Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere"

Transkriptio

1 Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen toteutus Keskeisiä tuloksia Potentiaalikohderyhmän tarkastelua AINEISTON RAKENNE JA LUKIJAPROFIILI LUKUTOTTUMUKSET Lukemiseen käytettävä aika Lukemisen tarkkuus Lehden säilytys Lukijamäärä Lukukerrat Lehden lukutilanne LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI Lehteä käsittelevät väittämät Lehteä kuvaavat ominaisuudet Yleinen tyytyväisyys lehteen Lehden merkitys tietolähteenä Ilmoitusten vaikuttavuus AIHEPIIRIEN KIINNOSTAVUUS MUITA ASIOITA Ilmestymistiheys Suhtautuminen maksulliseen tilaukseen VAPAAMUOTOINEN LUKIJAPALAUTE Lehden parhaat puolet Kehitysehdotukset ja sisältötoiveet... 27

3 2 (28) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA 1.1. Tutkimuksen toteutus Tämä on Puu&Tekniikka -lehden lukijatutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti lehden toimeksiannosta Focus Master Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa lehden lukijaprofiilia kartoittaa lehden lukutottumuksia kartoittaa lukijoiden mielipiteitä lehdestä ja sen sisällöstä kartoittaa eri aihepiirien kiinnostavuutta lukijoiden keskuudessa kerätä lukijoilta vapaamuotoista palautetta ja kehitysehdotuksia. Tutkimus toteutettiin web-kyselynä lokakuussa Kysely ajoitettiin numeron 9/2008 ilmestymisen jälkeisille viikoille. Kysely toteutettiin ns. avoimena web-kyselynä, johon ohjaava linkki oli lehden kotisivuilla osoitteessa Vastaajia informoitiin kyselystä ilmoituksella lehdessä 9/2008 ja lisäksi mm. Puuteollisuusyrittäjät ry:n ja Sahayrittäjät ry:n sähköisten jäsenkirjeiden yhteydessä. Tutkimusaineisto käsittää 177 vastausta. Näistä 157 edustaa lehden vakituisia lukijoita ja 20 lehden näytenumeron saaneita potentiaalisia uusia lukijoita. Tutkimusaineiston voidaan katsoa muodostavan luotettavan tarkastelupohjan lukijatutkimukselle. Kysymyslomakkeesta oli kaksi erilaista versioita, toinen vakituisille lukijoille ja toinen potentiaalisille lukijoille. Tulokset tässä raportissa on esitetty taulukoiden ja grafiikan muodossa. Keskeiset tulokset ja tutkijan näkemykset on koottu kappaleeseen 1.2. Tutkimusraporttia täydentää erillinen pdf-muotoinen taulukkoliite, johon koottu tutkimusaineiston tilastollinen taulukointi. Kappaleissa 2-6 esitellyt tulokset on laadittu vakituisten lukijoiden vastauksista. Potentiaalisten uusien lukijoiden muodostaman vertailuryhmän vastaukset on esitetty taulukkoliitteessä, minkä lisäksi yhteenveto tämän ryhmän tuloksista on esitetty kappaleessa 1.3.

4 3 (28) 1.2. Keskeisiä tuloksia Puu&Tekniikka-lehden lukijaprofiilin tarkastelussa voidaan todeta lehden tavoittavan hyvin monipuolisesti alan ammattilaiset. Lukijoiden edustamista toimialoista yleisimpiä ovat kaluste- ja huonekaluteollisuus, sahateollisuus sekä koneiden laitteiden myynti ja markkinointi. Aseman perusteella tarkasteltaessa yleisimpiä työtehtäviä ovat asiantuntijatehtävät (31%) sekä toimiminen johtavassa asemassa (27%) tai yrittäjänä (18%). Miesten osuus (80%) on selvästi naisten osuutta suurempi. Iän mukaan tarkasteltaessa vahvimmin edustettuina ovat ikäluokat ja vuotta. Myös nuorempiin ikäluokkiin sijoittuu melko runsaasti vastaajia; tämä on hieman muista ammattilehdistä poikkeava tulos, sillä monilla ammattilehdellä on vaikeuksia tavoittaa nuoria lukijoita. Lukijat ovat merkittävä yritysten hankinnoista päättävä ryhmä. Itsenäisesti hankintapäätöksiä tekee 44 prosenttia vastaajista. Kun tähän lisätään päätöksentekoon osallistuvat, kohoaa päättäjien osuus 78 prosenttiin. Kun huomioidaan vielä hankintoja valmistelevat ja aloitteentekijät, kohoaa osuus 87 prosenttiin. Puu&Tekniikka-lehden lukutottumukset muodostavat varsin vahvan kokonaisuuden. Lukutottumukset edustavatkin hyvää ammattilehtitasoa ja ovat maksuttomien ammattilehtien vertailuryhmässä todella hyviä. Useimmat vastaajat lukevat lehden työpaikalla, mutta myös kotona lukeminen on verrattain yleistä. Koti onkin yleensä lehdille työpaikkaa suotuisampi lukupaikka, joka edesauttaa hyvien lukutottumuksien saavuttamista. Puu&Tekniikka-lehden lukemiseen käytetty aika asettuu tyypillisesti joko tai minuutin välille. Lehdestä luetaan yleensä muutama mielenkiintoinen juttu, mikä on ammattilehtien keskuudessa hyvin tyypillistä. Kuitenkin myös todella aktiivisia lukijoita on runsaasti, sillä lähes koko lehden tai noin puolet lehdestä lukevien osuus asettuu melko korkealle. Sen sijaan pinnallisia, vain pikaisesti otsikot selailevia lukijoita lehdellä on niukasti. Yhtä lehden numeroa luetaan tai selaillaan keskimäärin 2.2 kertaa. Työn puolesta luettaville lehdille tämä on hieman keskimääräistä korkeampi luku. Puu&Tekniikka-lehteä säilytetään tyypillisesti jonkin aikaa lukemisen jälkeen. Seuraavaksi yleisintä on lehden kierrättäminen toisille luettavaksi. Sen sijaan lehden systemaattinen arkistoiminen ei ole kovin yleistä. Eri lukijaryhmien välillä esiintyy lukutottumuksissa eroja lähinnä iän ja sukupuolen mukaisissa tarkasteluissa. Miesten keskuudessa kaikki lukutottumusten mittarit osoittavat selvästi aktiivisempaa lukemista kuin naisten keskuudessa. Eri ikäluokkien välisessä vertailussa osoittautuvat puolestaan 50 vuotta täyttäneet lehden aktiivisimmiksi lukijoiksi. Vanhempien ikäluokkien aktiivisuus tulee selvästi esiin etenkin lukemisen tarkkuudessa sekä yhden lehden luku- ja selailukertojen määrässä. Yhdellä lehden kappaleella on keskimäärin 3.0 lukijaa. Kertomalla tämä luku lehden levikillä saadaan selville lehden kokonaislukijamäärä.

5 4 (28) Lehden sisältöä arvioitiin lehteä käsittelevien väittämien muodossa. Lukijoiden arviot lehdestä ovat tältä osin hyvin myönteisiä. Voimakkaimmin lukijat ottavat kantaa seuraavien väittämien puolesta: Lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista Lehti seuraa hyvin alan kehitystä Lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä Myös ammattitaidolla tehtyjä artikkeleita, artikkelien kiinnostavuutta ja ilmoitusten lukemista arvioidaan hyvin myönteisesti. Yleinen tyytyväisyys lehteä kohtaan on huomattavan korkealla tasolla. Lehden sisällön osalta erittäin tyytyväisten osuus on 23 prosenttia, samalla kun erittäin tyytyväisten ja melko tyytyväisten yhteenlaskettu osuus kohoaa 99 prosenttiin. Ulkoasun osalta erittäin tyytyväisten osuus on vielä hieman korkeampi. Eri lukijaryhmien välisessä tarkastelussa kaikkein tyytyväisin vastaajaryhmä ovat yrittäjät. Lehden koetaan myös tarjoavan työn kannalta hyödyllistä tietoa. 43 prosenttia arvioi saavansa lehdestä erittäin paljon tai melko paljon tietoa ja kaikkiaan 93 prosenttia vähintään jonkin verran tietoa. Lehden sisällön kiinnostavuutta arvioitiin 20 valmiiksi nimetyn aihepiirin osalta. Aihepiirien osalta erottu seuraava kuuden kaikista kiinnostavimman aihepiirin ryhmä: alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen alan markkinatilanteen seuraaminen erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden esittely Yleisesti ottaen eri lukijaryhmien väliset erot aihepiirien kohdalla ovat pienempiä kuin ammattilehdillä yleensä. Kohdassa 5.1 on otettu tarkempaan vertailuun kaksi erilaista tarkastelua: johtavassa asemassa olevien kiinnostusta on verrattu muihin lukijoihin ja toisaalta verrattu potentiaalisten uusien lukijoiden kiinnostuksen kohteita nykyisiin lukijoihin. Tutkijan näkökulmasta lehden ja lukijoiden välinen suhde vaikuttaa niin toimivalta, ettei selkeitä epäkohtia tai toimenpidesuosituksia voida osoittaa. Puu&Tekniikka on selvästi saavuttanut kohderyhmässään vakiintuneen ja arvostetun lehden aseman. Lukijatutkimuksen tulosten yleissävy on hyvin myönteinen. Lehdellä onkin lukuisia vahvuuksia sekä lukijaprofiilin, lukutottumusten että sisällön osa-alueilla.

6 5 (28) 1.3. Potentiaalikohderyhmän tarkastelua Potentiaalisten lukijoiden muodostama vertailuryhmä on tämän raportin taulukkoliitteessä vastaajaprofiilin osalta eritelty yksityiskohtaisesti. Samassa yhteydessä on myös taulukkomuotoinen nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden välinen vertailu kaikkien yksittäisten kysymysten osalta. Potentiaalisten lukijoiden muodostaman vertailuryhmän osalta voidaan nostaa esiin seuraavat asiat: Lukijaprofiilin osalta korostuu potentiaalin kohderyhmässä yrittäjien ja työntekijöiden osuus, samalla kun johtavassa asemassa olevien osuus jää alhaisemmaksi. Yrityskoon mukaisessa tarkastelussa erot ovat suurimmillaan, useimpien potentiaalisten lukijoiden edustaessa pienimpiä, alle 10 henkilön yrityksiä. Lehden hyödyllisyys oman työn kannalta koetaan lähes yhtä tärkeäksi kuin vakituisten lukijoiden keskuudessa. Lehteen liittyvien ominaisuuksien osalta arviointi ei ole aivan yhtä myönteistä kuin vakiintuneiden lukijoiden keskuudessa. Kiinnostus maksullista tilaamista kohtaan on varauksellisempaa kuin vakiintuneiden lukijoiden keskuudessa. Potentiaaliset lukijat ovat saamansa näytenumeron osalta käyttäneet melko runsaasti aikaa siihen tutustumiseen. Lukemiseen käytettiin aikaa tyypillisesti minuuttia; tähän luokkaan sijoittui enemmistö (60%) vastanneista. Aihepiirien kiinnostavuuden osalta on nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden välinen vertailu toteutettu kappaleessa 5 keskiarvoprofiilien muodossa. Muutamien aihepiirien kohdalla näkyy selvästi, miten potentiaalisten lukijoiden kiinnostus jää vakituisia lukijoita vähäisemmäksi. Näitä ovat etenkin toimialan kehittämistä käsittelevät aihepiirit (materiaalinkäsittely, toiminnanohjaus) ja toisaalta tuote-esittelyjen tyyppiset aihepiirit (alan tarvikkeiden esittelyt, koneiden ja laitteiden esittelyt, alan uutuuksien esittelyt). Myös toimialakohtaisissa aihepiireissä esiintyy eroja, mutta tähän vaikuttaa varmaan vahvasti nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden hieman toisistaan poikkeavat toimialat.

7 6 (28) 2. AINEISTON RAKENNE JA LUKIJAPROFIILI ASEMA % asiantuntijatehtävät 31 johtava asema 27 yrittäjä 18 esimiestehtävät 12 työntekijä 10 opiskelija 2 ei työelämässä 1 TOIMIALA % kaluste- ja huonekaluteollisuus 15 sahateollisuus 13 koneiden / laitteiden myynti / markkinointi 8 muu puutuoteteollisuus 8 rakennuspuutuoteteollisuus 6 puualan ammatillinen koulutus 6 julkinen hallinto 4 taloteollisuus 3 levyteollisuus 3 peruskoulutason teknisen työn opetus 3 konevalmistaja 3 alan tarvikkeiden markkinointi 3 jokin muu 25

8 7 (28) KOULUTUSTASO % peruskoulu tai vastaava 4 ammattitutkinto 18 opistotutkinto 27 amk-tutkinto 25 akateeminen tutkinto 26 SUKUPUOLI % nainen 20 mies 80 IKÄ % Alle 30 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän 5 TYÖPAIKAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ % 10 henkilöä tai alle henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän 23 OSALLISTUMINEN TYÖPAIKALLA TEHTÄVIIN HANKINTAPÄÄTÖKSIIN % tekee päätöksiä itsenäisesti 44 osallistuu päätöksentekoon 34 tekee aloitteita tai valmistelee hankintoja hankinnat eivät kuulu vastaajan toimenkuvaan 9 13

9 8 (28) 3. LUKUTOTTUMUKSET 3.1. Lukemiseen käytettävä aika alle 15 minuuttia minuuttia minuuttia tuntia 6 yli 2 tuntia

10 9 (28) 3.2. Lukemisen tarkkuus selailee pikaisesti otsikot 4 lukee muutaman kiinnostavan jutun 43 lukee noin puolet lehdestä 22 lukee lähes koko lehden

11 10 (28) 3.3. Lehden säilytys antaa lehden toisille luettavaksi 15 hävittää lukemisen jälkeen 10 säilyttää lehtiä jonkin aikaa 56 arkistoi lehden numeroita

12 11 (28) 3.4. Lukijamäärä vähintään 6 henkilöä 16 5 henkilöä 5 4 henkilöä 13 3 henkilöä 20 2 henkilöä 19 1 henkilö Yhtä Puu&Tekniikka -lehden kappaletta lukee keskimäärin 3.0 henkilöä.

13 12 (28) 3.5. Lukukerrat Kuinka monta kertaa sinulla on tapana lukea tai selailla yhtä Puu&Tekniikan numeroa? 1 kerta 21 2 kertaa 50 3 kertaa 19 vähintään 4 kertaa

14 13 (28) 3.6. Lehden lukutilanne lukee työpaikalla 52 lukee kotona 28 lukee molemmissa

15 14 (28) 4. LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI 4.1. Lehteä käsittelevät väittämät lehdessä esitetyt asiat ovat vanhanaikaisia saan ilmoituksista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehdessä julkaistut ilmoitukset ovat mielenkiintoisia saan artikkeleista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehti on korkeatasoinen lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia luen lehden ilmoituksia lehden artikkelit ovat ammattitaidolla tehtyjä lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä lehti seuraa hyvin alan kehitystä lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä

16 15 (28) 4.2. Lehteä kuvaavat ominaisuudet mitäänsanomaton vanhanaikainen ahdas tyylikäs rauhallinen lukemaan houkutteleva värikäs mielenkiintoinen selkeä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä

17 16 (28) 4.3. Yleinen tyytyväisyys lehteen Tyytyväisyys lehden sisältöön: erittäin tyytyväinen 23 melko tyytyväinen 76 melko tyytymätön 1 erittäin tyytymätön Tyytyväisyys lehden ulkoasuun: erittäin tyytyväinen 24 melko tyytyväinen 75 melko tyytymätön 1 erittäin tyytymätön

18 17 (28) 4.4. Lehden merkitys tietolähteenä Saan Puu&Tekniikasta työni kannalta hyödyllistä tietoa : erittäin paljon 8 melko paljon 35 jonkin verran 51 melko vähän 6 en lainkaan 0 en osaa sanoa

19 18 (28) 4.5. Ilmoitusten vaikuttavuus Olen tehnyt hankintoja lehdessä olleen ilmoituksen perusteella 25 Olen hankkinut lisätietoa lehdessä olleen ilmoituksen perusteella

20 19 (28) 5. AIHEPIIRIEN KIINNOSTAVUUS tavarankuljetusautojen esittely alan historiasta kertova artikkelisarja levyteollisuuden yritysten/investointien esittely taloteollisuuden yritysten/investointien esittely yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen kehittäminen saha-alan yritysten/investointien esittely rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan vaikuttajien haastattelut alan kansainvälistymisen seuraamien puulajien esittely alan tarvikkeiden esittelyt kaluste- ja huonekaluteollisuuden yritysten/investointien esittely alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuott. esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan markkinatilanteen seuraaminen alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen alan uutuuksien esittely hyvin kiinnostava jonkin verran kiinnostava ei lainkaan kiinnostava

21 alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan alan markkinatilanteen seuraaminen rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan vaikuttajien haastattelut taloteollisuuden yritysten/investointien esittely levyteollisuuden yritysten/investointien esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan uutuuksien esittely saha-alan yritysten/investointien esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden alan kansainvälistymisen seuraamien alan tarvikkeiden esittelyt yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan historiasta kertova artikkelisarja tavarankuljetusautojen esittely puulajien esittely 3,00 2,00 1,00 johtavassa asemassa muissa tehtävissä hyvin ei kiinnostava kiinnostava

22 3,00 2,00 1,00 21 (28) alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan tarvikkeiden esittelyt yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan tavarankuljetusautojen esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden alan markkinatilanteen seuraaminen saha-alan yritysten/investointien esittely erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt puulajien esittely alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuott. alan vaikuttajien haastattelut levyteollisuuden yritysten/investointien esittely alan kehitysstrategioiden seuraaminen rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan historiasta kertova artikkelisarja alan kansainvälistymisen seuraamien taloteollisuuden yritysten/investointien esittely nykyiset lukijat potentiaaliset lukijat hyvin ei kiinnostava kiinnostava

23 6. MUITA ASIOITA 6.1. Ilmestymistiheys Onko lehden nykyinen ilmestymistiheys mielestäsi liian harva 4 sopiva 92 liian tiheä

24 23 (28) 6.2. Suhtautuminen maksulliseen tilaukseen Jos Puu&Tekniikka olisi maksullinen, kuinka todennäköisesti tilaisit sen? hyvin todennäköisesti 12 melko todennäköisesti 33 melko epätodennäköisesti 46 en tilaisi

25 24 (28) 7. VAPAAMUOTOINEN LUKIJAPALAUTE 7.1. Lehden parhaat puolet Mikä on mielestäsi parasta lehdessä? - Ajankohtaiset asiat, markkinat, energia - Ajankohtaisuus - Ajankohtaisuus - Ajankohtaisuus, kehityksen seuraaminen - Ajankohtaisuus. - Ajankohtaisuutiset yrityksistä. - Ajantasainen tieto alasta ja asiantuntevat kirjoitukset - Alaan liittyvä tieto yleensä ottaen - Alan ammattilehti - Alan erikoislehti - Alan lehdistä Puumies ja Tekniikka ja talous - Alan tila suomalaisin silmin katsottuna. - Alan uutuudet ja kehitys - Asiantuntijoiden haastattelut - Eri alojen esittely - Eri puulajien esittely - Erilaiset kansainvälistymisartikkelit, alan uutuuksien esittelyt, henkilöhaastattelut - Esittelyt - Hyvä puualan aikakausijulkaisu - Ilmainen ja todella hyvä ammattilehti - Ilmoitukset - Informaatiota antavat artikkelit ilman mainostusta. - Informatiivisuus - Innovatiivisuus, värit ja nykyisin ilmaisuus - Kapea sektori, keskittyminen - Koko alasta laajasti kerrotut jutut ja monipuolisuus. - Koko fyysisesti sekä asian puolesta - Koko, ei sekoitu a4 mainospostiin - Kokonaisuus, asiaa laidasta laitaan. - Lehden koko, formaatti, värikkyys - Lehti käsittelee etupäässä puualaa ja tekniikkaa. Ei sisällä liikaa turhia mainoksia. - Lehti on ainoa puualan lehdistä, josta saa edes jonkinlaisen kokonaiskuvan puualasta. Ei yksittäisten yritysten, varsinkaan myyjien kehuminen anna kuvaa, mitä alalla oikeasti tapahtuu.

26 25 (28) - Luen lehteä, koska työhöni kuuluu toimittaa siihen oppilaitoksemme ilmoituksia. Olen myös muutoin kiinnostunut alasta ja keltanokkanakin saan paljon irti tietoa lehdestä. Se on myös ilmoittajan näkökulmasta selkeä ja miellyttävä paikkaa ilmoitella. - Mainokset, ilmoitukset ja uutuudet - Maksuton - Markkinakatsaukset - Mielenkiintoiset ja ajankohtaiset artikkelit - Mielenkiintoisia, ajankohtaisia artikkeleita. - Mielenkiintoiset artikkelit - Moderni ja ajanhermolla. - Monipuolinen - Monipuolisuus ja ajankohtaisuus. - Olen melko uusi lukija, enkä vielä osaa oikein vastata siihen. - Pelletistä juttu ja pihlajasta juttu - Puuta käsittelevät jutut talonrakennuksessa - Puutavaran hyödyntämisestä kertovat aiheet - Sahateollisuuden tuotantolaitosten esittely. - Sahateollisuutta koskevat artikkelit - Sanomalehtimuoto - Selkeys, nuorekkuus - Selkeä lukea, jutut parempia kuin alan muissa lehdissä - Selkeät otsikot ja kuvat. Uutisointiin pyrkimys, mutta riittääkö ilmestymistiheys? - Sopiva koko - helppo lukea - Toimialaa sisäpiirin uutiset - Tuo esiin asioita, mitä muut puualan lehdet eivät käsittele. Älkää vaan ruvetko esittelemään mainostajien yrityksiä ja ihmisiä, niistä on jo luettu tarpeeksi muista lehdistä. - Tuoteuutuudet - Ulkoasu ja selkeys - Ulkoasu, helppo luettava. - Ulkoasun ja sisällön harmonia. - Uusien ideoiden artikkelit - Uusien innovaatioiden ja materiaalien esittelyt - Uusien investointien esittely - Uusien koneiden esittely, messu esittelyt ym. - Uutuuksien esille tuonti - Voi tilata velotuksetta

27 26 (28) - Yleistajuiset alan kehityksestä ja kokonaisuuksia valottavat artikkelit. Esim. viime numeron pellettijuttu antoi kuvan alasta eikä vain yhdestä pellettikoneen investoinnista. Myös markkinakatsaukset ym. mielenkiintoisia. Asiallisia uutisia, ärsyttävät kehut aika vähäisiä. - Yritysesittelyt, tuotekehitys- ja innovaatioartikkelit - Yritysesittelyt ja laite uutuudet varsinkin pintakäsittelyssä Potentiaalisilta lukijoilta: - Ajankohtaisuus - Artikkelit ja uutuuksien esittelyt - Asiaa melko laajalta sektorilta. - Asiallisuus ja sisältö - Kokonaisuus - Selkeä taitto - Uusien innovaatioiden esittely - Alan tarvikkeiden esittely - Artikkelit ajankohtaisia ja ammattimaisesti tehty. - Paneutuminen moninaisesti eri puualojen tekemisiin - Puun käyttö talonrakennukseen ja nimenomaan uudet innovaatiot + mahdolliset kokemukset ja hintavertailut vastaaviin tuotteisiin

28 27 (28) 7.2. Kehitysehdotukset ja sisältötoiveet Millaisiin asioihin toivoisit parannusta? Tai onko mielessäsi jokin sisältötoive tai muita terveisiä toimitukselle? - Alan ohjelmistoille pitää saada enemmän palstatilaa! Kaikki kun nykyään toimii tietokoneella. - Alan opiskelijoiden ajatuksia puutuoteteollisuudesta. Miten he näkevät tulevaisuuden? - Autot voisi jättää vähemmälle huomiolle. - Ehkä enemmän markkinakatsauksia - Enemmän alan talouteen liittyviä artikkeleita. - Enemmän tarinoita ulkomailta, esim. vertailujen kautta. - Enemmän tekniikka ja tutkimusta - Gallupit saisivat olla lyhyempiä ;-) - Hirsitalotehtaiden esittelyjä - Hyvä näin. - Jatkakaa samaan tahtiin ja Hyvää Joulua! - Kiitos! - Konepörssi ( Myydään/ ostetaan ) - Koska lehden voi tilata veloituksetta, niin yrityksille ilmoitusten hinnat pitää olla korkeat. Toivoisin kuitenkin lehdeltä kohtuullisia ilmoitushintoja mikroyrityksille, joilla ei ole mahdollisuuksia laittaa isoja summia lehdessä mainostamiseen. Tämä voisi avata markkinat mikroyrityksille ja tulevaisuudessa mahdollisesti kasvaa ja silloin onkin jo varaa maksaa enemmän ilmoituksista. - Käsityötekijöiden ja tuotteitten esittely - Lisää ajankohtaisasiaa, mitä alalla tapahtuu. Kokonaiskuvan antamiseen alasta kannattaa paneutua vielä enemmän. Ei kannata tehdä juttuja, joissa ei ole jotain erityistä asiaa, joka kiinnostaa lukijoita. - Lisää ajankohtaista tietoa alan kehityksestä myös kansainvälisestä. - Lisää artikkeleja esim. yksittäisistä puualan yrittäjistä ja esim. oppilaitoksista. Juttuja myös käsityövaltaisilta aloilta. - Lisää juttuja erilaisista jalosteista ja innovaatioista. - Lisää kansainvälistä kehitystä. - Lisää pienten ja keskisuurten teollisuuslaitosten kehityksestä kertomista ja omistussuhteista, kannattavuuksista ja valmistettavista artikkeleista. - Markkinaraportit pitäisi olla enemmän ajan tasalla ja tietoa hankkia alan asiantuntijoilta / järjestöiltä. - Osto ja myyntipalsta sopisi oikein hyvin, esim käytettyjä koneita... Halpa ilmoituspaikka oikealle kohderyhmälle - Parempi taitto. - Puualan opettaja olisi antanut todennäköisesti erilaiset vastaukset kuin minä. Selailen lehden ja laitan sen opettajien ja opiskelijoiden luettavaksi.

29 28 (28) - Puualan pienyrityksiä ja erikoisosaamisalan yrityksiä esiin enemmän. Myös puualan koulutukseen liittyviä artikkeleita enemmän. Mielenkiintoista olisi saada tietoa ovatko puualan yritykset saatavilla olevan työvoiman ammattiosaamisen tasoon tyytyväisiä. Puualan opiskelijoiden työssä oppimisesta ja työpaikkaohjauksesta nimenomaan pienyrityksissä olisi mielenkiintoista saada artikkeleita myös. - Puuntyöstö koneiden hinta-laatu vertailu olisi kiinnostavaa. - Puusepänalan koulutus sekä kotimassa että ulkomailla - Riittävän hyvä tarkoitukseemme, jatkakaa samaan tyyliin. - Selkeyttä, jotenkin vähän sekavan tai ahtaan oloinen - Taittoon ja lehden nimen fonttiin facelift, eri paperilaadut tekevät lehdestä sekavan - Toivoisin artikkeleja myös mekaaniseen puunjalostukseen liittyvästä tutkimustoiminnasta. Perustutkimuksesta, soveltavasta tutkimuksesta ja niistä kertyvän tiedon siirtämisestä tuotteisiin/tuotantoon. - Toivoisin suunnittelijoille suunnattuja juttuja (materiaaleista, ohjeistusta tms.) - Tutkimusjuttuja myös, autoesittelyt pois - Uusien monien eurooppalaisten puutuotteiden seuraaminen laajemmin, kuten esim. Kreuzlagenholz, joka oli hyvä esimerkki - Uusien puutuotteiden ja valmistusmenetelmien julkaisua. Uuden tekniikan hyödyntämisestä kertovat julkaisut. Uudet keksinnöt alalla. - Vertailuja... - Vielä lisää ajankohtaisuutta. Mitä puu-alalla muissa maissa tapahtuu. - Vieläkin monipuolisempaa, syventävämpää, ajanhermolla olevaa tietoa ja esittelyitä - Voisihan se olla useampisivuinen - Voisitte käsitellä ympäristön- ja ilmastonmuutokseen sekä energiankäyttöön liittyviä asioita enemmän - Vähemmän autojuttuja ja yleisjuttuja, joita saa lukea päivittäislehdessä ja Kauppalehdessä - Yritysesittelyjä Potentiaalisilta lukijoilta: - Selkeys ja parempi luettavuus informatiivisuus samat jutut järjesteltynä uudelleen niin olisi arvosana 9+ - Paljon mainoksia, voisiko näitä jotenkin keskittää, jotta itse jutut nousisivat esiin paremmin? - Lehdessä 8 / 2008 hyvin esillä erilaisia rakennussovelluksia, mutta numerossa 10 / 2008 ei juuri ollenkaan - käytännön sovellukset jopa detaljeineen kiinnostavat enemmän kuin laitteet, joilla ne aikaan saadaan - Enempi ehkä vielä pitkän linjan yrittäjien kokemuksia ja ajatuksia

30 Webropol Webropol Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Vastaa lukijatutkimuksen kysymyksiin rastittamalla sopivat kohdat tai kirjoittamalla mielipiteesi sille varattuun kohtaan. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yhteystiedot vastaajapalkinnon arvontaa varten annetaan kyselyn lopussa. Jos kyselyä täytettäessä ilmenee teknisiä ongelmia, saat apua sähköpostilla tai arkisin kello välillä puhelimitse numerosta Huomaa, että voit vastata kyselyyn vain yhden kerran. ALUKSI MUUTAMIA KYSYMYKSIÄ LUKUTOTTUMUKSISTA JA LEHDEN SISÄLLÖSTÄ 2) Kuinka tarkasti yleensä luet Puu&Tekniikka-lehden? selailen pikaisesti otsikot 1) VALITSE KUMPAAN RYHMÄÄN KUULUT: * Olen Puu&Tekniikka -lehden vakituinen lukija, saan lehden säännöllisesti Olen äskettäin saanut lehden näytenumeron, normaalisti en saa tai lue lehteä luen muutaman mielenkiintoisen jutun luen noin puolet lehdestä luen lähes koko lehden 3) Kuinka monta kertaa sinulla on tapana lukea tai selailla yhtä Puu&Tekniikan numeroa? 1 kerta Seuraava --> 2 kertaa 3 kertaa vähintään 4 kertaa 4) Kuinka paljon aikaa yleensä käytät yhden numeron lukemiseen, kun kaikki lukukerrat lasketaan yhteen? alle 15 minuuttia minuuttia minuuttia 1-2 tuntia yli 2 tuntia 5) Kuinka monta henkilöä sinun lisäksesi taloudessasi tai työpaikallasi lukee samaa lehden kappaletta? 1 henkilö lisäkseni 2 henkilöä lisäkseni 3 henkilöä lisäkseni 4 henkilöä lisäkseni vähintään 5 henkilöä lisäkseni ei muita lukijoita 6) Missä luet Puu&Tekniikkaa? kotona työpaikalla molemmissa 7) Onko sinulla tapana säilyttää lehden numeroita? 1 / :28 1 / :29

31 Webropol Webropol arkistoin lehden numeroita säilytän lehteä jonkin aikaa hävitän lehden lukemisen jälkeen Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 annan lehden toisille luettavaksi 8) Miten tyytyväinen yleensä ottaen olet Puu&Tekniikka -lehden ulkoasuun? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön 9) Miten tyytyväinen yleensä ottaen olet Puu&Tekniikka -lehden sisältöön? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI 10) Saan Puu&Tekniikasta työni kannalta hyödyllistä tietoa... erittäin paljon melko paljon jonkin verran melko vähän en lainkaan en osaa sanoa <-- Edellinen Seuraava --> 11) Miten seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat Puu&Tekniikkaa? täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä värikäs selkeä rauhallinen ahdas vanhanaikainen tyylikäs mitäänsanomaton mielenkiintoinen lukemaan houkutteleva 12) Seuraavassa on muutamia lehteä käsitteleviä väittämiä. Arvioi suhtautumistasi näihin väittämiin. täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä lehti seuraa hyvin alan kehitystä lehti on korkeatasoinen lehden artikkelit ovat ammattitaidolla tehtyjä lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista lehdessä esitetyt asiat ovat vanhanaikaisia saan artikkeleista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia lehdessä julkaistut ilmoitukset ovat mielenkiintoisa saan ilmoituksista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä 2 / :29 1 / :30

32 Webropol Webropol luen lehden ilmoituksia 13) Arvioi vielä seuraavia ilmoituksiin liittyviä väittämiä. kyllä ei olen hankkinut lisätietoa lehdessä olleen ilmoituksen perusteella olen tehnyt hankintoja lehdessä olleen ilmoituksen perusteella 14) Miten kiinnostavina koet seuraavat lehdessä käsiteltävät aihealueet? erittäin kiinnostava jonkin verran kiinnostava ei lainkaan kiinnostava alan markkinatilanteen seuraaminen alan kansainvälistymisen seuraamien alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan vaikuttajien haastattelut saha-alan yritysten/investointien esittely taloteollisuuden yritysten/investointien esittely levyteollisuuden yritysten/investointien esittely rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden yritysten/investointien esittely alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden esittely erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen kehittäminen yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen tavarankuljetusautojen esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan tarvikkeiden esittelyt puulajien esittely alan historiasta kertova artikkelisarja <-- Edellinen Seuraava --> 15) Jos Puu&Tekniikka olisi maksullinen, kuinka todennäköisesti tilaisit sen? hyvin todennäköisesti melko todennäköisesti melko epätodennäköisesti en tilaisi 16) Onko nykyinen ilmestymistiheys ( 3 viikon välein, 12 numeroa vuodessa) mielestäsi...? sopiva liian harva liian tiheä 17) Mikä on mielestäsi parasta lehdessä? 2 / :30 3 / :30

PUU&TEKNIIKKA Lukijatutkimus 2010. Tutkimusraportti 30.10.2010 Focus Master Oy

PUU&TEKNIIKKA Lukijatutkimus 2010. Tutkimusraportti 30.10.2010 Focus Master Oy PUU&TEKNIIKKA Lukijatutkimus 2010 Tutkimusraportti 30.10.2010 Focus Master Oy KESKEISIÄ TULOKSIA (1) Puu&Tekniikka-lehden lukijatutkimuksen toteutti Focus Master Oy syys-lokakuussa 2010. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi S&A toimiston ammattilehti Lukijatutkimus 2007 Tutkimusraportti 6.6.2007 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi KM Kaupan Maailma Lukijatutkimus 2007 Tutkimusraportti 12.6.2007 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2 www.focusmaster.fi

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Elintae-lehden lukijatutkimus 2015

Elintae-lehden lukijatutkimus 2015 Elintae-lehden lukijatutkimus 2015 Anna Partanen 22.12.2015 Haluamme tehdä lehteä, joka on odotettu ja luettu liiton jäsenten keskuudessa. Siksi kysymme nyt sinulta, mitä mieltä olet Elintakeesta ja miten

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Mediafakta 2016 10/2015

Mediafakta 2016 10/2015 Mediafakta 2016 10/2015 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 31 103 kpl LT 2014 / Media Audit Finland Koneviestillä on 174 000 lukijaa KMT AL Kevät 2015

Lisätiedot

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehti-lehti lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 16.9-9.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri:

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012 Sompio lehden Lukijatutkimus 1 Syys-lokakuu 1 Tiivistelmä Kokonaisuutena Sompio lehti saa erinomaiset tulokset. Tulokset ovat erinomaisia myös, kun niitä verrataan yleisesti sanomalehtimarkkinoiden tuloksiin.

Lisätiedot

Lukijatutkimus 10/2010. Aikakausmedia ja Innolink Research Oy

Lukijatutkimus 10/2010. Aikakausmedia ja Innolink Research Oy Lukijatutkimus 10/2010 Aikakausmedia ja Innolink Research Oy sisältö 1. Tiivistelmä tuloksista...2 2. Perustiedot tutkimuksesta...3 3. Lukijasuhde...4 Lukijaprofiili... 4 Lukijoiden ikäjakauma...5 Lehden

Lisätiedot

Mediafakta 2012 11/2012

Mediafakta 2012 11/2012 Mediafakta 2012 11/2012 Levikki ja lukijamäärä Koneviestin levikki on 32 266 kpl LT 2011 / Levikintarkastus Oy Koneviestillä on 193 000 lukijaa KMT Lukija S2011/K2012 2 Yleistä tilaajista Yrittäjiä 69

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Aromi- leh* Lukijatutkimus 2015

Aromi- leh* Lukijatutkimus 2015 Aromi- leh* Lukijatutkimus 2015 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoi4eet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoi4eena on selvi4ää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhde4a lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Se on nyt. -sinusta kiinni.

Se on nyt. -sinusta kiinni. Se on nyt -sinusta kiinni. Kiinteistöposti Kiinteistöposti on kiinteistöalan ainoa ammattilehti. Me lehdentekijät olemme sitoutuneet toimimaan vastuuntuntoisena tiedonvälittäjänä koko kiinteistöalan päätöksentekoketjulle.

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Tämä on Vihreän Langan lukijatutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti Vihreä Lanka Oy:n toimeksiannosta Focus Master Oy.

Tämä on Vihreän Langan lukijatutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti Vihreä Lanka Oy:n toimeksiannosta Focus Master Oy. VIHREÄ LANKA LUKIJATUTKIMUS 2004 Tutkimusraportti 5.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...2 2. AINEISTON RAKENNE JA LUKIJAPROFIILI...3 3. LEHDEN LUKUPERUSTE JA TUTUSTUMISTAPA...6 3.1. Lukuperuste...6

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

lukijoiden kommentteja puumiehestä:

lukijoiden kommentteja puumiehestä: lukijoiden kommentteja puumiehestä: On asiantunteva ja luotettava = Asiantuntevat ja perusteellisesti tehdyt artikkelit. Kyllä löytyy yleensä viimeisintä tietoa mekaanisesta metsäteollisuudesta ja uusista

Lisätiedot

mediatiedot Media jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan, apteekkarit ja alan päättäjät

mediatiedot Media jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan, apteekkarit ja alan päättäjät mediatiedot 2016 Media jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan, apteekkarit ja alan päättäjät MEDIATIEDOT 2016 Kohtaa MILJOONAYLEISÖ APTEEKKIEN TERVEYDEKSI!-ASIAKASLEHTI on yli 1,1 miljoonalla

Lisätiedot

+18 % Mediafakta 2013 9/2013

+18 % Mediafakta 2013 9/2013 Lukijamäärän kasvu +18 Mediafakta 2013 9/2013 Levikki ja lukijamäärä Kokonaispainos: 25 000 Lukijamäärä: 79 000 Vuonna 2013 ilmestyy 10 numeroa. Levikki 15 834 kpl + osoitteellinen lisäjakelu Suomen 7

Lisätiedot

SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto

SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto 9.11.2005 Riitta Siikaranta ja Annika Fock 1 Suomen laajin perusselvitys Suomessa ilmestyy noin 2000 ammatti- ja järjestölehteä

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi KM Kaupan Maailma Lukijatutkimus 2007 Tutkimusraportti 12.6.2007 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2 www.focusmaster.fi

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Alueviesti. Lukijatutkimus lehden jakelualueella 2014. Raportti Marras-joulukuu 2014

Alueviesti. Lukijatutkimus lehden jakelualueella 2014. Raportti Marras-joulukuu 2014 Lukijatutkimus lehden jakelualueella 2014 Raportti Marras-joulukuu 2014 TNS Gallup Oy Marianne Lindholm marianne.lindholm@tnsglobal.com p. 09-613 50 616 Sisältö 1 Johdanto 03 n lukijat 07 2 Miten paljon

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Kyselyn tausta ja toteutus Taustalla kunnan kehittämistyön tehostaminen Kuinka

Lisätiedot

KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3)

KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3) Nro: KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3) Nimi: Osoite: Puh.. Tässä seuraa muutamia kysymyksiä ja väittämiä, jotka voivat olla ajankohtaisia Sinulle, joka kärsit kivuista ja särystä. Lue jokainen kysymys huolella

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Profiilitutkimus 2011

Profiilitutkimus 2011 Profiilitutkimus 2011 Rantapallo SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman TNS

Lisätiedot

Käy lukemassa viimeisin AMISlehti: osku.info/amis-lehti/

Käy lukemassa viimeisin AMISlehti: osku.info/amis-lehti/ AMIS-lehti T-Median tuottama ja OSKU ry:n julkaisema AMIS-lehti tarjoaa 15-25 vuotiaille nuorille ajankohtaista tietoa tämän päivän tärkeistä aihealueista sekä viihdyttää esittelemällä muun muassa nuorisokulttuurin

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

LAMKON MEDIAT 2009 LAMKON MEDIOILLA TAVOITAT JOPA 5000 AMK OPISKELIJAA

LAMKON MEDIAT 2009 LAMKON MEDIOILLA TAVOITAT JOPA 5000 AMK OPISKELIJAA LAMKON MEDIAT 009 LAMKON MEDIOILLA TAVOITAT JOPA 5000 AMK OPISKELIJAA KUVAUS Lamkooma-lehti on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan julkaisema jäsenilleen suunnattu lehti. Lehti sisältää hyödyllistä

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

Mediafakta /2011

Mediafakta /2011 Mediafakta 2011 11/2011 Levikki ja lukijamäärä Koneviestin levikki on 333 002 kpl LT 2010 / Levikintarkastus Oy Koneviestillä on 182 000 lukijaa KMT Lukija Syksy 2010/Kevät 2011 2 Sukupuoli upuoli ja ikä

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Mediatutkimuskoulu 2009 Yleisimmät tunnusluvut

Mediatutkimuskoulu 2009 Yleisimmät tunnusluvut tutkimuskoulu 2009 Yleisimmät tunnusluvut Marja Ikonen 10.02.2009 tutkimuksista Yleistä Menetelmä ja haastattelujen määrä Vaihtelee: TNS Atlas: puhelin 20.000; kirje n. 8.000 TNS PäättäjäAtlas puhelininformoitu

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Evento-lehti lukijatutkimus 2012

Evento-lehti lukijatutkimus 2012 Evento-lehti lukijatutkimus 2012 Eventon lukijatukimus suoritettiin Webropol-työkalulla. Tutkimukseen kutsuttiin osallistumaan sähköpostilla. Viesti lähetettiin yli 8.000 henkilölle. Vastaajat olivat saaneet

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi S&A toimiston ammattilehti Lukijatutkimus 2007 Tutkimusraportti 6.6.2007 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2

Lisätiedot

Monsterin kävijäprofiili 2012

Monsterin kävijäprofiili 2012 Monsterin kävijäprofiili 2012 Miesten osuus korostuu vuoden 2012 kävijäprofiilissa Mies 62 Monster 2012, n=2598 Koko väestö Nainen 38 0 10 20 30 40 50 60 70 TNS Atlas tammi-joulukuu 2012 2 Kaikki ikäryhmät

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Heebo on koulutettujen nuorten ammattilaisten Talent Pool, jossa voit yhdellä hyvin tehdyllä,

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Talentum Verkkopalvelujen kävijäprofiili 2010

Talentum Verkkopalvelujen kävijäprofiili 2010 Talentum Verkkopalvelujen kävijäprofiili 2010 Yhteenveto sivustojen päätuloksista 29.11.2010 Kuulas Millward Brown Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen toteutus ja tavoite 3 2. Yleiset trendit 4 3.

Lisätiedot