Perhonjoen alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhonjoen alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000"

Transkriptio

1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Perhonjoen alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/ Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, Tyrnävä

2 ALKUSANAT 2 Tässä työssä laadittiin arvio Perhonjoen tulvavedenkorkeudesta alaosan suojaksi rakennettujen penkereiden kohdalla. Mallintaminen tapahtui Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta käyttöön saadulla virtaamamallilla. Hydrologisten virtaamatietojen arvioinnissa suurena apuna oli Susanna Airiola. Tapani Ruhanen yhdessä Tapani Hautalan kanssa toimitti runsaasti tietoa penkereiden rakenteista, silta-aukoista sekä muista vesistön hydrauliikkaan liittyvistä detaljeista. Karttaaineiston osalta arvokkaana apuna työskenteli Salla Korkiakangas. Lämpimät kiitokset kaikille projektissa mukana olleille!

3 3 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ VESISTÖALUEKUVAUS Vesistöalueen sijainti Hydrologia VIRTAAMAMALLIN KALIBROINTI Mallin rakenne Kalibrointi Maastoaineisto Metatietolomake LASKENTATULOKSET Tulvavirtaamat Ylittyvät pengerharjat Tulvauomat Fiskviken Väärabäcken Mallin yläosa TULVAKARTAT Merivesi HW1/ Väärabäckenin uoma TULVAVAARAKARTAT...18 LIITTEET...19

4 1 YLEISTÄ 4 Perhonjoen alaosan yleispiirteisten tulvavaarakarttojen laatimiseksi on tässä työssä hyödynnetty Kaitforsin ja Pelon välistä vahingonvaaraselvitystä varten laadittua virtaus/maastomallia. Sen maastoaineisto koostuu osin Alavetelin kunnan kaavakarttaaineistosta, ympäristökeskuksen vanhoista kuivatussuunnitelmien pellonkorkeustiedoista sekä reuna-alueiden osalta maanmittauslaitoksen peruskartan korkeuskäyristä. Pelon pohjapadon alapuolinen aineisto koostuu pääosin maanmittauslaitoksen korkeuskäyräaineistosta, jota on täydennetty eri kuivatushankkeiden osalta peltojen korkeustiedoilla. Aineiston käsittely on suoritettu maastomallin osalta Autodeskin Civil 3D 2008 versiolla. Poikkileikkaukset maastomallista sekä tulva-alueiden vedensyvyyksien karttapohjainen esitys on luotu Rivercad XP -ohjelmistolla. Tasaisen virtauksen laskenta eri tulvatilanteissa on suoritettu HEC-RAS versiolla. Tässä työssä käytetty korkeusjärjestelmä on N43 +. Muunnettaessa korkeustietoja N60+ järjestelmään tulee korkeuksiin lisätä +0,15 m. Tulvakarttojen poikkiviivoihin vedenkorkeudet on merkitty N60+ mukaisina.

5 5 2 VESISTÖALUEKUVAUS 2.1 Vesistöalueen sijainti Tässä työssä tarkastellaan Perhonjoen keskiosan järviryhmän alapuolella sijaitsevan Kaitforsin voimalaitoksen alapuoleista jokijaksoa merelle saakka. Perhonjoen vesistöalue on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Perhonjoen vesistöalue. (Kuva Länsi-Suomen ympäristökeskus 2007)

6 2.2 Hydrologia 6 Vesistöalueen alaosalla on kolme havaintopaikkaa, joissa on havaittu veden virtaamaa. Rimmin, Pelon ja Kaitforsin havaintoasemien sijainti ilmenee kuvasta 2. Lisäksi alueella sijaitsee uusi havaintoasema Lahnakoskella. Sen havaintoja on kuitenkin vain lyhyeltä aikajaksolta, joten kyseisiä tietoja ei tässä yhteydessä voitu hyödyntää. Kuva 2. Perhonjoen alaosan virtaamahavaintoasemat. Taulukkoon 1 on koostettu Kaitforsin, Pelon ja Rimmin asemien havaintotiedot. Liitteessä 1 on havaintoasemien havainnoista lasketut virtaaman toistuvuuskuvaajat. Taulukko 1. Havaintoarvojen perusteella lasketut eri toistuvuuden mukaiset virtaamat. Havaintopaikka F [km 2 ] Havaintojakso HQ1/20 HQ1/50 HQ1/100 HQ1/250 HQ1/1000 Kaitfors Pelo Rimmi

7 7 Kertoimet, joita käytettiin virtaamien laskemiseksi Perhonjoen eri osiin, on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Valuma-alueen koko suhteessa Kaitforsin (F = km 2 ) alueeseen. Havaintopaikka Valuma-aluekokosuhde Muuntokerroin [km 2 ] Perhonjoki, Kaitfors 2253/2253 1,0000 Perhonjoki, Pelo 2315/2253 1,0275 Perhonjoki, Rimmi 2408/2253 1,0688 Perhonjoki, Såkabäcken 2566/2253 1,1389 Perhonjoen alaosalta löytyy virtaamahavaintoja kolmelta eri havaintopaikalta. Havaintopaikkoja ovat Rimmi (F=2 408 km 2 ), Pelo (F=2 315 km 2 ) sekä Kaitfors (F=2 253 km 2 ). Aikajaksot eri havaintoasemilla sijoittuvat hydrologisesti erityyppisiin ajanjaksoihin. Rimmin havainnot ovat vuosilta eli osin ajalta, jolloin tekojärviä ei oltu vielä rakennettu. Pelon havainnot ovat vuosilta Tekojärvet oli rakennettu, mutta Perhonjoen keskiosan järviryhmää ei säännöstelty. Kaitforsin havainnot alkavat vuodesta 1983 eli aikana, jolloin koko säännöstelykapasiteetti on ollut käytössä. Pelon havaintojen HQ arvo (n. 380 m 3 /s) on virheellinen ja voi jonkin verran aiheuttaa virhettä ylöspäin toistuvuusanalyysissä. 1/20 ja 1/50 toistuvuuksilla on perusteltua käyttää Kaitforsin arvoja, koska on oletettavaa, että näillä toistuvuuksilla pystytään säännöstelyllä vielä tasaamaan tulvahuippuja. Sen sijaan harvinaisemmilla tulvilla (HQ1/100 - HQ1/1000) voidaan olettaa, että säännöstelytilavuus on käytetty loppuun ja säännöstelyllä ei pystytä leikkaamaan tulvahuippuja. Rimmin ja Pelon toistuvuusanalyysin tulokset ovat hyvin lähellä toisinaan. HQ1/100, HQ1/250 sekä HQ1/1000 arvot on tässä laskettu Pelon havaintoaseman avulla, koska ajanjaksolla oli tekojärvet rakennettuina, mutta järviryhmää ei vielä säännöstelty. Pelon havaintoaikajakso on kuitenkin aika lyhyt, jotta sillä voitaisiin täysin luotettavasti arvioida harvinaisia toistuvuuksia. Pääsääntöisesti toistuvuuskäyrää voidaan luotettavasti extrapoloida vain noin kaksi kertaa havaintojakson pituiselle ajalle. Siten tässä työssä laadittuja suurimpien tulvien virtaama-arvioita HQ1/250 ja HQ1/1000 ei voida pitää täysin luotettavina. Myös arvioon HQ1/100 virtaaman suuruudesta sisältyy epävarmuutta.

8 3 VIRTAAMAMALLIN KALIBROINTI 3.1 Mallin rakenne 8 Tässä työssä laskettiin HEC-RAS ohjelmistolla vedenkorkeudet Perhonjoen uomaan eri tulvavirtaamatoistuvuuksilla. Perhonjoen pääuoman osalle laadittu malli saatiin käyttöön ympäristökeskuksesta. Malli on aiemmin kalibroitu Kaitforsin lyhytaikaissäännöstelyä varten käyttäen enintään 48 m 3 /s virtaamia. pl yläpuolinen alue on laskettu Kaitforsin vahingonvaaramallilla. Tässä työssä osoittautui, että malliin kalibroitu karkeuskerroin ei soveltunut hyvin tulvavirtaamille ja karkeuskerroin jouduttiin muuttamaan tämän työn laskentojen suorittamiseksi. Lisäksi mallissa käytettyihin poikkileikkauksiin lisättiin peruskarttalehden/vanhojen maastomittaustietojen avulla tulva-alueen korkeustietoja, jotta tulvilla poikkileikkauksen virtausala olisi riittävä. Lisäksi mallia täydennettiin silloilla, pohjapadoilla sekä penkereillä. Laskennassa oli mukana Väärabäckenin sekä Vessi-Hakokurun penkereet. Lisäksi huomioitiin Skataforsin penkereen tausta tulvasuojattuna alueena. Jokivarressa on lisäksi lukuisia muitakin penkereitä joiden ylitse vesi virtaa. Näiden tausta-alueen osalta veden kastelema alue on huomioitu. Kuvassa 3 on mallin kaaviokuva. Vanhauoma +kalatie Kaitfors VL Vetilmossen Rimmin yp., 6b, 7, Honga- bäcken- Skatafors yms. Vessi- Hakokuru penger Väärabäcken penger Såkabäcken Skataforsin penger Meri, Fiskviken Meri, joen alaosa Kuva 3. Virtausmallin kaaviokuva.

9 3.2 Kalibrointi 9 Länsi-Suomen ympäristökeskukselta saadun mallin kalibroinnin testaaminen suoritettiin havaintoaineistoilla, jotka oli mitattu vuosina 1979 sekä Malli on kalibroitu Kaitforsin voimalaitosvirtaamavaihteluvälille. Taulukko 3. Kalibroinnin testauksessa käytetyt virtaamatiedot. Havaintopaikka pl Q = 253 m 3 /s HW N43 + [m] Q = 126 m 3 /s v N43 + [m] 192 Lahnakoski, 16,62 silta , , , , , Pelon silta 18, Tastin silta 24,79 Mallin laskentatulokset 126 m 3 /s virtaamalla on esitetty kuvassa 4. Laskentatulokset poikkeavat merkittävästi ylimmän havainnon osalta havaituista Perhonjoki_Kaitfors_meri Plan: Plan Perhonjoki Perhonjoki Legend WS v Crit v Ground OWS v Elevation (m) Main Channel Distance (m) Kuva 4. Aiemmin kalibroidun mallin laskentatulokset tulvavirtaamalla Q = 126 m 3 /s.

10 10 Kuvassa 5 on esitetty aiemmin lasketun mallin laskenta tulvavirtaamalla 253 m 3 /s. Lasketut vedenkorkeudet poikkeavat selvästi havaituista. Mallissa pienemmille virtaamille käytetty karkeuskerroin ei näytä oikein hyvin toimivan tulvatilanteissa. Lisäksi ilmeisesti poikkileikkaukset ovat ehkä liian lähelle uomaa mitattuja ja tulva-alue puuttuu Perhonjoki_Kaitfors_meri Plan: Plan Perhonjoki Perhonjoki Legend WS Crit Ground OWS Elevation (m) Main Channel Distance (m) Kuva 5. Aiemmin kalibroidun mallin laskentatulokset tulvavirtaamalla Q = 253 m 3 /s. Muuttamalla mallissa koko uoman karkeus aiemmasta vaihteluvälistä 0,020-0,100 koko välille arvoon 0,033 saadaan kuvien 6-7 mukainen tilanne. Havaitut arvot vastaavat hyvin laskettuja arvoja Perhonjoki_Kaitfors_meri Plan: Plan Perhonjoki Perhonjoki Legend WS v Crit v Ground OWS v Elevation (m) Main Channel Distance (m) Kuva 6. Muutettu karkeuskerroin arvoon 0,033 koko uomalle tulvavirtaamalla Q = 126 m 3 /s.

11 11 Kuvasta 7 havaitaan, että havaintoarvot ja laskettu arvo ovat jo paljon lähempänä toisiaan virtaamalla 253 m 3 /s. 30 Perhonjoki_Kaitfors_meri Plan: Plan Perhonjoki Perhonjoki Legend 25 WS Crit Ground OWS Elevation (m) Main Channel Distance (m) Kuva 7. Muutettu karkeuskerroin arvoon 0,033 koko uomalle tulvavirtaamalla Q = 253 m 3 /s. Jatkossa laskenta on suoritettu mallilla, jolla karkeuskerroin on koko uomajaksolla sama 0, Maastoaineisto Maastoaineisto koostuu vanhoista kuivatushankkeiden vaaituista peltokorkeuksista, peruskartan korkeuskäyristä sekä Kruunupyyn kunnalta käyttöön saaduista kaavakarttaaineistoista. Koska maastoaineistossa osa materiaalista on peruskarttapohjaista, on suositeltava esitellä aineisto vain yleispiirteisellä karttapohjalla käyttäen enimmäistarkkuutena mittakaavaa 1: Aineistorajat on esitetty kartalla liitteessä Metatietolomake Laskenta-aineiston osalta on laadittu metatietolomake. Lomake sisältää keskeiset tiedot lähtöaineistona käytetystä maastoaineistosta ja hydrologisista tiedoista. Metatietolomake on liitteenä 3.

12 12 4 LASKENTATULOKSET 4.1 Tulvavirtaamat Perhonjoki on säännöstelty vesistö ja säännöstelyajanjaksolla suurimmat havaitut virtaamat ovat olleet noin HQ1/50 suuruusluokkaa. Suuremmista virtaamista ei säännöstelyaltaiden rakentamisen jälkeen ole kokemuksia. Säännöstelyaltailla on arvioitu voitavan leikata tulvahuippuja noin HQ1/80 tulvantoistuvuuksiin saakka. Sen jälkeen tulvamaksimit kasvavat selkeästi suuremmiksi altaiden tulvaleikkauskapasiteetin loppuessa. Taulukkoon 4 on lihavoidulla merkitty virtaamat, joiden avulla on laskettu saman pystysarakkeen muut virtaama-arvot. Toistuvuuksille sarakkeissa HQ1/20 ja HQ1/50 on käytetty Kaitforsin toistuvuuskuvaajan mukaisia arvoja ja vastaavasti sarakkeissa HQ1/100, HQ1/250 sekä HQ1/1000 laskennassa on käytetty Pelon toistuvuuskuvaajan mukaisia virtaamia. Edellä mainittu jaottelu kahden eri virtaama-aikajakson käytöstä on perustettu ajatukselle, että säännöstelytoimenpitein on 1/20 ja 1/50 vuoden virtaamatilanne hoidettavissa säännöstelykapasiteetin avulla. Säännöstelyaltaiden tulvaa leikkaava tilavuus on vielä täysimääräisesti käytettävissä. HQ1/100 ja suuremmilla virtaaman toistuvuuksilla sen sijaan altaiden tulvanleikkauskapasiteettia ei voida täysimääräisesti enää hyödyntää. Suuremman toistuvuuden virtaama-arvot on arvioitu Pelon mittausaseman ajanjakson avulla. Pelon havainnot ovat ajanjaksolta, jolloin säännöstelyaltaat oli rakennettu, mutta järviryhmää ei vielä säännöstelty. Taulukko 4. Eri toistuvuuden mukaiset virtaamat Perhonjoen alaosalla. Virtaaman muutospaikka F [km 2 ] HQ1/20 HQ1/50 HQ1/100 HQ1/250 HQ1/1000 Perhonjoki, Kaitfors Perhonjoki, Pelo Perhonjoki, Rimmi Perhonjoki, Såkabäcken

13 Ylittyvät pengerharjat Toistuvuus, jolla tulvavesi ylittää pengerharjan arvioitiin ylä- ja alapään harjakorkeuden sekä vastaavan lasketun vedenkorkeuden avulla kyseisessä kohdassa. Taulukkoon 5 on koostettu tulvantoistuvuudet, joilla harja ylittyy. Taulukkoon lasketut arvot Perhonjoen vedenkorkeudesta on määritetty huomioimatta penkereen ylitse virtaavan veden määrään. Siten esim. ylempänä penkereen ylitse virtaavaa vesimäärää ei ole vähennetty pääuomasta. Ylitse virtaava vesimäärähän tarkasti ottaen alentaisi hieman tulvahuippua alempana pääuomassa ja jokin pengerjakso saattaisi säästyä kyseisellä virtaamalla ylivirtaukselta. Taulukko 5. Penkereen harja ja toistuvuus, jolloin vesi virtaa harjan ylitse. Penger Harjan korkeus N43 + [m] Perhonjoki pl Virtaaman toistuvuus, jolla harja ylittyy Väärabäcken 16, HQ1/100 Skatafors- 3,51-5, HQ1/100 Rimmi Rimmin yp. 6,04-6, HQ1/1000 oik. ranta Vessi- 7,16-9, HQ1/100 Hakokuru Vetilmossen 7,70-9, HQ1/ b. penger 5,10-5, HQ1/ penger 5,40-5, HQ1/100 Hongabäcken- 3,11-4, HQ1/100 Skataforsen Palofjärden o ja v 3,20-3, HQ1/ Tulvauomat Fiskviken Ylittäessään Skataforsenin oikean puolen penkereen veden virtaus suuntautuu kohti Fiskvikenin merenlahtea. Penkereen suojaaman uoman purkautuminen on arvioitu poistamalla penger, laatimalla maastomallista poikkileikkaukset ja laskemalla uoman purkautumiskäyrä penkereen sijainnin kohdalle. Kuvassa 8 on esitetty purkautumiskäyrä ilman pengertä.

14 14 Fiskviken Plan: Imported Plan Legend W.S. Elev 2.5 W.S. Elev (m) Q Total (m3/s) Kuva 8. Purkautuminen Skataforsenin penkereen kohdalta Fiskvikenin suuntaan eri vedenkorkeuksilla ilman pengertä Väärabäcken Väärabäckenin uoman suojaksi rakennettu penger suojaa aluetta virtaaman toistuvuudelle HQ1/50 asti. Suuremmilla toistuvuuksilla HQ1/100 - HQ1/1000 vesi alkaa virrata penkereen ylitse. Oheisessa kuvassa on esitetty purkautumiskäyrä Väärabäckenin uomaan. Vaarabacken Plan: Imported Plan 01 1/24/ Legend W.S. Elev 16 W.S. Elev (m) Q Total (m3/s)

15 15 Kuva 9. Väärabäckenin uomaan purkautuva vesimäärä eri vedenkorkeuksilla mikäli pengertä ei ole lainkaan. Purkautumiskäyrä Perhonjoen risteyskohdasta, noin 500 m penkereen yläpuolelta Mallin yläosa Laskentamallin yläosana käytettiin Kaitforsin voimalaitokselle laadittua muuttuvan virtauksen mallia. Yläosa yhdistettiin muun osan mallin poikkileikkauksen kohdalla. Kyseisessä kohdassa käytetty purkautumiskäyrä oli yläosan mallin alapuoleisena reunaehtona. Perhonjoki_Pelo_meri Plan: HQ20_ Legend W.S. Elev 19 W.S. Elev (m) Q Total (m3/s) Kuva 10. Kaitforsin voimalaitokselle laaditun vahingonvaaraselvitysmallin alapuoleinen reunaehtona käytetty purkautumiskäyrä kohdassa pl

16 16 5 TULVAKARTAT 5.1 Merivesi HW1/200 Meriveden vaikutus Perhonjoen alaosalla tarkasteltiin toistuvuudella HW1/200. Ympäristöoppaan 52 (Ollila 1999) "Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumisriskit ranta-alueille rakennettaessa" mukaan HW1/200 on Raahessa N60 + 1,57 m ja Pietarsaaressa N60 + 1,25 m. Painottamalla arvoja etäisyyksien suhteen saadaan Perhonjoen alaosalle korkeudeksi HW1/200 N60 + 1,33 m. Koska on erittäin epätodennäköistä, että suuri tulvatilanne sattuisi juuri samaan aikaan meriveden ollessa harvinaisen korkealla, tarkasteltiin tässä pelkän merivesikorkeuden vaikutusalueen rajaus Perhonjoen alaosan jokisuistossa korkeudella N60 + 1,33 m. Tarkastelussa on arvioitu meriveden vaikutus sekä Perhonjoen alaosan että Fiskvikenin lahden kohdalta leikkaamalla mallia mainitun korkeuden avulla. Liitteessä 4 on esitetty kuva meriveden kastelemasta alueesta. 5.2 Väärabäckenin uoma Perhonjoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman mukaan Väärabäckenin kautta virtasi ennen penkereen rakentamista tulvavesiä arviolta noin 50 m 3 /s. Rakennettuun penkereeseen on nykyisin toteutettu 2 kpl 500 mm rumpuputkia, joiden pohjat ovat korkeudessa N43 +13,05m sekä +12,20m. Kunnostetun penkereen harja on korkeudessa N ,10 m. Väärabäckenin uomaa laadittaessa on malliin sisällytetty 8-tien kohdalla Hongabäckenin silta (va=8 m, pohja= -1,1 m, tsv=+3,6 m) sekä rautatien aukot: Vessin ratasilta (va=6,0 m, pohja= +1,2 m, tsv=+5,6 m) ja Kolaojan ratasilta (va=6 m, pohja= +0,4 m, tsv=+5,8 m). Lisäksi virtaamissa huomioitiin rautatien osalta 1x1200 mm ja 2x1000 mm rumpuputket. Väärabäckenin penkereen suojaama alue tarkasteltiin siten, että Perhonjoen pääuoman vedenkorkeudet on laskettu päästämällä vesi ylittämään sekä Väärabäckenin että Vessi- Hakokurun penkereen ylitse. Vettä menee vain sen verran kuin pengerten ehjien harjojen ylitse pääsee. Näin saavutetaan maksimivedenkorkeus Perhonjoessa. Tämän mukaan on laadittu tulvavaarakartat Perhonjoen uoman läheisyydessä ja joen pohjoispuolen penkereiden suojaamat alueet. Väärabäckenin maksimin laatimiseksi on Väärabäckenin penger poistettu laskennasta korkeuteen 14,00 m saakka ja määritetty maksimivirtaamat Väärabäckenin uomaan. Hakokurun penkereen on oletettu murtuneen 250 m:n matkalta korkeustasoon 8,50 saakka. Murtuma-aukon virtaama ohjautuu Vääräbäckniin uomaan hieman Såkabäckenin yläpuolella. Lisäksi tulvatilanteessa on huomioitu Såkabäckenin valuma-alueelta (F=105,47 km 2 ) tuleva virtaama. Laskelmat Såkabäckenille on tehty Kuikkisenojan valuma-aluetta vertailuvesistönä käyttäen vuosijaksoa Väärabäckenin tulovirtaamat laaditun yläosan purkautumiskäyrän sekä Såkabäckenin tulovirtaaman osalta on esitetty taulukossa 6.

17 17 Taulukko 6. Väärabäckenin uomaan Perhonjoesta menevä virtaama eri tulvatoistuvuuksilla Tulvan toistuvuus Väärabäckeniin *) Såkabäckenistä Perhonjoki, risteyskohdan yläpuoli Hakokurun penkereen murtuma-aukosta HQ1/ HQ1/ HQ1/ HQ1/ HQ1/ *) Sisältää epätarkkuutta tarkan virtaaman osalta, koska virtaamamallin ylimmät poikkileikkaukset laadittu peruskartan korkeustiedoilla.

18 18 6 TULVAVAARAKARTAT Tulvavaarakarttojen laadinnassa on seuraavat keskeiset seikat huomattava: - alkuosan laskenta Kaitforsin VL - pl vahingonvaaramallin avulla - pl meri Perhonjoen mitatut poikkileikkaukset yhdistettynä tulva-alueiden osalta maaston korkeustietoihin - Väärabäckenin + Vessi-Hakokurun penkereiden ylitse menevä virtaama on pois pääuoman virtaamasta -> Perhonjoen maksimikorkeudet - Väärabäckeniin menevä maksimivirtaama on arvioitu laatimalla Vääräbäckenin uomaan virtaamamalli. Malli alkaa Perhonjoen penkereen yläpuolisen risteyksen kohdalta ja jatkuu edelleen Kåla- ja Hongabäckeniä myöten. Uomaan on lisätty Såkabäckenin tulovirtaama. Lisäksi virtaamatilanteissa HQ1/100 - HQ1/1000 Vääräbäckenin penkereen lisäksi Hakokurun penkereen on oletettu osittain murtuneen. - Perhonjoen siltojen kannet ovat kuivillaan kaikissa virtaamatilanteissa. - Tiestöt eivät kuvaudu oikein, koska teiden todellisia korkeuksia ei ole MML:n maastoaineistossa eikä peltokorkeusvaaitustiedoissa - Tulvavaarakarttojen poikkiviivoissa vedenkorkeudet on esitetty N60+ korkeusjärjestelmän mukaisina! Tulvavaarakartat merialueen HW1/200 osalta on esitetty liitteessä 4 ja HW1/20 - HW1/1000 on esitetty liitteissä 5-9.

19 LIITTEET Liite Kuva 11. Kaitforsin virtaaman toistuvuuskuvaaja. Kuva 12. Pelon virtaaman toistuvuuskuvaaja.

20 20 Liite 1.2 Kuva 13. Rimmin virtaaman toistuvuuskuvaaja.

PYHÄJOKI, OULAISTEN ALUEEN TULVAKARTAT HW1/20 HW1/1000

PYHÄJOKI, OULAISTEN ALUEEN TULVAKARTAT HW1/20 HW1/1000 POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PYHÄJOKI, OULAISTEN ALUEEN TULVAKARTAT HW1/20 HW1/1000 17.10.2008 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3

Lisätiedot

Kalajoen keski- ja alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Kalajoen keski- ja alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Kalajoen keski- ja alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 18.3.2008 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Siikajoki Ruukin alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Siikajoki Ruukin alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 SIIKAJOEN KUNTA Siikajoki Ruukin alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 6.9.2011 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma 28.9.2015 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä www.leiviska.fi 2 Sisällysluettelo 1 ASETETTU TAVOITE... 3 2 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA AINEISTO...

Lisätiedot

Isonkyrön ja Vähänkyrön alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Isonkyrön ja Vähänkyrön alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Isonkyrön ja Vähänkyrön alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 2.12.2010 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Tulvavaarakartan laatiminen Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Diar Isid Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus Raportti 9.3.2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

Keravanjoen alaosan yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Keravanjoen alaosan yksityiskohtaiset tulvavaarakartat UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Keravanjoen alaosan yksityiskohtaiset tulvavaarakartat 15.8.2008 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Kannen kuva Tikkurilankoski kevättulvalla 2004, Kari Rantakokko 2004. 2 ALKUSANAT

Lisätiedot

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN Vastaanottaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Alustava selvitys Päivämäärä 10.10.2014 Viite 1510007427 RUUKINKOSKEN POHJAPADON VAIKUTUS MANKI- LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN

Lisätiedot

Tornionjoen MIKE11 mallin siirto HEC-RAS ympäristöön

Tornionjoen MIKE11 mallin siirto HEC-RAS ympäristöön Lapin ELY-keskus Tornionjoen MIKE11 mallin siirto HEC-RAS ympäristöön 1.10.2013 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä www.leiviska.fi 2 Sisällysluettelo 1 Asetetut tavoitteet... 3 2 Mallin muunto HEC-RAS muotoon...

Lisätiedot

Pudasjärven yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Pudasjärven yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Tulvavaarakartan laatiminen Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Pudasjärven yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Diar Isid Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus Raportti 27.2.2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TAMMELAN KUNTA Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 659-P17905

Lisätiedot

Hydrologia. Munakan W-asema Kyrönjoella

Hydrologia. Munakan W-asema Kyrönjoella Hydrologia L11 Altaiden vedenkorkeudet Tilastollista hydrologiaa Munakan W-asema Kyrönjoella 15/01/2013 WETA150 Hydrologia T.Huttula 2 1 Matalan rannan W-mittaus 15/01/2013 WETA150 Hydrologia T.Huttula

Lisätiedot

49 Perhonjoen vesistöalue

49 Perhonjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 117(196) 49 Perhonjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 2 524 km 2 Järvisyys 3,4 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 32, Murikinkoski rautatiesilta Vesistönro

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat Kellokosken voimalaitospadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja

Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat Kellokosken voimalaitospadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja Kiinteistö Oy Kellokosken Tehtaat Kellokosken voimalaitospadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja 1.6.2006 Oy Vesirakentaja Puhelin Telefax Sähköposti Kotisivu Hiihtomäentie 39 A 1 00800 HELSINKI (09)

Lisätiedot

Lappi. Rovaniemen yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Lappi. Rovaniemen yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Rovaniemen yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia... 4 1.4 Käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot... 4 1.5 Tulvavaarakartoitettavat

Lisätiedot

42 Kyrönjoen vesistöalue

42 Kyrönjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 104(196) 42 Kyrönjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 923 km 2 Järvisyys 1,2 % Vesistönro Vesistö + laitos Rakennetut MW GWh/a 42 Kyrönjoen vesistöalue 17,5 50,8

Lisätiedot

44 Lapuanjoen vesistöalue

44 Lapuanjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 109(196) 44 Lapuanjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 122 km 2 Järvisyys 2,9 % Yleistä Lapuanjoki alkaa Alavudenjärvestä ja virtaa Alavuden, Kuortaneen, Lapuan,

Lisätiedot

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi Yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Maastotutkimukset... 4 1.3 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.11.2015, Anna Kurkela Esityksen sisältö TRHS prosessi Yhteistyötahot Tulvakartoitus Rajavesiyhteistyö

Lisätiedot

Vattenfall Sähköntuotanto Oy

Vattenfall Sähköntuotanto Oy Vattenfall Sähköntuotanto Oy Venetpalon voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja 28.12.2007 Oy Vesirakentaja Puhelin Telefax Sähköposti Kotisivu Hiihtomäentie 39 A 1 00800 HELSINKI

Lisätiedot

Kainuun Energia Oy Pyhännän voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja

Kainuun Energia Oy Pyhännän voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja Kainuun Energia Oy Pyhännän voimalaitoksen maapadon vahingonvaaraselvitys Oy Vesirakentaja 23.02.2007 Oy Vesirakentaja Puhelin Telefax Sähköposti Kotisivu Hiihtomäentie 39 A 1 00800 HELSINKI (09) 7552

Lisätiedot

TÄHÄN MENNESSÄ TEHTYJEN LYHYTAIKAISSÄÄNNÖSTELYLASKELMIEN YHTEENVETO

TÄHÄN MENNESSÄ TEHTYJEN LYHYTAIKAISSÄÄNNÖSTELYLASKELMIEN YHTEENVETO JNi Sivu 1 (2) Rev 0 3.9.2012 PIelisjoen juoksutuksen kehittämisen työryhmä Neuvottelu 31.8.2012 / Pohjois-Karjalan ELY-keskus TÄHÄN MENNESSÄ TEHTYJEN LYHYTAIKAISSÄÄNNÖSTELYLASKELMIEN YHTEENVETO Virtausmalli

Lisätiedot

Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot

Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot Vantaan III tulvaseminaari 16.04.2013 Mikko Huokuna, SYKE 2 Mikko Sane, SYKE 9.12.2013 Tulvariskien hallintaa ohjaava lainsäädäntö Tulvariskien

Lisätiedot

VAHINGONVAARASELVITYS

VAHINGONVAARASELVITYS JNi UPM-Kymmene Oyj Hartolankosken suojapenkereet VAHINGONVAARASELVITYS Vaunujoki Liekovesi Vammala Hartolankoski Hoppu 24.5.2013 Oy Vesirakentaja Puhelin Sähköposti Y-tunnus Bertel Junhin aukio 9 etunimi.sukunimi@afconsult.com

Lisätiedot

Lappi. Ivalon yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Lappi. Ivalon yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Ivalon yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Sisältö Sisältö... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia... 4 1.3.1 Vedenkorkeudet ja virtaamat... 4 1.4 Käytössä

Lisätiedot

Lappi. Kittilän yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Lappi. Kittilän yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Kittilän yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Sisältö Sisältö... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia... 4 1.4 Käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot...

Lisätiedot

Pudasjärven tulvakartta

Pudasjärven tulvakartta TULVAKARTOITUKSEN METATIETOLOMAKE tulvapaikan nimi: sijainti Pudasjärven tulvakartta 12.04.2013 ID: 61 ELY-keskus: Pohjois- Pohjanmaan ELY vesienhoitoalue: Oulujoen- Iijoen vesienhoitoalue (VHA4) kunta:

Lisätiedot

53 Kalajoen vesistöalue

53 Kalajoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 125(196) 53 Kalajoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 247 km 2 Järvisyys 1,8 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 34, Siiponjoki nro 35, Hamari jokisuu Vesistönro

Lisätiedot

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä)

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) Sivu 1 / 4 Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) 1. Yleistä Kiljanrannan kyläyhdistys ry on tilannut Maveplan Oy:ltä

Lisätiedot

Merikosken voimalaitoksen vahingonvaaraselvityksen päivitys. Etelärannan maapadon ja lamellipadon päivitys suurtulvavirtaamalle

Merikosken voimalaitoksen vahingonvaaraselvityksen päivitys. Etelärannan maapadon ja lamellipadon päivitys suurtulvavirtaamalle Oulun Energia Oulun kaupunki, tekninen keskus Merikosken voimalaitoksen vahingonvaaraselvityksen päivitys. Etelärannan maapadon ja lamellipadon päivitys suurtulvavirtaamalle HQ1/250 22.12.2004 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO Esiselvitys 30309-P11912 16.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Esiselvitys 1 ( 12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella Vesistökunnostuspäivät 13.-14.6.2017, Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Valuma-alue 380 km 2 Pituus n. 40 km Laskee Suomenlahteen Haminassa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Lyhytaikaissäätöselvityksen tulokset. Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmä

Lyhytaikaissäätöselvityksen tulokset. Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmä Lyhytaikaissäätöselvityksen tulokset Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmä Esityksen sisältö Pielisjoen lyhytaikaissäätöselvityksen tausta ja tavoitteet Pielisjoen mallinnuksen periaatteet

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN HYDRAULINEN MALLINNUS

KOKEMÄENJOEN HYDRAULINEN MALLINNUS KOKEMÄENJOEN HYDRAULINEN MALLINNUS JÄÄPATOJEN AIHEUTTAMAT TULVATILANTEET TULEVAISUUDEN SKENAARIOISSA Risto Kirves Harri Koivusalo Teemu Kokkonen Aalto-yliopisto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2010:1. Helsingin kaupungin tulvastrategia

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2010:1. Helsingin kaupungin tulvastrategia Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 200: Helsingin kaupungin tulvastrategia Tulviin varautuminen Helsingin kaupungissa Joulukuu 2008 Viite: 8220495 Pvm: 9.2.2008

Lisätiedot

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Päiväys Datum 29.07.2011 Seinäjoki Dnro Dnr EPOELY/75/07.02/2011 Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Asia / Ärende

Lisätiedot

asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen

asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen Kemijoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja Lappi 17.12.2012 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 26.11.2012 klo 15:00 Kemijoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja 1

Lisätiedot

Paikka: Pellon kunnantalo. Aika: klo 12:00. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Esityslistan hyväksyminen

Paikka: Pellon kunnantalo. Aika: klo 12:00. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Esityslistan hyväksyminen Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 19.4.2013 klo 12:00 Tornionjoen tulvaryhmän 4. 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3 Esityslistan hyväksyminen 4 Edellisen n hyväksyminen 5 Tornionjoen tulvaselvitys

Lisätiedot

Tulvakartat. Mikko Sane, SYKE. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu -koulutus

Tulvakartat. Mikko Sane, SYKE. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu -koulutus Tulvakartat Mikko Sane, SYKE Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu -koulutus 29.3.2011 Tulvatilannekuva Toiminta tulvan uhatessa ja itse tulvatilanteessa ratkaisee lopullisesti vahinkojen määrän SYKE

Lisätiedot

Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus Ecoriver Oy LIITE 4 JÄIDENPIDÄTYSRAKENTEIDEN HECRAS TARKASTELU

Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus Ecoriver Oy LIITE 4 JÄIDENPIDÄTYSRAKENTEIDEN HECRAS TARKASTELU Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus Ecoriver Oy LIITE 4 JÄIDENPIDÄTYSRAKENTEIDEN HECRAS TARKASTELU Ecoriver Oy LIITE 4 USKELANJOEN JÄÄTARKASTELUA KAUKOLANKOSKEN ALUEELLA HEC-RAS

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Beat 1 Rostad, Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken

Lisätiedot

Vantaanjoen tulvat, ilmastonmuutos ja sateet

Vantaanjoen tulvat, ilmastonmuutos ja sateet Vantaanjoen tulvat, ilmastonmuutos ja sateet Bertel Vehviläinen, SYKE Vantaan I tulvaseminaari: Tulvat, tulvariskit ja tulvavahingot Ma 26.11.2012 klo 12:30-16:00 Vantaan uusi valtuustosali/ Asematie 7

Lisätiedot

Erkki Haapanen Tuulitaito

Erkki Haapanen Tuulitaito SISÄ-SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET Varkaus Erkki Haapanen Laskettu 1 MW voimalalle tuotot, kun voimalat on sijoitettu 21 km pitkälle linjalle, joka alkaa avomereltä ja päättyy 10 km rannasta

Lisätiedot

Vesistöjen säännöstelyn haasteet

Vesistöjen säännöstelyn haasteet Vesistöjen säännöstelyn haasteet Olli-Matti Verta, 30.3.2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.4.2010 1 Esityksen sisältö Ilmastonmuutoksen ennustetut vaikutukset vesistöjen vedenkorkeuksiin

Lisätiedot

Oulujoki, Merikosken 1/250 virtaama

Oulujoki, Merikosken 1/250 virtaama Oulujoki, Merikosken 1/25 virtaama Suomen Ympäristökeskus Hydrologian yksikkö 9.1.24 Noora Veijalainen Bertel Vehviläinen Oulujoki, Merikosken 1/25 virtaama Tämän työn tarkoituksena on arvioida Oulujoen

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeus- ja virtaama-analyysi

Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeus- ja virtaama-analyysi Suomen ympäristökeskus SYKE Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeus- ja virtaama-analyysi Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys Oksala Alina 30.8.2017 Kuhalankosken pato. Hämeen ELY-keskus. Sisällys

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

Lahden kaupungin N2000- korkeusjärjestelmävaihdos. Petri Honkanen, Lahden kaupunki Tekninen- ja ympäristötoimiala,maankäyttö

Lahden kaupungin N2000- korkeusjärjestelmävaihdos. Petri Honkanen, Lahden kaupunki Tekninen- ja ympäristötoimiala,maankäyttö Lahden kaupungin N2000- korkeusjärjestelmävaihdos Miksi siirtyä N2000-järjestelmään? Maannousu Lahden seudulla maannousu 50:ssä vuodessa n. 26 cm. Kiinnostus maannousun epätasaisessa toteumassa Ongelmat

Lisätiedot

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset 8.4.2014 Hotelli Ellivuori, Sastamala Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Taustatietoja Hanhijoesta - Haaroistensuon

Lisätiedot

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO Padaslokl, Auttolnen Yleissuunnitelma Si sällvsluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... '...'..'...'...'.. '..3 1.1 Sijainti......3ja4

Lisätiedot

Tulvariskien hahmottaminen

Tulvariskien hahmottaminen Tulvariskien hahmottaminen VHVSY:n ja Vantaan kaupungin hulevesiseminaari 25.11.2014 Ulla-Maija Rimpiläinen Mitä tarkoittaa? Todennäköisyys on 22% sille, että seuraavan 50 vuoden aikana sattuu ainakin

Lisätiedot

Tuulipuisto Multian Vehkoolle Esimerkki tuulivoima-alueen analyysistä

Tuulipuisto Multian Vehkoolle Esimerkki tuulivoima-alueen analyysistä Tuulipuisto Multian Vehkoolle Esimerkki tuulivoima-alueen analyysistä Sisä-Suomen tuulivoima-alueiden arviointi Esimerkki Tuuliatlaksen ja WASP-laskennan tuloksista Erkki Haapanen Mikkeli 3.11.2010 Erkki.Haapanen(at)tuulitaito.fi

Lisätiedot

versio Laatija: Juha Jämsén, Marko Keisala Maa-ainesten huuhtoutumisriskikartta Aineisto ja sen käyttötarkoitus

versio Laatija: Juha Jämsén, Marko Keisala Maa-ainesten huuhtoutumisriskikartta Aineisto ja sen käyttötarkoitus Maa-ainesten huuhtoutumisriskikartta Aineisto ja sen käyttötarkoitus Aineistossa on esitetty uomat, joissa veden laskennallinen virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden. Maalajin rajanopeudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Beat 1 Rostad ja Sanden

Beat 1 Rostad ja Sanden Beat 1 Rostad ja Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken yläpuolella. Täällä ranta on

Lisätiedot

Patorakenteiden periaatekuvia

Patorakenteiden periaatekuvia Patorakenteiden periaatekuvia Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja, Jarkko Nurmi, Reijo Orava, MKJ Patorakenteet Munkin ja tulvauoman sijoittaminen

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA. Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA. Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus SISÄLTÖ VIRTAAMA Mikä se on ja miten se lasketaan? Virtaamien vaihteleminen Minimivirtaamat luonnon

Lisätiedot

Kemijärven yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Kemijärven yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Kemijärven yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Kemijärven yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 1 Sisältö Sisältö... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia...

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Vesistö ja keskivedenkorkeus. Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus,

Vesistö ja keskivedenkorkeus. Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus, Vesistö ja keskivedenkorkeus Jari Hakala, SYKE, Vesikeskus, Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus, 7.4.2017 Sisältö Vesistö Rantaviiva Keskivesi Näiden keskinäiset yhteydet 2 Vesistö Vesilain 1. luvun

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77.

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77. +77.93 +77.94 Rummunharja+78.42 78.73 +78.49Op+76.57 +78.7 +77.82 +77.85 +77.93 6 1 Uoma 6a+77.75 +78.17 +77.91 +78.12 7 2 1 8 3 2 9 +77.57 Eristysoja +81.3 +78.3 Op+76.3 +77.95 +77.65 +77.68 +77.66 +77.82

Lisätiedot

Virtaamaennustein seurattavat vesistöt, ennuste

Virtaamaennustein seurattavat vesistöt, ennuste 16.4.2013 Virtaamaennustein seurattavat vesistöt, ennuste 16.4.2013 Simojoki Simon Asemakylän kohdalla Simon kohdalla virtaamat eivät ole vielä kääntyneet kasvuun vaan ovat noin 30 m 3 /s luokkaa. 16.4.2013

Lisätiedot

Pyhäjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Pyhäjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Pekka Leiviskä ja Veli-Pekka Latvala Pyhäjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 13.11.2009 POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 2 Kannen kuva: Haapaveden turvevoimala kevään 2000 tulvalla. Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Valuma-aluejärjestelmä vesistöihin liittyvän seuranta- ja tutkimustiedon tukena

Valuma-aluejärjestelmä vesistöihin liittyvän seuranta- ja tutkimustiedon tukena Valuma-aluejärjestelmä vesistöihin liittyvän seuranta- ja tutkimustiedon tukena LifeDatan karttapalveluseminaari 6.2.2014 Riitta Teiniranta Matti Joukola, Jaakko Suikkanen, Anu Häkkinen, Tiia Kiiski, Pekka

Lisätiedot

Harjunpa njoen ka nto uoman mitoitukseen liittyva avotila- ja ja patolaskennat

Harjunpa njoen ka nto uoman mitoitukseen liittyva avotila- ja ja patolaskennat Harjunpa njoen ka nto uoman mitoitukseen liittyva avotila- ja ja patolaskennat Juha Aaltonen, 2.12.2015 Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Taustaa... 2 2.1. Tehtävänanto...

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Vihijoen ja Myllyjoen koekalastukset 2016

Vihijoen ja Myllyjoen koekalastukset 2016 KESKI-SUOMEN KALATALOUSKESKUS RY T U T K I M U K S I A / t i e d o n a n t o j a 2 0 1 6 Vihijoen ja Myllyjoen koekalastukset 2016 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Jyväskylä 2016 Sisältö

Lisätiedot

57 Siikajoen vesistöalue

57 Siikajoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 133(196) 57 Siikajoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 318 km 2 Järvisyys 2,2 % Vesistönro Vesistö + hanke Rakennetut MW GWh/a 57 Siikajoen vesistöalue 4,7 15,7

Lisätiedot

TIIROSTA TERVOON, VAIHE II

TIIROSTA TERVOON, VAIHE II TIIROSTA TERVOON, VAIHE II Pyhäjoen suiston tulvasuojelu ja virkistyskäytön rakenteet Tulvasuojelu Pyhäjoki 1.12.2011 Lähtökohdat Suunnitteluvaiheessa valittiin merkittävimmät ja vaikuttavimmat toimenpiteet

Lisätiedot

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä 25.11.2013 Vesiasetus 11 Työkohteista sekä rakennelmista ja laitteista laadittavat piirustukset Alueesta, jolle vesitaloushankkeen

Lisätiedot

KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Sotkamo

KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Sotkamo KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Sotkamo KAINUUN ETU OY Kainuun vaelluskalahanke Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI, Finland +358-50-5859459 simo.yli-lonttinen@kainuunetu.fi Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan Uoma 3 Rumpukoko 600 mm F=0.30 km2 HQ=0.12 m3/s v=0.37m/s t=0.32 m A=0.4 Rumpukoko 800 mm F=0.8 km2 HQ=0.24 m3/s v=0.33 m/s t=0.48 m/s 0.75 m2 1+25 yl tien runpu ei toim enpiteitä 3+25 silta vesijuoksu

Lisätiedot

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa Paikkatietomarkkinat 4.11.2009 Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Tulvatilannekuva Suomessa Toiminta tulvan uhatessa ja itse tulvatilanteessa

Lisätiedot

Itämeren fosforikuorma Suomen vesistöistä

Itämeren fosforikuorma Suomen vesistöistä 27.5.2010 Itämeren fosforikuorma Suomen vesistöistä VESISTÖMALLIJÄRJESTELMÄ Järjestelmä kattaa koko Suomen. Parvisääennusteet/ IL,ECMWF VESISTÖMALLIJÄRJESTELMÄ Vesistölaskenta ja vesistöennusteet Säähavainnot/IL

Lisätiedot

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Pienvesitapaaminen 2.6.2014 Perttu Hyöty Ympäristösi parhaat tekijät Hulevesien hallinnan kokonaisuus Selvitysalue kasvaa Tarkkuustaso kasvaa

Lisätiedot

INARIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY MIKSI JA MITEN?

INARIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY MIKSI JA MITEN? INARIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY MIKSI JA MITEN? Erkki A. Järvinen 10.06.2009 22.6.2009 Borisogleb -63 Melkefoss - 78 Skogfoss -64 Hevoskoski -70 Rajakoski -56 Jäniskoski -38 & -50 Kaitakoski -59 Niskakoski -42

Lisätiedot

073040-09.1. Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys. Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula

073040-09.1. Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys. Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula 073040-09.1 Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Helsinki 8/2007 073040-09.1 1 (5)+liitteet DI Benoit Gouatarbes,

Lisätiedot

EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU

EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU FCG Finnish Consulting Group Oy Hämeenlinnan kaupunki EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU RAPORTTILUONNOS 31102 -P17030 FCG Finnish Consulting F Group Oy Eureninkadun hulevesitarkastelu I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 Tulvavaarakartoitus Tulvariskikartoitus... 6

1 Tulvavaarakartoitus Tulvariskikartoitus... 6 Kettunen (22.2.2016) SISÄLTÖ 1 Tulvavaarakartoitus... 2 2 Tulvariskikartoitus... 6 2.1 Vahingollinen seuraus ihmisen terveydelle ja turvallisuudelle... 7 2.2 Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen... 11

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Lapua Alahärmä yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Lapua Alahärmä yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Lapua Alahärmä yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 3.2.2012 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi 2 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS 18.11.011 YLEISTÄ Kuva 1. Kaava-alue ilmakuvassa. Ilmakuvaan on yhdistetty maastomalli maaston korostamiseksi. Jokikylän yleiskaavan kaava-alue on

Lisätiedot

ISTO väliseminaari 5.3.2008, Lammi. Noora Veijalainen, Tanja Dubrovin, Bertel Vehviläinen ja Mika Marttunen

ISTO väliseminaari 5.3.2008, Lammi. Noora Veijalainen, Tanja Dubrovin, Bertel Vehviläinen ja Mika Marttunen ISTO väliseminaari 5.3.2008, Lammi Noora Veijalainen, Tanja Dubrovin, Bertel Vehviläinen ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskuksen Hydrologian ja Vesivara yksikköjen projekti Arvioidaan ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Lapin tulvatilannekatsaus

Lapin tulvatilannekatsaus Lapin tulvatilannekatsaus 16.4.28 Jää, lumi ja vesitilanne Lumen vesiarvo: Lumen vesiarvo Lapissa on ajankohtaan nähden lähes normaalin suuruinen (ka 14 2 mm/kg/m 2 ) Simo, Kemi ja Tornionjoen valuma alueilla.

Lisätiedot

Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus

Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus Yleisötilaisuus 12.9.2016 Toimenpiteet, yleinen Ympäristösi parhaat tekijät 2 Toimenpide ehdotukset Toimenpiteiden päämäärät: Uoman vedenjohtokyvyn

Lisätiedot

MUISTIO. Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen ja Mankilan tiestöselvitys, tiedotustilaisuus

MUISTIO. Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen ja Mankilan tiestöselvitys, tiedotustilaisuus MUISTIO Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen ja Mankilan tiestöselvitys, tiedotustilaisuus Aika ja paikka: 16.12.2014 Klo 9.00-, Siikalatvan kunta, Rantsila Gananderin koulu Läsnäolijat:

Lisätiedot

ULJUAN TEKOJÄRVEEN LIITTYVÄT KESKEISET LUPAPÄÄTÖKSET JA SÄÄNNÖSTELYKÄYTÄNNÖT

ULJUAN TEKOJÄRVEEN LIITTYVÄT KESKEISET LUPAPÄÄTÖKSET JA SÄÄNNÖSTELYKÄYTÄNNÖT Veli Pekka Latvala 2.10.2014 ULJUAN TEKOJÄRVEEN LIITTYVÄT KESKEISET LUPAPÄÄTÖKSET JA SÄÄNNÖSTELYKÄYTÄNNÖT Siikajoen vesistöalueella sijaitsee neljä säännösteltyä järveä. Vesistöalueella käytettävissä oleva

Lisätiedot

HANKKEEN KUVAUS 29.4.2015

HANKKEEN KUVAUS 29.4.2015 Pihlavanlahden niitot ja pintaruoppaus 2015 1(5) KAUKAISEMPAA HISTORIAA Kokemäenjoen suu on siirtynyt vuosisatojen kuluessa länttä kohti. Joen suu oli Kivinin Kahaluodon kapeikon kohdalla noin sata vuotta

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Lapuanjoen vesistöalueella

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Lapuanjoen vesistöalueella Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Lapuanjoen vesistöalueella Työpaja 1 11.9.2013 Katja Haukilehto 11.3.2014 Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Suunnittelua sekä tulvasuojelu- ja järjestelytöitä tehty

Lisätiedot

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 5

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 5 BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 5 Liite L1: Sijoituspaikan valinta Versio 2, 30.11.2016 Hannu Lauri, YVA Oy Suunnitellun biotuotetehtaan jätevesi-

Lisätiedot

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 PAHA-hanke Perhonjoen alaosan happamuuden hallinta (PAHA- hanke) toteutetaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista Marja Wuori Sisältö Yleistä Haastateltavat Virkistyskäyttö Kokemukset vedenkorkeuksista Yleistä Yläosa: Uimaharju-Kaltimo Keskiosa: Kaltimo-Kuurna

Lisätiedot