Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere"

Transkriptio

1 Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen toteutus Keskeisiä tuloksia Potentiaalikohderyhmän tarkastelua AINEISTON RAKENNE JA LUKIJAPROFIILI LUKUTOTTUMUKSET Lukemiseen käytettävä aika Lukemisen tarkkuus Lehden säilytys Lukijamäärä Lukukerrat Lehden lukutilanne LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI Lehteä käsittelevät väittämät Lehteä kuvaavat ominaisuudet Yleinen tyytyväisyys lehteen Lehden merkitys tietolähteenä Ilmoitusten vaikuttavuus AIHEPIIRIEN KIINNOSTAVUUS MUITA ASIOITA Ilmestymistiheys Suhtautuminen maksulliseen tilaukseen VAPAAMUOTOINEN LUKIJAPALAUTE Lehden parhaat puolet Kehitysehdotukset ja sisältötoiveet... 27

3 2 (28) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA 1.1. Tutkimuksen toteutus Tämä on Puu&Tekniikka -lehden lukijatutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti lehden toimeksiannosta Focus Master Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa lehden lukijaprofiilia kartoittaa lehden lukutottumuksia kartoittaa lukijoiden mielipiteitä lehdestä ja sen sisällöstä kartoittaa eri aihepiirien kiinnostavuutta lukijoiden keskuudessa kerätä lukijoilta vapaamuotoista palautetta ja kehitysehdotuksia. Tutkimus toteutettiin web-kyselynä lokakuussa Kysely ajoitettiin numeron 9/2008 ilmestymisen jälkeisille viikoille. Kysely toteutettiin ns. avoimena web-kyselynä, johon ohjaava linkki oli lehden kotisivuilla osoitteessa Vastaajia informoitiin kyselystä ilmoituksella lehdessä 9/2008 ja lisäksi mm. Puuteollisuusyrittäjät ry:n ja Sahayrittäjät ry:n sähköisten jäsenkirjeiden yhteydessä. Tutkimusaineisto käsittää 177 vastausta. Näistä 157 edustaa lehden vakituisia lukijoita ja 20 lehden näytenumeron saaneita potentiaalisia uusia lukijoita. Tutkimusaineiston voidaan katsoa muodostavan luotettavan tarkastelupohjan lukijatutkimukselle. Kysymyslomakkeesta oli kaksi erilaista versioita, toinen vakituisille lukijoille ja toinen potentiaalisille lukijoille. Tulokset tässä raportissa on esitetty taulukoiden ja grafiikan muodossa. Keskeiset tulokset ja tutkijan näkemykset on koottu kappaleeseen 1.2. Tutkimusraporttia täydentää erillinen pdf-muotoinen taulukkoliite, johon koottu tutkimusaineiston tilastollinen taulukointi. Kappaleissa 2-6 esitellyt tulokset on laadittu vakituisten lukijoiden vastauksista. Potentiaalisten uusien lukijoiden muodostaman vertailuryhmän vastaukset on esitetty taulukkoliitteessä, minkä lisäksi yhteenveto tämän ryhmän tuloksista on esitetty kappaleessa 1.3.

4 3 (28) 1.2. Keskeisiä tuloksia Puu&Tekniikka-lehden lukijaprofiilin tarkastelussa voidaan todeta lehden tavoittavan hyvin monipuolisesti alan ammattilaiset. Lukijoiden edustamista toimialoista yleisimpiä ovat kaluste- ja huonekaluteollisuus, sahateollisuus sekä koneiden laitteiden myynti ja markkinointi. Aseman perusteella tarkasteltaessa yleisimpiä työtehtäviä ovat asiantuntijatehtävät (31%) sekä toimiminen johtavassa asemassa (27%) tai yrittäjänä (18%). Miesten osuus (80%) on selvästi naisten osuutta suurempi. Iän mukaan tarkasteltaessa vahvimmin edustettuina ovat ikäluokat ja vuotta. Myös nuorempiin ikäluokkiin sijoittuu melko runsaasti vastaajia; tämä on hieman muista ammattilehdistä poikkeava tulos, sillä monilla ammattilehdellä on vaikeuksia tavoittaa nuoria lukijoita. Lukijat ovat merkittävä yritysten hankinnoista päättävä ryhmä. Itsenäisesti hankintapäätöksiä tekee 44 prosenttia vastaajista. Kun tähän lisätään päätöksentekoon osallistuvat, kohoaa päättäjien osuus 78 prosenttiin. Kun huomioidaan vielä hankintoja valmistelevat ja aloitteentekijät, kohoaa osuus 87 prosenttiin. Puu&Tekniikka-lehden lukutottumukset muodostavat varsin vahvan kokonaisuuden. Lukutottumukset edustavatkin hyvää ammattilehtitasoa ja ovat maksuttomien ammattilehtien vertailuryhmässä todella hyviä. Useimmat vastaajat lukevat lehden työpaikalla, mutta myös kotona lukeminen on verrattain yleistä. Koti onkin yleensä lehdille työpaikkaa suotuisampi lukupaikka, joka edesauttaa hyvien lukutottumuksien saavuttamista. Puu&Tekniikka-lehden lukemiseen käytetty aika asettuu tyypillisesti joko tai minuutin välille. Lehdestä luetaan yleensä muutama mielenkiintoinen juttu, mikä on ammattilehtien keskuudessa hyvin tyypillistä. Kuitenkin myös todella aktiivisia lukijoita on runsaasti, sillä lähes koko lehden tai noin puolet lehdestä lukevien osuus asettuu melko korkealle. Sen sijaan pinnallisia, vain pikaisesti otsikot selailevia lukijoita lehdellä on niukasti. Yhtä lehden numeroa luetaan tai selaillaan keskimäärin 2.2 kertaa. Työn puolesta luettaville lehdille tämä on hieman keskimääräistä korkeampi luku. Puu&Tekniikka-lehteä säilytetään tyypillisesti jonkin aikaa lukemisen jälkeen. Seuraavaksi yleisintä on lehden kierrättäminen toisille luettavaksi. Sen sijaan lehden systemaattinen arkistoiminen ei ole kovin yleistä. Eri lukijaryhmien välillä esiintyy lukutottumuksissa eroja lähinnä iän ja sukupuolen mukaisissa tarkasteluissa. Miesten keskuudessa kaikki lukutottumusten mittarit osoittavat selvästi aktiivisempaa lukemista kuin naisten keskuudessa. Eri ikäluokkien välisessä vertailussa osoittautuvat puolestaan 50 vuotta täyttäneet lehden aktiivisimmiksi lukijoiksi. Vanhempien ikäluokkien aktiivisuus tulee selvästi esiin etenkin lukemisen tarkkuudessa sekä yhden lehden luku- ja selailukertojen määrässä. Yhdellä lehden kappaleella on keskimäärin 3.0 lukijaa. Kertomalla tämä luku lehden levikillä saadaan selville lehden kokonaislukijamäärä.

5 4 (28) Lehden sisältöä arvioitiin lehteä käsittelevien väittämien muodossa. Lukijoiden arviot lehdestä ovat tältä osin hyvin myönteisiä. Voimakkaimmin lukijat ottavat kantaa seuraavien väittämien puolesta: Lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista Lehti seuraa hyvin alan kehitystä Lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä Myös ammattitaidolla tehtyjä artikkeleita, artikkelien kiinnostavuutta ja ilmoitusten lukemista arvioidaan hyvin myönteisesti. Yleinen tyytyväisyys lehteä kohtaan on huomattavan korkealla tasolla. Lehden sisällön osalta erittäin tyytyväisten osuus on 23 prosenttia, samalla kun erittäin tyytyväisten ja melko tyytyväisten yhteenlaskettu osuus kohoaa 99 prosenttiin. Ulkoasun osalta erittäin tyytyväisten osuus on vielä hieman korkeampi. Eri lukijaryhmien välisessä tarkastelussa kaikkein tyytyväisin vastaajaryhmä ovat yrittäjät. Lehden koetaan myös tarjoavan työn kannalta hyödyllistä tietoa. 43 prosenttia arvioi saavansa lehdestä erittäin paljon tai melko paljon tietoa ja kaikkiaan 93 prosenttia vähintään jonkin verran tietoa. Lehden sisällön kiinnostavuutta arvioitiin 20 valmiiksi nimetyn aihepiirin osalta. Aihepiirien osalta erottu seuraava kuuden kaikista kiinnostavimman aihepiirin ryhmä: alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen alan markkinatilanteen seuraaminen erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden esittely Yleisesti ottaen eri lukijaryhmien väliset erot aihepiirien kohdalla ovat pienempiä kuin ammattilehdillä yleensä. Kohdassa 5.1 on otettu tarkempaan vertailuun kaksi erilaista tarkastelua: johtavassa asemassa olevien kiinnostusta on verrattu muihin lukijoihin ja toisaalta verrattu potentiaalisten uusien lukijoiden kiinnostuksen kohteita nykyisiin lukijoihin. Tutkijan näkökulmasta lehden ja lukijoiden välinen suhde vaikuttaa niin toimivalta, ettei selkeitä epäkohtia tai toimenpidesuosituksia voida osoittaa. Puu&Tekniikka on selvästi saavuttanut kohderyhmässään vakiintuneen ja arvostetun lehden aseman. Lukijatutkimuksen tulosten yleissävy on hyvin myönteinen. Lehdellä onkin lukuisia vahvuuksia sekä lukijaprofiilin, lukutottumusten että sisällön osa-alueilla.

6 5 (28) 1.3. Potentiaalikohderyhmän tarkastelua Potentiaalisten lukijoiden muodostama vertailuryhmä on tämän raportin taulukkoliitteessä vastaajaprofiilin osalta eritelty yksityiskohtaisesti. Samassa yhteydessä on myös taulukkomuotoinen nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden välinen vertailu kaikkien yksittäisten kysymysten osalta. Potentiaalisten lukijoiden muodostaman vertailuryhmän osalta voidaan nostaa esiin seuraavat asiat: Lukijaprofiilin osalta korostuu potentiaalin kohderyhmässä yrittäjien ja työntekijöiden osuus, samalla kun johtavassa asemassa olevien osuus jää alhaisemmaksi. Yrityskoon mukaisessa tarkastelussa erot ovat suurimmillaan, useimpien potentiaalisten lukijoiden edustaessa pienimpiä, alle 10 henkilön yrityksiä. Lehden hyödyllisyys oman työn kannalta koetaan lähes yhtä tärkeäksi kuin vakituisten lukijoiden keskuudessa. Lehteen liittyvien ominaisuuksien osalta arviointi ei ole aivan yhtä myönteistä kuin vakiintuneiden lukijoiden keskuudessa. Kiinnostus maksullista tilaamista kohtaan on varauksellisempaa kuin vakiintuneiden lukijoiden keskuudessa. Potentiaaliset lukijat ovat saamansa näytenumeron osalta käyttäneet melko runsaasti aikaa siihen tutustumiseen. Lukemiseen käytettiin aikaa tyypillisesti minuuttia; tähän luokkaan sijoittui enemmistö (60%) vastanneista. Aihepiirien kiinnostavuuden osalta on nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden välinen vertailu toteutettu kappaleessa 5 keskiarvoprofiilien muodossa. Muutamien aihepiirien kohdalla näkyy selvästi, miten potentiaalisten lukijoiden kiinnostus jää vakituisia lukijoita vähäisemmäksi. Näitä ovat etenkin toimialan kehittämistä käsittelevät aihepiirit (materiaalinkäsittely, toiminnanohjaus) ja toisaalta tuote-esittelyjen tyyppiset aihepiirit (alan tarvikkeiden esittelyt, koneiden ja laitteiden esittelyt, alan uutuuksien esittelyt). Myös toimialakohtaisissa aihepiireissä esiintyy eroja, mutta tähän vaikuttaa varmaan vahvasti nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden hieman toisistaan poikkeavat toimialat.

7 6 (28) 2. AINEISTON RAKENNE JA LUKIJAPROFIILI ASEMA % asiantuntijatehtävät 31 johtava asema 27 yrittäjä 18 esimiestehtävät 12 työntekijä 10 opiskelija 2 ei työelämässä 1 TOIMIALA % kaluste- ja huonekaluteollisuus 15 sahateollisuus 13 koneiden / laitteiden myynti / markkinointi 8 muu puutuoteteollisuus 8 rakennuspuutuoteteollisuus 6 puualan ammatillinen koulutus 6 julkinen hallinto 4 taloteollisuus 3 levyteollisuus 3 peruskoulutason teknisen työn opetus 3 konevalmistaja 3 alan tarvikkeiden markkinointi 3 jokin muu 25

8 7 (28) KOULUTUSTASO % peruskoulu tai vastaava 4 ammattitutkinto 18 opistotutkinto 27 amk-tutkinto 25 akateeminen tutkinto 26 SUKUPUOLI % nainen 20 mies 80 IKÄ % Alle 30 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän 5 TYÖPAIKAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ % 10 henkilöä tai alle henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän 23 OSALLISTUMINEN TYÖPAIKALLA TEHTÄVIIN HANKINTAPÄÄTÖKSIIN % tekee päätöksiä itsenäisesti 44 osallistuu päätöksentekoon 34 tekee aloitteita tai valmistelee hankintoja hankinnat eivät kuulu vastaajan toimenkuvaan 9 13

9 8 (28) 3. LUKUTOTTUMUKSET 3.1. Lukemiseen käytettävä aika alle 15 minuuttia minuuttia minuuttia tuntia 6 yli 2 tuntia

10 9 (28) 3.2. Lukemisen tarkkuus selailee pikaisesti otsikot 4 lukee muutaman kiinnostavan jutun 43 lukee noin puolet lehdestä 22 lukee lähes koko lehden

11 10 (28) 3.3. Lehden säilytys antaa lehden toisille luettavaksi 15 hävittää lukemisen jälkeen 10 säilyttää lehtiä jonkin aikaa 56 arkistoi lehden numeroita

12 11 (28) 3.4. Lukijamäärä vähintään 6 henkilöä 16 5 henkilöä 5 4 henkilöä 13 3 henkilöä 20 2 henkilöä 19 1 henkilö Yhtä Puu&Tekniikka -lehden kappaletta lukee keskimäärin 3.0 henkilöä.

13 12 (28) 3.5. Lukukerrat Kuinka monta kertaa sinulla on tapana lukea tai selailla yhtä Puu&Tekniikan numeroa? 1 kerta 21 2 kertaa 50 3 kertaa 19 vähintään 4 kertaa

14 13 (28) 3.6. Lehden lukutilanne lukee työpaikalla 52 lukee kotona 28 lukee molemmissa

15 14 (28) 4. LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI 4.1. Lehteä käsittelevät väittämät lehdessä esitetyt asiat ovat vanhanaikaisia saan ilmoituksista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehdessä julkaistut ilmoitukset ovat mielenkiintoisia saan artikkeleista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehti on korkeatasoinen lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia luen lehden ilmoituksia lehden artikkelit ovat ammattitaidolla tehtyjä lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä lehti seuraa hyvin alan kehitystä lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä

16 15 (28) 4.2. Lehteä kuvaavat ominaisuudet mitäänsanomaton vanhanaikainen ahdas tyylikäs rauhallinen lukemaan houkutteleva värikäs mielenkiintoinen selkeä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä

17 16 (28) 4.3. Yleinen tyytyväisyys lehteen Tyytyväisyys lehden sisältöön: erittäin tyytyväinen 23 melko tyytyväinen 76 melko tyytymätön 1 erittäin tyytymätön Tyytyväisyys lehden ulkoasuun: erittäin tyytyväinen 24 melko tyytyväinen 75 melko tyytymätön 1 erittäin tyytymätön

18 17 (28) 4.4. Lehden merkitys tietolähteenä Saan Puu&Tekniikasta työni kannalta hyödyllistä tietoa : erittäin paljon 8 melko paljon 35 jonkin verran 51 melko vähän 6 en lainkaan 0 en osaa sanoa

19 18 (28) 4.5. Ilmoitusten vaikuttavuus Olen tehnyt hankintoja lehdessä olleen ilmoituksen perusteella 25 Olen hankkinut lisätietoa lehdessä olleen ilmoituksen perusteella

20 19 (28) 5. AIHEPIIRIEN KIINNOSTAVUUS tavarankuljetusautojen esittely alan historiasta kertova artikkelisarja levyteollisuuden yritysten/investointien esittely taloteollisuuden yritysten/investointien esittely yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen kehittäminen saha-alan yritysten/investointien esittely rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan vaikuttajien haastattelut alan kansainvälistymisen seuraamien puulajien esittely alan tarvikkeiden esittelyt kaluste- ja huonekaluteollisuuden yritysten/investointien esittely alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuott. esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan markkinatilanteen seuraaminen alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen alan uutuuksien esittely hyvin kiinnostava jonkin verran kiinnostava ei lainkaan kiinnostava

21 alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan alan markkinatilanteen seuraaminen rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan vaikuttajien haastattelut taloteollisuuden yritysten/investointien esittely levyteollisuuden yritysten/investointien esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan uutuuksien esittely saha-alan yritysten/investointien esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden alan kansainvälistymisen seuraamien alan tarvikkeiden esittelyt yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan historiasta kertova artikkelisarja tavarankuljetusautojen esittely puulajien esittely 3,00 2,00 1,00 johtavassa asemassa muissa tehtävissä hyvin ei kiinnostava kiinnostava

22 3,00 2,00 1,00 21 (28) alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan tarvikkeiden esittelyt yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan tavarankuljetusautojen esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden alan markkinatilanteen seuraaminen saha-alan yritysten/investointien esittely erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt puulajien esittely alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuott. alan vaikuttajien haastattelut levyteollisuuden yritysten/investointien esittely alan kehitysstrategioiden seuraaminen rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan historiasta kertova artikkelisarja alan kansainvälistymisen seuraamien taloteollisuuden yritysten/investointien esittely nykyiset lukijat potentiaaliset lukijat hyvin ei kiinnostava kiinnostava

23 6. MUITA ASIOITA 6.1. Ilmestymistiheys Onko lehden nykyinen ilmestymistiheys mielestäsi liian harva 4 sopiva 92 liian tiheä

24 23 (28) 6.2. Suhtautuminen maksulliseen tilaukseen Jos Puu&Tekniikka olisi maksullinen, kuinka todennäköisesti tilaisit sen? hyvin todennäköisesti 12 melko todennäköisesti 33 melko epätodennäköisesti 46 en tilaisi

25 24 (28) 7. VAPAAMUOTOINEN LUKIJAPALAUTE 7.1. Lehden parhaat puolet Mikä on mielestäsi parasta lehdessä? - Ajankohtaiset asiat, markkinat, energia - Ajankohtaisuus - Ajankohtaisuus - Ajankohtaisuus, kehityksen seuraaminen - Ajankohtaisuus. - Ajankohtaisuutiset yrityksistä. - Ajantasainen tieto alasta ja asiantuntevat kirjoitukset - Alaan liittyvä tieto yleensä ottaen - Alan ammattilehti - Alan erikoislehti - Alan lehdistä Puumies ja Tekniikka ja talous - Alan tila suomalaisin silmin katsottuna. - Alan uutuudet ja kehitys - Asiantuntijoiden haastattelut - Eri alojen esittely - Eri puulajien esittely - Erilaiset kansainvälistymisartikkelit, alan uutuuksien esittelyt, henkilöhaastattelut - Esittelyt - Hyvä puualan aikakausijulkaisu - Ilmainen ja todella hyvä ammattilehti - Ilmoitukset - Informaatiota antavat artikkelit ilman mainostusta. - Informatiivisuus - Innovatiivisuus, värit ja nykyisin ilmaisuus - Kapea sektori, keskittyminen - Koko alasta laajasti kerrotut jutut ja monipuolisuus. - Koko fyysisesti sekä asian puolesta - Koko, ei sekoitu a4 mainospostiin - Kokonaisuus, asiaa laidasta laitaan. - Lehden koko, formaatti, värikkyys - Lehti käsittelee etupäässä puualaa ja tekniikkaa. Ei sisällä liikaa turhia mainoksia. - Lehti on ainoa puualan lehdistä, josta saa edes jonkinlaisen kokonaiskuvan puualasta. Ei yksittäisten yritysten, varsinkaan myyjien kehuminen anna kuvaa, mitä alalla oikeasti tapahtuu.

26 25 (28) - Luen lehteä, koska työhöni kuuluu toimittaa siihen oppilaitoksemme ilmoituksia. Olen myös muutoin kiinnostunut alasta ja keltanokkanakin saan paljon irti tietoa lehdestä. Se on myös ilmoittajan näkökulmasta selkeä ja miellyttävä paikkaa ilmoitella. - Mainokset, ilmoitukset ja uutuudet - Maksuton - Markkinakatsaukset - Mielenkiintoiset ja ajankohtaiset artikkelit - Mielenkiintoisia, ajankohtaisia artikkeleita. - Mielenkiintoiset artikkelit - Moderni ja ajanhermolla. - Monipuolinen - Monipuolisuus ja ajankohtaisuus. - Olen melko uusi lukija, enkä vielä osaa oikein vastata siihen. - Pelletistä juttu ja pihlajasta juttu - Puuta käsittelevät jutut talonrakennuksessa - Puutavaran hyödyntämisestä kertovat aiheet - Sahateollisuuden tuotantolaitosten esittely. - Sahateollisuutta koskevat artikkelit - Sanomalehtimuoto - Selkeys, nuorekkuus - Selkeä lukea, jutut parempia kuin alan muissa lehdissä - Selkeät otsikot ja kuvat. Uutisointiin pyrkimys, mutta riittääkö ilmestymistiheys? - Sopiva koko - helppo lukea - Toimialaa sisäpiirin uutiset - Tuo esiin asioita, mitä muut puualan lehdet eivät käsittele. Älkää vaan ruvetko esittelemään mainostajien yrityksiä ja ihmisiä, niistä on jo luettu tarpeeksi muista lehdistä. - Tuoteuutuudet - Ulkoasu ja selkeys - Ulkoasu, helppo luettava. - Ulkoasun ja sisällön harmonia. - Uusien ideoiden artikkelit - Uusien innovaatioiden ja materiaalien esittelyt - Uusien investointien esittely - Uusien koneiden esittely, messu esittelyt ym. - Uutuuksien esille tuonti - Voi tilata velotuksetta

27 26 (28) - Yleistajuiset alan kehityksestä ja kokonaisuuksia valottavat artikkelit. Esim. viime numeron pellettijuttu antoi kuvan alasta eikä vain yhdestä pellettikoneen investoinnista. Myös markkinakatsaukset ym. mielenkiintoisia. Asiallisia uutisia, ärsyttävät kehut aika vähäisiä. - Yritysesittelyt, tuotekehitys- ja innovaatioartikkelit - Yritysesittelyt ja laite uutuudet varsinkin pintakäsittelyssä Potentiaalisilta lukijoilta: - Ajankohtaisuus - Artikkelit ja uutuuksien esittelyt - Asiaa melko laajalta sektorilta. - Asiallisuus ja sisältö - Kokonaisuus - Selkeä taitto - Uusien innovaatioiden esittely - Alan tarvikkeiden esittely - Artikkelit ajankohtaisia ja ammattimaisesti tehty. - Paneutuminen moninaisesti eri puualojen tekemisiin - Puun käyttö talonrakennukseen ja nimenomaan uudet innovaatiot + mahdolliset kokemukset ja hintavertailut vastaaviin tuotteisiin

28 27 (28) 7.2. Kehitysehdotukset ja sisältötoiveet Millaisiin asioihin toivoisit parannusta? Tai onko mielessäsi jokin sisältötoive tai muita terveisiä toimitukselle? - Alan ohjelmistoille pitää saada enemmän palstatilaa! Kaikki kun nykyään toimii tietokoneella. - Alan opiskelijoiden ajatuksia puutuoteteollisuudesta. Miten he näkevät tulevaisuuden? - Autot voisi jättää vähemmälle huomiolle. - Ehkä enemmän markkinakatsauksia - Enemmän alan talouteen liittyviä artikkeleita. - Enemmän tarinoita ulkomailta, esim. vertailujen kautta. - Enemmän tekniikka ja tutkimusta - Gallupit saisivat olla lyhyempiä ;-) - Hirsitalotehtaiden esittelyjä - Hyvä näin. - Jatkakaa samaan tahtiin ja Hyvää Joulua! - Kiitos! - Konepörssi ( Myydään/ ostetaan ) - Koska lehden voi tilata veloituksetta, niin yrityksille ilmoitusten hinnat pitää olla korkeat. Toivoisin kuitenkin lehdeltä kohtuullisia ilmoitushintoja mikroyrityksille, joilla ei ole mahdollisuuksia laittaa isoja summia lehdessä mainostamiseen. Tämä voisi avata markkinat mikroyrityksille ja tulevaisuudessa mahdollisesti kasvaa ja silloin onkin jo varaa maksaa enemmän ilmoituksista. - Käsityötekijöiden ja tuotteitten esittely - Lisää ajankohtaisasiaa, mitä alalla tapahtuu. Kokonaiskuvan antamiseen alasta kannattaa paneutua vielä enemmän. Ei kannata tehdä juttuja, joissa ei ole jotain erityistä asiaa, joka kiinnostaa lukijoita. - Lisää ajankohtaista tietoa alan kehityksestä myös kansainvälisestä. - Lisää artikkeleja esim. yksittäisistä puualan yrittäjistä ja esim. oppilaitoksista. Juttuja myös käsityövaltaisilta aloilta. - Lisää juttuja erilaisista jalosteista ja innovaatioista. - Lisää kansainvälistä kehitystä. - Lisää pienten ja keskisuurten teollisuuslaitosten kehityksestä kertomista ja omistussuhteista, kannattavuuksista ja valmistettavista artikkeleista. - Markkinaraportit pitäisi olla enemmän ajan tasalla ja tietoa hankkia alan asiantuntijoilta / järjestöiltä. - Osto ja myyntipalsta sopisi oikein hyvin, esim käytettyjä koneita... Halpa ilmoituspaikka oikealle kohderyhmälle - Parempi taitto. - Puualan opettaja olisi antanut todennäköisesti erilaiset vastaukset kuin minä. Selailen lehden ja laitan sen opettajien ja opiskelijoiden luettavaksi.

29 28 (28) - Puualan pienyrityksiä ja erikoisosaamisalan yrityksiä esiin enemmän. Myös puualan koulutukseen liittyviä artikkeleita enemmän. Mielenkiintoista olisi saada tietoa ovatko puualan yritykset saatavilla olevan työvoiman ammattiosaamisen tasoon tyytyväisiä. Puualan opiskelijoiden työssä oppimisesta ja työpaikkaohjauksesta nimenomaan pienyrityksissä olisi mielenkiintoista saada artikkeleita myös. - Puuntyöstö koneiden hinta-laatu vertailu olisi kiinnostavaa. - Puusepänalan koulutus sekä kotimassa että ulkomailla - Riittävän hyvä tarkoitukseemme, jatkakaa samaan tyyliin. - Selkeyttä, jotenkin vähän sekavan tai ahtaan oloinen - Taittoon ja lehden nimen fonttiin facelift, eri paperilaadut tekevät lehdestä sekavan - Toivoisin artikkeleja myös mekaaniseen puunjalostukseen liittyvästä tutkimustoiminnasta. Perustutkimuksesta, soveltavasta tutkimuksesta ja niistä kertyvän tiedon siirtämisestä tuotteisiin/tuotantoon. - Toivoisin suunnittelijoille suunnattuja juttuja (materiaaleista, ohjeistusta tms.) - Tutkimusjuttuja myös, autoesittelyt pois - Uusien monien eurooppalaisten puutuotteiden seuraaminen laajemmin, kuten esim. Kreuzlagenholz, joka oli hyvä esimerkki - Uusien puutuotteiden ja valmistusmenetelmien julkaisua. Uuden tekniikan hyödyntämisestä kertovat julkaisut. Uudet keksinnöt alalla. - Vertailuja... - Vielä lisää ajankohtaisuutta. Mitä puu-alalla muissa maissa tapahtuu. - Vieläkin monipuolisempaa, syventävämpää, ajanhermolla olevaa tietoa ja esittelyitä - Voisihan se olla useampisivuinen - Voisitte käsitellä ympäristön- ja ilmastonmuutokseen sekä energiankäyttöön liittyviä asioita enemmän - Vähemmän autojuttuja ja yleisjuttuja, joita saa lukea päivittäislehdessä ja Kauppalehdessä - Yritysesittelyjä Potentiaalisilta lukijoilta: - Selkeys ja parempi luettavuus informatiivisuus samat jutut järjesteltynä uudelleen niin olisi arvosana 9+ - Paljon mainoksia, voisiko näitä jotenkin keskittää, jotta itse jutut nousisivat esiin paremmin? - Lehdessä 8 / 2008 hyvin esillä erilaisia rakennussovelluksia, mutta numerossa 10 / 2008 ei juuri ollenkaan - käytännön sovellukset jopa detaljeineen kiinnostavat enemmän kuin laitteet, joilla ne aikaan saadaan - Enempi ehkä vielä pitkän linjan yrittäjien kokemuksia ja ajatuksia

30 Webropol Webropol Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Vastaa lukijatutkimuksen kysymyksiin rastittamalla sopivat kohdat tai kirjoittamalla mielipiteesi sille varattuun kohtaan. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yhteystiedot vastaajapalkinnon arvontaa varten annetaan kyselyn lopussa. Jos kyselyä täytettäessä ilmenee teknisiä ongelmia, saat apua sähköpostilla tai arkisin kello välillä puhelimitse numerosta Huomaa, että voit vastata kyselyyn vain yhden kerran. ALUKSI MUUTAMIA KYSYMYKSIÄ LUKUTOTTUMUKSISTA JA LEHDEN SISÄLLÖSTÄ 2) Kuinka tarkasti yleensä luet Puu&Tekniikka-lehden? selailen pikaisesti otsikot 1) VALITSE KUMPAAN RYHMÄÄN KUULUT: * Olen Puu&Tekniikka -lehden vakituinen lukija, saan lehden säännöllisesti Olen äskettäin saanut lehden näytenumeron, normaalisti en saa tai lue lehteä luen muutaman mielenkiintoisen jutun luen noin puolet lehdestä luen lähes koko lehden 3) Kuinka monta kertaa sinulla on tapana lukea tai selailla yhtä Puu&Tekniikan numeroa? 1 kerta Seuraava --> 2 kertaa 3 kertaa vähintään 4 kertaa 4) Kuinka paljon aikaa yleensä käytät yhden numeron lukemiseen, kun kaikki lukukerrat lasketaan yhteen? alle 15 minuuttia minuuttia minuuttia 1-2 tuntia yli 2 tuntia 5) Kuinka monta henkilöä sinun lisäksesi taloudessasi tai työpaikallasi lukee samaa lehden kappaletta? 1 henkilö lisäkseni 2 henkilöä lisäkseni 3 henkilöä lisäkseni 4 henkilöä lisäkseni vähintään 5 henkilöä lisäkseni ei muita lukijoita 6) Missä luet Puu&Tekniikkaa? kotona työpaikalla molemmissa 7) Onko sinulla tapana säilyttää lehden numeroita? 1 / :28 1 / :29

31 Webropol Webropol arkistoin lehden numeroita säilytän lehteä jonkin aikaa hävitän lehden lukemisen jälkeen Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 annan lehden toisille luettavaksi 8) Miten tyytyväinen yleensä ottaen olet Puu&Tekniikka -lehden ulkoasuun? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön 9) Miten tyytyväinen yleensä ottaen olet Puu&Tekniikka -lehden sisältöön? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI 10) Saan Puu&Tekniikasta työni kannalta hyödyllistä tietoa... erittäin paljon melko paljon jonkin verran melko vähän en lainkaan en osaa sanoa <-- Edellinen Seuraava --> 11) Miten seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat Puu&Tekniikkaa? täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä värikäs selkeä rauhallinen ahdas vanhanaikainen tyylikäs mitäänsanomaton mielenkiintoinen lukemaan houkutteleva 12) Seuraavassa on muutamia lehteä käsitteleviä väittämiä. Arvioi suhtautumistasi näihin väittämiin. täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä lehti seuraa hyvin alan kehitystä lehti on korkeatasoinen lehden artikkelit ovat ammattitaidolla tehtyjä lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista lehdessä esitetyt asiat ovat vanhanaikaisia saan artikkeleista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia lehdessä julkaistut ilmoitukset ovat mielenkiintoisa saan ilmoituksista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä 2 / :29 1 / :30

32 Webropol Webropol luen lehden ilmoituksia 13) Arvioi vielä seuraavia ilmoituksiin liittyviä väittämiä. kyllä ei olen hankkinut lisätietoa lehdessä olleen ilmoituksen perusteella olen tehnyt hankintoja lehdessä olleen ilmoituksen perusteella 14) Miten kiinnostavina koet seuraavat lehdessä käsiteltävät aihealueet? erittäin kiinnostava jonkin verran kiinnostava ei lainkaan kiinnostava alan markkinatilanteen seuraaminen alan kansainvälistymisen seuraamien alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan vaikuttajien haastattelut saha-alan yritysten/investointien esittely taloteollisuuden yritysten/investointien esittely levyteollisuuden yritysten/investointien esittely rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden yritysten/investointien esittely alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden esittely erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen kehittäminen yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen tavarankuljetusautojen esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan tarvikkeiden esittelyt puulajien esittely alan historiasta kertova artikkelisarja <-- Edellinen Seuraava --> 15) Jos Puu&Tekniikka olisi maksullinen, kuinka todennäköisesti tilaisit sen? hyvin todennäköisesti melko todennäköisesti melko epätodennäköisesti en tilaisi 16) Onko nykyinen ilmestymistiheys ( 3 viikon välein, 12 numeroa vuodessa) mielestäsi...? sopiva liian harva liian tiheä 17) Mikä on mielestäsi parasta lehdessä? 2 / :30 3 / :30

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Evento-lehti lukijatutkimus 2012

Evento-lehti lukijatutkimus 2012 Evento-lehti lukijatutkimus 2012 Eventon lukijatukimus suoritettiin Webropol-työkalulla. Tutkimukseen kutsuttiin osallistumaan sähköpostilla. Viesti lähetettiin yli 8.000 henkilölle. Vastaajat olivat saaneet

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 Arja Huusko Joensuun yliopisto, sosiologian oppiaine Koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisen tutkimuksen yksikkö 29.6.2007 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) Kiitollisuudella Raija Roslakalle, opintopäällikölle, joka oli hyödyksi eikä haitaksi ISBN 978-952-93-3215-1 (sid.)

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot