Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöselonteon vahvistamispäätös"

Transkriptio

1

2 Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu, että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 761/2001 vaatimukset. DNV Certification Oy/Ab 2

3 Yhteiskuntavastuun raportti Sisällysluettelo Ympäristöselonteon vahvistamispäätös 2 Sisällysluettelo 3 Raportin sisällöstä 4 Toimitusjohtaja Visa Pekkarinen: Tavoitteena maailman turvallisin maalitehdas 4 Tikkurila maalaa maailmaa 7 Tulevaisuuden siveltimessä on vastuullinen väri 7 Haitallisten raaka-aineiden käyttö 8 Tuotteiden käytön aiheuttamat päästöt 8 Maalausjätteet 8 Pakkausmerkinnät ja pakkaukset 8 Käytön terveysvaikutukset 8 REACH-kemikaaliasetus tuo uudet haasteet 8 CASE Niukkaliuotteisella maalilla parempaa ympäristöä 9 Kehitys yhteiskuntavastuumittarien valossa 10 Yhteiskuntavastuuta ohjaavat periaatteet ja johtamisjärjestelmät 11 Missio, visio ja strategia 11 Tikkurilan tapa toimia 11 Konsernin periaatteet 12 Tikkurila vaikuttamassa 12 Sidosryhmät 13 Sidosryhmävastuuta käytännössä 13 Sidosryhmät ja vaikuttamiskeinot 14 CASE Maalilinjan ohjeilla parasta pintaa 15 Maalin epäsuorat taloudelliset vaikutukset 17 CASE Iloa yhteistyöstä Linnanmäellä 17 Ympäristövastuu 19 Vantaan tuotantolaitokset 19 Energian ja veden käyttö 20 Liuotepäästöt 20 Jätevedet 20 Tuotannon materiaalihukka 20 Muut jätteet 21 Välittömät ympäristökustannukset 21 Sosiaalinen vastuu 23 Henkilöstöpolitiikan periaatteet 23 Työturvallisuus 23 Henkilöstön hyvinvointia koulutuksella 23 Tasa-arvopolitiikka 24 Tasa-arvokyselystä aiheita kehitystyöhön 24 Tavoitteena tasa-arvoinen työyhteisö 24 Maailman turvallisin maalitehdas CASE Paletti pitää värit järjestyksessä 26 Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioita koskevat kyselyt 27 3

4 Raportin sisällöstä Tämä raportti kuvaa Tikkurilan Vantaan toimipaikan tapahtumia kalenterivuonna Sen sisältö perustuu EMAS-järjestelmän edellyttämän julkisen raportoinnin vuosittaiseen ajantasaistamiseen sekä soveltaen kansainvälisen GRI-ohjeistuksen (Global Reporting Initiative) suosituksiin yritysten yhteiskuntavastuun raportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Edellinen vastaava raportti Ympäristöselonteko 2005 julkaistiin keväällä Tämän raportin sivut 7 12 ja on todennettu DNV-sertifioinnin toimesta ja ne muodostavat em. EMAS-ympäristöselonteon päivityksen. Esitetyt luvut perustuvat yhtiön sisäiseen laskentaan. Tämä raportti on ensimmäinen, jossa Tikkurila ottaa huomioon GRI-ohjeistuksen edellyttämiä raportoinnin aihealueita. Seuraava Tikkurilan Vantaan toimipaikan EMAS-asetuksen mukainen ympäristöselonteko julkaistaan vuoden 2009 toukokuun loppuun mennessä. Tämä raportti keskittyy EMAS-rekisteröidyn organisaation Tikkurilan Vantaan toimipaikan tapahtumiin. Koko konsernia kattavasta raportoinnista ei ole tehty päätöstä. Raportissa ei esitetä toimipaikan taloudellisen tuloksen tunnuslukuja, koska tulos muodostuu Tikkurilan kotimaan toiminnan ohella kansainvälisestä toiminnasta ja kaikista yhtiön tulosyksiköistä, jolloin yksittäisen toimipaikan taloudellista tulosta ei ilmoiteta. Tikkurila-konsernin taloudellisesta menestyksestä vuonna 2006 kerrotaan tämän raportin Tikkurila maalaa maailmaa -osiossa. Tikkurila-konsernin ympäristövastuun tunnusluvut sisältyvät Tikkurilan emoyhtiön Kemira Oyj:n vuosittain julkaisemaan ympäristöraporttiin. Em. raportti laaditaan IFRS-säännösten ja Euroopan kemianteollisuuden keskusjärjestön CEFICin ohjeiden mukaisesti. Raportti on ladattavissa kokonaisuudessaan osoitteessa com/group/suomeksi/ymparisto/. Tavoitteena maailman turvallisin maalitehdas Ensimmäistä kertaa historiassa ihmisen toiminta on aiheuttamassa todella globaaleja muutoksia elinympäristöömme. Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n uusimmassa raportissa ilmastonmuutosta pidetään erittäin todennäköisenä. Suurimmaksi muutoksen aiheuttajaksi vahvistetaan ihmisen toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen erityisesti hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen ja tämän aiheuttama lämpötilan nousu seurausvaikutuksineen. On ilmeistä, että ilmastomuutoksen hillitseminen tulee jo kohtuullisen lyhyen ajan kuluessa vaatimaan erityisesti teollisuusmaiden asukkailta merkittäviä uhrauksia jos uhrauksena pidetään sitä, että luovutaan resurssien tuhlailevasta käytöstä. Lupaavana asiana on nähtävä se, että lähes kaikki merkittävät osapuolet ovat vihdoin tunnustamassa muutoksen laajuuden ja vakavuuden. Toisaalta vaativana haasteena on se, että helppoja ja nopeita keinoja kehityksen hidastamiseen ja tasapainottamiseen ei ole tällä hetkellä käytettävissä tai edes näköpiirissä. Tikkurilan yhteiskuntavastuuohjelman yhtenä perustavoitteena on kehittää tuotteita ja palveluita siten, että niiden elinkaaren aikaiset haitalliset ympäristövaikutukset minimoidaan. Selkeimpiä parannustavoitteita voidaan asettaa tuotanto- ja logistiikkatoimintojen ekotehokkuudelle, mutta yrityksenä meidän vastuullisuutemme mitataan kuitenkin tuotteiden koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten kautta. Siten tuotekehityksen ja markkinoinnin merkitys todellisten muutosten aikaansaajina on ratkaiseva. Uskon vakaasti, että pitkäjänteinen, proaktiivinen toimintamme tuotteiden ympäristömyötäisyyden varmistamiseksi palkitaan ennen pitkää myös markkinoilla. On parempi toimia ennen kuin on pakko eikä kannata antaa kilpailijoille liikaa etumatkaa näissäkään asioissa. Nämä 4

5 Yhteiskuntavastuun raportti painotukset vahvistavat tavoitettamme olla maailman turvallisin maalitehdas. Myös yksilöinä meidän on tiedostettava oma vastuumme. Hyvinkin pieniltä tuntuvilla elämäntapa- ja kulutustottumuksiin liittyvillä muutoksilla voidaan saada merkittäviä vaikutuksia aikaan, kun meitä toimijoita on riittävästi. Ideoita henkilökohtaisen vastuun osoittamiseen löytyy nykyisin lähes kaikista tietolähteistä viranomaisista lähtien. Aloittaa voi vaikkapa energian säästämisestä, jolla on selkein yhtymäkohta ilmastonmuutosta kiihdyttäviin kasvihuonekaasupäästöihin. Nolla tapaturmaa on vielä melkoinen haaste Viime vuoden lokakuussa käynnistettiin Tikkurilassa työturvallisuuden edistämiseksi Tikkurilasta Maailman Turvallisin Maalitehdas ohjelma (TM 2012). Työturvallisuuden parantamiseksi on vuosien mittaan tehty lujasti työtä. Tulokset eivät kuitenkaan ole olleet läheskään tyydyttäviä, erityisesti kun seurataan tapaturmataajuutta ja sen kehittymistä. Jos Tikkurilan Vantaan toimipaikka on koko konsernin yksiköistä huonoin, tällainen meno ei voi jatkua! Vantaan toimipaikalla tapaturmataajuus LTA1 oli viime vuonna 22 (edellisenä vuonna 23) ja koko Tikkurilakonsernissa noin 8. Maailman parhaiden maalitehtaiden vastaava luku on tällä hetkellä luokkaa 2, joten haastetta riittää. TM ohjelman perustavoite olla maailman vertailukelpoisista maalitehtaista turvallisin tarkoittaa käytännössä sitä, että Tikkurilassa tapahtuu korkeintaan kolme tapaturmaa vuodessa. Ainoa lopullinen tavoite on tietysti nolla tapaturmaa, mutta välitavoitteeksi taso LTA1- luku alle 2 on meille riittävän haastava. Hankkeen edistämiseksi onkin käynnistetty useita erilaisia osaprojekteja: tehostettu tapaturmien analysointia, aktivoitu vaara- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoituskäytäntöjä, uudistettu turvallisuustiedotustavat, lisätty turvallisuuskoulutusta jne. Tavoitteen saavuttamiseen ei ole oikotietä. Ei riitä, että meillä on turvallisuusohjeistus kunnossa, vastuut ja valtuudet selvillä, selkeät rutiinit riskien tunnistamiselle ja hallinnalle jne. Maailman turvallisin -ajattelun täytyy lähteä jokaisesta työntekijästä ja toimihenkilöstä itsestään. Ei voi asennoitua siten, että joku toinen on jo miettinyt tämän työn turvallisuutta. Meidän jokaisen tulee itse ajatella paitsi omaa turvallisuuttamme pikkuisen myös muiden puolesta. Turvallisuus on tiimityötä, jota on harjoiteltava, eikä sitä koskaan osaa liian hyvin. Avoimella tiedottamisella ja ylimmän johdon näkyvyydellä on ilmeisen suuri merkitys. Annankin hankkeelle kaiken tukeni, ja velvoitan myös muuta johtajistoa ja koko linjajohtoa samaan. Osana tätä näkyvyyttä ovat työpaikoilla tapahtuvat lyhyet turvallisuuskeskustelut. Vuoden 2007 alussa onnistuimme toimimaan lähes kolme kuukautta kokonaan ilman tapaturmia! Tämä on jo sinänsä rohkaiseva saavutus: miksei tällaisia ajanjaksoja voisi tulla toistuvasti? Finnresin-tehtaamme viimeisestä tapaturmasta on jo lähes viisi vuotta. Nolla tapaturmaa on siten saavutettavissa. Oman henkilöstön turvallisuudesta ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeä osa Tikkurilan yhteiskuntavastuuta ja kilpailukykymme perusedellytys nyt ja tulevaisuudessa. Visa Pekkarinen Toimitusjohtaja Tikkurila Oy 5

6 6

7 Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurila maalaa maailmaa Tikkurila on merkittävä eurooppalainen kuluttajamaaleja markkinoiva ja valmistava yhtiö, jonka toimintaa tukee vahva teollisuusmaaliliiketoiminta. Vertailtaessa toimialaa koon tai kannattavuuden mukaan Tikkurilalla on johtava asema päämarkkina-alueillaan Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Tikkurila valmistaa maalituotteita kuluttajille, ammattikäyttäjille ja teollisuudelle. Valikoimaan kuuluu maaleja, puunsuoja-aineita, lakkoja, pinnoitteita, kittejä ja tasoitteita. Vantaalla toimivat kauppa- ja rakennusmaaliyhtiö Tikkurila Paints Oy ja teollisuusmaaliyhtiö Tikkurila Coatings Oy. Emoyhtiö Tikkurila Oy huolehtii tukitoiminnoista sekä valmistaa sideaineita maaliyhtiöiden tarpeisiin. Suomen tuotantolaitoksilla Vantaan Tikkurilassa valmistettiin vuonna 2006 lähes 60 miljoonaa litraa maalia. Vantaan maalitehdas on koko konsernin suurin tuotantoyksikkö. Vantaalla sijaitsee myös Tikkurila-konsernin pääkonttori. Kaikkiaan Tikkurila valmistaa maaleja seitsemässä maassa, lisäksi yhtiöllä on myyntiyksiköitä kahdeksassa muussa maassa. Tikkurila palvelee asiakkaitaan suoraan tai laajan jakeluverkoston kautta lähes 40 maassa. Käyttäjät kohtaavat Tikkurilan maalit eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa noin kaupassa, joissa maalit sävytetään koneellisesti. Tikkurila-konsernin taloudellisen menestyksen mittareina seurataan mm. kasvua, liikevoittoa ja sijoitetun pääoman tuottoa. Asetettujen tavoitteiden valossa voidaan sanoa, että vuosi 2006 oli menestyksellinen. Tikkurilan liikevaihto kasvoi 23 % edellisvuodesta ja oli 562,8 milj. euroa. Orgaaninen kasvu (ilman yritysostoja) oli 6 %. Liikevaihtoa nosti erityisesti venäläisen maalinvalmistajan Kraski Teksin osto helmikuussa Liikevoitto nousi 29 % vuodesta 2005 ja oli 72,1 milj. euroa. Liikevoitto-% nousi 12,2:sta 12,8:aan. Raportointivuotena konsernin liikevaihdosta noin 80 % tuli ulkomailta. Tikkurila on osa Kemira Oyj:tä, jonka maaliliiketoiminnasta Tikkurila vastaa. Syventävää tietoa Kemira-konsernista on löydettävissä osoitteesta Tikkurilan henkilökuntamäärä oli vuoden 2006 lopussa noin 3 500, joista noin 75 % työskenteli ulkomailla. Lisäystä edelliseen vuoteen oli henkeä. Valtaosa kasvusta tapahtui yritysostojen johdosta Suomen ulkopuolella. Vantaan toimipaikassa työskentelee kaikkiaan noin 950 henkeä. Tulevaisuuden siveltimessä on vastuullinen väri Tikkurilan Vantaan toimipaikan yhteiskuntavastuun painopisteenä on asiakkaiden, loppukäyttäjien, ympäristön ja oman henkilöstön turvallisuuden varmistaminen. Tuotekehityksen yhtenä avaintavoitteena on jo pitkään ollut käyttäjälle ja ympäristölle mahdollisimman turvallisten tuotteiden kehittäminen. Liuoteohenteisten tuotteiden tilalle on kehitetty vesiohenteisia, niukkaliuotteisia ja liuotteettomia vaihtoehtoja. Tämän lisäksi kuluttajia ohjataan erilaisin keinoin suosimaan tällaisia tuotteita. Liuotteiden käytön vähentyminen maaleissa kuvaa onnistumista ympäristö- ja turvallisuussyistä suositeltavampien vaihtoehtojen kehittämisessä ja markkinoinnissa Suomessa. Liuotteiden kokonaismäärä Tikkurilan kotimaahan myymissä tuotteissa oli kahden edellisen vuoden tasolla. Kauppa- ja rakennusmaaleissa vesiohenteisten tuotteiden osuus pysyi käytännössä edellisen vuoden tasolla, mutta teollisuusmaaleissa vesiohenteisten tuotteiden määrä nousi useita prosenttiyksiköitä. Osa muutoksesta johtui kuitenkin liuoteohenteisen coil coating -liiketoiminnan myynnistä ulkopuoliselle toimijalle. Myös teollisen maalauksen liuotepäästöjen rajoittamislainsäädännön vaikutus näkyy jo selkeästi kysynnän rakenteessa. Tikkurilan toiminta Suomessa alkoi vuonna 1862, jolloin Anders Lorentz Munsterhjelm perusti öljynpuristamon Tikkurilaan Keravanjoen Långobackan kosken partaalle. Aluksi yritys valmisti pellavaöljyä ja vernissaa maalareiden tarpeisiin. Vähitellen toiminta laajeni, ja yritys alkoi valmistaa maaleja ja lakkoja teollisesti. 7

8 Haitallisten raaka-aineiden käyttö Vaaralliseksi luokiteltuja raaka-aineita oli käytössä noin 650 eli enemmän kuin vuotta aiemmin. Merkittävimmät syyt lukumäärän kasvuun olivat vuosina tapahtunut liuoteohenteisten maalien tuotannon siirto Alcro-Beckersin Tukholman tehtaalta Vantaalle ja tästä aiheutunut uusien raaka-aineiden käyttöönotto, sekä myös raaka-aineiden luokitusmuutokset. Maalien valmistuksen apuaineina käytettävien alkyylifenolietoksylaattien (APEO) määrän supistuminen on esimerkki tuotekehityksen onnistumisesta ympäristön kannalta epäilyttävien aineiden korvaamisessa vähemmän haitallisilla. APEO-yhdisteiden käyttömäärä väheni merkittävästi, lähes 20 tonnista noin 6,5 tonniin. Tuotteiden käytön aiheuttamat päästöt Maalituotteiden elinkaariarviointia pyritään soveltamaan tuotekehityksen ja myynnin apuvälineenä. Nykykäsityksen mukaan ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOCpäästöjä) lukuun ottamatta maalituotteiden käytön vaikutus ekosysteemiin on hyvin vähäinen. Maalituotteiden VOC-päästöjen merkittävin vaikutus on alailmakehän otsonimuodostuksen lisääntyminen; kyse ei ole varsinaisista kasvihuonekaasuista. Tikkurilan tuotteiden käytön aiheuttama osuus VOCpäästöjen kokonaismäärästä Suomessa on 3 4 %. Asia koetaan niin merkittäväksi, että liuotepitoisten maalien korvaaminen vesiohenteisilla, niukkaliuotteisilla ja liuotteettomilla tuotteilla onkin ollut yksi Tikkurilan tuotekehityksen päätavoitteista jo vuosien ajan. Rakennusmaaleja ja ajoneuvojen korjausmaaleja koskevaan VOC-direktiiviin perustuva lainsäädäntö astui voimaan 1. tammikuuta Määräyksillä asetetaan eri tarkoituksiin käytettävien tuotteiden liuotepitoisuuksille enimmäisrajat. Tämän jälkeen ei ole saanut valmistaa maaleja, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia. Rakennusmaaleilla tarkoitetaan direktiivissä kiinteisiin osiin käytettäviä maaleja, joilla maalataan kohteessa paikan päällä. Tikkurila on tarkentanut joidenkin tuotteiden käyttösuosituksia näiden pääkäyttöalueille.vuoden 2006 loppuun mennessä varmistettiin, että kaikki Vantaan toimipaikan valmistamat tuotteet täyttävät lain vaatimukset. Teollista maalausta koskevan ns. teollisuus-voc-asetuksen vaatimukset astuvat voimaan loppuvuodesta Teollisen pintakäsittelyn neuvontaan löytyy Tikkurila Coatingsin internet-sivuilta mm. maalien liuotepitoisuuslaskuri, jonka avulla teolliset käyttäjät pystyvät laskemaan omat liuotepäästönsä ja helposti vertaamaan niitä päästörajoitusten vaatimustasoon. Maalausjätteet Tikkurila antaa tuote-etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa perusohjeet maalausjätteiden käsittelystä sekä ammattikäyttäjille että kuluttajille. Ongelmajätehuolto on Suomessa hyvin järjestetty, joten maalausjätteet eivät merkittävästi kuormita ympäristöä. Pakkausmerkinnät ja pakkaukset VOC-direktiivi edellyttää uusia merkintöjä maalien pakkauksiin. Etiketeissä tulee olla tiedot sekä ko. tuotetyypille sallitusta liuotepitoisuuden enimmäismäärästä että todellisesta käyttövalmiin tuotteen liuotepitoisuudesta. Yleisin maalipakkausmateriaali on pelti; muovipakkauksia käytetään varsin vähän. Maalipakkausten keruujärjestelmä on toiminut Suomessa Mepak-Kierrätys Oy:n organisoimana vuoden 2000 alusta lähtien, ja keruu on onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Tikkurila osallistuu aktiivisesti ko. pakkausmateriaalien hyödyntämisjärjestelmien kehittämiseen. Käytön terveysvaikutukset Varoitusmerkinnöillä, käyttöturvallisuustiedotteilla ja asiakaskoulutuksella varmistetaan, että käyttäjä tietää, miten tuotteita käytetään turvallisesti. Mikään tuoteryhmä ei ohjeiden mukaan käytettynä aiheuta normaalisti terveyshaittoja käyttäjille. REACH-kemikaaliasetus tuo uudet haasteet EU:n uusi kemikaaliasetus, REACH, astui voimaan kesäkuussa Tikkurilassa REACHiin on varauduttu seuraamalla asetusehdotuksen etenemistä sekä hankkimalla asiantuntemusta aiheesta. Tärkeänä osana tätä varautumista on ollut aineinventaarin tekeminen yhteistyössä Kemiran REACH-osaamiskeskuksen kanssa. Inventaarin avulla selvitettiin Tikkurilan rekisteröintivelvollisuudet sekä arvioitiin raaka-aineiden mahdollisia saatavuusongelmia ja niistä aiheutuvia toimenpiteitä tuotekehityksessä ja tuotannossa. Yhteistyö raakaainetoimittajien kanssa on tiivistynyt edelleen. Asetus lisää entisestään Tikkurilan vastuuta tuotteiden terveysvaikutuksien viestimisessä asiakkaille. Kemikaaleja valmistavat ja maahantuovat yritykset velvoitetaan arvioimaan aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ja antamaan ohjeet kemikaalien turvallisesta käytöstä. Tärkein informaatiokanava niin kuluttajille kuin ammattilaisille on tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet. 8

9 Yhteiskuntavastuun raportti Kemikaaliviraston ylläpitämään REACH-järjestelmän tietokantaan rekisteröidään kaikki aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vuosittain yksi tonni tai enemmän. Tällaisia kemikaaleja on käytössä Euroopassa noin Rekisteröimättömiä aineita ei saa valmistaa eikä tuoda maahan. Rekisteröinti edellyttää, että kemikaalien valmistajat ja maahantuojat hankkivat tiedot mm. aineiden vaarallisista ominaisuuksista, käyttötavoista sekä turvallisesta käsittelystä. Maalit itsessään eivät ole asetuksessa mainittuja aineita, vaan näiden seoksia. Maaleja ei siis tarvitse rekisteröidä, mutta kaikkien maalin sisältämien aineiden tulee olla rekisteröityjä. Turvallisuutta koskevat tiedot täytyy välittää läpi toimitusketjun, jotta esimerkiksi maaleja omassa tuotannossaan käyttävät asiakkaat voisivat toimia turvallisesti ja vastuullisesti. Case Niukkaliuotteisella maalilla parempaa ympäristöä Yksi tärkeimmistä Tikkurilan tuotekehityskohteista on viime vuosina ollut orgaanisten liuotteiden määrän vähentäminen maalituotteissa. Tähän velvoittavat sekä lainsäädäntö että ympäristöviranomaisten vaatimukset samoin kuin maalialan yritysten sitoutuminen omaehtoiseen ympäristö-, terveys- ja turvallisuushankkeeseen, Responsible Care -ohjelmaan. Orgaanisten liuotteiden määrää teollisuusmaaleissa on pyritty vähentämään kehittämällä sekä vesiohenteisia maaleja että tuotteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on korkea eli ns. high solids -maaleja. Termille high solids ei ole olemassa täysin yksiselitteistä määritelmää, mutta yleensä tarkoitetaan tuotteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on yli 60 tilavuus-%. Markkinoille on viime vuosina tullut enenevässä määrin uusia maaleja, joiden kuiva-ainepitoisuudet ovat yli 65 tilavuus-%. Näillä korkean kuiva-ainepitoisuuden tuotteilla on mahdollista maalata kertalevityksellä suurempia kalvonpaksuuksia. Näin voidaan korvata esim. kaksi pohjamaalikerrosta yhdellä maalauskerralla, jolloin tuotanto nopeutuu ja maalauskustannukset pienenevät. Tulevaisuuden haasteita Tikkurilan maalien tuotekehitykselle ovat tuotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen entisestään levitysvaiheessa ja maalien kestoiän pidentäminen. Näillä molemmilla seikoilla yhdessä on eniten merkitystä maalituotteen koko elinkaaren aikaisissa ympäristövaikutuksissa. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä aivan uudentyyppisiä, hyvin säänkestäviä sideaineita, joita voidaan käyttää high solids -maalien sideaineena. 9

10 10

11 Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuuta ohjaavat periaatteet ja johtamisjärjestelmät Tikkurilan oma yhteiskuntavastuupolitiikka on määritelty seuraavasti: Missio Kehittää ja tuottaa tuotteita ja palveluja siten, että niitä voidaan koko elinkaaren ajan käyttää sosiaalisesti, eettisesti ja ympäristönsuojelullisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Visio Olla turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioissa maaliteollisuuden johtava yritys. Strategia Vuotuisiin toimintasuunnitelmiin, tavoitteisiin ja analysointiin perustuva johtamisjärjestelmä. Tavoitteemme on, että Tikkurila on edelläkävijä kehitettäessä tuotteita ja palveluja, jotka liittyvät erilaisten pintojen kestävyyteen, käytettävyyteen ja kaunistamiseen. Tuotamme nämä tuotteet ja palvelut siten, että niitä voidaan käyttää koko elinkaaren ajan sosiaalisesti, eettisesti, taloudellisesti ja ympäristönsuojelullisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Toiminnan käytännön linjaamiseksi politiikasta on johdettu neljä yhteiskuntavastuuta ohjaavaa periaatetta: A. B. C. D. Tuotteiden tulee olla turvallisia ihmiselle ja ympäristölle. Tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämisen tavoitteena on parantaa ekotehokkuutta eli tuotantopanosten ja resurssien säästeliästä käyttöä. Hyvin hoidetut ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat vaikuttavat positiivisesti yhtiön taloudelliseen tulokseen. Henkilöstön hyvinvointi on perusedellytys yrityksen menestykselle. Tikkurilan tapa toimia Tikkurilan markkinointiviestintä pyrkii ohjaamaan kuluttajien ostokäyttäytymistä ympäristömyötäisten valintojen suosimiseen. Markkinatutkimuksilla selvitämme asiakkaiden tarpeita, toiveita ja vaatimuksia. Tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä määrittelemme tuotteet ja niiden palveluvaatimukset siten, että ne täyttävät myös ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. Valmistusprosessien suunnittelu ja kehittäminen tähtäävät mahdollisimman vähäisiin tuotannon aiheuttamiin ympäristökuormituksiin. Raaka-ainetoimittajien suorituskykyä ja ympäristövalveutuneisuutta käytetään valintakriteerinä ostosopimuksia laadittaessa. Materiaali- ja tietovirtojen tehokkaalla ohjaamisella pyrimme ympäristöä säästävään tuotantotapaan. Pakkaamisessa ja varastoinnissa pyrimme vähentämään pakkausjätettä ja tehostamaan varastointijärjestelmiä. Myynnissä ja jakelussa keskitymme toimitusvarmuuden parantamiseen. Tikkurilan järjestelmien asennuksessa ja käyttöönotossa sekä teknisessä tuessa ja huollossa turvataan riittävä vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja varmistetaan turvallisuustietojen riittävyys. Ylläpidämme toimituksen jälkeistä palvelutasoa asiantuntija-avulla: annamme opastusta tuotteen hävittämiseen tai kierrätykseen käyttövaiheen jälkeen. 11

12 Konsernin periaatteet Tikkurila noudattaa omassa liiketoiminnassaan Kemira Oyj:n liiketapaperiaatteita. Nämä noudattavat OECD:n suosituksia monikansallisille yhtiöille. Liiketapaperiaatteiden tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Tikkurila on sitoutunut toimimaan eettisesti ja noudattamaan lakeja kaikissa toiminnoissa ja kaikissa maissa, joissa sillä on toimintaa. Itsestään selvää on, että Vantaan toimipaikan toiminta täytti lakien vaatimukset raportointivuonna. Yhtiö edellyttää vastaavaa sitoutumista myös liikekumppaneiltaan. Liiketoimintayksiköt ja esimiehet kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että henkilöstö tuntee ja ymmärtää liiketapaperiaatteiden vaatimukset. Esimiesten tulee myös valvoa liiketapaperiaatteiden noudattamista ja toimia itse hyvänä esimerkkinä. Yhtiö on sitoutunut myös kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Lisätietoja ohjelman sisällöstä on saatavissa osoitteessa Tikkurila vaikuttamassa Tikkurila on jäsenenä organisaatioissa, joiden tehtävänä on kehittää toimialan ympäristötehokkuutta, turvallisuutta, lainsäädännön vaatimusten toteutumista ja vastuullista liiketapaa. Suoria edustajia Tikkurilalla on mm. seuraavissa yhteistyöelimissä: Kemianteollisuus ry viestintävaliokunta ympäristö ja turvallisuusvaliokunta tuotteet-työryhmä tuotanto-työryhmä REACH-verkosto kemianteollisuuden työalatoimikunta. Väriteollisuusyhdistys ry hallitus kaupallinen toimikunta tekninen toimikunta. CEPE European Council of the Paint, Printing Ink and Artists Colours Industry eli maaleja, painovärejä ja taitelijavärejä valmistavan teollisuuden eurooppalainen yhdistys. Tikkurila toimii CEPEn organisaatiossa seuraavissa elimissä: hallitus työryhmäedustukset kauppa- ja rakennusmaalit metalliteollisuusmaalit puuteollisuusmaalit Indoor Air Quality Task Force (sisäilmanlaatu-työryhmä) CAFE-työryhmä (Clean Air for Europe, Puhdasta ilmaa Eurooppaan -ohjelma) Protective Coatings Technical Committee (korroosionestomaalausta käsittelevä tekninen komitea). 12

13 Yhteiskuntavastuun raportti Sidosryhmät Tikkurilan Vantaan toimipaikan pitkä historia ja yhtiön johtava markkina-asema Suomessa on luonut laajan ja monipuolisen sidosryhmäverkoston. Sidosryhmien tunnistaminen perustuu Tikkurilan kokemukseen omassa toiminnassaan. Erilaisten sidosryhmien odotukset Tikkurilasta vaihtelevat ja niihin vastaaminen vaatii keinoja, joista osa on hyvinkin yksilöllisiä, kuten asiakaskoulutustilaisuudet ja ammattilaisille tarkoitettu tekninen neuvonta. Tikkurila julkaisee niin kuluttajille kuin ammattilaisille tarkoitettuja maalausoppaita ja tuoteturvallisuustietoa sekä painettuna että sähköisesti. Maalausalan ammattilaisille Tikkurila on julkaissut jo vuodesta 1929 Tikkurilan Viesti -lehteä. Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa. Teollisuusasiakkaiden Ruutulehti on ilmestynyt vuodesta Sidosryhmävuoropuhelun onnistuneisuutta mitataan mm. Tikkurilan Maalilinjaan tulleiden puhelujen määrällä sekä teollisuusasiakkaiden ja ammattimaalareiden koulutuspäivien määrillä. Seuraavan sivun kaaviossa on esitetty Tikkurilan Vantaan toimipaikan sidosryhmät, sidosryhmien odotuksia Tikkurilalta ja keinoja niihin vastaamiseen. toinen vuosi avoimien ovien päivä lähiseudun asukkaille tai muille vuosittain vaihtuville kohderyhmille. Vierailijat ovat voineet tutustua tehtaan toimintaan ja esittää kysymyksiä vastuullisille henkilöille. Vuonna 2006 avoimet ovet järjestettiin kuudennen kerran. Tällä kertaa erityiskohderyhmänä olivat ympäristöviranomaiset ja Tikkurilan asiakkaiden omat ympäristöammattilaiset. Raportointivuotena Tikkurila sai asukasvalituksen koskien sideaineita valmistavaa Finnresin-tehdasta. Illalla tapahtuneen suojakaasusäiliön täytön yhteydessä säiliöauton kompressorimelu oli häirinnyt lähialueen asukkaita. Tapahtuman johdosta täytöt siirrettiin tapahtumaan päiväsaikaan ja täytön toimintaohjeita tarkistettiin. Toinen valitus koski saman tehtaan hajupäästöjä. Sideainekeitto aiheuttaa jonkin verran hajua ympäristöön. Päästöistä ei kuitenkaan ole terveydellistä haittaa. Lähiympäristöön kohdistuvien haittojen vähentäminen on asutuksen lähellä toimivalle teollisuudelle erityisen tärkeä haaste. Hajupäästöjen pienentäminen otettiinkin yhdeksi ko. tehtaan ympäristönsuojelun avainhankkeista vuodelle Sidosryhmävastuuta käytännössä Tikkurilan Vantaan toimipaikka sijaitsee lähellä tiheää asutusta. Vuodesta 1996 alkaen tehtaalla on järjestetty joka 13

14 14

15 Yhteiskuntavastuun raportti Case Maalilinjan ohjeilla parasta pintaa Vaikka kuluttaja-asiakkaat hankkivat Tikkurilan valmistamat pintakäsittelyaineet jälleenmyyjäverkon kautta, joiden myyjiä koulutetaan jatkuvasti, on yhtiöllä myös suora yhteys omien tuotteittensa loppukäyttäjiin. Kuluttajat ovat toki saaneet saaneet puhelimitse neuvontaa kaikissa pintakäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä jo vuosikymmeniä, mutta vasta vuonna 2000 perustettu Tikkurilan Maalilinja toi asian laajempaan tietoisuuteen. Suuren suosion saavuttanut palvelu saa vuosittain kymmeniä tuhansia puheluja. Vuonna 2006 puheluja tuli yli Maalilinjalla maalauksen ammattilaiset vastaavat niin käytännön kysymyksiin kuin jakavat tietoutta tuotteista. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on kuluttajien opastaminen ympäristömyötäisempien tuotteiden käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi vesiohenteisten tuotteiden ehdottamista liuoteohenteisten tuotteiden tilalle aina kun se on mahdollista. Tikkurilan Maalilinja on laajentunut kattamaan myös Internet-palvelut. Maalilinjan sivuilta kuluttajilla on mahdollisuus saada opastusta maalaamiseen eri tilanteissa. Sivustolla kuluttajat voivat maalilaskurin avulla arvioida tarvitsemansa maalin määrää ja näin vähentää maalausjätteen syntymistä. Palvelusta saa myös tietoa tuoteturvallisuudesta ja maalaamiseen liittyvästä oikeasta jätteiden käsittelystä. Tikkurilan Maalilinjan osana voidaan nähdä myös Tikkurilan Maalauskoulu, jota vuonna 2006 esitettiin MTV3-kanavalla. Maalauskoulun videoissa käydään läpi yleisimpiä maalaukseen liittyviä kysymyksiä ja näytetään esimerkein, miten maalaaminen sujuu vaivattomimmin. Videot ovat nähtävissä myös Tikkurilan verkkosivuilla. 15

16 16

17 Taloudelliset vaikutukset Maalin epäsuorat taloudelliset vaikutukset Maalaamisella on myönteinen vaikutus ympäristöön. Maalituotteet suojaavat materiaaleja ja rakenteita ennenaikaiselta vanhenemiselta, lahoamiselta ja korroosiolta. Käyttöiän piteneminen vähentää rakenteiden uusimisen ympäristökuormitusta ja säästää kustannuksia. Maaleilla on myös tärkeä merkitys asuin- ja työympäristön esteettisyyden kannalta; siististi maalattu rakennuskanta sulautuu osaksi viihtyisää elinympäristöä. Maalituotteiden tehtävä on suojata ja kaunistaa alustaa, jolle maali on levitetty. Pintakäsittely parantaa pintojen hygieenisyyttä ja helppoa puhdistettavuutta, erityistä tiiviyttä tai toisaalta vesihöyrynläpäisevyyttä, palonesto-ominaisuutta, veden- tai kemikaalienkestoa, sähkönjohtokykyä jne. Pinnoitettavien materiaalityyppien määrä on lisääntynyt, mikä on merkinnyt uusia ja usein entistä kovempia vaatimuksia maaleille ja pinnoitteille. Maalin elinkaari on sidoksissa maalattavan alustamateriaalin ja rakenteen elinkaareen. Mitä kauemmin valmistettu tuote kestää ja mitä harvemmin sen pinta joudutaan maalaamaan, sitä vähemmän kulutetaan resursseja. Tämä asettaa vaatimuksia myös loppukäyttäjälle, sillä oikean maalin valinta ja vastuuntuntoinen käyttö vähentävät maalin ja maalattavan kohteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tikkurila edistää oikeaa maalien ja maalaustekniikan valintaa eri asiakasryhmille suunnatulla viestinnällään. Case Iloa yhteistyöstä Linnanmäellä Tikkurila toimii yhteistyössä sellaisten yleishyödyllisten organisaatioiden kanssa, jotka jakavat Tikkurilan arvot ja tavoitteet. Vuonna 2006 Tikkurila solmi uuden, kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Helsingissä Linnanmäen huvipuistoa käytännön toiminnasta vastaavan Lasten Päivän Säätiön kanssa. Yhteistyön näkyvimpänä merkkinä huvipuiston asiakkaille on Tikkurilan maalien käyttö Linnanmäellä. Tikkurilan värisuunnittelija on osallistunut värimaailmojen suunnitteluun sekä maalien valintaan. Värien tehtävänä ei ole pelkästään huvipuiston ilmeen parantaminen, vaan oikeantyyppisillä maaleilla suojataan rakenteita. Maaleilla hidastetaan metallirakenteiden korroosiovaurioita ja betonirakenteiden rapautumista. Näin edistetään kovassa rasituksessa olevien laitteiden turvallisuutta. 17

18 18

19 Ympäristövastuu Ympäristövastuu Vuoden 2006 ympäristövastuun keskeisiä tapahtumia Positiivista: Turvatekniikan keskuksen (TUKES) suorittamassa vaarallisten kemikaalien laajamittaisen teollisen käytön määräaikaistarkastuksessa ei huomautettavaa ei päästöjä allastetun tehdasalueen ulkopuolelle paloturvallisuudessa ei merkittäviä vaaratilanteita. Negatiivista: ongelmajätteiden määrät lisääntyivät liuotepäästö viemäriverkkoon sideainevalmistuksen melu- ja hajupäästöistä valitus lähiympäristöstä. Tikkurila Oy oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka hyväksyttiin EU:n ympäristöjohtamis- ja auditointijärjestelmään EMASiin vuonna Vantaan toimipaikan toiminta täyttää lisäksi ISO 9001:2000 ja ISO :2004 -ympäristö- ja laatustandardin vaatimukset. Tikkurila haluaa aina olla askeleen edellä muita sekä laatu- että ympäristöasioissa. Näiden asioiden ohjaus ja kehittäminen on yhdistetty samaan johtamisjärjestelmään, jonka toimivuus varmistetaan säännöllisesti arvioinneilla. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tarkoittaa kirjallisilla ohjeilla ja toimintatavoilla varmistettua tapaa ottaa ympäristöasiat huomioon jokapäiväisessä toiminnassa. Olennaista on toimintojen kehittäminen, ja tavoitteena on jatkuva parantaminen ympäristöasioissa. Standardin ISO 14001:2004 ja EMAS-asetuksen vaatimukset täyttävä ympäristöhallintajärjestelmä on osa toimintajärjestelmää, jonka pääprosessit ovat: asiakashallinta tuotteen tai palvelun kehitys tilaus, tuotanto, toimitus tukitoiminnot. Tikkurilan yleiset ympäristötavoitteet on kirjattu Tikkurila & Ympäristö ja Yhteiskunta -ohjelmaan, joka on kokonaisuudessaan nähtävissä yhtiön internet-sivustolla osoitteessa Yhtiö- ja osastokohtaisissa toimintasuunnitelmissa määritellään vuosittain näiden toteutumista tukevia avainhankkeita. Tämän raportin keskeiset ympäristövastuun tiedot pohjautuvat EMAS-raportoinnin ympäristöselonteon vaatimuksiin sekä GRI-raportoinnin periaatteisiin. Vantaan tuotantolaitokset Tikkurilan Vantaan tuotantolaitokset sijaitsevat noin 21 hehtaarin suuruisella alueella lähellä Tikkurilan keskustaa. Suunnittelussa turvallisuus- ja ympäristöasiat on otettu huomioon jo alkuvaiheessa. Maalia valmistavat Tikkurila Paints Oy:n Monicolortehdas sekä Tikkurila Coatings Oy:hyn kuuluvat Temacolor- ja Novacolor-tehtaat. Maalien sideaineita valmistaa Finnresin-tehdas, ja samalla tehdasalueella sijaitsee myös CPS Color Oy:n sävytyspastatehdas. Täysin automatisoitu Monicolor-tehdas (MC) aloitti toimintansa vuonna Siellä valmistetaan kauppa- ja rakennusmaalien perusmaaleja, sävytettyjä kauppa- ja rakennusmaaleja sekä puunsuoja-aineita. Tehtaan tuotanto on vajaat 30 milj. litraa vuodessa. Tikkurila Coatings Oy:n puoliautomaattinen tehdas koostuu kahdesta yksiköstä. Temacolor (TC) valmistui vuonna 1983 ja Novacolor (NC) vuonna Siellä valmistetaan sekä vesi- että liuoteohenteisia kauppa- ja rakennusmaaleja, puu- ja metalliteollisuuden maaleja ja lakkoja, tasoitteita ja kittejä. Coatingsin tehtaan tuotanto on lähes 30 miljoonaa litraa. Alkydisideaineita valmistava Finnresin-tehdas tuottaa sideaineita sekä Vantaalla että muualla toimiville konsernin tuotantolaitoksille. Tehtaan vuosituotanto on noin 10 miljoonaa litraa. 19

20 Energian ja veden käyttö Energian ja veden käytössä tuotettua litraa kohti ei tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen. Itse maalituotanto ei ole erityisen energiaintensiivistä, vaan suurin osa käytetystä energiasta kuluu rakennusten lämmittämiseen ja ilmanvaihtoon. Liuotepäästöt Tuotannon liuotepäästöt ovat alle 0,4 % käytetystä liuotemäärästä. Vertailun vuoksi pelkästään autoliikenteen aiheuttamat VOC-päästöt pääkaupunkiseudulla olivat Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) mukaan noin tn vuonna 2005, joten Tikkurilan tuotannon päästöt olivat vain vajaat 2 % (50 tn) tästä. Liuotepäästöjen kokonaismäärä nousi hieman, lähinnä päästöjen käsittelylaitteen pitkien huoltoseisokkien takia. Loppuvuodesta suoritetuissa mittauksissa katalyyttisen puhdistuslaitoksen tehokkuuden havaittiin laskeneen alle ympäristöluvan edellyttämän 94 %:n. Katalyyttikennostot vaihdetaan vuoden 2007 aikana. Jätevedet Jätevedet johdetaan oman esikäsittelyn jälkeen Vantaan kaupungin viemäriin ja Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon puhdistettaviksi. Teollisuusjätevesien määrä on vain noin 10 m 3 päivässä. Jäteveden esikäsittely on toiminut pääosin moitteitta. Sekä lupaehtojen kannalta kriittinen sinkkimäärä että muutkin kuormitusluvut ovat nyt selvästi teollisuusjätevesiluvassa määritettyjen raja-arvojen alapuolella. Keväällä 2006 osoittautui, että kaupungin viemärissä ja puhdistuslaitoksella esiintyneet äkilliset korkeat liuotepitoisuudet olivat ilmeisesti lähtöisin Tikkurilan toiminnasta. Tutkimuksissa selvisi, että pesuliuotteiden sekoittuminen pesuvesiin oli joissakin valmistus- ja täyttöpisteissä mahdollista. Jatkossa erityisen tärkeää on varmistaa, että liuotetta ei vastaisuudessa enää pääse teollisuusjäteveden joukkoon. Ongelman luotettava ratkaiseminen on yksi vuoden 2007 avainhankkeista. Tuotannon materiaalihukka Materiaalihukan vähentämistavoitteita ei vuonna 2006 saavutettu. Erityisesti Coatingsin tehtaiden jätemäärien vähentämiseen panostetaan tänä vuonna. Yleistavoitteeksi on määritelty materiaalihukan 10 %:n vähennys. 20

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 1 (30) YRITYSVASTUURAPORTTI 20144 Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Asiakkaamme ovat tuotteillammee suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta.

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

Sandvik Rammer on edelläkävijä s. 4 Solmasterin tuotteet tutuiksi Pintaväri-myymälöissä s. 8

Sandvik Rammer on edelläkävijä s. 4 Solmasterin tuotteet tutuiksi Pintaväri-myymälöissä s. 8 Solmaster Oy:n asiakaslehti 1/2007 Sandvik Rammer on edelläkävijä s. 4 Solmasterin tuotteet tutuiksi Pintaväri-myymälöissä s. 8 UUSI KOTIMAINEN SARJA PUHDISTUKSEEN Enää eivät puhdistusaineet tästä parane

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot