Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere"

Transkriptio

1 Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen toteutus Keskeisiä tuloksia Potentiaalikohderyhmän tarkastelua AINEISTON RAKENNE JA LUKIJAPROFIILI LUKUTOTTUMUKSET Lukemiseen käytettävä aika Lukemisen tarkkuus Lehden säilytys Lukijamäärä Lukukerrat Lehden lukutilanne LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI Lehteä käsittelevät väittämät Lehteä kuvaavat ominaisuudet Yleinen tyytyväisyys lehteen Lehden merkitys tietolähteenä Ilmoitusten vaikuttavuus AIHEPIIRIEN KIINNOSTAVUUS MUITA ASIOITA Ilmestymistiheys Suhtautuminen maksulliseen tilaukseen VAPAAMUOTOINEN LUKIJAPALAUTE Lehden parhaat puolet Kehitysehdotukset ja sisältötoiveet... 27

3 2 (28) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA 1.1. Tutkimuksen toteutus Tämä on Puu&Tekniikka -lehden lukijatutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti lehden toimeksiannosta Focus Master Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa lehden lukijaprofiilia kartoittaa lehden lukutottumuksia kartoittaa lukijoiden mielipiteitä lehdestä ja sen sisällöstä kartoittaa eri aihepiirien kiinnostavuutta lukijoiden keskuudessa kerätä lukijoilta vapaamuotoista palautetta ja kehitysehdotuksia. Tutkimus toteutettiin web-kyselynä lokakuussa Kysely ajoitettiin numeron 9/2008 ilmestymisen jälkeisille viikoille. Kysely toteutettiin ns. avoimena web-kyselynä, johon ohjaava linkki oli lehden kotisivuilla osoitteessa Vastaajia informoitiin kyselystä ilmoituksella lehdessä 9/2008 ja lisäksi mm. Puuteollisuusyrittäjät ry:n ja Sahayrittäjät ry:n sähköisten jäsenkirjeiden yhteydessä. Tutkimusaineisto käsittää 177 vastausta. Näistä 157 edustaa lehden vakituisia lukijoita ja 20 lehden näytenumeron saaneita potentiaalisia uusia lukijoita. Tutkimusaineiston voidaan katsoa muodostavan luotettavan tarkastelupohjan lukijatutkimukselle. Kysymyslomakkeesta oli kaksi erilaista versioita, toinen vakituisille lukijoille ja toinen potentiaalisille lukijoille. Tulokset tässä raportissa on esitetty taulukoiden ja grafiikan muodossa. Keskeiset tulokset ja tutkijan näkemykset on koottu kappaleeseen 1.2. Tutkimusraporttia täydentää erillinen pdf-muotoinen taulukkoliite, johon koottu tutkimusaineiston tilastollinen taulukointi. Kappaleissa 2-6 esitellyt tulokset on laadittu vakituisten lukijoiden vastauksista. Potentiaalisten uusien lukijoiden muodostaman vertailuryhmän vastaukset on esitetty taulukkoliitteessä, minkä lisäksi yhteenveto tämän ryhmän tuloksista on esitetty kappaleessa 1.3.

4 3 (28) 1.2. Keskeisiä tuloksia Puu&Tekniikka-lehden lukijaprofiilin tarkastelussa voidaan todeta lehden tavoittavan hyvin monipuolisesti alan ammattilaiset. Lukijoiden edustamista toimialoista yleisimpiä ovat kaluste- ja huonekaluteollisuus, sahateollisuus sekä koneiden laitteiden myynti ja markkinointi. Aseman perusteella tarkasteltaessa yleisimpiä työtehtäviä ovat asiantuntijatehtävät (31%) sekä toimiminen johtavassa asemassa (27%) tai yrittäjänä (18%). Miesten osuus (80%) on selvästi naisten osuutta suurempi. Iän mukaan tarkasteltaessa vahvimmin edustettuina ovat ikäluokat ja vuotta. Myös nuorempiin ikäluokkiin sijoittuu melko runsaasti vastaajia; tämä on hieman muista ammattilehdistä poikkeava tulos, sillä monilla ammattilehdellä on vaikeuksia tavoittaa nuoria lukijoita. Lukijat ovat merkittävä yritysten hankinnoista päättävä ryhmä. Itsenäisesti hankintapäätöksiä tekee 44 prosenttia vastaajista. Kun tähän lisätään päätöksentekoon osallistuvat, kohoaa päättäjien osuus 78 prosenttiin. Kun huomioidaan vielä hankintoja valmistelevat ja aloitteentekijät, kohoaa osuus 87 prosenttiin. Puu&Tekniikka-lehden lukutottumukset muodostavat varsin vahvan kokonaisuuden. Lukutottumukset edustavatkin hyvää ammattilehtitasoa ja ovat maksuttomien ammattilehtien vertailuryhmässä todella hyviä. Useimmat vastaajat lukevat lehden työpaikalla, mutta myös kotona lukeminen on verrattain yleistä. Koti onkin yleensä lehdille työpaikkaa suotuisampi lukupaikka, joka edesauttaa hyvien lukutottumuksien saavuttamista. Puu&Tekniikka-lehden lukemiseen käytetty aika asettuu tyypillisesti joko tai minuutin välille. Lehdestä luetaan yleensä muutama mielenkiintoinen juttu, mikä on ammattilehtien keskuudessa hyvin tyypillistä. Kuitenkin myös todella aktiivisia lukijoita on runsaasti, sillä lähes koko lehden tai noin puolet lehdestä lukevien osuus asettuu melko korkealle. Sen sijaan pinnallisia, vain pikaisesti otsikot selailevia lukijoita lehdellä on niukasti. Yhtä lehden numeroa luetaan tai selaillaan keskimäärin 2.2 kertaa. Työn puolesta luettaville lehdille tämä on hieman keskimääräistä korkeampi luku. Puu&Tekniikka-lehteä säilytetään tyypillisesti jonkin aikaa lukemisen jälkeen. Seuraavaksi yleisintä on lehden kierrättäminen toisille luettavaksi. Sen sijaan lehden systemaattinen arkistoiminen ei ole kovin yleistä. Eri lukijaryhmien välillä esiintyy lukutottumuksissa eroja lähinnä iän ja sukupuolen mukaisissa tarkasteluissa. Miesten keskuudessa kaikki lukutottumusten mittarit osoittavat selvästi aktiivisempaa lukemista kuin naisten keskuudessa. Eri ikäluokkien välisessä vertailussa osoittautuvat puolestaan 50 vuotta täyttäneet lehden aktiivisimmiksi lukijoiksi. Vanhempien ikäluokkien aktiivisuus tulee selvästi esiin etenkin lukemisen tarkkuudessa sekä yhden lehden luku- ja selailukertojen määrässä. Yhdellä lehden kappaleella on keskimäärin 3.0 lukijaa. Kertomalla tämä luku lehden levikillä saadaan selville lehden kokonaislukijamäärä.

5 4 (28) Lehden sisältöä arvioitiin lehteä käsittelevien väittämien muodossa. Lukijoiden arviot lehdestä ovat tältä osin hyvin myönteisiä. Voimakkaimmin lukijat ottavat kantaa seuraavien väittämien puolesta: Lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista Lehti seuraa hyvin alan kehitystä Lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä Myös ammattitaidolla tehtyjä artikkeleita, artikkelien kiinnostavuutta ja ilmoitusten lukemista arvioidaan hyvin myönteisesti. Yleinen tyytyväisyys lehteä kohtaan on huomattavan korkealla tasolla. Lehden sisällön osalta erittäin tyytyväisten osuus on 23 prosenttia, samalla kun erittäin tyytyväisten ja melko tyytyväisten yhteenlaskettu osuus kohoaa 99 prosenttiin. Ulkoasun osalta erittäin tyytyväisten osuus on vielä hieman korkeampi. Eri lukijaryhmien välisessä tarkastelussa kaikkein tyytyväisin vastaajaryhmä ovat yrittäjät. Lehden koetaan myös tarjoavan työn kannalta hyödyllistä tietoa. 43 prosenttia arvioi saavansa lehdestä erittäin paljon tai melko paljon tietoa ja kaikkiaan 93 prosenttia vähintään jonkin verran tietoa. Lehden sisällön kiinnostavuutta arvioitiin 20 valmiiksi nimetyn aihepiirin osalta. Aihepiirien osalta erottu seuraava kuuden kaikista kiinnostavimman aihepiirin ryhmä: alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen alan markkinatilanteen seuraaminen erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden esittely Yleisesti ottaen eri lukijaryhmien väliset erot aihepiirien kohdalla ovat pienempiä kuin ammattilehdillä yleensä. Kohdassa 5.1 on otettu tarkempaan vertailuun kaksi erilaista tarkastelua: johtavassa asemassa olevien kiinnostusta on verrattu muihin lukijoihin ja toisaalta verrattu potentiaalisten uusien lukijoiden kiinnostuksen kohteita nykyisiin lukijoihin. Tutkijan näkökulmasta lehden ja lukijoiden välinen suhde vaikuttaa niin toimivalta, ettei selkeitä epäkohtia tai toimenpidesuosituksia voida osoittaa. Puu&Tekniikka on selvästi saavuttanut kohderyhmässään vakiintuneen ja arvostetun lehden aseman. Lukijatutkimuksen tulosten yleissävy on hyvin myönteinen. Lehdellä onkin lukuisia vahvuuksia sekä lukijaprofiilin, lukutottumusten että sisällön osa-alueilla.

6 5 (28) 1.3. Potentiaalikohderyhmän tarkastelua Potentiaalisten lukijoiden muodostama vertailuryhmä on tämän raportin taulukkoliitteessä vastaajaprofiilin osalta eritelty yksityiskohtaisesti. Samassa yhteydessä on myös taulukkomuotoinen nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden välinen vertailu kaikkien yksittäisten kysymysten osalta. Potentiaalisten lukijoiden muodostaman vertailuryhmän osalta voidaan nostaa esiin seuraavat asiat: Lukijaprofiilin osalta korostuu potentiaalin kohderyhmässä yrittäjien ja työntekijöiden osuus, samalla kun johtavassa asemassa olevien osuus jää alhaisemmaksi. Yrityskoon mukaisessa tarkastelussa erot ovat suurimmillaan, useimpien potentiaalisten lukijoiden edustaessa pienimpiä, alle 10 henkilön yrityksiä. Lehden hyödyllisyys oman työn kannalta koetaan lähes yhtä tärkeäksi kuin vakituisten lukijoiden keskuudessa. Lehteen liittyvien ominaisuuksien osalta arviointi ei ole aivan yhtä myönteistä kuin vakiintuneiden lukijoiden keskuudessa. Kiinnostus maksullista tilaamista kohtaan on varauksellisempaa kuin vakiintuneiden lukijoiden keskuudessa. Potentiaaliset lukijat ovat saamansa näytenumeron osalta käyttäneet melko runsaasti aikaa siihen tutustumiseen. Lukemiseen käytettiin aikaa tyypillisesti minuuttia; tähän luokkaan sijoittui enemmistö (60%) vastanneista. Aihepiirien kiinnostavuuden osalta on nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden välinen vertailu toteutettu kappaleessa 5 keskiarvoprofiilien muodossa. Muutamien aihepiirien kohdalla näkyy selvästi, miten potentiaalisten lukijoiden kiinnostus jää vakituisia lukijoita vähäisemmäksi. Näitä ovat etenkin toimialan kehittämistä käsittelevät aihepiirit (materiaalinkäsittely, toiminnanohjaus) ja toisaalta tuote-esittelyjen tyyppiset aihepiirit (alan tarvikkeiden esittelyt, koneiden ja laitteiden esittelyt, alan uutuuksien esittelyt). Myös toimialakohtaisissa aihepiireissä esiintyy eroja, mutta tähän vaikuttaa varmaan vahvasti nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden hieman toisistaan poikkeavat toimialat.

7 6 (28) 2. AINEISTON RAKENNE JA LUKIJAPROFIILI ASEMA % asiantuntijatehtävät 31 johtava asema 27 yrittäjä 18 esimiestehtävät 12 työntekijä 10 opiskelija 2 ei työelämässä 1 TOIMIALA % kaluste- ja huonekaluteollisuus 15 sahateollisuus 13 koneiden / laitteiden myynti / markkinointi 8 muu puutuoteteollisuus 8 rakennuspuutuoteteollisuus 6 puualan ammatillinen koulutus 6 julkinen hallinto 4 taloteollisuus 3 levyteollisuus 3 peruskoulutason teknisen työn opetus 3 konevalmistaja 3 alan tarvikkeiden markkinointi 3 jokin muu 25

8 7 (28) KOULUTUSTASO % peruskoulu tai vastaava 4 ammattitutkinto 18 opistotutkinto 27 amk-tutkinto 25 akateeminen tutkinto 26 SUKUPUOLI % nainen 20 mies 80 IKÄ % Alle 30 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän 5 TYÖPAIKAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ % 10 henkilöä tai alle henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän 23 OSALLISTUMINEN TYÖPAIKALLA TEHTÄVIIN HANKINTAPÄÄTÖKSIIN % tekee päätöksiä itsenäisesti 44 osallistuu päätöksentekoon 34 tekee aloitteita tai valmistelee hankintoja hankinnat eivät kuulu vastaajan toimenkuvaan 9 13

9 8 (28) 3. LUKUTOTTUMUKSET 3.1. Lukemiseen käytettävä aika alle 15 minuuttia minuuttia minuuttia tuntia 6 yli 2 tuntia

10 9 (28) 3.2. Lukemisen tarkkuus selailee pikaisesti otsikot 4 lukee muutaman kiinnostavan jutun 43 lukee noin puolet lehdestä 22 lukee lähes koko lehden

11 10 (28) 3.3. Lehden säilytys antaa lehden toisille luettavaksi 15 hävittää lukemisen jälkeen 10 säilyttää lehtiä jonkin aikaa 56 arkistoi lehden numeroita

12 11 (28) 3.4. Lukijamäärä vähintään 6 henkilöä 16 5 henkilöä 5 4 henkilöä 13 3 henkilöä 20 2 henkilöä 19 1 henkilö Yhtä Puu&Tekniikka -lehden kappaletta lukee keskimäärin 3.0 henkilöä.

13 12 (28) 3.5. Lukukerrat Kuinka monta kertaa sinulla on tapana lukea tai selailla yhtä Puu&Tekniikan numeroa? 1 kerta 21 2 kertaa 50 3 kertaa 19 vähintään 4 kertaa

14 13 (28) 3.6. Lehden lukutilanne lukee työpaikalla 52 lukee kotona 28 lukee molemmissa

15 14 (28) 4. LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI 4.1. Lehteä käsittelevät väittämät lehdessä esitetyt asiat ovat vanhanaikaisia saan ilmoituksista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehdessä julkaistut ilmoitukset ovat mielenkiintoisia saan artikkeleista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehti on korkeatasoinen lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia luen lehden ilmoituksia lehden artikkelit ovat ammattitaidolla tehtyjä lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä lehti seuraa hyvin alan kehitystä lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä

16 15 (28) 4.2. Lehteä kuvaavat ominaisuudet mitäänsanomaton vanhanaikainen ahdas tyylikäs rauhallinen lukemaan houkutteleva värikäs mielenkiintoinen selkeä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä

17 16 (28) 4.3. Yleinen tyytyväisyys lehteen Tyytyväisyys lehden sisältöön: erittäin tyytyväinen 23 melko tyytyväinen 76 melko tyytymätön 1 erittäin tyytymätön Tyytyväisyys lehden ulkoasuun: erittäin tyytyväinen 24 melko tyytyväinen 75 melko tyytymätön 1 erittäin tyytymätön

18 17 (28) 4.4. Lehden merkitys tietolähteenä Saan Puu&Tekniikasta työni kannalta hyödyllistä tietoa : erittäin paljon 8 melko paljon 35 jonkin verran 51 melko vähän 6 en lainkaan 0 en osaa sanoa

19 18 (28) 4.5. Ilmoitusten vaikuttavuus Olen tehnyt hankintoja lehdessä olleen ilmoituksen perusteella 25 Olen hankkinut lisätietoa lehdessä olleen ilmoituksen perusteella

20 19 (28) 5. AIHEPIIRIEN KIINNOSTAVUUS tavarankuljetusautojen esittely alan historiasta kertova artikkelisarja levyteollisuuden yritysten/investointien esittely taloteollisuuden yritysten/investointien esittely yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen kehittäminen saha-alan yritysten/investointien esittely rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan vaikuttajien haastattelut alan kansainvälistymisen seuraamien puulajien esittely alan tarvikkeiden esittelyt kaluste- ja huonekaluteollisuuden yritysten/investointien esittely alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuott. esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan markkinatilanteen seuraaminen alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen alan uutuuksien esittely hyvin kiinnostava jonkin verran kiinnostava ei lainkaan kiinnostava

21 alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan alan markkinatilanteen seuraaminen rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan vaikuttajien haastattelut taloteollisuuden yritysten/investointien esittely levyteollisuuden yritysten/investointien esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan uutuuksien esittely saha-alan yritysten/investointien esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden alan kansainvälistymisen seuraamien alan tarvikkeiden esittelyt yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan historiasta kertova artikkelisarja tavarankuljetusautojen esittely puulajien esittely 3,00 2,00 1,00 johtavassa asemassa muissa tehtävissä hyvin ei kiinnostava kiinnostava

22 3,00 2,00 1,00 21 (28) alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan tarvikkeiden esittelyt yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan tavarankuljetusautojen esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden alan markkinatilanteen seuraaminen saha-alan yritysten/investointien esittely erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt puulajien esittely alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuott. alan vaikuttajien haastattelut levyteollisuuden yritysten/investointien esittely alan kehitysstrategioiden seuraaminen rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan historiasta kertova artikkelisarja alan kansainvälistymisen seuraamien taloteollisuuden yritysten/investointien esittely nykyiset lukijat potentiaaliset lukijat hyvin ei kiinnostava kiinnostava

23 6. MUITA ASIOITA 6.1. Ilmestymistiheys Onko lehden nykyinen ilmestymistiheys mielestäsi liian harva 4 sopiva 92 liian tiheä

24 23 (28) 6.2. Suhtautuminen maksulliseen tilaukseen Jos Puu&Tekniikka olisi maksullinen, kuinka todennäköisesti tilaisit sen? hyvin todennäköisesti 12 melko todennäköisesti 33 melko epätodennäköisesti 46 en tilaisi

25 24 (28) 7. VAPAAMUOTOINEN LUKIJAPALAUTE 7.1. Lehden parhaat puolet Mikä on mielestäsi parasta lehdessä? - Ajankohtaiset asiat, markkinat, energia - Ajankohtaisuus - Ajankohtaisuus - Ajankohtaisuus, kehityksen seuraaminen - Ajankohtaisuus. - Ajankohtaisuutiset yrityksistä. - Ajantasainen tieto alasta ja asiantuntevat kirjoitukset - Alaan liittyvä tieto yleensä ottaen - Alan ammattilehti - Alan erikoislehti - Alan lehdistä Puumies ja Tekniikka ja talous - Alan tila suomalaisin silmin katsottuna. - Alan uutuudet ja kehitys - Asiantuntijoiden haastattelut - Eri alojen esittely - Eri puulajien esittely - Erilaiset kansainvälistymisartikkelit, alan uutuuksien esittelyt, henkilöhaastattelut - Esittelyt - Hyvä puualan aikakausijulkaisu - Ilmainen ja todella hyvä ammattilehti - Ilmoitukset - Informaatiota antavat artikkelit ilman mainostusta. - Informatiivisuus - Innovatiivisuus, värit ja nykyisin ilmaisuus - Kapea sektori, keskittyminen - Koko alasta laajasti kerrotut jutut ja monipuolisuus. - Koko fyysisesti sekä asian puolesta - Koko, ei sekoitu a4 mainospostiin - Kokonaisuus, asiaa laidasta laitaan. - Lehden koko, formaatti, värikkyys - Lehti käsittelee etupäässä puualaa ja tekniikkaa. Ei sisällä liikaa turhia mainoksia. - Lehti on ainoa puualan lehdistä, josta saa edes jonkinlaisen kokonaiskuvan puualasta. Ei yksittäisten yritysten, varsinkaan myyjien kehuminen anna kuvaa, mitä alalla oikeasti tapahtuu.

26 25 (28) - Luen lehteä, koska työhöni kuuluu toimittaa siihen oppilaitoksemme ilmoituksia. Olen myös muutoin kiinnostunut alasta ja keltanokkanakin saan paljon irti tietoa lehdestä. Se on myös ilmoittajan näkökulmasta selkeä ja miellyttävä paikkaa ilmoitella. - Mainokset, ilmoitukset ja uutuudet - Maksuton - Markkinakatsaukset - Mielenkiintoiset ja ajankohtaiset artikkelit - Mielenkiintoisia, ajankohtaisia artikkeleita. - Mielenkiintoiset artikkelit - Moderni ja ajanhermolla. - Monipuolinen - Monipuolisuus ja ajankohtaisuus. - Olen melko uusi lukija, enkä vielä osaa oikein vastata siihen. - Pelletistä juttu ja pihlajasta juttu - Puuta käsittelevät jutut talonrakennuksessa - Puutavaran hyödyntämisestä kertovat aiheet - Sahateollisuuden tuotantolaitosten esittely. - Sahateollisuutta koskevat artikkelit - Sanomalehtimuoto - Selkeys, nuorekkuus - Selkeä lukea, jutut parempia kuin alan muissa lehdissä - Selkeät otsikot ja kuvat. Uutisointiin pyrkimys, mutta riittääkö ilmestymistiheys? - Sopiva koko - helppo lukea - Toimialaa sisäpiirin uutiset - Tuo esiin asioita, mitä muut puualan lehdet eivät käsittele. Älkää vaan ruvetko esittelemään mainostajien yrityksiä ja ihmisiä, niistä on jo luettu tarpeeksi muista lehdistä. - Tuoteuutuudet - Ulkoasu ja selkeys - Ulkoasu, helppo luettava. - Ulkoasun ja sisällön harmonia. - Uusien ideoiden artikkelit - Uusien innovaatioiden ja materiaalien esittelyt - Uusien investointien esittely - Uusien koneiden esittely, messu esittelyt ym. - Uutuuksien esille tuonti - Voi tilata velotuksetta

27 26 (28) - Yleistajuiset alan kehityksestä ja kokonaisuuksia valottavat artikkelit. Esim. viime numeron pellettijuttu antoi kuvan alasta eikä vain yhdestä pellettikoneen investoinnista. Myös markkinakatsaukset ym. mielenkiintoisia. Asiallisia uutisia, ärsyttävät kehut aika vähäisiä. - Yritysesittelyt, tuotekehitys- ja innovaatioartikkelit - Yritysesittelyt ja laite uutuudet varsinkin pintakäsittelyssä Potentiaalisilta lukijoilta: - Ajankohtaisuus - Artikkelit ja uutuuksien esittelyt - Asiaa melko laajalta sektorilta. - Asiallisuus ja sisältö - Kokonaisuus - Selkeä taitto - Uusien innovaatioiden esittely - Alan tarvikkeiden esittely - Artikkelit ajankohtaisia ja ammattimaisesti tehty. - Paneutuminen moninaisesti eri puualojen tekemisiin - Puun käyttö talonrakennukseen ja nimenomaan uudet innovaatiot + mahdolliset kokemukset ja hintavertailut vastaaviin tuotteisiin

28 27 (28) 7.2. Kehitysehdotukset ja sisältötoiveet Millaisiin asioihin toivoisit parannusta? Tai onko mielessäsi jokin sisältötoive tai muita terveisiä toimitukselle? - Alan ohjelmistoille pitää saada enemmän palstatilaa! Kaikki kun nykyään toimii tietokoneella. - Alan opiskelijoiden ajatuksia puutuoteteollisuudesta. Miten he näkevät tulevaisuuden? - Autot voisi jättää vähemmälle huomiolle. - Ehkä enemmän markkinakatsauksia - Enemmän alan talouteen liittyviä artikkeleita. - Enemmän tarinoita ulkomailta, esim. vertailujen kautta. - Enemmän tekniikka ja tutkimusta - Gallupit saisivat olla lyhyempiä ;-) - Hirsitalotehtaiden esittelyjä - Hyvä näin. - Jatkakaa samaan tahtiin ja Hyvää Joulua! - Kiitos! - Konepörssi ( Myydään/ ostetaan ) - Koska lehden voi tilata veloituksetta, niin yrityksille ilmoitusten hinnat pitää olla korkeat. Toivoisin kuitenkin lehdeltä kohtuullisia ilmoitushintoja mikroyrityksille, joilla ei ole mahdollisuuksia laittaa isoja summia lehdessä mainostamiseen. Tämä voisi avata markkinat mikroyrityksille ja tulevaisuudessa mahdollisesti kasvaa ja silloin onkin jo varaa maksaa enemmän ilmoituksista. - Käsityötekijöiden ja tuotteitten esittely - Lisää ajankohtaisasiaa, mitä alalla tapahtuu. Kokonaiskuvan antamiseen alasta kannattaa paneutua vielä enemmän. Ei kannata tehdä juttuja, joissa ei ole jotain erityistä asiaa, joka kiinnostaa lukijoita. - Lisää ajankohtaista tietoa alan kehityksestä myös kansainvälisestä. - Lisää artikkeleja esim. yksittäisistä puualan yrittäjistä ja esim. oppilaitoksista. Juttuja myös käsityövaltaisilta aloilta. - Lisää juttuja erilaisista jalosteista ja innovaatioista. - Lisää kansainvälistä kehitystä. - Lisää pienten ja keskisuurten teollisuuslaitosten kehityksestä kertomista ja omistussuhteista, kannattavuuksista ja valmistettavista artikkeleista. - Markkinaraportit pitäisi olla enemmän ajan tasalla ja tietoa hankkia alan asiantuntijoilta / järjestöiltä. - Osto ja myyntipalsta sopisi oikein hyvin, esim käytettyjä koneita... Halpa ilmoituspaikka oikealle kohderyhmälle - Parempi taitto. - Puualan opettaja olisi antanut todennäköisesti erilaiset vastaukset kuin minä. Selailen lehden ja laitan sen opettajien ja opiskelijoiden luettavaksi.

29 28 (28) - Puualan pienyrityksiä ja erikoisosaamisalan yrityksiä esiin enemmän. Myös puualan koulutukseen liittyviä artikkeleita enemmän. Mielenkiintoista olisi saada tietoa ovatko puualan yritykset saatavilla olevan työvoiman ammattiosaamisen tasoon tyytyväisiä. Puualan opiskelijoiden työssä oppimisesta ja työpaikkaohjauksesta nimenomaan pienyrityksissä olisi mielenkiintoista saada artikkeleita myös. - Puuntyöstö koneiden hinta-laatu vertailu olisi kiinnostavaa. - Puusepänalan koulutus sekä kotimassa että ulkomailla - Riittävän hyvä tarkoitukseemme, jatkakaa samaan tyyliin. - Selkeyttä, jotenkin vähän sekavan tai ahtaan oloinen - Taittoon ja lehden nimen fonttiin facelift, eri paperilaadut tekevät lehdestä sekavan - Toivoisin artikkeleja myös mekaaniseen puunjalostukseen liittyvästä tutkimustoiminnasta. Perustutkimuksesta, soveltavasta tutkimuksesta ja niistä kertyvän tiedon siirtämisestä tuotteisiin/tuotantoon. - Toivoisin suunnittelijoille suunnattuja juttuja (materiaaleista, ohjeistusta tms.) - Tutkimusjuttuja myös, autoesittelyt pois - Uusien monien eurooppalaisten puutuotteiden seuraaminen laajemmin, kuten esim. Kreuzlagenholz, joka oli hyvä esimerkki - Uusien puutuotteiden ja valmistusmenetelmien julkaisua. Uuden tekniikan hyödyntämisestä kertovat julkaisut. Uudet keksinnöt alalla. - Vertailuja... - Vielä lisää ajankohtaisuutta. Mitä puu-alalla muissa maissa tapahtuu. - Vieläkin monipuolisempaa, syventävämpää, ajanhermolla olevaa tietoa ja esittelyitä - Voisihan se olla useampisivuinen - Voisitte käsitellä ympäristön- ja ilmastonmuutokseen sekä energiankäyttöön liittyviä asioita enemmän - Vähemmän autojuttuja ja yleisjuttuja, joita saa lukea päivittäislehdessä ja Kauppalehdessä - Yritysesittelyjä Potentiaalisilta lukijoilta: - Selkeys ja parempi luettavuus informatiivisuus samat jutut järjesteltynä uudelleen niin olisi arvosana 9+ - Paljon mainoksia, voisiko näitä jotenkin keskittää, jotta itse jutut nousisivat esiin paremmin? - Lehdessä 8 / 2008 hyvin esillä erilaisia rakennussovelluksia, mutta numerossa 10 / 2008 ei juuri ollenkaan - käytännön sovellukset jopa detaljeineen kiinnostavat enemmän kuin laitteet, joilla ne aikaan saadaan - Enempi ehkä vielä pitkän linjan yrittäjien kokemuksia ja ajatuksia

30 Webropol Webropol Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Vastaa lukijatutkimuksen kysymyksiin rastittamalla sopivat kohdat tai kirjoittamalla mielipiteesi sille varattuun kohtaan. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yhteystiedot vastaajapalkinnon arvontaa varten annetaan kyselyn lopussa. Jos kyselyä täytettäessä ilmenee teknisiä ongelmia, saat apua sähköpostilla tai arkisin kello välillä puhelimitse numerosta Huomaa, että voit vastata kyselyyn vain yhden kerran. ALUKSI MUUTAMIA KYSYMYKSIÄ LUKUTOTTUMUKSISTA JA LEHDEN SISÄLLÖSTÄ 2) Kuinka tarkasti yleensä luet Puu&Tekniikka-lehden? selailen pikaisesti otsikot 1) VALITSE KUMPAAN RYHMÄÄN KUULUT: * Olen Puu&Tekniikka -lehden vakituinen lukija, saan lehden säännöllisesti Olen äskettäin saanut lehden näytenumeron, normaalisti en saa tai lue lehteä luen muutaman mielenkiintoisen jutun luen noin puolet lehdestä luen lähes koko lehden 3) Kuinka monta kertaa sinulla on tapana lukea tai selailla yhtä Puu&Tekniikan numeroa? 1 kerta Seuraava --> 2 kertaa 3 kertaa vähintään 4 kertaa 4) Kuinka paljon aikaa yleensä käytät yhden numeron lukemiseen, kun kaikki lukukerrat lasketaan yhteen? alle 15 minuuttia minuuttia minuuttia 1-2 tuntia yli 2 tuntia 5) Kuinka monta henkilöä sinun lisäksesi taloudessasi tai työpaikallasi lukee samaa lehden kappaletta? 1 henkilö lisäkseni 2 henkilöä lisäkseni 3 henkilöä lisäkseni 4 henkilöä lisäkseni vähintään 5 henkilöä lisäkseni ei muita lukijoita 6) Missä luet Puu&Tekniikkaa? kotona työpaikalla molemmissa 7) Onko sinulla tapana säilyttää lehden numeroita? 1 / :28 1 / :29

31 Webropol Webropol arkistoin lehden numeroita säilytän lehteä jonkin aikaa hävitän lehden lukemisen jälkeen Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 annan lehden toisille luettavaksi 8) Miten tyytyväinen yleensä ottaen olet Puu&Tekniikka -lehden ulkoasuun? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön 9) Miten tyytyväinen yleensä ottaen olet Puu&Tekniikka -lehden sisältöön? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI 10) Saan Puu&Tekniikasta työni kannalta hyödyllistä tietoa... erittäin paljon melko paljon jonkin verran melko vähän en lainkaan en osaa sanoa <-- Edellinen Seuraava --> 11) Miten seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat Puu&Tekniikkaa? täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä värikäs selkeä rauhallinen ahdas vanhanaikainen tyylikäs mitäänsanomaton mielenkiintoinen lukemaan houkutteleva 12) Seuraavassa on muutamia lehteä käsitteleviä väittämiä. Arvioi suhtautumistasi näihin väittämiin. täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä lehti seuraa hyvin alan kehitystä lehti on korkeatasoinen lehden artikkelit ovat ammattitaidolla tehtyjä lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista lehdessä esitetyt asiat ovat vanhanaikaisia saan artikkeleista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia lehdessä julkaistut ilmoitukset ovat mielenkiintoisa saan ilmoituksista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä 2 / :29 1 / :30

32 Webropol Webropol luen lehden ilmoituksia 13) Arvioi vielä seuraavia ilmoituksiin liittyviä väittämiä. kyllä ei olen hankkinut lisätietoa lehdessä olleen ilmoituksen perusteella olen tehnyt hankintoja lehdessä olleen ilmoituksen perusteella 14) Miten kiinnostavina koet seuraavat lehdessä käsiteltävät aihealueet? erittäin kiinnostava jonkin verran kiinnostava ei lainkaan kiinnostava alan markkinatilanteen seuraaminen alan kansainvälistymisen seuraamien alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan vaikuttajien haastattelut saha-alan yritysten/investointien esittely taloteollisuuden yritysten/investointien esittely levyteollisuuden yritysten/investointien esittely rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden yritysten/investointien esittely alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden esittely erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen kehittäminen yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen tavarankuljetusautojen esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan tarvikkeiden esittelyt puulajien esittely alan historiasta kertova artikkelisarja <-- Edellinen Seuraava --> 15) Jos Puu&Tekniikka olisi maksullinen, kuinka todennäköisesti tilaisit sen? hyvin todennäköisesti melko todennäköisesti melko epätodennäköisesti en tilaisi 16) Onko nykyinen ilmestymistiheys ( 3 viikon välein, 12 numeroa vuodessa) mielestäsi...? sopiva liian harva liian tiheä 17) Mikä on mielestäsi parasta lehdessä? 2 / :30 3 / :30

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ

KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ Lukijatutkimuksen toteutus Yliopisto-lehden lukijatutkimus toteutettiin kirjekyselyn ja sähköisen web-kyselyn yhdistelmänä huhtikuussa 2014. Kyselyn kohderyhmiä

Lisätiedot

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehtiuutiset lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 29.9-16.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri: Arkkitehtiuutiset

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehti-lehti lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 16.9-9.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri:

Lisätiedot

Mediafakta 2016 10/2015

Mediafakta 2016 10/2015 Mediafakta 2016 10/2015 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 31 103 kpl LT 2014 / Media Audit Finland Koneviestillä on 174 000 lukijaa KMT AL Kevät 2015

Lisätiedot

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012 Sompio lehden Lukijatutkimus 1 Syys-lokakuu 1 Tiivistelmä Kokonaisuutena Sompio lehti saa erinomaiset tulokset. Tulokset ovat erinomaisia myös, kun niitä verrataan yleisesti sanomalehtimarkkinoiden tuloksiin.

Lisätiedot

Lukijatutkimus 10/2010. Aikakausmedia ja Innolink Research Oy

Lukijatutkimus 10/2010. Aikakausmedia ja Innolink Research Oy Lukijatutkimus 10/2010 Aikakausmedia ja Innolink Research Oy sisältö 1. Tiivistelmä tuloksista...2 2. Perustiedot tutkimuksesta...3 3. Lukijasuhde...4 Lukijaprofiili... 4 Lukijoiden ikäjakauma...5 Lehden

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

MEDIATIETOPAKETTI MEDIATIETOPAKETTI. Henkilöautokauppa niukasti plussalle s. 20. Volvo tuo verkostoon uuden konseptin s. 8

MEDIATIETOPAKETTI MEDIATIETOPAKETTI. Henkilöautokauppa niukasti plussalle s. 20. Volvo tuo verkostoon uuden konseptin s. 8 MEDIATIETOPAKETTI 2017 1 tammikuu 2 helmikuu Itsenäinen varaosaliike löysi uuden suunnan s. 30 Raskone korjaa ja huoltaa myös yöllä s. 38 FCA:n pikkudiesel sovittaa Jeepiä Eurooppaan s. 56 Nopea reagointi

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Heebo on koulutettujen nuorten ammattilaisten Talent Pool, jossa voit yhdellä hyvin tehdyllä,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Mediafakta /2011

Mediafakta /2011 Mediafakta 2011 11/2011 Levikki ja lukijamäärä Koneviestin levikki on 333 002 kpl LT 2010 / Levikintarkastus Oy Koneviestillä on 182 000 lukijaa KMT Lukija Syksy 2010/Kevät 2011 2 Sukupuoli upuoli ja ikä

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

HePon jäsenkysely 2015

HePon jäsenkysely 2015 HePon jäsenkysely 2015 Syyskokous 21.11.2015 Petteri Nisula petteri.nisula@hepo.fi 0400 957 014 Tavoitteet kehittää HePoa suuntaan, joka tarjoaa halukkaille mahdollisuuksia osallistua tekemiseen selvittää

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Mediafakta 2016 4/2016. Suomen 2. luetuin päivälehti

Mediafakta 2016 4/2016. Suomen 2. luetuin päivälehti Mediafakta 2016 4/2016 Suomen 2. luetuin päivälehti Sanomalehtien lukijamäärät KMT SL 2015 Muutos 6 kk Muutos 2 v Helsingin Sanomat 676 000-36 000-161 000 Maaseudun Tulevaisuus 333 000-11 000 + 14 000

Lisätiedot

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

WHODAS 2.0 WORLD HEALTH ORGANIZATION DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE 2.0

WHODAS 2.0 WORLD HEALTH ORGANIZATION DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE 2.0 kysymyksen versio, haastattelu Esittely Tämä arviointimenetelmä kehitettiin Maailman terveysjärjestön (WHO) Classification, Terminology and Standards -tiimin toimesta osana WHO:n National Institutes of

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Aikakauslehtien lukemista koskevat väittämät. KMT Kuluttaja 2014

Aikakauslehtien lukemista koskevat väittämät. KMT Kuluttaja 2014 Aikakauslehtien lukemista koskevat väittämät KMT Kuluttaja 0 Vastaajamäärä N = 8 7 Toteutus nettikyselynä 8..-..0 Tulokset laskettu lehtien lukijoista Tulokset kaikista aikakauslehdistä yhteensä ja jäsenlehdistä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot