Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti"

Transkriptio

1

2 Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon vuoden 2007 ajantasaistetut tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu, että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 761/2001 vaatimukset. DNV Certification Oy/Ab 2

3 Sisällysluettelo Ympäristöselonteon vahvistamispäätös 2 Sisällysluettelo 3 Raportin sisällöstä 4 Toimitusketjun johtajan katsaus 5 Kauneutta ja suojaa pinnoille jo lähes 150 vuotta 7 Elinkaarianalyysi tuotteen kokonaisvaikutusten mittarina 7 Toimitusketju osana yhteiskuntavastuullisuutta 8 Raaka-aineiden valmistus ja hankinta 8 Tuotekehitys määrittelee perusasiat 8 Maalien tuotanto ja varastointi 9 Tuotteiden käyttövaihe 9 REACH varmistaa tietojen saannin 9 Vastuu tuotteiden turvallisuudesta 9 Yhteiskuntavastuuta ohjaavat periaatteet ja johtamisjärjestelmät 10 Tikkurilan tapa toimia 10 Tikkurila vaikuttamassa 10 Tikkurilan yhteiskuntavastuupolitiikka 10 Henkilöstö 12 Henkilöstöpolitiikan periaatteet 12 Turvallisuuteen panostetaan jatkuvasti 12 Kansainväliset standardit ohjaavat parhaisiin käytäntöihin 13 Työtyytyväisyyttä mitataan kyselyillä 13 Omilla ideoilla lisää tehoa työhön 13 Työhyvinvointia kehitetään jatkuvasti 14 Maailman turvallisin maalitehdas CASE: UVITEC 2D -menetelmä mullistaa tasopintojen käsittelyn 15 CASE: Turvallisuuskeskusteluilla tapaturmia vastaan 16 Ympäristövastuu 17 Vuoden 2007 ympäristövastuun keskeisiä tapahtumia 17 Vantaan tuotantolaitokset 18 Lainsäädännön ja lupien muutokset 18 Välittömät ympäristökustannukset 19 Ongelmajätteet ja materiaalihukka 19 Muut jätteet 19 Jätevedet 19 Liuotepäästöt 20 Hajupäästöt Finnresin-tehtaalta 20 Energian ja veden käyttö 20 Tikkurila maalaa maailmaa 22 CASE: Great Idea! edistää osallistavaa yrityskulttuuria 23 Kansainvälinen vastuullisuus 24 Sertifioitua toimintaa 24 Konsernin henkilöstökysely 24 Verkostot työn tukena 24 CASE: Kauneimmat virolaiskodit palkitaan 25 CASE: Malte-projekti tarjosi suuria haasteita 26 Yhteiskuntavastuuasioita koskevat kyselyt 27 3

4 Yhteiskuntavastuun raportti Raportin sisällöstä Tämä raportti kuvaa Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan toimintaa ja kehitystä Tikkurilan yhteiskuntavastuuohjelman eri osa-alueiden osalta. Sivuilla kerrotaan myös konsernin ulkomaisten yksiköiden toiminnasta tunnuslukujen ja caseesimerkkien avulla. Tulevaisuudessa raportointia kehitetään enemmän koko Tikkurila-konsernin kattavaksi. Raportti sisältää myös Vantaan toimipaikan EMAS-järjestelmän mukaisen ajantasaistamisen vuodelta Raportin sivut on todennettu DNV-sertifioinnin toimesta, ja ne muodostavat em. EMAS-ympäristöselonteon päivityksen. Muilta osin raportti noudattaa soveltaen kansainvälisen GRIohjeistuksen (Global Reporting Initiative G3) suosituksia yritysten yhteiskuntavastuun raportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Seuraava Tikkurilan Vantaan toimipaikan EMAS-asetuksen mukainen ympäristöselonteko julkaistaan vuoden 2009 toukokuun loppuun mennessä. Raportissa esitetyt tunnusluvut perustuvat yhtiön sisäiseen laskentaan. Vantaan toimipaikan kuten muidenkaan konsernin yksittäisten toimipaikkojen taloudellisia lukuja ei esitetä. Luvut sisältyvät koko Tikkurila-konsernin tulokseen, josta kerrotaan jäljempänä. Tikkurilan ympäristövastuun tunnusluvut sisältyvät emoyhtiö Kemira Oyj:n vuosittain julkaisemaan ympäristöraporttiin. Raportti on ladattavissa osoitteessa com/group/suomeksi/yritysvastuu/ymparistovastuu 4

5 Toimitusketjun johtajan katsaus Tikkurila-konsernin toimitusketjun (Supply Chain) perustehtävänä on jalostaa tuotekehityksen määrittelemistä raakaaineista tuotteita asiakkaille. Toimitusketjun tärkein tehtävä on pitää asiakkaat tyytyväisinä korkealaatuisilla tuotteilla sekä oikeamääräisellä ja oikea-aikaisella saannolla. Tikkurilan toimitusketjuun sisältyvät kysynnän ennustaminen, raaka-aineiden hankkiminen, valmistustoiminnot ja logistiikka. Toimitusketjuajattelun merkittävin ero perinteiseen organisoitumiseen on kokonaisoptimointi, jonka avulla lisätään mm. ekotehokkuutta. Yritysten yhteiskuntavastuun merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa. Tämä on nähtävissä mm. kasvavana huolena ympäristön tilasta ja lisääntyneenä kiinnostuksena seurata yrityksen kokonaisvaltaista toimintaa. Vastuullinen toiminta edellyttää eri sidosryhmien tarpeiden aitoa huomioon ottamista. Olemme kouluttaneet yhteistyökumppaneitamme toimimaan vastuullisesti. Yhteiskuntavastuu edellyttää meiltä avoimuutta myös sellaisissa asioissa, jotka eivät ole edullisia meille. Vastuullinen yritys hoitaa yhteiskuntavastuunsa raaka-ainelähteeltä aina kierrätykseen asti. Tämä on erittäin haasteellinen tehtävä globaalissa toimintaympäristössä mutta toteutettavissa. Tällainen toiminta edellyttää meiltä korkeaa etiikkaa myös sellaisissa maissa, joissa sellainen ei ole vallitseva tapa. On luonnollista, että vastuullinen toiminta vaikuttaa kustannusrakenteeseemme. Uskon kuitenkin, että se on ainoa oikea tapa toimia kehittyvissä maissa. Toiminnan tehokkuus on osa yhteiskuntavastuuta. Ensinnäkin se on merkki siitä, että yritys nauttii sidosryhmiensä luottamusta, ja toiseksi tavoitteellinen ja menestyvä liiketoiminta luo toiminnalle jatkuvuutta, mikä puolestaan takaa yhteiskunnalle verotuloja ja sen jäsenille työnsaantimahdollisuuksia. Kannattavan liiketoiminnan yhtenä perusajatuksena on tuottaa tuotteita ja palveluita tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa raaka-aineiden tehokasta hyödyntämistä tuotantoympäristössä sekä optimoitua kokonaislogistiikkaa. Sillä tavoin edesautamme ympäristökuormituksen pienenemistä. Seuraamme tuottavuutta ja raaka-aineiden hyötysuhdetta säännöllisesti. Tikkurilassa kehitys on viime vuosina ollut hyvä, ja uusia innovaatioita hyödynnetään jatkuvasti. Innovaatio ei aina tarkoita automaation lisäämistä vaan myös kriittisyyttä vallitsevaa toimintatapaa kohtaan. Varastojen nopealla kierrolla varmistetaan, että tuotteet eivät pääse vanhenemaan ja joudu sen vuoksi hävitettäviksi. Toinen tärkeä seikka on varastotoimintojen optimointi, jolloin esimerkiksi kylmissä olosuhteissa säästetään energiaa. Korkea laatu ja toiminnan kriittinen tarkastelu takaavat sen, että asiakas saa korkealaatuisia tuotteita ja mahdolliset virheet havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myös tuotekehitys on merkittävässä roolissa ympäristöasioiden hoidossa. Toimitusketju valmistaa tai valmistuttaa tuotteensa tuotekehityksen spesifikaatioiden perusteella. Tuotekehityksen kanssa onkin luotu yhteinen toimintamalli, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä ekotehokkuutta. Toimintatapa on ollut käynnissä reilun vuoden, ja tulokset ovat rohkaisevia. Työturvallisuus on myös keskeisessä asemassa toimitusketjussa. Merkittävin osa Tikkurila-konsernin työntekijöistä työskentelee toimitusketjun palveluksessa. Turvallisella työympäristöllä ja toiminnan tehokkuudella näyttäisi olevan varsin voimakas korrelaatio. Turvallisuuden parantamiseen on panostettu viime vuosina merkittävästi esimerkiksi Vantaan toimipaikalla. Keskeisin haaste on edelleen oman henkilökohtaisen vastuun ymmärtäminen. Panostus on alkanut tuottaa myös tuloksia. Tapaturmataajuus (LTA1) oli Vantaan toimipaikalla 11,8 kun se edellisenä vuonna oli 22. Koko konsernin LTA1 oli 6,9 ja edellisenä vuonna 8,2. Maailman turvallisin maalitehdas -tavoitteeseen (LTA1 < 2) on vielä matkaa. Tavoite on haasteellinen mutta toteutettavissa viimeistään vuonna Huolimatta positiivisesta kehityksestä meidän on tunnistettava vastuumme vieläkin paremmin. Meillä on vielä paljon tehtävää niin ekotehokkuudessa kuin toiminnan kehittämisessä. Petri Miettinen Toimitusketjun johtaja Tikkurila-konserni 5

6 6 Vastuullinen johtaminen

7 Kauneutta ja suojaa pinnoille jo lähes 150 vuotta Vuonna 1862 perustettu Tikkurila kehittää, markkinoi ja tuottaa maaleja yksityisille kuluttajille ja ammattilaisille sekä teollisuudelle. Kauppa- ja rakennusmaaleja tehdään Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Venäjällä, Puolassa, Saksassa ja Ukrainassa. Teollisuusmaalien valmistusta on Suomen ohella Puolassa ja Venäjällä. Tikkurilalla on lisäksi myyntiyhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Venäjällä, Kazakstanissa, Tšekin tasavallassa, Romaniassa, Valko-Venäjällä ja Kiinassa. Tikkurila-konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaan toimipaikan yhteydessä. Suurimmat tuotantoyksiköt sijaitsevat Vantaalla ja Pietarissa kummankin vuosituotanto on runsaat 60 milj. litraa. Tikkurila on osa Kemira Oyj:tä, jonka maaliliiketoiminnasta se vastaa nimellä Kemira Coatings. Tikkurila-konsernin kauppa- ja rakennusmaaliliiketoiminnasta vastaa Tikkurila Deco, jonka osuus myynnistä on noin 80 %. Teollisuusmaaliliiketoiminnasta vastaa Tikkurila Industrial Coatings noin 20 %:n osuudella myynnistä. Vuonna 2007 Tikkurila-konsernin liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 625,2 milj. euroa. Myynnin kehitys oli hyvä kaikilla markkina-alueilla, erityisesti Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Orgaaninen kasvu oli 9 %. Lisäksi liikevaihtoa kasvattivat huhtikuussa 2007 toteutunut kahden venäläisen teollisuusmaaliyhtiön yritysosto ja Pekingissä sijaitsevan myyntiyhtiön toiminnan käynnistyminen toukokuussa. Koko vuoden liikevoitto oli 73,1 milj. euroa (72,1 milj. euroa vuonna 2006). Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä kasvoi 15 % ja oli 64,3 milj. euroa (55,7 milj. euroa). Liikevoittoprosentti nousi 9,9 %:sta 10,3 %:in. Raportointivuonna liikevaihdosta noin 80 % tuli Suomen ulkopuolelta. Lisää tietoa taloudellisesta tuloksesta on löydettävissä osoitteesta -> sijoittajat. Tikkurila-konsernin henkilöstön määrä raportointikaudella kasvoi, ja oli vuoden lopussa noin henkeä. Vantaalla työskentelee noin 940 henkeä, joten 75 % konsernin henkilöstöstä tekee työtään Suomen ulkopuolella. Tikkurila Oy:n tytäryhtiöt Tikkurila Paints Oy ja Tikkurila Coatings Oy sulautuivat emoyhtiöönsä Fuusio ei vaikuta henkilöstön asemaan tai työehtoihin, mutta selkeyttää Tikkurila-konsernin juridista rakennetta ja Suomen toimintoja. Elinkaarianalyysi tuotteen kokonaisvaikutusten mittarina Tikkurilan liiketoiminnan vaikutusta vastuullisuuden näkökulmasta voidaan tarkastella esimerkiksi tuotteiden elinkaarianalyysin avulla. Elinkaarella tarkoitetaan tuotteen koko tuotanto- ja käyttöhistoriaa kehdosta hautaan. Elinkaari alkaa luonnosta saatavista raaka-aineista ja energiasta, jatkuu tuotteen valmistuksella ja käyttövaiheella päättyen käytetyn tuotteen tai sen ainesosien hylkäämiseen. Maalin elinkaari voidaan jakaa seuraviin osa-alueisiin: A. Tuotekehitys tuotteiden ja palvelujen suunnittelu ja kehittäminen B. Toimitusketju raaka-aineiden valmistus ja hankinta maalien valmistus, varastointi ja toimitus asiakkaille C. Maalien käyttö maalien levitys käyttökohteessa maalatun kohteen hävitys elinkaaren lopussa. Maalin elinkaari on sidoksissa maalattavan alustan ja rakenteen elinkaareen. Kokonaisuuden kannalta on kysymys kohteen käyttöiän pidentämisestä: mitä pidempään maalattu esine tai muu kohde kestää ja mitä harvemmin sen pintaa tarvitsee maalata, sitä vähemmän kulutetaan resursseja. Optimaaliseen tulokseen pyrkiminen asettaa vaatimuksia myös maalin käyttäjälle, sillä oikean tuotteen valinta ja vastuullinen käyttö vähentävät maalin ja maalattavan kohteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Lisätäkseen loppukäyttäjien tietoja oikeasta maalien käytöstä Tikkurila julkaisee etiketin, tuoteselosteen ja käyttöturvallisuustiedotteen lisäksi myös paljon ohjeita tuotteiden valintaan ja käyttöön sekä kaupoissa jaettavaksi että kotisivuillaan. Eri sidosryhmien tarpeiden tunnistamiseksi on tehty sidosryhmäkartoitus, jonka keskeisiä tuloksia esiteltiin viime vuoden yhteiskuntavastuuraportissa. Raportti on ladattavissa osoitteesta 7

8 Vastuullinen johtaminen Toimitusketju osana yhteiskuntavastuullisuutta Toimitusketjutoiminnon tavoitteena on kehittää koko Tikkurilan toimintaa ja asiakaspalvelua siten, että kaikkien ostojen sekä tuotannon ja logistiikan prosesseja ohjataan aikaisempaa tehokkaammin yhtenäisinä materiaali- ja rahavirtoina. Samalla halutaan parantaa toiminnan seurantamahdollisuutta läpi koko toimitusketjun. Raaka-aineiden valmistus ja hankinta Maalin raaka-aineiden valmistuksessa on oleellista tarvittavien resurssien (materiaali, energia yms.) kulutus sekä tuotannon välittömät ympäristövaikutukset (päästöt, jätteet yms.) tuotelitraa kohti. Kullakin raaka-aineella on vastuuhenkilö sekä ostossa että tuotekehityksessä. Entistä läheisempi yhteistyö tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä raaka-ainetoimittajien kanssa parantaa tehokkuutta raaka-aineiden ja toimittajien valinnoissa, laatuja kustannustietoisuudessa sekä logistiikassa. Useille raaka-aineille ei ole korvaavia vaihtoehtoja mutta valitsemalla vastuullinen toimittaja voidaan usein vaikuttaa tuotteen elinkaaren aikaiseen resurssien kulutukseen. Arvioinnin kannalta merkityksellisiä asioita ovat mm. lähtöaineiden riittävyys luonnossa ja näiden uusiutuvuus, lähtöaineiden hyödyntämisen ja maalien raaka-aineiden valmistuksen ja kuljetuksen aiheuttamat päästöt sekä energian, veden yms. resurssien käyttö. Mikään maaleissa laajemmin käytetty yhdiste ei kuitenkaan ole merkityksellinen resurssien riittävyyden kannalta. Vuonna 2006 Tikkurila-konsernin osto, tuotanto ja logistiikka yhdistettiin toimitusketjuksi (Supply Chain). Myöhemmin siihen liitettiin vielä kysynnän ja raaka-ainetarpeiden suunnittelu ja ennustaminen (Demand Supply Planning). Toimitusketjun perustaminen onkin osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Tuotteiden saatavuus on parantunut huolimatta kasvaneesta kysynnästä ja pääoman kierto tehostunut oleellisesti. Samalla on saavutettu kustannussäästöjä ja parannettu tuottavuutta. Tuotekehitys määrittelee perusasiat Raaka-aineiden ja tarvikkeiden valinta määräytyy tuotteelta vaadittavien ominaisuuksien perusteella, ja tämän valinnan tekee tuotekehitys asiakkailta ja myynniltä saamiensa reunaehtojen ja haasteiden puitteissa. Seuraavissa elinkaaren vai- 8

9 heissa toimitusketjun eri osaprosessien merkitys on ratkaiseva ja perusperiaatteet voidaan kuvata viereisellä sivulla olevan taulukon mukaisesti. Tuotekehityksen merkitystä vastuullisuuden näkökulmasta ei voi liioitella: sen avulla voidaan vastata niin tulevaisuuden lainsäädännöllisiin haasteisiin kuin aktiivisesti parantaa tuotteiden ympäristö- ja käyttäjäystävällisyyttä. Maalien tuotanto ja varastointi Maalin tuotannon ja varastoinnin aiheuttamaa ympäristökuormitusta seurataan Tikkurilan Vantaan toimipaikan omien mittarien kautta. Tärkeimmät näistä löytyvät raportin ympäristövastuusivuilta (17 20). Tuotteiden käyttövaihe Tuotteiden vastuulliseen käyttöön liittyvä neuvonta, suositukset yms. ohjaus toteutuvat turvallisuusinformaation, myynnin, markkinointiviestinnän ja neuvonnan avulla. Tosiasiallisesti tällaista markkinointiviestintää harjoittaa koko organisaatio omien sidosryhmiensä kautta. Maalituotteiden käyttöön liittyvistä ympäristövaikutuksista tärkeimpänä pidetään haihtuvien liuotteiden (VOCpäästöjen) aiheuttamaa otsonimuodostuksen lisääntymistä alailmakehässä. Kyse ei siten ole kasvihuonekaasuista tai ilmastonmuutoksen edistämisestä. VOC-päästöjä lukuun ottamatta maalituotteiden käytön vaikutus ekosysteemiin on hyvin vähäinen, joten tämä huomioon ottaen vesiohenteista vaihtoehtoa voidaan lähes aina pitää ekologisesti suositeltavampana kuin liuoteohenteista. Tikkurilan tuotteiden käytön osuus ihmisen toiminnan aiheuttamista VOC-päästöistä Suomessa on 3 4 %, joten asia on niin merkittävä, että liuotepitoisten maalien korvaaminen vesiohenteisilla, niukkaliuotteisilla ja liuotteettomilla tuotteilla onkin ollut yksi yhtiön tuotekehityksen päätavoitteista jo vuosien ajan. Yleisin maalipakkausmateriaali Tikkurilassa on pelti; muovipakkauksia käytetään varsin vähän. Metallipakkausten keruujärjestelmä on toiminut Suomessa Mepak-Kierrätys Oy:n organisoimana vuoden 2000 alusta, ja keruu on onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Tikkurila osallistuu aktiivisesti ko. pakkausmateriaalien hyödyntämisjärjestelmän kehittämiseen. Tikkurila antaa perusohjeet maalausjätteiden käsittelystä sekä ammattikäyttäjille että kuluttajille. Jätehuolto on Suomessa hyvin järjestetty, joten maalausjätteet eivät merkittävästi kuormita ympäristöä. REACH varmistaa tietojen saannin Kirjainyhdistelmää REACH käytetään Euroopan unionin uudesta kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevasta asetuksesta, joka astui voimaan REACHin mukaiset menettelyt tulevat voimaan vaiheittain 11 vuoden kuluessa. REACH muodostuu sanoista Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja luvanvaraisuus). Aineen rekisteröinnin suorittaa se yritys, joka valmistaa tai maahantuo EU-alueelle kyseistä ainetta yli tonnin vuodessa. Seoksia, kuten maaleja, ei tarvitse sellaisenaan rekisteröidä. Maalissa saa kuitenkin käyttää vain sellaisia aineita, jotka niiden valmistajat tai maahantuojat ovat rekisteröineet. Maalinvalmistaja on siis jatkokäyttäjä. Jatkossakin tiedot käytettävien kemikaalien turvallisesta käytöstä kulkevat aineiden valmistajilta maalien valmistajille ja edelleen käyttäjille käyttöturvallisuustiedotteen muodossa. Siihen lisätään uusia tietoja, joissa kuvataan tarvittaessa entistä tarkemmin aineen turvallista käyttötapaa. Lisätietoja: Vastuu tuotteiden turvallisuudesta Tikkurilan liiketoiminta lähtee periaatteesta, jonka mukaan asiakkaiden, loppukäyttäjien, ympäristön ja oman henkilöstön turvallisuus on varmistettava. Tärkeimpänä keinona on uusien tuotteiden kehittäminen ja nykyisten uudistaminen, mistä esimerkkinä ovat liuoteohenteisten tuotteiden tilalle kehitetyt vesiohenteiset, niukkaliuotteiset ja liuotteettomat vaihtoehdot. Kuluttajia ohjataan lisäksi erilaisin keinoin suosimaan tällaisia tuotteita. Turvallisuustoimintaa säätelee myös REACH, EU:n uusi kemikaaliasetus. Vastatakseen REACHin asettamiin vaatimuksiin Tikkurila perusti vuonna 2007 työryhmän (REACH Task Force), jonka tehtävänä on yhtiön sisäisten tietojen ja toimenpiteiden koordinointi. Vantaan toimipaikalla kerätään keskitetysti tietoa kaikista konsernin käyttämistä raaka-aineista. 9

10 Vastuullinen johtaminen Yhteiskuntavastuuta ohjaavat periaatteet ja johtamisjärjestelmät Tikkurilan tapa toimia Tikkurila noudattaa liiketoiminnassaan Kemira Oyj:n liiketapaperiaatteita, jotka puolestaan noudattavat OECD:n suosituksia monikansallisille yhtiöille. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Tikkurila on sitoutunut toimimaan eettisesti ja noudattamaan lakeja kaikissa toiminnoissa ja kaikissa maissa, joissa sillä on toimintaa. Yhtiö edellyttää vastaavaa sitoutumista myös liikekumppaneiltaan. Liiketoimintayksiköiden johto ja esimiehet kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että henkilöstö tuntee ja ymmärtää liiketapaperiaatteiden vaatimukset. Esimiesten tulee myös valvoa periaatteiden noudattamista ja toimia itse hyvänä esimerkkinä. Vantaan toimipaikka on sitoutunut myös kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Lisätietoja ohjelman sisällöstä on saatavissa osoitteessa www. chemind.fi. Tikkurilan yhteiskuntavastuuohjelman tulee heijastua käytännön toimintoihin kaikilla konsernin toimipaikoilla. Periaatteiden toteutumista Vantaan toimipaikalla valvotaan säännöllisillä auditointimenettelyillä. Tikkurila vaikuttamassa Tikkurila on jäsenenä organisaatioissa, joiden tehtäviin kuuluu edunvalvonnan ohella myös seurata toimialan ympäristötehokkuutta, turvallisuutta, lainsäädännön vaatimusten toteutumista ja vastuullista liiketapaa. Näitä ovat mm. Kemianteollisuus ry, Väriteollisuusyhdistys ry ja Euroopan maaliteollisuuden kattojärjestö CEPE. Konsernin edustajat toimivat näiden organisaatioiden erilaisissa hallinto- ja yhteistyöelimissä. Tikkurilan oma yhteiskuntavastuupolitiikka on määritelty seuraavasti: Missio Kehittää ja tuottaa tuotteita ja palveluja siten, että niitä voidaan koko elinkaaren ajan käyttää sosiaalisesti, eettisesti ja ympäristönsuojelullisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Visio Olla turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioissa maaliteollisuuden johtava yritys. Strategia Vuotuisiin toimintasuunnitelmiin, tavoitteisiin ja tulosten analysointiin perustuva johtamisjärjestelmä. Toiminnan käytännön linjaamiseksi politiikasta on johdettu neljä yhteiskuntavastuuta ohjaavaa periaatetta: A. B. C. D. Tuotteiden tulee olla turvallisia ihmiselle ja ympäristölle. Tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämisen tavoitteena on parantaa ekotehokkuutta eli tuotantopanosten ja resurssien säästeliästä käyttöä. Hyvin hoidetut ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat vaikuttavat positiivisesti yhtiön taloudelliseen tulokseen. Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus ovat perusedellytyksiä yrityksen menestykselle. Linjausten tarkempi kuvaus löytyy Tikkurilan verkkosivuilta osoitteesta Tikkurila_Oy_Vantaa_yhteiskuntavastuuohjelma.pdf 10

11 Sosiaalinen vastuu 11

12 Sosiaalinen vastuu Henkilöstö Vuonna 2007 Tikkurilan Vantaan toimipaikka oli työpaikka noin 940 hengelle, joista 47,7 % oli työntekijöitä, 51,5 % toimihenkilöitä ja 0,8 % yhtiön johtoon kuuluvia. Miesten keski-ikä oli 41,7 ja naisten 42,1 vuotta. Toimipaikka on myös monikulttuurinen, sillä vuonna 2007 sen henkilöstössä oli edustettuna 17 eri kansallisuutta. Henkilöstön työsuhteet ovat pitkäaikaisia. Työssäolovuosia on keskimäärin 13,1 vuotta (toimihenkilöillä 14,1 vuotta ja työntekijöillä 12,0 vuotta). Toimipaikan henkilöstöstä noin 69 % kuuluu ammattiliittoihin. Henkilöstöryhmillä on myös edustajat Vantaan toimipaikan johtoryhmässä. Henkilöstöpolitiikan periaatteet Tikkurila kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä lakeja ja sopimuksia kuten YK:n Ihmisoikeuksien julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän oikeuksia koskevaa julistusta. Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti työnsaannissa ja työskentelyolosuhteissa rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä tai kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästä riippumatta. Häirintä tai muu sopimaton käyttäytyminen työpaikalla ei ole sallittua. Ammatillinen järjestäytyminen ja muu yhdistymisvapaus on jokaisen Tikkurilan työntekijän henkilökohtainen oikeus. Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti vuosina Vantaan toimipaikalla seurataan ja edistetään tasa-arvon kehittymistä erityisesti seuraavilla alueilla: rekrytointi, henkilöstön ja työn kehittäminen, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä sukupuoliselta häirinnältä suojaaminen. Lisäksi seurataan ja kehitetään palkkausjärjestelmien toimivuutta tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen palkanmuodostuksen periaatteen pohjalta. Turvallisuuteen panostetaan jatkuvasti Henkilöstön turvallisuuden jatkuva parantaminen on yksi Tikkurilan avaintavoitteista. Tikkurilan Vantaan toimipaikan TM ohjelma (Turvallisin Maalitehdas 2012) ohjaa henkilöstön turvallisuuden parantamista. Turvallisuuskulttuurin parantaminen on yksi keskeisimmistä työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Työturvallisuuden tasoa ja kehittymistä mitataan teollisuudessa yleisesti tapaturmataajuudella LTA1 (vähintään päivän poissaolon aiheuttaneita tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti). Näin mitattuna saavutettiin vuonna 2007 merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna: LTA1-taajuus putosi 22: sta 11,8:aan eli lähes puolella. Luku on Tikkurilan Vantaan toimipaikan alhaisin siitä lähtien, kun tapaturmataajuutta on 1970-luvulla alettu seurata. Merkittävimpiä tähän positiiviseen kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä olivat mm: johdon aktiivinen ote ja näkyvä kiinnostus turvallisuusasioihin turvallisuuskeskustelujen ja turvallisuusilmoitusten määrän merkittävä kasvu tapaturmien ja vaarallisimpien läheltä piti -tapausten avoin analysointi tehostettu turvallisuuskoulutus aktiivinen ja avoin turvallisuusviestintä. Myös riskianalyysien jatkotoimien toteutus näkyi tuloksissa. Vuoden 2008 tavoitteena on saada LTA1-luku alle 8:n, mikä käytännössä tarkoittaa, että tapaturmien määrän pitää olla alle 12, kun niitä vuonna 2007 oli 18 kpl. Kansainväliset standardit ohjaavat parhaisiin käytäntöihin Turvallisuuden parantaminen edellyttää systemaattista ja suunnitelmallista toimintaa. Tätä varten on kehitetty erilaisia standardoituja menettelytapoja, kuten työterveys- ja työtur- 12

13 vallisuusasioissa OHSAS standardi. Marraskuussa 2007 Tikkurilan Vantaan toimipaikalle myönnettiin tämän standardin mukainen sertifikaatti. Standardin mukaiset menettelytavat sisällytettynä Tikkurilan toimintajärjestelmäkokonaisuuteen muodostavat perustan turvallisuuskulttuurin ja -käytäntöjen kehittämiselle Vantaan toimipaikalla. Tikkurila-konsernissa OHSAS-sertifikaatti on toinen, sillä Puolassa Dębicassa toimiva Tikkurila Polska S.A. sai ko. sertifikaatin työturvallisuus- ja työterveystoiminnalleen jo syksyllä jälkeen sovittujen toimenpiteiden seurauksena oli tapahtunut positiivista kehitystä. Tikkurila tukee henkilöstönsä työssä kehittymistä järjestämällä erilaisia koulutuksia ja osallistumalla henkilökunnan omaehtoisen opiskelun kustannuksiin. Koko Vantaan toimipaikkaa koskeva kehityshanke Tikkurilalaiset osaajat käynnistettiin keväällä Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöstön kuvaa omasta työstään ja sen merkityksellisyydestä, lisätä henkilökohtaista vastuunottoa työssä sekä kiinnittää huomiota työhyvinvointiin. Hanke päättyy vuoden 2008 aikana. Työtyytyväisyyttä mitataan kyselyillä Henkilöstön tyytyväisyyttä omaan työhönsä ja Tikkurila-konserniin seurataan henkilöstökyselyiden avulla. Toukokuussa 2007 tehty kysely käsitti kaikki konsrnin toimipaikat. (Toukokuussa 2008 tehdyn kyselyn tulokset eivät ole vielä tiedossa.) Vantaan toimipaikan selvimmät yhteiset vahvuudet olivat työnantajakuvan lisäksi koulutusmahdollisuudet ja työskentelyedellytykset. Myös esimiestyö ja päätöksenteon demokraattisuus saivat erittäin positiivista palautetta. Kehittämistä on edelleen työn haastavuudessa ja mielenkiintoisuudessa, henkilökohtaisessa vastuunotossa työstä ja työn stressaavuudessa. Kyselyn tulokset käsiteltiin osastokohtaisesti, ja niiden perusteella laadittiin osastokohtaiset toimintasuunnitelmat seuraavalle raportointikaudelle. Aikaisemmat osastokohtaiset toimenpiteet ovat tuottaneet hyvää tulosta, sillä 60,2 % kyselyyn vastanneista henkilöistä koki, että edellisten kyselyjen Omilla ideoilla lisää tehoa työhön Työhyvinvointiin vaikuttaa myös jokaisen mahdollisuus osallistua oman ja koko yhtiön toiminnan kehittämiseen. Tikkurilan Vantaan toimipaikalla järjestettiin vuonna 2007 ideointikampanja, jonka tarkoituksena oli kerätä ideapankkiin ehdotuksia oman työympäristön tai työtehtävien parantamiseksi. Ideoita saatiin aina pienistä arkipäivää helpottavista nikseistä koulutukseen ja yrityskuvan tukemiseen saakka. Kemira järjesti koko konsernin kattavan innovaatiokilpailun lisäämään henkilöstön osallistumista ja auttamaan sitä menestymään kansainvälisessä kilpailussa. Parhaan innovaation tekijät palkittiin tuntuvalla rahasummalla kseäkuussa Työhyvinvointia kehitetään jatkuvasti Tikkurilan Vantaan toimipaikan oma työterveyshuolto tekee 13

14 Sosiaalinen vastuu jatkuvasti työhyvinvointia tukevia käytännön toimia. Näitä ovat mm. vapaaehtoiset ja lakisääteiset terveystarkastukset, koulutus sekä työterveyshuollon yhteistyö eri osastojen sekä työryhmien kanssa. Koulutuksessa tärkeimpänä osa-alueena oli työergonomia vuonna Koulutusta järjestettiin noin sadalle siivouksen ja kunnossapidon henkilölle. Työterveyshuollon kautta hallinnoidaan myös Tikkurilan ulkopuolista, työkykyä ylläpitävää kuntoutusta. Vantaan toimipaikalla otettiin käyttöön uusi päihteettömyysohjelma vuodenvaihteessa 2006/2007. Vastaavaa kirjallista ohjelmaa ei aikaisemmin ollut, joskin käytännössä toimintamalleja on toteutettu jo pitemmän aikaa. Ohjelma on osa Tikkurilan aktiivista työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa. Syksyllä otettiin käyttöön Kemiran mallin mukaan uusi työhyvinvoinnin työkalu, joka tarjoaa jokaiselle tietoa omasta työ- ja toimintakyvystä sekä kartoittaa terveyteen liittyviä riskitekijöitä. Vapaaehtoisuuteen perustuva voimavara- ja diabeteskysely toteutettiin osassa Vantaan toimipaikkaa loppuvuodesta 2007, ja kartoitus jatkui vuonna Kartoituksesta vastaa ulkopuolinen konsulttiyritys. Maailman turvallisin maalitehdas 2012 Ohjelmaan liittyviä hankkeita toteutettiin aktiivisesti tapaturmataajuuden putoaminen lähes puoleen vuoden 2007 aikana on selkein osoitus toimenpiteiden vaikutuksesta. Turvallisuuskulttuuri ei kuitenkaan kehity itsestään vaan edellyttää jatkuvaa tukea ja kaikkien osapuolten todellista sitoutumista. Vuoden 2008 keskeisiksi työturvallisuushankkeiksi on sovittu seuraavat toimenpiteet: turvallisuuskeskustelujen ja ilmoitusten määrän lisääminen kannustamalla, palkitsemalla sekä entistä paremmalla seurannalla ja palautteenannolla täsmäkoulutuksen lisääminen pienryhmissä, joissa arvioidaan oman työn riskejä työolosuhteiden kehittäminen yhteistyössä henkilöstöosaston asiantuntijoiden ja työterveysaseman kanssa tekemällä perusteellisia työpaikkaselvityksiä ja työhygieenisiä mittauksia turvallisuuskampanjoilla vaikuttaminen, aiheina nosto töiden turvallisuus, liikkuminen pimeällä jne. 14

15 Case UVITEC 2D -menetelmä mullistaa tasopintojen käsittelyn Loppuvuodesta 2005 Tikkurila toi markkinoille kolmiulotteisille kappaleille tarkoitetun UVITEC 3D -menetelmän, jolla ultraviolettivalolla (UV) kovettuvia pintakäsittelyaineita kovetetaan hapettomassa tilassa. Uusin kehitystyön saavutus on UVITEC 2D -menetelmä, jolla UV-kovetus tehdään tasomaisille kappaleille käyttäen uudentyyppistä hapen syrjäyttämistekniikkaa ja UV-LED -valolähteitä. Tikkurila ja amerikkalainen Phoseon Technology ovat suunnitelleet ja toteuttaneet puolijohdetekniikkaan perustuvan UV-kovetuslaitteen ko. sovellukseen. Lisäksi Tikkurila on kehittänyt uuteen teknologiaan sopivat UVkovettuvat pintakäsittelyaineet. Kovetus ilman hapen läsnäoloa parantaa huomattavasti pinnan kestävyyttä. Uusi menetelmä soveltuu kaikille puumateriaaleille sekä lämpöherkille muovimateriaaleille. Menetelmän etuja ovat mm. UV-LED-valolähteiden hyvin pitkä kestoikä ja alhainen energiankulutus. Kovetuksen yhteydessä ei muodostu lainkaan otsonia. Koeajot asiakkaiden kanssa aloitettiin alkuvuodesta 2008, ja jo ensimmäiset testit teollisen mittakaavan UV-kovetuslaitteella ovat osoittaneet menetelmän toimivuuden. UVITEC 2D -menetelmä pääsi kesäkuussa 2008 jaetulle ensimmäiselle sijalle koko Kemira-konsernin kattavassa innovaatiokilpailussa. Vuoden 2007 parhaaksi valittavalta innovaatiolta edellytetään, että keksintö tukee liiketoimintastrategiaa, on ainutlaatuinen sekä patentoitavissa. Sen tulee olla myös nopeasti kaupallistettavissa. 15

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Raportti 2012 1 (32) Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Edistämme muutosta markkinoillamme suosimalla vastuullisia valintoja Tikkurila tarjoaa strategiansa mukaisesti

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 1 (30) YRITYSVASTUURAPORTTI 20144 Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Asiakkaamme ovat tuotteillammee suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta.

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 Sisältö YLEISTÄ Pääjohtajan katsaus Konserni lyhyesti YMPÄRISTÖVASTUU Politiikat EHS-politiikka GMO-politiikka Eläinkokeista Päämäärät Johtaminen

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot