PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design"

Transkriptio

1 Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Minna Murtonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden Koulutusohjelma Markkinointi Nimeke Perustettavan käsityöyrityksen markkinointisuunnitelma Mur Mur Design Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa markkinointisuunnitelma perustettavalle käsityöalanyritykselle. Yritystä ei ole vielä perustettu, mutta tarkoituksena on, että tutkimuksen tekijä voisi itse perustaa kyseisen yrityksen. Yrityksen nimi on Mur Mur Design. Yritys valmistaa huovutettuja kaula-, ranne- ja rintakoruja. Tutkimuksen pääongelmana on kuinka saadaan aikaan toimiva ja realistinen markkinointisuunnitelma aloittelevalle käsityöalan yritykselle. Teoreettisessa viitekehyksessä keskityn markkinointisuunnitelman eri osiin. Kerron myös käsityöalasta yleisesti ja brandien vaikutuksesta käsityöalaan. Markkinointisuunnitelman avulla yritys asettaa markkinoinnilleen tavoitteita. Mur Mur Designin tavoitteena on tuoda yritys ja tuotteet tunnetuiksi. Yrityksen markkinoinnissa käytetään muuan muassa mainontaa ja suhdetoimintaa. Mur Mur Designin valmis markkinointisuunnitelma koostuu erilaisista lähtökohta-analyyseista, tavoitteiden asettelusta, tuotekehittelystä, myynninedistämisestä, suhdetoiminnasta ja mainonnan muotojen valinnoista. Tämä opinnäytetyö antaa Mur Mur Designille markkinointisuunnitelman, jota yritys pystyy käyttämään hyväkseen, kun yritystä perustetaan. Tämän työn avulla yrityksen on helppo tehdä yritystoiminnan myöhemmässä vaiheessa uusi ja yksityiskohtaisempi markkinointisuunnitelma käyttöönsä. Asiasanat (avainsanat) Markkinointi, käsityöala, huovutus, myyntityö, mainonta Sivumäärä Kieli URN 45 s. + liitt. 5 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Markku Järvinen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis May 19, 2008 Author(s) Minna Murtonen Name of the bachelor's thesis Marketing plan for a handiwork company Case Mur Mur Design Degree programme and option Business Management Marketing Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to process a marketing plan for a handiwork company. The company had not been established yet, but the purpose was that it could be established in the future. The name of the company was Mur Mur Design. The company produced necklaces, wrist jewelry and breast jewelry. The main problem was how to make a functional and realistic marketing plan for a handiwork company which had not been established yet. In the theoretical frame of reference I concentrated on the different parts of marketing plan theory. I also introduced handiwork as a profession and described how brands affect the business. With the help of a marketing plan a company can set aims for marketing. The aims of Mur Mur Designs were to make the company and the products well known. The company used advertising and public relations in the marketing, for example. The final marketing plan for Mur Mur Design contained different kinds of starting point analysises, setting aims, product development, sales promotion, public relations and choosing advertising forms. This Bachelor s thesis gave Mur Mur Design a marketing plan, which can be used well when the company is established. With the help of this survey Mur Mur Design can make a new and more accurate marketing plan in the future. Subject headings, (keywords) Marketing, handiwork, wet-felting, sales, advertising Pages Language URN 45 p. + app. 5 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Bachelor s thesis assigned by Markku Järvinen

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YRITYKSEN JA TOIMIALAN ESITTELY Perustettava yritys Yrityksen toimiala Brandin vaikutus käsityöyrittäjyyteen MARKKINOINTISUUNNITELMA Lähtökohta-analyysit Tavoitteet segmenteittäin Markkinointistrategiat Tuotteet Tuotepolitiikka Tuotekehitys Hinta Jakelu Viestintä Myyntityö Suhdetoiminta Myynninedistäminen Mainonta Suoramainonta Verkkomainonta Budjetti Riskien hallinta MARKKINOINTISUUNNITELMA MURMUR DESIGNILLE POHDINTA PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO 1 Tämän työn tarkoituksena on tuottaa markkinointisuunnitelma käsityöyritykselle nimeltä Mur Mur Design. Yritystä, jolle markkinointisuunnitelman laadin, ei ole vielä perustettu. Yritys on sellainen, jonka minä itse tulevaisuudessa voisin perustaa. Yritys on käsityöalan yritys, joka valmistaa huovutettuja kaula-, ranne- ja rintakoruja. Tutkimuksen pääongelma on kuinka saada aikaan toimiva ja realistinen markkinointisuunnitelma aloittelevalle käsityöalan yritykselle. Työn tavoitteena on rakentaa sellainen markkinointisuunnitelma, joka palvelee yritystä pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa on tarkoitus hyödyntää omia taitoja ja tietoja, joita olen oppinut opiskelun aikana. Opinnäytetyön viitekehyksessä keskityn markkinointisuunnitelman eri osiin. Paneudun myös käsityöalaan ja brandien vaikutukseen käsityöalalla. Markkinointisuunnitelman osista paneudun erityisesti työni kannalta olennaisiin ja minua kiinnostaviin asioihin. Mainontaan perehdyn erityisesti ja siksi se on nostettu omaksi alaluvukseen. Mainosvälineistä perehdyn suoramainontaan ja verkkomainontaan. Markkinointisuunnitelman tekeminen on erittäin tärkeää yrityksille. Markkinointisuunnitelman tekoprosessi saattaa itsessään olla joskus jopa tärkeämpi kuin sen tuloksena saadut suunnitelmat. Markkinointisuunnitelman laatimiseen on monia erilaisia malleja, mutta tärkeintä ei ole jonkun tietyn mallin käyttäminen vaan suunnittelun systemaattisuus ja jatkuvuus. Käsityöllä tarkoitetaan valmistusprosessia, jossa käsin tai apuvälineillä valmistetaan tuotteita. Myös tämän prosessin tuotosta kutsutaan käsityöksi. Käsityöläiselle käsityö tarkoittaa kokonaisvaltaista tuotantoprosessia ja valmistustekniikkaa, jota käytetään esimerkiksi tuotesuunnittelussa ja tuotteen viimeistelyssä. Käsityö on hyvin työvaltainen ala. Suomessa toimii tällä hetkellä noin käsityöalan yritystä. Kaikkiaan nämä yritykset työllistävät lähes ihmistä. Suomessa käsityöllä on suuri merkitys sekä työllistäjänä että kulttuuristen arvojen kantajana. Käsityöyrittäjyys edustaa usein paikallista yrittäjyyttä ja ekologisia tuotanto- ja toimintatapoja. Käsityötuote on hyvin arvostettu lahja ja usein myös uniikki sellainen.

6 2 Suomalaiset käsityöyritykset ovat usein hyvin pieniä kooltaan. Kuitenkin kaikkien käsityöyritysten lähtökohtana on valmistaa laadukkaita tuotteita. Käsityöyrittäjän brandia rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalle annetaan lupaus tuotteesta ja lupaus sitten täytetään, mieluummin vähän yli kuin alle.

7 3 2 YRITYKSEN JA TOIMIALAN ESITTELY Tässä luvussa esittelen ensimmäiseksi perustettavan yrityksen. Seuraavaksi kerron yrityksen toimialasta ja brandin vaikutuksesta käsityöyrittäjyyteen. 2.1 Perustettava yritys Perustettava yritys on käsityöalan yritys, joka valmistaa huovutettuja koruja. Kaula-, ranne ja rintakorut kuuluvat ensimmäiseen yrityksen korumallistoon. Liikeideana on valmistaa uniikkeja, ekologisia ja värikkäitä huopakoruja trenditietoisille, käsityötä ja kierrätystä arvostaville ihmisille. Yrityksen pääkohderyhmänä ovat vuotiaat naiset. Tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä oma korumallisto myös miehille. Korujen materiaaleina käytetään suomalaista lampaanvillaa, josta huovutetaan erilaisia paloja koruihin. Koruihin käytetään myös paperinarua ja erilaisia satiini- ja pitsinauhoja. Myös kierrätysmateriaaleja käytetään, eli esimerkiksi vanhoista helmikoruista puretaan helmiä, joita käytetään huovutuspalojen koristeena. Korut ovat monikäyttöisiä, sillä kaulakoruja voi myös käyttää ranteeseen kiedottuina ja kaulassa kaulakoruja voi pitää useampaa yhtä aikaa. Yritys haluaa toimia kertakäyttöisyyttä vastaan. Yritys tuottaa koruja, jotka kestävät ja joita voi tarpeen tullen uudistaa lisäämällä huovutusta tai koristeita. Yritykseltä voi tilata myös omavalintaisia koruja, joihin asiakas voi itse valita käytettävät materiaalit, mallit ja värit. Perustettavan yrityksen yritysmuoto on toiminimi. Toiminimi on yksinkertainen yritysmuoto, kun halutaan toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Toiminimi on helppoa ja nopeaa hankkia. Päätöksenteko ja vastuu toiminimen asioissa kuuluvat yrittäjälle itselleen. Toiminimellä yrittävä voi myös palkata työntekijöitä samalla tavalla kuin muutkin yritykset. (Infopankki [viitattu ]). Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittajat jaetaan liikkeenharjoittajiin ja ammatinharjoittajiin. Molempien tunnusmerkkejä ovat itsenäinen ja omaan lukuun työskentely. Liikkeenharjoittaja sijoittaa toimintaansa yleensä enemmän pääomaa kuin amma-

8 4 tinharjoittaja. Liikkeenharjoittajalla on usein myös enemmän vierasta työvoimaa kuin ammatinharjoittajalla. Nykyisin kuitenkin raja ammatinharjoittajan ja liikkeenharjoittajan välillä on hämärtynyt. Erolla on käytännön merkitystä vain kirjanpidossa, koska ammatinharjoittaja voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa kun taas liikkeenharjoittajan täytyy pitää kahdenkertaista kirjanpitoa. (Holopainen & Levonen ). Toiminimi on yksinkertaista ja vaivatonta perustaa. Toiminimi soveltuu parhaiten aloittelevalle yksityisyrittäjälle, jolla toiminnan jatko ei välttämättä ole vielä aivan selvää. Toiminimen etuihin kuuluu myös se, että päätöksenteko on yrittäjän omissa käsissä. Toiminimen haittana on se, että yrittäjällä on aina ankara henkilökohtainen vastuu koko omaisuudellaan yrityksestä. (Josek Oy [viitattu ]). Yritys aikoo toimia verkkokauppana. Kun aloitetaan sähköistä kaupankäyntiä, on analysoitava sopiiko tuotekonsepti verkkokauppaan. Tärkeää on se, että voidaanko tuottaa kuluttajille riittävästi lisäarvoa tarjoamalla tuotetta verkkokaupan välityksellä perinteisen jakelukanavan sijaan. Tuotteen täytyy olla myös tunnettu, jotta sitä osataan ostaa verkkokaupasta.(ahola & Koivumäki & Oinas-Kukkonen 2002, 84 85). Sähköisen kaupan etuja ovat globaali tavoitettavuus, kustannusten aleneminen, jakeluketjun paraneminen, jatkuva aukiolo, tuotteiden ja palveluiden parempi räätälöitävyys, markkinoille tulon nopeutuminen, tiedonvälityksen kustannusten aleneminen, asiakassuhteiden kehittyminen ja yrityksen materiaalin ajan tasalla pysyminen. (Koskinen 2004, 80). Yksinkertaisin malli verkkokaupassa on suljettu järjestelmä. Suljetussa järjestelmässä ostaja kirjautuu myyjän järjestelmään ja kauppaa käydään vain heidän välillään. Tämän mallin etuja on asiakaskohtainen palveluntarjonta ja mahdollisesti hyvin toimiva asiakassuhde. Verkkokaupan eniten käytetyimmässä mallissa on monta ostajaa ja yksi myyjä. Tässä mallissa jakelukanavan eri portailta vältytään, kun valmistaja myy tuotteet itse. Näin saavutetaan myös alhaisempi hintataso, mutta silti parempi kate. Todellisesta e-markkinapaikasta puhutaan, kun on kyseessä monta ostajaa ja monta myyjää. Tässä mallissa tilauksen voi tehdä yhdellä alasivulla olevista kaupoista, mutta toimitus tulee erillisinä paketteina. Laskut tulevat myös erillisinä. Tämän mallin haittana on se, että kaikki muu toiminta on täysin erillistä, paitsi yhteiset sivut. (Keskinen 2000, 82 85).

9 5 Yritys sijaitsee Etelä-Karjalassa pienessä kunnassa. Yrityksen sijaintipaikka ei ole oleellinen, koska yritys toimii verkkokauppana, joten myyntiä yrityksen omista tiloista ei harjoiteta. Laitevaatimuksia ei alussa pienellä yrityksellä juurikaan ole. Huovuttamiseen riittävät saippua ja vesi tai huovutusneulat. Tilavat työtilat yrityksellä on oltava, jotta pystytään valmistamaan ja varastoimaan koruja. 2.2 Yrityksen toimiala Käsityö sanana tarkoittaa valmistusprosessia, jossa käsin tai apuvälineitä käyttäen valmistetaan tuotteita tai palveluja. Tämän prosessin tuotosta kutsutaan myös käsityöksi. Asiakkaalle käsityö merkitsee tuotetta, johon valmistus on tuonut merkityksellistä lisäarvoa. Koska käsityö on usein uniikki, erilainen ja persoonallinen, kiehtoo se asiakasta ja näin vahvistaa myös asiakkaan persoonaa. Usein asiakas arvostaa myös paikallista yrittäjyyttä ja ekologisia tuotantotapoja, joita käsityöyrittäjyys juuri edustaa. (Ruohomäki 2000, 74). Käsityö ja käsityöammatit ovat saaneet uutta arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän johtaneita syitä on useita, mutta päällimmäisenä ovat pehmeämpien elämänarvojen suosiminen ja taiteiden sekä käden taitojen arvostus. (Johnsson & Äyväri 1998, 59). Käsityö on suuri työllistäjä Suomessa. Tällä hetkellä käsityön parissa työskentelee noin suomalaista. Käsityöllä on suuri merkitys työllistäjänä sekä kulttuuristen arvojen kantajana. Jokainen käsintehty tuote kertoo oman tarinansa valmistajastaan ja käyttäjästään. Käsityötuotteissa korostuu myös luovuus ja esteettisyys. (Turun Sanomat 2002 [viitattu ]). Käsityöyrittäjät työskentelevät useimmiten yksin ja käsityöyritykset ovat kooltaan pieniä. Pienet yritykset voivat kuitenkin kasvaa ja kansainvälistyä verkostoitumisen kautta. Näin yrittäjä voi yhdistää pienen, itsenäisen ja toimivan yrityksen edut ja yrittäjän oman osaamisen yhteistoiminnan tuomaan voimaan. (Luutonen 2000, 4). Käsityöyritykset kuvastavat usein omistajaansa. Käsityöläisen omat arvot, etiikka- ja moraalikäsitykset ohjaavat myös liiketoimintaa. Käsityöläiset ovat yleensä hyvin yl-

10 peitä käsityöläisyydestään ja omista tuotteistaan, mutta markkinoiden edessä ollaan kuitenkin hyvin anteeksipyytäviä. Luotto muihin käsityöyrittäjiin on tärkeää, sillä yhteistyö, alihankinnat ja erilaiset verkostot ovat avaimia käsityöyrityksen menestymiseen. (Johnsson & Äyväri 1998, 65) Brandin vaikutus käsityöyrittäjyyteen Brandi on organisaatio, yritys, tuote, tuoteryhmä, projekti tai henkilö, jolla on riittävä tunnettavuus halutussa kohderyhmässä. Brandi viestii jostakin ja viestin vastaanottajalle brandi merkitsee lupausta. (Ruohomäki 2000, 108). Brandille ominaista on myös se, että se koostuu monista tekijöistä, joiden perusteella tunnistaminen tapahtuu. Jonkin tuotteen ulkonäkö, tuoksu, maku ja mainonta ovat ominaisuuksia, joista brandi alkaa muodostua. Myös nimi ja tunnus ovat brandin perusasioita. (Ruohomäki 2000, 42). Jotta käsityöyritys pystyy menestymään kansainvälistyvässä taloudessa, on yrittäjän omaksuttava toimintatapoihinsa muutamia uusia malleja. Näitä ovat tuotteistaminen, yhteistyöverkostot ja brandit. Näistä kolmesta käsityöyrittäjälle uusin asia on brandin vaikutus koko yritykseen. Käsityössä brandin perustana on arvoja, jotka ovat olleet itsestäänselvyyksiä jo pitkään. Nämä ovat käsin tekeminen, luonnonmukaisuus, perinteet ja korkea ammattitaito. (Hautamäki 2000, 7). Pienelle yritykselle brandin rakentaminen on merkittävä investointi, mutta välttämätön, jos haluaa yrityksen menestyvän markkinoilla. Brandin rakentaminen vaatii paljon varoja, jos brandia lähdetään rakentamaan mainonnalla ja viestinnällä. Brandia voidaan rakentaa myös halvemmilla keinoilla, kuten asiakkuuksien hoidolla ja viestinnällä. (Ruohomäki 2000, 43 44). Käsityö, hyvät luonnon materiaalit ja suomalainen muotoilu luovat koko käsityöalalle myönteisen kokonaisimagon. Entisestään pitäisi vahvistaa käsityön ja luonnon materiaalien myönteistä vaikutusta. Käsityöyrityksessä esimerkiksi materiaalien valinnoilla voidaan vaikuttaa oman tuotekuvan syntymiseen. Yrityskuva on aina monen tekijän summa, mutta näihin tekijöihin voi suuresti vaikuttaa omilla toimenpiteillä. (Johnsson & Äyväri 1998, 68 69).

11 7 Suomessa on pienet kotimarkkinat, korkeat kustannukset ja korkeat hinnat. Jotta suomalainen yritys pystyy menestymään kovassa kilpailussa, on yritysten opittava perustelemaan tuotteiden korkea hinta. Asiakas haluaa vastinetta rahoilleen ja on siksi valmis maksamaan laadusta. Tuotteen arvo pitää osata myydä asiakkaalle. (Lindroos ym. 2005, 79). 3 MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointisuunnitelman tulisi olla yksinkertainen, täsmällinen, yksityiskohtainen ja reaalinen tavoitteiden ja toteutuksen osalta, jotta se olisi ylipäätään toteuttamiskelpoinen. Markkinointisuunnitelman täytyy olla myös joustava, jotta mahdollisia muutoksia voi tehdä. Kaikkien merkittävien markkinointitekijöiden pitää olla mukana, jotta suunnitelma olisi täydellinen. (Anttila, Iltanen 1998, 365). Markkinointisuunnitelman laatimiseen on monia erilaisia malleja. Tärkeintä ei kuitenkaan ole sen toteuttaminen yhdellä ainoalla tavalla, vaan tärkeintä on, että suunnittelua tehdään systemaattisena ja jatkuvana prosessina. (Rope 2000, 460). Markkinointisuunnitelmien teko on yrityksille välttämätöntä ja itse suunnitteluprosessi saattaa olla tärkeämpi kuin sen tuloksena saadut suunnitelmat. Markkinointisuunnitelman pitäisi sisältää vähintään tilanneanalyysin, markkinoinnin yleiset ja yksityiskohtaiset tavoitteet, markkinointistrategian, markkinoinnin toimintasuunnitelman ja markkinoinnin valvonnan. (Kotler 1999, ). Timo Rope ( ) esittää viisi seikkaa siihen, mitä pitää ottaa huomioon, kun yritys valitsee omaan markkinointisuunnitelmaansa sopivia suunnitteluprosesseja: 1. Yrityksen koko Pienemmät yritykset pystyvät toteuttamaan suunnittelun huomattavasti nopeammin kuin suuret yritykset. 2. Johtamisjärjestelmien keskittyneisyys Jos johtamisjärjestelmät ovat keskittyneitä, on suunnitteluprosessi nopeampi kuin hajautetulla johtamisjärjestelmällä.

12 8 3. Toimiala Yrityksen toimiala vaikuttaa suunnitteluaikataulutukseen sekä myös siihen mihin vuodenaikaan suunnitelma kannattaisi ajoittaa. 4. Markkina-alue Jos yrityksellä on useita markkina-alueita, pitäisi niille jokaiselle tehdä erillinen suunnitelma. Tämä vaatii taas lisää aikaa. 5. Kokemus suunnittelukäytännöstä Mitä vankempi kokemus yrityksellä on suunnitelmallisesta toiminnasta, sitä sujuvammin ja nopeammin markkinointisuunnitelma saadaan toteutettua. Yrityksen on tunnettava ympäristö- ja kilpailuolosuhteet jotta se pystyy menestymään. Yrityksen täytyy myös osata tehdä markkinoinnin kilpailukeinoja koskevat oikeat strategiset päätökset. Markkinoinnin suunnittelu on keskeinen osa yrityksen suunnittelua. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]). 3.1 Lähtökohta-analyysit Lähtökohta-analyysi pitää sisällään nykytila-analyysit ja näkymien tutkailun sellaisissa asioissa, jotka vaikuttavat yrityksen tulevaisuuteen. Lähtökohta-analyysissa on neljä eri osaa. Nämä osat ovat yritys-, markkina-, kilpailija- ja ympäristöanalyysit. Tärkeintä lähtökohta-analyysissa on se, että siinä selvitetään kaikki markkinoinnilliseen tekemiseen vaikuttavat alueet mahdollisimman tarkasti. (Rope 2000, 464). Lähtökohta-analyysissa tulee tarkastella vain omalle yritykselle merkityksellisiä kohteita ja jättää sellaiset kohteet pois, joilla ei ole yrityksen kaupalliseen menestykseen oleellista vaikutusta. Merkittävää on siis se, että analyysikohteista tarkastellaan sekä nykytilanne että myös erikseen liiketoiminnan menestykseen vaikuttavat muutokset tulevaisuuden näkyminä. (Rope 2000, 467). Lähtökohta-analyysissa yrityksen tulisi tehdä näiden neljän eri analyysin pohjalta myös yhteenveto. Jotta kaikki vaikuttavat tekijät voidaan ottaa huomioon, ne tulee

13 koota yhdeksi kokonaisanalyysiksi. SWOT- analyysi on yksinkertainen ja erittäin tehokas tapa tehdä tämä kokonaisanalyysi. (Rope 2000, 469). 9 Yritysanalyysin tarkoituksena on yrityksen sisäisen toimivuuden arviointi. Yritysanalyysiin kuuluu talouden tunnuslukuanalyysi, markkinoinnin toimintojen analyysi, yrityksen profiilin laatiminen, markkinoinnin tavoitteiden asettaminen ja markkinointiohjelman laatiminen. (Lahtinen & Isoviita 1998, 81). Markkina-analyysissa selvitetään alueella olevan potentiaalisen asiakasjoukon suuruus, asiakaskohderyhmien jakauma, asiakkaiden keskiostos, markkinoiden suuruus segmenteittäin, markkinoiden kylläisyysaste ja muutokset markkinoissa edellä mainituissa tekijöissä. (Rope 2000, 466). Kilpailija-analyysissa selvitetään kilpailijat ja heidän markkina-asemansa, kilpailijoiden tuotteiden edut ja haitat omiin tuotteisiin nähden, kilpailijoiden tunnettavuus ja mielikuvaprofiilit, kilpailijoiden markkinointistrategiat, taloudelliset resurssit, toiminnalliset resurssit ja tulevaisuuden suuntautumisvaihtoehdot. (Rope 2000, ). Käsityöyrityksissä harvoin ajatellaan kilpailua huonona asiana, vaan eniten harmitellaan kilpailun epäterveitä piirteitä. Halpatuonti, ilman arvonlisäveroa myyvät myyjät, toritapahtumat ja harrastelijat, jotka eivät tee työtä tosissaan, eivät saa arvostusta käsityöyrittäjiltä. Isot käsityöyritykset ovat sitä mieltä, että pienet yritykset ja harrastelijat vääristävät kokonaistilannetta hinnoittelullaan. Käsityöläisen on kuitenkin helppo erilaistaa tuotteensa niin, että kilpailua voi välttää. (Johnsson & Äyäri 1998, 64). Kilpailussa menestyäkseen yrityksen täytyy tuntea kilpailijansa ja yrittää erottua näistä positiivisesti. Tärkeää on tietää, missä asioissa pyritään ja voidaan olla kilpailijoita parempia. Tuotteiden muotoilulla voidaan korostaa näitä eroja ja tehdä niiden sisältämää lisäarvoa entistäkin selkeämmin havaittavaksi. (Korvenmaa 1998, 64). Yritysten pitää myös tietää mitä kilpailijoiden brandit merkitsevät asiakkaille. Kilpailijoiden brandeja tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon kilpailijoiden toimialan brandien jäsentely, muutokset kilpailijoiden brandeissa ja kilpailevien brandien vahvuudet ja heikkoudet. Jos oman tuotteen brandi ei eroa mitenkään kilpailijoista, miksi asiakas valitsisi juuri sen. (Laakso 1999, 97).

14 10 Yrityksen täytyy reagoida ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, jotta se voi ylläpitää kilpailukykyä. Toimimalla ennakoivan sopeutuvasti yritys valmistuu etukäteen tulevaan kehitykseen. Ympäristöanalyyseja tekemällä yrityksestä tulee joustava ja iskukykyinen, mikä on tärkeää, kun ympäristössä tapahtuu alati muutoksia. (Anttila & Iltanen 1998, 67). Ympäristö-analyysissa selvitetään yhteiskunnan taloudellinen tilanne, lainsäädäntö ja teknologinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen kehitys. Ympäristö-analyysissa otetaan myös huomioon työvoiman saatavuus, uudet innovaatiot, kansainvälistyminen ja markkinoilla tapahtuvat muutokset. (Rope 2000, ). 3.2 Tavoitteet segmenteittäin Segmentointi on erilaisten asiakasryhmien etsimistä ja valintaa markkinoinnin kohteeksi. Segmentti on asiakasryhmä, jonka sisällä kaikilla asiakkaille on jokin tietty piirre. Jotta markkinoita kannattaa segmentoida, on niillä oltava tarpeeksi potentiaalisia asiakkaita. Asiakkailla segmenttien sisällä täytyy myös olla yhteinen piirre tai ominaisuus ja segmenttien on erottava toisistaan. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]). Tavoitteet ovat yrityksen toivottuja tuloksia. Niitä voidaan myös kutsua etapeiksi, joiden avulla yritys pääsee lyhyemmällä aikavälillä strategisiin päämääriinsä. Tavoitteilla ilmoitetaan yksityiskohtaisesti mihin markkinoinnilla pyritään. Tavoitteet määrittävät toiminnan suunnan, ovat suunnitelmallisen toiminnan perusta, auttavat eri tehtävissä toimivien henkilöiden työn koordinoinnissa, ovat päätöksenteon sekä toiminnan onnistumisen seurannan perusta ja motivoivat työntekijöitä hyviin suorituksiin. (Rope 2000, 483). Markkinoinnin tavoitteet jaetaan kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät ovat myynti-, puiteja välitavoitteet. Myyntitavoitteet ovat markkinoinnin yleisin tavoite. Ne voidaan ilmoittaa joko absoluuttisina kappalemäärinä tai suhteellisena markkinaosuutena kokonaismarkkinoista. Puitetavoitteet määrittävät rajat, joiden sisällä yritys toimii. Näin varmistetaan, että markkinointi on kannattavaa ja tehokasta ja yritys saavuttaa halutun markkina-aseman. Välitavoitteita ovat tuotepoliittiset, hintapoliittiset, jakelupoliittiset

15 11 ja viestintäpoliittiset tavoitteet. Myynti- ja puitetavoitteet ovat siis markkinoinnin kokonaistavoitteita ja välitavoitteet etappeja edellä mainittujen saavuttamiseksi. (Rope 2000, ). 3.3 Markkinointistrategiat Markkinointistrategioiden avulla yritetään saavuttaa toiminnalle asetetut päämäärät ja tavoitteet. Markkinointistrategia määrittää myös keinot, joilla näihin päämääriin aiotaan päästä. Taktiikka tarkoittaa toimenpiteitä, joita käytetään valitussa strategiassa käytännössä. (Lahtinen & Isoviita 1998, 39). Alkavan yrityksen markkinointistrategian lähtökohtana on liikeidea ja toiminta-ajatus. Liikeidea kertoo yrityksen tavasta menestyä valitulla toiminta-alalla. Liikeidean keskeiset osatekijät ovat asiakkaat, miksi tuotetta ostetaan, miksi tuotetta myydään ja mikä on tuote. Toiminta-ajatus kertoo sen miksi yritys perustetaan. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]). Markkinointistrategian sisältö perustuu yritysjohdon näkemykseen yrityksen arvontuotantokyvystä asiakassuhteissa ja muissa verkostosuhteissa. Markkinointistrategian käytännön sisältö yrityksissä vaihtelee liiketoimintatilanteen ja strategisten tavoitteiden mukaan paljonkin. (Tikkanen ym. 2007, 61 62). Ropen (2000, ) mukaan markkinointistrategiat voidaan jakaa kasvu- ja kannattavuusstrategioihin. Yrityksen tulisi pyrkiä mahdollisimman suureen erikoistumisasteeseen tuote- ja markkinaratkaisuissaan, riippumatta siitä kumman kasvu- tai kannattavuusstrategioista yritys valitsee. Kasvustrategiaa voidaan kuvata markkina/tuotematriisilla:

16 12 TUOTE MARKKINAT NYKYISET MARKKINAT UUDET MARKKINAT NYKYISET TUOTTEET MARKKINOIDEN VALTAAMINEN MARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN UUDET TUOTTEET TUOTE- KEHITYS MONIPUOLISTA- MINEN Kuvio 1. Kasvustrategian markkina/tuotematriisi. Kasvustrategioissa yrityksellä on valittavanaan vaihtoehtoja, joissa kasvu voidaan suunnata joko nykybusinekselle, markkinalohkokentässä yli nykyisen markkinasegmentin, tuotekentässä nykytuotteiden ulkopuolelle tai sekä markkinalohko- että tuotekentässä nykyliikeidean ulkopuolelle. (Rope 2000, 476) Kannattavuusstrategiat ovat kasvustrategioiden vastakohtia. Kannattavuusstrategioissa pyritään parantamaan liiketoimintaa siten, että etsitään ne ratkaisut, jotka tällä hetkellä ehkäisevät kannattavuutta. Kun yritys valitsee kannattavuusstrategiaansa, on vaihtoehtoina kannattavuus nykybusineksella ja kannattavuus markkinalohkoja tai tuotteita karsimalla. Kannattavuutta voi toteuttaa myös sekä tuote- että markkinalohkoja karsimalla. (Rope 2000, ). 3.4 Tuotteet Liiketoiminta perustuu aina tuotteeseen. Yritys pyrkii tekemään omasta tuotteestaan muista poikkeavan ja paremman, jotta sitä ostettaisiin ja jopa oltaisiin valmiita maksamaan sen tuomasta arvosta lisähintaa. (Kotler 1999, 132). Kannattava tuote on yrityksen asiakas- ja tuotanto-osaamisen tulos. Asiakaskohderyhmien valintaan vaikuttavat oma erityisosaaminen ja tuotantotarve sekä havaittu tarve jossakin kohderyhmässä. On siis mietittävä keitä yritys voi parhaiden palvella. (Äyväri 2000, 40).

17 13 Laadukkaat tuotteet ovat käsityöyrityksen keskeinen menestystekijä. Tuotteiden pitää myös olla yksilöllisiä ja erilaisia. Kuitenkin laadukkuutta miettiessä täytyy muistaa se, että lähestyy asiaa loppukuluttajan, eli asiakkaan kannalta. Asiakkaan laatumielikuvaan vaikuttaa usein eri asiat kuin valmistajan laatumielikuvaan. Pakkaukset, tuotemerkit, henkilö tai yritys voi merkitä asiakkaalle laatua, kun taas valmistustekniikkaa asiakas ei välttämättä edes huomaa. (Johnsson & Äyväri 1998, 66). Käsityöläiset korostavat tuotteissaan omia arvojaan ja näkemyksiään ja myös vapauttaan tuotteiden suunnittelua kohtaan. Tuotesuunnittelussa on otettava huomioon edellisten lisäksi myös asiakkaiden mielipide. Tuotesuunnittelijan on tärkeää pitää kiinni omista tavoistaan ja näkemyksistään, mutta on pysyttävä myös ajassa kiinni, jos haluaa saada aikaan taloudellista tulosta. (Johnsson & Äyväri 1998, 67). Käsityöyrittäjän tuotteet ovat erilaisia kuin muilla tuottajilla, koska tuotteiden sarjat ovat pieniä, tuotteet erottuvat massasta ja tuotteet ovat omaperäisiä. Käsityötuotteen ostaminen tuottaa asiakkaalle iloa ja tyydyttää hemmottelutarvetta. Asiakas voi myös ostamalla käsi- ja taideteollisuustuotteita osoittaa, että hänelle on hyvä maku myös esimerkiksi kodinsisustamisessa. Käsityötuote on haluttu ja avokas lahja, joka osoittaa lahjansaajalle, että häntä arvostetaan. Käsityötuote viestittää myös kestävän kehityksen arvoja ja viestittää myös ympäristön huomioonottamista. (Äyväri 2000, 67). Tuotelupaus kertoo asiakkaalle lyhyesti minkälaista hyötyä hän tuotteen hankkimisesta ja käyttämisestä voi saavuttaa. Kaikki mitä yritys haluaa kertoa asiakkaalle, kiteytyy tuotelupaukseen. Kun tuotelupausta kehittelee, kannattaa miettiä minkälaisella lupauksella asiakkaan kiinnostus herää. Tuotelupaus on vakuutus asiakkaalle kaupan kannattavuudesta. (Äyväri 2000, 53) Tuotepolitiikka Tuotepolitiikka tarkoittaa niitä ratkaisuja, joita yrityksessä käytetään erilaisia tuotepäätöksiä tehdessä. Yritys harjoittaa aktiivista tuotepolitiikkaa, kun se pyrkii jatkuvalla tuotesuunnittelulla ja -kehityksellä löytämään uusia tuotteita. Passiivista tuotepolitiikkaa harjoittava yritys tuo markkinoille lähinnä tuotejäljitelmiä. (Anttila & Iltanen 1993, 144).

18 14 Tuotevalikoima kattaa yhden tuoteryhmän sisällä olevat vaihtoehdot. Tuotelajitelma taas tarkoittaa kaikkia yrityksen markkinoimia tuotteita. Tuotteita voi olla jossakin tuoteryhmässä useita. Ne muodostavat yrityksen tuotevalikoiman esimerkiksi laadun osalta. Tuotelajitelma taas muodostaa eri tuotteiden kokonaisuuden. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]). Tuotepolitiikka voi kohdistua joko yksittäiseen tuotteeseen tai tuotelajitelmaan. Yksittäiseen tuotteeseen kohdistuvassa tuotepolitiikassa keinoja ovat laadun parantaminen, tuotesuunnittelu, tutkimus- ja kehitystoiminta, uusien käyttötapojen etsiminen ja tuotteiden vanhentaminen. Tuotelajitelmaan kohdistuvassa tuotepolitiikassa keinoja ovat lajitelman laajentaminen tai karsiminen ja valikoiman laajentaminen tai supistaminen. (Anttila & Iltanen 1998, 144) Tuotekehitys Tuotekehitys tarkoittaa toimintaa, joka tähtää joko kokonaan tai osittain uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille. Tuotesuunnittelu on toimintaa jonka avulla saadaan uusia tuotteita aikaan. Tuotekehityksen tavoitteena on luoda tuotteita, jotta yritys voi toimia kannattavasti, pystyy tuottamaan asiakkaiden vaatimaa laatua ja saa lisää kanta-asiakkaita. Tuotekehityksen avulla yritys voi myös toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja varmistaa toimintansa jatkuvuuden. (Lahtinen & Isoviita 1998, ). Tuotekehityksen tavoitteena on saada aikaan kokonaisuuksia, jotka vastaavat ostajien tarpeita. Ydintuotteeseen panostaminen ei pelkästään riitä, vaan on omaksuttava laajempi markkinoinnillinen näkemys tuotekehityksestä. Tuotekehityksen avulla raakatuotteista tehdään markkinoitava tuote, jolloin asiakkaat pitävät sitä muita parempana ja haluttavampana. Käsite tuotekehitys tarkoittaa sekä täysin uusien tuotteiden kehittämistä että entisten tuotteiden parantelua. (Bergström & Leppänen 2002, 174). Tuotekehittelyä tarvitaan, koska tyydyttymättömät ja muuttuvat tarpeet vaativat uusia tuotteita. Teknologia mahdollistaa myös uudenlaisten tuotteiden kehittelyä ja tuotekehityksellä voidaan löytää myös ratkaisu havaittuun tarpeeseen. Uutuustuotteiden avulla saadaan kilpailuetua, erilaistutaan ja lisätään voittoa. Kilpailu vaatii myös jatkuvaa tuotekehittelyä, koska muuten ei pysytä kilpailussa mukana. Usean tuotteen markki-

19 noinnissa myös riskit ovat pienemmät, joten se on kannattavampaa kuin yhden tuotteen markkinointi. (Bergström & Leppänen 2002, 175). 15 Tuotekehitys on tuotteen laadun ohella yksi käsityöyrityksen menestystekijöistä. Tuotekehityksen täytyy olla järjestelmällistä, jotta kilpailukykyä voi samalla parantaa. Asiakkaan mielipide on aina tärkein, kun uusia tuotteita kehitetään. Myös hintaan ja valmistettavuuteen pitää kiinnittää huomiota tuotesuunnittelussa. (Johnsson & Äyväri 1998, 68). Yrityksen täytyy tuntea hyvin asiakkaansa, jotta yritys tietää minkälaisia tuotteita tekee ja kenelle. Yksi yrityksen menestystekijöistä on innovatiivinen, asiakkaan tarpeet ja ostokriteerit huomioon ottava tuotteiden muotoilu. (Korvenmaa 1998, 64). Yritys voi harjoittaa myös kuluttajalähtöistä tuotekehittelyä. Silloin asiakkailta saadaan ideoita tuotteiden kehittelyyn ja asiakkaat saavat vastalahjaksi haluamansa tuotteen. Kuluttajalähtöisen tuotekehittelyn hyvä puoli on hyvien ideoiden lisäksi asiakassuhteiden parantuminen. (Merisavo ym. 2006, 154). Osa käsityöläisistä toimii vain asiakkaiden tilausten pohjalta valmistaen sitä, mitä asiakkaat toivovat ja tilaavat. Käytännössä tekijät yleensä erikoistuvat joihinkin tuotteisiin. Jotkut tuotteet ovat kysytympiä kuin toiset ja niistä kehittyy yrityksen vakiotuotteita. Mallistoksi kutsutaan yrityksen markkinoille tarjoamien tuotteiden muodostamaa kokonaisuutta. Yrityksen alkuvaiheissa mallisto syntyy usein sattumanvaraisesti, mutta toiminnan tehostuessa malliston suunnittelu on olennainen osa yrityksen kehitystä. (Johnsson 1999, 21) Hinta Hinta määrittelee tuotteen arvon. Hinta määräytyy useista eri asioista. Näitä ovat muun muassa kustannukset, verot ja maksut, yrityksen tavoitteet, asiakkaiden maksukyky, kysynnän määrä ja kilpailijoiden hinnat. Tuotteen ominaisuudet vaikuttavat myös hinnan määräytymiseen, sillä ainutlaatuisesta ja uniikista tuotteesta voi pyytää enemmän kuin vakiotuotteesta. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]).

20 16 Tuotteen hinnoitteluun on useampia erilaisia menetelmiä. Tuotteen hinta voidaan esimerkiksi määrittää kustannusten, asiakkaiden kysynnän tai kilpailijoiden hintojen perusteella. (Opettajan verkkokoulu [viitattu ]). Hinta on tuotteen arvon mittari ja muodostaja, joten se määrittää asiakkaalle tuotteen arvon. Jos yritys haluaa luoda tuotteellensa laatumielikuvaa, täytyy sen näkyä hinnassa. Hinta on myös kilpailuun vaikuttava tekijä. Jos tuotteen hinta on korkea, se saattaa rajoittaa tuotteen myyntiä. Mutta jos hinta taas on alhainen, se saattaa ehkäistä kilpailijoiden tuloa alalle, jos he eivät pysty yhtä alhaiseen hintatasoon. Hinta vaikuttaa yleisesti myös kannattavuuteen, koska se vaikuttaa myynnin määriin ja tuottoihin. Hinta vaikuttaa myös tuotteen asemointiin, koska tuotteen hinnan tulee olla kohderyhmälle sopiva. Sekä liian alhainen hinta että liian korkea hinta saattavat rajoittaa tuotteen menekkiä. (Bergström & Leppänen 2002, ). Uuden tuotteen hinnoittelussa on otettava huomioon se, että vastaavanlaista tuotetta ei välttämättä ole vielä markkinoilla. Tällöin tuotteelta puuttuu suoranainen vertailuhinta kilpailijan tuotteeseen. Tällaisessa tapauksessa ensimmäinen tuote määrittelee markkinoiden hintatason. Täysin uuden tuotteen hinnoittelun perustana voi miettiä tuotteen antamaa hyötyä asiakkaalle, onko vastaavia tuotteita esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla, minkälaisen imagotavoitteen yritys on asettanut ja haluaako yritys estää kilpailua. (Rope 2000, 237). Käsityötuotteessa laadun pitää olla oikeassa suhteessa hintaan. Hinta-laatusuhdetta on siis mietittävä tarkkaan. Jos asiakas pitää hinta-laatusuhdetta liian kalliina, jää ostos usein tekemättä. Kuitenkin mielikuvilla on suuri osuus hinnan määrittämisessä. Kallis tuote saattaa merkitä joillekin laatua. (Johnsson & Äyväri 1998, 65). Hinta on tärkeä keino myynninedistämisessä. Vaikka perushinta on tarkoin määritelty, joutuu siitä joskus antamaan alennusta. Hinnanalennuksista ei ole hyötyä, jos ne eivät edistä tavoitteiden saavuttamista. Hinnanalennusten tavoitteita ovat myynnin varmistuminen tai nousu, kannattavuuden parantuminen, maksuvalmiuden parantuminen, varastojen tyhjentyminen ja hinta ja yrityskuvan terävöityminen. (Lahtinen & Isoviita 1998, 191).

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 13

Sisällys. Johdanto... 13 Sisällys Johdanto... 13 1 Välittäminen on asiakaspalvelua... 17 Määrän ja laadun vuoropuhelu... 17 Asiakkaan on ymmärrettävä, mistä hän maksaa... 19 Sekä ostaja että myyjä ovat asiakkaita... 23 Asiakas

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu Luottamus osana maaseudun verkostoja Virve Rinnola,Pirityiset Sivu 1 3.11.2016 Maaseudun verkostot Manner-Suomessa 15 alueverkostoa, tämän lisäksi temaattisia verkostoja Pohjanmaan alueverkosto sisältää

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot