Kirjanpitokysymykset. Valtionapukoulutus Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanpitokysymykset. Valtionapukoulutus. 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1"

Transkriptio

1 Kirjanpitokysymykset Valtionapukoulutus Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1

2 Erillinen projekti- / hankekirjanpito Projektin / hankkeen kirjanpito on eriytettävä avustuksensaajan kirjanpidosta riittävän selkeästi Hankkeen tulojen ja menojen seuranta on järjestettävä erillään muusta kirjanpidosta hankkeen oman kustannuspaikan tai muun laskentatunnisteen avulla Hankehallinnoija sekä hankkeeseen osallistuvat muut tahot kukin erikseen Hankkeen kaikkien tulojen ja menojen tulee sisältyä kirjanpitoon, josta ne on kyettävä todentamaan, myös osatoteuttajien osalta Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 2

3 Kustannusten hyväksyttävyys, yleistä Avustuksen saa käyttää hankesuunnitelman mukaisiin menoihin valtionavustuspäätöksen ehtojen mukaisesti Valtionavustuksen käyttö Toiminnan todellisiin ja kirjanpidon mukaisiin menoihin Hakemuksessa esitettyihin perusteltuihin ja tarpeellisiin menoihin Menot, jotka ovat syntyneet hankkeen hyväksyttynä toteuttamisaikana Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeen toteuttamiseen liittyvät välttämättömät ja kohtuulliset hankkeen välittömät henkilöstökulut, matka- ja kokouskulut sekä hankintalain mukaisesti toteutetut palvelu-, ohjelmisto- ja tavarahankinnat Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 3

4 Kustannusten hyväksyttävyys, yleistä Hallintokulut Tulee olla tarvittaessa todennettavissa kirjanpidosta muiden kustannusten tapaan Suorat kustannukset ja hankkeen toteuttamiseen perustellun aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdennettavat välilliset kustannukset Esimerkiksi vuokra-, puhelin-, it- ja tietoliikennekulut, HUOM! Ei johdon palkkakustannukset! Alihankkijan käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä, jos alihankkijan käyttö sisältyy hankesuunnitelmaan Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 4

5 Kustannusten hyväksyttävyys, yleistä Valtionavustusta ei saa käyttää yleisenä toimintatukena kunnan tai kuntayhtymien lakisääteisten tehtävien hoitamiseen Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole jo toiminnassa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja kehittämisyksiköiden perustoiminnan kustannukset. Vain silloin, jos kyseessä oleva yksikkö osallistuu hankkeessa tehtävään kehittämistyöhön, voidaan siltä ostettava hankkeeseen kohdennettava työpanos hyväksyä valtionavustukseen oikeuttavaksi kustannukseksi Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 5

6 Palkkakustannusten hyväksyttävyys Hyväksyttäviä kustannuksia ovat välittömästi hankkeen toteuttamiseen liittyvän henkilöstön palkat ja palkkiot sekä niistä johtuvat lakisääteiset henkilösivukulut Rahapalkan sijaan korvattava lounasetu ja autoetu ovat hyväksyttäviä kustannuksia Palkat ja palkkiot ovat hyväksyttäviä siinä määrin, mitä saajaorganisaatio yleisesti maksaa työntekijälle vastaavan tasoisista tehtävistä Ylityökorvaukset eivät ole pääsääntöisesti hyväksyttäviä kustannuksia; oltava avustuksen saajasta riippumaton syy, hyväksytettävä mahdollisuuksien mukaan etukäteen valvojalla Matka-ajan hyväksyminen työajaksi säännöllisen työajan puitteissa Vapaaehtoiset henkilösivukulut eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 6

7 Palkkakustannusten hyväksyttävyys Tulospalkkiot tmv. erät eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia Johtavien viranhaltijoiden palkkakustannukset hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn tai kehittämistyön ohjaukseen osallistumisesta eivät ole valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia normaalia hankkeen valvontaan liittyvää Työpanosten, ts. hankkeelle työskentelevän henkilön työkustannusten, siirrosta hankkeelle aiheutuvat kustannukset ovat valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia edellyttäen, että ne ovat todennettavissa kirjanpidosta ja työajanseurannasta Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 7

8 Lomapalkat ja lomarahat Lomanmääräytymisvuosi (1.4.n-31.3.n+1) Kohdennusperuste: - hankkeelle tehty työaika / kokonaistyöaika lomanmääräytymisvuonna saadulla prosenttiosuudella kerrotaan maksettu lomapalkka + lomaraha Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 8

9 Työajan kohdentaminen hankkeelle Palkkakustannusten kohdentamisen hankkeelle tulee perustua hankkeelle tehtyyn työaikaan Osa-aikaisesti hankkeelle työskentelevien osalta tehdyt tunnit (ja lyhyt selvitys tehdystä työstä) tulee olla todennettavissa ajantasaisesta ja luotettavasta työaikakirjanpidosta Viikottaiseen tai kuukausittaiseen työajanseurantaan merkitään päiväkohtaisesti hankkeelle tehty työ sekä organisaatiolle tehty muu työ ilmenee henkilön tekemä kokonaistyöaika Työajanseurannasta tulee käydä ilmi myös hankkeen nimi / hankekoodi, toteuttaja, työntekijä ja nimike Työntekijän ja työnantajan on allekirjoitettava työajanseuranta (ilmoitettujen tuntien hyväksyntä / vahvistaminen) arkistointi hankeasiakirjoihin Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 9

10 Työajan kohdentaminen hankkeelle Palkkakustannusten kohdentamisperuste I Kuukausipalkka / työehtosopimuksen mukainen kuukausipalkan jakaja * työajanseurannan mukaiset hankkeelle tehdyt tunnit Palkkakustannusten kohdentamisperuste II Muut työehtosopimuksen mukaiset tuntipalkan laskentakaavat (esim. opettajat) * työajanseurannan mukaiset hankkeelle tehdyt tunnit Käytettävän palkkakustannusten kohdentamisperusteen tulisi pysyä samana läpi hankkeen Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 10

11 Matkakustannusten hyväksyttävyys Halvin matkustustapa, ellei muusta ole sovittu Perusteltu oman auton käyttö ja päivärahat korvataan enintään verohallinnon voimassaolevan päätöksen mukaisesti Kotimaan matkakustannusten hyväksyttävyys: Matka liittyy hankkeen toteuttamiseen (matkaohjelmat, kokouskutsu tai -muistio) Matkustaja työskentelee hankkeessa Ohjausryhmän jäsenten matkat ryhmän kokouksiin Matkustajana hankkeen toteuttamiseksi hankitun asiantuntijapalvelun tarjoaja (esim. kouluttaja) Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 11

12 Matkakustannusten hyväksyttävyys Ulkomaanmatkakustannukset voidaan hyväksyä vain erityisellä perusteella, ja tällöinkin pääsääntöisesti vain yhden hankkeessa työskentelevän osalta Ulkomaanmatkan toteuttamiseen on haettava ennakkoon lupa, joka sisältää matkasuunnitelmat, kustannusten erittelyn sekä perustelun matkan tarpeellisuudesta Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 12

13 Koulutuskustannusten hyväksyttävyys Hyväksyttäviä kustannuksia: Kouluttajan palkkio Koulutustilat Osallistumismaksut Kohtuulliset koulutustarjoilut Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole työnohjaus- eikä koulutuskustannuksia, jotka aiheutuvat kunnan lakisääteisestä täydennyskoulutusvelvoitteesta Hankkeen toteuttamiseksi välttämättömään koulutukseen osallistuvien muiden, kuin hankkeessa työskentelevien henkilöiden palkkamenot koulutukseen osallistumisen ajalta ja ylipäätään muutkaan koulutukseen liittyvät kustannukset eivät ole valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 13

14 Arvonlisäverojen hyväksyttävyys Arvonlisäverokustannukset voidaan hyväksyä vain, jos ne jäävät avustuksen saajan lopullisiksi kustannuksiksi Maksatushakemuksen liitteeksi verottajan todistus arvonlisäverokustannusten jäämisestä saajan lopulliseksi kustannukseksi Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 14

15 Muiden kulujen hyväksyttävyys Laitehankinnat: Leasing-vaihtoehtoa harkittava, jos laitteen käyttöikä ylittää hankkeen keston Kohdennus hankkeelle tehdyn työajan tmv. perusteltavan aiheuttamisperiaatteen mukaisen kohdennuksen perusteella Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole: Tilojen varustamis-, korjaus- ja perusparannuskustannukset Työnohjauskustannukset Laskennalliset kustannukset (oltava todennettavissa kirjanpidosta) Ravintolalaskut (hyväksyttäviä vain kokouskahvit sekä koulutus- tai seminaaritilaisuuden tai työpajatyöskentelyn yhteydessä kohtuulliset muut tarjoilut, HUOM! Ei alkoholitarjoilut) Toiminta, johon kunta saa valtionosuutta Järjestöjen, säätiöiden tai yritysten toiminnan kehittäminen Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 15

16 Muiden kulujen hyväksyttävyys Tilintarkastajan palkkio: Budjetoitava etukäteen Hankkeen lopussa palkkion määrä kirjataan kuluksi kirjanpitoon etukäteen saadun arvion perusteella Kopio tilintarkastusta koskevasta laskusta liitetään loppuselvitykseen Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole: Julkishallinnon organisaatioiden ulkopuolelle myytäväksi suunniteltujen tuotteiden ja/tai toimintojen kehittäminen kaupalliseen tarkoitukseen HUOM! Hankkeet eivät saa mainostaa kaupallisia tuotteita tai palveluja eivätkä harjoittaa kaupallista myynninedistämistoimintaa Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 16

17 Muutoksista ilmoittaminen (tässä: kustannukset) Avustuspäätöksen antamisen jälkeen tapahtuneet olennaiset, mm. hankkeen kustannuksiin / kustannusarvioon liittyvät muutokset tulee ilmoittaa hankkeen valvojalle Mikäli hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin aiotaan hakea rahoitusta toiselta julkiselta taholta, tulee siitä ilmoittaa valvojalle Saaja voi itse tehdä valtionavustuspäätöksessä hyväksyttyyn kustannusarvioon kustannuslajikohtaisia muutoksia, jotka eivät ylitä kokonaisuudessaan 10 % kokonaiskustannuksista Alle 10 % siirroista kustannuslajien välillä ei tarvitse tehdä erillistä muutoshakemusta, mutta ne tulee käsitellä hankkeen ohjausryhmässä ja niistä tulee raportoida väli- ja loppuselvityksen yhteydessä Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 17

18 Kirjanpitoaineiston arkistointi Hankkeen hallinnoijan otettava huomioon hankkeen asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytysaika Vastuu myös hankkeen osatoteuttajilla Velvollisuus palauttaa valtionavustus tai sen osa raukeaa 10 vuoden kuluttua avustuksen viimeisen erän maksamisesta avustuksen käyttöä koskeva tarkastus voidaan tehdä em. 10 vuoden kuluessa, joten aineiston arkistointiaika on myös em. 10 vuotta mikäli avustuksen käyttöä koskevaa aineistoa ei ole säilytetty, voidaan valtionavustus joutua perimään takaisin Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 18

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI Ohje 1 (6) 4.4.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI 1. Tarkoitus ja sisältö Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaan rakennettavien viestintäverkkojen

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot