Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja"

Transkriptio

1 Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009 Mustakurkku-uikku kuuluu Akionlahden pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

2 Sisältö 1. Johdanto Aineisto ja menetelmät Tulokset Ojakylänlahti ja Kengänkari FI Hailuoto, Pohjoisranta Pökönnokka... FI Akionlahti (FI ) Yhteenveto Lähteet ja kirjallisuus Liitteet

3 1. Johdanto Oulun tiepiiri ja Oulun Seudun Sähkö tilasivat Destia Oy:ltä / Suomen Luontotieto Oy:ltä linnustoselvityksen suunnitteilla olevan Oulunsalon- Hailuodon kiinteän yhteyden sekä tuulivoimalapuiston lähialueiden Natura-2000 suojelukohteilta. Selvitys kuuluu hankkeiden ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin lisäselvityksiin, joita Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus suositteli kesäkuussa Destia Oy:ssä tehtävän yhteyshenkilönä on toiminut Heimo Rintamäki ja Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Oja. Työn tarkoituksena oli erityisesti selvittää lähistön Natura-alueiden uhanalaista pesimälinnustoa ja erityisesti lintudirektiivin liitteen I lajien esiintymistä. Kummastakin hankkeesta on laadittava Luonnonsuojelulain 65 mukainen Natura-vaikutusten arvio ja selvitys päivittää Natura-tietolomakkeiden tietoja pesivän direktiivilinnuston osalta. Varsinaiselta suunnittelualueelta on kevään ja kesän 2009 aikana tehty pesimälinnustoselvitykset systemaattisin vertailukelpoisin menetelmin. Suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys käsitti osan Liminganlahden Natura-alueesta (Nenännokka-Riutunkainalo) 2. Aineisto ja menetelmät Koska tilaus Natura-alueiden pesimälinnustoselvityksestä tuli vasta kesäkuun loppupuolella jäi näiden kohteiden pesimälinnustoselvitys selkeästi puutteelliseksi. Tämän vuoksi esim. kartoituslaskentamenetelmään perustuva selvitys tehtiin vain yhden käyntikerran menetelmällä, jolloin alueelta pyrittiin löytämään tehokkaalla etsinnällä pesivät ja vielä alueella laulavat koiraat tai parit. Kaikki löydetyt poikueet tulkittiin alueella pesineiksi vaikka osa vesilintupoikueista lieneekin kuoriutunut muualla. Ajankohdasta johtuen suurin osa reviirillään oleskelevista koiraslinnuista oli jo lopettanut laulukautensa ja selvitys keskittyi varoittelevien lintujen ja poikueiden etsintään. Peruslinnustoa ei inventoitu. Natura-alueita havainnoitiin kiertämällä alueet jalkaisin kolmen hengen linjoina sekä kaukoputkihavainnoinnilla rannoilta käsin. Häirinnälle herkkiä niittyalueita havainnoitiin kaukoputken avulla. Pökönnokan alueelta inventoitiin myös Potinlahti, koska oli ilmeistä että osa Hailuodon pohjoisrannalla pesineistä vesilinnuista oli uittanut poikasensa tänne. Maastoselvitykset tehtiin välisenä aikana. Ojakylänlahdella sekä Pökönnokan kuten myös Akionlahden alueella oli retkeilty jo toukokuun alkupuolelta lähtien (Rami Lindroos), mutta systemaattisia laskentoja ei alueelta ollut tehty. Ojakylänlahden-Kengänkarin sekä Hailuodon pohjoisosan Natura-alueiden laskentoihin osallistui kolme henkeä (Rami Lindroos, Jyrki Oja, Satu Oja) ja Akionlahden alueen selvityksiin kaksi henkeä (Jyrki Oja, Satu Oja). Havaintoihin luettiin mukaan myös varsinaisten laskenta-aamujen havaintojen lisäksi satunnaishavainnot, jotka koskivat pesiviä lintuja. Ojakylänlahden Natura-alueeseen kuuluvalla Kengänkarilla ei käyty veneellä, mutta aluetta havainnoitiin maalta käsin. Selvitysalue on esitetty liitekartassa. 3

4 3. Tulokset Inventoinnin tulokset esitetään lajikohtaisesti siten että Lintudirektiivin liitteen I lajien lisäksi esitetään muiden huomionarvoisten lajien esiintyminen. 3.1 Ojakylänlahti ja Kengänkari FI Ojankylänlahden Natura-alueella havainnoitiin systemaattisesti 16.6 alkaen. Alueen rantaniityt käveltiin häiriön välttämiseksi läpi vain kerran Alueella havaitut ja mahdollisesti pesivät Lintudirektiivin liitteen I lintulajit Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Laulujoutsen ei pesi vielä alueella, mutta pesimättömiä lintuja oleskeli alueella koko kesän ja esim 16.6 pesimättömiä lintuja laskettiin 120 yksilöä. Merikotka (Haliaetus albicilla) Lahdella havaittiin säännöllisesti saalistava vanha lintu. Heinäkuun puolessa välissä alueella nähtiin samanaikaisesti myös kaksi esiaikuista lintua, joista toinen oli rengastettu. Laji pesii nykyisin Hailuodossa. Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 1 pari Ojakylänlahdella saalisteli jatkuvasti ruskosuohaukkoja ja todennäköisesti jossain alueella laji myös pesi. Enimmillään alueella nähtiin neljä aikuista lintua. Kurki (Grus grus) 2 paria Alueella pesi ainakin kaksi kurkiparia. Toisella pareista nähtiin yksi maastopoikanen. Laulujoutsenet kerääntyvät Hailuodon sulaville pelloille keväisin 4

5 Liro (Tringa glareola) 1 pari Ojakylänlahden Natura-alueella havaittiin varoitteleva liro, jotka tulkittiin pesiväksi. Ensimmäiset muuttavat lirot ruokailivat alueella juhannuksesta eteenpäin. Perämeren alueella liro pesii harvalukuisena myös maankohoamisrannikon matalilla rantaniityillä. Lajin pesä, joka on usein vanha rastaanpesä, sijaitsee kuitenkin lähes aina rämeellä tai metsämaastossa. Suokukko (Philomachus pugnax)? Ojakylänlahdella nähtiin koko kesän pesimättömiä lintuja, joita enimmillään oli noin 30 yksilöä. Koiraiden nähtiin myös soidintavan kesäkuun alkupuolella, mutta pesintää ei varmistettu. Lajin pesinnän varmistaminen vaatii rantaniittyjen tarkkaa tutkimista, sillä naaraslintu lähtee pesältä vasta viime hetkellä ja useimmiten emolintu on täysin äänetön. Pesinee todennäköisesti alueella. Luhtahuitti 1 pari Laji havaittiin ääntelevänä Ojakylänlahdella. Lajille soveliasta pesimäympäristöä on alueella jonkin verran, mutta suurin osa ääntelevistä linnuista lienee näillä korkeuksilla pesimättömiä lintuja Lapintiira (Sterna paradisaea) Lahdella havaittiin vain saalistavia lapintiiroja, jotka pesivät alueen ulkopuolella. Enimmillään lintuja havaittiin noin 60 yksilöä. Lapintiirojen joukossa ruokaili myös kalatiiroja. Lahdella on merkitystä lapintiirojen saalistusalueena erityisesti vesihyönteisten kuten surviaissääskien kuoriutumisajankohtana. Kengänkarilla laji todennäköisesti pesii. Räyskä (Sterna caspia) Laji ei pesi alueella, mutta yksinäisiä aikuisia lintuja käy saalistamassa lahden alueella. Suopöllö (Asio flammeus) 1 pari Lahden rantaniityillä nähtiin koko kesän saalistavia lintuja ja ainakin yhden linnun nähtiin kantavan saalista pesälleen. Pesiviä pareja saattoi olla useampiakin. Muita laskettuja merkittäviä pesimälajeja parimäärineen (maksimimäärät esitetty päivämäärineen) Merihanhi (Anser anser) vähintään 20 poikuetta (27.6) Ristisorsa (Tadorna tadorna) yksi poikue, jossa yksi poikanen + 10 ad lintua (16.6) Jouhisorsa (Anas acuta) kolme poikuetta (17.6) Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) vähintään 4 paria Kuovi (Numenius arquata) 2 paria Punajalkaviklo (Tringa totanus) 5 paria Viiksitimali (Panurus biarmicus) 8 täysikasvuista lintua(mahdollisesti poikue 16.6) Lisäksi alueella havaittiin laulava rytikerttunen ja viitakerttunen, jotka Oulun seudulla ovat hyvin vähälukuisia. Kummatkin havainnot tehtiin

6 3.2 Hailuoto, Pohjoisranta Pökönnokka FI Inventointialue käsitti vain Potinlahden alueen sekä Pökönnokan alueen itäpään (kts. kartta). Potinlahden pohjukassa on kalasatama, jota käytettiin havainnointipaikkana. Laidunniityt käveltiin läpi vain kerran häiriön välttämiseksi Alueella havaitut ja mahdollisesti pesivät Lintudirektiivin liitteen I lintulajit Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) Ruskosuohaukka ei pesinyt inventointialueella, mutta laji havaittiin saalistamassa muutaman kerran Natura-alueen läheisellä Potinlahdella. Hailuodon alueella pesivät ruskosuohaukat saalistavat laajalla alueella. Sinisuohaukka (Circus cyaneus) Ei pesinyt inventointialueella, mutta alueella havaittiin heinäkuun alkupäivinä vanha koiraslintu saalistamassa. Sinisuohaukka on pesinnässään hyvin myyräsidonnainen ja myyräkantojen romahtaessa aikuiset linnut kiertelevät pesimättöminä kesäkauden Kurki (Grus grus) 1pari Alueella pesi ainakin yksi kurkipari. Potinlahden niityllä havaittiin lisäksi 6 pesimätöntä luppokurkea (17.6.) Suokukko 1 pari? Alueelta tehtiin 17.6 pesintään viittaava havainto, kun Potinlahden rantaniityllä nähtiin yksinäinen piiloitteleva naaraslintu. Linnusta ei kuitenkaan tehty muita havaintoja. Osa suokukoista muuttaa jo kesäkuussa, joten kyseessä saattoi olla myös muuttava yksilö. Suopöllö (Asio flammeus) Pökönnokan alueella havaittiin saalistava suopöllö kahdesti heinäkuun alussa. Muuta pesintään viittaavaa havaintoa ei lajista kuitenkaan alueella tehty, joten mahdollinen pesintä alueella tai lähistöllä jäi epävarmaksi. Potinlahden niittyä Pökönnokan suuntaan 6

7 Muita laskettuja merkittäviä pesimälajeja parimäärineen (maksimimäärät esitetty päivämäärineen) Ristisorsa (Tadorna tadorna) 3 paria Pökönnokan edustalla havaittiin enimmillään kolme ristisorsapoikuetta, jotka ruokailivat myös Potinlahdella. Heinäkuun alussa poikueet hävisivät alueelta ja tämän jälkeen alueella havaittiin vain aikuisia lintuja (12.7 enimmillään 9 lintua) Punajalkaviklo (Tringa totanus) 4 paria Potinlahdella pesi neljä punajalkavikloparia. Lapinsirri (Calid temminckii) 1 pari Pökönnokalla havaittiin 17.6 aikuinen lapinsirri, joka käyttäytymisen perusteella pesi jossain alueella. Lajia ei myöhemmin kuitenkaan nähty. 3.3 Akionlahti (FI ) Akionlahti on herkkä häirinnälle ja siksi suurin osa havainnoista tehtiin Akionlahden lintutornista. Lisäksi alue kierrettiin rannanpuolelta useaan kertaan. Alueella käytiin useasti myös toukokuun puolella muiden selvitysten yhteydessä. Alueella havaitut ja mahdollisesti pesivät Lintudirektiivin liitteen I lintulajit Mustakurkku-uikku 1 pari? Alueella havaittiin keväällä 2009 mustakurkku-uikkuja enimmillään 2 yksilöä, mutta inventointiaikana lajia ei havaittu alueella. Lajin pesintä alueella jäi varmistamatta. Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 1 pari Akionlahden alueella nähtiin keväällä soidinteleva ruskosuohaukkapari ja koko kesän ajan saalistavia lintuja, joita enimmillään havaittiin 5 yksilöä heinäkuun puolivälissä. Alueella pesi vähintään yksi pari. Ilmeisesti vesilintupoikueet houkuttelevat ruskosuohaukkoja saalistamaan alueelle. Pökönnokalla havaittiin lapinsirri 7

8 Grus grus 1 pari Alueella pesi yksi kurkipari, mutta pesinnän onnistumisesta ei ole tietoa. Heinäkuussa parista ei tehty enää havaintoja. Liro (Tringa glareola) 1-2 paria Liroja nähtiin säännöllisesti Akionlahden alueella ja lahden pohjoisreunassa pesi varmuudella yksi pari. Alueella havaittiin muuttavia lintuja läpi koko kesän. Suopöllö (Asio flammeus) 1 pari Alueella tai jossain sen lähistöllä pesi todennäköisesti suopöllöpari, sillä saalistavia lintuja havaittiin alueella useasti. Ilmeisesti samat linnut saalistivat myös Hailuodontien varren pelloilla. Muita laskettuja merkittäviä pesimälajeja parimäärineen (maksimimäärät esitetty päivämäärineen) Harmaasorsa (Anas strepera) 7-8 paria Akionlahden harmaasorsapopulaatio lienee tällä hetkellä Suomen tihein ja vain Kaarinan Kuusistonlahdella harmaasorsapareja pesinee yhtä paljon. Heinäkuun lopussa (24.7) lahdelta laskettiin peräti 52 harmaasorsanpoikasta, joten pesimätuloskin oli hyvä. Heinätavi (Anas querquedula) 2 paria Heinätavi pesii lahdella vähintään kahden parin voimin. Lajia on vaikea havaita kasvillisuuden keskeltä joten pesiviä pareja saattaa olla useampiakin Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus) 1-2 paria Toukokuun lopussa alueen lintutornille kuului kaksi soidintavaa jänkäkurppaa. Lajin pesinnän varmistaminen on lähes mahdotonta, mutta ympäristön perusteella laji pesinee alueella. Liro pesii vähälukuisena alueen merenlahdilla 8

9 4. Yhteenveto Vaikka Natura-alueiden linnustoselvitys päästiin aloittamaan tilausteknisistä syistä vasta , saatiin inventoitujen alueiden vaateliaasta pesimälinnustosta Natura-arvioita varten riittävän edustava selvitystulos. On selvää että osa pesimälinnustosta ei ollut enää inventoitavissa, mutta selvitys antanee riittävää taustatietoa hankkeiden vaatimaa Luonnonsuojelulain 65 mukaista Natura-vaikutusten arviointia varten. Ojakylänlahti sekä Akionlahti ovat hyvin merkittäviä lintujen pesimä - sekä kerääntymisalueita. Alueella pesii sekä levähtää suuri joukko Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja ja muita huomionarvoisia lajeja. Myös Hailuodon pohjoiskärki sekä Natura-alueeseen kuulumaton Potinlahti ovat merkittäviä lintujen pesimä -ja ruokailualueita. Ruokokerttunen on alueen ruovikoiden peruslaji 9

10 5. Lähteet ja kirjallisuus Koskimies, P. & Väisänen, R.A. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet (2. painos). Helsingin yliopiston eläinmuseo, Helsinki. Koskimies, P. & Väisänen 1991:Monoitoring bird populations in Finland. A manual of methods applied in Finland. Finnish Museum of Natural History. Helsinki 145 s. Rassi, P. Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. 2001: Suomen lajien uhanalaisuus s. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Tucker, G.M: & Heath, M. F. 1994: Birds in Europe: their Conservation Status. Bird Life Conservation Series No s. Cambridge, UK: Tuohimaa, H. 2005: Oulunsalon Kuivaniemen välisen saariston Natura-alueen pesimälinnustoinventoinnit Metsähallitus, julkaisematon raportti. Ympäristöministeriö 2007a: Suomessa tavattavat lintudirektiivin I liitteen lajit. Ympäristöministeriö 2007b: Suomen kansainväliset vastuulajit. Ympäristöministeriö 2007c: Suomen kansainväliset vastuulajit, linnut. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Natura-tietolomakkeet. Akionlahti, Hailuoto, pohjoisranta ja Ojakylänlahti- Kengänkari Tiira lintuhavaintoverkko 10

11 6. Liitteet -karttaliite inventoiduista alueista 11

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy 25/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

pesimälinnustostamme katoava kaunotar

pesimälinnustostamme katoava kaunotar Kultasirkku Siipirikko 1/ pesimälinnustostamme katoava kaunotar Heikki Pönkkä & Mauri Leivo Kultasirkku, sorea lintu idästä, tavattiin ensi kerran nykyisen Suomen kamaralla vuonna 19 ja sen jälkeen sitä

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa (Kaikki artikkelin kuvat on otettu Lapin ympäristökeskuksen erikoisluvalla.) Noin 50 vrk:n ikäinen, juuri pesästä lähtenyt ja auttavasti lentokykyinen tunturihaukan Falco rusticolus maastopoikanen. Kuva:

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI 2 1. JOHDANTO... 6 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 6 3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 4. KALLAVEDEN POHJOISPUOLI... 9 4.1. SÄRKEMÄJÄRVI... 9 4.2. LAIHALAMPI...

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 Petteri Vihervaara Otsikko: Valtatien 17 Kuopio-Vartiala osuuden liito-oravakartoitus 2006 Tekijä: Petteri Vihervaara

Lisätiedot

Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi

Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi Lintuhavaintojen muistiin merkitseminen on tärkeää. Havainnoijien tulee käyttää kirjaamisessa samoja periaatteita. Yhtenäisellä kansallisella käytännöllä voidaan

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly. 1/13 Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.info Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu 044-9290550 pohjois-pohjanmaa@sll.fi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma

Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma JOHDANTO 4 1. RUISSALON NYKYTILANTEEN JA TAUSTAN KARTOITUS...7 1.1 HISTORIALLINEN TAUSTA...7 1.1.2 Ruissalon synty...7 1.1.3 Ruissalo paikallisten kyläläisten pitäjänsaarena...7

Lisätiedot