EAKR-projektin hallinnointi ja raportointi rakennerahastokaudella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-projektin hallinnointi ja raportointi rakennerahastokaudella"

Transkriptio

1 EAKR-projektin hallinnointi ja raportointi rakennerahastokaudella Sari Kakkola, Auli Uuttu Helsinki Rovaniemi Seinäjoki Joensuu

2 Projektin hallinto yleiset periaatteet Projektin hallinnossa noudatetaan organisaation normaaleja toimintatapoja Vastuullinen johtaja on projektin tieteellinen ja tutkimuksellinen vastuuhenkilö Vastuullinen johtajan huolehtii, että projektia johdetaan asianmukaisesti ja että projektin eri osapuolille, rahoittajille ja ohjausryhmän jäsenille tiedotetaan tutkimusrahoituspäätöksestä ehtoineen ja projektin etenemisestä sovitulla tavalla Projektille asetetulla ohjausryhmällä on projektissa neuvoa-antava rooli Ohjausryhmällä ei ole eikä sille voi delegoida rahoituksen saajaa sitovaa päätösvaltaa projektissa Kaikista muutoksista on tehtävä projektimuutoshakemus Tekesiin Aikataulu, kustannukset, rahoitus/rahoittajat, projektisuunnitelma, vastuullinen johtaja 2

3 Projektin hallinto yleiset periaatteet Ohjausryhmän kokoonpano rahoituksen saajan edustajat, tulosten potentiaaliset hyödyntäjät, mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat Tekesin edustajalla on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin Ohjausryhmään nimetyille mahdollisille hyödyntäjäorganisaatioille ei pidä maksaa korvauksia ohjausryhmätyöstä eikä ohjausryhmän kokoukseen osallistumisesta syntyviä matkakustannuksia Jos yritys lupautuu mukaan vain maksua vastaan à ei aidosti kiinnostunut projektin sisällöstä ja tuloksista à ei lueta potentiaalisiin hyödyntäjiin Ohjausryhmätyöhön osallistuvan asiantuntijan korvaukset hyväksyttäviä 3

4 Raportointi Rahoituksen maksamisen edellytyksenä on hyväksytty sisältöraportti ja kustannustilitys liitteineen raportointiajat tammi-, touko- ja syyskuu. Vain tammikuun raportointi on pakollinen. raportti ja tilitys toimitettava asiointipalvelun kautta. Projektin ensimmäiseen raportointiin on liitettävä ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen pöytäkirja Vähintään 10 % myönnetystä rahoituksesta maksetaan vasta loppuraportin hyväksymisen jälkeen edellyttäen, että projektille on kertynyt riittävästi hyväksyttäviä kustannuksia 4

5 Hyväksyttävät kustannukset

6 Kustannukset - yleiset periaatteet Tekesin tutkimusrahoituksessa on käytössä ns. kokonaiskustannusmalli EAKR: kyseessä on Yleisasetuksen 67 artiklan 1 a) -kohdan ja Tukikelpoisuusasetuksen 7 2 mom. 3) -kohdan mukaiset tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset Hyväksyttävien kustannusten periaatteet on todettu rahoitusehdoissa Kustannus on lähtökohtaisesti hyväksyttävä, kun se on aiheutunut projektin kestoajalla (suoriteperuste), aiheutunut projektin toteuttamisesta, projektin toteuttamisen kannalta välttämätön ja kohtuullinen Kustannusten kohtuullisuuden lähtökohtana on organisaation johdon vahvistamat, organisaatiossa yleisesti noudatettavat rahan käyttöä koskevat säännöt: taloussääntö, hankintasääntö, palkkausjärjestelmä, matkustussääntö jne. Kustannusten tulee noudattaa sekä laajuudeltaan (mitä kustannuseriä) että suuruudeltaan (kuinka paljon saa maksaa) organisaation tavanomaista tasoa 6

7 Kustannustilitykset Rahoituksen saajan tulee huolehtia siitä, että kaikki projektista raportoitavat tiedot on organisaatiossa asianmukaisesti hyväksytty, ja että tietojen lähettäjällä on oikeus toimittaa asiointipalvelun kautta annetut tiedot Tekesiin. Tilityksessä tulee ilmoittaa tilityskauden kokonaiskustannukset kustannuslajeittain eriteltynä. Kustannukset esitetään sillä kustannusrivillä, johon ne rahoituksen saajan kirjanpidon perusteella kuuluvat. Kustannusten jaottelussa välittömiin ja välillisiin kustannuksiin noudatetaan rahoituksen saajan normaaleja kohdistamisperiaatteita Tilityksessä tulee ilmoittaa myös projektille kertynyt muu rahoitus ja mahdolliset tulot Kustannukset raportoidaan täysimääräisinä Palkkaerittely liitetään kustannustilitykseen 7

8 Kustannustilitykset EAKR-lisävaatimukset Palkkojen henkilöerittely (palkkaerittely) myös valtion budjettitalouden virastoilta ja laitoksilta (palkkaerittelylomake T4) Projektille kohdistetuista välittömistä kustannuksista tilitykseen liitetään tosite- ja kustannuslajikohtainen kirjanpitoajo tilitettävältä raportointikaudelta ei tositteita eikä työaikaraportteja, ellei erikseen pyydetä Jokaisen raportoinnin/kustannustilityksen yhteydessä on myös vastattava asiointipalvelussa projektin seurantakysymyksiin Kyseessä on hakuvaiheessa arvioitujen tuotosindikaattoreiden (osallistuvien yritysten lukumäärä, uudet työpaikat jne.) toteumatiedot projektin eri vaiheissa 8

9 Palkkakustannukset Rahapalkat hyväksytään organisaation normaalien palkkausperiaatteiden mukaisina Tekes ei hyväksy sellaisia palkaneriä, jotka maksetaan henkilölle ehdolla, että palkanerää varten saadaan rahoitusta Tekesiltä tai muulta rahoittajalta Palkkakustannukset hyväksytään projektin kustannuksiksi siltä osin kun henkilö tekee rahoitettavalle projektille kohdistuvaa välitöntä työtä Muusta tekemisestä aiheutuvia palkkakustannuksia ei saa sisällyttää projektin rahapalkkoihin Opetukseen käytetyn työajan kustannukset eivät kuulu Tekesin rahoittamaan projektiin Projektin palkoista on tilityksen liitteenä esitettävä palkkaerittely 9

10 Palkkakustannukset: työajan kohdentaminen Palkkakustannusten hyväksymisen edellytyksenä on rahoitusehtojen mukaisesti järjestetty työaikakirjanpito Työajan kohdentaminen tehtyjen tuntien mukaan (työntekijä) Kaikki tunnit on kohdennettava, jotta projektille kuuluva osuus palkkakustannuksista voidaan todentaa, ei ainoastaan projektin tunteja Tuntien varmentaminen vähintään kuukausittain (esimies/vastuullinen johtaja/muu henkilö, jolle tehtävä työjärjestyksen mukaan kuuluu) Varmennus tulee dokumentoida, jotta siihen voidaan esim. tarkastusten yhteydessä palata Työaikakirjauksissa ja takautuvissa korjauksissa noudatettava organisaation normaaleja prosesseja (oltava dokumentoitu) Puutteet työajan kohdentamisessa voivat johtaa palkkakustannusten hylkäämiseen 10

11 Henkilösivu- ja yleiskustannukset (HSK ja YK) Henkilösivukustannukset hyväksytään organisaation ilmoittaman HSKkertoimen perusteella Tutkimuksen muut välilliset kustannukset hyväksytään organisaation kirjanpidon tiedoista laskeman ja ilmoittaman YK-kertoimen perusteella EAKR-hankkeissa yleiskustannuskertoimesta on poistettava ns. tukikelpoisuusasetuksen (35/2014) mukaiset tukikelvottomat kustannukset à EAKR:ssä mahdollisesti pienempi YK-kerroin Kustannuskertoimien laskentaan sisällytettyjä kustannuseriä ei saa esittää projektin välittöminä kustannuksina TEM on ohjeistanut, että EAKR-hankkeissa ei hyväksytä lomapalkkavarauksia Niitä ei saa sisällyttää henkilösivukustannusten laskentaan Tekes selvittää voidaanko loma-ajan palkat sisällyttää hsk-kertoimeen, jos niitä ei esitetä lomapalkkavarauksina 11

12 Henkilösivu- ja yleiskustannukset Tammikuun 2016 tilitykset toimitetaan Tekesiin ilman hsk:ta ja yk:ta. Ne lisätään seuraavaan tilitykseen, kunhan kertoimet on saatu vahvistettua. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut OKM ohjeistaa kertoimien todentamismenettelyn vuoden 2015 loppuun mennessä taloushallinnon koodiston päivityksen yhteydessä Hsk-kertoimen laskenta on tarkoitus yhtenäistää Valtion budjettitalouden virastot ja laitokset Valtion kustannuslaskennan määrittelyjen mukaiset, päivitetyt kertoimet vuodelta 2015 toimitetaan Tekesiin ja mukaan on liitettävä kompakti selvitys kertoimien laskentaperusteista 12

13 Matkakustannukset Projektille työtä tekevien henkilöiden kohtuulliset matkakustannukset kun matka on tarpeellinen projektin toteuttamiseksi, tiedon ja osaamisen hankkimiseksi projektin käyttöön tai saavutettujen tulosten levittämiseksi projektin tavoitteiden ja tulosten hyödyntämisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla matkat kansainvälisten kumppaneiden kartoittamiseen tai kansainvälisen jatko- tai laajennusprojektin valmisteluun hyväksytään EAKR-projekteissa vain Horisontti2020- valmisteluun. Matkakustannukset hyväksytään organisaation matkustussäännön mukaisina ja enintään siltä osin kuin ne noudattavat laajuudeltaan ja suuruudeltaan organisaation tavanomaista tasoa organisaation yleisten (dokumentoitujen) periaatteiden puuttuessa Tekes arvioi maksettujen korvausten hyväksyttävää laajuutta ja kustannusten kohtuullisuutta suppeasti, ei laveasti 13

14 Aine- ja tarvikekustannukset Projektin toteuttamisen kannalta välttämättömät aine- ja tarvikehankinnat voidaan hyväksyä projektin välittöminä kustannuksina Aine- ja tarvikekustannuksiin ei saa sisällyttää sellaisia kustannuseriä, jotka kuuluvat rahoituksen saajan kustannuslaskennassa välillisiin kustannuksiin tällaiset kustannukset korvataan yleiskustannuskertoimella projektin kustannusten jaottelussa välittömiin ja välillisiin kustannuksiin noudatetaan rahoituksen saajan normaaleja kohdistamisperiaatteita Epäselvässä tapauksessa kysy omasta hallinnosta! 14

15 Laiteostot 1/2 Tekes voi hyväksyä projektin välittömänä kustannuksena projektin käyttöön ostettavan tutkimuslaitteen hankintamenon, kun laite tulee pääosin projektin käyttöön Jos laitetta käytetään projektin lisäksi muussa toiminnassa, hankintameno hyväksytään siltä osin kuin laitetta käytetään projektissa Jos laitteen taloudellinen vaikutusaika on projektin kestoaikaa pidempi, hankintamenosta hyväksytään projektin kestoajalta kertyvien poistojen osuutta vastaava määrä Esimerkiksi, jos laite 90 % projektin käytössä, projekti kestää 3 vuotta ja laitteen poistoaika 5 vuotta à 0,9 * 3 / 5 = 54 % hankintamenosta Tutkimuslaitteella tarkoitetaan sellaista laitetta tai tutkimuksessa käytettävää ohjelmistoa, joka on välttämätön projektin toteuttamisen kannalta Henkilökohtaisten tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden laajemmin käytössä olevien välineiden hankintamenoja ei voida sisällyttää laiteostoihin eikä muihin välittömiin kustannuseriin -> YK-kerroin 15

16 Laiteostot 2/2 Jos projektissa rahoitettua laitetta käytetään projektin aikana ennakoidusta poiketen myös taloudelliseen toimintaan, rahoituksen saajan on ilmoitettava siitä Tekesiin siltä osin kuin laitteen hankintaan on saatu Tekesin rahoitusta EAKR-projekteissa ei hyväksytä käytettyjen laitteiden hankintoja Toteutuneet laitehankinnat kannattaa avata kustannustilityksen lisätiedoissa tai vaihtoehtoisesti projektin sisältöraportissa Rahoitusehtoja on täsmennetty laiteostojen osalta 16

17 Ostetut palvelut Ostettuihin palveluihin saa sisällyttää ainoastaan sellaisia palvelun ostoja, joista saatava suorite tulee rahoituksen saajan omaan käyttöön ja joka on edellytys rahoituksen saajan oman tutkimusprojektin tulosten aikaansaamiseksi muun muassa ostettavat testaus- ja analyysipalvelut sekä selvitykset, jotka edesauttavat rahoituksen saajan oman projektin toteuttamista projektin tilintarkastuksesta aiheutuneet kustannukset Ostettaviin palveluihin ei saa piilottaa rahoituksen siirtoja kolmannelle osapuolelle yhteisprojektia ei saa muodostaa siten, että jonkin projektiosapuolen osuus esitetään rahoituksen saajan kustannusarviossa ostettuna palveluna Toteutuneet palvelun ostot kannattaa avata kustannustilityksen lisätiedoissa tai vaihtoehtoisesti projektin sisältöraportissa 17

18 Hankinnat - yleiset periaatteet Projektin kustannuksiin saa sisällyttää ainoastaan sellaisia hankintoja, joiden tulokset tulevat rahoituksen saajan omaan käyttöön ja jotka ovat edellytys rahoituksen saajan oman tutkimusprojektin tulosten aikaansaamiseksi Julkisen tutkimuksen rahoituksen saajat ovat hankintalaissa (2007/348) tarkoitettuja hankintayksiköitä, joiden tulee noudattaa sekä julkisia hankintoja koskevia säännöksiä että oman hallintonsa antamia ohjeita (hankintasääntö) Projektin loppuraportin yhteydessä valtionavustuksen saajan on toimitettava riippumattoman tilintarkastajan (KHT,HTM,JHTT) tarkastusraportti, jossa tilintarkastaja on ottanut kantaa hankintasäännösten noudattamiseen Jos hankinta on tehty vastoin hankintasäännöksiä, hankintahinta ei ole projektille hyväksyttävä kustannus 18

19 Muut kustannukset Kohtaan Muut kustannukset voidaan sisällyttää sellaiset projektista aiheutuneet välittömät kustannukset, joita ei voida sijoittaa mihinkään muuhun kustannuserään Muut kustannukset on aina eriteltävä kustannustilityksen lisätiedoissa 19

20 Tutkimusinfrastruktuuri-investoinnin rahoitus EAKR Tekes voi rahoittaa EAKR-tutkimusrahoituksella tutkimusinfrastruktuuriinvestointia siltä osin kuin infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan Ei tavanomainen tutkimushanke vaan erikseen sovittava infrastruktuurihanke Rahoituksen saajalla laaja seuranta- ja raportointivelvollisuus Pystyttävä pitämään erillään infrastruktuurin kapasiteetin käyttö taloudellisen ja muun kuin taloudellisen toiminnan kesken à seuranta- ja raportointivelvoite voimassa rahoitetun infrastruktuurin taloudellisen pitoajan loppuun saakka eli niin kauan kun hankintameno on taseessa poistamatta (tki-puite 2014/C 198/01) Rahoituksen saajan on ilmoitettava Tekesiin projektin tukikelpoisilla kustannuksilla aikaan saadut tulot projektin aikana sekä > 1 M projekteissa nettotulot projektin päättymistä seuraavan kolmen vuoden aikana kuitenkin enintään saakka (yleisasetuksen EU 1303/2013,61 artikla ns. tuloja tuottavista hankkeista.) Rahoituksen saajan on Ilmoitettava Tekesille etukäteen, jos projektissa hankitun käyttöomaisuuden käyttötarkoitus tai omistussuhteet muuttuvat, toiminta siirretään ohjelmaalueen (Suomen) tai Euroopan unionin alueen ulkopuolelle tai projektin tulosten hyödyntäminen lopetetaan (yleisasetuksen 1303/2013, 71 art. toimien pysyvyydestä) à Ilmoitusvelvollisuus 5 tai 10 vuotta loppumaksun suorittamisesta tuensaajalle 20

21 Kustannukset joita ei hyväksytä Vastikkeettomat menot, kuten apurahat, lahjoitukset, palkinnot tai muut vastaavat rahasuoritukset Taloudellisen toiminnan kustannukset, kuten edustuskulut (verohallinnon määritelmä), mainos- tai markkinointikustannukset edustuskuluilla ei tarkoiteta projektin toteuttamisen kannalta tarpeellisia ja kohtuullisia neuvottelukuluja, kuten ohjausryhmän työpalavereissa tarjottavia kokoustarjoiluja Ohjausryhmään nimetyille mahdollisille hyödyntäjäorganisaatioille ohjausryhmätyöstä maksettavat korvaukset tai ohjausryhmän kokoukseen osallistumisesta syntyvät matkakustannukset Kustannukset, jotka eivät ole välttämättömiä projektin toteuttamisen kannalta 21

22 Kustannukset joita ei hyväksytä EAKR-lisäys Tukikelpoisuusasetus (35/2014) 3 luku 16 : tulospalkkiot, luontoisedut, bonukset 19 : osamaksukaupalla hankitun omaisuuden vakuutus-, korjaus- ja huoltokustannukset 20 : vuokraamisesta aiheutuvat hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus-, huoltokustannukset sekä muut vastaavat kustannukset 21 : käytettynä hankittujen koneiden ja laitteiden hankintahinta, johon on saatu viiden hankintaa edeltäneen vuoden aikana julkista tukea 22 : hankkeesta aiheutuneet viivästys- ja muut korkokulut, tilitapahtumista perittävät palvelumaksut, valuutan vaihtopalkkiot, kurssitappiot sekä muut yksinomaan rahoitukseen liittyvät kustannukset 22 : sakot, pysäköintivirhemaksut, rikemaksut sekä muut lakiin perustuvat taloudelliset seuraamukset ja oikeudenkäyntikulut 23 : työterveysmaksut, johon työnantaja on saanut tai on oikeutettu saamaan työterveyshuollon järjestämisestä korvausta muualta 26 : kiinteistön ja käyttöomaisuuden poistot, jos poistojen kohteena olevan omaisuuden hankintaan on saatu julkista tukea 22

23 Tilintarkastusraportti Projektin lopputilityksen yhteydessä on toimitettava koko projektin kestoaikaa koskeva rahoituksen saajan ulkopuolisen riippumattoman tilintarkastajan (KHT, HTM, JHTT) tarkastusraportti Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota projektikirjanpidon ja työajan kohdentamisen toteutukseen ja luotettavuuteen sekä jäljitysketjun aukottomuuteen Tarkastusraporttipohja Tekesin verkkosivuilla: Tilintarkastajan tarkastusraportti, rakennerahastorahoitus (EAKR) (rtf) Tilintarkastaja ottaa kantaa hankintoihin ja siihen, onko organisaatio noudattanut omaa hankintaohjeistusta ja hankintalainsäädäntöä Tilintarkastajan raportti kannattaa käydä läpi tilintarkastajan kanssa ennen sen toimittamista Tekesiin Kustannustilityksen korjaukset tai rahoituksen saajan poikkeavat näkemykset Tekesiin -> nopeuttaa tilitysten käsittelyä Tekesissä Tilintarkastajan palkkio on hyväksyttävä projektin kustannus 23

24 Projektissa syntyvät tulot Projektin hyväksyttävillä kustannuksilla ei ole tarkoitus tuottaa projektin kestoaikana tuloja Projektin tuloilla tarkoitetaan sellaisia vastikkeellisia rahavirtoja, jotka saadaan kerrytettyä suoraan projektin hyväksyttävillä kustannuksilla vastikkeellisuudesta on kyse silloin kun rahoituksen saaja luovuttaa saamaansa rahaa vastaan välittömän vastikkeen kuten tavaraa tai palvelua Tekesin rahoittamissa tutkimusprojekteissa projektin tuloja voi syntyä lähinnä sellaisissa projekteissa, joissa rahoitetaan laitehankintoja ja rahoituksen saaja saa ennakoidusta poiketen projektin toteuttamisaikana tuloja näiden laitteiden satunnaisesta luovuttamisesta ulkopuolisen käyttöön Projektin kestoaikana saadut tulot vähennetään projektin hyväksyttävistä kustannuksista ns. tuloa tuottavissa hankkeissa tulojen ilmoitusvelvollisuus vielä 3 vuotta viimeisen maksatuksen jälkeen. (ks. tutkimusinfrastruktuuri-investoinnit) Projektin kustannusten kattamiseksi muualta saatava vastikkeeton rahapanostus (yhteisrahoitus) ei ole tässä tarkoitettua tuloa vaan projektiin saatua rahoitusta 24

25 Projektiin saatu ulkopuolinen rahoitus 1/2 Projektiin saadulla ulkopuolisella rahoituksella tarkoitetaan sellaista projektin kustannusten kattamiseksi saatua rahallista panostusta, jonka rahoituksen antaja on osoittanut juuri kyseistä projektia varten ja jota vastaan rahoittaja ei saa välitöntä vastiketta Jos rahoittajalle luovutetaan välitön vastike, kyseessä on joko em. projektin tulo tai rahoituksen saajan muu taloudellinen toiminta Tekesin rahoitus Rahoitustaso rakennerahastohankkeissa max 90% tai 95% Potentiaalisten hyödyntäjien rahoitus (yleensä yritysraha) Hakuilmoituksessa mainittu minimivaatimus Muu ulkopuolinen rahoitus Kyseessä oltava organisaatiolle osoitettu rahoitus, ei esim. tutkijalle osoitettu apuraha 25

26 Projektiin saatu ulkopuolinen rahoitus 2/2 Muiden rahoittajien ehdot eivät saa olla ristiriidassa Tekesin rahoitusehtojen kanssa Yleensä EAKR-projekteissa ei voida Tekesin rahoituksen lisäksi käyttää muiden valtion virastojen (esim. ministeriöiden) rahoitusta. Jos tällaista rahoitusta on tarjolla, ota yhteys Tekesiin. Tekes tarkistaa voiko ko. rahoitusta olla mukana vai ei. Kustannustilityksessä projektille kertyneen ulkopuolisen rahoituksen toteutuminen esitetään kirjanpidon mukaisesti ja hyväksytyn rahoitussuunnitelman mukaisesti eriteltynä yrityksittäin Projektin rahoituksessa tapahtuvista muutoksista on tehtävä projektimuutoshakemus Tekesiin 26

27 Projektin omarahoitus Omarahoitus = se osuus kokonaiskustannuksista, jota ei saada katetuksi Tekesin ja muiden ulkopuolisten rahoittajien rahoituksella Yleensä valtion virastot ja laitokset voivat myös EAKR-projekteissa käyttää toimintamenomäärärahojaan omarahoitusosuuden kattamiseen. Tarvittaessa Tekes voi tarkistaa onko omarahoitus sallittua vai ei. Yliopistot, AMK:t, VTT ja muut valtionavustuksen saajat saavat käyttää omarahoitusta rakennerahastohankkeissa 27

28 Projektille saatu muu panostus Jos yritys tai muu osapuoli on antanut projektin käyttöön rahoituksen sijasta projektin toteuttamisen kannalta muuta välttämätöntä panostusta, kuten työtä, laitteita tai ohjelmistoja, on tämän panostuksen toteutumista seurattava ohjausryhmässä Panostuksen toteutuminen on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla à projektin dokumentaatiota, joka tulee säilyttää Saatu muu panostus raportoidaan Rahoitussuunnitelma-välilehdellä ja panostusta koskevat lisäselvitykset annetaan Lisätiedot-välilehdellä, mutta sitä ei lasketa mukaan projektin rahoitukseen 28

29 Lisätietoja Palvelunumerot Vaihde arkisin klo Tilityksiin ja raportointiin liittyvä neuvonta: arkisin klo Tekesin asiointipalvelun tekninen neuvonta: arkisin klo

30 Kiitos! 30

EAKR-projektin hallinnointi ja raportointi rakennerahastokaudella 2014-2020

EAKR-projektin hallinnointi ja raportointi rakennerahastokaudella 2014-2020 EAKR-projektin hallinnointi ja raportointi rakennerahastokaudella 2014-2020 Sari Kakkola, Auli Uuttu Helsinki 9.11.2015 Rovaniemi 10.11.2015 Seinäjoki 24.11.2015 Joensuu 8.12.2015 Projektin hallinnosta

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Julkisen tutkimuksen rahoitus 5.5.2017 DM 1821297 v.1 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 7-2016 1/22 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset JOS ASIAT EIVÄT OLE KUNNOSSA PROJEKTIN ALKAESSA, RAPORTOINTIVAIHEESSA VOI OLLA JO LIIAN MYÖHÄISTÄ! DM1383461 03-2013 Roolit: tutkimusorganisaatio, henkilö,

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala Julkisten toimijoiden tilintarkastus Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Lausuntomallien taustaa Yliopistouudistus vuonna 2010 Tekesin aikaisempi tilintarkastusmallipohja

Lisätiedot

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817112 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

Rakennerahastorahoituksen yleiset ehdot

Rakennerahastorahoituksen yleiset ehdot 1.1.2016 1 (13) Rakennerahastorahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Tutkimusinfrastruktuuri-investointeja sisältävät hankkeet... 2 3 Projektin toteuttaminen, julkisuus ja tiedotus...

Lisätiedot

Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 2-2015 1/22 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti

Lisätiedot

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817791 v.3 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

Mitä kustannuksia julkisten toimijoiden kehittämisprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia julkisten toimijoiden kehittämisprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia julkisten toimijoiden kehittämisprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 2-2015 1/27 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus 18.5.2017 DM 1817790 v.4 Copyright

Lisätiedot

Mitä kustannuksia hyväksytään julkisten toimijoiden kehittämisprojekteissa? Rahoitusehdot: Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus

Mitä kustannuksia hyväksytään julkisten toimijoiden kehittämisprojekteissa? Rahoitusehdot: Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Mitä kustannuksia hyväksytään julkisten toimijoiden kehittämisprojekteissa? Rahoitusehdot: Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus DM 1817790 v.2 10.4.2017 Copyright Tekes Mitä asioita otettava

Lisätiedot

Mitä kustannuksia hyväksytään Tempo-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus

Mitä kustannuksia hyväksytään Tempo-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus Mitä kustannuksia hyväksytään Tempo-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus DM 1817091 v.1 27.3.2017 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa Projektin kustannusten

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus 5.5.2017 DM 1817790 v.3 Copyright Tekes

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Ehdoissa on otettu huomioon EAKR-rahoitusta koskevat Euroopan yhteisön säädökset sekä kansalliset säädökset, joita ovat erityisesti:

Ehdoissa on otettu huomioon EAKR-rahoitusta koskevat Euroopan yhteisön säädökset sekä kansalliset säädökset, joita ovat erityisesti: 1.1.2013 1 (10) RAKENNERAHASTORAHOITUKSEN YLEISET EHDOT Julkisen tutkimuksen rahoitus 1. Soveltamisala ja rahoituksen edellytykset Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan sellaisiin julkisen tutkimuksen projekteihin,

Lisätiedot

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 5.5.2017 DM 1817791 v.2 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta (ennen tehdyt rahoituspäätökset)

Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta (ennen tehdyt rahoituspäätökset) Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta (ennen 1.6.2017 tehdyt rahoituspäätökset) Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817091 v.3 Copyright Tekes Projektin vastuullinen

Lisätiedot

Rakennerahastorahoituksen rahoitusehdot

Rakennerahastorahoituksen rahoitusehdot 1.2.2018 1 (14) Rakennerahastorahoituksen rahoitusehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Tutkimusinfrastruktuuri-investointeja sisältävät hankkeet... 2 3 Projektin toteuttaminen, julkisuus ja tiedotus...

Lisätiedot

Miten tilitän Tekesille ostot konsernin sisältä ja intressiyhtiöltä?

Miten tilitän Tekesille ostot konsernin sisältä ja intressiyhtiöltä? Miten tilitän Tekesille ostot konsernin sisältä ja intressiyhtiöltä? Mikä on intressiyritys? Tekesin määritelmä intressiyrityksestä: Yritykset ovat toistensa intressiyrityksiä, jos toisen yrityksen koko

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 5.5.2017 DM 1817091 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös ja

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitusehdot

Julkisen tutkimuksen rahoitusehdot 1.1.2018 1 (11) ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät... 2 2.2 Vastuullisen johtajan asema ja

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2016 1 (12) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet Anne-Maj Virvelä

Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet Anne-Maj Virvelä Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet 7.11.2017 --- Anne-Maj Virvelä Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa? Pohdi vähintään 2 kysymystä

Lisätiedot

Mitä kustannuksia de minimis -projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia de minimis -projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia de minimis -projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 2-2015 1/23 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2011 1 (7) Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2011 1 (9) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Johtoryhmän kokoonpano, tehtävät, päätöksenteko... 2 2.2 Vastuullisen

Lisätiedot

Tekes kustannusten tilittäminen: Henkilöstö- ja yleiskulut Anne-Maj Virvelä

Tekes kustannusten tilittäminen: Henkilöstö- ja yleiskulut Anne-Maj Virvelä Tekes kustannusten tilittäminen: Henkilöstö- ja yleiskulut 7.11.2017 --- Anne-Maj Virvelä Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa? Pohdi vähintään 2 kysymystä

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot 1.10.2013 1 (7) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset... 2 3.1 Periaatteet...

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle

Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle OKM / AMK -taloushallinnon seminaari 8.5.2015 Marita Virtanen, Tekes Kokonaiskustannusmalli Miksi kokonaiskustannukset?

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2012 1 (10) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät... 2 2.2 Vastuullisen johtajan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 1/16 Copyright Tekes Esityksen sisältö Mitä huomioita hakemusvaiheessa Rahoituspäätös ja rahoituksen

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Anne Juutilainen 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan alueellinen

Lisätiedot

AV-tuotantokannustin Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

AV-tuotantokannustin Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta AV-tuotantokannustin Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin 5.5.2017 DM 1813579 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

Ehdoissa on otettu huomioon EAKR-rahoitusta koskevat Euroopan yhteisön säädökset sekä kansalliset säädökset, joita ovat erityisesti:

Ehdoissa on otettu huomioon EAKR-rahoitusta koskevat Euroopan yhteisön säädökset sekä kansalliset säädökset, joita ovat erityisesti: 1.1.2011 1 (10) RAKENNERAHASTORAHOITUKSEN YLEISET EHDOT Julkisen tutkimuksen rahoitus 1. Soveltamisala ja rahoituksen edellytykset Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan sellaisiin julkisen tutkimuksen projekteihin,

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Marita Virtanen 4.5.2010 663157 05-2010 Tutkimusorganisaatiot ja kokonaiskustannusmalli Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioille kokonaiskustannusmallin

Lisätiedot

Rahoituksen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa.

Rahoituksen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa. Tutkimusrahoituksen yleiset ehdot valtion virastoille ja laitoksille 1. Soveltamisala Yleiset ehdot koskevat valtion talousarvion momentilta 32.20.27 (Teknologinen tutkimustoiminta) myönnettävää rahoitusta.

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2017 1 (13) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Mitä kustannuksia hyväksytään AV-tuotantokannustimessa? Rahoitusehdot: Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Mitä kustannuksia hyväksytään AV-tuotantokannustimessa? Rahoitusehdot: Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin Mitä kustannuksia hyväksytään AV-tuotantokannustimessa? Rahoitusehdot: Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin DM 1813579 v.1 27.3.2017 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

EAKR-rahoitus ja Tekes

EAKR-rahoitus ja Tekes EAKR-rahoitus ja Tekes - EAKR-rahoituksen rooli Tekesissä - Rahoituksen hakeminen - Rahoituksen periaatteet ja rahoitustasot - Hankinnoista Marita Virtanen Jari Toivo EAKR-rahoituksen rooli Tekesissä Euroopan

Lisätiedot

NIY-projektin raportointi ja tilittäminen 2015. Copyright Tekes

NIY-projektin raportointi ja tilittäminen 2015. Copyright Tekes NIY-projektin raportointi ja tilittäminen 2015 Copyright Tekes Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus 1. jakso Avustus 250 000 Nopea kasvu ja osoitus kilpailukyvystä kv-markkinoilla Panostus kansainväliseen

Lisätiedot

INKA-hankehallinnosta 27.3.2014

INKA-hankehallinnosta 27.3.2014 INKA-hankehallinnosta 27.3.2014 Copyright Tekes Rahoituspäätös Ilmoitus rahoituspäätöksestä Projektisuunnitelma Projektin kustannusarvio Yleiset ehdot ja mahdolliset erityisehdot Rahoituspäätöksen hyväksyminen,

Lisätiedot

Mitä kustannuksia hyväksytään yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan

Mitä kustannuksia hyväksytään yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan Mitä kustannuksia hyväksytään yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksessa? Rahoitusehdot: Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus DM 1812160 v.3 27.3.2017 Copyright Tekes Mitä asioita

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot 1.6.2013 1 (9) Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot 1.7.2014 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset... 2 3.1 Periaatteet...

Lisätiedot

Tekes kustannusten tilittäminen: Matkat, laitteet ja ostopalvelut Anne-Maj Virvelä

Tekes kustannusten tilittäminen: Matkat, laitteet ja ostopalvelut Anne-Maj Virvelä Tekes kustannusten tilittäminen: Matkat, laitteet ja ostopalvelut 7.11.2017 --- Anne-Maj Virvelä Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa? Pohdi vähintään

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2015 1 (9) Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Turvakotipalvelut, talousasiat

Turvakotipalvelut, talousasiat Turvakotipalvelut, talousasiat Alustavia linjauksia 20.3.2015 20.3.2015 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Yleistä Turvakotipalvelujen tuottajille vuosittain maksettavan korvauksen kokonaismäärä valtion

Lisätiedot

Mitä kustannuksia hyväksytään Energiatuki-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Energiatuki

Mitä kustannuksia hyväksytään Energiatuki-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Energiatuki Mitä kustannuksia hyväksytään Energiatuki-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Energiatuki DM 1817111v.1 27.3.2017 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa Projektin kustannusten ja

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

SHOK-tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot

SHOK-tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1 (17) SHOK-tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 3 2 Tutkimusohjelman toteuttaminen... 3 2.1 Johtoryhmän

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 23.11.2017 DM 1812160 v.6 Copyright Tekes

Lisätiedot

Energiatuki-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Energiatuki-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Energiatuki-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Energiatuki 5.5.2017 DM 1817111 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös ja rahoitus- ja

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY

TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY Viestintävirasto Muistio 1 (6) TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY 1 TARKOITUS JA SISÄLTÖ Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaisissa

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille - projektin elinkaari - projektien onnistuminen

Tekesin rahoitus yrityksille - projektin elinkaari - projektien onnistuminen Tekesin rahoitus yrityksille - projektin elinkaari - projektien onnistuminen Jari Eklund, 16.1.2012 Esityksen sisältö Projektin elinkaari Rahoituksen hakeminen, esitysvalmistelu ja päätöksenteko Projektien

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje Hakuohje 1 (5) Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje 1. Kenelle? Audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta voivat saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, tuotantopalveluyhtiöt tai

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 5.5.2017 DM 1812160 v.4 Copyright Tekes

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Energiatuki-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Energiatuki-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Energiatuki-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Energiatuki 24.10.2017 DM 1817111 v.4 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös ja rahoitus-

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR 27.2.2009 RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3 3. Tukikelpoisuus 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR Lähtökohtana kustannusten tukikelpoisuutta tulkittaessa

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 6.10.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Yritys on rekisteröity Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri)

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

Yritysten de minimis -avustuksen yleiset ehdot

Yritysten de minimis -avustuksen yleiset ehdot 1.1.2013 1 (8) Yritysten de minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot