pohjois-Suomen vesioikeus /68/II Uljuan tekojärven rakentamislupa ja Siikajoen vesistön säännöstelylupa Korkein hallinto-oikeus Lupaehdon 4 vähimmäisjuoksutusmuutos Vesioikeus /69/II Revon Sähkö Oy:lle voimalaitoksen rakentamis- ja käyttölupa Pohjois-Suomen vesioikeus /85/II Muutokset säännöstelyn lupaehtoihin Pohjois-Suomen vesioikeus /90/2 Lopputarkastus Vesiylioikeus /1992 Lopputarkastus Korkein hallinto-oikeus Lopputarkastus Vesioikeus /96/2 Muutokset luvan /90/2 velvoitteisiin Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto n:o 61/00/1 Lupaehtojen muutokset /68/II POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, OULU Kutsunumero Veteraanikatu OULU Viestikatu OULU Valtakatu YLIVIESKA

2 2/5 Vaasan hallinto-oikeus /0101/3 Palautettu lyhytaikaissäännöstelyjuoksutus ympäristökeskuksen hakemuksen mukaiseksi Korkein hallinto-oikeus Välipäätös Korkein hallinto-oikeus Kumotaan hallinto-oikeuden päätös, Pohjois-Suomen ympäristölupa viraston päätös voimaan Ympäristölupavirasto Psy-2007-y-119, lupamääräyksen 4 viidennen, kuudennen ja kahdeksannen kappaleen muutos Uljuan tekoaltaan nykyinen säännöstelyohje: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on Siikajoen vesistön rakentamista ja Uljuan tekojärven säännöstelyä koskevan luvan haltija ja rakenteiden omistaja. Tekojärven vedenkorkeuksien säännöstely hoidetaan Uljuan voimalaitoksen ja tulvaluukun avulla. Voimalaitoksen luvanhaltija ja omistaja on Vattenfall Sähköntuotanto Oy. Tekojärvi täytetään Lämsänkosken säännöstelypadon ja täyttökanavan avulla. Tie- ja vesirakennushallitus (nykyinen ELY-keskus) ja Revon Sähkö Oy ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan tie- ja vesirakennushallitus rakentaa valtion kustannuksella Siikajoen säännöstelysuunnitelmaan kuuluvan Uljuan tekojärven ja Revon Sähkö Oy rakentaa sen yhteyteen voimalaitoksen. Sopimuksen mukaan vastuu rakenteista jää tekojärven valmistuttua tie- ja vesirakennushallitukselle ja Revon Sähkö Oy ottaa Uljuan tekojärven valvonnan tehtäväkseen, sekä sitoutuu kustannuksellaan hoitamaan sen säännöstelyä vesioikeuden antaman lupapäätöksen, tie- ja vesirakennushallituksen antamien ohjeiden ja vuosittain laatimien kevättulvaa koskevien ennakkoarvioiden sekä voimalaitoksen tarkoituksenmukaisen käytön vaatimusten mukaisesti. Tie- ja vesirakennushallitus suorittaa kustannuksellaan tarvittavat Uljuan tekojärven rakenteiden korjaukset ja kunnossapidon sekä pitää korvauksetta tekojärven sille suunnitellussa käytössä. Sopimuksen sisältöä, tulkintaa tai soveltamista koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä helmikuun 4 päivänä 1928 annetun lain mukaisesti. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen n:o 61/00/1 mukaan: Siikajoen vesistön säännöstelyä ja Uljuan tekojärven rakentamista koskevan vesioikeuden päätöksen nro 15/68/II lupaehto 4, sellaisena kuin se on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä taltionumero 2742 ja vesioikeuden päätöksellä numero 14/85/III muutettuna voimassa, on muutettu kuulumaan seuraavasti: 4) Sitten kun jäljempänä lupaehdoissa 7), 8) ja 14) mainitut toimenpiteet on suoritettu, hakijalla on oikeus johtaa vettä Siikajoesta tekoaltaaseen ja säännöstellä Siikajoen vedenjuoksua seuraavien määräysten mukaisesti. Säännöstely on hoidettava niin, että säännöstelyn ylärajana on N ,00 m lukuun ottamatta maaliskuun 15. päivän ja huhtikuun 15. päivän välistä aikaa, jona aikana tekojärven vedenpinnan on käytävä tason N ,50 m alapuolella, ja alarajana on murtoviiva, jonka taitepisteet ovat: Pvm Alaraja N43 + [m] , , , , , ,50

3 3/5 Edellä mainittu yläraja saadaan ylittää poikkeuksellisen suurista tulvista tai muista ennalta arvaamattomista ja hakijasta riippumattomista syistä, kuten sateista, tuulista ja lämpötiloista johtuen enintään kolmen vuorokauden aikana 25 cm. Mikäli tällainen ylitys aiheuttaa sellaista vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä, jota tässä lupapäätöksessä tai aikaisemmissa päätöksissä ei ole määrätty korvattavaksi, hakija on velvollinen korvaamaan nämä välittömästi niiden tapahduttua. Uljuan tekojärvestä on juoksutettava vettä ilman lyhytaikaissäännöstelyä. Juoksutusta saadaan muuttaa vuorokauden sisällä korkeintaan kaksi kertaa niin, että uusi juoksutus on vähintään 80 prosenttia ja enintään 125 prosenttia edellisestä juoksutuksesta ja niin, että peräkkäisten vuorokausien keskimääräinen juoksutus noudattaa samaa sääntöä. Tulvasuojelun edellyttäessä, Uljuan tekojärven vedenkorkeuden pitämiseksi säännöstelylle määrätyissä rajoissa tai Siikajoella pidettävien melonta- tai muiden vastaavien tapahtumien juoksutustarpeen tyydyttämiseksi saadaan juoksutusta muuttaa edellä sanottua enemmän. Siikajoen tulvasuojelu on hoidettava niin, että Uljuan tekojärven tilavuuden ylittävä vesimäärä juoksutetaan Lämsänkosken säännöstelypadon ja tekojärven tyhjennyskanavan kautta valtaosaltaan heti tulvan alettua. Hakijan on vuosittain huolehdittava matemaattiseen vesistömalliin perustuvan tulvaennusteen laatimisesta. Suurin altaasta juoksutettava vesimäärä saa olla 50 m³/s. Jäätymisvaiheessa saa tekojärven juoksutus olla enintään 8 m³/s, mikäli vesitilanne mahdollistaa tämän. Lämsänkosken säännöstelypadon juoksutus on hoidettava siten, ettei vedenpinta Lämsänkosken säännöstelypadolla ylitä korkeutta N ,90 m, että Siikajoen uomaan juoksutetaan aina vähintään 0,3 m³/s ja että Siikajoen uomaan juoksutetaan tulovirtaaman ollessa 1 4,5 m³/s vähintään kaksikolmasosaa virtaamasta ja tulovirtaaman ylittäessä 4,5 m³/s noin 3 m³/s. Uljuan tekojärven ja Lämsänkosken säännöstelypadon juoksutukset ja niiden muutokset on lisäksi hoidettava siten, ettei Uljuan tekojärvessä, sen alapuolella tai Lämsänkosken säännöstelypadon alapuolella synny vältettävissä olevia vahinkoja. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä palautettiin Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksellään numero 16/90/2 lisäämä silloin kuudenneksi tullut ja edelleen voimassa oleva kappale, joka kuuluu seuraavasti: Lämsänkosken padon tulvajuoksutuksista on ilmoitettava riittävän hyvissä ajoin kuuluttamalla kahdessa kysymyksessä olevilla paikkakunnilla yleisimmin ilmestyvässä sanomalehdessä tai muulla vastaavalla tavalla. Juoksutuksia tulee muuttaa riittävän hitaasti niin, ettei aiheuteta jääpatoja, rantojen vyörymistä tai laitureiden ynnä muiden rakenteiden särkymistä, eikä muutakaan vältettävissä olevaa haittaa tai vahinkoa. Ympäristölupaviraston päätöksellä Psy-2007-y-119, lupamääräystä 4 muutettiin viidennen, kuudennen ja kahdeksannen kappaleen osalta seuraavasti: Viidenteen kappaleeseen lisättiin lause: Kuitenkin peräkkäisten vuorokausien keskimääräinen juoksutus saa aina poiketa toisistaan 2 m 3 /s. Kuudes kappale täydennettiin kuulumaan seuraavasti: Tulvasuojelun ja tulvantorjunnan edellyttäessä, Uljuan altaan vedenkorkeuden pitämiseksi säännöstelylle määrätyissä rajoissa, jäätymisvaiheessa tai Siikajoella pidettävien melonta- tai muiden vastaavien tapahtumien juoksutustarpeen tyydyttämiseksi saadaan juoksutusta muuttaa edellä sanottua enemmän.

4 4/5 Kahdeksas kappale kuuluu nyt seuraavasti: Jäätymisvaiheen juoksutus tehdään tasaisena ja vesitilanne huomioon ottaen siten, että juoksutus jonkin aikaa jäätymisvaiheen jälkeenkin jatkuu suunnilleen samansuuruisena. Jäätymisvaiheessa saa tekoaltaan juoksutus olla enintään 14 m3/s, mikäli vesitilanne mahdollistaa tämän. Alapuolisessa vesistössä on kartoitettava jääkanneton alue viikko ja kaksi viikkoa jäädytysjuoksutuksen jälkeen kahden vuoden ajan. Tarkkailuraportti on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Nykyinen säännöstelykäytäntö Vattenfall sähköntuontanto Oy:n kanssa on sovittu, että Uljuan tekojärvessä pidetään kesäisin 0,8 m:n vara kesätulvia varten. Tällöin kesäajan vedenkorkeuden tavoitetasona on kevättulvan ja elokuun lopun välisenä aikana pidetty tasoa N ,20 m. Käytännössä juoksutuksia hoidetaan seuraavasti: Allas tyhjennetään maaliskuun loppuun mennessä tasolle vähintään N43 +73,50 m. Mikäli lumen vesiarvot ja valuntaennusteet osoittavat olevan tarvetta alentaa vedenkorkeutta sanotun korkeuden alapuolelle, on juoksutusta jatkettava tarvittaessa niin suurena, että koko altaan varastotilavuus on käytettävissä tulvavesien varastointiin. Kevättulvan jälkeen veden juoksutusta voimalaitokselta jatketaan m3/s vuorokausikeskiarvona laskettuna niin kauan, että altaan vedenkorkeus on enintään tasolla N43 +78,20 m. Kesäalennusjuoksutuksen lisätietoina on käytettävissä tulovirtaama tiedot ja ennusteet. Vedenkorkeuden noustessa tason N43 +78,20 m yläpuolelle aloitetaan tai nostetaan juoksutusta voimalaitoksen kautta. Altaan tulvaluukuista juoksutetaan vain, jos altaan säännöstelyn yläraja uhkaa ylittyä. Syksyllä 31.8 jälkeen ohijuoksutus aloitetaan ja mitoitetaan ennusteiden perusteella, kun Uljuan vedenkorkeus on saavuttanut tason N43 +78,90 m ja tulovirtaama on suurempi kuin voimalaitoksen kautta tapahtuva maksimijuoksutus. Kesäaikana pyritään tasaisiin juoksutuksiin ja hitaisiin juoksutuksien muutoksiin, jotta rantojen vyöryminen ja uoman liettyminen vähenisi ja vesistön moninaiskäyttömahdollisuudet paranisivat. Altaan vedenkorkeus pidetään saakka tasolla N43 +78,20 m ja mennessä vedenpinta saa nousta tasolle N43 +78,90 m. Tämän jälkeen määrääväksi korkeudeksi tulee luparaja N43 +79,00 m. Ylärajan ylittymisen estämiseksi käytetään hyväksi sadantaennusteita ja tulovirtaaman seurantaa. Ennakolta varautuminen syyskuun aikana mahdollisesti tapahtuviin tulviin on sadonkorjuun onnistumisen kannalta katsoen erittäin tärkeää. Ennakointi edellyttää jatkuvaa yhteistyötä ELYkeskuksen ja Vattenfall Oy:n välillä. Lämsänkosken juoksutus: Ohijuoksutus aloitetaan, kun Uljuan säännöstelyaltaan ylävesi ylittää 78,90 arvon ja kun on odotettavissa, että tulovirtaama ylittää 100 m3/s. Voimalaitoksella aloitetaan ohijuoksutus, jos on pelättävissä altaan ylitäyttyminen ja kun voimalaitoksen käyttö ja Lämsänkosken ohijuoksutus ei riitä. Uljuan allas siis täytetään syksyisin sato- ja muokkauskauden päätyttyä Uljuan lupaehtojen säännöstelyn ylärajan mukaiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus määrääsi kirjeellään Vattenfall Sähköntuotanto Oy:lle patoturvallisuuteen vedoten altaan ylärajaksi toistaiseksi N ,20 m. Uljuan maapatojen kuntokartoituksen tulokset ja kaksi kertaa Uljuan tekoaltaan käytön aikana sattuneet patomurtumat edellyttivät erityistä varovaisuutta säännöstelyn käytön osalta. Tällöin käynnistettiin maapatojen perusparannukset.

5 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus palautti kirjeellään Vattenfall Sähköntuotanto Oy:lle, Uljuan tekojärven perusparannustöiden edettyä riittävän pitkälle, säännöstelykäytännöt nykyisten lupaehtojen mukaiseksi kuitenkin niin, että aiemmin sovittuja yleisohjeita noudatetaan mm. kesätulviin varautumisesta. 5/5

LUPAPÄÄTÖS Nro 26/08/2 Dnro Psy-2007-y-119 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 26/08/2 Dnro Psy-2007-y-119 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 26/08/2 Dnro Psy-2007-y-119 Annettu julkipanon jälkeen 26.2.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Siikajoen vesistön säännöstelyä ja Uljuan tekoaltaan rakentamista koskevan päätöksen lupamääräysten muuttaminen,

Lisätiedot

57 Siikajoen vesistöalue

57 Siikajoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 133(196) 57 Siikajoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 318 km 2 Järvisyys 2,2 % Vesistönro Vesistö + hanke Rakennetut MW GWh/a 57 Siikajoen vesistöalue 4,7 15,7

Lisätiedot

Siikajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Siikajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t Kari Arola ja Pekka Leiviskä Siikajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma.......................... P O H J O I S - P O H J A N M A A

Lisätiedot

42 Kyrönjoen vesistöalue

42 Kyrönjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 104(196) 42 Kyrönjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 923 km 2 Järvisyys 1,2 % Vesistönro Vesistö + laitos Rakennetut MW GWh/a 42 Kyrönjoen vesistöalue 17,5 50,8

Lisätiedot

MUISTIO. Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen ja Mankilan tiestöselvitys, tiedotustilaisuus

MUISTIO. Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen ja Mankilan tiestöselvitys, tiedotustilaisuus MUISTIO Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen ja Mankilan tiestöselvitys, tiedotustilaisuus Aika ja paikka: 16.12.2014 Klo 9.00-, Siikalatvan kunta, Rantsila Gananderin koulu Läsnäolijat:

Lisätiedot

INARIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY MIKSI JA MITEN?

INARIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY MIKSI JA MITEN? INARIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY MIKSI JA MITEN? Erkki A. Järvinen 10.06.2009 22.6.2009 Borisogleb -63 Melkefoss - 78 Skogfoss -64 Hevoskoski -70 Rajakoski -56 Jäniskoski -38 & -50 Kaitakoski -59 Niskakoski -42

Lisätiedot

53 Kalajoen vesistöalue

53 Kalajoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 125(196) 53 Kalajoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 247 km 2 Järvisyys 1,8 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 34, Siiponjoki nro 35, Hamari jokisuu Vesistönro

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 86/06/2 Dnro Psy-2006-y-114 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 86/06/2 Dnro Psy-2006-y-114 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 86/06/2 Dnro Psy-2006-y-114 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2006 1 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjois-Suomen vesioikeuden Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen vesistön säännöstelyn lopputarkastusta

Lisätiedot

Säännöstelyn lupaehtojen tilapäinen muuttaminen Kätkänjärvellä, Alajärvi. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Säännöstelyn lupaehtojen tilapäinen muuttaminen Kätkänjärvellä, Alajärvi. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 32/2014/2 Dnro LSSAVI/29/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2014 ASIA Säännöstelyn lupaehtojen tilapäinen muuttaminen Kätkänjärvellä, Alajärvi HAKIJA Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

Inarijärven säännöstelyn toteutuminen vuosina Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Inarijärven säännöstelyn toteutuminen vuosina Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Inarijärven säännöstelyn toteutuminen vuosina 2014 2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Juha-Petri Kämäräinen 17.9.2015 Keskiennusteen (15.9.2014) mukainen suunnitelma 15.9.2014 ennuste

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 89/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-220

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 89/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-220 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 89/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-220 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Väliaikainen poikkeaminen veden ottamista ja johtamista Paimionjoesta

Lisätiedot

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi PÄÄTÖS Nro 79/06/1 Dnro ISY-2006-Y-125 Annettu julkipanon jälkeen 2.8.2006 HAKIJA Vattenfall Sähköntuotanto Oy ASIA Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä

Lisätiedot

Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 2 2009 Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Mika Pylvänäinen, Diar Isid ja Marko Aalto Kainuun ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

Lisätiedot

Siikajoen Uljuan altaan säännöstelyn kehittäminen. Hydrologiset selvitykset. Johdanto. Ilmastonmuutoksen vaikutus

Siikajoen Uljuan altaan säännöstelyn kehittäminen. Hydrologiset selvitykset. Johdanto. Ilmastonmuutoksen vaikutus 29.9.2014 Jari Uusikivi ja Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus Siikajoen Uljuan altaan säännöstelyn kehittäminen Hydrologiset selvitykset Johdanto Viime vuosina kesän ja alkutalven tulvissa on tullut

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN Vastaanottaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Alustava selvitys Päivämäärä 10.10.2014 Viite 1510007427 RUUKINKOSKEN POHJAPADON VAIKUTUS MANKI- LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN

Lisätiedot

Turun kaupunki Paimionjoen säännöstelijänä Irina Nordman/Liisa Piirtola 15.6.2011/27.5.2013

Turun kaupunki Paimionjoen säännöstelijänä Irina Nordman/Liisa Piirtola 15.6.2011/27.5.2013 Turun kaupunki Paimionjoen säännöstelijänä Irina Nordman/Liisa Piirtola 15.6.2011/27.5.2013 Lupatilanne Säännöstely perustuu Länsi-Suomen vesioikeuden 26.3.1964 antamaan päätökseen (Nro S-81/706), jonka

Lisätiedot

44 Lapuanjoen vesistöalue

44 Lapuanjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 109(196) 44 Lapuanjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 122 km 2 Järvisyys 2,9 % Yleistä Lapuanjoki alkaa Alavudenjärvestä ja virtaa Alavuden, Kuortaneen, Lapuan,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 121/07/1 Dnro ISY-2007-Y-132 Annettu julkipanon jälkeen Stora Enso Publication Papers Oy Ltd

PÄÄTÖS Nro 121/07/1 Dnro ISY-2007-Y-132 Annettu julkipanon jälkeen Stora Enso Publication Papers Oy Ltd PÄÄTÖS Nro 121/07/1 Dnro ISY-2007-Y-132 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2007 HAKIJA Stora Enso Publication Papers Oy Ltd ASIA Enäjärven ynnä muiden järvien säännöstelyä koskevan päätöksen nro 50/Va/73

Lisätiedot

Inarijärven säännöstelyn sopeuttaminen ilmastonmuutokseen

Inarijärven säännöstelyn sopeuttaminen ilmastonmuutokseen Inarijärven säännöstelyn sopeuttaminen ilmastonmuutokseen Inarijärven säännöstelyn seurantaryhmä 18.9.2014 Juha Aaltonen @jkaalton Suomen ympäristökeskus Sää muuttuu, ilmasto muuttuu Sää kuvaa maapallon

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 48/11/2 Dnro PSAVI/157/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 48/11/2 Dnro PSAVI/157/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 48/11/2 Dnro PSAVI/157/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Korpisenlampien ja Iso-Juurikkajärven säännöstelyn alarajojen nostaminen ja Iso-Juurikkajärven

Lisätiedot

Säännöstelyn lupaehtojen tilapäinen muuttaminen Vissaveden, Venetjoen ja Patanan tekojärvillä, Halsua, Kaustinen, Kokkola, Veteli, Vimpeli

Säännöstelyn lupaehtojen tilapäinen muuttaminen Vissaveden, Venetjoen ja Patanan tekojärvillä, Halsua, Kaustinen, Kokkola, Veteli, Vimpeli Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 27/2014/2 Dnro LSSAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Säännöstelyn lupaehtojen tilapäinen muuttaminen Vissaveden, Venetjoen ja Patanan tekojärvillä,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 55/12/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2012 Annettu ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 55/12/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2012 Annettu ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 55/12/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2012 Annettu 17.8.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oulujärven, Onto- ja Sotkamonjärvien sekä Kianta- ja Vuokkijärven säännöstelyä koskevien lupaehtojen tilapäinen muuttaminen

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

Tilapäinen poikkeaminen Kiikoisjärven ja Mouhijärven säännöstelyluvan lupamääräyksistä,

Tilapäinen poikkeaminen Kiikoisjärven ja Mouhijärven säännöstelyluvan lupamääräyksistä, Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 20/2017/2 Dnro LSSAVI/1149/2017 Annettu julkipanon jälkeen 10.3.2017 ASIA Tilapäinen poikkeaminen Kiikoisjärven ja Mouhijärven säännöstelyluvan lupamääräyksistä, Sastamala

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 13/2014/2 Dnro PSAVI/30/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 13/2014/2 Dnro PSAVI/30/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 13/2014/2 Dnro PSAVI/30/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2014 ASIA Poikkeamislupahakemus säännöstelyn lupaehtojen tilapäiseksi muuttamiseksi Kalajoen vesistöalueella koskien Korpisen,

Lisätiedot

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Liite ELY-keskuksen ja kuntien väliseen puitesopimukseen 1. Johdanto Karvianjoen vesistön säännöstelyjen kehittämistarkastelut toteutettiin pääosin

Lisätiedot

Tilapäinen poikkeaminen Näsijärven säännöstelyluvan lupamääräyksistä Tampere, Ylöjärvi, Ruovesi

Tilapäinen poikkeaminen Näsijärven säännöstelyluvan lupamääräyksistä Tampere, Ylöjärvi, Ruovesi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 19/2016/2 Dnro LSSAVI/848/2016 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2016 ASIA Tilapäinen poikkeaminen Näsijärven säännöstelyluvan lupamääräyksistä Tampere, Ylöjärvi, Ruovesi HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/12/2 Dnro PSAVI/71/04.09/2011 Annettu

PÄÄTÖS Nro 18/12/2 Dnro PSAVI/71/04.09/2011 Annettu 1 PÄÄTÖS Nro 18/12/2 Dnro PSAVI/71/04.09/2011 Annettu 6.3.2012 ASIA HAKIJA Ontojärven ja Sotkamonjärvien säännöstelylupapäätöksen kevään pakkojuoksutusrajaa koskevan lupamääräyksen 2b kumoaminen, Kajaani

Lisätiedot

Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeus- ja virtaama-analyysi

Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeus- ja virtaama-analyysi Suomen ympäristökeskus SYKE Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeus- ja virtaama-analyysi Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys Oksala Alina 30.8.2017 Kuhalankosken pato. Hämeen ELY-keskus. Sisällys

Lisätiedot

Iijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Iijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Alueelliset ympäristöjulkaisut 360 Kari Arola ja Pekka Leiviskä Iijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma... POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l

Lisätiedot

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TAMMELAN KUNTA Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 659-P17905

Lisätiedot

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista Marja Wuori Sisältö Yleistä Haastateltavat Virkistyskäyttö Kokemukset vedenkorkeuksista Yleistä Yläosa: Uimaharju-Kaltimo Keskiosa: Kaltimo-Kuurna

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 35/11/2 Dnro PSAVI/23/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 35/11/2 Dnro PSAVI/23/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 35/11/2 Dnro PSAVI/23/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Vuokkijärven säännöstelyn lupamääräysten tilapäinen muuttaminen kesäaikaisen vedenkorkeuden tavoitetason

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 40/2004/3 Dnro LSY-2004-Y-239. jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 40/2004/3 Dnro LSY-2004-Y-239. jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 40/2004/3 Dnro LSY-2004-Y-239 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2004 ASIA HAKIJA Väliaikainen poikkeaminen Lohjanjärven säännöstelyssä noudatettavista

Lisätiedot

Pielisen vedenkorkeudet ja juoksuttaminen

Pielisen vedenkorkeudet ja juoksuttaminen Pielisen vedenkorkeudet ja juoksuttaminen Vesilain 19:7 ja 19:8 mukainen menettely juoksuttamisen mahdolliseksi muuttamiseksi Aloitusneuvottelu 16.6.2015 Esityksen sisältö Ajankohtaista & kertausta Aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

Tilapäinen poikkeaminen Näsijärven säännöstelyn ylärajaa koskevista lupamääräyksistä, Tampere, Ylöjärvi, Ruovesi

Tilapäinen poikkeaminen Näsijärven säännöstelyn ylärajaa koskevista lupamääräyksistä, Tampere, Ylöjärvi, Ruovesi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 7/2012/2 Dnro LSSAVI/3/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA Tilapäinen poikkeaminen Näsijärven säännöstelyn ylärajaa koskevista lupamääräyksistä, Tampere,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Viurusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja vesilain mukainen poikkeuslupa sekä toiminnan- ja

Lisätiedot

SIIKAJOEN TULVARISKIEN HALLINNAN JA SÄÄNNÖSTELYN KEHITTÄMINEN

SIIKAJOEN TULVARISKIEN HALLINNAN JA SÄÄNNÖSTELYN KEHITTÄMINEN SIIKAJOEN TULVARISKIEN HALLINNAN JA SÄÄNNÖSTELYN KEHITTÄMINEN Projekti Asia Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen Ohjausryhmän kokous Päiväys 4.9.2014 Aika Klo 10-12.45 Paikka Toteuttaja

Lisätiedot

KEMIJOKI OY

KEMIJOKI OY KEMIJOKI OY 1.10.2009 1.10.2009/RKa/mil Kemijoki RANNANSUOJAUS UIMARANNAN KUNNOSTUS UIMARANNAN KUNNOSTUS Tekstiä arial narrow fontilla ja koko 20... LEIRINTÄALUE 1.10.2009/RKa/mil TAMMALAAKSON KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

SIIKAJOEN TULVARISKIEN HALLINNAN JA SÄÄNÖSTELYN KEHITTÄMINEN

SIIKAJOEN TULVARISKIEN HALLINNAN JA SÄÄNÖSTELYN KEHITTÄMINEN SIIKAJOEN TULVARISKIEN HALLINNAN JA SÄÄNÖSTELYN KEHITTÄMINEN Projekti Asia Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen Ohjausryhmän kokous Päiväys 13.5.2014 Aika Klo 10-13.10 Paikka Toteuttaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 HAKIJA Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ASIA Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyluvan lupaehdon 1) muuttaminen palauttamalla

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Lapuanjoen vesistöalueella

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Lapuanjoen vesistöalueella Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Lapuanjoen vesistöalueella Työpaja 1 11.9.2013 Katja Haukilehto 11.3.2014 Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Suunnittelua sekä tulvasuojelu- ja järjestelytöitä tehty

Lisätiedot

Vesistöjen säännöstelyn haasteet

Vesistöjen säännöstelyn haasteet Vesistöjen säännöstelyn haasteet Olli-Matti Verta, 30.3.2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.4.2010 1 Esityksen sisältö Ilmastonmuutoksen ennustetut vaikutukset vesistöjen vedenkorkeuksiin

Lisätiedot

Ympäristökeskus on perustellut hakemusta seuraavasti:

Ympäristökeskus on perustellut hakemusta seuraavasti: PÄÄTÖS Nro 23/05/2 Dnro ISY-2005-Y-52 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2005 HAKIJA Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ASIA Väliaikainen poikkeaminen Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta HAKEMUS Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 176/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 226

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 176/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 226 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 176/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 226 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Vesilain 12 luvun 19 :n mukainen hakemus poiketa Länsi Suomen

Lisätiedot

Päijänteen säännöstelyn vaikutukset vuonna 2005

Päijänteen säännöstelyn vaikutukset vuonna 2005 Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen & Olli-Matti Verta 10.5.2007 Päijänteen säännöstelyn vaikutukset vuonna 2005 1 Lähtökohdat Päijänteen säännöstelyn kehittämisselvityksen perusteella esitettiin konkreettisia

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 30/05/2 Dnro Psy-2005-y-49 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 30/05/2 Dnro Psy-2005-y-49 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 30/05/2 Dnro Psy-2005-y-49 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2005 1 ASIA LUVAN HAKIJA Siikajoen vähävetisen uoman pohjapatojen kunnostaminen, Rantsila, Pulkkila ja Kestilä Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Yleisötilaisuus 21.3.2013 Siilinjärven kunnantalo Taustaa Järvet on laskettu vuonna1909 Perustuu kuvernöörin päätökseen 30.11.1909

Lisätiedot

1) Väliaikainen poikkeaminen Punelian säännöstelyn lupaehdoista, Loppi 2) Väliaikainen poikkeaminen Nuuksion Pitkäjärven säännöstelyn lupaehdoista,

1) Väliaikainen poikkeaminen Punelian säännöstelyn lupaehdoista, Loppi 2) Väliaikainen poikkeaminen Nuuksion Pitkäjärven säännöstelyn lupaehdoista, Etelä-Suomi PÄÄTÖKSET 1) Nro 58/2014/2 2) Nro 59/2014/2 3) Nro 60/2014/2 1) Dnro ESAVI/41/04.09/2014 2) Dnro ESAVI/42/04.09/2014 3) Dnro ESAVI/43/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 23.4.2014 ASIAT 1)

Lisätiedot

Virtaamaennustein seurattavat vesistöt, ennuste

Virtaamaennustein seurattavat vesistöt, ennuste 16.4.2013 Virtaamaennustein seurattavat vesistöt, ennuste 16.4.2013 Simojoki Simon Asemakylän kohdalla Simon kohdalla virtaamat eivät ole vielä kääntyneet kasvuun vaan ovat noin 30 m 3 /s luokkaa. 16.4.2013

Lisätiedot

Kevättömän ja Pöljänjärven alivedenkorkeuden nostaminen -hanke Esiselvitykset ja kunnan päätökset

Kevättömän ja Pöljänjärven alivedenkorkeuden nostaminen -hanke Esiselvitykset ja kunnan päätökset Kevättömän ja Pöljänjärven alivedenkorkeuden nostaminen -hanke Esiselvitykset ja kunnan päätökset Yleisötilaisuus 25.9.2012 Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen Siilinjärven kunta Taustaa Ranta-asukkaat

Lisätiedot

Pielisen säännöstelyselvitykset. Yhteenveto keskeisimmistä tuloksista Neuvottelu

Pielisen säännöstelyselvitykset. Yhteenveto keskeisimmistä tuloksista Neuvottelu Pielisen säännöstelyselvitykset Yhteenveto keskeisimmistä tuloksista Neuvottelu 16.6.2014 Pielinen ympäristöineen SYKE ja Maanmittauslaitos 7/MML/10 Pielisen säännöstelyselvitykset Aloitteentekijöinä selvitystyölle

Lisätiedot

Lyhytaikaissäätöselvityksen tulokset. Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmä

Lyhytaikaissäätöselvityksen tulokset. Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmä Lyhytaikaissäätöselvityksen tulokset Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmä Esityksen sisältö Pielisjoen lyhytaikaissäätöselvityksen tausta ja tavoitteet Pielisjoen mallinnuksen periaatteet

Lisätiedot

Säännöstelyn lupaehtojen tilapäinen muuttaminen Kiikoisjärvellä ja Mouhijärvellä, Sastamala

Säännöstelyn lupaehtojen tilapäinen muuttaminen Kiikoisjärvellä ja Mouhijärvellä, Sastamala Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 30/2014/2 Dnro LSSAVI/25/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2014 ASIA Säännöstelyn lupaehtojen tilapäinen muuttaminen Kiikoisjärvellä ja Mouhijärvellä, Sastamala

Lisätiedot

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus Tulvat Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleisesti ELY-keskuksien tulvatehtävistä Tulvien luokittelu ja syyt Tulvien esiintyminen Itä-Suomessa Tulvariskit

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys tulokset ja johtopäätökset

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys tulokset ja johtopäätökset Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys tulokset ja johtopäätökset Padotus- ja juoksutusselvitykseen liittyvä 2. neuvottelu 19.6.2017 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Joensuu Esityksen sisältö Pielisen padotus-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 218 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 218 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 21/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 218 Annettu julkipanon jälkeen 26.2.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Muutoshakemus Länsi Suomen vesioikeuden 11.3.1985 antamaan päätökseen

Lisätiedot

Pohjois-Savo ASIA SAAJA. KUOPION ENERGIA OY Haapaniementie 32 PL 105, Kuopio ASIAN VIREILLE TULO

Pohjois-Savo ASIA SAAJA. KUOPION ENERGIA OY Haapaniementie 32 PL 105, Kuopio ASIAN VIREILLE TULO PÄÄTÖS 25.9.2017 POSELY/2217/2015 Pohjois-Savo ASIA SAAJA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan

Lisätiedot

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma 28.9.2015 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä www.leiviska.fi 2 Sisällysluettelo 1 ASETETTU TAVOITE... 3 2 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA AINEISTO...

Lisätiedot

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella Vesistökunnostuspäivät 13.-14.6.2017, Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Valuma-alue 380 km 2 Pituus n. 40 km Laskee Suomenlahteen Haminassa

Lisätiedot

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Pohjois-Savon ELY-keksus, Tuulikki Miettinen 10.7.2012 1 Aiemmat hankkeet Järvet laskettu vuonna1909 laskun

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 30/2014/2 Dnro ISAVI/16/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2014

PÄÄTÖS Nro 30/2014/2 Dnro ISAVI/16/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 30/2014/2 Dnro ISAVI/16/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2014 ASIA HAKIJA Tilapäinen poikkeaminen Puulan, Liekuneen ja Ryökäsveden säännöstelyä ja Kissakosken voimalaitoksella

Lisätiedot

Kivijärven säännöstelypäätöksen juoksutussäännön tarkistaminen säännöstelyrajoja muuttamatta, Kivijärvi, Kinnula, Kannonkoski.

Kivijärven säännöstelypäätöksen juoksutussäännön tarkistaminen säännöstelyrajoja muuttamatta, Kivijärvi, Kinnula, Kannonkoski. PÄÄTÖS Nro 79/04/1 Dnro ISY-2004-Y-41 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2004 HAKIJA Vattenfall Tuotantoverkko Oy ASIA Kivijärven säännöstelypäätöksen juoksutussäännön tarkistaminen säännöstelyrajoja muuttamatta,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 10/06/2 Dnro Psy-2005-y-124 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 10/06/2 Dnro Psy-2005-y-124 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 10/06/2 Dnro Psy-2005-y-124 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2006 1 ASIA LUVAN HAKIJA Uljuan tekoaltaan Arkkusaaren ja Tulisaaren patojen luiskaverhouksen vahvistaminen ja tekoaltaan vedenkorkeuden

Lisätiedot

Päätös. Nro 98/2010/4 Dnro ESAVI/232/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2010

Päätös. Nro 98/2010/4 Dnro ESAVI/232/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2010 Päätös Etelä-Suomi Nro 98/2010/4 Dnro ESAVI/232/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2010 ASIA Voikkaan voimalaitospadon hiomokanavan ja nipunsiirtokanavan vesiteiden sulkeminen sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-35

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-35 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-35 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Väliaikainen poikkeaminen Näsijärven säännöstelyssä noudatettavista

Lisätiedot

Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämisselvitys. Yleisötilaisuus 26.2.2014

Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämisselvitys. Yleisötilaisuus 26.2.2014 Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämisselvitys Yleisötilaisuus 26.2.2014 Tavoite Pyritään varautumaan äkillisiin ja voimakkaisiin tulvatilanteisiin sekä pitkäaikaisiin virtaamien muutoksiin

Lisätiedot

Päätös Nro 146/2017/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2566/2015

Päätös Nro 146/2017/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2566/2015 Päätös Nro 146/2017/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2566/2015 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2017 ASIA Vissaveden, Venetjoen ja Patanan tekojärvien säännöstelyn lupaehtojen muuttaminen, Halsua, Kaustinen,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat Kellokosken voimalaitospadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja

Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat Kellokosken voimalaitospadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat Kellokosken voimalaitospadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja 1.6.2006 Oy Vesirakentaja Puhelin Telefax Sähköposti Kotisivu Hiihtomäentie 39 A 1 00800 HELSINKI (09)

Lisätiedot

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.01.2014 1 VL 5. Luku (Ojitus) 3 Ojituksen luvanvaraisuus Ojituksella sekä ojan käyttämisellä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 78/2008/3 Dnro LSY 2008 Y 96 Helsinki Annettu

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 78/2008/3 Dnro LSY 2008 Y 96 Helsinki Annettu LÄNSI SUOMEN PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 78/2008/3 Dnro LSY 2008 Y 96 Helsinki Annettu 1.9.2008 ASIA HAKIJA Tjusterbykosken voimalaitoksen käytön salliminen vesistön säännöstelemiseksi Mustijoessa

Lisätiedot

Itämeren fosforikuorma Suomen vesistöistä

Itämeren fosforikuorma Suomen vesistöistä 27.5.2010 Itämeren fosforikuorma Suomen vesistöistä VESISTÖMALLIJÄRJESTELMÄ Järjestelmä kattaa koko Suomen. Parvisääennusteet/ IL,ECMWF VESISTÖMALLIJÄRJESTELMÄ Vesistölaskenta ja vesistöennusteet Säähavainnot/IL

Lisätiedot

Projekti Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämissuunnitelman laatiminen, suunnittelupalaveri

Projekti Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämissuunnitelman laatiminen, suunnittelupalaveri MUISTIO Projekti Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämissuunnitelman laatiminen, suunnittelupalaveri Paikka Ramboll Finland Oy, Kiviharjuntie 11 Päivämäärä 7.5.2014 (klo 9-12) Läsnäolijat

Lisätiedot

Vattenfall Sähköntuotanto Oy

Vattenfall Sähköntuotanto Oy Vattenfall Sähköntuotanto Oy Venetpalon voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja 28.12.2007 Oy Vesirakentaja Puhelin Telefax Sähköposti Kotisivu Hiihtomäentie 39 A 1 00800 HELSINKI

Lisätiedot

Hankkeen tarkoitus. Vesistötiedot

Hankkeen tarkoitus. Vesistötiedot Päätös Nro 114/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/119/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven padon ja säännöstelyn muuttaminen, järven vedenpinnan väliaikainen laskeminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Lapin tulvatilannekatsaus

Lapin tulvatilannekatsaus Lapin tulvatilannekatsaus 16.4.28 Jää, lumi ja vesitilanne Lumen vesiarvo: Lumen vesiarvo Lapissa on ajankohtaan nähden lähes normaalin suuruinen (ka 14 2 mm/kg/m 2 ) Simo, Kemi ja Tornionjoen valuma alueilla.

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro PSAVI/38/04.09/2010 (Psy-2009-y-93) Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro PSAVI/38/04.09/2010 (Psy-2009-y-93) Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro PSAVI/38/04.09/2010 (Psy-2009-y-93) Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Haapakosken voimalaitoksen ja kalatien rakentamisajan jatkaminen, Haapavesi Koskienergia

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kalajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Kalajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 2 2008 Kalajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Mika Savolainen ja Pekka Leiviskä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Inarijärven säännöstelyn kehittyminen

Inarijärven säännöstelyn kehittyminen Inarijärven säännöstelyn kehittyminen Vedenkorkeusmittareihin perustuva vaikutustarkastelu Teemu Nurmi, Suomen ympäristökeskus Inarijärven seurantaryhmän kokous Esityksen sisältö Mittaritarkastelun taustaa

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro Psy-2005-y-80 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2005 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro Psy-2005-y-80 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2005 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro Psy-2005-y-80 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2005 1 ASIA LUVAN HAKIJA Merikosken voimalaitoksen Lasaretinhaaran patoluukun korvaaminen kiinteällä patorakenteella, Oulu Oulun

Lisätiedot

Kyrönjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma

Kyrönjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1 2007 Kyrönjoen vesistössä sattui 1970- ja 1980-luvuilla sekä viimeksi keväällä 2006 useita vaikeita kevättulvatilanteita. Ne aiheutuivat suurista kevättulvavirtaamista

Lisätiedot

Lapuanjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma

Lapuanjoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelma Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5 2007 Lapuanjoen vesistössä sattui erityisesti 1980-luvulla vaikeita kevättulvatilanteita. Vuonna 1984 tulvavedet jouduttiin johtamaan Lapuanjoen tulvapengerrysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 9/2013/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2013

PÄÄTÖS Nro 9/2013/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2013 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 9/2013/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.1.2013 ASIA HAKIJA Väliaikainen poikkeaminen Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta, Joensuu ja Kontiolahti Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tutkimusluvan saaminen koekalastusta varten Vähä- ja Iso-Pitkusta järville sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Somero

Tutkimusluvan saaminen koekalastusta varten Vähä- ja Iso-Pitkusta järville sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Somero Etelä-Suomi Päätös Nro 84/2011/4 Dnro ESAVI/19/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA HAKIJA Tutkimusluvan saaminen koekalastusta varten Vähä- ja Iso-Pitkusta järville sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Uljuan tekojärven padotus- ja juoksutusselvitys

Uljuan tekojärven padotus- ja juoksutusselvitys TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Uljuan tekojärven padotus- ja juoksutusselvitys Jussi Holm YMPÄRISTÖTEKNIIKKA Diplomityö Lokakuu 2016 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Koulutusohjelma

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Paimionjoen säännöstelyn kehittäminen Somero, Koski Tl.

Paimionjoen säännöstelyn kehittäminen Somero, Koski Tl. 4/2004 11 Petri Elo Paimionjoen säännöstelyn kehittäminen Somero, Koski Tl. Y m p ä r i s t ö o p a s 999 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen monistesarja 4/2004 Petri Elo Paimionjoen säännöstelyn kehittäminen

Lisätiedot

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Tulvavaarakartan laatiminen Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Diar Isid Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus Raportti 9.3.2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

49 Perhonjoen vesistöalue

49 Perhonjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 117(196) 49 Perhonjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 2 524 km 2 Järvisyys 3,4 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 32, Murikinkoski rautatiesilta Vesistönro

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 89/06/2 Dnro ISY-2006-Y-178 Annettu julkipanon jälkeen ProAgria Pohjois-Karjala ry

PÄÄTÖS Nro 89/06/2 Dnro ISY-2006-Y-178 Annettu julkipanon jälkeen ProAgria Pohjois-Karjala ry PÄÄTÖS Nro 89/06/2 Dnro ISY-2006-Y-178 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2006 HAKIJA ProAgria Pohjois-Karjala ry ASIA Pitkälammen säännöstelypäätöksessä nro 103/Va/83, 6.1.1984 määrätyn vedenkorkeuden alarajan

Lisätiedot

Uusi voimalaitos on otettu käyttöön syksyllä 1995. Voimalaitoksen padolla säännöstellään sen yläpuolella sijaitsevia Kolpanjärveä ja Jokijärveä.

Uusi voimalaitos on otettu käyttöön syksyllä 1995. Voimalaitoksen padolla säännöstellään sen yläpuolella sijaitsevia Kolpanjärveä ja Jokijärveä. PÄÄTÖS Nro 2/08/2 Dnro ISY-2007-Y-134 Annettu julkipanon jälkeen 7.1.2008 HAKIJA Joroisten kunta (Joroisten energialaitos) ASIA Liunan voimalaitoksen lupapäätökseen sisältyvien säännöstelymääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot