ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ"

Transkriptio

1 ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ Päivitetty kaupunginjohtajan esityksen pohjalta Lähtökohta eli suunniteltu menettely: Aiemmasta toteutusmallista poiketen kaupunki yksin perustaa euron osakepääomalla Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiön, joka valtionapuedellytyksellä - rakennuttaa nykyisen jäähallin yhteyteen uuden kylmän harjoitusjäähallin ja jolle kaupunki vuokraa nykyisen Talvisalon jäähallin. Muiden sopijapuolten JunioriSapko ry, Savonlinnan Pallokerho Oy, Savonlinnan Taitoluistelijat ry ja Linnan Woudit ry kanssa kaupunki tekee käyttösopimuksen nykyisen jäähallin ja rakennettavan harjoitusjäähallin käytöstä ja kustannusten jaosta. Hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriölle harjoitusjäähallin rakentamiseen myönnettävästä valtionavusta on tehty vuoden 2013 lopulla. Harjoitusjäähallin alustava kustannusarvio on 2,6 milj. euroa + alv. Sen rakentamisen ehdottomana edellytyksenä on vähintään euron valtionavun saanti rakentamiskustannuksiin. Mikäli vähintään euron valtionavustusta ei saada, kaupunki voi yksin kaikkia sopijapuolia sitovasti päättää, että hankkeesta luovutaan ja yhtiö puretaan. Yhtiölle koituneet kulut jaetaan purkamistilanteessa sopijapuolten kesken tasan, edellyttäen että kuluja aiheuttaneista toimenpiteistä on etukäteen sovittu kaikkien sopijapuolten kesken. Muut sopijapuolet osallistuvat alustavan käyttösopimuksen mukaan harjoitushallin hankekuluihin yhteensä eurolla. Harjoitusjäähallin rakentamiskustannuksista enintään euroa katetaan lainalla, johon kaupungilta haetaan omavelkainen takaus. Takausvakuutta käytetään kuitenkin vain siltä osin kuin yhtiön omaisuus ei riitä luotonantajille vakuudeksi. Kun kaupungin takaus on enintään euroa sisältäen korot ja mahdolliset perintäkulut on yhtiön on otettava hieman yli euroa lainaa kiinteistövakuudella. Tavoitteena on, että mikäli ministeriö tekee myönteisen ja summaltaan riittävän vähintään euroa avustuspäätöksen ja kaupunginvaltuusto myöntää takauksen, hallin rakentaminen käynnistyy jo loppukeväällä 2014 ja valmistuu vuoden 2014 lopussa. Perustettava Savonlinnan Jäähalli Oy on kaupungin täysin omistama yhtiö, joka vastaa molempien hallien vuotuisista käyttö- ja pääomakustannuksista. Yhtiö kattaa em. kustannukset kaupungin maksamalla vastikkeella sekä muiden sopijapuolten ja muiden käyttäjien maksamilla käyttömaksuilla. Hallien ylläpito- ja hoitopalvelutyön yhtiö ostaa kaupungilta kaupungin omakustannushintaan. Yhtiön maksama nykyisen hallin vuokra kaupungille on hallin vuotuisten poistojen ,48 euron suuruinen lisättynä lainakuluja kattavalla laskentakorolla sekä tulevien peruskorjausten aiheuttamilla vuotuisten poistojen ja laskentakorkojen lisäyksillä. Jäävuorot ovat maksutta pääsääntöisesti ma-pe klo 9-15 kaupungin koulujen ja päiväkotien käytössä. SaPKon edustusjoukkue voi kuitenkin tarvittaessa käyttää aamujäävuoron em. aikanakin. Jäähalliyhtiön talous ja sen vaikutus kaupungille Alustavan käyttösopimuksen mukaan halliyhtiön kulut katetaan kaupungin yhtiövastikemaksulla, muiden sopijapuolten ja muiden käyttäjien käyttömaksuilla sekä kahvila-ravintolatilan vuokratulolla (perustulot). Kaupungin vastikkeen enimmäismäärä vuonna 2015 on euroa. Sen jälkeen sitä voidaan nostaa kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin (50 %) ja elinkustannusindeksin (50 %) nousua vastaavasti (kasvu-

2 arvio yhtiön alustavan taloussuunnitelman tuloslaskelmassa 1,5 %/v). Käyttösopimuksessa muut sopijapuolet sitoutuvat kattamaan yhtiön kulut, joita ei saada katetuksi em. perustuloilla. Täten kaupungin suoriksi kustannuksiksi jää em. vuotuinen vastikemaksu. Lisäksi kaupunki maksaa toteutusvaiheessa nykyisen jäähallin peruskorjauskulut, jotka sitten otetaan halliyhtiön maksamassa vuokrassa huomioon poistojen suuruisena. Kaupungin yhtiövastike, joka vastaa kaupungin nykyisiä jäähallin ylläpidon vuotuisia nettomenoja, on yhtiölle varmaa tuloa. Sen kasvuarvio 1,5 % vuodessa on viime vuosien toteumaan 3-9 %/v nähden alhainen. Erityisesti sähkön hinta nousi muutaman vuoden ajan rajustikin, ja sähköä kuluu jäähallissa melkoisesti. Jäävuorojen käyttömaksutuloiksi arvioidaan euroa (kasvuarvio 3 %/v), vuokratuotoiksi toimisto- ja ravintolatiloista euroa (kasvuarvio n 10 %/v) sekä avustus- ja kesätilaisuustuloiksi euroa vuodessa (kasvuarvio %/v). Jäävuorotulolaskelma perustuu maksulliseen käyttötuntiin. Käyttösopimuksessa muut sopijapuolet kuin kaupunki sitoutuvat ostamaan maksullista jääaikaa vähintään tuntia ja Juniori-Sapko tarvittaessa lisäksi sen verran, että tulotavoite täyttyy. Mikäli osakasyhteisöjen toiminta säilyy vähintään nykytasolla, ei tuon käyttömäärän toteutumisessa ole isoja ongelmia, kun muuta maksullista käyttökysyntääkin on. Toisaalta pitkällä aikavälillä lapsi-ikäluokat Savonlinnassa ja seudulla jatkuvasti pienenevät, mikä ajan myötä voi vähentää jääurheilua ja siten hallien käyttöä. Em. tuloarvioita voidaan käytettävissä olevien tietojen pohjalta pitää yhtiön kannalta realistisina ainakin lähtötilanteessa ja aivan lähitulevaisuudessa. Kaupungin maksama yhtiövastike saattaa nousta selvästi yhtiön alustavan taloussuunnitelman tuloslaskelmassa arvioitua enemmän, mutta kun nousu indeksiperusteisena pohjautuu toteutuneeseen keskimääräisten kustannusten kasvuun, se täyttää siten yhtiövastikkeen perustarkoitusta: niiden kustannusten kattaminen, joita ei yhtiön muilla tuloilla saada katetuksi. Kaupunki joutuisi jäähallin nettokäyttökulut suunnilleen samansuuruisina maksamaan, jos yhtiötä ei olisi. Käyttökuluarviot pohjautuvat Savonlinnan nykyisen jäähallin käyttökuluihin, harjoitushallista sen perusteella tehtyihin arvioihin sekä kaavailtua harjoitushallia vastaavista halleista muualta saatuihin tietoihin. Henkilöstömäärä on laskettu siten, että hallien välittömän yhteyden tuoman synergiaedun ansiosta molemmat hallit pystyttäisiin ylläpitämään 3,5 työntekijällä nykyisessä hallissa on 3 työntekijää. Yhtiö ostaa hallien toimintaa pyörittävän henkilöstön palvelut kaupungilta. Palvelun hinnan pohjana on ko. henkilöstön nykyiset palkat sivukuluineen. Henkilöstö- ja muihin ylläpitokustannuksiin on laskettu 3 % vuotuinen kasvu. Normaalit ylläpitomenot on nykytasolla realistisesti arvioitu, mutta niiden kasvuarvio erityisesti sähkön osalta, jonka käyttö on runsasta voi olla alhainen. Vuosikorjauksiin on yhtiön alustavassa rahoituslaskelmassa euron varaus, joka vaikuttaa pieneltä. Uudessa hallissa edellyttäen, että se tehdään kunnolla, ja valvonta toimii ei alkuvuosina paljon korjaustarpeita pidä oleman, mutta nykyisessä vanhassa hallissa niitä voi ilmetä enemmänkin. Useista suhteellisen pienistäkin korjauksista kertyy euron kustannukset aika pian. Nykyisen hallin isot eli peruskorjausremontit hoitaa tekovaiheessa kaupunki, joka sitten laskuttaa ne poistojen suuruisina vuosivuokrina yhtiöltä. Tuohon mahdolliseen vuokrannousuun ei yhtiön alustavassa taloussuunnitelmassa ole varauduttu. Mahdollisten peruskorjausten tasapoistoaika olisi 20 vuotta, mikä esim euron peruskorjauksessa merkitsisi euroa vuodessa. Se on yhtiön taloutta huomattavasti tiukentava, mutta ei kuitenkaan kaatava kustannuslisäys. Suunnitellut tarvittavat peruskorjaukset tehdään yleensä kesäkaudella, jolloin halli ei ole aktiivikäytössä eikä merkittäviä tulomenetyksiä käyttövuorojen

3 peruuntumisina aiheudu. Sen sijaan äkillinen iso, hallin tilapäiseen sulkemiseen johtava korjaustarve voi aiheutua käyttökauden aikana esim. kompressorin rikkoutumisesta, jolloin käyttövuorot joudutaan perumaan pitkäksikin aikaa ja niistä tulot jäävät saamatta. Nämä menonlisäykset ja tulonvähennykset yhdessä saattavat vaarantaa yhtiön talouden, ellei sopijapuolilta saada niitä huomattavalta osin kattavia lisäpanostuksia. Kaupunki yhtiön ainoana varsinaisena omistajana on tietysti tällöin ensisijainen lisärahoittaja. Yhtiön pienellä euron osakepääomalla ei isoja tappioita kateta. Harjoitusjäähallin rakennuttamiskustannusarvio 2,6 milj. euroa (alv 0 %) perustuu muualla viime vuosina rakennettujen vastaavien hallien rakennuskustannuksiin ja siinä on varauduttu myös kohtuullisiin lisäkustannuksiin. Yllätyksiä voi tietysti tulla, mutta uudisrakentamisessa niiden riski on selvästi vähäisempi kuin perusparantamisessa. Harjoitusjäähallin rakennuttamiseen pyritään saamaan 0,75 milj. euron valtionapu. Kaupunginjohtajan esityksen mukaan hanke raukeaa, ellei sitä saada vähintään 0,7 milj. euroa. Yhtiön alustavassa tuloslaskelmassa on rakennuttamiseen otettavan lainan korkomenoiksi arvioitu euroa euroa vuonna 2014, mikä tarkoittaa 3,7 % korkoa hieman yli euron pääomalle euroa lisättynä mahdollisen takauksen realisoinnin korko- ja perintäkuluilla on lainatarve, kun kustannusarvio on 2,6 milj., valtionapu vähintään 0,7 milj. ja muiden sopijapuolten rahoitus euroa. Kaupungin takaaman lainan osalta tuo 3,7 % korkoarvio ylittää hieman nykyisen korkotason ja kestää siis lievää korkotason nousuakin. Sen sijaan yhtiön omaisuus eli harjoitusjäähalli suhteellisen vaikeasti realisoitavana vakuutena ei luotonantajalle ole ollenkaan yhtä turvaava vakuus kuin kaupungin omavelkainen takaus, joten korkotasokin on korkeampi. Ero lienee tätä nykyä noin 1,5-2 %-yksikköä. Tällöin tuon 3,7 % korkoarvion riittävyys nykyisellä korkotasollakin on hyvin kyseenalainen. Yhden prosenttiyksikön koronnousu merkitsee euroa 1,8 milj. euron lainassa. Yhtiön on saatava vähintään euron laina kiinteistö- eli hallivakuudella. Tuon suuruisen lainan vakuudeksi harjoitusjäähallikiinteistö rahalaitokselle oletettavasti kävisi. Kaksi prosenttiyksikköä kaupungin takaamaa lainaa korkeampi lainakorko euron lainalle on euroa vuodessa, mikä ei vielä oleellisesti heikennä yhtiön taloutta. Kaupungin lainatakauksesta perimä takausprovisio voisi olla 1 % eli euroa vuodessa. Halliyhtiö voisi käyttää harjoitushallia rahalaitoksen vakuustarpeen ylittävältä osin kaupungin mahdollisen takauksen vastavakuutena, joskin hallikiinteistön hinta teoreettisessa, muttei mahdottomassa realisointitilanteessa todennäköisesti jäisi selvästi hankintahintaan pohjautuvaa arvoa alhaisemmaksi. Jäähalliyhtiön on hakeuduttava hallien käyttövuorojen myyntitoiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi. Jäähallin rakentamiskulujen arvonlisävero on suoraan vähennyskelpoista, joten se ei jää yhtiön loppukustannukseksi, kun yhtiö hakeutuu alv-velvolliseksi kuuden kuukauden kuluessa hallin rakentamisen aloittamisesta. Myös nykyisen jäähallin vuokran alv sekä yhtiön vuotuisiin tavara- ja palveluhankintoihin sisältyvä alv on tällöin suoraan vähennyskelpoista. (Arvonlisäverolaki :t 30, 103, 106, 141 ja 144; varmistettu verohallinnon alv-neuvonnasta ). Yhteenveto Kaupungille vaikuttavat keskeiset talousriskit jäähalliyhtiön toiminnassa ja taloudessa ovat yhtiön taloudellinen toimintakyky, harjoitushallin rakentamiskustannusarvion pitävyys ja hallien maksullinen käyttöaste. Rakentamis- ja myös käyttökustannukset nykytasolla on käsittääkseni arvioitu realistisesti, mutta kustannusten kasvuun ja mahdolliseen korkotason nousuun sisältyy riskejä. Myös hallin maksullinen käyttö nyt ja aivan lähivuosina vaikuttaa taloudellisesti pitävältä, mutta pitkällä aikavälillä ikäluokkien pienetessä käyttö voi vähentyä. Valtionavun saamatta jääminen kaataisi koko hankkeen eikä siten aiheuttaisi muutosta kaupungin nykyisiin riskeihin.

4 Jäähalliyhtiön tulopohja voi pettää myös sopimuskäyttäjien eli seurojen maksukyvyttömyyden johdosta. Toteutuneen seuratoiminnan pohjalta arvioiden tuo riski on melko vähäinen. Seuratoimijat ovat sitoutuneita toimintaan ja sen kustannuksiin. Tilapäisiä maksuvaikeuksia on kuitenkin jossain määrin ilmennyt. Yhtiön toimivan johdon on jatkuvasti seurattava ja valvottava, että maksut hoituvat sovitusti, ja tartuttava mahdollisiin ongelmiin välittömästi. Odottamattomat isot korjaustarpeet, kuten hallin rakenteisiin syntyvä äkillinen vaurio tai kompressorin hajoaminen, voivat aiheuttaa käyttökatkoksen johdosta merkittäviä tulomenetyksiä halliyhtiölle ja varmuudella huomattavaa vuokrannousua nykyisestä hallista. Kaupungin kannalta riski ei olemassa olevan hallin osalta kuitenkaan kasva nykytilanteeseen nähden, kun halli ja sen laitteet ovat täysin kaupungin omistuksessa ja vastuulla. Nykyinen jäähalli on rakennettu vuonna Sen katto on uusittu vuonna 2003, mutta varsinaista kokonaisperuskorjausta halliin ei ole tehty. Uudessa hallissa rakennevaurioita tms. ongelmia ei moniin vuosiin ilmene, kun hallin suunnittelu, rakennustyö ja valvonta hoidetaan kunnolla. Yhtiön toimivan johdon ohella kaupungin on syytä osaltaan varmistaa, että noin toimitaan. Huonosti tai puutteellisesti tehty halli aiheuttaa toiminnassa riskiä ja lisäkustannuksia halliyhtiölle ja mahdollisesti siten myös kaupungille yhtiön ainoana omistajana. Kaupungin riskinottokyky takausten antamiseen Kaupungin nykyiset takausvastuut ovat vuonna 2013 myönnetyt takaukset mukaan lukien 32,1 milj. euroa, lähes kaikki konserniyhteisöille. Takausten kokonaismäärä on tosin pitkällä aikavälillä vähentynyt: Vuoden 2008 lopussa silloisten Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien takausvastuut olivat yhteensä 39,5 milj. euroa, mutta kuntatalouskin on edelleen kiristynyt. Vastavakuuksia takauksille on nyt noin 12 milj. euroa, mutta niiden todellinen realisointiarvo nykytilanteessa jäänee pienemmäksi. Takauksiin liittyvät riskit huomioon ottaen kaupungin riskinottokyky on alhainen, kun kaupungin oma lainakantakin nousi kuluvana vuonna 2013 jo 99 miljoonaan euroon. Valtuuston hyväksymien takausperusteiden mukaisesti konserniyhteisölle voidaan myöntää takaus, mutta sille on pääsääntöisesti saatava vastavakuus ja takauksesta perittävä provisiota. Kaupungin takaus jäähalliyhtiölle olisi kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti enintään euroa sisältäen korot ja mahdolliset perintäkulut. Mahdolliseen takauspäätökseen on aiheellista kirjata summa takauksen enimmäismääränä. Olennainen riski siihen, ettei jäähalliyhtiö kykene hoitamaan lainan lyhennyksiä ja korkoja, liittyy edellä todettuihin poikkeuksellisiin ja odottamattomiin hallin toiminnan keskeytyksiin varsinaisen toimintakauden aikana. Lainan lyhennysten lykkäämisestä voidaan yleensä sopia lainanantajan kanssa, mutta korot on maksettava ajallaan. Lähtökohtana on oltava, että yhtiö varautuu myös poikkeustilanteisiin ja niiden aiheuttamiin rahoitustarpeisiin. Hallin toiminnan pitkät keskeytykset käyttökauden aikana voivat johtua lähinnä nykyisen hallin ja sen kiinteän jäädytyslaitteiston vaurioista, jotka sekä nyt että halliyhtiön kanssa tehtävän vuokrasopimuksen perusteella ovat kaupungin vastuulla, joten kaupungin riski ei siltä osin muutu. Jäähallihanke ei sisälly kaupungin investointiohjelmaan, koska toteuttaja olisi kaupungin täysin omistama yhtiö. Hanke ei onnistuessaan aiheuta kaupungille suoria lisäkustannuksia. Mahdollisen epäonnistumisen suurin riski on noin 1,7 milj. euron takauksen realisoituminen maksettavaksi. Sen riskin toteutuminen on epätodennäköistä, muttei mahdotonta, ja toteutuminen aiheuttaisi isoja ongelmia kaupungin ennestäänkin erittäin tiukassa taloudessa.

5 Kari Rannanpiha, talous- ja strategiajohtaja

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot