Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti"

Transkriptio

1

2 Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon vuoden 2007 ajantasaistetut tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu, että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 761/2001 vaatimukset. DNV Certification Oy/Ab 2

3 Sisällysluettelo Ympäristöselonteon vahvistamispäätös 2 Sisällysluettelo 3 Raportin sisällöstä 4 Toimitusketjun johtajan katsaus 5 Kauneutta ja suojaa pinnoille jo lähes 150 vuotta 7 Elinkaarianalyysi tuotteen kokonaisvaikutusten mittarina 7 Toimitusketju osana yhteiskuntavastuullisuutta 8 Raaka-aineiden valmistus ja hankinta 8 Tuotekehitys määrittelee perusasiat 8 Maalien tuotanto ja varastointi 9 Tuotteiden käyttövaihe 9 REACH varmistaa tietojen saannin 9 Vastuu tuotteiden turvallisuudesta 9 Yhteiskuntavastuuta ohjaavat periaatteet ja johtamisjärjestelmät 10 Tikkurilan tapa toimia 10 Tikkurila vaikuttamassa 10 Tikkurilan yhteiskuntavastuupolitiikka 10 Henkilöstö 12 Henkilöstöpolitiikan periaatteet 12 Turvallisuuteen panostetaan jatkuvasti 12 Kansainväliset standardit ohjaavat parhaisiin käytäntöihin 13 Työtyytyväisyyttä mitataan kyselyillä 13 Omilla ideoilla lisää tehoa työhön 13 Työhyvinvointia kehitetään jatkuvasti 14 Maailman turvallisin maalitehdas CASE: UVITEC 2D -menetelmä mullistaa tasopintojen käsittelyn 15 CASE: Turvallisuuskeskusteluilla tapaturmia vastaan 16 Ympäristövastuu 17 Vuoden 2007 ympäristövastuun keskeisiä tapahtumia 17 Vantaan tuotantolaitokset 18 Lainsäädännön ja lupien muutokset 18 Välittömät ympäristökustannukset 19 Ongelmajätteet ja materiaalihukka 19 Muut jätteet 19 Jätevedet 19 Liuotepäästöt 20 Hajupäästöt Finnresin-tehtaalta 20 Energian ja veden käyttö 20 Tikkurila maalaa maailmaa 22 CASE: Great Idea! edistää osallistavaa yrityskulttuuria 23 Kansainvälinen vastuullisuus 24 Sertifioitua toimintaa 24 Konsernin henkilöstökysely 24 Verkostot työn tukena 24 CASE: Kauneimmat virolaiskodit palkitaan 25 CASE: Malte-projekti tarjosi suuria haasteita 26 Yhteiskuntavastuuasioita koskevat kyselyt 27 3

4 Yhteiskuntavastuun raportti Raportin sisällöstä Tämä raportti kuvaa Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan toimintaa ja kehitystä Tikkurilan yhteiskuntavastuuohjelman eri osa-alueiden osalta. Sivuilla kerrotaan myös konsernin ulkomaisten yksiköiden toiminnasta tunnuslukujen ja caseesimerkkien avulla. Tulevaisuudessa raportointia kehitetään enemmän koko Tikkurila-konsernin kattavaksi. Raportti sisältää myös Vantaan toimipaikan EMAS-järjestelmän mukaisen ajantasaistamisen vuodelta Raportin sivut on todennettu DNV-sertifioinnin toimesta, ja ne muodostavat em. EMAS-ympäristöselonteon päivityksen. Muilta osin raportti noudattaa soveltaen kansainvälisen GRIohjeistuksen (Global Reporting Initiative G3) suosituksia yritysten yhteiskuntavastuun raportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Seuraava Tikkurilan Vantaan toimipaikan EMAS-asetuksen mukainen ympäristöselonteko julkaistaan vuoden 2009 toukokuun loppuun mennessä. Raportissa esitetyt tunnusluvut perustuvat yhtiön sisäiseen laskentaan. Vantaan toimipaikan kuten muidenkaan konsernin yksittäisten toimipaikkojen taloudellisia lukuja ei esitetä. Luvut sisältyvät koko Tikkurila-konsernin tulokseen, josta kerrotaan jäljempänä. Tikkurilan ympäristövastuun tunnusluvut sisältyvät emoyhtiö Kemira Oyj:n vuosittain julkaisemaan ympäristöraporttiin. Raportti on ladattavissa osoitteessa com/group/suomeksi/yritysvastuu/ymparistovastuu 4

5 Toimitusketjun johtajan katsaus Tikkurila-konsernin toimitusketjun (Supply Chain) perustehtävänä on jalostaa tuotekehityksen määrittelemistä raakaaineista tuotteita asiakkaille. Toimitusketjun tärkein tehtävä on pitää asiakkaat tyytyväisinä korkealaatuisilla tuotteilla sekä oikeamääräisellä ja oikea-aikaisella saannolla. Tikkurilan toimitusketjuun sisältyvät kysynnän ennustaminen, raaka-aineiden hankkiminen, valmistustoiminnot ja logistiikka. Toimitusketjuajattelun merkittävin ero perinteiseen organisoitumiseen on kokonaisoptimointi, jonka avulla lisätään mm. ekotehokkuutta. Yritysten yhteiskuntavastuun merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa. Tämä on nähtävissä mm. kasvavana huolena ympäristön tilasta ja lisääntyneenä kiinnostuksena seurata yrityksen kokonaisvaltaista toimintaa. Vastuullinen toiminta edellyttää eri sidosryhmien tarpeiden aitoa huomioon ottamista. Olemme kouluttaneet yhteistyökumppaneitamme toimimaan vastuullisesti. Yhteiskuntavastuu edellyttää meiltä avoimuutta myös sellaisissa asioissa, jotka eivät ole edullisia meille. Vastuullinen yritys hoitaa yhteiskuntavastuunsa raaka-ainelähteeltä aina kierrätykseen asti. Tämä on erittäin haasteellinen tehtävä globaalissa toimintaympäristössä mutta toteutettavissa. Tällainen toiminta edellyttää meiltä korkeaa etiikkaa myös sellaisissa maissa, joissa sellainen ei ole vallitseva tapa. On luonnollista, että vastuullinen toiminta vaikuttaa kustannusrakenteeseemme. Uskon kuitenkin, että se on ainoa oikea tapa toimia kehittyvissä maissa. Toiminnan tehokkuus on osa yhteiskuntavastuuta. Ensinnäkin se on merkki siitä, että yritys nauttii sidosryhmiensä luottamusta, ja toiseksi tavoitteellinen ja menestyvä liiketoiminta luo toiminnalle jatkuvuutta, mikä puolestaan takaa yhteiskunnalle verotuloja ja sen jäsenille työnsaantimahdollisuuksia. Kannattavan liiketoiminnan yhtenä perusajatuksena on tuottaa tuotteita ja palveluita tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa raaka-aineiden tehokasta hyödyntämistä tuotantoympäristössä sekä optimoitua kokonaislogistiikkaa. Sillä tavoin edesautamme ympäristökuormituksen pienenemistä. Seuraamme tuottavuutta ja raaka-aineiden hyötysuhdetta säännöllisesti. Tikkurilassa kehitys on viime vuosina ollut hyvä, ja uusia innovaatioita hyödynnetään jatkuvasti. Innovaatio ei aina tarkoita automaation lisäämistä vaan myös kriittisyyttä vallitsevaa toimintatapaa kohtaan. Varastojen nopealla kierrolla varmistetaan, että tuotteet eivät pääse vanhenemaan ja joudu sen vuoksi hävitettäviksi. Toinen tärkeä seikka on varastotoimintojen optimointi, jolloin esimerkiksi kylmissä olosuhteissa säästetään energiaa. Korkea laatu ja toiminnan kriittinen tarkastelu takaavat sen, että asiakas saa korkealaatuisia tuotteita ja mahdolliset virheet havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myös tuotekehitys on merkittävässä roolissa ympäristöasioiden hoidossa. Toimitusketju valmistaa tai valmistuttaa tuotteensa tuotekehityksen spesifikaatioiden perusteella. Tuotekehityksen kanssa onkin luotu yhteinen toimintamalli, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä ekotehokkuutta. Toimintatapa on ollut käynnissä reilun vuoden, ja tulokset ovat rohkaisevia. Työturvallisuus on myös keskeisessä asemassa toimitusketjussa. Merkittävin osa Tikkurila-konsernin työntekijöistä työskentelee toimitusketjun palveluksessa. Turvallisella työympäristöllä ja toiminnan tehokkuudella näyttäisi olevan varsin voimakas korrelaatio. Turvallisuuden parantamiseen on panostettu viime vuosina merkittävästi esimerkiksi Vantaan toimipaikalla. Keskeisin haaste on edelleen oman henkilökohtaisen vastuun ymmärtäminen. Panostus on alkanut tuottaa myös tuloksia. Tapaturmataajuus (LTA1) oli Vantaan toimipaikalla 11,8 kun se edellisenä vuonna oli 22. Koko konsernin LTA1 oli 6,9 ja edellisenä vuonna 8,2. Maailman turvallisin maalitehdas -tavoitteeseen (LTA1 < 2) on vielä matkaa. Tavoite on haasteellinen mutta toteutettavissa viimeistään vuonna Huolimatta positiivisesta kehityksestä meidän on tunnistettava vastuumme vieläkin paremmin. Meillä on vielä paljon tehtävää niin ekotehokkuudessa kuin toiminnan kehittämisessä. Petri Miettinen Toimitusketjun johtaja Tikkurila-konserni 5

6 6 Vastuullinen johtaminen

7 Kauneutta ja suojaa pinnoille jo lähes 150 vuotta Vuonna 1862 perustettu Tikkurila kehittää, markkinoi ja tuottaa maaleja yksityisille kuluttajille ja ammattilaisille sekä teollisuudelle. Kauppa- ja rakennusmaaleja tehdään Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Venäjällä, Puolassa, Saksassa ja Ukrainassa. Teollisuusmaalien valmistusta on Suomen ohella Puolassa ja Venäjällä. Tikkurilalla on lisäksi myyntiyhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Venäjällä, Kazakstanissa, Tšekin tasavallassa, Romaniassa, Valko-Venäjällä ja Kiinassa. Tikkurila-konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaan toimipaikan yhteydessä. Suurimmat tuotantoyksiköt sijaitsevat Vantaalla ja Pietarissa kummankin vuosituotanto on runsaat 60 milj. litraa. Tikkurila on osa Kemira Oyj:tä, jonka maaliliiketoiminnasta se vastaa nimellä Kemira Coatings. Tikkurila-konsernin kauppa- ja rakennusmaaliliiketoiminnasta vastaa Tikkurila Deco, jonka osuus myynnistä on noin 80 %. Teollisuusmaaliliiketoiminnasta vastaa Tikkurila Industrial Coatings noin 20 %:n osuudella myynnistä. Vuonna 2007 Tikkurila-konsernin liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 625,2 milj. euroa. Myynnin kehitys oli hyvä kaikilla markkina-alueilla, erityisesti Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Orgaaninen kasvu oli 9 %. Lisäksi liikevaihtoa kasvattivat huhtikuussa 2007 toteutunut kahden venäläisen teollisuusmaaliyhtiön yritysosto ja Pekingissä sijaitsevan myyntiyhtiön toiminnan käynnistyminen toukokuussa. Koko vuoden liikevoitto oli 73,1 milj. euroa (72,1 milj. euroa vuonna 2006). Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä kasvoi 15 % ja oli 64,3 milj. euroa (55,7 milj. euroa). Liikevoittoprosentti nousi 9,9 %:sta 10,3 %:in. Raportointivuonna liikevaihdosta noin 80 % tuli Suomen ulkopuolelta. Lisää tietoa taloudellisesta tuloksesta on löydettävissä osoitteesta -> sijoittajat. Tikkurila-konsernin henkilöstön määrä raportointikaudella kasvoi, ja oli vuoden lopussa noin henkeä. Vantaalla työskentelee noin 940 henkeä, joten 75 % konsernin henkilöstöstä tekee työtään Suomen ulkopuolella. Tikkurila Oy:n tytäryhtiöt Tikkurila Paints Oy ja Tikkurila Coatings Oy sulautuivat emoyhtiöönsä Fuusio ei vaikuta henkilöstön asemaan tai työehtoihin, mutta selkeyttää Tikkurila-konsernin juridista rakennetta ja Suomen toimintoja. Elinkaarianalyysi tuotteen kokonaisvaikutusten mittarina Tikkurilan liiketoiminnan vaikutusta vastuullisuuden näkökulmasta voidaan tarkastella esimerkiksi tuotteiden elinkaarianalyysin avulla. Elinkaarella tarkoitetaan tuotteen koko tuotanto- ja käyttöhistoriaa kehdosta hautaan. Elinkaari alkaa luonnosta saatavista raaka-aineista ja energiasta, jatkuu tuotteen valmistuksella ja käyttövaiheella päättyen käytetyn tuotteen tai sen ainesosien hylkäämiseen. Maalin elinkaari voidaan jakaa seuraviin osa-alueisiin: A. Tuotekehitys tuotteiden ja palvelujen suunnittelu ja kehittäminen B. Toimitusketju raaka-aineiden valmistus ja hankinta maalien valmistus, varastointi ja toimitus asiakkaille C. Maalien käyttö maalien levitys käyttökohteessa maalatun kohteen hävitys elinkaaren lopussa. Maalin elinkaari on sidoksissa maalattavan alustan ja rakenteen elinkaareen. Kokonaisuuden kannalta on kysymys kohteen käyttöiän pidentämisestä: mitä pidempään maalattu esine tai muu kohde kestää ja mitä harvemmin sen pintaa tarvitsee maalata, sitä vähemmän kulutetaan resursseja. Optimaaliseen tulokseen pyrkiminen asettaa vaatimuksia myös maalin käyttäjälle, sillä oikean tuotteen valinta ja vastuullinen käyttö vähentävät maalin ja maalattavan kohteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Lisätäkseen loppukäyttäjien tietoja oikeasta maalien käytöstä Tikkurila julkaisee etiketin, tuoteselosteen ja käyttöturvallisuustiedotteen lisäksi myös paljon ohjeita tuotteiden valintaan ja käyttöön sekä kaupoissa jaettavaksi että kotisivuillaan. Eri sidosryhmien tarpeiden tunnistamiseksi on tehty sidosryhmäkartoitus, jonka keskeisiä tuloksia esiteltiin viime vuoden yhteiskuntavastuuraportissa. Raportti on ladattavissa osoitteesta 7

8 Vastuullinen johtaminen Toimitusketju osana yhteiskuntavastuullisuutta Toimitusketjutoiminnon tavoitteena on kehittää koko Tikkurilan toimintaa ja asiakaspalvelua siten, että kaikkien ostojen sekä tuotannon ja logistiikan prosesseja ohjataan aikaisempaa tehokkaammin yhtenäisinä materiaali- ja rahavirtoina. Samalla halutaan parantaa toiminnan seurantamahdollisuutta läpi koko toimitusketjun. Raaka-aineiden valmistus ja hankinta Maalin raaka-aineiden valmistuksessa on oleellista tarvittavien resurssien (materiaali, energia yms.) kulutus sekä tuotannon välittömät ympäristövaikutukset (päästöt, jätteet yms.) tuotelitraa kohti. Kullakin raaka-aineella on vastuuhenkilö sekä ostossa että tuotekehityksessä. Entistä läheisempi yhteistyö tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä raaka-ainetoimittajien kanssa parantaa tehokkuutta raaka-aineiden ja toimittajien valinnoissa, laatuja kustannustietoisuudessa sekä logistiikassa. Useille raaka-aineille ei ole korvaavia vaihtoehtoja mutta valitsemalla vastuullinen toimittaja voidaan usein vaikuttaa tuotteen elinkaaren aikaiseen resurssien kulutukseen. Arvioinnin kannalta merkityksellisiä asioita ovat mm. lähtöaineiden riittävyys luonnossa ja näiden uusiutuvuus, lähtöaineiden hyödyntämisen ja maalien raaka-aineiden valmistuksen ja kuljetuksen aiheuttamat päästöt sekä energian, veden yms. resurssien käyttö. Mikään maaleissa laajemmin käytetty yhdiste ei kuitenkaan ole merkityksellinen resurssien riittävyyden kannalta. Vuonna 2006 Tikkurila-konsernin osto, tuotanto ja logistiikka yhdistettiin toimitusketjuksi (Supply Chain). Myöhemmin siihen liitettiin vielä kysynnän ja raaka-ainetarpeiden suunnittelu ja ennustaminen (Demand Supply Planning). Toimitusketjun perustaminen onkin osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Tuotteiden saatavuus on parantunut huolimatta kasvaneesta kysynnästä ja pääoman kierto tehostunut oleellisesti. Samalla on saavutettu kustannussäästöjä ja parannettu tuottavuutta. Tuotekehitys määrittelee perusasiat Raaka-aineiden ja tarvikkeiden valinta määräytyy tuotteelta vaadittavien ominaisuuksien perusteella, ja tämän valinnan tekee tuotekehitys asiakkailta ja myynniltä saamiensa reunaehtojen ja haasteiden puitteissa. Seuraavissa elinkaaren vai- 8

9 heissa toimitusketjun eri osaprosessien merkitys on ratkaiseva ja perusperiaatteet voidaan kuvata viereisellä sivulla olevan taulukon mukaisesti. Tuotekehityksen merkitystä vastuullisuuden näkökulmasta ei voi liioitella: sen avulla voidaan vastata niin tulevaisuuden lainsäädännöllisiin haasteisiin kuin aktiivisesti parantaa tuotteiden ympäristö- ja käyttäjäystävällisyyttä. Maalien tuotanto ja varastointi Maalin tuotannon ja varastoinnin aiheuttamaa ympäristökuormitusta seurataan Tikkurilan Vantaan toimipaikan omien mittarien kautta. Tärkeimmät näistä löytyvät raportin ympäristövastuusivuilta (17 20). Tuotteiden käyttövaihe Tuotteiden vastuulliseen käyttöön liittyvä neuvonta, suositukset yms. ohjaus toteutuvat turvallisuusinformaation, myynnin, markkinointiviestinnän ja neuvonnan avulla. Tosiasiallisesti tällaista markkinointiviestintää harjoittaa koko organisaatio omien sidosryhmiensä kautta. Maalituotteiden käyttöön liittyvistä ympäristövaikutuksista tärkeimpänä pidetään haihtuvien liuotteiden (VOCpäästöjen) aiheuttamaa otsonimuodostuksen lisääntymistä alailmakehässä. Kyse ei siten ole kasvihuonekaasuista tai ilmastonmuutoksen edistämisestä. VOC-päästöjä lukuun ottamatta maalituotteiden käytön vaikutus ekosysteemiin on hyvin vähäinen, joten tämä huomioon ottaen vesiohenteista vaihtoehtoa voidaan lähes aina pitää ekologisesti suositeltavampana kuin liuoteohenteista. Tikkurilan tuotteiden käytön osuus ihmisen toiminnan aiheuttamista VOC-päästöistä Suomessa on 3 4 %, joten asia on niin merkittävä, että liuotepitoisten maalien korvaaminen vesiohenteisilla, niukkaliuotteisilla ja liuotteettomilla tuotteilla onkin ollut yksi yhtiön tuotekehityksen päätavoitteista jo vuosien ajan. Yleisin maalipakkausmateriaali Tikkurilassa on pelti; muovipakkauksia käytetään varsin vähän. Metallipakkausten keruujärjestelmä on toiminut Suomessa Mepak-Kierrätys Oy:n organisoimana vuoden 2000 alusta, ja keruu on onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Tikkurila osallistuu aktiivisesti ko. pakkausmateriaalien hyödyntämisjärjestelmän kehittämiseen. Tikkurila antaa perusohjeet maalausjätteiden käsittelystä sekä ammattikäyttäjille että kuluttajille. Jätehuolto on Suomessa hyvin järjestetty, joten maalausjätteet eivät merkittävästi kuormita ympäristöä. REACH varmistaa tietojen saannin Kirjainyhdistelmää REACH käytetään Euroopan unionin uudesta kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevasta asetuksesta, joka astui voimaan REACHin mukaiset menettelyt tulevat voimaan vaiheittain 11 vuoden kuluessa. REACH muodostuu sanoista Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja luvanvaraisuus). Aineen rekisteröinnin suorittaa se yritys, joka valmistaa tai maahantuo EU-alueelle kyseistä ainetta yli tonnin vuodessa. Seoksia, kuten maaleja, ei tarvitse sellaisenaan rekisteröidä. Maalissa saa kuitenkin käyttää vain sellaisia aineita, jotka niiden valmistajat tai maahantuojat ovat rekisteröineet. Maalinvalmistaja on siis jatkokäyttäjä. Jatkossakin tiedot käytettävien kemikaalien turvallisesta käytöstä kulkevat aineiden valmistajilta maalien valmistajille ja edelleen käyttäjille käyttöturvallisuustiedotteen muodossa. Siihen lisätään uusia tietoja, joissa kuvataan tarvittaessa entistä tarkemmin aineen turvallista käyttötapaa. Lisätietoja: Vastuu tuotteiden turvallisuudesta Tikkurilan liiketoiminta lähtee periaatteesta, jonka mukaan asiakkaiden, loppukäyttäjien, ympäristön ja oman henkilöstön turvallisuus on varmistettava. Tärkeimpänä keinona on uusien tuotteiden kehittäminen ja nykyisten uudistaminen, mistä esimerkkinä ovat liuoteohenteisten tuotteiden tilalle kehitetyt vesiohenteiset, niukkaliuotteiset ja liuotteettomat vaihtoehdot. Kuluttajia ohjataan lisäksi erilaisin keinoin suosimaan tällaisia tuotteita. Turvallisuustoimintaa säätelee myös REACH, EU:n uusi kemikaaliasetus. Vastatakseen REACHin asettamiin vaatimuksiin Tikkurila perusti vuonna 2007 työryhmän (REACH Task Force), jonka tehtävänä on yhtiön sisäisten tietojen ja toimenpiteiden koordinointi. Vantaan toimipaikalla kerätään keskitetysti tietoa kaikista konsernin käyttämistä raaka-aineista. 9

10 Vastuullinen johtaminen Yhteiskuntavastuuta ohjaavat periaatteet ja johtamisjärjestelmät Tikkurilan tapa toimia Tikkurila noudattaa liiketoiminnassaan Kemira Oyj:n liiketapaperiaatteita, jotka puolestaan noudattavat OECD:n suosituksia monikansallisille yhtiöille. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Tikkurila on sitoutunut toimimaan eettisesti ja noudattamaan lakeja kaikissa toiminnoissa ja kaikissa maissa, joissa sillä on toimintaa. Yhtiö edellyttää vastaavaa sitoutumista myös liikekumppaneiltaan. Liiketoimintayksiköiden johto ja esimiehet kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että henkilöstö tuntee ja ymmärtää liiketapaperiaatteiden vaatimukset. Esimiesten tulee myös valvoa periaatteiden noudattamista ja toimia itse hyvänä esimerkkinä. Vantaan toimipaikka on sitoutunut myös kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Lisätietoja ohjelman sisällöstä on saatavissa osoitteessa www. chemind.fi. Tikkurilan yhteiskuntavastuuohjelman tulee heijastua käytännön toimintoihin kaikilla konsernin toimipaikoilla. Periaatteiden toteutumista Vantaan toimipaikalla valvotaan säännöllisillä auditointimenettelyillä. Tikkurila vaikuttamassa Tikkurila on jäsenenä organisaatioissa, joiden tehtäviin kuuluu edunvalvonnan ohella myös seurata toimialan ympäristötehokkuutta, turvallisuutta, lainsäädännön vaatimusten toteutumista ja vastuullista liiketapaa. Näitä ovat mm. Kemianteollisuus ry, Väriteollisuusyhdistys ry ja Euroopan maaliteollisuuden kattojärjestö CEPE. Konsernin edustajat toimivat näiden organisaatioiden erilaisissa hallinto- ja yhteistyöelimissä. Tikkurilan oma yhteiskuntavastuupolitiikka on määritelty seuraavasti: Missio Kehittää ja tuottaa tuotteita ja palveluja siten, että niitä voidaan koko elinkaaren ajan käyttää sosiaalisesti, eettisesti ja ympäristönsuojelullisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Visio Olla turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioissa maaliteollisuuden johtava yritys. Strategia Vuotuisiin toimintasuunnitelmiin, tavoitteisiin ja tulosten analysointiin perustuva johtamisjärjestelmä. Toiminnan käytännön linjaamiseksi politiikasta on johdettu neljä yhteiskuntavastuuta ohjaavaa periaatetta: A. B. C. D. Tuotteiden tulee olla turvallisia ihmiselle ja ympäristölle. Tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämisen tavoitteena on parantaa ekotehokkuutta eli tuotantopanosten ja resurssien säästeliästä käyttöä. Hyvin hoidetut ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat vaikuttavat positiivisesti yhtiön taloudelliseen tulokseen. Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus ovat perusedellytyksiä yrityksen menestykselle. Linjausten tarkempi kuvaus löytyy Tikkurilan verkkosivuilta osoitteesta Tikkurila_Oy_Vantaa_yhteiskuntavastuuohjelma.pdf 10

11 Sosiaalinen vastuu 11

12 Sosiaalinen vastuu Henkilöstö Vuonna 2007 Tikkurilan Vantaan toimipaikka oli työpaikka noin 940 hengelle, joista 47,7 % oli työntekijöitä, 51,5 % toimihenkilöitä ja 0,8 % yhtiön johtoon kuuluvia. Miesten keski-ikä oli 41,7 ja naisten 42,1 vuotta. Toimipaikka on myös monikulttuurinen, sillä vuonna 2007 sen henkilöstössä oli edustettuna 17 eri kansallisuutta. Henkilöstön työsuhteet ovat pitkäaikaisia. Työssäolovuosia on keskimäärin 13,1 vuotta (toimihenkilöillä 14,1 vuotta ja työntekijöillä 12,0 vuotta). Toimipaikan henkilöstöstä noin 69 % kuuluu ammattiliittoihin. Henkilöstöryhmillä on myös edustajat Vantaan toimipaikan johtoryhmässä. Henkilöstöpolitiikan periaatteet Tikkurila kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä lakeja ja sopimuksia kuten YK:n Ihmisoikeuksien julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän oikeuksia koskevaa julistusta. Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti työnsaannissa ja työskentelyolosuhteissa rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä tai kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästä riippumatta. Häirintä tai muu sopimaton käyttäytyminen työpaikalla ei ole sallittua. Ammatillinen järjestäytyminen ja muu yhdistymisvapaus on jokaisen Tikkurilan työntekijän henkilökohtainen oikeus. Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti vuosina Vantaan toimipaikalla seurataan ja edistetään tasa-arvon kehittymistä erityisesti seuraavilla alueilla: rekrytointi, henkilöstön ja työn kehittäminen, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä sukupuoliselta häirinnältä suojaaminen. Lisäksi seurataan ja kehitetään palkkausjärjestelmien toimivuutta tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen palkanmuodostuksen periaatteen pohjalta. Turvallisuuteen panostetaan jatkuvasti Henkilöstön turvallisuuden jatkuva parantaminen on yksi Tikkurilan avaintavoitteista. Tikkurilan Vantaan toimipaikan TM ohjelma (Turvallisin Maalitehdas 2012) ohjaa henkilöstön turvallisuuden parantamista. Turvallisuuskulttuurin parantaminen on yksi keskeisimmistä työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Työturvallisuuden tasoa ja kehittymistä mitataan teollisuudessa yleisesti tapaturmataajuudella LTA1 (vähintään päivän poissaolon aiheuttaneita tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti). Näin mitattuna saavutettiin vuonna 2007 merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna: LTA1-taajuus putosi 22: sta 11,8:aan eli lähes puolella. Luku on Tikkurilan Vantaan toimipaikan alhaisin siitä lähtien, kun tapaturmataajuutta on 1970-luvulla alettu seurata. Merkittävimpiä tähän positiiviseen kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä olivat mm: johdon aktiivinen ote ja näkyvä kiinnostus turvallisuusasioihin turvallisuuskeskustelujen ja turvallisuusilmoitusten määrän merkittävä kasvu tapaturmien ja vaarallisimpien läheltä piti -tapausten avoin analysointi tehostettu turvallisuuskoulutus aktiivinen ja avoin turvallisuusviestintä. Myös riskianalyysien jatkotoimien toteutus näkyi tuloksissa. Vuoden 2008 tavoitteena on saada LTA1-luku alle 8:n, mikä käytännössä tarkoittaa, että tapaturmien määrän pitää olla alle 12, kun niitä vuonna 2007 oli 18 kpl. Kansainväliset standardit ohjaavat parhaisiin käytäntöihin Turvallisuuden parantaminen edellyttää systemaattista ja suunnitelmallista toimintaa. Tätä varten on kehitetty erilaisia standardoituja menettelytapoja, kuten työterveys- ja työtur- 12

13 vallisuusasioissa OHSAS standardi. Marraskuussa 2007 Tikkurilan Vantaan toimipaikalle myönnettiin tämän standardin mukainen sertifikaatti. Standardin mukaiset menettelytavat sisällytettynä Tikkurilan toimintajärjestelmäkokonaisuuteen muodostavat perustan turvallisuuskulttuurin ja -käytäntöjen kehittämiselle Vantaan toimipaikalla. Tikkurila-konsernissa OHSAS-sertifikaatti on toinen, sillä Puolassa Dębicassa toimiva Tikkurila Polska S.A. sai ko. sertifikaatin työturvallisuus- ja työterveystoiminnalleen jo syksyllä jälkeen sovittujen toimenpiteiden seurauksena oli tapahtunut positiivista kehitystä. Tikkurila tukee henkilöstönsä työssä kehittymistä järjestämällä erilaisia koulutuksia ja osallistumalla henkilökunnan omaehtoisen opiskelun kustannuksiin. Koko Vantaan toimipaikkaa koskeva kehityshanke Tikkurilalaiset osaajat käynnistettiin keväällä Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöstön kuvaa omasta työstään ja sen merkityksellisyydestä, lisätä henkilökohtaista vastuunottoa työssä sekä kiinnittää huomiota työhyvinvointiin. Hanke päättyy vuoden 2008 aikana. Työtyytyväisyyttä mitataan kyselyillä Henkilöstön tyytyväisyyttä omaan työhönsä ja Tikkurila-konserniin seurataan henkilöstökyselyiden avulla. Toukokuussa 2007 tehty kysely käsitti kaikki konsrnin toimipaikat. (Toukokuussa 2008 tehdyn kyselyn tulokset eivät ole vielä tiedossa.) Vantaan toimipaikan selvimmät yhteiset vahvuudet olivat työnantajakuvan lisäksi koulutusmahdollisuudet ja työskentelyedellytykset. Myös esimiestyö ja päätöksenteon demokraattisuus saivat erittäin positiivista palautetta. Kehittämistä on edelleen työn haastavuudessa ja mielenkiintoisuudessa, henkilökohtaisessa vastuunotossa työstä ja työn stressaavuudessa. Kyselyn tulokset käsiteltiin osastokohtaisesti, ja niiden perusteella laadittiin osastokohtaiset toimintasuunnitelmat seuraavalle raportointikaudelle. Aikaisemmat osastokohtaiset toimenpiteet ovat tuottaneet hyvää tulosta, sillä 60,2 % kyselyyn vastanneista henkilöistä koki, että edellisten kyselyjen Omilla ideoilla lisää tehoa työhön Työhyvinvointiin vaikuttaa myös jokaisen mahdollisuus osallistua oman ja koko yhtiön toiminnan kehittämiseen. Tikkurilan Vantaan toimipaikalla järjestettiin vuonna 2007 ideointikampanja, jonka tarkoituksena oli kerätä ideapankkiin ehdotuksia oman työympäristön tai työtehtävien parantamiseksi. Ideoita saatiin aina pienistä arkipäivää helpottavista nikseistä koulutukseen ja yrityskuvan tukemiseen saakka. Kemira järjesti koko konsernin kattavan innovaatiokilpailun lisäämään henkilöstön osallistumista ja auttamaan sitä menestymään kansainvälisessä kilpailussa. Parhaan innovaation tekijät palkittiin tuntuvalla rahasummalla kseäkuussa Työhyvinvointia kehitetään jatkuvasti Tikkurilan Vantaan toimipaikan oma työterveyshuolto tekee 13

14 Sosiaalinen vastuu jatkuvasti työhyvinvointia tukevia käytännön toimia. Näitä ovat mm. vapaaehtoiset ja lakisääteiset terveystarkastukset, koulutus sekä työterveyshuollon yhteistyö eri osastojen sekä työryhmien kanssa. Koulutuksessa tärkeimpänä osa-alueena oli työergonomia vuonna Koulutusta järjestettiin noin sadalle siivouksen ja kunnossapidon henkilölle. Työterveyshuollon kautta hallinnoidaan myös Tikkurilan ulkopuolista, työkykyä ylläpitävää kuntoutusta. Vantaan toimipaikalla otettiin käyttöön uusi päihteettömyysohjelma vuodenvaihteessa 2006/2007. Vastaavaa kirjallista ohjelmaa ei aikaisemmin ollut, joskin käytännössä toimintamalleja on toteutettu jo pitemmän aikaa. Ohjelma on osa Tikkurilan aktiivista työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa. Syksyllä otettiin käyttöön Kemiran mallin mukaan uusi työhyvinvoinnin työkalu, joka tarjoaa jokaiselle tietoa omasta työ- ja toimintakyvystä sekä kartoittaa terveyteen liittyviä riskitekijöitä. Vapaaehtoisuuteen perustuva voimavara- ja diabeteskysely toteutettiin osassa Vantaan toimipaikkaa loppuvuodesta 2007, ja kartoitus jatkui vuonna Kartoituksesta vastaa ulkopuolinen konsulttiyritys. Maailman turvallisin maalitehdas 2012 Ohjelmaan liittyviä hankkeita toteutettiin aktiivisesti tapaturmataajuuden putoaminen lähes puoleen vuoden 2007 aikana on selkein osoitus toimenpiteiden vaikutuksesta. Turvallisuuskulttuuri ei kuitenkaan kehity itsestään vaan edellyttää jatkuvaa tukea ja kaikkien osapuolten todellista sitoutumista. Vuoden 2008 keskeisiksi työturvallisuushankkeiksi on sovittu seuraavat toimenpiteet: turvallisuuskeskustelujen ja ilmoitusten määrän lisääminen kannustamalla, palkitsemalla sekä entistä paremmalla seurannalla ja palautteenannolla täsmäkoulutuksen lisääminen pienryhmissä, joissa arvioidaan oman työn riskejä työolosuhteiden kehittäminen yhteistyössä henkilöstöosaston asiantuntijoiden ja työterveysaseman kanssa tekemällä perusteellisia työpaikkaselvityksiä ja työhygieenisiä mittauksia turvallisuuskampanjoilla vaikuttaminen, aiheina nosto töiden turvallisuus, liikkuminen pimeällä jne. 14

15 Case UVITEC 2D -menetelmä mullistaa tasopintojen käsittelyn Loppuvuodesta 2005 Tikkurila toi markkinoille kolmiulotteisille kappaleille tarkoitetun UVITEC 3D -menetelmän, jolla ultraviolettivalolla (UV) kovettuvia pintakäsittelyaineita kovetetaan hapettomassa tilassa. Uusin kehitystyön saavutus on UVITEC 2D -menetelmä, jolla UV-kovetus tehdään tasomaisille kappaleille käyttäen uudentyyppistä hapen syrjäyttämistekniikkaa ja UV-LED -valolähteitä. Tikkurila ja amerikkalainen Phoseon Technology ovat suunnitelleet ja toteuttaneet puolijohdetekniikkaan perustuvan UV-kovetuslaitteen ko. sovellukseen. Lisäksi Tikkurila on kehittänyt uuteen teknologiaan sopivat UVkovettuvat pintakäsittelyaineet. Kovetus ilman hapen läsnäoloa parantaa huomattavasti pinnan kestävyyttä. Uusi menetelmä soveltuu kaikille puumateriaaleille sekä lämpöherkille muovimateriaaleille. Menetelmän etuja ovat mm. UV-LED-valolähteiden hyvin pitkä kestoikä ja alhainen energiankulutus. Kovetuksen yhteydessä ei muodostu lainkaan otsonia. Koeajot asiakkaiden kanssa aloitettiin alkuvuodesta 2008, ja jo ensimmäiset testit teollisen mittakaavan UV-kovetuslaitteella ovat osoittaneet menetelmän toimivuuden. UVITEC 2D -menetelmä pääsi kesäkuussa 2008 jaetulle ensimmäiselle sijalle koko Kemira-konsernin kattavassa innovaatiokilpailussa. Vuoden 2007 parhaaksi valittavalta innovaatiolta edellytetään, että keksintö tukee liiketoimintastrategiaa, on ainutlaatuinen sekä patentoitavissa. Sen tulee olla myös nopeasti kaupallistettavissa. 15

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELONTEON KEHITYSMITTAREIDEN PÄIVITYSTIEDOT VUODELTA 2009

YMPÄRISTÖSELONTEON KEHITYSMITTAREIDEN PÄIVITYSTIEDOT VUODELTA 2009 1 (6) 2.3.21 YMPÄRISTÖSELONTEON KEHITYSMITTAREIDEN PÄIVITYSTIEDOT VUODELTA 29 Tikkurilan ympäristöasioiden kehitystä seurataan vuosittain monien eri mittarien avulla. Tässä dokumentissa on päivitetty edellisessä

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI Miksi Nokian Renkaat haluaa vastaanottaa verkkolaskuja? Mitä on tehty? Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj Basware e-invoicing Forum 24.10.2013 Nokian

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 27 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 26.7.27 1 Sisältö Kemiran huhti-kesäkuu Liiketoiminta-alueet huhti-kesäkuu Näkymät 26.7.27 2 Huhti-kesäkuu 27 Liikevaihto 753, (647,5) milj.

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia. Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto

Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia. Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto 27.2.2008 Tulospalkkiot Palkan ja palkkion ero Palkka tehdystä työstä periaate Palkkio saavutetuista

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

Muutos jatkuu. Timo Leppä, viestintäjohtaja , Lahden Seurahuone. Sijoittajasuhteet: Päivi Antola, puh.

Muutos jatkuu. Timo Leppä, viestintäjohtaja , Lahden Seurahuone. Sijoittajasuhteet: Päivi Antola, puh. Muutos jatkuu Timo Leppä, viestintäjohtaja 30.11.2005, Lahden Seurahuone Sijoittajasuhteet: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Nykytilanne Tavoite Kohti erinomaista kannattavuutta

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy Vastuullinen - Pelisäännöt Joinia Oy Näiden pelisääntöjen tehtävänä on ohjata Vastuullinen palvelun toimintaa, ylläpitoa sekä jatkokehitystä. Pelisääntöihin liittyvien ohjeistusten ja ehtojen tavoitteena

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO Munksjö Älykästä paperiteknologiaa Arvopaperin Rahapäivä Helsinki 15.9.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat ja liiketoiminta-alueet Taloudellinen kehitys ja taloudelliset

Lisätiedot