TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN KOKONAISARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN KOKONAISARVIOINTI"

Transkriptio

1 TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN KOKONAISARVIOINTI Tehtävän vaativuuden kokonaisarviointimallissa pyritään saamaan työt/työtehtä vät vaativuuden mukaiseen järjestykseen. Kukin tehtävä kuvataan ja vertailu ja arviointi tehdään hinnoittelukohtien sisällä. Tehtävän asettumiseen lopulliseen tasoon vaikuttaa se, mille vaativuustasolle tehtävät useimmilta osatekijöiltään (yli 50 %:sesti) sijoittuu. Tehtävän kuvauksen jälkeen lopullisen päätöksen tehtävän vaa tivuustasosta tekee arviointi/seurantaryhmä. Jokaisessa hinnoittelukohdan malliryhmässä on kolme tasoa (perustaso, vaati va taso ja erittäin vaativa taso), kolme koria ; joista eri osavaativuustekijöiden kohdalta valitaan kuvattua tehtävää parhaiten kuvaava taso. Eri vaativuustekijöille voidaan antaa erilaiset painoarvot riippuen toiminnan luonteesta. Tehtävän edellyttämällä osaamisella tulee kuitenkin olla suurin painoarvo. Vaativuustekijöiden painoarvot voivat vaihdella eri tehtäväaloilla ja niiden avulla työnantaja voi osoittaa, mitä vaativuustekijöitä missäkin tehtävässä tarvitaan. Sopimus ei anna painoarvoja, vaan ne sovitaan ja päätetään paikallisissa neuvotteluissa. Palkka-asteikko on jaettu kolmeen osaan ja sovittu alaraja kullekin tasolle. Palkkauksessa käytetään myös rajojen välyksiä. Tehtävän vaativuuden arvioinnin onnistumisen edellytyksenä on yhteistyö työ paikalla. Työnantajalla palkanmaksajana ja työnantajan edustajilla lopullisen arvioinnin suorittajina on palkkausjärjestelmän käyttöönoton ensisijainen ja lopullinen vastuu. Soveltamiskysymykset ratkaistaan paikallisesti yhteistyössä järjestöjen ja työnantajan kanssa. Palkkahinnoittelun ulkopuolisten viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat suhteutetaan niihin palkkahinnoittelukohtiin kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen kanssa, joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää ns. viiteryhmänä. Toisaalta hinnoittelun ulkopuolisista viranhaltijoista/työntekijöistä voidaan muodostaa omia ryhmiä kun kyseessä on samankaltainen tehtävä. Tehtäväkuvan laatiminen Tehtävän vaativuuden arviointi alkaa kirjallisesta työnkuvauksesta. Ensimmäisek si tehtävästä laaditaan yleiskuvaus, missä esitellään noin viisi tai kuusi keskeisintä tehtäväaluetta. Keskeisiä tehtäväalueita määriteltäessä on hyvä huomioida, että joku tehtävä voi esiintyä päivittäin, kun taas joku toinen huomattavasti harvem min ja kuitenkin molemmat saattavat muodostaa keskeisen tehtäväalueen työn kokonaisuudessa. Kuvauksen laatimisen tarkoituksena on saada mahdollisim man täydellinen kuva siitä, mitä kukin tehtävä kunkin vaativuustekijän suhteen käytännössä edellyttää kaikilta tekijöiltään. Työnkuvaus ei saa olla pelkkä luettelo yksittäisistä tehtävistä, joita työntekijä päivittäin tekee, mutta on tärkeää, että työn olennaiset piirteet tulevat kuvatuiksi. Tehtävästä kuvataan se, mikä kuuluu oman ammattialan perusosaamiseen sekä se, mikä on sitä Valmis kokoukseen tvsivu 1

2 erityisosaamista, mikä liittyy nimenomaan tämän työpaikan toimialaan. Tehtävän tarkoitusta kuvataan kahdella tai kolmella lauseella selvittämään, miksi kyseinen tehtävä on olemassa ja mitä varten sitä tehdään. Osaaminen on jokaisen tehtävän keskeinen vaatimus (tieto-taito-harkinta). Tehtävä vaatii osaamisen lisäksi vastuun ottamista toisten työstä, ihmisistä, koneista ja laitteista, taloudesta sekä psyykkisen ja fyysisen kuormituksen kestämisestä. Tehtävän kuvaus laaditaan kaikista erilaisista töistä/tehtävistä. Mikäli tehtävät työpai kalla ovat yhtäläisiä useammalla henkilöllä, ei ole tarvetta tehdä sille ryhmälle kuin yksi työnkuvaus. Jos yksikössä jonkun henkilön tai ryhmän virassa/työssä edellytetyt tehtävät selvästi poikkeavat muiden tehtävistä, tehtävän kuvaus ja tehtävän vaativuus arvioidaan heidän osaltaan erikseen. Työntekijä tekee ensin tehtävän kuvauksen pohjatyön eli täyttää lomakkeen, jonka jälkeen esimies ja työntekijä yhdessä tarkistavat ja täydentävät sitä pohtien yhdessä kunkin kohdan sisällön. Työyhteisö Tehtävän vaikutuksia arvioitaessa työyhteisöllä tarkoitetaan työntekijän lähimmän esimiehen alaisuudessa työskentelevää henkilöstöä tai eri toimipisteessä työskentelevää henkilöstöä esim. haja-aasutusalueella olevat koulut tai kirjasto. Vaativuustekijät Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä koostuu toisistaan riippumattomista tehtävien tavoitteista johdetuista vaativuuden osatekijöistä eli niin sanotuista vaa tivuustekijöistä. Tehtävän vaativuuden arviointitapana on tässä kokonaisarvioin ti; kolme koria. Tähän on vaikuttanut mm. se, että kysymyksessä on samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtävien vaativuuden arviointi ja vertailu. Eri vaa tivuustekijöillä on erilaiset painoarvot, jotka määritellään työpaikka/tehtävä kohtaisesti. Päävaativuustekijä Osaaminen Tehtävän vaikuttavuus/ratkaisujen merkittävyys Vaikuttamisen taidot Työolosuhteet Osavaativuustekijä Tiedot/Koulutus Taidot Harkinta Tehtävän vaikutukset Vastuu Vuorovaikutustaidot Ihmissuhdetaidot Fyysiset työolosuhteet Henkiset työolosuhteet 1. Tehtävän edellyttämä osaaminen Osaaminen kuvaa tehtävän edellyttämien koulutuksella ja työkokemuksella hankit tujen keskeisten tietojen ja taitojen syvyyttä, laajuutta ja monipuolisuutta sekä tehtävän edellyttämää harkinnan itsenäisyyttä. Tehtävän edellyttämän tiedon ja taidon voi hankkia koulutuksen ja Valmis kokoukseen tvsivu 2

3 kokemusten erilaisilla yhdistelmillä. 1.2 Tieto Tietojen osalta arvioidaan tehtävän edellyttämää koulutusta (ammatillinen peruskou lutus, jatko- ja täydennyskoulutus) ja ammatinhallinnan edellyttämää uuden tiedon hankkimista. 1.3 Taito Taitojen osalta arvioidaan tehtävän edellyttämää työkokemuksella saavutettua osaa misen syvyyttä ja monipuolisuutta sekä erityisosaamista ja kokonaisuuksien hah mottamista. Tehtävän edellyttämien taitojen vaativuuteen vaikuttaa myös se, missä määrin tehtävä edellyttää useiden eri tehtäväalueiden hallintaa tai monien asioiden yhtäaikaista hallintaa taikka toisistaan poikkeavien tietojen ja taitojen hallintaa. 1.4 Harkinta Harkinnan osalta arvioidaan tehtävän edellyttämää itsenäisen harkinnan tasoa, jo hon vaikuttaa ohjeiden määrä ja laatu. Harkinta kuvaa myös tavoitteenasettelun itsenäisyyttä ammattialan ja organisaation arvoista ja tavoitteista. 2. Tehtävän vaikuttavuus ja ratkaisujen merkittävyys Tehtävän vaikutukset Vaativuustekijä kuvaa sitä, millaisia vaikutuksia tehtävällä on kuntalaisten/asiakkaiden fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin. Toiminnallisiin olosuhteisiin vaikuttamisella tarkoitetaan tehtävän vaikutuksia kuntalaisten/asiak kaiden elämän laatuun. Työyhteisön olosuhteisiin vaikuttamisella tarkoitetaan tehtävän merkitystä työyhteisön tulokselliseen toimintaan ja edellytyksiin toimia tehtävässä täysipainoisesti. Tehtävän vaikutuksia arvioidaan lomakkeella kohteiden laajuuden (erilaisuus ja määrä) ja vaiku tusten pysyvyyden (pitkäkestoisuus, muutettavuus) kannalta. Asiantuntija-, johtamisja esimiestyössä korostuvat toimintaedellytyksiä, tuloksellisuutta, vai kuttavuutta sekä työyhteisöjen toimivuutta koskeva vaikuttaminen ja vastuu. Toimintaedellytyksiin vaikuttamista ilmenee kaikilla organisaatiotasoilla. Vastuu Vaativuustekijällä kuvataan vastuun laajuutta tehtävien hoitamisesta, toiminnan tai sen osa-alueen tuloksellisuudesta ja kehittämisestä tai henkilöstöasioista. Itsenäinen työskentely, mikä edellyttää kokonaisvaltaista asioiden hoitamista, lisää tehtävän vastuullisuutta. 3. Vaikuttamisen taidot Vaikuttamisen taidoilla kuvataan asiakassuhteissa ja työyhteisöissä tarvittavia vuorovaikutusja ihmissuhdetaitoja. Vuorovaikutuksen osalta arvioidaan tehtävän edellyttämää viestinnän ja kommunikoinnin oma-aloitteisuutta ja tavoitteel lisuutta. Ihmissuhdetaitojen osalta arvioidaan tehtävän edellyttämää vaatimusta asettua toisen ihmisen tilanteeseen ja yhteistyötaitoja. 3.1 Vuorovaikutustaidot Arvioidaan tehtävän edellyttämää vuorovaikutusta. Organisaatioasema tai hen kilökohtaiset ominaisuudet eivät automaattisesti lisää vuorovaikutustaitojen vaativuutta. Vaativaa vuorovaikutusta tapahtuu kaikilla organisaation tasoilla ja erityyppisissä töissä. Vuorovaikutus on viestintää, tietojen vaihtamista, opas tamista, neuvontaa, kouluttamista, motivointia, Valmis kokoukseen tvsivu 3

4 ihmisten johtamista, neuvot telemista ja asenteisiin vaikuttamista. 3.2 Ihmissuhdetaidot Arvioidaan tehtävän edellyttämää taitoa asettua toisen ihmisen asemaan ja tilantee seen. Se on kykyä ymmärtää toisen henkilön käyttäytymistä ja kykyä vaikuttaa suunnitelmallisesti. Ihmissuhdevaatimuksia esiintyy eri organisaatiotasoilla ja erityyppisissä tehtävissä. 4. Työolosuhteet Työolosuhteilla tarkoitetaan tehtävään kiinteästi liittyviä tavanomaisesta poikkea via henkisiä ja fyysisiä työolosuhdetekijöitä, joita ei voida työsuojelutoimen pitein poistaa. Haitalliset olosuhteet eivät välttämättä tee tehtävää vaativammaksi. Rasitusta ja kuormitusta pitäisi pystyä mittaamaan tai havainnoimaan asian tuntijoiden avulla objektiivisuuden lisäämiseksi. 4.1 Fyysiset työolosuhteet Tehtävään kiinteästi liittyviä fyysistä rasitusta aiheuttavia tekijöitä ovat voiman käyttö, staattinen kuormitus (saman liikkeen toistosta tai saman työasennon pitkäaikaisesta kestosta muodostuva kuormitus), hankalat työasennot, haitta aineet (kemikaalit, mikrobit, säteily, pöly, lika), lämpötilan vaihtelu tai kylmyys tai kuumuus. Työ on sitä kuormittavampaa, mitä enemmän erilaisia fyysisiä kuormitustekijöitä siinä ilmenee, mitä pitempään kuormitus kestää ja mitä useammin sitä ilmenee. 4.2 Psyykkiset työolosuhteet Tehtävään kiinteästi liittyvää henkistä rasitusta aiheuttavat kriisitilanteissa toi miminen, väkivallan uhka, työhön sidonnaisuus (ehdotonta sidonnaisuutta työpisteeseen), jatkuva työpisteestä toiseen siirtyminen, jatkuva työn keskeyty minen ja aikapaine, johon ei voi vaikuttaa. Työ on sitä kuormittavampaa, mitä enemmän erilaisia henkisiä kuormitustekijöitä siinä ilmenee, mitä pitempään kuormitus kestää ja mitä useammin sitä ilmenee. Tätä soveltamisohjetta käytetään seuraavien hinnoittelutunnusten tehtävien arvioinnissa. Toimistoala 01TO1010 Viranhaltijalta/työntekijältä edellytettään ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Tähän ryhmään kuuluvat hallintosihteeri, henkilöstösihteeri, kirjanpitäjä, koulusihteeri, laskentasihteeri, lupavalmistelija, opistosihteeri, palkkasihteeri, palvelusihteeri, pääkirjanpitäjä, toimistosihteeri, työnsuunnittelija. Toimistoala 01TO1020 Ei koulutusvaatimuksia. Muut kuin edelliseen ryhmään kuuluvat asiakasneuvoja, opistosihteeri ja muut toimistotyöt sekä konekirjoitus ja tekstinkäsittely. Kunnan johto ja hallinto 01HAL031 Korkeakoulututkinto. Valmis kokoukseen tvsivu 4

5 Tähän ryhmään kuuluvat kulttuurisihteeri, koulutussuunnittelija ja maaseutuasiamies. Tietotekninen ala 01ATK022 Ei koulutusvaatimuksia. Tähän ryhmään kuuluvat IT-suunnittelija Tietotekninen ala 01ATK030 Ei koulutusvaatimuksia. Tähän ryhmään kuuluvat IT-suunnittelija Kirjastotoimi 02KIR011 Ylempi korkeakoulututkinto. Tähän kuuluu kirjastotoimen johtaja. Kirjastotoimi 02KIR030 Tähän ryhmään kuuluu kirjastonhoitaja. Kirjastotoimi 02KIR040 Tähän ryhmään kuuluu kirjastovirkailija ja kirjastoautonkuljettaja. Vapaa-aika ja kulttuurisihteerit ja -ohjaajat 02VAP000 Tehtävässä edellytettään yleensä ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistotasoista tutkintoa. Tähän ryhmään kuuluvat nuoriso-ohjaaja ja liikuntaohjaaja. Sivistystoimen peruspalvelutehtävät 02PER010 Tähän ryhmään kuuluu uinnin valvoja. Museotoimi 02MUS010 Ylempi korkeakoulututkinto Tähän kuuluu museotoimenjohtaja Museotoimi 02MUS020 Ylempi korkeakoulututkinto Tähän kuuluu museoamanuenssi Hoitohenkilöstö 03HOI030 Valmis kokoukseen tvsivu 5

6 Työntekijältä edellytettään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuollon aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Tähän kuuluu fysioterapeutti (uimahalli). Sosiaalityön asiantuntijatehtävät 04SOS04A Ylempi korkeakoulututkinto. Tähän kuuluu koulukuraattori. Varhaiskasvatuksen hoito- ja huolenpitotehtävät (ammattitehtävät) 05PKO030 Viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Tähän ryhmään kuuluvat lastenhoitajat, päivähoitajat ja päivähoidon varahenkilö Koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön ammattitehtävät 05KOU010 Ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto taikka ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Tähän ryhmään kuuluvat koulunkäyntiohjaajat. Päivähoidon ja eräät koulun perustehtävät 05PER010 Tähän ryhmään kuuluvat vastaava ryhmäperhepäivähoitajat, ryhmäperhepäivähoitajat ja ryhmäavustajat. Päiväkodin johtaja 05PKO011 Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto Tähän ryhmään kuuluu päiväkodin johtaja. Päivähoidon aluejohtaja 05PKO014 Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto Tähän ryhmään kuuluvat päivähoidon aluejohtajat. Lastentarhanopettajat ja erityislastentarhanopettajat 05PKO02B Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto Tähän ryhmään kuuluvat erityislastentarhanopettajat ja lastentarhanopettajat. Valmis kokoukseen tvsivu 6

7 Ruokapalveluhenkilöstö 06RUO020 (Yksikön tai vastuualueen johto) Korkeakoulututkinto Tähän ryhmään kuuluvat ravitsemispalveluesimiehet. Ruokapalveluhenkilöstö 06RUO05A (Vaativat ammattitehtävät) Catering-alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus Tähän ryhmään kuuluu kokki Ruokapalveluhenkilöstö 06RUO05B (Ammattitehtävät) Catering-alan perustutkinto Tähän ryhmään kuuluu kokki. Ruokapalveluhenkilöstö 06RUO060 (Peruspalvelutehtävät) Tähän ryhmään kuuluvat ravitsemistyöntekijät. Peruspalvelutehtävät 08PER010 Tähän ryhmään kuuluvat museoapulaiset, lipunmyyjät ja uimahallin kahvionhoitaja. Muu henkilöstö/ siivous-, pesula- ja taloustehtävät 08SII012 Siivoja, jonka tehtävät on määritelty osapuolten suositteleman siivousmitoitusjärjestelmän mukaisesti Tähän ryhmään kuuluvat siivoojat ja laitoshuoltajat. Muu henkilöstö/ siivous-, pesula- ja taloustehtävät 08SII011 Muu siivoustyö (ei siivousmitoitusjärjestelmän mukainen) Tähän ryhmään kuuluvat siivoja, koepesijä, kantiininhoitaja, kantiinityöntekijä, kahvio myyjä, leipoja, tarjoilija ja kassanhoitaja. HUOM. Meillä ei kuulu tällä hetkellä tähän hinnoitteluun ketään Valmis kokoukseen tvsivu 7

8 Tieto Kelpoisuusehtojen mukainen koulutus. Kelpoisuusehtojen mukainen koulutus sekä jatko- ja täydennyskoulutusta ja tehtävänhallinnan edellyttämää uuden tiedon hankkimista. Kelpoisuusehtojen mukainen koulutus sekä jatko- ja täydennyskoulutusta ja tehtävänhallinnan edellyttämää uuden tiedon hankkimista ja soveltamista käytäntöön. Taito Tehtävän vaatii ammatilliset perustaidot ja erityistaidot. Tehtävän hallinta vaatii erityistehtävien hallintaa tai tehtäväalueen useamman osa-alueen hallintaa, jotka saavutetaan työkokemuksella perustason tehtävässä tai työn hallinta edellyttää perustason koulutuksen jälkeistä jatkokoulutusta tai tehtävän oppimista työssä. Tehtävän hallinta vaatii toisistaan poikkeavien erikoistaitojen hallintaa tai syvällisen erityisosaamisen hallintaa tai ammattitehtävää tukevaa muun alan vaativaa osaamista sekä syvällistä asiantuntijatasoista perehtyneisyyttä ammattialaan sekä syvälliset perus- ja erityistaidot. Harkinta Tehtävän hallinta edellyttää tavanomaista harkintaa ja ratkaisut tehdään eri vaih-toehtojen välillä samanka-ltaisissa tilanteissa. Tehtävän hallinta edellyttää vaati-vaa harkintaa ja aikaisempia ratkaisuja voidaan jossain määrin käyttää apuna. Selkeät ohjeet ja/tai alan yleinen käytäntö rajoittavat vaihtoehtojen valintaa. Tehtävän hallinta edellyttää osaamisen soveltavaa harkintaa ja ratkaisuja tehdään useiden eri vaihtoehtojen välillä nopeasti ja/tai usein muuttuvissa tilanteissa. Ratkaisujen tuottaminen edel-lyttää oma-aloitteista analy-sointia ja selvitystyötä sekä ratkaisuvaihtoehtojen tuotta-mista ja vertailua. Tehtävän vaikutukset (vaikutuksen laajuus) Valmis kokoukseen tvsivu 8

9 Tehtävän vaikutukset kohdistuvat oman työsuorituksen kautta omaan työyhteisöön. Tehtävän vaikutukset ulottuvat oman työyhteisön ulkopuolelle. Tehtävän vaikutukset ulottuvat useisiin yhteisöihin ja/tai sidosryhmiin ja/tai laajaan asiakaskuntaa. Tehtävän vaikutukset ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti laajoja. Tehtävään kuuluu olennaisesti oman työyhteisön toimintaedellytyksiin vaikuttaminen. Tehtävän vaikutukset (vaikutuksen pysyvyys) Tehtävän vaikutukset ovat lyhyitä ja muutettavissa. Tehtävän vaikutukset ovat lyhyitä, mutta vaikeasti muutettavissa tai tehtävän vaikutukset ovat pitkiä, mutta muutettavissa. Tehtävän vaikutukset ovat pitkiä ja vaikeasti muutettavissa. Vastuu (asiantuntija-, johtamis- ja esimiestyö) Vastuu toteutuu pääosin oman työsuorituksen kautta. Tehtävään kuuluu oman ammatillisen osaamisen ylläpito ja velvollisuus ajantasaisen tiedon välittämisestä. Vastuu tehtävän kokonaishoitamisesta ja/tai tiimin/työyksikön toiminnasta. Vastuu edellyttää kokonaisvaltaista asioiden hallintaa. Tehtävään kuuluu olennai-sesti koko toimialan toiminta-edellytyksiin vaikuttaminen. Tehtävässä on erityis- ja kehittämistehtäviä, jotka vaikuttavat koko työyhteisön toimintaan. Tehtävään sisältyy taloudellinen ja henkilöstöhallinnollinen päätöksenteko. Tehtävän vaatimat vuorovaikutustaidot Työtehtävän edellyttämä vuorovaikutus on normaalia omalla ammattialalla asioinnissa tarvittavaa vuorovaikutusta, tavanomaista kanssakäymistä Tehtävässä on työyhteisön ulkopuolisia vuorovaikutussuhteita. Vuorovaikutus on toistuvasti aloitteellisuutta vaativaa ja Vuorovaikutus on toistuvaa, aktiivista ja aloitteelisuutta vaativaa asenteisiin vaikuttamista, neuvottelua, tiedottamista tai ohjaamista työyhteisön sisällä tai sen Valmis kokoukseen tvsivu 9

10 työyhteisön sisällä ja työyhteisöstä ulospäin. Vuorovaikutus työyhteisöstä ulospäin on yleensä valmiin tiedon antamista ja/tai vastaanottamista, opastamista ja neuvontaa. sen tarkoituksena on varmistaa asioiden sujuminen ja/tai tiedon oikea ymmärtäminen. ulkopuolella. Tehtävään sisältyy olennaisesti vuorovaikutustilanteita sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. Ihmissuhdetaidot Tehtävään sisältyy satunnaisesti sellaisia henkilökontakteja, jotka edellyttävät toisen tilanteen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tehtävään sisältyy sellaisia henkilökontakteja ja kanssakäymistä, jotka edellyttävät toisen tilanteen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tehtävään sisältyy henkilökontakteja, jotka edellyttävät koko toimialaa koskevien tilanteiden ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Työtehtäviin kuuluu aloitteellista vastuuta asiakkaiden ja henkilöstön ongelmien ja tilanteiden selvittelystä ja ratkaisuun osallistumisessa. Tehtävään kuuluu itsenäistä vastuuta asiakkaiden/henkilöstön vaikeiden ongelmien ja tilanteiden selvittelystä, käsittelystä ja ratkaisuista. Tehtävän fyysinen kuormittavuus Normaalit fyysiset olosuhteet. Fyysistä kuormittavuutta ajoittain. Fyysistä kuormittavuutta toistuvasti. Tehtävän henkinen kuormittavuus Henkistä kuormittavuutta harvoin ja se on lyhyt kestoista. Henkistä kuormittavuutta osan työpäivää, mikä voi johtua ehdottomasta sidonnaisuudesta työpisteeseen tai aikapaineesta. Henkistä kuormittavuutta jatkuvasti, mikä johtuu esim.toistuvasta työpisteestä toiseen siirtymiseen, jatkuva työn keskeytyminen, aikapaine ja sidonnaisuus. Valmis kokoukseen tvsivu 10

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka Saarijärven kaupunki Sivu 1 0.1.1900 TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTILOMAKE/ TYÖNKUVAUSLOMAKE Huom: Tehtävän vaativuuden arviointi suoritetaan hinnoittelukohtien sisällä Tehtävänimike (virka- tai toimi,

Lisätiedot

Työn vaativuuden arviointiprosessi

Työn vaativuuden arviointiprosessi Työn vaativuuden arviointiprosessi Tiedotus- ja opastustilaisuus Seija Kuningas 1 Käsitteet Työn vaativuus = työn tekijälleen asettamat vaatimukset millaisia valmiuksia työntekijällä tulee olla, jotta

Lisätiedot

1. Palkkahinnoittelu. 2. Tehtäväkohtainen palkka TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI/KVTES

1. Palkkahinnoittelu. 2. Tehtäväkohtainen palkka TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI/KVTES TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI/KVTES 1. Palkkahinnoittelu KVTES:n mukaan palkkausmääräysten soveltaminen perustuu palkkahinnoitteluun, joka koostuu palkkahinnoitteluliitteistä ja näiden sisällä olevista palkkahinnoittelukohdista,

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Päiväkodinjohtaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka lastentarhanopettaja Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Tehtävänä

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS I TAUSTATIEDOT II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ. III KVTES:N SOVELTAMISOHJEIDEN VAATIVUUSTEKIJÄT (palkkaluvun 3 2 mom.) Suuhygienisti, AMK.

TEHTÄVÄNKUVAUS I TAUSTATIEDOT II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ. III KVTES:N SOVELTAMISOHJEIDEN VAATIVUUSTEKIJÄT (palkkaluvun 3 2 mom.) Suuhygienisti, AMK. TEHTÄVÄNKUVAUS I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Suuhygienisti, AMK. Hinnoittelukohta/KVTES 03HOI30 II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Keskeiset tehtävät (tehtäväkokonaisuudet) 1. Terveyttä edistävä voimavaralähtöinen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät Tehy-pöytäkirja/KVTES LIITE 3T TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan terveydenhuollon hoitotyötä pääasiassa tekeviin sekä em. työtä johtaviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin

Lisätiedot

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2014-2016 sisältö Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö LIITE 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, vapaa-ajan palvelujen tehtävissä toimiviin työntekijöihin/

Lisätiedot

10.10.2007. Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA

10.10.2007. Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA 10.10.2007 Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukainen työn vaativuuteen perustuva palkka muodostuu vaatimusryhmittelyn

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNKITASOINEN TVA-MALLITUS TS:N SOPIMUSALALLA Kaupunkitasoinen TVA-mallitus ohjaa teknisen sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävien sijoittamista sopimuksen mukaisiin palkkaryhmiin

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastentarhanopettaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastentarhanopettajalla

Lisätiedot

Palkkahinnoitteluliitteen 1 rakenne ja sisältö on uudistettu. 30.6.2015 asti voimassa olevan KVTES 2014 2016 liitteen 1 rakenne on:

Palkkahinnoitteluliitteen 1 rakenne ja sisältö on uudistettu. 30.6.2015 asti voimassa olevan KVTES 2014 2016 liitteen 1 rakenne on: KT Yleiskirjeen 9/2014 liite 3 1 (14) Palkkahinnoitteluliitteen 1 Eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö

Lisätiedot

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa.

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa. TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastenhoitaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Palkkahinnoitteluliitteen 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 2 rakenne ja sisältö on uudistettu.

Palkkahinnoitteluliitteen 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 2 rakenne ja sisältö on uudistettu. KT Yleiskirjeen 9/2014 liite 4 1 (23) Palkkahinnoitteluliitteen 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö soveltaminen Palkkahinnoitteluliitteen 2 rakenteesta ja sisällöstä Palkkahinnoitteluliitteen

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN ARVIOINTI SOSIAALIHUOLLON ASIANTUNTIJA-, ESIMIES- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ (KVTES)

TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN ARVIOINTI SOSIAALIHUOLLON ASIANTUNTIJA-, ESIMIES- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ (KVTES) Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia - Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen 2005 TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN ARVIOINTI SOSIAALIHUOLLON ASIANTUNTIJA-, ESIMIES- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) 1 KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) Liite 1 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) Liite 1 01HAL021 01HAL022 01HAL023 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen

Lisätiedot

EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET

EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET Sisällys 1. LUKIJALLE 3 2. TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTITEKIJÄT 3 3. VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET 4 Ammatti-tehtävät 4 Vaativuusryhmä 1 4 Ammatilliset substanssi- ja tukitehtävät

Lisätiedot

5. Rakennus-/kunnossapitourakan toteutus- ja kustannusseuranta sekä. 6. Kehittämistehtävät, talousarvion valmistelu 5 %

5. Rakennus-/kunnossapitourakan toteutus- ja kustannusseuranta sekä. 6. Kehittämistehtävät, talousarvion valmistelu 5 % 2 5. Rakennus-/kunnossapitourakan toteutus- ja kustannusseuranta sekä 10 % 6. Kehittämistehtävät, talousarvion valmistelu 5 % Tehtäväkuvauksen vahvistaminen ja selvitys, miten asia on tehtävää hoitavien/hoitavan

Lisätiedot

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Palkkaus perustuu työn vaativuuteen Tehyläisiin sovelletaan kunta-alalla kunnallista

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: 01HAL021 Kunnan johto ja hallinto, A palkkaryhmä: 6 000-15 000 asukasta 01HAL022 Kunnan johto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi Maa- ja metsätalousministeriö Columbus- palkkausjärjestelmä Osa I: Vaativuusarviointi 2004 28.1.2014 muutettu kohtaa 3.2., voimaan 1.4.2014 Sisällysluettelo Ydinosaaminen Osaamisen monipuolisuus tai laajuus

Lisätiedot

ERÄISSÄ HALLINNON ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ, TOIMISTO- ALAN TEHTÄVISSÄ JA ICT-ALAN TEHTÄVISSÄ SEKÄ SISÄISES- SÄ PALVELUTOIMINNASSA TOIMIVA HENKILÖSTÖ

ERÄISSÄ HALLINNON ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ, TOIMISTO- ALAN TEHTÄVISSÄ JA ICT-ALAN TEHTÄVISSÄ SEKÄ SISÄISES- SÄ PALVELUTOIMINNASSA TOIMIVA HENKILÖSTÖ KT Yleiskirjeen 9/2014 liite 2 1 (15) LIITE 1 HALLINTOTEHTÄVIEN JA SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN HENKILÖSTÖ LIITE 1 ERÄISSÄ HALLINNON ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ, TOIMISTO- ALAN TEHTÄVISSÄ JA ICT-ALAN TEHTÄVISSÄ

Lisätiedot

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN - nykyisen toimintatavan kyseenalaistaminen - toiminnallinen joustavuus - osaamisen laaja-alaisuus ja

Lisätiedot

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä. Esittelyaineisto 2016

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä. Esittelyaineisto 2016 Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä Esittelyaineisto 2016 Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN - nykyisen toimintatavan kyseenalaistaminen - toiminnallinen joustavuus - osaamisen

Lisätiedot

Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö on uudistettu.

Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö on uudistettu. KT Yleiskirjeen 9/2014 liite 5 1 (6) Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenteesta ja sisällöstä Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Helsinki 10/2016 Copyright SuPer ry

SISÄLTÖ. Helsinki 10/2016 Copyright SuPer ry Lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2017 SISÄLTÖ Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12

OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Rovaniemen kaupunki Paikallisneuvottelupöytäkirja OMASSA KODISSA TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOT/KVTES LIITE 12 Aika 1.4..2008 klo 9.00-11.35 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone

Lisätiedot

MUUN HENKILÖSTÖN VAATIVUUSTASOKEHIKKO

MUUN HENKILÖSTÖN VAATIVUUSTASOKEHIKKO Yliopistojen palkkausjärjestelmä Muun henkilöstön vaativuustasokehikko Liite 2 MUUN HENKILÖSTÖN VAATIVUUSTASOKEHIKKO Vaativuuskehikkoa sovelletaan muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä toimivan henkilöstön

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin

Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin Kunnan työntekijät ja viranhaltijat ovat yleissitovien työehtosopimusten piirissä. Tämä tarkoittaa, että kaikkien työntekijöitten ja viranhaltijoitten työsuhteen

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNIN OHJE

OPETTAJIEN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNIN OHJE OPETTAJIEN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNIN OHJE Jory xx.xx.xxxx, yhteistyötmk xx.xx.xxxx SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS OPETTAJAN TEHTÄVÄSTÄ... 2 1.1 Tehtävän tarkoitus...2 1.2 Keskeiset tehtävät (tehtäväkokonaisuudet)...2

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVAUSLOMAKE Tehtäväkuvaus on kuvaus omasta työstä, ei omasta henkilökohtaisesta osaamisesta tai pa nostuksesta työn suorittamiseen.

TEHTÄVÄKUVAUSLOMAKE Tehtäväkuvaus on kuvaus omasta työstä, ei omasta henkilökohtaisesta osaamisesta tai pa nostuksesta työn suorittamiseen. - Tietopalvelusta - Säilytysaikojen - Asiakirjahallinnan - Kirjaamo - Toimisto- Khall 26.8.2013 224 liite nro 1 RAUTAVAARAN KUNTA Pvm 16/042013 TEHTÄVÄKUVAUSLOMAKE Tehtäväkuvaus on kuvaus omasta työstä,

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7) Ulla-Riitta KVTES:N PALKKAHINNOITTELUN TULKINTAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 1 Nykyinen koulutusjärjestelmä KVTES:n palkkahinnoittelussa on palkkauksen perusteena

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Vaativuuskehikossa vieraan kielen käytöllä viitataan tehtäviin, joissa henkilö joutuu käyttämään useampaa kuin yhtä kieltä.

Vaativuuskehikossa vieraan kielen käytöllä viitataan tehtäviin, joissa henkilö joutuu käyttämään useampaa kuin yhtä kieltä. Yliopistojen palkkausjärjestelmä ÝPJ (Liite 2) Liite 2 MUUN HENKILÖSTÖN VAATIVUUSKEHIKKO Vaativuuskehikkoa sovelletaan muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä toimivan henkilöstön tehtävien vaativuuden

Lisätiedot

Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (TU-E3140) Kevät 2016

Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (TU-E3140) Kevät 2016 Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (TU-E3140) Kevät 2016 Luento 3: Palkitsemisen kokonaisuus osa I: Palkka Minna Nylander Palkitseminen hyvin toimivaksi ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Teknologistaloudelliset

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

PAIKALLINEN TVA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ / KUNNALLINEN YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS

PAIKALLINEN TVA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ / KUNNALLINEN YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 47 22.10.2015 3 28.01.2016 13 24.03.2016 17 21.04.2016

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVAUSLOMAKE Tehtäväkuvaus on kuvaus omasta työstä, ei omasta henkilökohtaisesta osaamisesta tai pa nostuksesta työn suorittamiseen.

TEHTÄVÄKUVAUSLOMAKE Tehtäväkuvaus on kuvaus omasta työstä, ei omasta henkilökohtaisesta osaamisesta tai pa nostuksesta työn suorittamiseen. Khall 12.8.2013 206, liite nro 3 RAUTAVAARAN KUNTA TEHTÄVÄKUVAUSLOMAKE Tehtäväkuvaus on kuvaus omasta työstä, ei omasta henkilökohtaisesta osaamisesta tai pa nostuksesta työn suorittamiseen. 1. Tehtävänimike

Lisätiedot

KUNTA-ALAN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI JA TULOSPALKKIO-OHJEET. Tehy ry Julkaisusarja F: OPAS 2/2006 Riitta Paatola, Ritva Pesonen

KUNTA-ALAN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI JA TULOSPALKKIO-OHJEET. Tehy ry Julkaisusarja F: OPAS 2/2006 Riitta Paatola, Ritva Pesonen KUNTA-ALAN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI JA TULOSPALKKIO-OHJEET Tehy ry Julkaisusarja F: OPAS 2/2006 Riitta Paatola, Ritva Pesonen Riitta Paatola, asiamies ja Ritva Pesonen, asiamies, Tehyn edunvalvontayksikkö

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset AMKIT-konsortion koulutusryhmä pj. (Haaga-Helia) Ryhmän jäsenet: Nina Hyvönen (Stadia), Maija Koponen (Ramk), Tarja Koskimies (Seamk) ja Jari Tyrväinen (Piramk)

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (Ako-E3140)

Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (Ako-E3140) Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (Ako-E3140) 5.10.2016 Luento 3: Palkitsemisen kokonaisuus osa I: Palkka Minna Nylander, VTM, tohtorikoulutettava, HR-koordinaattori Palkitseminen hyvin toimivaksi

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Palkkahinnoitteluliitteen 8 Muiden alojen palveluhenkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 8 rakenne ja sisältö on uudistettu.

Palkkahinnoitteluliitteen 8 Muiden alojen palveluhenkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 8 rakenne ja sisältö on uudistettu. KT Yleiskirjeen 9/2014 liite 6 1 (7) Palkkahinnoitteluliitteen 8 Muiden alojen palveluhenkilöstö soveltaminen Palkkahinnoitteluliitteen 8 rakenteesta ja sisällöstä Palkkahinnoitteluliitteen 8 rakenne ja

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Toimistosihteerin (vakanssi ) lakkauttaminen ja sovellusasiantuntijan vakanssin ( ) perustaminen

Toimistosihteerin (vakanssi ) lakkauttaminen ja sovellusasiantuntijan vakanssin ( ) perustaminen Henkilöstöjaosto 29 14.03.2017 Henkilöstöjaosto 69 18.04.2017 Henkilöstöjaosto 78 18.05.2017 Kaupunginhallitus 259 29.05.2017 Toimistosihteerin (vakanssi 140 018) lakkauttaminen ja sovellusasiantuntijan

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

Ohje hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävän vaativuuden arviointiin

Ohje hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävän vaativuuden arviointiin Ohje hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävän vaativuuden arviointiin Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Vastuuhenkilö

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille 1 12 TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS Luottamusmiehille ja esimiehille Sisältö LUKIJALLE 3 1 Luottamusmiehen rooli palkkauksen edistämisessä 5 2 Esimiehen rooli palkkauksen edistämisessä 6 2.1 Esimiehellä

Lisätiedot

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis-

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis- LIITE 2 PALKKALIITE 02 I SOVELTAMISALA Viestintäviraston henkilöstön tehtävien vaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Viestintäviraston, Viestintäviraston henkilöstö ry:n ja JUKO ry:n

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt KASVATUSTIETEILIJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051

KTM 11/110/2002 VES: 321051 KTM 11/110/2002 VES: 321051 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 12.4.2002 TEHDYN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE Täytettävä talousarvioesityksen liitteeksi (Pysyvä tai toistaiseksi jatkuva) erikseen jokaisesta virasta ja toimesta. NIMIKE: Iltaohjaaja VIRAN/TOIMEN NYKYINEN HALTIJA: Merja Hamari

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelut

Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelut Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelut 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa määritellään Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelun yhteiset tavoitteet, toimintatavan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

yhteisöpedagogit Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

yhteisöpedagogit Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat yhteisöpedagogit Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat YhteisöpedagogiT Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 Varhaiskasvatuksen palkkauksesta ja työajasta Varhaiskasvatuksen Alueasiamies palvelupäällikkö Seppo Heinonen seppo.heinonen@seinajoki.fi 044 550 2043 Susanne Wickström susanne.wickstrom@kokkola.fi

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

OSA 1: Työn vaativuuden arvioinnin yleiset periaatteet

OSA 1: Työn vaativuuden arvioinnin yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Työn vaativuuden arviointi (TVA) Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Työn vaativuuden arvioinnin yleiset periaatteet Osa 2: Työn vaativuuden arviointien toteutus Oulunkaarella

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVAUS. Tilakeskus Kiinteistökehitysyksikkö Rakennuttajainsinööri TS , palkkaryhmä II Soveltuva insinöörin tutkinto rakennusalalta

TEHTÄVÄKUVAUS. Tilakeskus Kiinteistökehitysyksikkö Rakennuttajainsinööri TS , palkkaryhmä II Soveltuva insinöörin tutkinto rakennusalalta 1 TEHTÄVÄKUVAUS PERUSTIETO-OSA, yleiskuvauksen tulee olla niin selkeä ja tarkka, että kokonaisarviointi voidaan tehdä sen perusteella ilman erillisiä lisäselvityksiä. Kuvaa tehtävää sellaisena kuin se

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot