Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti

2 Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat minaisuudet 1 2. Nykyiset tietjärjestelmät ja svellukset sekä niiden minaisuudet suhteessa tarpeisiin Kknaan puuttuvat järjestelmät 3 Talussuunnittelu/Budjetintijärjestelmä 3 Hankintajärjestelmä Käytössä levat järjestelmät Käytössä levat järjestelmät ja niiden keskeiset kehittämiskhteet 5 Hansan sapulirekisteri 5 Ostlaskut ja reskntra 5 Myynti ja laskutus 5 Kirjanpit 6 Käyttömaisuusjärjestelmä Innv 7 Palkat ja palkkit 7 Henkilöstöhallint 8 Osaamisen jhtaminen 9 Timinnan ja taluden seuranta, tilinpäätös 9 3. Tarpeiden suhde kaupungin muihin kehittämis- ja tietjärjestelmähankkeisiin Timinnan- ja taludenhjauksen kehittämishanke (Tti) Henkilöstöhallinnn palvelukeskus -hanke Muut valmisteluvaiheessa levat kehittämis-/järjestelmähankkeet Järjestelmien vaihdsta tulevien kustannusten arviinti ja kustannushyötyarvi Jhtpäätökset 12 Liitteet 5.1. Hankkeistaminen Prjektin resurssit ja aikataulut 14

3 Kaupunginjhtajan timeksiant Kaupunginjhtaja n päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta. Työryhmän tehtävänä n: 1. Määritellä talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat minaisuudet 2. Määritellä nykyiset tietjärjestelmät ja svellukset sekä niiden minaisuudet suhteessa tarpeisiin 3. Arviida järjestelmien vaihdsta tulevat kustannusvaikutukset 4. Määritellä mahdllisen järjestelmävaihtprjektin alustava aikataulu ja resursinti Työryhmään nimettiin: Puheenjhtaja talusjhtaja Ari Mäkinen, taluskeskus Sihteeri laskentapäällikkö Seija Liinja, taluskeskus Jäsenet taluspalvelujhtaja Anne Lindqvist, taluspalvelukeskus hankepäällikkö Elisa Vurinen, Tti-hanke prjektipäällikkö Pauliina Lautiainen, Hal-hanke suunnittelupäällikkö Jaakk Ståhlberg, tiethallintkeskus pääsuunnittelija Tarja Mäkelä-Sinerv, tiettekniikan palvelukeskus henkilöstösuunnittelija Urp Matilainen, henkilöstökeskus suunnittelupäällikkö Matti Rautee, tiettekniikan palvelukeskus sastpäällikkö Max Lönnqvist, ssiaalitimi, STe. Työryhmä vi lisäksi kuulla eri asiantuntijita työn edetessä. Työryhmän työn tulee lla valmis mennessä. 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat minaisuudet Työryhmän jäsenet määrittelivät man vastuu-/tehtäväalueensa näkökulmasta svelluksittain dtukset ja tarpeet tietjärjestelmille sekä järjestelmiltä vaadittavat minaisuudet. Odtukset ja tarpeet määriteltiin seuraavista timint-/tehtäväkknaisuuksista: Operatiivinen talushallint (kirjanpitprsessi, laskutusprsessi, maksuliikenneprsessi, stlaskuprsessi, palkanlaskentaprsessi, varastkirjanpit, käyttömaisuuskirjanpit) Talussuunnittelu ja budjetinti Timinnan ja taluden seuranta Kuntalain mukainen tilinpäätös, ml. knsernitilinpäätös Sisäinen laskenta, kustannuslaskenta Henkilöstöhallint (mm. henkilöstösuunnittelu, rekrytinti, palvelussuhdeasiat, palkkaus ja palkitseminen, kulutus, henkilöstöraprtinti) Hankinnat (kilpailutusten suunnittelu ja tteuttaminen, tilaus-timitusketjun hallinta (SCM, Supply Chain Management), hankintapaikkatiedt, tutetiedt, hankintaspimusten hallinta ja seuranta) Tilastt, viranmaisraprtit (ulkiset; Tilastkeskus, eri ministeriöt jne) 1

4 Määrittelyn ja arviinnin lähtökhtana vat nykytilan talus- ja henkilöstöhallinnn järjestelmät ja niiden vastaavuus dtuksiin ja tarpeisiin. Määrittelyn ja arviinnin perusteella hahmttui kuva perustietjärjestelmistä ja niiden suhteista järjestelmäkknaisuuteen. Tavitetila kert yhteydet ympäröivään maailmaan, jtta siitä lisi helpp havaita, millä kaikilla meneillään levilla ja tulevilla muilla hankkeilla n yhtymäkhtansa tähän hankkeeseen ja sen tietihin. Kska uudella tietjärjestelmällä krvattava alue n laaja, n piirretty kuva tavitetilasta, jtta tarvittaessa krvaamista vidaan vaiheistaa suunnitelmallisesti, eikä synny mielikuvaa tai tdellista tilannetta päällekkäisen työn tekemisestä. Isn kuvan karkea määrittely lu myös lutettavan phjan jatktyöskentelyn tarkennuksille Työryhmän timeksiantna li talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihdn valmistelu. Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmiä tulee tarkastella kuitenkin kknaisuuden kannalta, jllin humiidaan perustietjärjestelmien suhde kaupungin muihin tietjärjestelmiin sekä kehittämistarpeisiin ja hankkeisiin (esim. Tti, Hal). Uudelta/krvattavalta tietjärjestelmäkknaisuudelta edellytetään vahvasti eri timintja integrivaa järjestelmää, jka sisältää talushallinnn, myynnin, prjekti- /hankehallinnan, henkilöstöhallinnn sekä sttiminnan, materiaalihallinnan ja lgistiikan timintja tukevia svelluksia. Järjestelmän perustana tulee lla yhteiset tiedt eri svelluksille, jllin vidaan vähentää päällekkäistä työtä, npeuttaa eri prsesseja ja saada reaaliaikaista tieta eri tasilta sekä siten varmistaa laadukas ja peratiivisen timinannan tarpeita tukeva raprtinti. Jhtamiseen tarvittavat tiedt tulee lla siirrettävissä peratiivisten tietjärjestelmistä tietvarastn, jlla mahdllistetaan ajan tasalla levat analyysit ja raprtit rganisaatin jhdlle. Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmät tuttavat perusraprtit. Luttamus- ja virkamiesjhdn jhtamiseen ja päätöksentekn tarvitsema tiedn tuttaminen, analysinti ja raprtinti hidetaan ja sitä kehitetään tietvarastratkaisua hyödyntävillä välineillä. Tietjärjestelmän tulee mahdllistaa itsepalvelutimintjen käyttämisen henkilöstölle, esimiehille ja jhdlle. Tietjärjestelmän tulee tukea valittua taluden hjaus- ja budjetintimallia, esimerkiksi (spimushjaus, tilaaja-tuttaja, määrärahabudjetinti/palvelukknaisuuksien budjetinti). Organisaatimuutkset tulee lla helpsti tteutettavissa. Järjestelmän kdausrakenteessa n ltava erillinen ulkisen laskennan tilejä, rganisaatita ja kustannuslaskentaa kuvaava kdist, jnka summauslgiikka n irrallisena tilikartasta. Lisäksi tulisi lla perustilikartasta erillään levat kdausmahdllisuudet tilastjen, kustannuslaskennan ja prjektinhallinnan tarpeisiin. Liite 1 Tavitetila/Henkilöstö- ja talushallint 2. Nykyiset tietjärjestelmät ja svellukset sekä niiden minaisuudet suhteessa tarpeisiin Keskeisimmät, kaupungin yhteiskäyttöiset talus- ja henkilöstöhallinnn tukijärjestelmät vat Turun Hansa talustietjärjestelmä (jatkssa Hansa-järjestelmä) sekä Persnec F.K. ja Persnec hr -henkilöstö ja palkkajärjestelmät. Nykyisen Hansa talustietjärjestemän ulkpullella n Turun satama. Hansa-järjestelmä n Turun kaupungin taludenpidn arkkitehtuuriin perustuva, mana työnä tehty IDMS -tietkantaphjainen tietjärjestelmä, jlla hidetaan mm. hinnastt, sa hankinnista, varastkirjanpit, streskntra, myyntireskntra, maksuliikenne ja kir- 2

5 janpit sekä hallintkuntakhtaisia erillissvelluksia. Svellukset integrituvat tisiinsa tiedn rganisaati- ja svellusriippumattman tallennustavan kautta, jssa tiet tallennetaan vain kertaalleen kaikkien Hansa -svellusten käyttöön. Hansa järjestelmän käyttöliittymä n merkkiphjainen. Persnec F.K. ja Persnec hr vat Oracle-tietkantaan phjautuvia ja selain käyttöliittymällä timivia järjestelmiä. Mlemmat vat Aditr Oy:n (ent. TietEnatr) timittamia. Persnec F.K. n Sumessa suurten kaupunkien (mm. Tampere, Oulu, Jyväskylä, Kupi, Lahti, Rvaniemi) käyttämä palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnan tietjärjestelmä. Liite 2 Liite 3 Nykytila/Talushallint Nykytila/Henkilöstöhallint Verrattaessa dtuksia ja tarpeita nykyisiin tietjärjestelmiin vidaan tdeta, että kaupungilta jk puuttuu tietjärjestelmä kknaan tai käytössä levissa järjestelmissä n merkittäviä kehitystarpeita tai käytössä n järjestelmiä, jtka elinkaarensa lppupäässä levina tai merkittäviä timinta- ja avainhenkilöriskejä sisältävinä tulisi krvata välittömästi. Tisaalta nykyisiin järjestelmiin n tteutettu minaisuuksia, jtka tukevat talushallinnn eri timintja ja jtka vat myös krvaavilta järjestelmiltä vaadittavia minaisuuksia. Esimerkiksi Turun Hansa talustietjärjestelmä, vaikka n määritelty ja rakennettu j luvun pulivälin jälkeen, vastaa integritua timinnanhjausjärjestelmää. Mahdllinen Hansan krvaava järjestelmä ei vi lla muuta kuin vastaavanlainen integritu talushjauksen ratkaisu tai timinnan hjausjärjestelmä. Hansan heikkutena n kettu sen merkkiphjainen käyttöliittymä ja tilirakenne. Nykyisissä perustietjärjestelmissä ylläpidetään tietsisällöltään samanlaisia tietja, mm. henkilö- ja sitetietja, kattaen laajuudeltaan vain kunkin järjestelmän timinnallisen tarpeen. Samankaltaisia tietja ylläpidetään perustietjärjestelmien lisäksi mnissa peratiivisissa järjestelmissä, kuten esimerkiksi asiakasrekistereissä, jllin ylläpit n mninkertaista ja tietjen yhdisteltävyys vaikeaa. Perustietjärjestelmiä kehitettäessä tulee järjestelmien sisältämien tietjen laatua ja kattavuutta kasvattaa niin, että sasta tietja tulee ns. mastertietja, jita muut järjestelmät jatkssa hyödyntävät. Mastertieta päivittämällä saadaan k. tiet pysymään sitä tarvitsevissa järjestelmissä ajantasaisena, kun n svittu yhtenäisestä mastertietjen hallinninnin arkkitehtuurista ja vastuista. Samin tulee määritellä perustietjärjestelmien metatiedt (tieta tiedsta, tietresursseja kuvailevaa tieta) sekä kerätä ne eri perusjärjestelmistä yhtenäiseen mutn. Lisäksi tulee tunnistaa tiedn laadun merkitys sekä laadukkaan tiedn tumat timinnan hyödyt. Nämä edellä mainitut seikat jhtavat kaupunkitasisten HR (henkilöstöhallinta) sekä CRM (asiakkuudenhallinta) tyyppisten järjestelmien tai sajärjestelmien käyttöönttn ja timintamalliin. Nämä vat edellytyksiä, mikäli kaupunki haluaa siirtyä keskitettyyn asiakaspalvelu (Cntact Center) -tyyppiseen timintaan sekä rakentaa sähköisiä asiakaspalveluja. HR -järjestelmä n edellytys kattavaan tietturvalliseen käyttöikeuksien hallintaan. Master- ja metatiedn hallinta tulee kiireisimmin esiin timinnan- ja taludenhjauksen hankkeessa, jka kerää peratiivisten järjestelmien tiedt tietvarastn ja varmistaa laadukkaan raprtinnin Kknaan puuttuvat järjestelmät Talussuunnittelu/Budjetintijärjestelmä Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - Timinnallisten tavitteiden (suritemäärät, kustannukset) kytkeminen suunnitteluun 3

6 ja suunnittelutavitteiden seurantaan (timinnan ja taluden suunnittelu suritteiden ja kustannusten avulla) - Simulintimahdllisuus Nykyinen excel/wrd hjelmiin phjautuva budjetinti n haavittuva (sis. timinta-, tietjärjestelmä- ja avainhenkilöriskit). Tällä menetelmällä ktaan talusarvin taludelliset tavitteet (ment ja tult summattuina rganisaatiittain, talusarvi-sittain, yhdistelminä jne). Nykyisellä menetelmällä ei le mahdllisuutta suunnitella timintaa ja talutta suritemäärien ja kustannusten avulla. Samin simulintimahdllisuus puuttuu kknaan. Budjetintijärjestelmän tulee tukea spimushjauksen ja/tai tilaaja-tuttaja mallin tteutusta ja siirtymistä määrärahahjauksesta palvelujen/palvelukknaisuuksien budjetintiin. Budjetintitietjärjestelmän tulee tukea timinnan ja taluden hjauksen kehittämistä kaikilla tasilla (knserni, timintayksikkö). Budjetintijärjestelmän hankkiminen n aikataulullisesti kiireisimpiä, mikäli vuden 2009 timinnan ja taluden suunnittelussa siirrytään sin tai kknaan määrärahabudjetinnista palvelukknaisuuksien budjetintiin. Hankintajärjestelmä Turun kaupungilla ei le hankintajärjestelmää, jka tukisi hankinta- ja lgistiikkatiminnan perustehtävien hita sekä timinnan kehittämistä, krdinintia ja seurantaa. Järjestelmän puuttuminen vaikuttaa kaikkiin hankintaprsessin vaiheisiin, kilpailuttamisesta spimusseurantaan. Järjestelmän puuttuminen n esteenä myös reaaliaikaisen seurantatiedn tuttamiselle. Vuden 2008 alussa n alittanut timintansa keskushallinnn alainen yksikkö hankinta- ja lgistiikkakeskus, jka vastaa keskitetyistä hankinta- ja lgistiikkapalveluista. Hankinta- ja lgistiikkakeskuksen tehtävänä n timia kaupungin ydintimintja palvelevana tukitimintna ja varmistaa hankintatimen kustannustehkas ja juridisesti ikea timintatapa. Suurena puutteena hankintatimen kehittämiselle n tilausjärjestelmän puuttuminen. Kaupungin tekemät tilaukset kirjautuvat Hansa järjestelmään vain varasthankintjen salta, jtka vat kuitenkin vain 15% kk materiaalin hankintavlyymista. Kilpailutusta varten ei saada kulutustietja mista järjestelmistä, vaan judutaan pyytämään tavarantimittajien myyntitilastja. Hankintjen hjautumista spimustimittajille n vaikeaa tteuttaa, kun tilauksia pystyy tekemään haluamallaan tavalla ja usein myös haluamastaan paikasta. Spimusseurantaa n mahdtnta tteuttaa nykyisen järjestelmän tietjen perusteella. Hankintatimessa n mahdllista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sillä, että tilausprsessi helpttuu ja hankintapaikkjen määrää saadaan vähennettyä hjaamalla tilaukset spimustimittajille. Hankintatinta tukeva tietjärjestelmä n edellytyksenä tavitteiden saavuttamiselle. Järjestelmään tulisi sisältyä kilpailutussi, spimusten hallinta ja tilausliittymä. Oleellinen sa järjestelmää n tutekatalgi, jka sisältää kaikki kaupungin spimustutteet, jita n mahdllista tilata. Tilauksesta jää tiet järjestelmään spimusseurantaa ja seuraavaa kilpailutusta varten. Kaupungin palvelustrategia hjaa timimaan myös seudullisesti, mikä tulisi humiida hankintatinta tukevan tietjärjestelmän hankinnan valmistelussa ja määrittelyssä. 4

7 2.2. Käytössä levat järjestelmät Käytössä levat järjestelmät ja niiden keskeiset kehittämiskhteet Hansan sapulirekisteri Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - Näkymältään erillinen timittajarekisteri ja erillinen asiakasrekisteri Hansa-järjestelmän sapulirekisteri sisältää sekä asiakasrekisterin (maksajat, velalliset) että timittajarekisterin (maksunsaajat, velkjat). Osapulirekisteri ja sen päivitys ja ylläpit n kettu raskaaksi ja hankalaksi. Kehittämistarpeena n esitetty man, erillisen timittajarekisterin lumista, jssa pankkitililliset velkjat n ertettu velallisista. (Hansa- järjestelmän perusideana n llut, että kerran tallennettu tiet n kaikkien käytettävissä. Osapuli vi lla spimussuhteessa kaupunkiin sekä velallisena että velkjana.) Kehittämiskhteeksi n kirjattu esim. asiakas- ja timittajarekisterin tteutus erillisenä tisistaan. Yhteinen Osapulirekisteri n kuitenkin Hansa arkkitehtuurissa niin perusteltu tteutus, ettei sitä kannata jakaa siin vaan mieluummin lisätä sapulien rlituksen tuntemusta kulutuksen ja sitä tukevan käyttöliittymä kehityksen avulla. Ostlaskut ja reskntra Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - laskujen kierrn ja käsittelyn tehstaminen hankintatinta tukevan tietjärjestelmän avulla - ulkmaisten (ulkmaiset pankkitilit) laskujen käsittelyn mahdllisuus järjestelmään - maehtinen raprtinti- ja kyselymahdllisuus Ostlaskujen sähköinen kierrätys ja arkistinti hidetaan Rnd-järjestelmällä ja velkjareskntra sekä stlaskujen maksatus Hansa-järjestelmässä. Laskujen kierrn ja käsittelyn (Tilauksesta laskuun prsessin) tehstaminen edellyttää hankintajärjestelmän ja sttilausliittymän käyttöä. (Hansa-järjestelmässä n tilaussvellus ja liittymä Rndn. Hansa-järjestelmän tilaussvelluksessa ei le liittymää hankintapaikkihin. Armisvelluksesta n liittymät hankintapaikkihin ja Rnd-järjestelmään). Ulkmaankaupan stlaskujen (ulkmaiset pankkitilit) käsittelyn mahdllistava minaisuus puuttuu tällä hetkellä maksureskntrasta. SEPAn myötä yhteiseurppalaisten pankkitilien käsittely kannattanee ttaa Hansan kehityslistalle, mutta valuuttajärjestelmäksi Hansaa ei le alunperinkään ajateltu. Omaehtinen raprtinti- ja kyselymahdllisuus n sekä nykyiseltä että uudelta järjestelmältä vaadittava minaisuus. Myynti ja laskutus Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - keskitetty laskutus- ja reskntrasvellus, jssa kk kaupungin laskutus ja reskntra - manuaalilaskutuksesta tai manuaalisesta laskutustietjen tuttamisesta pis - sisäinen myynti ja sisäisen laskutus krvataan sisäisten talustapahtumien keräämisellä ja suravelituksella Saamisten laskutus ja valvnta hidetaan Hansa laskutus- ja myyntireskntrasvelluksel- 5

8 la sekä jidenkin virastjen ja laitsten erillisillä laskutus- ja reskntrajärjestelmillä. Hajautetut järjestelmät eivät tue keskitettyä saamisten valvntaa ja perintää. Kehittämistarpeena n esitetty yksi laskutus- ja reskntrajärjestelmä, jlla kk kaupungin laskutus, maksuvalvnta ja perintä hidettaisiin. Timinnalliset tiedt ja perustiedt lisivat esijärjestelmissä ja siirrettäisiin yhtenäisellä lgiikalla laskutus- ja reskntrajärjestelmään. Manuaalilaskutuksesta tai manuaalisesta laskutustietjen tuttamisesta tulee päästä pis; tiet syötetään vain kertaalleen ja laskutustiet/laskutusmääräys siirtyy sähköisenä ja yhdenmukaisena järjestelmään. Laskutussvelluksella hidetaan sekä ulkinen että sisäinen laskutus. Sisäinen laskutus ja sisäisten laskujen maksatus sit henkilöresursseja asiakasvirastissa ja taluspalvelukeskuksessa (arvi 8 htv). Kehittämisehdtuksena esitetään sisäisestä laskutuksesta lupumista ja sen krvaamista raprtinnilla. Sisäisestä laskutuksesta lupuminen n timinnallinen päätös, jka vaatii seurakseen raprtinti- ja kirjaustavan määrittelyn, sen jälkeen kehittämistyö nykyiseen tietjärjestelmään n mahdllista. Hansan myyntireskntra kattaa kaiken muun laskutuksen, paitsi vesilaitksen vesilaskutuksen, sataman laskutuksen sekä nuristimen ja liikunnan Timmi laskutukset eli laskutus ja saamisten valvnta ja perintä n varsin keskitettyä j nyt. Kirjanpit Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - Tilirakenne, sisäisen laskennan eriyttäminen ulkisesta kirjanpidsta - merkkiphjaisesta käyttöliittymästä selainphjaiseen - peruskaupungista yksi talusyksikkö, erilliset talusyksiköt vain liikelaitksista (paklliset erillistilinpäätökset) - kaikki kaupungin rganisaatissa levat käyttävät samaa tietjärjestelmää (tällä hetkellä Turun satamalla eri järjestelmä) Keskuskirjanpit, kirjanpit, taludellisten tietjen tteutumisseuranta ja emn tilinpäätös hidetaan Hansa-talustietjärjestelmällä mukaan lukien liikelaitsten erilliskirjanpidt ja erillistilinpäätökset sekä niiden yhdistely sisäiset erät eliminiden peruskaupungin kirjanpitn. Turun satamalla n ma talusjärjestelmä, jsta ei le knekielistä liittymää Hansa-järjestelmään. Hansa-järjestelmän keskuskirjanpit lukee summatasna hallintkuntien päivittämää tilikantaa. Tällöin kaikki edellisen päivän kumulatiiviset tiedt näkyvät suraan myös keskuskirjanpidssa. Knsernitilinpäätös hidetaan BasWare Fiman Grup Cnslidatin -hjelmalla. Kuntalain mukaiset tilinpäätöslaskelmat saadaan siis kahdesta järjestelmästä. Tytäryhtiöillä n eri tietjärjestelmät. Hansa-talustietjärjestelmän keskeisemmäksi ngelmaksi ja kehittämiskhteeksi ketaan sen tilirakenne. Järjestelmän tilirakenne kstuu rganisaatitileistä sekä men- ja tultileistä ja tasetileistä. Tilit vivat lla summa-, est- tai kirjaustilitasisia. Tilirakenteella hidetaan sekä ulkisen laskennan ja sisäisen laskennan että myös tilastinnin ja rahitusselvitysten edellyttämiä tiettarpeita. Tästä syystä tilien määrä n suuri ja tilikdit vat pitkiä. Tilirakenne nusee tai saattaa nusta esille ja ngelmaksi erillisten sakirjanpitjärjestelmien (kirjanpitaineista tuttavien järjestelmien) käyttööntssa (esim. hankintajärjestelmä, matkalaskuhallinta, maksuliikennejärjestelmä). Kehittämistarpeena esitetään kustannuslaskennan eriyttämistä ulkisesta kirjanpidsta. Tarve liittyy sittain yllä esitettyyn tilirakenteeseen. Kun kirjausulttuvuuksia (tilipuitteita) n vain kaksi eli rganisaati ja men- tai tultili, n esim. hanketietja tai kustannuspaikkatietja kirjattu rganisaati-san tileille ja kustannuslajitietja mentilien alatileille. Näin tilikdeista tulee pitkiä. Hansa-järjestelmän sisäiset tilipuitteet ja niiden hyödyntäminen lisäävät kuitenkin ulttuvuuksia ja vähentävät sisäistä laskutusta. Hankkeiden kirjaamisesta erikseen ulkisesta ja sisäisestä kirjanpidsta n menssa esiselvitys. 6

9 Teknisellä sektrilla n kustannuslaskenta eriytetty erillisillä svelluksilla. Kirjanpitsvelluksesta n liittymät mm. kustannuslaskentajärjestelmiin (Kiinteistötiet, TCM, Pr Cntrl, Cst Cntrl), palkanlaskentajärjestelmään (Persnec F.K.) ja Excel-taulukihin (budjettitiedt). Sisäisille menille ja tulille esitetään mat tilit. Nyt sisäiset erät kirjataan samja menja tultilejä käyttäen ja elimininnit samin kuin sisäisten ja ulkisten erien raprtinnit tehdään sisäisen tunnistetilin avulla. Sisäisinä tunnistetileinä timii sisäiset rahitus- ja clearingtilit. Tällä hetkellä Turun Hansassa pidetään erilliskirjanpita 17:sta eri hallintkunnasta (talusyksiköstä), jista pakllisia vat vain liikelaitsten ja muiden taseyksiköiden kirjanpidt ja erillistilinpäätökset (10 talusyksikköä v. 2007). Erilliskirjanpidt ja tilinpäätökset sitvat tarpeettmasti henkilöresursseja. Kehittämistarpeena esitetään, että peruskaupungista (palvelut ja hallint) mudstetaan vain yksi kirjanpityksikkö. Yhden kirjanpityksikön mudstaminen n timinnallinen päätös, jka vaatii seurakseen esim. kirjaustapamääritykset, sen jälkeen kehittämistyö tietjärjestelmään n mahdllista. Ssiaali ja terveystimi yhdistyy j ja Hansaan tteutetaan kahden hallintkunnan (talusyksikön) yhdistäminen. Käyttömaisuusjärjestelmä Innv Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - kysely- ja raprtintiminaisuudet puutteelliset, palvelee lähinnä ulkisen laskennan ja tilinpäätöksen tarpeita - rganisaatimuutsten tteuttaminen hankalaa - merkkiphjaisesta selainphjaiseen käyttöliittymään - krvattavissa kiinteistölaitksen j hankkimalla YAOH2:lla Nykyinen Innv -järjestelmä n vudelta 1992 ja sillä hidetaan tilalaitksen, kiinteistölaitksen ja vesilaitksen rakennusten ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä kaupungin eri laitsten (pl. satama) kneiden ja kalustn kirjanpit ja pistlaskenta. Järjestelmä n elinkaarensa lpussa. Sen kysely- ja raprtintiminaisuudet vat puutteelliset. Järjestelmästä ei le liittymiä muihin tietjärjestelmiin. Järjestelmän ylläpitmaksut AS400-keskuslaitteistn hallinnasta ja perinnista aiheuttavat kustannuksia nimikettä khden suhteettman paljn. Nimikkeet vähenevät kun kiinteistölaitksen hallinnassa leva maisuus siirretään uuteen järjestelmään (YAOH2) ja kneiden ja kalustn hankinnassa n siirrytty leasingrahitukseen. Js maksuliikennehjelmist ja henkilöstökassahjelmist vaihdetaan tiseen, jää AS400:lle vain käyttömaisuuskirjanpit- ja laskenta. YAOH2:een n tteutettu kirjanpitlautakunnan kuntajastn ja kaupungin mia laskentahjeita vastaavat käyttömaisuuskirjanpidn ja pistlaskennan säännöt ja ulkisen laskennan raprtit. Lisäksi n tteutettu jhtamista tukevat kysely- ja raprttiminaisuudet. YAOH2:lla vidaan hitaa nyt Innvssa levien nimikkeiden rekisteröinti- ja pistlaskenta. Palkat ja palkkit Palkanlaskenta ja henkilöstöhallint hidetaan Persnec F.K. ja Persnec hr henkilöstö ja palkkajärjestelmillä. Persnec F.K.:lla hidetaan henkilöstön palkanlaskennan ja luttamushenkilöiden palkkiiden maksatuksen lisäksi myös kaupungin eläkkeiden maksatus (tällä hetkellä 259 kpl) sekä erilaisten palkkiiden (esim. perhehitpalkkit, maishit- 7

10 palkkit, tukipalkkit jne.) ja sellaisten työkrvausten eli laskujen maksatus, jista kuuluu mennä ver tai eläkemaksu (v.2007 n. 250 kpl). Myös apurahat (v n 380 kpl) maksetaan Persnec F.K:lla sen vuksi, että niistä pitää mennä tiet verttajalle. Persnec F.K. :n tietkanta n henkilöstöhallinnn master-tietkanta ja se sisältää kk kaupungin nykyisen ja aikaisemman henkilöstön henkilö-, palvelussuhde- ja pissaltiedt histriineen. Tämän lisäksi Persnec F.K.:n kannassa n tiedt kaupungin vakansseista ja timielimistä. Persnec F.K.:n kanssa integrituja timinnan järjestelmiä ns. palkanmaksun esijärjestelmiä vat mm. työvurn suunnitteluhjelmat Titania (käytössä mm. ssiaalikeskuksessa ja terveysvirastssa) ja Prmern (aluepelastuslaits), perhepäivähidn työtuntien laskentahjelma Pepa, palkanlisien ja pidätysten laskennan esijärjestelmät Transplan (linja-autn kuljettajien lisät), Lunari (lunassetelipidätykset) ja EsMikk (rukamaksupidätykset). Persnec F.K.:lla tutetut ansilaskelmat vat palkansaajan niin halutessa katsttavissa sähköisesti pstin verkkpalvelussa. Henkilöstöhallint Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - rekrytinti ja sijaishallinta - henkilöstön kmpetenssitietjen käsittely - tietjärjestelmien raprtintiminaisuuksien parantaminen - palkansaajan/esimiehen mnipulisen itsenäiskäytön lisääminen, kehittäminen ja helppkäyttöisyys Persnec hr:n tietkantaan päivitetään kerran viikssa (lauantai) Persnec F.K.:sta ns. aktiivisen henkilöstön henkilö- ja palvelussuhdetiedt. Ohjelmaa käytetään mm. palkansaajien henkilö- ja palkkaustietihin khdistuvien erilaisten kyselyjen tekemiseen sekä henkilöstön kulutusrekisterinä ja saamisten (tiedt, taidt ja mm. henkilökhtaisen työsurituksen arvit) rekisterinä. Persnec hr:n kurssinhallintamduulia käytetään kaupungin sisäisten kulutusten järjestämisessä ja hallinninnissa. Persnec F.K.:n raprtintisissa n yli 400 henkilöstön henkilö-, palvelussuhde- ja palkkaustietihin liittyvää valmisraprttia henkilöstöhallinnn henkilöiden käytettäväksi. Kaupunkitasisista raprteista mainittakn mm. vimavararaprtti, jta käytetään valtakunnallisesti vertailtaessa eri kaupunkien vastaavia tunnuslukuja. Palkanmaksun- ja henkilöstöhallinnn perusjärjestelmän, Persnec F.K., salta välitöntä päivitystarvetta ei le. Henkilöstöhallinnn tietjärjestelmien tulevien vusien suurimmat kehittämistarpeet liittyvät rekrytintiin ja sijaishallintaan, henkilöstön kmpetenssitietjen käsittelyyn ja tietjärjestelmien raprtintiminaisuuksien parantamiseen. Laajjen kaupunkitasisten raprttien ajaminen n nykyisin hidasta, mikä vaikeuttaa jhtamista tukevan tiedn tuttamista. Timinnan ja taludenhjauksen kehittämishankkeen (Tti) aikana lutava keskitetty tietvarastratkaisu vi tuda ratkaisun nykyisiin raprtintingelmiin. Hankkeen taviteaikataulun mukaan raprtintityökalut vat jhdn käytössä kuitenkin vasta vuden 2011 lppuun mennessä, jten nykyisen perustietjärjestelmän raprtinnin kehittämistä n kk ajan jatkettava. Tinen keskeinen kehittämistarve n palkansaajan/esimiehen mnipulisen itsenäiskäytön lisääminen, kehittäminen ja helppkäyttöisyys. Tähän tarpeeseen llaan vastaamassa käynnissä levalla itsenäiskäyttösuuden minaisuuden käyttööntlla. ESSminaisuus (Emplyee Self Service itseasiinti) n hankittu Persnec hjelmistn ti- 8

11 mittajalta ja se täydentää Persnec F.K. hjelmista. Itsenäiskäyttö mahdllistaa sen, että sähköisesti valmistellaan ja päätetään suraan järjestelmään esim. työspimukset, vusilmat, kulutuksiin sallistumiset, muut työn keskeytykset ja mien yhteystietjen ilmittamiset. Osaamisen jhtaminen Persnec H.R. järjestelmän kehitysmduuli mahdllistaa kaupunkitasisen saamistietkannan lumisen. Kehitysmduulin hyödyntäminen Turun kaupungilla n kuitenkin llut vähäistä. Osaamiskartitusprsessien käynnistämiseksi vat hallintkunnat tehneet vuden 2007 aikana erilliset käyttöönttsuunnitelmat. Osaamiskartitusprsessien käynnistyessä myös Persnec H.R. järjestelmän kehitysmduulin käyttö tulee lisääntymään ja järjestelmän timinnallisia minaisuuksia päästään käytännössä testaamaan. Timinnan ja taluden seuranta, tilinpäätös Kehittämiskhteet/-ehdtukset: - prautuminen summataslta yksittäiseen timintayksikköön, tietn tai laskuun - suunnittelu- ja tteutumistiedt autmaattisesti seurantajärjestelmään ja jhdn raprtintijärjestelmään timinnan ja taluden hjauksen kehittämishankkeen linjaamalla tavalla - Timinnallisten tavitteiden (suritemäärät, kustannukset) kytkeminen suunnitteluun ja suunnittelutavitteiden seurantaan Timinnan ja taluden seuranta (tilikauden aikana ja tilinpäätöksessä) edellyttää summatasn tietja halutuilta khdistustasilta (kyselytast) ja halutulta aikaväliltä reaaliaikaisesti. Turun Hansa-järjestelmän rakenteellinen ratkaisu mahdllistaa kirjanpidn ja keskuskirjanpidn talustapahtumien päivityksen autmaattisesti sakirjanpidista kirjanpitn ja keskuskirjanpitn (kirjaustileillä välittömästi, summatileillä seuraavana päivänä, sektreittain, peruskaupunki, liikelaitkset, kk kaupunki). Suunnittelu- ja tteutumistiedt n saatava autmaattisesti seurantajärjestelmään ja jhdn raprtintijärjestelmään. Taludellisten tavitteiden (eurmääräiset määrärahat ja tulerät) seuranta timii pääsääntöisesti nykyisessä järjestelmässä. Tällöin puhutaan talusarvin ja käyttösuunnitelmien eurmäärien seurannasta. Timintayksikön taluden hjauksen ja seurannan khdalla nykyinen tilirakenne ketaan ngelmaksi. Timinnallisten tavitteiden (suritemäärät, kustannukset) kytkeminen suunnitteluun ja suunnittelutavitteiden seuranta talustietjärjestelmässä puuttuu. Edellytyksenä n budjetintijärjestelmän kehittäminen, timinnallisten järjestelmien käyttööntt ja kehittäminen, tietvarastja ja tietjen siirrettävyys suunnittelu- ja seurantatietihin. Prautuminen summataslta yksittäiseen timintayksikköön tai tietn tai laskuun tukee virastjen/laitsten seurantaa, tarkastustinta ja mm. cntrller timinta, mikä esitetään kehittämistarpeena taluden seurantaan liittyen. 3. Tarpeiden suhde kaupungin muihin kehittämis- ja tietjärjestelmähankkeisiin 3.1. Timinnan- ja taludenhjauksen kehittämishanke (Tti) Ttin tavitteena n kehittää kaupungin luttamushenkilö- ja virkamiesjhdn tiednhallintaa ja tiedlla jhtamista ja tteuttaa se kaupungin keskitetyllä tietvarastratkaisulla (DataWarehuse, DW) ja siitä jhdetuilla analysinti- ja raprtintivälineillä ((Business Intelligence, BI). Tietvarastn siirretään jhdn tarvitsemaa tieta kaupungin lemassa levista peratiivisista tietjärjestelmistä ja tarvittavista ulkisista tietkannista. Jhdn 9

12 käyttöön tuleva käyttöliittymä, ns. jhdn prtaali, käyttää siten tietvarasta tietlähteenään. Tietvarastintia kehitettäessä kartitetaan jhdn tiettarpeet aina knsernin ylimmästä jhdsta tulsyksikköjhtn asti. Laajalle ja keskitetylle tietvarastlle n minaista yli sektri-, prsessi- ja timintrajjen tapahtuva tiednsiirt ja yhdistely. Tietvarastinnin tulisi myös vähentää raprtintien ja raskaiden, jhtamista tukevien kyselyiden määrää peratiivisiin järjestelmiin. Operatiiviset tietjärjestelmät eivät svellu kvinkaan usein vaativaan tietjen analysintiin tai raprtintiin, kun taas tietvarastt tulisi suunnitella nimenmaan tätä tarvetta varten. Tietvarast itsessään tarjaa käyttäjäryhmille suuren keskitetyn datamassan sekä erilaisia mahdllisuuksia analysida ja raprtida tieta eri ulttuvuuksissa. Siten se mahdllistaa kaupungin eri timintjen yhteenvetjen tekemisen, timintavaihtehtjen arviimisen sekä ympäristössä tapahtuvien tai ennakitavien muutsten vaikutusten tarkastelun. Analysinti- ja raprtintivälineet tukevat raprtinnin lisäksi myös seuraavia jhtamista tukevia erilaisia timintja: strateginen suunnittelu (BSC) budjetinti vusisuunnittelu, talus- ja henkilöstösuunnittelu jne. knslidinti wrkflw prsessien seuraus Päätettäväksi jää, millä teknisillä svelluksilla yllä mainittuja jhtamista tukevia timintja kehitetään. Samin n tehtävä tietiset rajaukset nykyisten/tulevien talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmien raprtinnin kehittämiselle. Tti-hankkeen asettamisen yhteydessä n tehty kuitenkin j päätös, että kaupungin luttamushenkilö- ja virkamiesjhdn tarvitsemaa raprtintia kehitetään DW-ratkaisua hyödyntävillä BI-välineillä. Tti-hankkeen taviteaikataulun mukaisesti peratiivisten tietjärjestelmien tietja hyödyntävät analysinti- ja raprtintityökalut tulisi lla jhdn käytössä vuden 2011 lppuun mennessä. Vunna 2008 mallinnetaan jhdn tiettarpeet knsernin ylimmästä jhdsta Ttin pilttien tulsaluejhdn taslle asti. Vunna 2009 jatketaan Tti-pilttien tulsyksikköjhdn tiettarpeiden mallintamisella. Teknisten DW ja BI -välineiden tarvemäärittelyä tehdään vunna 2008 ja teknisten välineiden valinta alkuvunna Henkilöstöhallinnn palvelukeskus hanke Vuden 2008 alussa n käynnistetty henkilöstöhallinnn palvelukeskus hanke. Hankkeen tavitteena n rganisida kaupungin keskitetysti hidettavien henkilöstöasiiden hit henkilöstöhallinnn palvelukeskukseen kaupunginhallituksen hyväksymän prjektisuunnitelman mukaisesti. Palvelukeskus tuttaisi henkilöstöhallintn liittyviä palveluja kaupungin virastille ja laitksille sekä keskushallinnlle. 3.3 Muut valmisteluvaiheessa levat kehittämis-/järjestelmähankkeet Tietjärjestelmän hankinta- tai käyttöönttvaiheessa vat maksuliikennejärjestelmän krvaaminen Matkahallintajärjestelmän (Ppulus matkahallinta) käyttöönttprjekti Sijaishallinta ja rekrytinti Rekrytinnin ja sijaishallinnan salta n käynnistymässä tarjusmenettely, tavitteena n hankkia rekrytinnin ja sijaishallinnan kknaisjärjestelmä, jta vidaan käyttää hallintkuntien kk rekrytinti- ja sijaishallintaprsessissa. Järjestelmää 10

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012)

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) 1 PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) TOIMIALA Palvelu Nykytila Palvelukuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju ja Savnlinna hitavat alla mainitut

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten

Kunta- ja palvelurakennemuutosten Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma Timintamallin kuvaus Versi 0.9 27.12.2013 2 (42) Sisällys Sisällys... 2 Dkumentin versihistria... 3 1. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma...

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ TARJOUSSAATE 47576 1 (1) Turun kaupungin ssiaalikeskus Itäinen avpalvelutimist Vs. avpalvelujhtaja Taina Kaila Nisse Kavn katu 3 20610 TURKU antti.nieminen@turku.fi taina.kaila@turku.fi Viite Lgica Sumi

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot