Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere"

Transkriptio

1 Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen toteutus Keskeisiä tuloksia Potentiaalikohderyhmän tarkastelua AINEISTON RAKENNE JA LUKIJAPROFIILI LUKUTOTTUMUKSET Lukemiseen käytettävä aika Lukemisen tarkkuus Lehden säilytys Lukijamäärä Lukukerrat Lehden lukutilanne LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI Lehteä käsittelevät väittämät Lehteä kuvaavat ominaisuudet Yleinen tyytyväisyys lehteen Lehden merkitys tietolähteenä Ilmoitusten vaikuttavuus AIHEPIIRIEN KIINNOSTAVUUS MUITA ASIOITA Ilmestymistiheys Suhtautuminen maksulliseen tilaukseen VAPAAMUOTOINEN LUKIJAPALAUTE Lehden parhaat puolet Kehitysehdotukset ja sisältötoiveet... 27

3 2 (28) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA 1.1. Tutkimuksen toteutus Tämä on Puu&Tekniikka -lehden lukijatutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti lehden toimeksiannosta Focus Master Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa lehden lukijaprofiilia kartoittaa lehden lukutottumuksia kartoittaa lukijoiden mielipiteitä lehdestä ja sen sisällöstä kartoittaa eri aihepiirien kiinnostavuutta lukijoiden keskuudessa kerätä lukijoilta vapaamuotoista palautetta ja kehitysehdotuksia. Tutkimus toteutettiin web-kyselynä lokakuussa Kysely ajoitettiin numeron 9/2008 ilmestymisen jälkeisille viikoille. Kysely toteutettiin ns. avoimena web-kyselynä, johon ohjaava linkki oli lehden kotisivuilla osoitteessa Vastaajia informoitiin kyselystä ilmoituksella lehdessä 9/2008 ja lisäksi mm. Puuteollisuusyrittäjät ry:n ja Sahayrittäjät ry:n sähköisten jäsenkirjeiden yhteydessä. Tutkimusaineisto käsittää 177 vastausta. Näistä 157 edustaa lehden vakituisia lukijoita ja 20 lehden näytenumeron saaneita potentiaalisia uusia lukijoita. Tutkimusaineiston voidaan katsoa muodostavan luotettavan tarkastelupohjan lukijatutkimukselle. Kysymyslomakkeesta oli kaksi erilaista versioita, toinen vakituisille lukijoille ja toinen potentiaalisille lukijoille. Tulokset tässä raportissa on esitetty taulukoiden ja grafiikan muodossa. Keskeiset tulokset ja tutkijan näkemykset on koottu kappaleeseen 1.2. Tutkimusraporttia täydentää erillinen pdf-muotoinen taulukkoliite, johon koottu tutkimusaineiston tilastollinen taulukointi. Kappaleissa 2-6 esitellyt tulokset on laadittu vakituisten lukijoiden vastauksista. Potentiaalisten uusien lukijoiden muodostaman vertailuryhmän vastaukset on esitetty taulukkoliitteessä, minkä lisäksi yhteenveto tämän ryhmän tuloksista on esitetty kappaleessa 1.3.

4 3 (28) 1.2. Keskeisiä tuloksia Puu&Tekniikka-lehden lukijaprofiilin tarkastelussa voidaan todeta lehden tavoittavan hyvin monipuolisesti alan ammattilaiset. Lukijoiden edustamista toimialoista yleisimpiä ovat kaluste- ja huonekaluteollisuus, sahateollisuus sekä koneiden laitteiden myynti ja markkinointi. Aseman perusteella tarkasteltaessa yleisimpiä työtehtäviä ovat asiantuntijatehtävät (31%) sekä toimiminen johtavassa asemassa (27%) tai yrittäjänä (18%). Miesten osuus (80%) on selvästi naisten osuutta suurempi. Iän mukaan tarkasteltaessa vahvimmin edustettuina ovat ikäluokat ja vuotta. Myös nuorempiin ikäluokkiin sijoittuu melko runsaasti vastaajia; tämä on hieman muista ammattilehdistä poikkeava tulos, sillä monilla ammattilehdellä on vaikeuksia tavoittaa nuoria lukijoita. Lukijat ovat merkittävä yritysten hankinnoista päättävä ryhmä. Itsenäisesti hankintapäätöksiä tekee 44 prosenttia vastaajista. Kun tähän lisätään päätöksentekoon osallistuvat, kohoaa päättäjien osuus 78 prosenttiin. Kun huomioidaan vielä hankintoja valmistelevat ja aloitteentekijät, kohoaa osuus 87 prosenttiin. Puu&Tekniikka-lehden lukutottumukset muodostavat varsin vahvan kokonaisuuden. Lukutottumukset edustavatkin hyvää ammattilehtitasoa ja ovat maksuttomien ammattilehtien vertailuryhmässä todella hyviä. Useimmat vastaajat lukevat lehden työpaikalla, mutta myös kotona lukeminen on verrattain yleistä. Koti onkin yleensä lehdille työpaikkaa suotuisampi lukupaikka, joka edesauttaa hyvien lukutottumuksien saavuttamista. Puu&Tekniikka-lehden lukemiseen käytetty aika asettuu tyypillisesti joko tai minuutin välille. Lehdestä luetaan yleensä muutama mielenkiintoinen juttu, mikä on ammattilehtien keskuudessa hyvin tyypillistä. Kuitenkin myös todella aktiivisia lukijoita on runsaasti, sillä lähes koko lehden tai noin puolet lehdestä lukevien osuus asettuu melko korkealle. Sen sijaan pinnallisia, vain pikaisesti otsikot selailevia lukijoita lehdellä on niukasti. Yhtä lehden numeroa luetaan tai selaillaan keskimäärin 2.2 kertaa. Työn puolesta luettaville lehdille tämä on hieman keskimääräistä korkeampi luku. Puu&Tekniikka-lehteä säilytetään tyypillisesti jonkin aikaa lukemisen jälkeen. Seuraavaksi yleisintä on lehden kierrättäminen toisille luettavaksi. Sen sijaan lehden systemaattinen arkistoiminen ei ole kovin yleistä. Eri lukijaryhmien välillä esiintyy lukutottumuksissa eroja lähinnä iän ja sukupuolen mukaisissa tarkasteluissa. Miesten keskuudessa kaikki lukutottumusten mittarit osoittavat selvästi aktiivisempaa lukemista kuin naisten keskuudessa. Eri ikäluokkien välisessä vertailussa osoittautuvat puolestaan 50 vuotta täyttäneet lehden aktiivisimmiksi lukijoiksi. Vanhempien ikäluokkien aktiivisuus tulee selvästi esiin etenkin lukemisen tarkkuudessa sekä yhden lehden luku- ja selailukertojen määrässä. Yhdellä lehden kappaleella on keskimäärin 3.0 lukijaa. Kertomalla tämä luku lehden levikillä saadaan selville lehden kokonaislukijamäärä.

5 4 (28) Lehden sisältöä arvioitiin lehteä käsittelevien väittämien muodossa. Lukijoiden arviot lehdestä ovat tältä osin hyvin myönteisiä. Voimakkaimmin lukijat ottavat kantaa seuraavien väittämien puolesta: Lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista Lehti seuraa hyvin alan kehitystä Lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä Myös ammattitaidolla tehtyjä artikkeleita, artikkelien kiinnostavuutta ja ilmoitusten lukemista arvioidaan hyvin myönteisesti. Yleinen tyytyväisyys lehteä kohtaan on huomattavan korkealla tasolla. Lehden sisällön osalta erittäin tyytyväisten osuus on 23 prosenttia, samalla kun erittäin tyytyväisten ja melko tyytyväisten yhteenlaskettu osuus kohoaa 99 prosenttiin. Ulkoasun osalta erittäin tyytyväisten osuus on vielä hieman korkeampi. Eri lukijaryhmien välisessä tarkastelussa kaikkein tyytyväisin vastaajaryhmä ovat yrittäjät. Lehden koetaan myös tarjoavan työn kannalta hyödyllistä tietoa. 43 prosenttia arvioi saavansa lehdestä erittäin paljon tai melko paljon tietoa ja kaikkiaan 93 prosenttia vähintään jonkin verran tietoa. Lehden sisällön kiinnostavuutta arvioitiin 20 valmiiksi nimetyn aihepiirin osalta. Aihepiirien osalta erottu seuraava kuuden kaikista kiinnostavimman aihepiirin ryhmä: alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen alan markkinatilanteen seuraaminen erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden esittely Yleisesti ottaen eri lukijaryhmien väliset erot aihepiirien kohdalla ovat pienempiä kuin ammattilehdillä yleensä. Kohdassa 5.1 on otettu tarkempaan vertailuun kaksi erilaista tarkastelua: johtavassa asemassa olevien kiinnostusta on verrattu muihin lukijoihin ja toisaalta verrattu potentiaalisten uusien lukijoiden kiinnostuksen kohteita nykyisiin lukijoihin. Tutkijan näkökulmasta lehden ja lukijoiden välinen suhde vaikuttaa niin toimivalta, ettei selkeitä epäkohtia tai toimenpidesuosituksia voida osoittaa. Puu&Tekniikka on selvästi saavuttanut kohderyhmässään vakiintuneen ja arvostetun lehden aseman. Lukijatutkimuksen tulosten yleissävy on hyvin myönteinen. Lehdellä onkin lukuisia vahvuuksia sekä lukijaprofiilin, lukutottumusten että sisällön osa-alueilla.

6 5 (28) 1.3. Potentiaalikohderyhmän tarkastelua Potentiaalisten lukijoiden muodostama vertailuryhmä on tämän raportin taulukkoliitteessä vastaajaprofiilin osalta eritelty yksityiskohtaisesti. Samassa yhteydessä on myös taulukkomuotoinen nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden välinen vertailu kaikkien yksittäisten kysymysten osalta. Potentiaalisten lukijoiden muodostaman vertailuryhmän osalta voidaan nostaa esiin seuraavat asiat: Lukijaprofiilin osalta korostuu potentiaalin kohderyhmässä yrittäjien ja työntekijöiden osuus, samalla kun johtavassa asemassa olevien osuus jää alhaisemmaksi. Yrityskoon mukaisessa tarkastelussa erot ovat suurimmillaan, useimpien potentiaalisten lukijoiden edustaessa pienimpiä, alle 10 henkilön yrityksiä. Lehden hyödyllisyys oman työn kannalta koetaan lähes yhtä tärkeäksi kuin vakituisten lukijoiden keskuudessa. Lehteen liittyvien ominaisuuksien osalta arviointi ei ole aivan yhtä myönteistä kuin vakiintuneiden lukijoiden keskuudessa. Kiinnostus maksullista tilaamista kohtaan on varauksellisempaa kuin vakiintuneiden lukijoiden keskuudessa. Potentiaaliset lukijat ovat saamansa näytenumeron osalta käyttäneet melko runsaasti aikaa siihen tutustumiseen. Lukemiseen käytettiin aikaa tyypillisesti minuuttia; tähän luokkaan sijoittui enemmistö (60%) vastanneista. Aihepiirien kiinnostavuuden osalta on nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden välinen vertailu toteutettu kappaleessa 5 keskiarvoprofiilien muodossa. Muutamien aihepiirien kohdalla näkyy selvästi, miten potentiaalisten lukijoiden kiinnostus jää vakituisia lukijoita vähäisemmäksi. Näitä ovat etenkin toimialan kehittämistä käsittelevät aihepiirit (materiaalinkäsittely, toiminnanohjaus) ja toisaalta tuote-esittelyjen tyyppiset aihepiirit (alan tarvikkeiden esittelyt, koneiden ja laitteiden esittelyt, alan uutuuksien esittelyt). Myös toimialakohtaisissa aihepiireissä esiintyy eroja, mutta tähän vaikuttaa varmaan vahvasti nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden hieman toisistaan poikkeavat toimialat.

7 6 (28) 2. AINEISTON RAKENNE JA LUKIJAPROFIILI ASEMA % asiantuntijatehtävät 31 johtava asema 27 yrittäjä 18 esimiestehtävät 12 työntekijä 10 opiskelija 2 ei työelämässä 1 TOIMIALA % kaluste- ja huonekaluteollisuus 15 sahateollisuus 13 koneiden / laitteiden myynti / markkinointi 8 muu puutuoteteollisuus 8 rakennuspuutuoteteollisuus 6 puualan ammatillinen koulutus 6 julkinen hallinto 4 taloteollisuus 3 levyteollisuus 3 peruskoulutason teknisen työn opetus 3 konevalmistaja 3 alan tarvikkeiden markkinointi 3 jokin muu 25

8 7 (28) KOULUTUSTASO % peruskoulu tai vastaava 4 ammattitutkinto 18 opistotutkinto 27 amk-tutkinto 25 akateeminen tutkinto 26 SUKUPUOLI % nainen 20 mies 80 IKÄ % Alle 30 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän 5 TYÖPAIKAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ % 10 henkilöä tai alle henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän 23 OSALLISTUMINEN TYÖPAIKALLA TEHTÄVIIN HANKINTAPÄÄTÖKSIIN % tekee päätöksiä itsenäisesti 44 osallistuu päätöksentekoon 34 tekee aloitteita tai valmistelee hankintoja hankinnat eivät kuulu vastaajan toimenkuvaan 9 13

9 8 (28) 3. LUKUTOTTUMUKSET 3.1. Lukemiseen käytettävä aika alle 15 minuuttia minuuttia minuuttia tuntia 6 yli 2 tuntia

10 9 (28) 3.2. Lukemisen tarkkuus selailee pikaisesti otsikot 4 lukee muutaman kiinnostavan jutun 43 lukee noin puolet lehdestä 22 lukee lähes koko lehden

11 10 (28) 3.3. Lehden säilytys antaa lehden toisille luettavaksi 15 hävittää lukemisen jälkeen 10 säilyttää lehtiä jonkin aikaa 56 arkistoi lehden numeroita

12 11 (28) 3.4. Lukijamäärä vähintään 6 henkilöä 16 5 henkilöä 5 4 henkilöä 13 3 henkilöä 20 2 henkilöä 19 1 henkilö Yhtä Puu&Tekniikka -lehden kappaletta lukee keskimäärin 3.0 henkilöä.

13 12 (28) 3.5. Lukukerrat Kuinka monta kertaa sinulla on tapana lukea tai selailla yhtä Puu&Tekniikan numeroa? 1 kerta 21 2 kertaa 50 3 kertaa 19 vähintään 4 kertaa

14 13 (28) 3.6. Lehden lukutilanne lukee työpaikalla 52 lukee kotona 28 lukee molemmissa

15 14 (28) 4. LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI 4.1. Lehteä käsittelevät väittämät lehdessä esitetyt asiat ovat vanhanaikaisia saan ilmoituksista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehdessä julkaistut ilmoitukset ovat mielenkiintoisia saan artikkeleista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehti on korkeatasoinen lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia luen lehden ilmoituksia lehden artikkelit ovat ammattitaidolla tehtyjä lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä lehti seuraa hyvin alan kehitystä lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä

16 15 (28) 4.2. Lehteä kuvaavat ominaisuudet mitäänsanomaton vanhanaikainen ahdas tyylikäs rauhallinen lukemaan houkutteleva värikäs mielenkiintoinen selkeä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä

17 16 (28) 4.3. Yleinen tyytyväisyys lehteen Tyytyväisyys lehden sisältöön: erittäin tyytyväinen 23 melko tyytyväinen 76 melko tyytymätön 1 erittäin tyytymätön Tyytyväisyys lehden ulkoasuun: erittäin tyytyväinen 24 melko tyytyväinen 75 melko tyytymätön 1 erittäin tyytymätön

18 17 (28) 4.4. Lehden merkitys tietolähteenä Saan Puu&Tekniikasta työni kannalta hyödyllistä tietoa : erittäin paljon 8 melko paljon 35 jonkin verran 51 melko vähän 6 en lainkaan 0 en osaa sanoa

19 18 (28) 4.5. Ilmoitusten vaikuttavuus Olen tehnyt hankintoja lehdessä olleen ilmoituksen perusteella 25 Olen hankkinut lisätietoa lehdessä olleen ilmoituksen perusteella

20 19 (28) 5. AIHEPIIRIEN KIINNOSTAVUUS tavarankuljetusautojen esittely alan historiasta kertova artikkelisarja levyteollisuuden yritysten/investointien esittely taloteollisuuden yritysten/investointien esittely yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen kehittäminen saha-alan yritysten/investointien esittely rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan vaikuttajien haastattelut alan kansainvälistymisen seuraamien puulajien esittely alan tarvikkeiden esittelyt kaluste- ja huonekaluteollisuuden yritysten/investointien esittely alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuott. esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan markkinatilanteen seuraaminen alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen alan uutuuksien esittely hyvin kiinnostava jonkin verran kiinnostava ei lainkaan kiinnostava

21 alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan alan markkinatilanteen seuraaminen rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan vaikuttajien haastattelut taloteollisuuden yritysten/investointien esittely levyteollisuuden yritysten/investointien esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan uutuuksien esittely saha-alan yritysten/investointien esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden alan kansainvälistymisen seuraamien alan tarvikkeiden esittelyt yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan historiasta kertova artikkelisarja tavarankuljetusautojen esittely puulajien esittely 3,00 2,00 1,00 johtavassa asemassa muissa tehtävissä hyvin ei kiinnostava kiinnostava

22 3,00 2,00 1,00 21 (28) alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan tarvikkeiden esittelyt yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan tavarankuljetusautojen esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden alan markkinatilanteen seuraaminen saha-alan yritysten/investointien esittely erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt puulajien esittely alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuott. alan vaikuttajien haastattelut levyteollisuuden yritysten/investointien esittely alan kehitysstrategioiden seuraaminen rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely alan historiasta kertova artikkelisarja alan kansainvälistymisen seuraamien taloteollisuuden yritysten/investointien esittely nykyiset lukijat potentiaaliset lukijat hyvin ei kiinnostava kiinnostava

23 6. MUITA ASIOITA 6.1. Ilmestymistiheys Onko lehden nykyinen ilmestymistiheys mielestäsi liian harva 4 sopiva 92 liian tiheä

24 23 (28) 6.2. Suhtautuminen maksulliseen tilaukseen Jos Puu&Tekniikka olisi maksullinen, kuinka todennäköisesti tilaisit sen? hyvin todennäköisesti 12 melko todennäköisesti 33 melko epätodennäköisesti 46 en tilaisi

25 24 (28) 7. VAPAAMUOTOINEN LUKIJAPALAUTE 7.1. Lehden parhaat puolet Mikä on mielestäsi parasta lehdessä? - Ajankohtaiset asiat, markkinat, energia - Ajankohtaisuus - Ajankohtaisuus - Ajankohtaisuus, kehityksen seuraaminen - Ajankohtaisuus. - Ajankohtaisuutiset yrityksistä. - Ajantasainen tieto alasta ja asiantuntevat kirjoitukset - Alaan liittyvä tieto yleensä ottaen - Alan ammattilehti - Alan erikoislehti - Alan lehdistä Puumies ja Tekniikka ja talous - Alan tila suomalaisin silmin katsottuna. - Alan uutuudet ja kehitys - Asiantuntijoiden haastattelut - Eri alojen esittely - Eri puulajien esittely - Erilaiset kansainvälistymisartikkelit, alan uutuuksien esittelyt, henkilöhaastattelut - Esittelyt - Hyvä puualan aikakausijulkaisu - Ilmainen ja todella hyvä ammattilehti - Ilmoitukset - Informaatiota antavat artikkelit ilman mainostusta. - Informatiivisuus - Innovatiivisuus, värit ja nykyisin ilmaisuus - Kapea sektori, keskittyminen - Koko alasta laajasti kerrotut jutut ja monipuolisuus. - Koko fyysisesti sekä asian puolesta - Koko, ei sekoitu a4 mainospostiin - Kokonaisuus, asiaa laidasta laitaan. - Lehden koko, formaatti, värikkyys - Lehti käsittelee etupäässä puualaa ja tekniikkaa. Ei sisällä liikaa turhia mainoksia. - Lehti on ainoa puualan lehdistä, josta saa edes jonkinlaisen kokonaiskuvan puualasta. Ei yksittäisten yritysten, varsinkaan myyjien kehuminen anna kuvaa, mitä alalla oikeasti tapahtuu.

26 25 (28) - Luen lehteä, koska työhöni kuuluu toimittaa siihen oppilaitoksemme ilmoituksia. Olen myös muutoin kiinnostunut alasta ja keltanokkanakin saan paljon irti tietoa lehdestä. Se on myös ilmoittajan näkökulmasta selkeä ja miellyttävä paikkaa ilmoitella. - Mainokset, ilmoitukset ja uutuudet - Maksuton - Markkinakatsaukset - Mielenkiintoiset ja ajankohtaiset artikkelit - Mielenkiintoisia, ajankohtaisia artikkeleita. - Mielenkiintoiset artikkelit - Moderni ja ajanhermolla. - Monipuolinen - Monipuolisuus ja ajankohtaisuus. - Olen melko uusi lukija, enkä vielä osaa oikein vastata siihen. - Pelletistä juttu ja pihlajasta juttu - Puuta käsittelevät jutut talonrakennuksessa - Puutavaran hyödyntämisestä kertovat aiheet - Sahateollisuuden tuotantolaitosten esittely. - Sahateollisuutta koskevat artikkelit - Sanomalehtimuoto - Selkeys, nuorekkuus - Selkeä lukea, jutut parempia kuin alan muissa lehdissä - Selkeät otsikot ja kuvat. Uutisointiin pyrkimys, mutta riittääkö ilmestymistiheys? - Sopiva koko - helppo lukea - Toimialaa sisäpiirin uutiset - Tuo esiin asioita, mitä muut puualan lehdet eivät käsittele. Älkää vaan ruvetko esittelemään mainostajien yrityksiä ja ihmisiä, niistä on jo luettu tarpeeksi muista lehdistä. - Tuoteuutuudet - Ulkoasu ja selkeys - Ulkoasu, helppo luettava. - Ulkoasun ja sisällön harmonia. - Uusien ideoiden artikkelit - Uusien innovaatioiden ja materiaalien esittelyt - Uusien investointien esittely - Uusien koneiden esittely, messu esittelyt ym. - Uutuuksien esille tuonti - Voi tilata velotuksetta

27 26 (28) - Yleistajuiset alan kehityksestä ja kokonaisuuksia valottavat artikkelit. Esim. viime numeron pellettijuttu antoi kuvan alasta eikä vain yhdestä pellettikoneen investoinnista. Myös markkinakatsaukset ym. mielenkiintoisia. Asiallisia uutisia, ärsyttävät kehut aika vähäisiä. - Yritysesittelyt, tuotekehitys- ja innovaatioartikkelit - Yritysesittelyt ja laite uutuudet varsinkin pintakäsittelyssä Potentiaalisilta lukijoilta: - Ajankohtaisuus - Artikkelit ja uutuuksien esittelyt - Asiaa melko laajalta sektorilta. - Asiallisuus ja sisältö - Kokonaisuus - Selkeä taitto - Uusien innovaatioiden esittely - Alan tarvikkeiden esittely - Artikkelit ajankohtaisia ja ammattimaisesti tehty. - Paneutuminen moninaisesti eri puualojen tekemisiin - Puun käyttö talonrakennukseen ja nimenomaan uudet innovaatiot + mahdolliset kokemukset ja hintavertailut vastaaviin tuotteisiin

28 27 (28) 7.2. Kehitysehdotukset ja sisältötoiveet Millaisiin asioihin toivoisit parannusta? Tai onko mielessäsi jokin sisältötoive tai muita terveisiä toimitukselle? - Alan ohjelmistoille pitää saada enemmän palstatilaa! Kaikki kun nykyään toimii tietokoneella. - Alan opiskelijoiden ajatuksia puutuoteteollisuudesta. Miten he näkevät tulevaisuuden? - Autot voisi jättää vähemmälle huomiolle. - Ehkä enemmän markkinakatsauksia - Enemmän alan talouteen liittyviä artikkeleita. - Enemmän tarinoita ulkomailta, esim. vertailujen kautta. - Enemmän tekniikka ja tutkimusta - Gallupit saisivat olla lyhyempiä ;-) - Hirsitalotehtaiden esittelyjä - Hyvä näin. - Jatkakaa samaan tahtiin ja Hyvää Joulua! - Kiitos! - Konepörssi ( Myydään/ ostetaan ) - Koska lehden voi tilata veloituksetta, niin yrityksille ilmoitusten hinnat pitää olla korkeat. Toivoisin kuitenkin lehdeltä kohtuullisia ilmoitushintoja mikroyrityksille, joilla ei ole mahdollisuuksia laittaa isoja summia lehdessä mainostamiseen. Tämä voisi avata markkinat mikroyrityksille ja tulevaisuudessa mahdollisesti kasvaa ja silloin onkin jo varaa maksaa enemmän ilmoituksista. - Käsityötekijöiden ja tuotteitten esittely - Lisää ajankohtaisasiaa, mitä alalla tapahtuu. Kokonaiskuvan antamiseen alasta kannattaa paneutua vielä enemmän. Ei kannata tehdä juttuja, joissa ei ole jotain erityistä asiaa, joka kiinnostaa lukijoita. - Lisää ajankohtaista tietoa alan kehityksestä myös kansainvälisestä. - Lisää artikkeleja esim. yksittäisistä puualan yrittäjistä ja esim. oppilaitoksista. Juttuja myös käsityövaltaisilta aloilta. - Lisää juttuja erilaisista jalosteista ja innovaatioista. - Lisää kansainvälistä kehitystä. - Lisää pienten ja keskisuurten teollisuuslaitosten kehityksestä kertomista ja omistussuhteista, kannattavuuksista ja valmistettavista artikkeleista. - Markkinaraportit pitäisi olla enemmän ajan tasalla ja tietoa hankkia alan asiantuntijoilta / järjestöiltä. - Osto ja myyntipalsta sopisi oikein hyvin, esim käytettyjä koneita... Halpa ilmoituspaikka oikealle kohderyhmälle - Parempi taitto. - Puualan opettaja olisi antanut todennäköisesti erilaiset vastaukset kuin minä. Selailen lehden ja laitan sen opettajien ja opiskelijoiden luettavaksi.

29 28 (28) - Puualan pienyrityksiä ja erikoisosaamisalan yrityksiä esiin enemmän. Myös puualan koulutukseen liittyviä artikkeleita enemmän. Mielenkiintoista olisi saada tietoa ovatko puualan yritykset saatavilla olevan työvoiman ammattiosaamisen tasoon tyytyväisiä. Puualan opiskelijoiden työssä oppimisesta ja työpaikkaohjauksesta nimenomaan pienyrityksissä olisi mielenkiintoista saada artikkeleita myös. - Puuntyöstö koneiden hinta-laatu vertailu olisi kiinnostavaa. - Puusepänalan koulutus sekä kotimassa että ulkomailla - Riittävän hyvä tarkoitukseemme, jatkakaa samaan tyyliin. - Selkeyttä, jotenkin vähän sekavan tai ahtaan oloinen - Taittoon ja lehden nimen fonttiin facelift, eri paperilaadut tekevät lehdestä sekavan - Toivoisin artikkeleja myös mekaaniseen puunjalostukseen liittyvästä tutkimustoiminnasta. Perustutkimuksesta, soveltavasta tutkimuksesta ja niistä kertyvän tiedon siirtämisestä tuotteisiin/tuotantoon. - Toivoisin suunnittelijoille suunnattuja juttuja (materiaaleista, ohjeistusta tms.) - Tutkimusjuttuja myös, autoesittelyt pois - Uusien monien eurooppalaisten puutuotteiden seuraaminen laajemmin, kuten esim. Kreuzlagenholz, joka oli hyvä esimerkki - Uusien puutuotteiden ja valmistusmenetelmien julkaisua. Uuden tekniikan hyödyntämisestä kertovat julkaisut. Uudet keksinnöt alalla. - Vertailuja... - Vielä lisää ajankohtaisuutta. Mitä puu-alalla muissa maissa tapahtuu. - Vieläkin monipuolisempaa, syventävämpää, ajanhermolla olevaa tietoa ja esittelyitä - Voisihan se olla useampisivuinen - Voisitte käsitellä ympäristön- ja ilmastonmuutokseen sekä energiankäyttöön liittyviä asioita enemmän - Vähemmän autojuttuja ja yleisjuttuja, joita saa lukea päivittäislehdessä ja Kauppalehdessä - Yritysesittelyjä Potentiaalisilta lukijoilta: - Selkeys ja parempi luettavuus informatiivisuus samat jutut järjesteltynä uudelleen niin olisi arvosana 9+ - Paljon mainoksia, voisiko näitä jotenkin keskittää, jotta itse jutut nousisivat esiin paremmin? - Lehdessä 8 / 2008 hyvin esillä erilaisia rakennussovelluksia, mutta numerossa 10 / 2008 ei juuri ollenkaan - käytännön sovellukset jopa detaljeineen kiinnostavat enemmän kuin laitteet, joilla ne aikaan saadaan - Enempi ehkä vielä pitkän linjan yrittäjien kokemuksia ja ajatuksia

30 Webropol Webropol Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Vastaa lukijatutkimuksen kysymyksiin rastittamalla sopivat kohdat tai kirjoittamalla mielipiteesi sille varattuun kohtaan. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yhteystiedot vastaajapalkinnon arvontaa varten annetaan kyselyn lopussa. Jos kyselyä täytettäessä ilmenee teknisiä ongelmia, saat apua sähköpostilla tai arkisin kello välillä puhelimitse numerosta Huomaa, että voit vastata kyselyyn vain yhden kerran. ALUKSI MUUTAMIA KYSYMYKSIÄ LUKUTOTTUMUKSISTA JA LEHDEN SISÄLLÖSTÄ 2) Kuinka tarkasti yleensä luet Puu&Tekniikka-lehden? selailen pikaisesti otsikot 1) VALITSE KUMPAAN RYHMÄÄN KUULUT: * Olen Puu&Tekniikka -lehden vakituinen lukija, saan lehden säännöllisesti Olen äskettäin saanut lehden näytenumeron, normaalisti en saa tai lue lehteä luen muutaman mielenkiintoisen jutun luen noin puolet lehdestä luen lähes koko lehden 3) Kuinka monta kertaa sinulla on tapana lukea tai selailla yhtä Puu&Tekniikan numeroa? 1 kerta Seuraava --> 2 kertaa 3 kertaa vähintään 4 kertaa 4) Kuinka paljon aikaa yleensä käytät yhden numeron lukemiseen, kun kaikki lukukerrat lasketaan yhteen? alle 15 minuuttia minuuttia minuuttia 1-2 tuntia yli 2 tuntia 5) Kuinka monta henkilöä sinun lisäksesi taloudessasi tai työpaikallasi lukee samaa lehden kappaletta? 1 henkilö lisäkseni 2 henkilöä lisäkseni 3 henkilöä lisäkseni 4 henkilöä lisäkseni vähintään 5 henkilöä lisäkseni ei muita lukijoita 6) Missä luet Puu&Tekniikkaa? kotona työpaikalla molemmissa 7) Onko sinulla tapana säilyttää lehden numeroita? 1 / :28 1 / :29

31 Webropol Webropol arkistoin lehden numeroita säilytän lehteä jonkin aikaa hävitän lehden lukemisen jälkeen Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 annan lehden toisille luettavaksi 8) Miten tyytyväinen yleensä ottaen olet Puu&Tekniikka -lehden ulkoasuun? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön 9) Miten tyytyväinen yleensä ottaen olet Puu&Tekniikka -lehden sisältöön? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön LEHDEN SISÄLLÖN ARVIOINTI 10) Saan Puu&Tekniikasta työni kannalta hyödyllistä tietoa... erittäin paljon melko paljon jonkin verran melko vähän en lainkaan en osaa sanoa <-- Edellinen Seuraava --> 11) Miten seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat Puu&Tekniikkaa? täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä värikäs selkeä rauhallinen ahdas vanhanaikainen tyylikäs mitäänsanomaton mielenkiintoinen lukemaan houkutteleva 12) Seuraavassa on muutamia lehteä käsitteleviä väittämiä. Arvioi suhtautumistasi näihin väittämiin. täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä osittain eri mieltä täysin eri mieltä lehti seuraa hyvin alan kehitystä lehti on korkeatasoinen lehden artikkelit ovat ammattitaidolla tehtyjä lehden artikkelit ovat yleistajuisia ja ymmärrettäviä lehdessä kerrotaan puualan tärkeistä ajankohtaisista asioista lehdessä esitetyt asiat ovat vanhanaikaisia saan artikkeleista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia lehdessä julkaistut ilmoitukset ovat mielenkiintoisa saan ilmoituksista tietoa, josta on minulle työssäni hyötyä 2 / :29 1 / :30

32 Webropol Webropol luen lehden ilmoituksia 13) Arvioi vielä seuraavia ilmoituksiin liittyviä väittämiä. kyllä ei olen hankkinut lisätietoa lehdessä olleen ilmoituksen perusteella olen tehnyt hankintoja lehdessä olleen ilmoituksen perusteella 14) Miten kiinnostavina koet seuraavat lehdessä käsiteltävät aihealueet? erittäin kiinnostava jonkin verran kiinnostava ei lainkaan kiinnostava alan markkinatilanteen seuraaminen alan kansainvälistymisen seuraamien alan kehitysstrategioiden seuraaminen alan vaikuttajien haastattelut saha-alan yritysten/investointien esittely taloteollisuuden yritysten/investointien esittely levyteollisuuden yritysten/investointien esittely rakennuspuutuoteteollisuuden yritysten /investointien esittely kaluste- ja huonekaluteollisuuden yritysten/investointien esittely alan messutapahtumien ja siellä esillä olleiden tuotteiden esittely erilaisten puuraaka-aineiden esittelyt alan uutuuksien esittely alan tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan seuraaminen yritysten toiminnan/tuotannonohjauksen kehittäminen yritysten materiaalinkäsittelyn kehittäminen tavarankuljetusautojen esittely alan koneiden ja laitteiden esittelyt alan tarvikkeiden esittelyt puulajien esittely alan historiasta kertova artikkelisarja <-- Edellinen Seuraava --> 15) Jos Puu&Tekniikka olisi maksullinen, kuinka todennäköisesti tilaisit sen? hyvin todennäköisesti melko todennäköisesti melko epätodennäköisesti en tilaisi 16) Onko nykyinen ilmestymistiheys ( 3 viikon välein, 12 numeroa vuodessa) mielestäsi...? sopiva liian harva liian tiheä 17) Mikä on mielestäsi parasta lehdessä? 2 / :30 3 / :30

PUU&TEKNIIKKA Lukijatutkimus 2010. Tutkimusraportti 30.10.2010 Focus Master Oy

PUU&TEKNIIKKA Lukijatutkimus 2010. Tutkimusraportti 30.10.2010 Focus Master Oy PUU&TEKNIIKKA Lukijatutkimus 2010 Tutkimusraportti 30.10.2010 Focus Master Oy KESKEISIÄ TULOKSIA (1) Puu&Tekniikka-lehden lukijatutkimuksen toteutti Focus Master Oy syys-lokakuussa 2010. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ

KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ Lukijatutkimuksen toteutus Yliopisto-lehden lukijatutkimus toteutettiin kirjekyselyn ja sähköisen web-kyselyn yhdistelmänä huhtikuussa 2014. Kyselyn kohderyhmiä

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT

Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT Toteutus Tiedonkeruu 15.12.2017 9.1.2017 Vastaajia 405 (2015: 196) Uutiskirjerekisteri + tilaajarekisteri Suosittelu Kotitalo-lehden jokaisessa numerossa on paljon

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi KM Kaupan Maailma Lukijatutkimus 2007 Tutkimusraportti 12.6.2007 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2 www.focusmaster.fi

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi S&A toimiston ammattilehti Lukijatutkimus 2007 Tutkimusraportti 6.6.2007 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehtiuutiset lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 29.9-16.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri: Arkkitehtiuutiset

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Mediafakta 2016 10/2015

Mediafakta 2016 10/2015 Mediafakta 2016 10/2015 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 31 103 kpl LT 2014 / Media Audit Finland Koneviestillä on 174 000 lukijaa KMT AL Kevät 2015

Lisätiedot

Mediafakta /2017

Mediafakta /2017 Mediafakta 2017 4/2017 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 28 604 kpl LT 2016 / Media Audit Finland Koneviestillä on 186 000 lukijaa KMT 2016 Koneviestiä

Lisätiedot

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehti-lehti lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 16.9-9.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri:

Lisätiedot

Elintae-lehden lukijatutkimus 2015

Elintae-lehden lukijatutkimus 2015 Elintae-lehden lukijatutkimus 2015 Anna Partanen 22.12.2015 Haluamme tehdä lehteä, joka on odotettu ja luettu liiton jäsenten keskuudessa. Siksi kysymme nyt sinulta, mitä mieltä olet Elintakeesta ja miten

Lisätiedot

Mediafakta /2017

Mediafakta /2017 Mediafakta 2018 10/2017 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 28 604 kpl LT 2016 / Media Audit Finland Koneviestillä on 171 000 lukijaa KMT S2016/K2017

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Mediafakta 2012 11/2012

Mediafakta 2012 11/2012 Mediafakta 2012 11/2012 Levikki ja lukijamäärä Koneviestin levikki on 32 266 kpl LT 2011 / Levikintarkastus Oy Koneviestillä on 193 000 lukijaa KMT Lukija S2011/K2012 2 Yleistä tilaajista Yrittäjiä 69

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Lukijatutkimus 10/2010. Aikakausmedia ja Innolink Research Oy

Lukijatutkimus 10/2010. Aikakausmedia ja Innolink Research Oy Lukijatutkimus 10/2010 Aikakausmedia ja Innolink Research Oy sisältö 1. Tiivistelmä tuloksista...2 2. Perustiedot tutkimuksesta...3 3. Lukijasuhde...4 Lukijaprofiili... 4 Lukijoiden ikäjakauma...5 Lehden

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012 Sompio lehden Lukijatutkimus 1 Syys-lokakuu 1 Tiivistelmä Kokonaisuutena Sompio lehti saa erinomaiset tulokset. Tulokset ovat erinomaisia myös, kun niitä verrataan yleisesti sanomalehtimarkkinoiden tuloksiin.

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Se on nyt. -sinusta kiinni.

Se on nyt. -sinusta kiinni. Se on nyt -sinusta kiinni. Kiinteistöposti Kiinteistöposti on kiinteistöalan ainoa ammattilehti. Me lehdentekijät olemme sitoutuneet toimimaan vastuuntuntoisena tiedonvälittäjänä koko kiinteistöalan päätöksentekoketjulle.

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

Aromi- leh* Lukijatutkimus 2015

Aromi- leh* Lukijatutkimus 2015 Aromi- leh* Lukijatutkimus 2015 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoi4eet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoi4eena on selvi4ää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhde4a lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Q1 Millaiseksi arvioisit Tilkkulehden nykyisen ulkoasun viimeisimmän numeron 3/2017 perusteella?

Q1 Millaiseksi arvioisit Tilkkulehden nykyisen ulkoasun viimeisimmän numeron 3/2017 perusteella? Q1 Millaiseksi arvioisit Tilkkulehden nykyisen ulkoasun viimeisimmän numeron 3/2017 perusteella? Erinomainen Hyvä Kohtalainen Huono Erinomainen Hyvä Kohtalainen Huono 36,22% 46 56,69% 72 7,09% 9 1 / 16

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Tämä on Vihreän Langan lukijatutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti Vihreä Lanka Oy:n toimeksiannosta Focus Master Oy.

Tämä on Vihreän Langan lukijatutkimuksen tutkimusraportti. Tutkimuksen toteutti Vihreä Lanka Oy:n toimeksiannosta Focus Master Oy. VIHREÄ LANKA LUKIJATUTKIMUS 2004 Tutkimusraportti 5.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...2 2. AINEISTON RAKENNE JA LUKIJAPROFIILI...3 3. LEHDEN LUKUPERUSTE JA TUTUSTUMISTAPA...6 3.1. Lukuperuste...6

Lisätiedot

MEDIATIETOPAKETTI MEDIATIETOPAKETTI. Henkilöautokauppa niukasti plussalle s. 20. Volvo tuo verkostoon uuden konseptin s. 8

MEDIATIETOPAKETTI MEDIATIETOPAKETTI. Henkilöautokauppa niukasti plussalle s. 20. Volvo tuo verkostoon uuden konseptin s. 8 MEDIATIETOPAKETTI 2017 1 tammikuu 2 helmikuu Itsenäinen varaosaliike löysi uuden suunnan s. 30 Raskone korjaa ja huoltaa myös yöllä s. 38 FCA:n pikkudiesel sovittaa Jeepiä Eurooppaan s. 56 Nopea reagointi

Lisätiedot

Mediatiedot. Yrityspäättäjien ykkösmedia. Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti

Mediatiedot. Yrityspäättäjien ykkösmedia. Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti Yrityspäättäjien ykkösmedia Pohjalainen Yrittäjä -lehti tavoittaa Etelä- ja Rannikko-Pohjanmaalla yli 20 000 yrittäjää, yritystä ja päättäjää. Lehti

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi KM Kaupan Maailma Lukijatutkimus 2007 Tutkimusraportti 12.6.2007 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2 www.focusmaster.fi

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

MEDIATIEDOT YRITYSPÄÄTTÄJIEN YKKÖSMEDIA. Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti

MEDIATIEDOT YRITYSPÄÄTTÄJIEN YKKÖSMEDIA. Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti YRITYSPÄÄTTÄJIEN YKKÖSMEDIA Pohjalainen Yrittäjä -lehti tavoittaa Etelä- ja Rannikko-Pohjanmaalla yli 20 000 yrittäjää, yritystä ja päättäjää. Lehti

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

+18 % Mediafakta 2013 9/2013

+18 % Mediafakta 2013 9/2013 Lukijamäärän kasvu +18 Mediafakta 2013 9/2013 Levikki ja lukijamäärä Kokonaispainos: 25 000 Lukijamäärä: 79 000 Vuonna 2013 ilmestyy 10 numeroa. Levikki 15 834 kpl + osoitteellinen lisäjakelu Suomen 7

Lisätiedot

SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto

SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto 9.11.2005 Riitta Siikaranta ja Annika Fock 1 Suomen laajin perusselvitys Suomessa ilmestyy noin 2000 ammatti- ja järjestölehteä

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

lukijoiden kommentteja puumiehestä:

lukijoiden kommentteja puumiehestä: lukijoiden kommentteja puumiehestä: On asiantunteva ja luotettava = Asiantuntevat ja perusteellisesti tehdyt artikkelit. Kyllä löytyy yleensä viimeisintä tietoa mekaanisesta metsäteollisuudesta ja uusista

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

mediatiedot Media jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan, apteekkarit ja alan päättäjät

mediatiedot Media jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan, apteekkarit ja alan päättäjät mediatiedot 2016 Media jolla tavoitat apteekkien asiakkaat, henkilökunnan, apteekkarit ja alan päättäjät MEDIATIEDOT 2016 Kohtaa MILJOONAYLEISÖ APTEEKKIEN TERVEYDEKSI!-ASIAKASLEHTI on yli 1,1 miljoonalla

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Profiilitutkimus 2011

Profiilitutkimus 2011 Profiilitutkimus 2011 Rantapallo SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman TNS

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista

Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista 19.6.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti selvityksen Suomessa tehtävään työhön liitettävistä mielikuvista Selvityksen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Monsterin kävijäprofiili 2012

Monsterin kävijäprofiili 2012 Monsterin kävijäprofiili 2012 Miesten osuus korostuu vuoden 2012 kävijäprofiilissa Mies 62 Monster 2012, n=2598 Koko väestö Nainen 38 0 10 20 30 40 50 60 70 TNS Atlas tammi-joulukuu 2012 2 Kaikki ikäryhmät

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3)

KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3) Nro: KYSYMYSLOMAKE KIPUONGELMISTA (3) Nimi: Osoite: Puh.. Tässä seuraa muutamia kysymyksiä ja väittämiä, jotka voivat olla ajankohtaisia Sinulle, joka kärsit kivuista ja särystä. Lue jokainen kysymys huolella

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Alueviesti. Lukijatutkimus lehden jakelualueella 2014. Raportti Marras-joulukuu 2014

Alueviesti. Lukijatutkimus lehden jakelualueella 2014. Raportti Marras-joulukuu 2014 Lukijatutkimus lehden jakelualueella 2014 Raportti Marras-joulukuu 2014 TNS Gallup Oy Marianne Lindholm marianne.lindholm@tnsglobal.com p. 09-613 50 616 Sisältö 1 Johdanto 03 n lukijat 07 2 Miten paljon

Lisätiedot

Lukijatutkimus. Lääketeollisuus ry Tulevaisuuden lääkkeet 21.11.2012

Lukijatutkimus. Lääketeollisuus ry Tulevaisuuden lääkkeet 21.11.2012 Lukijatutkimus Lääketeollisuus ry Tulevaisuuden lääkkeet 21.11.2012 Tutkimuksen taustatietoa Liite Tulevaisuuden lääkkeet Toimeksiantaja Lääketeollisuus ry Media Kauppalehti 21.11.2012 Tutkimuksen ajankohta

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Kyselyn tausta ja toteutus Taustalla kunnan kehittämistyön tehostaminen Kuinka

Lisätiedot

Lukijamäärän kasvu +16 % vuodessa Mediafakta 2015 10/2014

Lukijamäärän kasvu +16 % vuodessa Mediafakta 2015 10/2014 Lukijamäärän kasvu +16 vuodessa Mediafakta 2015 10/2014 Levikki ja lukijamäärä Levikki: 19 187 Kokonaispainos: 25 000 Lukijamäärä: 92 000 Vuonna 2015 ilmestyy 10 numeroa. Numero Ilmestyy 1. 29. tammikuuta

Lisätiedot

Mediatutkimuskoulu 2009 Yleisimmät tunnusluvut

Mediatutkimuskoulu 2009 Yleisimmät tunnusluvut tutkimuskoulu 2009 Yleisimmät tunnusluvut Marja Ikonen 10.02.2009 tutkimuksista Yleistä Menetelmä ja haastattelujen määrä Vaihtelee: TNS Atlas: puhelin 20.000; kirje n. 8.000 TNS PäättäjäAtlas puhelininformoitu

Lisätiedot

Kysely Lukkarin ylläpitäjille

Kysely Lukkarin ylläpitäjille Kysely Lukkarin ylläpitäjille 1. Miten tyytyväinen olet Lukkariin? Anna Lukkarille yleisarvosana. Vastaajien määrä: 285 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Huono 4 7 17 17 19 32 78 76 32 3 Erinomaine 285 6,65

Lisätiedot