Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöselonteon vahvistamispäätös"

Transkriptio

1

2 Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu, että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 761/2001 vaatimukset. DNV Certification Oy/Ab 2

3 Yhteiskuntavastuun raportti Sisällysluettelo Ympäristöselonteon vahvistamispäätös 2 Sisällysluettelo 3 Raportin sisällöstä 4 Toimitusjohtaja Visa Pekkarinen: Tavoitteena maailman turvallisin maalitehdas 4 Tikkurila maalaa maailmaa 7 Tulevaisuuden siveltimessä on vastuullinen väri 7 Haitallisten raaka-aineiden käyttö 8 Tuotteiden käytön aiheuttamat päästöt 8 Maalausjätteet 8 Pakkausmerkinnät ja pakkaukset 8 Käytön terveysvaikutukset 8 REACH-kemikaaliasetus tuo uudet haasteet 8 CASE Niukkaliuotteisella maalilla parempaa ympäristöä 9 Kehitys yhteiskuntavastuumittarien valossa 10 Yhteiskuntavastuuta ohjaavat periaatteet ja johtamisjärjestelmät 11 Missio, visio ja strategia 11 Tikkurilan tapa toimia 11 Konsernin periaatteet 12 Tikkurila vaikuttamassa 12 Sidosryhmät 13 Sidosryhmävastuuta käytännössä 13 Sidosryhmät ja vaikuttamiskeinot 14 CASE Maalilinjan ohjeilla parasta pintaa 15 Maalin epäsuorat taloudelliset vaikutukset 17 CASE Iloa yhteistyöstä Linnanmäellä 17 Ympäristövastuu 19 Vantaan tuotantolaitokset 19 Energian ja veden käyttö 20 Liuotepäästöt 20 Jätevedet 20 Tuotannon materiaalihukka 20 Muut jätteet 21 Välittömät ympäristökustannukset 21 Sosiaalinen vastuu 23 Henkilöstöpolitiikan periaatteet 23 Työturvallisuus 23 Henkilöstön hyvinvointia koulutuksella 23 Tasa-arvopolitiikka 24 Tasa-arvokyselystä aiheita kehitystyöhön 24 Tavoitteena tasa-arvoinen työyhteisö 24 Maailman turvallisin maalitehdas CASE Paletti pitää värit järjestyksessä 26 Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioita koskevat kyselyt 27 3

4 Raportin sisällöstä Tämä raportti kuvaa Tikkurilan Vantaan toimipaikan tapahtumia kalenterivuonna Sen sisältö perustuu EMAS-järjestelmän edellyttämän julkisen raportoinnin vuosittaiseen ajantasaistamiseen sekä soveltaen kansainvälisen GRI-ohjeistuksen (Global Reporting Initiative) suosituksiin yritysten yhteiskuntavastuun raportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Edellinen vastaava raportti Ympäristöselonteko 2005 julkaistiin keväällä Tämän raportin sivut 7 12 ja on todennettu DNV-sertifioinnin toimesta ja ne muodostavat em. EMAS-ympäristöselonteon päivityksen. Esitetyt luvut perustuvat yhtiön sisäiseen laskentaan. Tämä raportti on ensimmäinen, jossa Tikkurila ottaa huomioon GRI-ohjeistuksen edellyttämiä raportoinnin aihealueita. Seuraava Tikkurilan Vantaan toimipaikan EMAS-asetuksen mukainen ympäristöselonteko julkaistaan vuoden 2009 toukokuun loppuun mennessä. Tämä raportti keskittyy EMAS-rekisteröidyn organisaation Tikkurilan Vantaan toimipaikan tapahtumiin. Koko konsernia kattavasta raportoinnista ei ole tehty päätöstä. Raportissa ei esitetä toimipaikan taloudellisen tuloksen tunnuslukuja, koska tulos muodostuu Tikkurilan kotimaan toiminnan ohella kansainvälisestä toiminnasta ja kaikista yhtiön tulosyksiköistä, jolloin yksittäisen toimipaikan taloudellista tulosta ei ilmoiteta. Tikkurila-konsernin taloudellisesta menestyksestä vuonna 2006 kerrotaan tämän raportin Tikkurila maalaa maailmaa -osiossa. Tikkurila-konsernin ympäristövastuun tunnusluvut sisältyvät Tikkurilan emoyhtiön Kemira Oyj:n vuosittain julkaisemaan ympäristöraporttiin. Em. raportti laaditaan IFRS-säännösten ja Euroopan kemianteollisuuden keskusjärjestön CEFICin ohjeiden mukaisesti. Raportti on ladattavissa kokonaisuudessaan osoitteessa com/group/suomeksi/ymparisto/. Tavoitteena maailman turvallisin maalitehdas Ensimmäistä kertaa historiassa ihmisen toiminta on aiheuttamassa todella globaaleja muutoksia elinympäristöömme. Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n uusimmassa raportissa ilmastonmuutosta pidetään erittäin todennäköisenä. Suurimmaksi muutoksen aiheuttajaksi vahvistetaan ihmisen toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen erityisesti hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen ja tämän aiheuttama lämpötilan nousu seurausvaikutuksineen. On ilmeistä, että ilmastomuutoksen hillitseminen tulee jo kohtuullisen lyhyen ajan kuluessa vaatimaan erityisesti teollisuusmaiden asukkailta merkittäviä uhrauksia jos uhrauksena pidetään sitä, että luovutaan resurssien tuhlailevasta käytöstä. Lupaavana asiana on nähtävä se, että lähes kaikki merkittävät osapuolet ovat vihdoin tunnustamassa muutoksen laajuuden ja vakavuuden. Toisaalta vaativana haasteena on se, että helppoja ja nopeita keinoja kehityksen hidastamiseen ja tasapainottamiseen ei ole tällä hetkellä käytettävissä tai edes näköpiirissä. Tikkurilan yhteiskuntavastuuohjelman yhtenä perustavoitteena on kehittää tuotteita ja palveluita siten, että niiden elinkaaren aikaiset haitalliset ympäristövaikutukset minimoidaan. Selkeimpiä parannustavoitteita voidaan asettaa tuotanto- ja logistiikkatoimintojen ekotehokkuudelle, mutta yrityksenä meidän vastuullisuutemme mitataan kuitenkin tuotteiden koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten kautta. Siten tuotekehityksen ja markkinoinnin merkitys todellisten muutosten aikaansaajina on ratkaiseva. Uskon vakaasti, että pitkäjänteinen, proaktiivinen toimintamme tuotteiden ympäristömyötäisyyden varmistamiseksi palkitaan ennen pitkää myös markkinoilla. On parempi toimia ennen kuin on pakko eikä kannata antaa kilpailijoille liikaa etumatkaa näissäkään asioissa. Nämä 4

5 Yhteiskuntavastuun raportti painotukset vahvistavat tavoitettamme olla maailman turvallisin maalitehdas. Myös yksilöinä meidän on tiedostettava oma vastuumme. Hyvinkin pieniltä tuntuvilla elämäntapa- ja kulutustottumuksiin liittyvillä muutoksilla voidaan saada merkittäviä vaikutuksia aikaan, kun meitä toimijoita on riittävästi. Ideoita henkilökohtaisen vastuun osoittamiseen löytyy nykyisin lähes kaikista tietolähteistä viranomaisista lähtien. Aloittaa voi vaikkapa energian säästämisestä, jolla on selkein yhtymäkohta ilmastonmuutosta kiihdyttäviin kasvihuonekaasupäästöihin. Nolla tapaturmaa on vielä melkoinen haaste Viime vuoden lokakuussa käynnistettiin Tikkurilassa työturvallisuuden edistämiseksi Tikkurilasta Maailman Turvallisin Maalitehdas ohjelma (TM 2012). Työturvallisuuden parantamiseksi on vuosien mittaan tehty lujasti työtä. Tulokset eivät kuitenkaan ole olleet läheskään tyydyttäviä, erityisesti kun seurataan tapaturmataajuutta ja sen kehittymistä. Jos Tikkurilan Vantaan toimipaikka on koko konsernin yksiköistä huonoin, tällainen meno ei voi jatkua! Vantaan toimipaikalla tapaturmataajuus LTA1 oli viime vuonna 22 (edellisenä vuonna 23) ja koko Tikkurilakonsernissa noin 8. Maailman parhaiden maalitehtaiden vastaava luku on tällä hetkellä luokkaa 2, joten haastetta riittää. TM ohjelman perustavoite olla maailman vertailukelpoisista maalitehtaista turvallisin tarkoittaa käytännössä sitä, että Tikkurilassa tapahtuu korkeintaan kolme tapaturmaa vuodessa. Ainoa lopullinen tavoite on tietysti nolla tapaturmaa, mutta välitavoitteeksi taso LTA1- luku alle 2 on meille riittävän haastava. Hankkeen edistämiseksi onkin käynnistetty useita erilaisia osaprojekteja: tehostettu tapaturmien analysointia, aktivoitu vaara- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoituskäytäntöjä, uudistettu turvallisuustiedotustavat, lisätty turvallisuuskoulutusta jne. Tavoitteen saavuttamiseen ei ole oikotietä. Ei riitä, että meillä on turvallisuusohjeistus kunnossa, vastuut ja valtuudet selvillä, selkeät rutiinit riskien tunnistamiselle ja hallinnalle jne. Maailman turvallisin -ajattelun täytyy lähteä jokaisesta työntekijästä ja toimihenkilöstä itsestään. Ei voi asennoitua siten, että joku toinen on jo miettinyt tämän työn turvallisuutta. Meidän jokaisen tulee itse ajatella paitsi omaa turvallisuuttamme pikkuisen myös muiden puolesta. Turvallisuus on tiimityötä, jota on harjoiteltava, eikä sitä koskaan osaa liian hyvin. Avoimella tiedottamisella ja ylimmän johdon näkyvyydellä on ilmeisen suuri merkitys. Annankin hankkeelle kaiken tukeni, ja velvoitan myös muuta johtajistoa ja koko linjajohtoa samaan. Osana tätä näkyvyyttä ovat työpaikoilla tapahtuvat lyhyet turvallisuuskeskustelut. Vuoden 2007 alussa onnistuimme toimimaan lähes kolme kuukautta kokonaan ilman tapaturmia! Tämä on jo sinänsä rohkaiseva saavutus: miksei tällaisia ajanjaksoja voisi tulla toistuvasti? Finnresin-tehtaamme viimeisestä tapaturmasta on jo lähes viisi vuotta. Nolla tapaturmaa on siten saavutettavissa. Oman henkilöstön turvallisuudesta ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeä osa Tikkurilan yhteiskuntavastuuta ja kilpailukykymme perusedellytys nyt ja tulevaisuudessa. Visa Pekkarinen Toimitusjohtaja Tikkurila Oy 5

6 6

7 Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurila maalaa maailmaa Tikkurila on merkittävä eurooppalainen kuluttajamaaleja markkinoiva ja valmistava yhtiö, jonka toimintaa tukee vahva teollisuusmaaliliiketoiminta. Vertailtaessa toimialaa koon tai kannattavuuden mukaan Tikkurilalla on johtava asema päämarkkina-alueillaan Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Tikkurila valmistaa maalituotteita kuluttajille, ammattikäyttäjille ja teollisuudelle. Valikoimaan kuuluu maaleja, puunsuoja-aineita, lakkoja, pinnoitteita, kittejä ja tasoitteita. Vantaalla toimivat kauppa- ja rakennusmaaliyhtiö Tikkurila Paints Oy ja teollisuusmaaliyhtiö Tikkurila Coatings Oy. Emoyhtiö Tikkurila Oy huolehtii tukitoiminnoista sekä valmistaa sideaineita maaliyhtiöiden tarpeisiin. Suomen tuotantolaitoksilla Vantaan Tikkurilassa valmistettiin vuonna 2006 lähes 60 miljoonaa litraa maalia. Vantaan maalitehdas on koko konsernin suurin tuotantoyksikkö. Vantaalla sijaitsee myös Tikkurila-konsernin pääkonttori. Kaikkiaan Tikkurila valmistaa maaleja seitsemässä maassa, lisäksi yhtiöllä on myyntiyksiköitä kahdeksassa muussa maassa. Tikkurila palvelee asiakkaitaan suoraan tai laajan jakeluverkoston kautta lähes 40 maassa. Käyttäjät kohtaavat Tikkurilan maalit eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa noin kaupassa, joissa maalit sävytetään koneellisesti. Tikkurila-konsernin taloudellisen menestyksen mittareina seurataan mm. kasvua, liikevoittoa ja sijoitetun pääoman tuottoa. Asetettujen tavoitteiden valossa voidaan sanoa, että vuosi 2006 oli menestyksellinen. Tikkurilan liikevaihto kasvoi 23 % edellisvuodesta ja oli 562,8 milj. euroa. Orgaaninen kasvu (ilman yritysostoja) oli 6 %. Liikevaihtoa nosti erityisesti venäläisen maalinvalmistajan Kraski Teksin osto helmikuussa Liikevoitto nousi 29 % vuodesta 2005 ja oli 72,1 milj. euroa. Liikevoitto-% nousi 12,2:sta 12,8:aan. Raportointivuotena konsernin liikevaihdosta noin 80 % tuli ulkomailta. Tikkurila on osa Kemira Oyj:tä, jonka maaliliiketoiminnasta Tikkurila vastaa. Syventävää tietoa Kemira-konsernista on löydettävissä osoitteesta Tikkurilan henkilökuntamäärä oli vuoden 2006 lopussa noin 3 500, joista noin 75 % työskenteli ulkomailla. Lisäystä edelliseen vuoteen oli henkeä. Valtaosa kasvusta tapahtui yritysostojen johdosta Suomen ulkopuolella. Vantaan toimipaikassa työskentelee kaikkiaan noin 950 henkeä. Tulevaisuuden siveltimessä on vastuullinen väri Tikkurilan Vantaan toimipaikan yhteiskuntavastuun painopisteenä on asiakkaiden, loppukäyttäjien, ympäristön ja oman henkilöstön turvallisuuden varmistaminen. Tuotekehityksen yhtenä avaintavoitteena on jo pitkään ollut käyttäjälle ja ympäristölle mahdollisimman turvallisten tuotteiden kehittäminen. Liuoteohenteisten tuotteiden tilalle on kehitetty vesiohenteisia, niukkaliuotteisia ja liuotteettomia vaihtoehtoja. Tämän lisäksi kuluttajia ohjataan erilaisin keinoin suosimaan tällaisia tuotteita. Liuotteiden käytön vähentyminen maaleissa kuvaa onnistumista ympäristö- ja turvallisuussyistä suositeltavampien vaihtoehtojen kehittämisessä ja markkinoinnissa Suomessa. Liuotteiden kokonaismäärä Tikkurilan kotimaahan myymissä tuotteissa oli kahden edellisen vuoden tasolla. Kauppa- ja rakennusmaaleissa vesiohenteisten tuotteiden osuus pysyi käytännössä edellisen vuoden tasolla, mutta teollisuusmaaleissa vesiohenteisten tuotteiden määrä nousi useita prosenttiyksiköitä. Osa muutoksesta johtui kuitenkin liuoteohenteisen coil coating -liiketoiminnan myynnistä ulkopuoliselle toimijalle. Myös teollisen maalauksen liuotepäästöjen rajoittamislainsäädännön vaikutus näkyy jo selkeästi kysynnän rakenteessa. Tikkurilan toiminta Suomessa alkoi vuonna 1862, jolloin Anders Lorentz Munsterhjelm perusti öljynpuristamon Tikkurilaan Keravanjoen Långobackan kosken partaalle. Aluksi yritys valmisti pellavaöljyä ja vernissaa maalareiden tarpeisiin. Vähitellen toiminta laajeni, ja yritys alkoi valmistaa maaleja ja lakkoja teollisesti. 7

8 Haitallisten raaka-aineiden käyttö Vaaralliseksi luokiteltuja raaka-aineita oli käytössä noin 650 eli enemmän kuin vuotta aiemmin. Merkittävimmät syyt lukumäärän kasvuun olivat vuosina tapahtunut liuoteohenteisten maalien tuotannon siirto Alcro-Beckersin Tukholman tehtaalta Vantaalle ja tästä aiheutunut uusien raaka-aineiden käyttöönotto, sekä myös raaka-aineiden luokitusmuutokset. Maalien valmistuksen apuaineina käytettävien alkyylifenolietoksylaattien (APEO) määrän supistuminen on esimerkki tuotekehityksen onnistumisesta ympäristön kannalta epäilyttävien aineiden korvaamisessa vähemmän haitallisilla. APEO-yhdisteiden käyttömäärä väheni merkittävästi, lähes 20 tonnista noin 6,5 tonniin. Tuotteiden käytön aiheuttamat päästöt Maalituotteiden elinkaariarviointia pyritään soveltamaan tuotekehityksen ja myynnin apuvälineenä. Nykykäsityksen mukaan ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOCpäästöjä) lukuun ottamatta maalituotteiden käytön vaikutus ekosysteemiin on hyvin vähäinen. Maalituotteiden VOC-päästöjen merkittävin vaikutus on alailmakehän otsonimuodostuksen lisääntyminen; kyse ei ole varsinaisista kasvihuonekaasuista. Tikkurilan tuotteiden käytön aiheuttama osuus VOCpäästöjen kokonaismäärästä Suomessa on 3 4 %. Asia koetaan niin merkittäväksi, että liuotepitoisten maalien korvaaminen vesiohenteisilla, niukkaliuotteisilla ja liuotteettomilla tuotteilla onkin ollut yksi Tikkurilan tuotekehityksen päätavoitteista jo vuosien ajan. Rakennusmaaleja ja ajoneuvojen korjausmaaleja koskevaan VOC-direktiiviin perustuva lainsäädäntö astui voimaan 1. tammikuuta Määräyksillä asetetaan eri tarkoituksiin käytettävien tuotteiden liuotepitoisuuksille enimmäisrajat. Tämän jälkeen ei ole saanut valmistaa maaleja, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia. Rakennusmaaleilla tarkoitetaan direktiivissä kiinteisiin osiin käytettäviä maaleja, joilla maalataan kohteessa paikan päällä. Tikkurila on tarkentanut joidenkin tuotteiden käyttösuosituksia näiden pääkäyttöalueille.vuoden 2006 loppuun mennessä varmistettiin, että kaikki Vantaan toimipaikan valmistamat tuotteet täyttävät lain vaatimukset. Teollista maalausta koskevan ns. teollisuus-voc-asetuksen vaatimukset astuvat voimaan loppuvuodesta Teollisen pintakäsittelyn neuvontaan löytyy Tikkurila Coatingsin internet-sivuilta mm. maalien liuotepitoisuuslaskuri, jonka avulla teolliset käyttäjät pystyvät laskemaan omat liuotepäästönsä ja helposti vertaamaan niitä päästörajoitusten vaatimustasoon. Maalausjätteet Tikkurila antaa tuote-etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa perusohjeet maalausjätteiden käsittelystä sekä ammattikäyttäjille että kuluttajille. Ongelmajätehuolto on Suomessa hyvin järjestetty, joten maalausjätteet eivät merkittävästi kuormita ympäristöä. Pakkausmerkinnät ja pakkaukset VOC-direktiivi edellyttää uusia merkintöjä maalien pakkauksiin. Etiketeissä tulee olla tiedot sekä ko. tuotetyypille sallitusta liuotepitoisuuden enimmäismäärästä että todellisesta käyttövalmiin tuotteen liuotepitoisuudesta. Yleisin maalipakkausmateriaali on pelti; muovipakkauksia käytetään varsin vähän. Maalipakkausten keruujärjestelmä on toiminut Suomessa Mepak-Kierrätys Oy:n organisoimana vuoden 2000 alusta lähtien, ja keruu on onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Tikkurila osallistuu aktiivisesti ko. pakkausmateriaalien hyödyntämisjärjestelmien kehittämiseen. Käytön terveysvaikutukset Varoitusmerkinnöillä, käyttöturvallisuustiedotteilla ja asiakaskoulutuksella varmistetaan, että käyttäjä tietää, miten tuotteita käytetään turvallisesti. Mikään tuoteryhmä ei ohjeiden mukaan käytettynä aiheuta normaalisti terveyshaittoja käyttäjille. REACH-kemikaaliasetus tuo uudet haasteet EU:n uusi kemikaaliasetus, REACH, astui voimaan kesäkuussa Tikkurilassa REACHiin on varauduttu seuraamalla asetusehdotuksen etenemistä sekä hankkimalla asiantuntemusta aiheesta. Tärkeänä osana tätä varautumista on ollut aineinventaarin tekeminen yhteistyössä Kemiran REACH-osaamiskeskuksen kanssa. Inventaarin avulla selvitettiin Tikkurilan rekisteröintivelvollisuudet sekä arvioitiin raaka-aineiden mahdollisia saatavuusongelmia ja niistä aiheutuvia toimenpiteitä tuotekehityksessä ja tuotannossa. Yhteistyö raakaainetoimittajien kanssa on tiivistynyt edelleen. Asetus lisää entisestään Tikkurilan vastuuta tuotteiden terveysvaikutuksien viestimisessä asiakkaille. Kemikaaleja valmistavat ja maahantuovat yritykset velvoitetaan arvioimaan aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ja antamaan ohjeet kemikaalien turvallisesta käytöstä. Tärkein informaatiokanava niin kuluttajille kuin ammattilaisille on tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet. 8

9 Yhteiskuntavastuun raportti Kemikaaliviraston ylläpitämään REACH-järjestelmän tietokantaan rekisteröidään kaikki aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vuosittain yksi tonni tai enemmän. Tällaisia kemikaaleja on käytössä Euroopassa noin Rekisteröimättömiä aineita ei saa valmistaa eikä tuoda maahan. Rekisteröinti edellyttää, että kemikaalien valmistajat ja maahantuojat hankkivat tiedot mm. aineiden vaarallisista ominaisuuksista, käyttötavoista sekä turvallisesta käsittelystä. Maalit itsessään eivät ole asetuksessa mainittuja aineita, vaan näiden seoksia. Maaleja ei siis tarvitse rekisteröidä, mutta kaikkien maalin sisältämien aineiden tulee olla rekisteröityjä. Turvallisuutta koskevat tiedot täytyy välittää läpi toimitusketjun, jotta esimerkiksi maaleja omassa tuotannossaan käyttävät asiakkaat voisivat toimia turvallisesti ja vastuullisesti. Case Niukkaliuotteisella maalilla parempaa ympäristöä Yksi tärkeimmistä Tikkurilan tuotekehityskohteista on viime vuosina ollut orgaanisten liuotteiden määrän vähentäminen maalituotteissa. Tähän velvoittavat sekä lainsäädäntö että ympäristöviranomaisten vaatimukset samoin kuin maalialan yritysten sitoutuminen omaehtoiseen ympäristö-, terveys- ja turvallisuushankkeeseen, Responsible Care -ohjelmaan. Orgaanisten liuotteiden määrää teollisuusmaaleissa on pyritty vähentämään kehittämällä sekä vesiohenteisia maaleja että tuotteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on korkea eli ns. high solids -maaleja. Termille high solids ei ole olemassa täysin yksiselitteistä määritelmää, mutta yleensä tarkoitetaan tuotteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on yli 60 tilavuus-%. Markkinoille on viime vuosina tullut enenevässä määrin uusia maaleja, joiden kuiva-ainepitoisuudet ovat yli 65 tilavuus-%. Näillä korkean kuiva-ainepitoisuuden tuotteilla on mahdollista maalata kertalevityksellä suurempia kalvonpaksuuksia. Näin voidaan korvata esim. kaksi pohjamaalikerrosta yhdellä maalauskerralla, jolloin tuotanto nopeutuu ja maalauskustannukset pienenevät. Tulevaisuuden haasteita Tikkurilan maalien tuotekehitykselle ovat tuotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen entisestään levitysvaiheessa ja maalien kestoiän pidentäminen. Näillä molemmilla seikoilla yhdessä on eniten merkitystä maalituotteen koko elinkaaren aikaisissa ympäristövaikutuksissa. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä aivan uudentyyppisiä, hyvin säänkestäviä sideaineita, joita voidaan käyttää high solids -maalien sideaineena. 9

10 10

11 Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuuta ohjaavat periaatteet ja johtamisjärjestelmät Tikkurilan oma yhteiskuntavastuupolitiikka on määritelty seuraavasti: Missio Kehittää ja tuottaa tuotteita ja palveluja siten, että niitä voidaan koko elinkaaren ajan käyttää sosiaalisesti, eettisesti ja ympäristönsuojelullisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Visio Olla turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioissa maaliteollisuuden johtava yritys. Strategia Vuotuisiin toimintasuunnitelmiin, tavoitteisiin ja analysointiin perustuva johtamisjärjestelmä. Tavoitteemme on, että Tikkurila on edelläkävijä kehitettäessä tuotteita ja palveluja, jotka liittyvät erilaisten pintojen kestävyyteen, käytettävyyteen ja kaunistamiseen. Tuotamme nämä tuotteet ja palvelut siten, että niitä voidaan käyttää koko elinkaaren ajan sosiaalisesti, eettisesti, taloudellisesti ja ympäristönsuojelullisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Toiminnan käytännön linjaamiseksi politiikasta on johdettu neljä yhteiskuntavastuuta ohjaavaa periaatetta: A. B. C. D. Tuotteiden tulee olla turvallisia ihmiselle ja ympäristölle. Tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämisen tavoitteena on parantaa ekotehokkuutta eli tuotantopanosten ja resurssien säästeliästä käyttöä. Hyvin hoidetut ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat vaikuttavat positiivisesti yhtiön taloudelliseen tulokseen. Henkilöstön hyvinvointi on perusedellytys yrityksen menestykselle. Tikkurilan tapa toimia Tikkurilan markkinointiviestintä pyrkii ohjaamaan kuluttajien ostokäyttäytymistä ympäristömyötäisten valintojen suosimiseen. Markkinatutkimuksilla selvitämme asiakkaiden tarpeita, toiveita ja vaatimuksia. Tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä määrittelemme tuotteet ja niiden palveluvaatimukset siten, että ne täyttävät myös ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. Valmistusprosessien suunnittelu ja kehittäminen tähtäävät mahdollisimman vähäisiin tuotannon aiheuttamiin ympäristökuormituksiin. Raaka-ainetoimittajien suorituskykyä ja ympäristövalveutuneisuutta käytetään valintakriteerinä ostosopimuksia laadittaessa. Materiaali- ja tietovirtojen tehokkaalla ohjaamisella pyrimme ympäristöä säästävään tuotantotapaan. Pakkaamisessa ja varastoinnissa pyrimme vähentämään pakkausjätettä ja tehostamaan varastointijärjestelmiä. Myynnissä ja jakelussa keskitymme toimitusvarmuuden parantamiseen. Tikkurilan järjestelmien asennuksessa ja käyttöönotossa sekä teknisessä tuessa ja huollossa turvataan riittävä vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja varmistetaan turvallisuustietojen riittävyys. Ylläpidämme toimituksen jälkeistä palvelutasoa asiantuntija-avulla: annamme opastusta tuotteen hävittämiseen tai kierrätykseen käyttövaiheen jälkeen. 11

12 Konsernin periaatteet Tikkurila noudattaa omassa liiketoiminnassaan Kemira Oyj:n liiketapaperiaatteita. Nämä noudattavat OECD:n suosituksia monikansallisille yhtiöille. Liiketapaperiaatteiden tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Tikkurila on sitoutunut toimimaan eettisesti ja noudattamaan lakeja kaikissa toiminnoissa ja kaikissa maissa, joissa sillä on toimintaa. Itsestään selvää on, että Vantaan toimipaikan toiminta täytti lakien vaatimukset raportointivuonna. Yhtiö edellyttää vastaavaa sitoutumista myös liikekumppaneiltaan. Liiketoimintayksiköt ja esimiehet kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että henkilöstö tuntee ja ymmärtää liiketapaperiaatteiden vaatimukset. Esimiesten tulee myös valvoa liiketapaperiaatteiden noudattamista ja toimia itse hyvänä esimerkkinä. Yhtiö on sitoutunut myös kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Lisätietoja ohjelman sisällöstä on saatavissa osoitteessa Tikkurila vaikuttamassa Tikkurila on jäsenenä organisaatioissa, joiden tehtävänä on kehittää toimialan ympäristötehokkuutta, turvallisuutta, lainsäädännön vaatimusten toteutumista ja vastuullista liiketapaa. Suoria edustajia Tikkurilalla on mm. seuraavissa yhteistyöelimissä: Kemianteollisuus ry viestintävaliokunta ympäristö ja turvallisuusvaliokunta tuotteet-työryhmä tuotanto-työryhmä REACH-verkosto kemianteollisuuden työalatoimikunta. Väriteollisuusyhdistys ry hallitus kaupallinen toimikunta tekninen toimikunta. CEPE European Council of the Paint, Printing Ink and Artists Colours Industry eli maaleja, painovärejä ja taitelijavärejä valmistavan teollisuuden eurooppalainen yhdistys. Tikkurila toimii CEPEn organisaatiossa seuraavissa elimissä: hallitus työryhmäedustukset kauppa- ja rakennusmaalit metalliteollisuusmaalit puuteollisuusmaalit Indoor Air Quality Task Force (sisäilmanlaatu-työryhmä) CAFE-työryhmä (Clean Air for Europe, Puhdasta ilmaa Eurooppaan -ohjelma) Protective Coatings Technical Committee (korroosionestomaalausta käsittelevä tekninen komitea). 12

13 Yhteiskuntavastuun raportti Sidosryhmät Tikkurilan Vantaan toimipaikan pitkä historia ja yhtiön johtava markkina-asema Suomessa on luonut laajan ja monipuolisen sidosryhmäverkoston. Sidosryhmien tunnistaminen perustuu Tikkurilan kokemukseen omassa toiminnassaan. Erilaisten sidosryhmien odotukset Tikkurilasta vaihtelevat ja niihin vastaaminen vaatii keinoja, joista osa on hyvinkin yksilöllisiä, kuten asiakaskoulutustilaisuudet ja ammattilaisille tarkoitettu tekninen neuvonta. Tikkurila julkaisee niin kuluttajille kuin ammattilaisille tarkoitettuja maalausoppaita ja tuoteturvallisuustietoa sekä painettuna että sähköisesti. Maalausalan ammattilaisille Tikkurila on julkaissut jo vuodesta 1929 Tikkurilan Viesti -lehteä. Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa. Teollisuusasiakkaiden Ruutulehti on ilmestynyt vuodesta Sidosryhmävuoropuhelun onnistuneisuutta mitataan mm. Tikkurilan Maalilinjaan tulleiden puhelujen määrällä sekä teollisuusasiakkaiden ja ammattimaalareiden koulutuspäivien määrillä. Seuraavan sivun kaaviossa on esitetty Tikkurilan Vantaan toimipaikan sidosryhmät, sidosryhmien odotuksia Tikkurilalta ja keinoja niihin vastaamiseen. toinen vuosi avoimien ovien päivä lähiseudun asukkaille tai muille vuosittain vaihtuville kohderyhmille. Vierailijat ovat voineet tutustua tehtaan toimintaan ja esittää kysymyksiä vastuullisille henkilöille. Vuonna 2006 avoimet ovet järjestettiin kuudennen kerran. Tällä kertaa erityiskohderyhmänä olivat ympäristöviranomaiset ja Tikkurilan asiakkaiden omat ympäristöammattilaiset. Raportointivuotena Tikkurila sai asukasvalituksen koskien sideaineita valmistavaa Finnresin-tehdasta. Illalla tapahtuneen suojakaasusäiliön täytön yhteydessä säiliöauton kompressorimelu oli häirinnyt lähialueen asukkaita. Tapahtuman johdosta täytöt siirrettiin tapahtumaan päiväsaikaan ja täytön toimintaohjeita tarkistettiin. Toinen valitus koski saman tehtaan hajupäästöjä. Sideainekeitto aiheuttaa jonkin verran hajua ympäristöön. Päästöistä ei kuitenkaan ole terveydellistä haittaa. Lähiympäristöön kohdistuvien haittojen vähentäminen on asutuksen lähellä toimivalle teollisuudelle erityisen tärkeä haaste. Hajupäästöjen pienentäminen otettiinkin yhdeksi ko. tehtaan ympäristönsuojelun avainhankkeista vuodelle Sidosryhmävastuuta käytännössä Tikkurilan Vantaan toimipaikka sijaitsee lähellä tiheää asutusta. Vuodesta 1996 alkaen tehtaalla on järjestetty joka 13

14 14

15 Yhteiskuntavastuun raportti Case Maalilinjan ohjeilla parasta pintaa Vaikka kuluttaja-asiakkaat hankkivat Tikkurilan valmistamat pintakäsittelyaineet jälleenmyyjäverkon kautta, joiden myyjiä koulutetaan jatkuvasti, on yhtiöllä myös suora yhteys omien tuotteittensa loppukäyttäjiin. Kuluttajat ovat toki saaneet saaneet puhelimitse neuvontaa kaikissa pintakäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä jo vuosikymmeniä, mutta vasta vuonna 2000 perustettu Tikkurilan Maalilinja toi asian laajempaan tietoisuuteen. Suuren suosion saavuttanut palvelu saa vuosittain kymmeniä tuhansia puheluja. Vuonna 2006 puheluja tuli yli Maalilinjalla maalauksen ammattilaiset vastaavat niin käytännön kysymyksiin kuin jakavat tietoutta tuotteista. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on kuluttajien opastaminen ympäristömyötäisempien tuotteiden käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi vesiohenteisten tuotteiden ehdottamista liuoteohenteisten tuotteiden tilalle aina kun se on mahdollista. Tikkurilan Maalilinja on laajentunut kattamaan myös Internet-palvelut. Maalilinjan sivuilta kuluttajilla on mahdollisuus saada opastusta maalaamiseen eri tilanteissa. Sivustolla kuluttajat voivat maalilaskurin avulla arvioida tarvitsemansa maalin määrää ja näin vähentää maalausjätteen syntymistä. Palvelusta saa myös tietoa tuoteturvallisuudesta ja maalaamiseen liittyvästä oikeasta jätteiden käsittelystä. Tikkurilan Maalilinjan osana voidaan nähdä myös Tikkurilan Maalauskoulu, jota vuonna 2006 esitettiin MTV3-kanavalla. Maalauskoulun videoissa käydään läpi yleisimpiä maalaukseen liittyviä kysymyksiä ja näytetään esimerkein, miten maalaaminen sujuu vaivattomimmin. Videot ovat nähtävissä myös Tikkurilan verkkosivuilla. 15

16 16

17 Taloudelliset vaikutukset Maalin epäsuorat taloudelliset vaikutukset Maalaamisella on myönteinen vaikutus ympäristöön. Maalituotteet suojaavat materiaaleja ja rakenteita ennenaikaiselta vanhenemiselta, lahoamiselta ja korroosiolta. Käyttöiän piteneminen vähentää rakenteiden uusimisen ympäristökuormitusta ja säästää kustannuksia. Maaleilla on myös tärkeä merkitys asuin- ja työympäristön esteettisyyden kannalta; siististi maalattu rakennuskanta sulautuu osaksi viihtyisää elinympäristöä. Maalituotteiden tehtävä on suojata ja kaunistaa alustaa, jolle maali on levitetty. Pintakäsittely parantaa pintojen hygieenisyyttä ja helppoa puhdistettavuutta, erityistä tiiviyttä tai toisaalta vesihöyrynläpäisevyyttä, palonesto-ominaisuutta, veden- tai kemikaalienkestoa, sähkönjohtokykyä jne. Pinnoitettavien materiaalityyppien määrä on lisääntynyt, mikä on merkinnyt uusia ja usein entistä kovempia vaatimuksia maaleille ja pinnoitteille. Maalin elinkaari on sidoksissa maalattavan alustamateriaalin ja rakenteen elinkaareen. Mitä kauemmin valmistettu tuote kestää ja mitä harvemmin sen pinta joudutaan maalaamaan, sitä vähemmän kulutetaan resursseja. Tämä asettaa vaatimuksia myös loppukäyttäjälle, sillä oikean maalin valinta ja vastuuntuntoinen käyttö vähentävät maalin ja maalattavan kohteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tikkurila edistää oikeaa maalien ja maalaustekniikan valintaa eri asiakasryhmille suunnatulla viestinnällään. Case Iloa yhteistyöstä Linnanmäellä Tikkurila toimii yhteistyössä sellaisten yleishyödyllisten organisaatioiden kanssa, jotka jakavat Tikkurilan arvot ja tavoitteet. Vuonna 2006 Tikkurila solmi uuden, kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Helsingissä Linnanmäen huvipuistoa käytännön toiminnasta vastaavan Lasten Päivän Säätiön kanssa. Yhteistyön näkyvimpänä merkkinä huvipuiston asiakkaille on Tikkurilan maalien käyttö Linnanmäellä. Tikkurilan värisuunnittelija on osallistunut värimaailmojen suunnitteluun sekä maalien valintaan. Värien tehtävänä ei ole pelkästään huvipuiston ilmeen parantaminen, vaan oikeantyyppisillä maaleilla suojataan rakenteita. Maaleilla hidastetaan metallirakenteiden korroosiovaurioita ja betonirakenteiden rapautumista. Näin edistetään kovassa rasituksessa olevien laitteiden turvallisuutta. 17

18 18

19 Ympäristövastuu Ympäristövastuu Vuoden 2006 ympäristövastuun keskeisiä tapahtumia Positiivista: Turvatekniikan keskuksen (TUKES) suorittamassa vaarallisten kemikaalien laajamittaisen teollisen käytön määräaikaistarkastuksessa ei huomautettavaa ei päästöjä allastetun tehdasalueen ulkopuolelle paloturvallisuudessa ei merkittäviä vaaratilanteita. Negatiivista: ongelmajätteiden määrät lisääntyivät liuotepäästö viemäriverkkoon sideainevalmistuksen melu- ja hajupäästöistä valitus lähiympäristöstä. Tikkurila Oy oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka hyväksyttiin EU:n ympäristöjohtamis- ja auditointijärjestelmään EMASiin vuonna Vantaan toimipaikan toiminta täyttää lisäksi ISO 9001:2000 ja ISO :2004 -ympäristö- ja laatustandardin vaatimukset. Tikkurila haluaa aina olla askeleen edellä muita sekä laatu- että ympäristöasioissa. Näiden asioiden ohjaus ja kehittäminen on yhdistetty samaan johtamisjärjestelmään, jonka toimivuus varmistetaan säännöllisesti arvioinneilla. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tarkoittaa kirjallisilla ohjeilla ja toimintatavoilla varmistettua tapaa ottaa ympäristöasiat huomioon jokapäiväisessä toiminnassa. Olennaista on toimintojen kehittäminen, ja tavoitteena on jatkuva parantaminen ympäristöasioissa. Standardin ISO 14001:2004 ja EMAS-asetuksen vaatimukset täyttävä ympäristöhallintajärjestelmä on osa toimintajärjestelmää, jonka pääprosessit ovat: asiakashallinta tuotteen tai palvelun kehitys tilaus, tuotanto, toimitus tukitoiminnot. Tikkurilan yleiset ympäristötavoitteet on kirjattu Tikkurila & Ympäristö ja Yhteiskunta -ohjelmaan, joka on kokonaisuudessaan nähtävissä yhtiön internet-sivustolla osoitteessa Yhtiö- ja osastokohtaisissa toimintasuunnitelmissa määritellään vuosittain näiden toteutumista tukevia avainhankkeita. Tämän raportin keskeiset ympäristövastuun tiedot pohjautuvat EMAS-raportoinnin ympäristöselonteon vaatimuksiin sekä GRI-raportoinnin periaatteisiin. Vantaan tuotantolaitokset Tikkurilan Vantaan tuotantolaitokset sijaitsevat noin 21 hehtaarin suuruisella alueella lähellä Tikkurilan keskustaa. Suunnittelussa turvallisuus- ja ympäristöasiat on otettu huomioon jo alkuvaiheessa. Maalia valmistavat Tikkurila Paints Oy:n Monicolortehdas sekä Tikkurila Coatings Oy:hyn kuuluvat Temacolor- ja Novacolor-tehtaat. Maalien sideaineita valmistaa Finnresin-tehdas, ja samalla tehdasalueella sijaitsee myös CPS Color Oy:n sävytyspastatehdas. Täysin automatisoitu Monicolor-tehdas (MC) aloitti toimintansa vuonna Siellä valmistetaan kauppa- ja rakennusmaalien perusmaaleja, sävytettyjä kauppa- ja rakennusmaaleja sekä puunsuoja-aineita. Tehtaan tuotanto on vajaat 30 milj. litraa vuodessa. Tikkurila Coatings Oy:n puoliautomaattinen tehdas koostuu kahdesta yksiköstä. Temacolor (TC) valmistui vuonna 1983 ja Novacolor (NC) vuonna Siellä valmistetaan sekä vesi- että liuoteohenteisia kauppa- ja rakennusmaaleja, puu- ja metalliteollisuuden maaleja ja lakkoja, tasoitteita ja kittejä. Coatingsin tehtaan tuotanto on lähes 30 miljoonaa litraa. Alkydisideaineita valmistava Finnresin-tehdas tuottaa sideaineita sekä Vantaalla että muualla toimiville konsernin tuotantolaitoksille. Tehtaan vuosituotanto on noin 10 miljoonaa litraa. 19

20 Energian ja veden käyttö Energian ja veden käytössä tuotettua litraa kohti ei tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen. Itse maalituotanto ei ole erityisen energiaintensiivistä, vaan suurin osa käytetystä energiasta kuluu rakennusten lämmittämiseen ja ilmanvaihtoon. Liuotepäästöt Tuotannon liuotepäästöt ovat alle 0,4 % käytetystä liuotemäärästä. Vertailun vuoksi pelkästään autoliikenteen aiheuttamat VOC-päästöt pääkaupunkiseudulla olivat Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) mukaan noin tn vuonna 2005, joten Tikkurilan tuotannon päästöt olivat vain vajaat 2 % (50 tn) tästä. Liuotepäästöjen kokonaismäärä nousi hieman, lähinnä päästöjen käsittelylaitteen pitkien huoltoseisokkien takia. Loppuvuodesta suoritetuissa mittauksissa katalyyttisen puhdistuslaitoksen tehokkuuden havaittiin laskeneen alle ympäristöluvan edellyttämän 94 %:n. Katalyyttikennostot vaihdetaan vuoden 2007 aikana. Jätevedet Jätevedet johdetaan oman esikäsittelyn jälkeen Vantaan kaupungin viemäriin ja Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon puhdistettaviksi. Teollisuusjätevesien määrä on vain noin 10 m 3 päivässä. Jäteveden esikäsittely on toiminut pääosin moitteitta. Sekä lupaehtojen kannalta kriittinen sinkkimäärä että muutkin kuormitusluvut ovat nyt selvästi teollisuusjätevesiluvassa määritettyjen raja-arvojen alapuolella. Keväällä 2006 osoittautui, että kaupungin viemärissä ja puhdistuslaitoksella esiintyneet äkilliset korkeat liuotepitoisuudet olivat ilmeisesti lähtöisin Tikkurilan toiminnasta. Tutkimuksissa selvisi, että pesuliuotteiden sekoittuminen pesuvesiin oli joissakin valmistus- ja täyttöpisteissä mahdollista. Jatkossa erityisen tärkeää on varmistaa, että liuotetta ei vastaisuudessa enää pääse teollisuusjäteveden joukkoon. Ongelman luotettava ratkaiseminen on yksi vuoden 2007 avainhankkeista. Tuotannon materiaalihukka Materiaalihukan vähentämistavoitteita ei vuonna 2006 saavutettu. Erityisesti Coatingsin tehtaiden jätemäärien vähentämiseen panostetaan tänä vuonna. Yleistavoitteeksi on määritelty materiaalihukan 10 %:n vähennys. 20

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tikkurilan Vantaan toimipaikka

Tikkurilan Vantaan toimipaikka 4 5 8 8 3 1 9 2 Tikkurilan Vantaan toimipaikka 1 Konttori 2 Tutkimuskeskus 3 Koulutuskeskus Paletti 4 Finnresin-tehdas 5 Monicolor-tehdas 6 Temacolor-tehdas 7 Novacolor-tehdas 8 Varastot 9 Koekenttä 2

Lisätiedot

TIKKURILAN VANTAAN TOIMIPAIKAN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

TIKKURILAN VANTAAN TOIMIPAIKAN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI TIKKURILAN VANTAAN TOIMIPAIKAN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUODELTA 2004 Ympäristöselonteon päivitystietojen vahvistamispäätös SFS-Inspecta Sertifi ointi Oy on akkreditoituna todentajana (FIN-V-001) tarkastanut

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Tikkurilan yhtiökokous. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 10.4.2013

Tikkurilan yhtiökokous. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 10.4.2013 Tikkurilan yhtiökokous Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 10.4.2013 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä makrotaloudellista

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

TIKKURILA OY TIKKURILA COATINGS OY TIKKURILA PAINTS OY TIKKURILA SERVICES OY YMPÄRISTÖSELONTEKO 2003

TIKKURILA OY TIKKURILA COATINGS OY TIKKURILA PAINTS OY TIKKURILA SERVICES OY YMPÄRISTÖSELONTEKO 2003 TIKKURILA OY TIKKURILA COATINGS OY TIKKURILA PAINTS OY TIKKURILA SERVICES OY YMPÄRISTÖSELONTEKO 2003 2 1 3 4 5 6 7 8 Tikkurilan Vantaan toimipaikka 1 Konttori 2 Tutkimuskeskus 3 Koulutuskeskus Paletti

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen Uskomme, että monimuotoisuus ja ihmisten erilaisuus työyhteisössä lisää organisaation suorituskykyä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. 1. Päämääränämme on lisätä

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Tietoa ja taitoa. Tikkurilasta. Palvelut ammattilaisille

Tietoa ja taitoa. Tikkurilasta. Palvelut ammattilaisille Tietoa ja taitoa Tikkurilasta Tikkurila Paints Oy, PL 53, 01301 Vantaa, puh. (09) 857 731, telefax (09) 8577 6902, www.tikkurila.fi/ammattilaiset Palvelut ammattilaisille Näin hallitset pintakäsittelyn

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Teknos 2009 PF, 7.4..2009

Teknos 2009 PF, 7.4..2009 Teknos 2009 PF, 7.4..2009 Visiomme Teknos haluaa olla teknisesti edistyksellisillä maali- ja pinnoiteratkaisuillaan johtava paikallinen maalintoimittaja asiakkailleen Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT RATAHALLINTO- 1(5) RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut rataverkon tarpeisiin käytettävien aineiden toimitusehdot 1111/739/99 voimassaoleviksi

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA Juustoportti on kasvanut pienestä maatilajuustolasta lähes sadan hengen meijeri-kahvila-ruoka-alan yritykseksi. Juustoportin yritystoiminta keskittyy viiteen toimipisteeseen.

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating Tekesin Vene ohjelma Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Tavoitteet ja toteutus Projektin tavoitteena on tuoda esiin kestävän kehityksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet:

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Aro-Yhtymä Oy, Nissan Europe (valmistaja) ja Simetron Group

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia lyhyesti Liikevaihto 187 miljoonaa Henkilöstö 250 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Sähköasiakkaita

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Kemira GrowHow. Kemira. Kemira GrowHow. Siilinjärvi. Kaivos. Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama

Kemira GrowHow. Kemira. Kemira GrowHow. Siilinjärvi. Kaivos. Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama Kemira Siilinjärvi Kaivos Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama Kemira-konserni kuuluu Kemira-konserniin, joka on listattu Helsingin pörssissä. Suomen valtio perusti Kemiran vuonna

Lisätiedot

Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut

Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut 13.2.2014 2 Esityksen sisältö: Tekninen palvelu Tikkurila-opisto Tukimateriaalit Väri- ja sävypalvelut Suunnittelijansalkku Hakupalvelut Palvelut teollisuudelle 13.2.2014

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Vastuullista turvallisuutta

Vastuullista turvallisuutta Vastuullista turvallisuutta Teline- ja sääsuojapalvelut SafeSolveTM Teline-Rami Oy telinerami.fi SafeSolve TM -konsepti koostuu 4 osa-alueesta: Sertifioidut toimintajärjestelmät ISO 9001, ISO 14001 ja

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa 1 Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa Logistiikka-Kuljetus 2012, Helsinki Erikoistutkija Tomi Solakivi 10.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYS 2012 2 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kappale 5. Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki

Kappale 5. Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki Kappale 5 Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki Case esimerkki* Reaktiivisten kemikaalien valmistus PROFIILI Sektori: Kemianteollisuus

Lisätiedot

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2.

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Turvallisuus ensin Hätäuloskäynti Suojavarusteet 112 Kokoontumispaikka Hälytys Sandvikin tavoitteena on, että sen toiminta ei aiheuta

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Teknoksen ympäristöystävälliset maalausjärjestelmät metalliteollisuuteen

Teknoksen ympäristöystävälliset maalausjärjestelmät metalliteollisuuteen Teknoksen ympäristöystävälliset maalausjärjestelmät metalliteollisuuteen Euroopan Unionin lainsäädäntö ohjaa teollisten pinnoittajien maalinvalintaa. EU:n direktiivi 1999/13/EY orgaanisten liuottimien

Lisätiedot

Tikkurila. Sijoitus Invest 2010 Wanha Satama 18.11.2010. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. Sijoitus Invest 2010 Wanha Satama 18.11.2010. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila Sijoitus Invest 2010 Wanha Satama 18.11.2010 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Sisältö Katsaus Tikkurilaan Toimintaympäristö ja strategia Näkymät 2010 Taloudelliset tavoitteet 2 Katsaus Tikkurilaan

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS

JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS MOLOK OY Hannu Jokinen toimitusjohtaja 1 Veikko Salli kehitti jätteen syväkeräys menetelmän vuonna 1991 2 MOLOK OY Tuotanto ja pääkonttori Nokialla Liikevaihto

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Kilpailuparin Numero: Kilpailijoiden Nimet: TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Tehtävä tehdään lyijykynällä tälle tehtäväpaperille. Lisäpaperia saa tarvittaessa käyttää, käytetyt lisäpaperit tulee myös palauttaa

Lisätiedot