Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti

2 Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat minaisuudet 1 2. Nykyiset tietjärjestelmät ja svellukset sekä niiden minaisuudet suhteessa tarpeisiin Kknaan puuttuvat järjestelmät 3 Talussuunnittelu/Budjetintijärjestelmä 3 Hankintajärjestelmä Käytössä levat järjestelmät Käytössä levat järjestelmät ja niiden keskeiset kehittämiskhteet 5 Hansan sapulirekisteri 5 Ostlaskut ja reskntra 5 Myynti ja laskutus 5 Kirjanpit 6 Käyttömaisuusjärjestelmä Innv 7 Palkat ja palkkit 7 Henkilöstöhallint 8 Osaamisen jhtaminen 9 Timinnan ja taluden seuranta, tilinpäätös 9 3. Tarpeiden suhde kaupungin muihin kehittämis- ja tietjärjestelmähankkeisiin Timinnan- ja taludenhjauksen kehittämishanke (Tti) Henkilöstöhallinnn palvelukeskus -hanke Muut valmisteluvaiheessa levat kehittämis-/järjestelmähankkeet Järjestelmien vaihdsta tulevien kustannusten arviinti ja kustannushyötyarvi Jhtpäätökset 12 Liitteet 5.1. Hankkeistaminen Prjektin resurssit ja aikataulut 14

3 Kaupunginjhtajan timeksiant Kaupunginjhtaja n päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta. Työryhmän tehtävänä n: 1. Määritellä talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat minaisuudet 2. Määritellä nykyiset tietjärjestelmät ja svellukset sekä niiden minaisuudet suhteessa tarpeisiin 3. Arviida järjestelmien vaihdsta tulevat kustannusvaikutukset 4. Määritellä mahdllisen järjestelmävaihtprjektin alustava aikataulu ja resursinti Työryhmään nimettiin: Puheenjhtaja talusjhtaja Ari Mäkinen, taluskeskus Sihteeri laskentapäällikkö Seija Liinja, taluskeskus Jäsenet taluspalvelujhtaja Anne Lindqvist, taluspalvelukeskus hankepäällikkö Elisa Vurinen, Tti-hanke prjektipäällikkö Pauliina Lautiainen, Hal-hanke suunnittelupäällikkö Jaakk Ståhlberg, tiethallintkeskus pääsuunnittelija Tarja Mäkelä-Sinerv, tiettekniikan palvelukeskus henkilöstösuunnittelija Urp Matilainen, henkilöstökeskus suunnittelupäällikkö Matti Rautee, tiettekniikan palvelukeskus sastpäällikkö Max Lönnqvist, ssiaalitimi, STe. Työryhmä vi lisäksi kuulla eri asiantuntijita työn edetessä. Työryhmän työn tulee lla valmis mennessä. 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat minaisuudet Työryhmän jäsenet määrittelivät man vastuu-/tehtäväalueensa näkökulmasta svelluksittain dtukset ja tarpeet tietjärjestelmille sekä järjestelmiltä vaadittavat minaisuudet. Odtukset ja tarpeet määriteltiin seuraavista timint-/tehtäväkknaisuuksista: Operatiivinen talushallint (kirjanpitprsessi, laskutusprsessi, maksuliikenneprsessi, stlaskuprsessi, palkanlaskentaprsessi, varastkirjanpit, käyttömaisuuskirjanpit) Talussuunnittelu ja budjetinti Timinnan ja taluden seuranta Kuntalain mukainen tilinpäätös, ml. knsernitilinpäätös Sisäinen laskenta, kustannuslaskenta Henkilöstöhallint (mm. henkilöstösuunnittelu, rekrytinti, palvelussuhdeasiat, palkkaus ja palkitseminen, kulutus, henkilöstöraprtinti) Hankinnat (kilpailutusten suunnittelu ja tteuttaminen, tilaus-timitusketjun hallinta (SCM, Supply Chain Management), hankintapaikkatiedt, tutetiedt, hankintaspimusten hallinta ja seuranta) Tilastt, viranmaisraprtit (ulkiset; Tilastkeskus, eri ministeriöt jne) 1

4 Määrittelyn ja arviinnin lähtökhtana vat nykytilan talus- ja henkilöstöhallinnn järjestelmät ja niiden vastaavuus dtuksiin ja tarpeisiin. Määrittelyn ja arviinnin perusteella hahmttui kuva perustietjärjestelmistä ja niiden suhteista järjestelmäkknaisuuteen. Tavitetila kert yhteydet ympäröivään maailmaan, jtta siitä lisi helpp havaita, millä kaikilla meneillään levilla ja tulevilla muilla hankkeilla n yhtymäkhtansa tähän hankkeeseen ja sen tietihin. Kska uudella tietjärjestelmällä krvattava alue n laaja, n piirretty kuva tavitetilasta, jtta tarvittaessa krvaamista vidaan vaiheistaa suunnitelmallisesti, eikä synny mielikuvaa tai tdellista tilannetta päällekkäisen työn tekemisestä. Isn kuvan karkea määrittely lu myös lutettavan phjan jatktyöskentelyn tarkennuksille Työryhmän timeksiantna li talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihdn valmistelu. Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmiä tulee tarkastella kuitenkin kknaisuuden kannalta, jllin humiidaan perustietjärjestelmien suhde kaupungin muihin tietjärjestelmiin sekä kehittämistarpeisiin ja hankkeisiin (esim. Tti, Hal). Uudelta/krvattavalta tietjärjestelmäkknaisuudelta edellytetään vahvasti eri timintja integrivaa järjestelmää, jka sisältää talushallinnn, myynnin, prjekti- /hankehallinnan, henkilöstöhallinnn sekä sttiminnan, materiaalihallinnan ja lgistiikan timintja tukevia svelluksia. Järjestelmän perustana tulee lla yhteiset tiedt eri svelluksille, jllin vidaan vähentää päällekkäistä työtä, npeuttaa eri prsesseja ja saada reaaliaikaista tieta eri tasilta sekä siten varmistaa laadukas ja peratiivisen timinannan tarpeita tukeva raprtinti. Jhtamiseen tarvittavat tiedt tulee lla siirrettävissä peratiivisten tietjärjestelmistä tietvarastn, jlla mahdllistetaan ajan tasalla levat analyysit ja raprtit rganisaatin jhdlle. Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmät tuttavat perusraprtit. Luttamus- ja virkamiesjhdn jhtamiseen ja päätöksentekn tarvitsema tiedn tuttaminen, analysinti ja raprtinti hidetaan ja sitä kehitetään tietvarastratkaisua hyödyntävillä välineillä. Tietjärjestelmän tulee mahdllistaa itsepalvelutimintjen käyttämisen henkilöstölle, esimiehille ja jhdlle. Tietjärjestelmän tulee tukea valittua taluden hjaus- ja budjetintimallia, esimerkiksi (spimushjaus, tilaaja-tuttaja, määrärahabudjetinti/palvelukknaisuuksien budjetinti). Organisaatimuutkset tulee lla helpsti tteutettavissa. Järjestelmän kdausrakenteessa n ltava erillinen ulkisen laskennan tilejä, rganisaatita ja kustannuslaskentaa kuvaava kdist, jnka summauslgiikka n irrallisena tilikartasta. Lisäksi tulisi lla perustilikartasta erillään levat kdausmahdllisuudet tilastjen, kustannuslaskennan ja prjektinhallinnan tarpeisiin. Liite 1 Tavitetila/Henkilöstö- ja talushallint 2. Nykyiset tietjärjestelmät ja svellukset sekä niiden minaisuudet suhteessa tarpeisiin Keskeisimmät, kaupungin yhteiskäyttöiset talus- ja henkilöstöhallinnn tukijärjestelmät vat Turun Hansa talustietjärjestelmä (jatkssa Hansa-järjestelmä) sekä Persnec F.K. ja Persnec hr -henkilöstö ja palkkajärjestelmät. Nykyisen Hansa talustietjärjestemän ulkpullella n Turun satama. Hansa-järjestelmä n Turun kaupungin taludenpidn arkkitehtuuriin perustuva, mana työnä tehty IDMS -tietkantaphjainen tietjärjestelmä, jlla hidetaan mm. hinnastt, sa hankinnista, varastkirjanpit, streskntra, myyntireskntra, maksuliikenne ja kir- 2

5 janpit sekä hallintkuntakhtaisia erillissvelluksia. Svellukset integrituvat tisiinsa tiedn rganisaati- ja svellusriippumattman tallennustavan kautta, jssa tiet tallennetaan vain kertaalleen kaikkien Hansa -svellusten käyttöön. Hansa järjestelmän käyttöliittymä n merkkiphjainen. Persnec F.K. ja Persnec hr vat Oracle-tietkantaan phjautuvia ja selain käyttöliittymällä timivia järjestelmiä. Mlemmat vat Aditr Oy:n (ent. TietEnatr) timittamia. Persnec F.K. n Sumessa suurten kaupunkien (mm. Tampere, Oulu, Jyväskylä, Kupi, Lahti, Rvaniemi) käyttämä palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnan tietjärjestelmä. Liite 2 Liite 3 Nykytila/Talushallint Nykytila/Henkilöstöhallint Verrattaessa dtuksia ja tarpeita nykyisiin tietjärjestelmiin vidaan tdeta, että kaupungilta jk puuttuu tietjärjestelmä kknaan tai käytössä levissa järjestelmissä n merkittäviä kehitystarpeita tai käytössä n järjestelmiä, jtka elinkaarensa lppupäässä levina tai merkittäviä timinta- ja avainhenkilöriskejä sisältävinä tulisi krvata välittömästi. Tisaalta nykyisiin järjestelmiin n tteutettu minaisuuksia, jtka tukevat talushallinnn eri timintja ja jtka vat myös krvaavilta järjestelmiltä vaadittavia minaisuuksia. Esimerkiksi Turun Hansa talustietjärjestelmä, vaikka n määritelty ja rakennettu j luvun pulivälin jälkeen, vastaa integritua timinnanhjausjärjestelmää. Mahdllinen Hansan krvaava järjestelmä ei vi lla muuta kuin vastaavanlainen integritu talushjauksen ratkaisu tai timinnan hjausjärjestelmä. Hansan heikkutena n kettu sen merkkiphjainen käyttöliittymä ja tilirakenne. Nykyisissä perustietjärjestelmissä ylläpidetään tietsisällöltään samanlaisia tietja, mm. henkilö- ja sitetietja, kattaen laajuudeltaan vain kunkin järjestelmän timinnallisen tarpeen. Samankaltaisia tietja ylläpidetään perustietjärjestelmien lisäksi mnissa peratiivisissa järjestelmissä, kuten esimerkiksi asiakasrekistereissä, jllin ylläpit n mninkertaista ja tietjen yhdisteltävyys vaikeaa. Perustietjärjestelmiä kehitettäessä tulee järjestelmien sisältämien tietjen laatua ja kattavuutta kasvattaa niin, että sasta tietja tulee ns. mastertietja, jita muut järjestelmät jatkssa hyödyntävät. Mastertieta päivittämällä saadaan k. tiet pysymään sitä tarvitsevissa järjestelmissä ajantasaisena, kun n svittu yhtenäisestä mastertietjen hallinninnin arkkitehtuurista ja vastuista. Samin tulee määritellä perustietjärjestelmien metatiedt (tieta tiedsta, tietresursseja kuvailevaa tieta) sekä kerätä ne eri perusjärjestelmistä yhtenäiseen mutn. Lisäksi tulee tunnistaa tiedn laadun merkitys sekä laadukkaan tiedn tumat timinnan hyödyt. Nämä edellä mainitut seikat jhtavat kaupunkitasisten HR (henkilöstöhallinta) sekä CRM (asiakkuudenhallinta) tyyppisten järjestelmien tai sajärjestelmien käyttöönttn ja timintamalliin. Nämä vat edellytyksiä, mikäli kaupunki haluaa siirtyä keskitettyyn asiakaspalvelu (Cntact Center) -tyyppiseen timintaan sekä rakentaa sähköisiä asiakaspalveluja. HR -järjestelmä n edellytys kattavaan tietturvalliseen käyttöikeuksien hallintaan. Master- ja metatiedn hallinta tulee kiireisimmin esiin timinnan- ja taludenhjauksen hankkeessa, jka kerää peratiivisten järjestelmien tiedt tietvarastn ja varmistaa laadukkaan raprtinnin Kknaan puuttuvat järjestelmät Talussuunnittelu/Budjetintijärjestelmä Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - Timinnallisten tavitteiden (suritemäärät, kustannukset) kytkeminen suunnitteluun 3

6 ja suunnittelutavitteiden seurantaan (timinnan ja taluden suunnittelu suritteiden ja kustannusten avulla) - Simulintimahdllisuus Nykyinen excel/wrd hjelmiin phjautuva budjetinti n haavittuva (sis. timinta-, tietjärjestelmä- ja avainhenkilöriskit). Tällä menetelmällä ktaan talusarvin taludelliset tavitteet (ment ja tult summattuina rganisaatiittain, talusarvi-sittain, yhdistelminä jne). Nykyisellä menetelmällä ei le mahdllisuutta suunnitella timintaa ja talutta suritemäärien ja kustannusten avulla. Samin simulintimahdllisuus puuttuu kknaan. Budjetintijärjestelmän tulee tukea spimushjauksen ja/tai tilaaja-tuttaja mallin tteutusta ja siirtymistä määrärahahjauksesta palvelujen/palvelukknaisuuksien budjetintiin. Budjetintitietjärjestelmän tulee tukea timinnan ja taluden hjauksen kehittämistä kaikilla tasilla (knserni, timintayksikkö). Budjetintijärjestelmän hankkiminen n aikataulullisesti kiireisimpiä, mikäli vuden 2009 timinnan ja taluden suunnittelussa siirrytään sin tai kknaan määrärahabudjetinnista palvelukknaisuuksien budjetintiin. Hankintajärjestelmä Turun kaupungilla ei le hankintajärjestelmää, jka tukisi hankinta- ja lgistiikkatiminnan perustehtävien hita sekä timinnan kehittämistä, krdinintia ja seurantaa. Järjestelmän puuttuminen vaikuttaa kaikkiin hankintaprsessin vaiheisiin, kilpailuttamisesta spimusseurantaan. Järjestelmän puuttuminen n esteenä myös reaaliaikaisen seurantatiedn tuttamiselle. Vuden 2008 alussa n alittanut timintansa keskushallinnn alainen yksikkö hankinta- ja lgistiikkakeskus, jka vastaa keskitetyistä hankinta- ja lgistiikkapalveluista. Hankinta- ja lgistiikkakeskuksen tehtävänä n timia kaupungin ydintimintja palvelevana tukitimintna ja varmistaa hankintatimen kustannustehkas ja juridisesti ikea timintatapa. Suurena puutteena hankintatimen kehittämiselle n tilausjärjestelmän puuttuminen. Kaupungin tekemät tilaukset kirjautuvat Hansa järjestelmään vain varasthankintjen salta, jtka vat kuitenkin vain 15% kk materiaalin hankintavlyymista. Kilpailutusta varten ei saada kulutustietja mista järjestelmistä, vaan judutaan pyytämään tavarantimittajien myyntitilastja. Hankintjen hjautumista spimustimittajille n vaikeaa tteuttaa, kun tilauksia pystyy tekemään haluamallaan tavalla ja usein myös haluamastaan paikasta. Spimusseurantaa n mahdtnta tteuttaa nykyisen järjestelmän tietjen perusteella. Hankintatimessa n mahdllista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sillä, että tilausprsessi helpttuu ja hankintapaikkjen määrää saadaan vähennettyä hjaamalla tilaukset spimustimittajille. Hankintatinta tukeva tietjärjestelmä n edellytyksenä tavitteiden saavuttamiselle. Järjestelmään tulisi sisältyä kilpailutussi, spimusten hallinta ja tilausliittymä. Oleellinen sa järjestelmää n tutekatalgi, jka sisältää kaikki kaupungin spimustutteet, jita n mahdllista tilata. Tilauksesta jää tiet järjestelmään spimusseurantaa ja seuraavaa kilpailutusta varten. Kaupungin palvelustrategia hjaa timimaan myös seudullisesti, mikä tulisi humiida hankintatinta tukevan tietjärjestelmän hankinnan valmistelussa ja määrittelyssä. 4

7 2.2. Käytössä levat järjestelmät Käytössä levat järjestelmät ja niiden keskeiset kehittämiskhteet Hansan sapulirekisteri Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - Näkymältään erillinen timittajarekisteri ja erillinen asiakasrekisteri Hansa-järjestelmän sapulirekisteri sisältää sekä asiakasrekisterin (maksajat, velalliset) että timittajarekisterin (maksunsaajat, velkjat). Osapulirekisteri ja sen päivitys ja ylläpit n kettu raskaaksi ja hankalaksi. Kehittämistarpeena n esitetty man, erillisen timittajarekisterin lumista, jssa pankkitililliset velkjat n ertettu velallisista. (Hansa- järjestelmän perusideana n llut, että kerran tallennettu tiet n kaikkien käytettävissä. Osapuli vi lla spimussuhteessa kaupunkiin sekä velallisena että velkjana.) Kehittämiskhteeksi n kirjattu esim. asiakas- ja timittajarekisterin tteutus erillisenä tisistaan. Yhteinen Osapulirekisteri n kuitenkin Hansa arkkitehtuurissa niin perusteltu tteutus, ettei sitä kannata jakaa siin vaan mieluummin lisätä sapulien rlituksen tuntemusta kulutuksen ja sitä tukevan käyttöliittymä kehityksen avulla. Ostlaskut ja reskntra Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - laskujen kierrn ja käsittelyn tehstaminen hankintatinta tukevan tietjärjestelmän avulla - ulkmaisten (ulkmaiset pankkitilit) laskujen käsittelyn mahdllisuus järjestelmään - maehtinen raprtinti- ja kyselymahdllisuus Ostlaskujen sähköinen kierrätys ja arkistinti hidetaan Rnd-järjestelmällä ja velkjareskntra sekä stlaskujen maksatus Hansa-järjestelmässä. Laskujen kierrn ja käsittelyn (Tilauksesta laskuun prsessin) tehstaminen edellyttää hankintajärjestelmän ja sttilausliittymän käyttöä. (Hansa-järjestelmässä n tilaussvellus ja liittymä Rndn. Hansa-järjestelmän tilaussvelluksessa ei le liittymää hankintapaikkihin. Armisvelluksesta n liittymät hankintapaikkihin ja Rnd-järjestelmään). Ulkmaankaupan stlaskujen (ulkmaiset pankkitilit) käsittelyn mahdllistava minaisuus puuttuu tällä hetkellä maksureskntrasta. SEPAn myötä yhteiseurppalaisten pankkitilien käsittely kannattanee ttaa Hansan kehityslistalle, mutta valuuttajärjestelmäksi Hansaa ei le alunperinkään ajateltu. Omaehtinen raprtinti- ja kyselymahdllisuus n sekä nykyiseltä että uudelta järjestelmältä vaadittava minaisuus. Myynti ja laskutus Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - keskitetty laskutus- ja reskntrasvellus, jssa kk kaupungin laskutus ja reskntra - manuaalilaskutuksesta tai manuaalisesta laskutustietjen tuttamisesta pis - sisäinen myynti ja sisäisen laskutus krvataan sisäisten talustapahtumien keräämisellä ja suravelituksella Saamisten laskutus ja valvnta hidetaan Hansa laskutus- ja myyntireskntrasvelluksel- 5

8 la sekä jidenkin virastjen ja laitsten erillisillä laskutus- ja reskntrajärjestelmillä. Hajautetut järjestelmät eivät tue keskitettyä saamisten valvntaa ja perintää. Kehittämistarpeena n esitetty yksi laskutus- ja reskntrajärjestelmä, jlla kk kaupungin laskutus, maksuvalvnta ja perintä hidettaisiin. Timinnalliset tiedt ja perustiedt lisivat esijärjestelmissä ja siirrettäisiin yhtenäisellä lgiikalla laskutus- ja reskntrajärjestelmään. Manuaalilaskutuksesta tai manuaalisesta laskutustietjen tuttamisesta tulee päästä pis; tiet syötetään vain kertaalleen ja laskutustiet/laskutusmääräys siirtyy sähköisenä ja yhdenmukaisena järjestelmään. Laskutussvelluksella hidetaan sekä ulkinen että sisäinen laskutus. Sisäinen laskutus ja sisäisten laskujen maksatus sit henkilöresursseja asiakasvirastissa ja taluspalvelukeskuksessa (arvi 8 htv). Kehittämisehdtuksena esitetään sisäisestä laskutuksesta lupumista ja sen krvaamista raprtinnilla. Sisäisestä laskutuksesta lupuminen n timinnallinen päätös, jka vaatii seurakseen raprtinti- ja kirjaustavan määrittelyn, sen jälkeen kehittämistyö nykyiseen tietjärjestelmään n mahdllista. Hansan myyntireskntra kattaa kaiken muun laskutuksen, paitsi vesilaitksen vesilaskutuksen, sataman laskutuksen sekä nuristimen ja liikunnan Timmi laskutukset eli laskutus ja saamisten valvnta ja perintä n varsin keskitettyä j nyt. Kirjanpit Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - Tilirakenne, sisäisen laskennan eriyttäminen ulkisesta kirjanpidsta - merkkiphjaisesta käyttöliittymästä selainphjaiseen - peruskaupungista yksi talusyksikkö, erilliset talusyksiköt vain liikelaitksista (paklliset erillistilinpäätökset) - kaikki kaupungin rganisaatissa levat käyttävät samaa tietjärjestelmää (tällä hetkellä Turun satamalla eri järjestelmä) Keskuskirjanpit, kirjanpit, taludellisten tietjen tteutumisseuranta ja emn tilinpäätös hidetaan Hansa-talustietjärjestelmällä mukaan lukien liikelaitsten erilliskirjanpidt ja erillistilinpäätökset sekä niiden yhdistely sisäiset erät eliminiden peruskaupungin kirjanpitn. Turun satamalla n ma talusjärjestelmä, jsta ei le knekielistä liittymää Hansa-järjestelmään. Hansa-järjestelmän keskuskirjanpit lukee summatasna hallintkuntien päivittämää tilikantaa. Tällöin kaikki edellisen päivän kumulatiiviset tiedt näkyvät suraan myös keskuskirjanpidssa. Knsernitilinpäätös hidetaan BasWare Fiman Grup Cnslidatin -hjelmalla. Kuntalain mukaiset tilinpäätöslaskelmat saadaan siis kahdesta järjestelmästä. Tytäryhtiöillä n eri tietjärjestelmät. Hansa-talustietjärjestelmän keskeisemmäksi ngelmaksi ja kehittämiskhteeksi ketaan sen tilirakenne. Järjestelmän tilirakenne kstuu rganisaatitileistä sekä men- ja tultileistä ja tasetileistä. Tilit vivat lla summa-, est- tai kirjaustilitasisia. Tilirakenteella hidetaan sekä ulkisen laskennan ja sisäisen laskennan että myös tilastinnin ja rahitusselvitysten edellyttämiä tiettarpeita. Tästä syystä tilien määrä n suuri ja tilikdit vat pitkiä. Tilirakenne nusee tai saattaa nusta esille ja ngelmaksi erillisten sakirjanpitjärjestelmien (kirjanpitaineista tuttavien järjestelmien) käyttööntssa (esim. hankintajärjestelmä, matkalaskuhallinta, maksuliikennejärjestelmä). Kehittämistarpeena esitetään kustannuslaskennan eriyttämistä ulkisesta kirjanpidsta. Tarve liittyy sittain yllä esitettyyn tilirakenteeseen. Kun kirjausulttuvuuksia (tilipuitteita) n vain kaksi eli rganisaati ja men- tai tultili, n esim. hanketietja tai kustannuspaikkatietja kirjattu rganisaati-san tileille ja kustannuslajitietja mentilien alatileille. Näin tilikdeista tulee pitkiä. Hansa-järjestelmän sisäiset tilipuitteet ja niiden hyödyntäminen lisäävät kuitenkin ulttuvuuksia ja vähentävät sisäistä laskutusta. Hankkeiden kirjaamisesta erikseen ulkisesta ja sisäisestä kirjanpidsta n menssa esiselvitys. 6

9 Teknisellä sektrilla n kustannuslaskenta eriytetty erillisillä svelluksilla. Kirjanpitsvelluksesta n liittymät mm. kustannuslaskentajärjestelmiin (Kiinteistötiet, TCM, Pr Cntrl, Cst Cntrl), palkanlaskentajärjestelmään (Persnec F.K.) ja Excel-taulukihin (budjettitiedt). Sisäisille menille ja tulille esitetään mat tilit. Nyt sisäiset erät kirjataan samja menja tultilejä käyttäen ja elimininnit samin kuin sisäisten ja ulkisten erien raprtinnit tehdään sisäisen tunnistetilin avulla. Sisäisinä tunnistetileinä timii sisäiset rahitus- ja clearingtilit. Tällä hetkellä Turun Hansassa pidetään erilliskirjanpita 17:sta eri hallintkunnasta (talusyksiköstä), jista pakllisia vat vain liikelaitsten ja muiden taseyksiköiden kirjanpidt ja erillistilinpäätökset (10 talusyksikköä v. 2007). Erilliskirjanpidt ja tilinpäätökset sitvat tarpeettmasti henkilöresursseja. Kehittämistarpeena esitetään, että peruskaupungista (palvelut ja hallint) mudstetaan vain yksi kirjanpityksikkö. Yhden kirjanpityksikön mudstaminen n timinnallinen päätös, jka vaatii seurakseen esim. kirjaustapamääritykset, sen jälkeen kehittämistyö tietjärjestelmään n mahdllista. Ssiaali ja terveystimi yhdistyy j ja Hansaan tteutetaan kahden hallintkunnan (talusyksikön) yhdistäminen. Käyttömaisuusjärjestelmä Innv Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - kysely- ja raprtintiminaisuudet puutteelliset, palvelee lähinnä ulkisen laskennan ja tilinpäätöksen tarpeita - rganisaatimuutsten tteuttaminen hankalaa - merkkiphjaisesta selainphjaiseen käyttöliittymään - krvattavissa kiinteistölaitksen j hankkimalla YAOH2:lla Nykyinen Innv -järjestelmä n vudelta 1992 ja sillä hidetaan tilalaitksen, kiinteistölaitksen ja vesilaitksen rakennusten ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä kaupungin eri laitsten (pl. satama) kneiden ja kalustn kirjanpit ja pistlaskenta. Järjestelmä n elinkaarensa lpussa. Sen kysely- ja raprtintiminaisuudet vat puutteelliset. Järjestelmästä ei le liittymiä muihin tietjärjestelmiin. Järjestelmän ylläpitmaksut AS400-keskuslaitteistn hallinnasta ja perinnista aiheuttavat kustannuksia nimikettä khden suhteettman paljn. Nimikkeet vähenevät kun kiinteistölaitksen hallinnassa leva maisuus siirretään uuteen järjestelmään (YAOH2) ja kneiden ja kalustn hankinnassa n siirrytty leasingrahitukseen. Js maksuliikennehjelmist ja henkilöstökassahjelmist vaihdetaan tiseen, jää AS400:lle vain käyttömaisuuskirjanpit- ja laskenta. YAOH2:een n tteutettu kirjanpitlautakunnan kuntajastn ja kaupungin mia laskentahjeita vastaavat käyttömaisuuskirjanpidn ja pistlaskennan säännöt ja ulkisen laskennan raprtit. Lisäksi n tteutettu jhtamista tukevat kysely- ja raprttiminaisuudet. YAOH2:lla vidaan hitaa nyt Innvssa levien nimikkeiden rekisteröinti- ja pistlaskenta. Palkat ja palkkit Palkanlaskenta ja henkilöstöhallint hidetaan Persnec F.K. ja Persnec hr henkilöstö ja palkkajärjestelmillä. Persnec F.K.:lla hidetaan henkilöstön palkanlaskennan ja luttamushenkilöiden palkkiiden maksatuksen lisäksi myös kaupungin eläkkeiden maksatus (tällä hetkellä 259 kpl) sekä erilaisten palkkiiden (esim. perhehitpalkkit, maishit- 7

10 palkkit, tukipalkkit jne.) ja sellaisten työkrvausten eli laskujen maksatus, jista kuuluu mennä ver tai eläkemaksu (v.2007 n. 250 kpl). Myös apurahat (v n 380 kpl) maksetaan Persnec F.K:lla sen vuksi, että niistä pitää mennä tiet verttajalle. Persnec F.K. :n tietkanta n henkilöstöhallinnn master-tietkanta ja se sisältää kk kaupungin nykyisen ja aikaisemman henkilöstön henkilö-, palvelussuhde- ja pissaltiedt histriineen. Tämän lisäksi Persnec F.K.:n kannassa n tiedt kaupungin vakansseista ja timielimistä. Persnec F.K.:n kanssa integrituja timinnan järjestelmiä ns. palkanmaksun esijärjestelmiä vat mm. työvurn suunnitteluhjelmat Titania (käytössä mm. ssiaalikeskuksessa ja terveysvirastssa) ja Prmern (aluepelastuslaits), perhepäivähidn työtuntien laskentahjelma Pepa, palkanlisien ja pidätysten laskennan esijärjestelmät Transplan (linja-autn kuljettajien lisät), Lunari (lunassetelipidätykset) ja EsMikk (rukamaksupidätykset). Persnec F.K.:lla tutetut ansilaskelmat vat palkansaajan niin halutessa katsttavissa sähköisesti pstin verkkpalvelussa. Henkilöstöhallint Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - rekrytinti ja sijaishallinta - henkilöstön kmpetenssitietjen käsittely - tietjärjestelmien raprtintiminaisuuksien parantaminen - palkansaajan/esimiehen mnipulisen itsenäiskäytön lisääminen, kehittäminen ja helppkäyttöisyys Persnec hr:n tietkantaan päivitetään kerran viikssa (lauantai) Persnec F.K.:sta ns. aktiivisen henkilöstön henkilö- ja palvelussuhdetiedt. Ohjelmaa käytetään mm. palkansaajien henkilö- ja palkkaustietihin khdistuvien erilaisten kyselyjen tekemiseen sekä henkilöstön kulutusrekisterinä ja saamisten (tiedt, taidt ja mm. henkilökhtaisen työsurituksen arvit) rekisterinä. Persnec hr:n kurssinhallintamduulia käytetään kaupungin sisäisten kulutusten järjestämisessä ja hallinninnissa. Persnec F.K.:n raprtintisissa n yli 400 henkilöstön henkilö-, palvelussuhde- ja palkkaustietihin liittyvää valmisraprttia henkilöstöhallinnn henkilöiden käytettäväksi. Kaupunkitasisista raprteista mainittakn mm. vimavararaprtti, jta käytetään valtakunnallisesti vertailtaessa eri kaupunkien vastaavia tunnuslukuja. Palkanmaksun- ja henkilöstöhallinnn perusjärjestelmän, Persnec F.K., salta välitöntä päivitystarvetta ei le. Henkilöstöhallinnn tietjärjestelmien tulevien vusien suurimmat kehittämistarpeet liittyvät rekrytintiin ja sijaishallintaan, henkilöstön kmpetenssitietjen käsittelyyn ja tietjärjestelmien raprtintiminaisuuksien parantamiseen. Laajjen kaupunkitasisten raprttien ajaminen n nykyisin hidasta, mikä vaikeuttaa jhtamista tukevan tiedn tuttamista. Timinnan ja taludenhjauksen kehittämishankkeen (Tti) aikana lutava keskitetty tietvarastratkaisu vi tuda ratkaisun nykyisiin raprtintingelmiin. Hankkeen taviteaikataulun mukaan raprtintityökalut vat jhdn käytössä kuitenkin vasta vuden 2011 lppuun mennessä, jten nykyisen perustietjärjestelmän raprtinnin kehittämistä n kk ajan jatkettava. Tinen keskeinen kehittämistarve n palkansaajan/esimiehen mnipulisen itsenäiskäytön lisääminen, kehittäminen ja helppkäyttöisyys. Tähän tarpeeseen llaan vastaamassa käynnissä levalla itsenäiskäyttösuuden minaisuuden käyttööntlla. ESSminaisuus (Emplyee Self Service itseasiinti) n hankittu Persnec hjelmistn ti- 8

11 mittajalta ja se täydentää Persnec F.K. hjelmista. Itsenäiskäyttö mahdllistaa sen, että sähköisesti valmistellaan ja päätetään suraan järjestelmään esim. työspimukset, vusilmat, kulutuksiin sallistumiset, muut työn keskeytykset ja mien yhteystietjen ilmittamiset. Osaamisen jhtaminen Persnec H.R. järjestelmän kehitysmduuli mahdllistaa kaupunkitasisen saamistietkannan lumisen. Kehitysmduulin hyödyntäminen Turun kaupungilla n kuitenkin llut vähäistä. Osaamiskartitusprsessien käynnistämiseksi vat hallintkunnat tehneet vuden 2007 aikana erilliset käyttöönttsuunnitelmat. Osaamiskartitusprsessien käynnistyessä myös Persnec H.R. järjestelmän kehitysmduulin käyttö tulee lisääntymään ja järjestelmän timinnallisia minaisuuksia päästään käytännössä testaamaan. Timinnan ja taluden seuranta, tilinpäätös Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - prautuminen summataslta yksittäiseen timintayksikköön, tietn tai laskuun - suunnittelu- ja tteutumistiedt autmaattisesti seurantajärjestelmään ja jhdn raprtintijärjestelmään timinnan ja taluden hjauksen kehittämishankkeen linjaamalla tavalla - Timinnallisten tavitteiden (suritemäärät, kustannukset) kytkeminen suunnitteluun ja suunnittelutavitteiden seurantaan Timinnan ja taluden seuranta (tilikauden aikana ja tilinpäätöksessä) edellyttää summatasn tietja halutuilta khdistustasilta (kyselytast) ja halutulta aikaväliltä reaaliaikaisesti. Turun Hansa-järjestelmän rakenteellinen ratkaisu mahdllistaa kirjanpidn ja keskuskirjanpidn talustapahtumien päivityksen autmaattisesti sakirjanpidista kirjanpitn ja keskuskirjanpitn (kirjaustileillä välittömästi, summatileillä seuraavana päivänä, sektreittain, peruskaupunki, liikelaitkset, kk kaupunki). Suunnittelu- ja tteutumistiedt n saatava autmaattisesti seurantajärjestelmään ja jhdn raprtintijärjestelmään. Taludellisten tavitteiden (eurmääräiset määrärahat ja tulerät) seuranta timii pääsääntöisesti nykyisessä järjestelmässä. Tällöin puhutaan talusarvin ja käyttösuunnitelmien eurmäärien seurannasta. Timintayksikön taluden hjauksen ja seurannan khdalla nykyinen tilirakenne ketaan ngelmaksi. Timinnallisten tavitteiden (suritemäärät, kustannukset) kytkeminen suunnitteluun ja suunnittelutavitteiden seuranta talustietjärjestelmässä puuttuu. Edellytyksenä n budjetintijärjestelmän kehittäminen, timinnallisten järjestelmien käyttööntt ja kehittäminen, tietvarastja ja tietjen siirrettävyys suunnittelu- ja seurantatietihin. Prautuminen summataslta yksittäiseen timintayksikköön tai tietn tai laskuun tukee virastjen/laitsten seurantaa, tarkastustinta ja mm. cntrller timinta, mikä esitetään kehittämistarpeena taluden seurantaan liittyen. 3. Tarpeiden suhde kaupungin muihin kehittämis- ja tietjärjestelmähankkeisiin 3.1. Timinnan- ja taludenhjauksen kehittämishanke (Tti) Ttin tavitteena n kehittää kaupungin luttamushenkilö- ja virkamiesjhdn tiednhallintaa ja tiedlla jhtamista ja tteuttaa se kaupungin keskitetyllä tietvarastratkaisulla (DataWarehuse, DW) ja siitä jhdetuilla analysinti- ja raprtintivälineillä ((Business Intelligence, BI). Tietvarastn siirretään jhdn tarvitsemaa tieta kaupungin lemassa levista peratiivisista tietjärjestelmistä ja tarvittavista ulkisista tietkannista. Jhdn 9

12 käyttöön tuleva käyttöliittymä, ns. jhdn prtaali, käyttää siten tietvarasta tietlähteenään. Tietvarastintia kehitettäessä kartitetaan jhdn tiettarpeet aina knsernin ylimmästä jhdsta tulsyksikköjhtn asti. Laajalle ja keskitetylle tietvarastlle n minaista yli sektri-, prsessi- ja timintrajjen tapahtuva tiednsiirt ja yhdistely. Tietvarastinnin tulisi myös vähentää raprtintien ja raskaiden, jhtamista tukevien kyselyiden määrää peratiivisiin järjestelmiin. Operatiiviset tietjärjestelmät eivät svellu kvinkaan usein vaativaan tietjen analysintiin tai raprtintiin, kun taas tietvarastt tulisi suunnitella nimenmaan tätä tarvetta varten. Tietvarast itsessään tarjaa käyttäjäryhmille suuren keskitetyn datamassan sekä erilaisia mahdllisuuksia analysida ja raprtida tieta eri ulttuvuuksissa. Siten se mahdllistaa kaupungin eri timintjen yhteenvetjen tekemisen, timintavaihtehtjen arviimisen sekä ympäristössä tapahtuvien tai ennakitavien muutsten vaikutusten tarkastelun. Analysinti- ja raprtintivälineet tukevat raprtinnin lisäksi myös seuraavia jhtamista tukevia erilaisia timintja: strateginen suunnittelu (BSC) budjetinti vusisuunnittelu, talus- ja henkilöstösuunnittelu jne. knslidinti wrkflw prsessien seuraus Päätettäväksi jää, millä teknisillä svelluksilla yllä mainittuja jhtamista tukevia timintja kehitetään. Samin n tehtävä tietiset rajaukset nykyisten/tulevien talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmien raprtinnin kehittämiselle. Tti-hankkeen asettamisen yhteydessä n tehty kuitenkin j päätös, että kaupungin luttamushenkilö- ja virkamiesjhdn tarvitsemaa raprtintia kehitetään DW-ratkaisua hyödyntävillä BI-välineillä. Tti-hankkeen taviteaikataulun mukaisesti peratiivisten tietjärjestelmien tietja hyödyntävät analysinti- ja raprtintityökalut tulisi lla jhdn käytössä vuden 2011 lppuun mennessä. Vunna 2008 mallinnetaan jhdn tiettarpeet knsernin ylimmästä jhdsta Ttin pilttien tulsaluejhdn taslle asti. Vunna 2009 jatketaan Tti-pilttien tulsyksikköjhdn tiettarpeiden mallintamisella. Teknisten DW ja BI -välineiden tarvemäärittelyä tehdään vunna 2008 ja teknisten välineiden valinta alkuvunna Henkilöstöhallinnn palvelukeskus hanke Vuden 2008 alussa n käynnistetty henkilöstöhallinnn palvelukeskus hanke. Hankkeen tavitteena n rganisida kaupungin keskitetysti hidettavien henkilöstöasiiden hit henkilöstöhallinnn palvelukeskukseen kaupunginhallituksen hyväksymän prjektisuunnitelman mukaisesti. Palvelukeskus tuttaisi henkilöstöhallintn liittyviä palveluja kaupungin virastille ja laitksille sekä keskushallinnlle. 3.3 Muut valmisteluvaiheessa levat kehittämis-/järjestelmähankkeet Tietjärjestelmän hankinta- tai käyttöönttvaiheessa vat maksuliikennejärjestelmän krvaaminen Matkahallintajärjestelmän (Ppulus matkahallinta) käyttöönttprjekti Sijaishallinta ja rekrytinti Rekrytinnin ja sijaishallinnan salta n käynnistymässä tarjusmenettely, tavitteena n hankkia rekrytinnin ja sijaishallinnan kknaisjärjestelmä, jta vidaan käyttää hallintkuntien kk rekrytinti- ja sijaishallintaprsessissa. Järjestelmää 10

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LUONNOS 13.3.2012 RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot