Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot"

Transkriptio

1 Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot Vantaan III tulvaseminaari Mikko Huokuna, SYKE

2 2 Mikko Sane, SYKE

3 Tulvariskien hallintaa ohjaava lainsäädäntö Tulvariskien hallintaa ohjaavat Sitovat: Laki tulvariskien hallinnasta Asetus tulvariskien hallinnasta Pelastuslaki Vesilaki Maankäyttö- ja rakennuslaki Muut lait ja asetukset Ohjeelliset: Suurtulvatyöryhmän raportti Tulvariskityöryhmän raportti Tulvariskien hallinnan parhaat käytännöt Tulvariskien hallintaa toteuttavat Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat Yleissuunnitelmat suuren tulvan aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi Patojen vahingonvaaraselvitykset Pelastussuunnitelmat Valmiussuunnitelmat Kohdekohtaiset selvitykset Suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista Tulvariskien alustavat arvioinnit Tulvakartat > Tulvariskien hallintasuunnitelmat

4 Laki ja asetus tulvariskien hallinnasta Lain (620/2010) ja asetuksen (659/2010) avulla toimeenpannaan kansallisesti tulvadirektiivi Lainsäädännön tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista tulviin Viranomaistehtävät tulvariskien hallinnassa Vesistötulvien riskinhallinta koko vesistöalueen näkökulmasta Kaikki tulvatyypit mukana

5 Laki- ja asetus tulvariskien hallinasta (2010) - toimeenpano Tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen (2011) Tulvavaara- ja tulvariskikartat (2013) Tulvariskien hallintasuunnitelmat merkittäville tulvariskialueille (2015) -tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet Uudelleentarkastelu kuuden vuoden välein

6 Tulvariskin merkittävyyden arviointi (laki tulvariskien hallinnasta 620/2010, 8 ) Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan todennäköisyys sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset: 1. vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle; 2. välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen keskeytyminen; 3. yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen; 4. pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai 5. korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös alueelliset ja paikalliset olosuhteet

7 Merkittävät tulvariskialueet Yhtään merkittävää hulevesitulvariskialuetta ei nimetty ensimmäisellä kierroksella

8 Ympäristöhallinnon aineistoja tulvariskien hallintaan Tulvariskien alustavan arvioinnin raportit ja materiaali Tulvakartoitukset (paikkatietoaineistot) Tulvavaarakartat Tulvariskikartat (tulossa 2013) Havaitut tulva-alueet Tulvariskien hallintasuunnitelmat merkittäville tulvariskialueille (tulossa 2015) Hydrologiset havainnot (HERTTA) Tulvahavainnot (tulvatietojärjestelmässä; ei vielä avoimena aineistona) Suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista Erilaiset raportit Tulvaennusteet ja varoitukset vesistötulville

9 Tulvariskien alustavan arvioinnin aineistot Raportit tiedot toteutuneista tulvista sekä arvio kunkin vesistöalueen tai merenrannikon osan tulvariskeistä raportit löytyvät ELYittäin > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelun sivut ELY-keskuksittain Tulvariskien alustavan arvioinnin tulva-alue Saatavilla tarvittaessa SYKEstä 9

10 Tulvariskien alustavan arvioinnin tulva-alue kuvaa alavaa aluetta, jolla saattaa olla tulvavaara (arvio erittäin harvinaisen, suuren tulvan alle jäävistä alueista) arvioinnissa on käytetty hydrologisia tietoja ja maanpinnan korkeustietoja suhtauduttava kriittisesti, koska sisältää paljon epävarmuutta esim. korkeustiedon tarkkuus on yleensä vain metrin luokkaa saatavilla tarvittaessa SYKEstä kattavuus:

11 Tulvakartat Tulvavaarakartat Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä tulvan todennäköisyydellä.

12 Tulva-alueen määrittäminen tulva-alue ja vesisyvyys saadaan määritettyä vähentämällä vedenpinnan korkeusmallista maanpinnan korkeusmalli esim. vedenpinta 95,30 m maanpinta 93,60 m = vesisyvyys 1,70 m Vedenpinta Maanpinta Tulva-alue, vesisyvyys

13 Virtaamien ja vedenkorkeuksien määrittäminen sovitetaan havaintoaseman vuosittaisiin ylivirtaamiin / ylivedenkorkeuksiin jokin todennäköisyysjakauma (esim. Gumbel) todennäköisyyksien interpolointi/ekstrapolointi jokikohteilla vedenkorkeuksien laskenta virtaamatiedoista hydraulisella mallilla (virtausmallit) uoman poikkileikkauksille 1-ulotteiset virtausmallit (1D-mallit) helpompia käyttää uoman topografia poikkileikkauksina virtaussuunta poikkileikkaukseen nähden kohtisuora yleensä tasaisen virtauksen laskenta riittää, muuttuvalla virtauksella etenemisnopeus esim. HEC-RAS-virtausmalliohjelma 2-ulotteiset virtausmallit (2D-mallit) monimutkaisempiin virtaustilanteisiin (parempi leviämisen mallinnus) myös virtauksen nopeus ja suunta horisontaalisessa tasossa (x ja y) mallin kalibrointia varten tarvitaan vedenkorkeushavaintoja Elevation (m) Harjoitus Plan: Muutt_01 5/15/ Station (m) Harjoitus Plan: Muutt_01 5/15/ Legend WS 23MAY Ground Bank Sta Legend WS Max WS Ground Bank Sta

14 Tulvavaaravyöhykkeet = määritetyt tulva-alueet -paikkatietoaineisto tulvavaarakartoitettuja alueita tulvatieto-järjestelmässä 84 eri puolilta Suomea (tilanne 1/2013), vesistö- ja meritulvat erikseen aineistopäivitys 2 kertaa vuodessa kullakin toistuvuudella (todennäköisyydellä) on oma karttatasonsa 1/20a (5 %), 1/50a (2 %) (659/2010), 1/100a (1 %), (659/2010), 1/250a (0,4 %), 1/1000a (0,1 %) vesisyvyys vyöhykkeittäin: kuiva maa, m, m, 1-2 m, 2-3 m, yli 3 m, tulvasuojellut alueet, vesistö (silta) myös tulvakartoitettujen alueiden rajat ja infoviivat (vedenpinnankorkeusviivat) sekä käytetty korkeusaineisto alueittain aineisto vapaan käyttöoikeuden piirissä (www.ymparisto.fi/oiva) jatkossa myös WMS-rajapinnan kautta uusi karttapalvelu 2013

15 Mikko Sane, SYKE PDF-muotoiset tulvakartat ja tulvakarttapalvelu vesistötulvista (testikäytössä): 15

16 Mikko Sane, SYKE PDF-muotoiset tulvakartat ja tulvakarttapalvelu vesistötulvista (testikäytössä): 16

17 Tulvariskikartat (merkittävät tulvariskialueet 2013) Alttius vahingoille (haavoittuvuus) Riski» Todennäköisyys x Seuraukset Seuraukset» Vaara x Haavoittuvuus Tulvariskikartoilla esitetään tulvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset (tulvariskiasetus 659/2010): Asukkaiden määrä, erityiskohteet (esim. sairaalat) Tie-, energia- ja tietoliikenneverkot, vesihuolto Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta merkittävä taloudellinen toiminta Ympäristön pilaantumista aiheuttavat kohteet (IPPC) VPD:n suojelualuerekisterin kohteet Lain nojalla tai kaavalla suojellut kulttuuriperintökohteet Muut tarpeelliset tiedot Tulvavaarakartta Tulvariskikartta

18 18

19 aineisto vapaan käyttöoikeuden piirissä (www.ymparisto.fi/oiva) jatkossa myös WMS-rajapinnan kautta uusi karttapalvelu

20 Hydrologiset havainnot, vesistötulvaennusteet ja -varoitukset Hydrologiset havainnot Tulvaennusteet ja varoitukset vesistötulville 20

21 Ympäristö Opas 52 Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista (1999) Ympäristöhallinnossa annetut alimmat suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista perustuvat julkaisuun Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit rantaalueille rakennettaessa. Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista Ympäristöopas 52 (Ollila 1999)

22 Alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien määrittämisen ohjeistuksen uusiminen 2013 YO 52 vastaava ohjeistus päivitetään 2013 Mukaan viimeiset tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tulviin Työ alkanut rannikon alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien päivittämisellä (IL, valmistuu keväällä 2013) Kuva: Unto Tapio Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

23 Mistä tietoja määritetyistä alimmista rakentamiskorkeuksista löytyy (1) Alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista tehtyjä julkaisuja; esim.: Etelä-Savo Lounais- ja Varsinaissuomi Pirkanmaa Uusimaa (Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan järvet)

24 Esimerkkejä julkaisuista

25 Mistä tietoja määritetyistä alimmista rakentamiskorkeuksista löytyy (2) Taulukkoja www-sivuilla Häme (järvet kunnittain) Keski-Suomi (järvet kunnittain) Pohjois-Savo (järvet) n=fi Länsi-Suomi (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)

26 Alimmat rakentamiskorkeudet tulvatietojärjestelmässä Alimpia suositeltavia rakentamiskorkeuksia on tallennettu ELY-keskusten toimesta SYKEn ylläpitämään tulvatietojärjestelmään Tietoja tällä hetkellä Järvet 801 kpl Yksittäiset paikat 1259 kpl (annettu yksittäisille rakennuspaikkoille tai yleisesti jokien varsille) Ei vielä avoimena aineistona - suunnitelmissa on esittää nämä tiedot karttapalvelun avulla

27 Mikko Sane, SYKE Tulvatietojärjestelmään tallennettuja tietoja alimmista rakentamiskorkeuksista 27

28 Mikko Sane, SYKE Tulvatietojärjestelmään tallennettuja tietoja alimmista rakentamiskorkeuksista 28

29 Muutamia raportteja YO127 Opas yleispiirteisen tulvavaarakartoituksen laatimiseen 2006 OH2/2008 Tulvariskien kartoittaminen 29

30 Tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta vesistötulviin Water-Adapt-projektin Loppuraportti

31 31

32 Kiitos!

33 Kiitos!

Tulvariskityöryhmän raportti

Tulvariskityöryhmän raportti Tulvariskityöryhmän raportti Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.10.2007 työryhmän valmistelemaan Euroopan parlamentin ja neuvoston tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Forssan kaupungissa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Forssan kaupungissa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Forssan kaupungissa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Forssan kaupunki Tekijä(t): Antti Heinilä, Matti Napari ja Jorma Lindström Pvm: 21.10.2011

Lisätiedot

Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu Vaaralliset säätilanteet, Ilmatieteen laitos 11.4.2013 yksikön päällikkö Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskus 10.4.2013 Havaittuja muutoksia ääriarvoissa Ilmatieteen

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa Aihe: Alue: Tekijä(t): Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunta Erkki Leinonen, vesihuoltopäällikkö Mari Holmstedt, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Tieverkon tulvariskikohteiden määrittelyssä käytettävät tiedot

Tieverkon tulvariskikohteiden määrittelyssä käytettävät tiedot Kalervo Mattila, Veli-Pekka Koskela ja Jouko Noukka Tieverkon tulvariskikohteiden määrittelyssä käytettävät tiedot Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2009 Kalervo Mattila, Veli-Pekka Koskela

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Korkeustieto-yhteistyöryhmän loppuraportti

Korkeustieto-yhteistyöryhmän loppuraportti Korkeustieto-yhteistyöryhmän loppuraportti Helsinki 31.12.2008 Työryhmämuistio mmm 2009:2 Korkeustieto-yhteistyöryhmän loppuraportti Helsinki 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Sammandrag...

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamille tulvavaikutuksille Tutkimuskohteena Vantaanjoki TUTKIMUSRAPORTTI

Rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamille tulvavaikutuksille Tutkimuskohteena Vantaanjoki TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-04429-08 16.5.2008 KUVA: LAURI PELTONEN, KITTILÄ 27.05.2004 Rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamille tulvavaikutuksille Tutkimuskohteena Vantaanjoki

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.6.2011, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjaukset Toteutuminen vuosina 2012 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

Suomen rannikkostrategia

Suomen rannikkostrategia Suomen rannikkostrategia Luonnos 15.12.2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Lähtökohtana rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon suositus...3 2.1 Suosituksen tausta...3 2.2 Strateginen lähestymistapa

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2 17.6.2011 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2.2011) SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...2

Lisätiedot

Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio, Helsinki 2006

Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio, Helsinki 2006 Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio, Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:14 Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi tähän liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma Sivu 2 (36) Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 Kehittämissuunnitelman tavoite... 5 1.2 Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet...

Lisätiedot

POHJAVESITUTKIMUSOPAS

POHJAVESITUTKIMUSOPAS POHJAVESITUTKIMUSOPAS KÄYTÄNNÖN OHJEITA SUOMEN VESIYHDISTYS 2005 999 POHJAVESITUTKIMUSOPAS KÄYTÄNNÖN OHJEITA SUOMEN VESIYHDISTYS 2005 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Toimittaja Timo Kinnunen Julkaisija Suomen Vesiyhdistys

Lisätiedot

Tulvavahinkotyöryhmä Helsinki 2006

Tulvavahinkotyöryhmä Helsinki 2006 Tulvavahinkotyöryhmä Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:16 Tulvavahinkotyöryhmä Helsinki 2006 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 28.1.2005 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma. Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma. Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi LAPIN ELY-KESKUKSELLE VIITE Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ASIA Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi Kemijoen tulvaryhmä on valmistellut ehdotuksen tulvariskien

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI

ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 6 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 7 2.1 MENETELMÄT

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015

Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 Juho Kotanen ja Pertti Manninen 2/2010 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008. KAAKKOIS-SUOMEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA POHJAVESILLE Luonnos 28.4.2008

KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008. KAAKKOIS-SUOMEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA POHJAVESILLE Luonnos 28.4.2008 KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008 KAAKKOIS-SUOMEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA POHJAVESILLE Luonnos 28.4.2008 KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008 2 1 YLEISTÄ...4 1.1 Johdanto...4 1.2 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

VESITALOUS TULVAT DIALOGI VEDESTÄ, RUOASTA JA YMPÄRISTÖSTÄ JÄLKISUODATUS. www.vesitalous.com

VESITALOUS TULVAT DIALOGI VEDESTÄ, RUOASTA JA YMPÄRISTÖSTÄ JÄLKISUODATUS. www.vesitalous.com VESITALOUS 2 2003 TULVAT DIALOGI VEDESTÄ, RUOASTA JA YMPÄRISTÖSTÄ JÄLKISUODATUS www.vesitalous.com 2 VESITALOUS 2 2003 www.vesitalous.com VESITALOUS 2 2003 Vol. XLIV Julkaisija YMPÄRISTÖVIESTINTÄ YVT Oy

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström VARAUTUMINEN KUNNASSA Markku Ström Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 3/2007 ISBN 978-952-5515-29-9 (nid.) ISBN 978-952-5515-30-5 (PDF) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Markku Ström Varautuminen

Lisätiedot

Vantaanjoen ja sen sivujokien riskikartoitus

Vantaanjoen ja sen sivujokien riskikartoitus Vantaanjoen ja sen sivujokien riskikartoitus Virpi Pajunen, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Julkaisu 63 / 2009 ISSN 0357-6671 2 ALKUSANAT Hausjärveltä

Lisätiedot

Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarve Porin seutukunnassa. Reijo Pitkäranta

Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarve Porin seutukunnassa. Reijo Pitkäranta Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5 2008 Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarve Porin seutukunnassa Reijo Pitkäranta Lounais-Suomen ympäristökeskus LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot