1907. V. M. Esit. Nro 22.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1907. V. M. Esit. Nro 22."

Transkriptio

1 1907. V. M. Esit. Nro 22. Valtiovarainvaliokunnan mietints N:o 14 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee T arojen hankkimista niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset Taltion talot eiyät riitä. Valtiopäiväjärjestyksen 43 :ssä olevan säännöksen mukaisesti on Eduskunta pöytäkirjanotteella viime kesäkuun 20 p:ltä lähettänyt tämän armollisen esityksen Valtiovarainvaliokuntaan, joka myös on saanut tiedokseen lähetekeskustelussa asiasta annetut lausunnot. Niinikään on Valiokunta pyynnöstä saanut kysymyksen käsittelyssä Keisarillisessa Senaatissa syntyneet asiakirjat, joista ilmenee, ettei siinä ole äänestystä tapahtunut. Kun Valtiovarainvaliokunnan, edellä mainitun pe- Tustuslainsäädöksen mukaan, tulee ehdottaa, miten va- Toja menojen suorittamiseen on hankittava, mikäli vakinaiset valtiovarat eivät riitä, on Valiokunnan en simaisena tehtävänä ollut laskea valtion tarpeet ayt kysymyksessä olevana varainhoitovuotena eli vuonna 1908 ja sen jälkeen ottaa harkittavaksi, missä määrin vakinaisia valtiovaroja on näiden tarpeiden tyydyttä- Valtiovarainväliokunnan mietintö N:o 14.

2 V. M. - Esit N:o 22. miseen käytettävissä sekä vihdoin osottaa siihen mahdollisesti tarvittavat lisävarat. Kaikkien näiden laskujensa ja arvioittensa ulkopuolelle on Valiokunta kuitenkin jättänyt sen osan valtion taloutta, joka on keskitetty kulkulaitosrahastoon, koska puheenaolevat valtion tulot ja menot armollisten julistusten nojalla lokakuun 2 p:ltä 1873 ja. tammikuun 25 p:ltä 1886 muodostavat erityisen kokonaisuuden, ja Eduskunta tämän mukaisesti jo on, asiasta annetun erityisen armollisen esityksen ja Valtiovarainvaliokunnan siitä antaman mietinnön johdosta,, hyväksynyt tulo ja menoarvion kulkulaitosrahastolle vuodeksi Niinikään on Valiokunta tämän mietinnön ulkopuolelle jättänyt paloviinarahat ja niistä suoritettavat, menot, koska nämätkin varat ja niiden käyttäminen, asiasta hyväksyttyjen erityisten määräysten nojalla,, edelleen tulevat olemaan riippumattomina muun valtiotalouden muodostumisesta. Mitä asian käsittelyn järjestykseen tulee, on Valiokunta katsonut sopivimmaksi tässä seurata valtion menoarviota, jota on noudatettu myöskin armolliseen esitykseen liitetyssä laskelmassa valtion vakinaisista, varoista ja tarpeista. Mentyä harkitessaan on Valiokunta nojannut, osittain edellämainittuun laskelmaan ja osittain niihin päätöksiin, jotka Eduskunta, joko armollisten esitysten johdosta tai muuten, on yleisistä menoista tehnyt sekä. vihdoin niihin alamaisiin anomuksiin, jotka Eduskunta on päättänyt Keisarilliselle Majesteetille tehdä määrärahain myöntämisestä erinäisten yleisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Sen ohessa on arviota osittain täydennetty asianomaisten virkakuntain ensi vuoden meno-

3 11H)7. - V. M. - Esit. N:o arviota varten tekemistä tarve-ehdotuksista saaduilla tiedonannoilla. Esitykseen liitetyssä laskelmassa esiintyviä menoja tarkastaessaan on Valiokunta niiden joukossa havainnut eräitä sellaisia, joista Valiokunta mietinnössään N:o 11 on lausunut huomautuksia joko menon tarkoitukseen, tarpeellisuuteen tai suuruuteen nähden. Kun nämä lausunnot vielä eivät ole Keisarillisen Majesteetin tietoon saatetut ja ensi vuoden menoarvioehdotus kohdakkoin valmistuu Keisarillisessa Senaatissa,, ei voitane otaksua, että sanotut huomautukset suuremmassa määrin ehtivät puheenalaiseen menoarvioon vaikuttaa, semminkin kun eräitten menojen supistaminen tai poistaminen luonnostaan vaatii pitempää aikaa tai järjestelmän muutoksia asianomaisessa hallinnonhaarassa. Valiokunta on senvuoksi yleensä ottanut mainitunkinlaiset menot tällä kertaa laskuun armollisessa, esityksessä arvioituihin määriin, rajoittuen niiden suhteen kerta kaikkiaan tähän muistutukseen. Ainoastaan, mikäli erikoiset asianhaarat tai Valiokunnan käytettävissä olleet uudemmat tiedot ovat antaneet siihen aihetta, on näiden menoeräin arviosummia muutettu. Mitä muihin menoeriin tulee, on Valiokunta niitäkin kosketteleva ainoastaan mikäli on katsottu olevan aihetta joihinkin muutoksiin arvioiduissa menomäärissä tai mikäli tämän asian käsittelyn muodollinen puoli on sitä vaatinut. Keisarillisen Majesteetin käyttövarat ja Hänen Majesteettinsa välittömästi käytettäväksi asetettn valtio-omaisuus. Kuluvan lokakuun 12 päivänä annetun armollisen määräyksen kautta on se osa Keisarillisen ^Majesteetin käyttövaroista, joka suoritetaan valtiorahastosta^ korotettu 244,000 markasta 294,000 markkaan, niinkuin esityksessä on otaksuttu. Sotilasrahastosta samaan tarkoitukseen menevät 56,000 markkaa lukuun ottaen nousevat nämä käyttövarat niinmuodoin 350,000 mark-

4 V. M. Esit. N:o 22. haan. Muut tähän ryhmään kuuluvat menot otetaan laskelmaa seuraten entiseen määräänsä 26,000 markkaan, jolloin ryhmän loppusumma on 376,000 markkaa. Valtiopa!Yäkustaiinukset. Tähän ryhmään kuuluvat menot on Valiokunta erityisen armollisen esityksen johdosta antamassaan mietinnössä N:o 8, jonka Eduskunta on hyväksynyt, laskenut 740,000 markaksi, siihen luettuna eduskuntatalon asiaa valmistelemaan asetetun valtuuskunnan käyttövarat, 30,000 markkaa. Eduskunnan väliaikaisen huoneiston korjaamisesta johtuneet menot otetaan edempänä huomioon. Ryhmän menojen summa on siis 740,000 markkaa. Hallituslaitokset. Kenraalikuvernöorinvirka. Armollisen määräyksen mukaan helmikuun 19 päivältä 1903 perustettiin 5 vuoden ajaksi 4 virkamiehentointa erityisiä asioita varten Kenraalikuvernöörin luona. Kun tämä aika ensi maaliskuun l p:nä siis menee umpeen, on Valiokunta ottanut laskuun näiden virkamiesten pakkauksen, joka on yhteensä 40,000 markkaa vuotta kohti, ainoastaan 2 kuukaudelta, mistä johtua menojen vähennystä 33,000 markkaa eli 244,000 markasta 211,000 markkaan. KenraaUkuvemöörinkanslia. Armollisella käskyllä huhtikuun 9 p:ltä 1903 on määrätty, että samana päivänä vahvistettu uusi vuosirahansääntö Suomen Kenraalikuvernöörinkanslialle on voimaansaatettava väliaikaisesti 5 vuoden ajaksi, luettuna l p:stä heinäkuuta 1903, uutta lukua. Uudistaen sen, mitä tämän^ kanslian menosäännöstä jo on lausuttu Valiokunnan mietinnössä N:o 11, siv. 16, ei Valiokunta ole voinut- olla huomauttamatta täten tarjoutuvasta tilaisuudesta sanotun menosäännön supistamiseen. Mitä tulee ensi" vuodeksi arvioitavaan menoerään, niin on se * ainakin^vuoden jälkimäiselle puoliskolle laskettava nykyistä melkoisesti alemmaksi. Koko vuoden osaksi lankeevan määrän on Valiokunta ottanut laskelmaan

5 1907. V. M. Esit. N:o tasaluvuin 250,000 markaksi., minkä rajan yli menon missään tapauksessa ei pitäisi nousta, vaan pikemmin siitä vieläkin vähentyä. Muut tähän ryhmään kuuluvat menot on merkitty esityksen mukaan yhteensä 2,021,000 markaksi, joten loppusumma on 2,482,000 markkaa. Tuomioistuimet ja Oikeustoimitnsknntaan kohdistuvat hallinnonhaarat. Kuritushuoneet ja työvankilat. Tässä kohden on vuotuiset ennakkoarviot yleensä olleet korkealle arvioidut, minkä johdosta tilinpäätös on osoittanut melkoisia säästöjä. Niinpä olivat nämä menot ennakkoarvion Tmikaan tilinpäätöksen mukaan säästö v. JJ n Ti It J) ,099,411:50 1,135,326: 1,169,104: 1,192,854: 1,198,025: 1,254,687: 99 1,039,819: ,511:58 964,779: ,747: ,077: 46 1,096,489: 82 59,592: ,814: ,324: ,106: ,947: ,198: 17 Tästä päättäen olisi ehkä syytä jonkun verran vähentää esityksessä vuodeksi 1908 arvioitua menonlisäystä, joka kuluvan vuoden ennakkoarvioon verraten on noin 167,000 markkaa, ja jonka aiheet on ilmoitettu esityksen sivulla 26. Mutta kun viimemainituista johtuvan lisäyksen määrä vielä ei ole tarkalleen määrättävissä, ei Valiokunta ole tahtonut arvioitua menoerää vähentää. Samasta syystä on pysytetty semmoisinaan esityksen arvio läänin ja kihlakunnan vankiloiden menoista. Tämän hallinnonhaaran menot ovat siis arvioidut samaan määrään kuin armollisessa esityksessä eli 4,742,000 markaksi.

6 Y. M. - Esit. N:o 33. Sivilitoimituskuntaaii kohdistuvat hallinnonhaarat. Kihlakuntain hallinto. Tämä meno-erä on noussut etenkin sen kautta, kuten esityksen 27 sivulla huomautetaan, nettä kruununvoutien ja kruununnimismiesten palkkaetuja on ehdotettu kohtuullisesti korotettavaksi". Valiokunnan mielestä olisi suotavaa, ettei tällaisia lisäyksiä otettaisi menosääntöön ennenkuin Eduskunnalle annetaan tilaisuus lausua niistä mielipiteensä. Ryhmän menojen kokonaismäärä on otettu samaksi kuin esityksessä eli 11,648,000 markaksi. Y altiovarain toimituskuntaan kohdistuvat hallinnonhaarat. Tullikamarit ja tullitoimistot. Sen johdosta, että esityksessä siv. 27 mainittuja ehdotuksia tullipalvelijain lisäämisestä ja heidän palkkaetujensa parantamisesta sittemmin on Keisarillisessa Senaatissa tuntuvasti supistettu, päättyy tullikamarien ja tullitoimistojen menosääutöehdotus vuodelle 1908 noin 1,418,000 markkaan. Valiokunta on sentähden laskenut tämän menoerän tasaluvuin 1,420,000 markaksi. Muita tullilaitoksen menoja. Näihin on kuluvan vuoden lisämenoarvion yhteydessä korkeimmassa paikassa myönnetty erinäisiä lisäyksiä, minkä johdosta Valiokunta on katsonut tarpeelliseksi korottaa niiden määrän 845,000 markkaan. Leimakonttori. Tämän menoerän muodostavat veronkanto- ja tarkastuskustannukset pelikortti- ja leimasuostuntaveroista. Kun nämä verot, joiden suorittamisesta vuonna 1908 Valiokunta erityisten armollisten esitysten johdosta antamissaan mietinnöissä N:ot 2 ja 10 on tehnyt ehdotukset, ovat, kuten edempänä osotetaan, välttämättömät, jotta valtion tarpeet tulisivat tyydytetyiksi, on Valiokunta tähän ottanut puheenaolevan menoerän, laskettuna esityksessä siv. 5 arvioituun määrään eli 158,000 markaksi. Muut tämän ryhmän menot, laskettuina ehdotuksen

7 V. M. Esit. N:o mukaan, ovat yhteensä 918,000 markkaa, joten loppusumma nousee 3,841,000 markkaan. Kaniaritohttihiekiintaan kohdistuvat hallinnonhaarat. Revisionikonttori. Ottaen tässä huomioon sotilasrahastosta suoritettavat oikaisuprosentit on meno laskettu 80,000 markaksi. Metsähallituksen kustannusten pysyessä suunnilleen entisessä määrässä havaitaan hoitoalueiden hallinnon kustannusten viime aikoina tuntuvasti kohonneen: siihen meni vuonna 1904 Smk:aa 523,704: 40, mutta vuodelta 1908 vastaava meno lasketaan 767,000 markaksi. Muita metsänhoitolaitoksen menoja oli vuonna 1904 Smk. 713,467: 24, mutta ne nousivat 1907 vuoden menosäännön mukaan 1,163,500 markkaan. Näissä kohdin havaittavat lisäykset aiheutuvat siitä uudistuksesta, joka on ollut ja yhä on tekeillä tässä hallinnonhaarassa ja jonka tarpeellisuudesta ei ole muuta kuin yksi mieli. Näihin ynnä muutamaan pienempään menonlisäykseen nähden on Valiokunta arvioinut menot tässä kohden 1,230,000 markaksi. Muut puheenaolevan hallinnonhaaran menot on otettu esityksessä laskettuihin määriin eli yhteensä 714,000 markaksi. Kokonaissumma on siten»,791,000 markkaa. Menoja sotilastarpeisiin. Tämän ryhmän muodostavat luotsilaitoksen tähden edelleen pysytetyn Ylisotaoikeuden kustannukset, menot lakkautetusta kadettikoulusta, erinäiset määrärahat ja menot Suomeen sijoitetusta sotaväestä. Menojen loppusumma on, niinkuin esityksen sivulla 39 oleva laskelma osottaa, 319,000 markkaa. Kirkollisasiaintoimitnskuntaan kohdistuvat hallinnonhaarat. Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto. Vakinaiset ja ylimääräiset menot yliopistolle ovat tehneet

8 V. M. Esit. N:o 22. v « » Vakinaiset menot. 975,413: 20 1,034,438: 93 1,067,393: 84 1,091,107: 65 1,128,788: 49 1,169,518: 93 Ylimääräiset menot. 260,350: ,000: 361,545: ,737: 121,937: 46,315: Yliopiston vakinaiset menot nousivat 1907 vuoden menosäännössä 1,258,710 markkaanja on ne armollisessa* esityksessä vuodeksi 1908 merkitty 1,380,000 markaksi,, mutta tekee meno myöhemmät lisäykset lukuunottaen noin 1,420,000 markkaa. Uusi maanviljelystaloudellinen osasto, dosenttipalkkioiden lisääminen sekä suuruudeltaan että luvultaan ja ylimääräisen opetuksen kustannukset ovat viime vuosina osaltaan vaikuttaneet menojen nopeaan nousuun. Tavallista suurempi lisämeno on äskettäin tullut harkittavaksi: jotta useimmissa aineissa voisi tarjota luentoja sekä ruotsin- että. suomen kielellä, on ehdotettu useampien vakinaisten professoripaikkojen kaksinnusta. Vakinaisten professoripaikkojen luku on nykyänsä 46 ja ylimääräisten 24, jälkimäisistä useat mieskohtaisesti asetettuja. Lasketaan, että tästä muutoksesta aiheutuva lisämeno voisi aluksi supistua 97,750 markaksi, koska voisi palkkoja enentämällä muuttaa useat ylimääräiset professorit vakinaisten asemaan. Mutta aijottu opettajiston lisäys tulisi epäilemättä piankin asettamaan melkoista, suuremmat erät valtiorahaston suoritettaviksi. Luonnollista on Valiokunnan mielestä, että siksi suuria kustannuksia vaativa uudistus, joka samalla tarkoittaa periaatteellista muutosta, ei voi tulla hyväksytyksi ennenkuin se on ollut Eduskunnankin harkittavana. Valiokunta on merkinnyt menon vuodelle ,420,000 markaksi. Valtioapu yksityisille kouluille. Tämä rneno on vuosi vuodelta ripeästi noussut sitä mukaa kuin oppikoulu-

9 1907. f. M. Esit. N:o jen luku yleensä on lisääntynyt ja yksityiskoulu järjestelmä on voittanut alaa valtion oppilaitosten rinnalla. Rahamäärää käsiteltäessä on Valiokunnassa ehdotettu harkittavaksi, eikö suomalaisilla paikkakunnilla valtioapua nauttivien ruotsinkielisten yksityiskoulujen apurahoja olisi vähitellen lakkautettava. Valiokunta ei kuitenkaan ole katsonut voivansa ottaa esitettyä kysymystä tutkittavaksensa. Puheenaoleva valtioapu teki valtiontilinpäätöksen mukaan v n Smk. rt rt n n n n D 7J 534,378: ,760: ,876: ,399: ,501: ,344: ,199: 98 1,026,883: 28 1,099,099: 97 Kuluvan vuoden menoarvioon on tätä tarkoitusta varten otettu 1,135,700 markkaa ja on käsillä olevassa, armollisessa esityksessä arvioitu ensi vuotta varten tarvittavan 1,256,000 markkaa. Valiokunnan säämäin myöhempien tietojen mukaan nousisi tämä menoerä vuonna 1908 noin 1,352,000 markkaan. Melkoinen lisämeno on sitä paitsi tässä kohden odotettavana, jos yksityiskouluille myönnetty valtioapu lähimmässä tulevaisuudessa korotettaisiin 4 ; 000 markkaan luokkaa, kohti, sen mukaan kuin Anomus valiokunta näillä valtiopäivillä on mietinnössään N:o 8 ehdottanut. Koska Eduskunta ei vielä ole käsitellyt tätä asiaa, ei kuitenkaan voine puheena olevaa menoerää korottaa vuodeksi 1908.

10 V. M. Esit. N:o 22. Kansakoulujen valtioavustus. Sen mukaisesti mitä Eduskunta kuluvan lokakuun 26 p:nä on päättänyt armollisen esityksen johdosta, joka koskee varojen osottamista kansakoululaitosta varten, on Valiokunnan ollut uudelleen laskettava maalaiskansakoulujen varsinaisen opettajiston palkkaamiseen ja palkankorotuksiin tarvittavat rahamäärät, jotka Valiokunta mietinnössään N:o 6 siv. 3 5 oli arvioinut edellisen 3,066,000 ja jälkimäisen 770,000 markaksi. Kun Eduskunnan päätöksen mukaan alempi peruspalkka on oleva 900 ja ylempi 1,100 markkaa, tulee, noudattaen samaa laskutapaa kuin aikaisemmassa arviossa, kutakin opettajaa kohden nykyiseen peruspalkkaan 300 markan lisäys. Kun koko maaisls-opettajiston lukumäärä vuonna 1908 on arvioitu 3,376:ksi, olisi siis lisäys 300X3,376=1,012,800 markkaa. Ja kun nykyistä palkkausjärjestelmää noudattaen valtioapu kysymyksessä olevaan tarkoitukseen olisi tulevaa vuotta varten laskettava 2,390,000 markaksi, nousisi siis tämä palkkausmeno 3,402,800 eli tasaluvuin 3,405,000 markkaan. Mitä sitten tulee palkankorotuksia varten tarvittavaan määrärahaan, niin on se armollisessa esityksessä olevan tilaston perusteella ja ennen noudatettua laskutapaa seuraten arvioitu Eduskunnan päättämäin korotusmääräin mukaan nousevan ylemmässä luokassa 496,760 ja alemmassa 346,140 markkaan, siis yhteensä 842,900 eli tasaluvuin 846,000 markkaan. Kun edellä mainittuihin 3,405,000 ja 845,000 markan määriin lisätään apumaksut kaupunkien kansakoululaitokselle sekä opettajain ja opettajatarten palkkaamiseen mies- ja naiskäsitöiden opetusta varten, mitkä Eduskunta on hyväksynyt Valiokunnan ehdotuksen mukaisesti 875,000 ja 132,000 markaksi, on tässä puheena oleva kansakoulujen valtioavustus 5,257,000 markkaa.

11 1907. V. M. Esit. N:o Erinäisiä kansakoululaitoksen menoja. Tähän on otettu Eduskunnan osottamat määrärahat: Kansakoulutalojeu ja käsityöhuoneiden rakentamiseen Smk 500,000: Kirjastoja varten maalaiskuntien kansakouluopettajille ja -opettajattarille ynnä kirjastokaappeja varten 60,420: Haalaiskansakoulujen jatkokursseja varten 90,000: Stipendeiksi kuuntelua ja opintomatkoja varten 20,000: Havaintovälineiden hankkimiseksi maalaiskansakouluihin ja kansanopistoihin 60,000: Yliopistollisten jatkokurssien toimeenpanemiseksi kansakoulunopettajille ja -opettajattarille. 35,000: Oppikirjojen ostoon maalaiskansakoulujen oppilaille 150,000: Smk. 915,420: ynnä sen lisäksi esityksen luetteloon siv. 20 merkitty menoerä 114,000 markkaa, joten erinäisten kansakoululaitoksen menojen summa on Smk. 1,029,420: eli tasaluvuin Smk. 1,030,000:. Määrärahat yhteiskunnallista valistustyötä varten. Esityksen sivulla 20 on tähän merkitty 100,000 markkaa, mikä erä on Keisarillisen Majesteetin kuluvan lokakuun 12 p:nä vahvistama meno kansanopistojen sekä isäntä- ja emäntäkoulujen kannattamiseksi. Lisäksi on Valiokunta ottanut Eduskunnan kansakoulumenojen yhteydessä osottamat määrärahat:

12 V. M. Esit.iN:o 22. Kansanopistoille Smk. 180,000: Rakennusavuiksi kansanopistoja varten 50,000: Raittiustyön kannattamiseksi.. 20,000: Nuorisoseurain avustamiseksi.. 30,000: Luentokurssien kannattamiseksi.. 25,000: Smk. 305,000: Menot tässä kohden olisivat sen mukaan 100,000 -j- 305,000 = 405,000 markkaa. Tieteen ja taiteen kannattamiseksi. Meno on esityksessä laskettu 470,000 markaksi. Kun tähän lisätään Eduskunnan kuluvan lokakuun l p:nä hyväksymät määrärahat H. F. Antellin testamenttaamain kokoelmain hoitoa varten, yhteensä 12,000 markkaa, samoin 50,000 markkaa suomenkielisen kirjallisuuden kohottamiseksi ja 20,000 markkaa,,kansan Näyttämö" nimiselle osakeyhtiölle työväenteatterin ylläpitämistä varten, mink& kahden viimemainitun määrän myöntämistä Eduskunta tämän lokakuun l ja 22 p:nä on päättänyt anoa, kohoaa tämän ryhmän menojen loppusumma 552,000 markkaan. Muut Kirkollisasiaintoimituskuntaan kuuluvan hallinnonhaaran menot on Valiokunta pysyttänyt niissä määrissä, joihin ne esityksen siv ovat arvioidut ja jotka yhteensä nousevat 6,440,000 markkaan. Tämän hallinnonhaaran menojen kokonaismäärä on siten laskettu ,000 markaksi. MaaiiYiljelystoimituslvnntaan kohdistuvat hallinnonhaarat. Kalastus. Sittenkun Eduskunta kuluvan lokakuun 22 p:nä on päättänyt anoa, että 1908 vuoden menoarvioon otettaisiin 30,000 markan arviomääräraha hylkeen tapporahoiksi ja 100,000 markan määräraha apurahoiksi kalastusyhdistyksille ja niille maan-

13 T. M. Esit. N:o viljelysseuroille, jotka ovat ottaneet kalastuselinkeinonkin edistämisen työkseen, on Valiokunta, siihen nähden että viimemainittuun tarkoitukseen nykyään jo on menoarviossa osotettu 50,000 markkaa, laskenut lisäyksen 80,000 markaksi, ja tämän kohdan menojen loppusumman tasaluvuin 280,000 markaksi. Maataloudelliset seurat. Uudempien tietojen nojalla on tämän menon laskettu nousevan 1,218,000 markkaan. Muut puheenaolevan hallinnonhaaran menot ovat esityksessä arvioidut yhteensä 5,226,000 markaksi. Loppusumma nousee 6,724,000 markkaan. Kulkulaitos toimituskuntaan kohdistuvat hallinnonhaarat. Postikonttorit. Valiokunnan säämäin tietojen mukaan tulee tämä menoerä ensi vuonna nousemaan sen johdosta, että postilaitoksen laajentaminen on vaatinut uusien virkojen asettamista, etupäässä postiljoonitointa varten. Meno on laskettu 1,405,000 markaksi. Rautatiepostitoimistot. Tässäkin on menon-lisäys odotettavissa matkakustannuksiin sekä postivaunujen ostoon ja kunnossapitoon osotetuissa erissä, minkä vuoksi menosumman on laskettu nousevan 535,000 markkaan. Muita postilaitoksen menoja. Armollisen esityksen sivulla 28 ilmoitetaan, että vuodeksi 1908 arvioituun summaan, 2,580,000 markkaa, sisältyy 500,000 markan suuruinen korvaus kulkulaitosrahastolle postin kuljettamisesta valtionrautateillä. Kun kuitenkin sanottu apumaksu on käsiteltävä rahastojen välisenä siirtona, on se tästä poistettu. Toiselta puolen on Valiokunnan tietämän mukaan menojen lisääntyminen tässä kohden odotettavissa, koska postiljoonien päivärahoja sekä postin kuljetuskustannuksia varten kuluvalle vuodelle lasketut rahamäärät ovat osottautuneet riittämättömiksi ja uusia virkoja täytyy asettaa. Näiden asianhaarain vuoksi on meno otettu 2,432,000 markaksi. Postisäästöpankin hallitus. Kun postisäästöpankin liike vuonna 1906 tuotti tappiota 12,562 Valtiovarainvaliokunnan mietintö N;o 14.

14 V. M. Esit. N:o M. markkaa 61 penniä, mikä ensi vuonna tulee valtiovaroista korvattavaksi, on esitykseen otetun 5,000 markan sijaan pantu tasaluvuin 13,000 markkaa. Muut tämän hallinnonhaaran menot, mikäli ne eivät kuulu kulkuiaitosrahaston talouteen, otetaan tähän laskuun semmoisina kuin ne ovat esityksessä siv. 21. Niiden yhteinen määrä on 3,300,000 markkaa. Hallinnonhaaran menojen summa on siis 7,685,000 markkaa. Kauppa- ja teollisimstoiuiituskimtaan kohdistuvat hallinnonhaarat. Käsityökoulut. Valiokunnan tietämän mukaan on tähän tarkoitukseen osotettua arviomäärärahaa aikomus korottaa ensi vuodeksi 130,000:sta 150,000:een markkaan, mihin nähden se on otettu laskuun 150,000 markaksi. Kauppakoulut. Ne perusteet^ joiden mukaan yleisistä varoista suoritetaan apua kauppaoppilaitoksille, löytyvät armollisessa asetuksessa tammikuun 25 p:ltä Menon suuruus riippuu sentähden etupäässä kysymyksessä olevain oppilaitosten muodostumisesta. Saatujen tietojen perusteella on Valiokunta laskenut tähän tarkoitukseen ensi vuonna menevän 290,000 markkaa. Mallasjuomain valmistuksen silmälläpito. Kun valtion tarpeiden tyydyttäminen, kuten. Valiokunta edempänä on osottava, vaatii suostuntaveron kantamista mallasjuomain valmistamisesta, otetaan tähän, sanotusta suostunnasta aiheutuvat silmälläpito- elikontrollikustannukset. Nyt käsillä olevassa, samaten kuin puheenalaista suostuntaveroa koskevassa erityisessä armollisessa esityksessä ovat nämä kustannukset arvioidut 140,000 markaksi. Kun ne nousivat v Smkaan 19,519: ,063: ,401: 32 on siis eroitus tuntuva ja riippuva siitä, että kysymyksessä oleva kontrolli oli välttämättä saatava tehok-

15 1907. Y. M. Esit. N:o kaammaksi etenkin senvuoksi, että tätä veroa koskevassa esityksessä edellytettiin sallittavaksi mallasjuoman valmistaminen samassa tehtaassa niinhyvin veronalaisista kuin verostavapaista maltaista. Kun Eduskunta, hyväksymällä Valiokunnan mietinnön N:o 6, on päättänyt veroa kannettavaksi kaikista maltaista, jotka, käytetään väkevää mallasjuomaa valmistavassa tehtaassa,, ei valvontaa tietenkään tarvitse järjestää yhtä kalliiksi kuin olisi ollut välttämätöntä siinä tapauksessa, että esitys olisi mainitussa kohdassa hyväksytty. Mutta, toiselta puolen kaipaa nykyinen kontrolli uudistusta^ mietojen mallasjuomain valmistuksen silmälläpito tuottaa myös uusia menoja ja Eduskunnan hyväksymä lakiehdotus mallasjuomain tehdasmaisesta valmistuksesta, edellyttää ylikontrollöörin viran perustamisen. Näihin asianhaaroihin katsoen on Valiokunta ottanut 1908 vuoden menojen joukkoon kyseessä olevia valvontakustannuksia varten arviomäärärahana 70,000 markkaa. Muut käsillä olevan hallinnonhaaran menot tekevät yhteensä 3,909,000 markkaa, joten kokonaismenoksi tulee 1,419,000 markkaa. Talousosaston kansliaan kohdistuvat hallinnonhaarat. Keisarillisen Senaatin kirjapainoa varten osotettu määräraha on laskettu samaksi kuin kuluvalle vuodelle eli 263,000 markaksi. Muut menot tekevät 147,000 markkoja ja menojen yleissumma 410,000 markkaa. Sekalaisia yleisiä menoja. Erinäisiä määrärahoja. Kun esityksessä arvioituun 1,351,000 markkaan lisätään sotilasrahastosta menevä 16,000 markan määräraha Suomen topograafiseen mittaamiseen (vert. esit. siv. 39} on tämä erä 1,366,000 markkaa. Muut tämän ryhmän menot nousevat 2,535,000 markkaan ja ryhmä kokonaisuudessaan 3 901,000 markkaan.

16 V. M. Esit. N:o 22. Eläkkeitä ja yleisiä apurahoja. Armollisen esiiyksen siv. 23 ilmoitetaan tämä menoryhmä, mikäli «e koskee valtiorahastoa, vuodeksi ,899,000 markaksi. Erän sotilaseläkkeitä muodostavat ne lakkautuspalkkaedut, joita vuonna 1901 hajoitetun Suorcen sotaväen päällystö ja siviiiivirkamiehet nauttivat valtiwahaslon varoista. Sanottu erä vähenee luonnollisesti vuosi vuodelta sen mukaan kuin asianomaiset kuolevat tai siirtyvät vakinaiseen valtionvirkaan. Ensi vuodeksi on saatujen tietojen perusteella arveltu riittävän 465,000 markkaa. Sotilaseläkkeitä ja apurahoja suoritetaan varsinaisesti sotilashuonerahastosta, jonka menot tähän tarkoitukseen vuonna 1908 on arvioitu 684,000 markaksi ja otettu käsillä olevaan laskelmaan. Maalaiskansakoulunopettajain eläkkeet, joitten suhteen Eduskunta on kansakoulumäärärahoja koskevan erityisen esityksen johdosta tehnyt päätöksen, otetaan tähän Eduskunnan hyväksymään määrään 131,000 markkaa. Nimikään kuuluu käsillä olevaan menoryhmääu erinäisten määrärahoin nimellä Eduskunnan edellämainitussa yhteydessä hyväksymät: apumaksu kaupunkien kansakoulujen opettajiston eläkkeiksi 41,000 ja määräraha sairaitten kansakoulunopettajien ja -opettajatarten avustamiseen 70,000 markkaa eli yhteensä 111,000 markkaa. Muut eläkkeet ja yleiset apurahat tekevät yhteensä 3,359,000 markkaa mistä seuraa, että koko tämän menoryhmän suuruus on 4,750,000 markkaa. (Jos tähän lisätään kulkulaitosrahastosta menevät eläkkeet ja apurahat, jotka ovat sanotun rahaston menoarviossa arvioidut 500,000 markaksi, niin saadaan tulokseksi, että meidän valtiotaloutemme uhraa tätä nykyä vuosittain eläketarkoituksiin 5 J / 4 miljoonaa markkaa). On ilmeistä, että näin suuri valtiomeno yksinomaan niin epätuottavaan tarkoitukseen, kuin valtion virkamiesten eläkkeisiin, on katsottava aivan kohtuuttomaksi, ja saattaa johtua ainoastaan siitä, että meillä vallitsevissa eläkeoloissa on olemassa suuria epäkohtia,

17 1907. V. M. - Esit. N:o niin hyvin mitä tulee tällä alalla voimassa oleviin säädöksiin kuin myös siihen käytäntöön, joka eläkkeiden ja erinäisten muiden tähän kuuluvain apurahain myöntämisessä on päässyt vallalle. Valiokunta ei sentähden ole voinut olla lausumatta mielipiteenään, että pikainen ja perinpohjainen korjaus tässä suhteessa on kipeän, eikä vähimmän rahallisen tarpeen vaatima. Tässä tarkoituksessa onkin useampia alotteita, osittain koko virkamieslaitoksemme uudestajärjestämiseksi, Eduskunnassa näillä valtiopäivillä tehty. Kun Eduskunta kuitenkin on katsonut näiden alotteiden olevan toisen valiokunnan valmistettavia ja tämän mukaisesti lykännyt puheenaolevat anomusehdotukset Perustuslakivaliokuntaan, ei Valtionvarainvaliokunta ole luullut asiakseen käydä tässä yhteydessä harkitsemaan eläke- y. m. tähän kuuluvain olojen varsinaista uudestajärjestämistä. Mutta kun eläkemenosäännön nykyinen suuruus tekee aivan erityisen tarpeelliseksi saada tähän kuuluvat menot pikaisesti mikäli mahdollista alenemaan ja kun Valiokunta on vakuutettu, että tätä tarkoittaviin toimenpiteisiin on mahdollista ryhtyä ilman asiaa koskevien asetusten uudistamistakin ja siis jo ennen, kuin tällainen uudistus on ehditty aikaansaada, on Valiokunta katsonut tärkeäksi ettäeduskunta tässä yhteydessä lausuu tarpeelliseksi, että Hallitus tällä valtiotalouden alalla käypi noudattamaan erityistä säästäväisyyttä. Valiokunnan mielestä on luovuttava siitä jo vanhemmilta ajoilta meillä vallalle päässeestä sangen vapaamielisestä eläkeasetusten sovelluttamisesta joka ilmenee siinä, että vakinaisia eläkkeitä on myönnetty virkamiehille ennen kuin he ovat tulleet täysinpalvelleiksi. Tämmöisiä osa-eläkkeitä olisi myönnettävä ainoastaan mikäli asianomaisen oikeus sellaisen saamiseen asetusten todellisen tarkoituksen mukaan on aivan riidaton. Samoin olisi ylimääräisten eläkkeiden myöntäminen tuleva kysymykseen vain erittäin hellittävissä tapauksissa, ja mitä ankarinta varovaisuutta olisi noudatettava, kun, Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 14, 2

18 V. M. Esit. N:o 22. on kysymys tällaisten huomattavampaan summaan kohoavien eläkkeiden myöntämisestä varsinkin suhteellisesti hyvin palkattujen virkamiesten leskille ja lapsille. Edellä esitettyjen menojen lisäksi jotka yhteensä nousevat Smkraan 70,779,000: tulee ottaa huomioon seuraavat siirrot: Kulkulaitosrahastoon, korvaukseksi postin kuljettamisesta.. Smk. 500,000: Tilattoman väestön lainarahastoon ,000: - Rahastoon maan hankkimista varten tilattomalle väestölle ,000: Työhön aivan kykenemättömäni henkilöiden rahastoon.. 70,000: Turvattomani lasten hoitorahastoon.. 31,000: 901,000: joten tullaan vakinaisen menoarvion loppusummaan Smk. 71,680,000: Ylimääräinen menoarvio. Tässä kohtaa ensinnä se 20,000,000 markan määrä, minkä Eduskunta erityisen armollisen esityksen johdosta on kuluvan lokakuun 28 p:nä päättänyt suori- Valtiovarainvaliokunnan mietintö N: o 14.

19 1907. V. M. Esit. N:o tettavaksi Suomen valtiovaroista Valtakunnanrahastoon. Vaikka tämä meno oikeastaan ei kuulu nyt kysymyksessä olevaan vuoteen, on se kuitenkin huomioon otettava, koska se suuruuteensa nähden varsin tuntuvasti vaikuttaa sanotun vuoden talouteen. Mitä muihin ylimääräisiin menoihin tulee, on Valiokunta saanut Keisarillisesta Senaatista kirjeessä ilmoituksen, että Vapaaehtoisen Palokunnan talon korjaus ja sisustaminen Eduskunnan huoneistoksi soveltuakseen on tuottanut menoja kaikkiaan 197,159 markkaa 31 penniä, mistä summasta Vapaaehtoinen Palokunta on nyttemmin tehdyn sopimuksen mukaan ottanut suorittaakseen 26,322 markkaa 40 penniä, joten valtiovaraston osuus nousee Smk:aan 170,836: 91. Viimemainitusta erästä on Smk. 42,664: 43 käytetty huonekaluihin ja muihin sisustusesineihin sekä Smk. 128,182: 48 korjauksiin. Samalla ilmoittaa Senaatti, että kysymys näiden ennakkomaksuina suoritettujen menojen lopullisesta huomaamisesta asianomaisessa menokohdassa ja rahastossa on jätetty Valtiovaraintoimituskunnan asiaksi. Täten täydentäen sen, mitä Valiokunta puheenaolevasta asiasta on ilmoittanut mietinnössään N:o 8 siv. 6 7, on Valiokunta merkinnyt tämän menon varalle ylimääräiseen menoarvioon tasaluvuin 171,000 markkaa. Tarkastaessaan armollisen esityksen sivuilla olevia luetteloja vuodeksi 1908 arvioiduista ylimääräisistä menoista, on Valiokunta ollut sitä mieltä, että kaikkia arvioituja menoeriä ei voida ottaa tässä laskussa huomioon. Niiden joukossa on nim. m. m. 2,450,000 markkaa ehdotettu sellaisiin tarkoituksiin, joita Hallitus, kuten esityksen siv. 33 ilmoitetaan, vielä ei ole harkinnut, jonka tähden saattaa tapahtua, että niistä osa lopullisessa käsittelyssä hyljätään tai supistetaan ja osa lykkääntyy vuoteen Edellisten vuosien tileihin perustuen on Valiokunta, jolla ei ole ollut riittävää aikaa tutkia kunkin menoerän välttämättömyyttä ja joka sen vuoksi Valtiovarainvaliokunnan mietintö JN:o 14.

20 V. M. Esit. N:o 32. ei saata yksityiskohtaisesti ehdottaa, missä osissa arvioituja menoja voitaisiin supistaa tai tuonnemmaksi lykätä, ottanut niiden varalle laskuihin tasaluvuin 3,600,000 markkaa. Ylimääräisen menoarvion loppusumma olisi tämän mukaan 23,671,000 markkaa. Tulos Valiokunnan edellä esitetystä valtion tarpeiden harkitsemisesta on niinmuodoin seuraava: Vakinainen menoarvio... Smk 71,680,000: Ylimääräinen... 23,671,000: Yhteensä Smk 95,351,000: mihin summaan, kuten ennen on huomautettu, ei sisälly Kulkulaitosrahastoon eikä Paloviiaarahoihin kuuluvia menoja. Tämän jälkeen tulee Valtiovarainvaliokunnan siirtyä, Valtiopäiväjärjestyksen 43 :n säädöksen mukaisesti, tarkastamaan, missä määrin vakinaiset valtiovarat riittävät näiden menojen suorittamiseen. Sanottujen varain joukossa on tässä, samoin kuin armollisessa esityksessä, ensiksi otettava huomioon vakinaisten valtiovarain pääomasäästöt. Mitä näihin säästöihin tulee, joilla Suomen valtion taloudessa on suhteellisesti suuri rahallinen merkitys, ovat ne pääasiallisesti kahta olennaisesti eri laatua. Toiset niistä ovat nimittäin erityisten säädösten kautta varatut määrättyjen yleisten tarpeiden tyydyttämiseksi, ja sen mukaisesti muodostetut erityisiksi itsenäisiksi

Valtion raha-asiain hoito.

Valtion raha-asiain hoito. Valtion raha-asiain hoito Rahoja valtion tarpeisiin tilattaessa noudatettava järjestys Rahojen tilaukset valtion eri tarpeisiin lähetetään Kansanvaltuuskunnan asianomaisen osaston kautta Rahaasiain osastoon,

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. N:o 11.

1907. V. M. Esit. N:o 11. 1907. V. M. Esit. N:o 11. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 8 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee varain osottamista valtiopäiväkustannusten suorittamiseen. Tämän armollisen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 14. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen, joka koskee lakia työstä leipomoissa. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --"*<>--

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --*<>-- XXXVI. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1888-1890. --"*-- HELSINGISSÄ, J. C. FRENCKELL JA POIKA, 1891. Sinä kolmen vuoden aikakautena,

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1955 28-31 N :o 28. ennakon pidättämisestä ennakkoperintälain 4 :n 4 momentin tarkoittamasta edustusja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Laki. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä.

Laki. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä. Työväen Pääneuvosto lähetti Lakivaliokunnan valmisteltavaksi

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Majoituslautakunta. Majoituslautakunnan kertomus vuodelta 1911 oli seuraava:

Majoituslautakunta. Majoituslautakunnan kertomus vuodelta 1911 oli seuraava: XV. Majoituslautakunta. Majoituslautakunnan kertomus vuodelta 1911 oli seuraava: Lautakunnan Joulukuun 13 päivänä 19 valitsi kaupunginvaltuusto majoivirkamiehet. tuslautakunnan puheenjohtajaksi eversti

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena KANSANHUOLTOMINISTERIÖ 3. 4. 1943. TIEDOITUSTOIMISTO Puheselostus N:o 22 Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena 1943 44. Vuonna 1943 alkavana satokautena tulee leipäviljan ja perunan luovutusvelvollisuus

Lisätiedot

1908. Anomusmietintö N:o 8. Talousvaliokunnan mietintö N:o 5 Eduskunnassa tehdyn, langettavatautisten hoitoa koskevan anotnusehdotuksen johdosta.

1908. Anomusmietintö N:o 8. Talousvaliokunnan mietintö N:o 5 Eduskunnassa tehdyn, langettavatautisten hoitoa koskevan anotnusehdotuksen johdosta. 1908. Anomusmietintö N:o 8. Talousvaliokunnan mietintö N:o 5 Eduskunnassa tehdyn, langettavatautisten hoitoa koskevan anotnusehdotuksen johdosta. Eduskunta on pöytäkirjanotteen kera viime maaliskuun 6

Lisätiedot

Kasvatuslautakunta. Kasvatuslautakunnan kertomus vuodelta 1911 x ) oli seuraavaa sisällystä:

Kasvatuslautakunta. Kasvatuslautakunnan kertomus vuodelta 1911 x ) oli seuraavaa sisällystä: VI. Kasvatuslautakunta. Kasvatuslautakunnan kertomus vuodelta 1911 x ) oli seuraavaa sisällystä: Kasvatuslautakuntaan ovat vuonna 1911 kuuluneet pankinjohtaja Karl W. Sauren puheenjohtajana, aistivialliskoulujen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Kuopion Polkupyöräseuran

Kuopion Polkupyöräseuran Kuopion Polkupyöräseuran ': jäsen, N:o...» KUOPION POLKUPYÖRÄSEURAN SÄÄNNÖT. m KUOPIOSSA, KUOPION UUDESSA KIRJAPAINOSSA, 18»8. Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa päätös

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 N:o 74 N:o 74. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005 ESITYKSET RITARIKUNTIEN KUNNIAMERKEIKSI ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 2005 Opetusministeriö on lähettänyt Kirkkohallitukselle ohjeensa Suomen Valkoisen Ruusun ja

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT

RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT (R. Y.) \ i 1. Yhdistys, jonka nimi on Ratsastusseura ja kotipaikka Helsingin kaupunki, on edempänä 2 :ssäl mainittujen ratsastusurheilun harrastajien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. +DOOLWXNVHQ HVLW\V(GXVNXQQDOOH ODLNVL VRVLDDOL MD WHU YH\GHQKXROORQ DVLDNDVPDNVXLVWD DQQHWXQ ODLQ D Q PXXWWDPLVHVWD Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

1907. V. M. Esit N:o 23.

1907. V. M. Esit N:o 23. 1907. V. M. Esit N:o 23. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 9 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee paloviinan valmistamisesta suoritettavaa veroa sekä sanotun veron käyttämistä.

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot