Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle"

Transkriptio

1 Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle OKM / AMK -taloushallinnon seminaari Marita Virtanen, Tekes Kokonaiskustannusmalli

2 Miksi kokonaiskustannukset? Tutkimusorganisaation on tunnettava ja raportoitava toiminnastaan aiheutuvat todelliset kustannukset useiden eri säännösten nojalla Yliopistolaki, ammattikorkeakoululaki, valtion talousarviosäännökset, maksuperustelaki, Valtiokonttorin määräykset yms. Miksi: tulosohjaus, tilivelvollisuus, taloudellisen toiminnan hinnoittelu, verotus,.. Julkisella tutkimusrahoittajalla on velvollisuus varmistua siitä, että rahoituksen hakijana toimiva tutkimusorganisaatio pystyy pitämään erillään taloudellisen ja muun kuin taloudellisen toiminnan kustannukset ja rahoituksen Miksi: taloudelliseen toimintaan siirtyvän ristikkäistuen kielto Komission tiedonanto Puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01) kohta Muun kuin taloudellisen toiminnan julkinen rahoittaminen Mitä - kokonaiskustannusmallin filosofia 1/2 Kokonaiskustannusmallilla tarkoitetaan rahoituksen saajan normaaliin kirjanpito- ja laskentakäytäntöön perustuvaa kustannusten laskenta-, raportointi- ja rahoitustapaa Rahoitetaan projektissa tarvittavien resurssien käyttöä Kyse ei ole rahoittajan määrittelemästä tavasta laskea ja kohdentaa projektille kuuluvia kustannuksia Rahoittajien ei pitäisi sotkea rahoituksensaajan kustannuslaskentaa asettamalla omia, jopa keskenään ristiriitaisia vaatimuksia kustannusten seurannalle Haasteita: kustannuslaskennan yleiset periaatteet ja eri rahoittajien /rahoitusmuotojen kustannusmallit eivät kohtaa Esimerkiksi säännöksissä rajoitettu hyväksyttävien kustannusten sisältöä

3 Kokonaiskustannusmallin käytön edellytykset Kokonaiskustannusmallin käyttö edellyttää, että organisaatio pystyy luotettavasti laskemaan ja esittämään toimintansa kustannukset VM:n johdolla on laadittu laskennan minimimalli (Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus VM 9/2007) Organisaatiossa on käytössä yleisesti noudatettavat työaikakirjanpidon periaatteet: kattava työaikakirjanpito, samanlainen tekeminen aina samalla tavalla,.. projektikirjanpidon yleiset periaatteet: esim. mitä kirjataan projektille suoraan ja mitä välillisesti, samantyyppiset kustannuserät aina samalla tavalla, Kustannuskertoimien käytöstä sovitaan tutkimusorganisaation hallinnon kanssa etukäteen Sovittuja kertoimia käytetään sekä hakemusvaiheessa että kustannustilityksissä Mitä - kokonaiskustannusmallin filosofia 2/2 Luotettava kustannuslaskenta VM 9/2007: 1. Kustannuslaskenta kattaa organisaation koko toiminnan (organisatorinen kattavuus) 2. Kustannuslaskennassa otetaan huomioon kaikki kustannukset (sisällöllinen kattavuus) 3. Kustannukset kohdistetaan sille laskentakohteelle, joka ne on aiheuttanut (aiheuttamisperiaate) 4. Kustannuslaskennassa noudatetaan olennaisuutta (olennaisuuden periaate) 5. Kustannusten laskenta- ja kohdistamisperiaatteet ovat yhtenäiset (yhtenäisyysperiaate) 6. Kustannustiedot ovat johdettavissa kirjanpidosta (jäljitettävyys) 7. Kustannuslaskentamalli on mahdollisimman yksinkertainen, kunhan kohtien 1-6 reunaehdot täyttyvät (taloudellisuus)

4 Miten kokonaiskustannusten selvittäminen 1. Organisaation toiminnan jakautuminen perustehtäviin / päätoimintoihin? esimerkiksi yliopistoissa tulosalueet: opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 2. Lopullisille laskentakohteille (esim. projektille) välittömästi kohdennettava tekeminen ja muut välittömät kustannuserät? esimerkiksi projektille tehtävä tehollinen työ, projektin matkakustannukset 3. Suoraan perustehtäviä (kohta 1) tukevat toiminnot ja niihin liittyvät kustannuserät? esimerkiksi opetuksen tukitoiminnot, tutkimuksen tukitoiminnot 4. Organisaation yhteiset, kaikkeen toimintaan kohdistuvat tukitoiminnot ja kustannuserät? Kohdentamisperusteet kustannusten jakamiseksi perustehtäville/päätoiminnoille? Kohtien 3 ja 4 kustannusten kohdentaminen lopullisille laskentakohteille (kohta 2) Kokonaiskustannusmallin filosofiaa - VM 9/2007 Esimerkki palkkakustannusten kohdistamisesta: välitön/välillinen Tarkoituksenmukaisuusharkinta!

5 Esimerkki VM 9/2007 Yliopistotason yk:t jaetaan tulosalueille niiden välittömien htv:ien suhteessa (minimimalli). Myös tarkemmat kohdentamisperiaatteet mahdollisia Yliopistotason yhteiset yk:t ( ) - johto - yleishallinto - talous- ja hlöstöhallinto - IT Koulutuksen yk:t ( ) Koulutuksen yk:t ( ) - opintotoimisto - opetuksen tuki 3. Tutkimuksen yk:t ( ) Tulosaluespesifit yk:t Tutkimuksen yk:t ( ) - tutkimushallinto - jne Yht.kun.vaik. yk:t ( ) - alumnitoiminta - jne Yht.kun.teht. yk:t ( ) Tulosaluekohtainen yk-kerroin voidaan muodostaa monella tavalla. Minimallissa on ehdotettu esim. seuraavaa: tulosalueen yk:t n-1 tulosalueen välittömät palkat n-1 Avoimen yo:n kurssi koulutuksen ykkerroin (%) Luentokurssi Seminaarikurssi Maksullinen tutkimusprojekti tutkimuksen ykkerroin (%) Tekesprojekti EAKRprojekti projekti yht.kun.teht. yk-kerroin (%) Kaikki muu yht. kun. toim välittömät kustannukset Yhteisrahoitustyöryhmä Yleiskustannusten käsittely minimimallissa Rahoittajan näkökulma

6 Voiko esitettyihin kustannuskertoimiin luottaa? Kustannuskertoimien todentaminen rahoittajalle Sekä valtiontalouden tarkastusvirasto että TEM rakennerahastojen hallintoviranomaisena edellyttävät, että rahoittaja varmistaa kertoimien luotettavuuden Monta erilaista laskelmien esittämistapaa vaikea päästä sisälle laskennan logiikkaan Kuka ohjeistaa laskelmien tekijää? Lähtökohtana luotettava kustannuslaskenta Kustannuslaskennan ohjeistaminen ei rahoittajan rooliin kuuluva tehtävä. Kertoimien suuri vaihtelu eri organisaatioiden välillä HSK n prosenttia tehollisen työajan palkoista Ero sisällöstä, laskentatavasta, virheistä? YK-kertoimen suuri vuosittainen vaihtelu yksittäisissä organisaatioissa vaihtelun syynä virhe laskennassa? Voiko esitettyihin kustannuskertoimiin luottaa? Miten laskennassa ja kustannusten raportoinnissa on varmistettu moninkertaisen veloituksen poissulku? Esim. YK-kertoimeen sisältyvät matkat Kirjanpidon matkakustannusten tilin saldo kokonaisuudessaan? Kirjanpidon matkakustannusten tilin saldo, pois lukien suoraan projektille kirjatut matkat? Ainoastaan tukitoimintoihin liittyvät matkakustannukset? Miten laskennassa otettu huomioon rahoittajien erilaiset ehdot? Esim. rakennerahastojen FLAT RATE -kustannusmallissa matkat eivät ole projektin suoria kustannuksia kirjataanko kuitenkin projektille vai päätyvätkö YKkertoimen laskentaan Erilaiset rahoitusehdot eivät saisi vaikuttaa kustannuslaskennan logiikkaan, vaikka ne rahoittajalle tehtävään kustannusraportointiin vaikuttavatkin

7 Rahoittajan toivomus Yhtenäinen HSK -kertoimen sisältö, ainakin amkien ja yliopistojen kesken? Suomen Akatemian Stream-työryhmän ehdotus HSK:n vakiosisällöksi (s. 56) Yhtenäiset suuntaviivat YK-kertoimen laskennalle? Suomen Akatemian Stream-työryhmän ehdotus YK:n sisällöksi (s. 57) Siirtyminen yhtenäisiin kustannuskertoimien laskenta- ja esittämistapoihin? Ei monisivuisia Excel-talulukoita Tietojen johtaminen tilinpäätöksestä, mahdollisesti jonkinlaisten apulaskelmien kautta tilintarkastajan näkemys esitettyjen tietojen oikeellisuudesta? Välillisten kustannuskertoimien osoittaminen rakennerahastoprojekteissa Tukikelpoisuusasetuksen (358/2014) 25 Hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä tuensaajan maksamiin tosiasiallisiin kustannuksiin perustuva osuus tuensaajan hanketoiminnan kustannuksista. Hankkeelle osoitettavat välilliset kustannukset tulee kohdentaa hankkeelle perustellulla, tasapuolisella ja oikeudenmukaisella tavalla siinä suhteessa kuin ne ovat aiheutuneet hankkeesta. Kohdentamisen perusteista on hakemisen yhteydessä esitettävä perusteltu selvitys. Selvityksestä on käytävä selkeästi ilmi sekä hankkeen että tuensaajan muun, ei hanketoimintaan liittyvän toiminnan kustannukset. Viranomaisen on tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä hyväksyttävä kohdentamisen perusteet. Tekesin tulkinta : Rahoituksen saajan tulee esittää välillisten kustannusten jakautuminen kaikkien päätoimintojen/tulosalueiden kesken. Ei riitä että esitetään laskelmat ainoastaan tutkimustoiminnasta. Esim. Tutkimus Opetus - yhteiskunnallinen vaikuttaminen

8 Ehdotuksia, näkemyksiä?

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti 9/2007 Työryhmämuistioita

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09)

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI Ohje 1 (6) 4.4.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI 1. Tarkoitus ja sisältö Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaan rakennettavien viestintäverkkojen

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus 1 JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014 OSA III: Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Tehtävät 5-8 Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus Aika-arvio: noin 40 min Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä Kunta-

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 1 Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 2 Tavoitteet Kustannuslaskennan johdonmukainen liittäminen osaksi talousohjausta Kokonaiskustannusmallia ei toteuteta pelkästään yhteisrahoitteisessa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot