V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905."

Transkriptio

1 V. m. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3 Eduskunnalle Suomen postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna 1906 annetun kertomuksen johdosta. Eduskunta on Valtiovarainvaliokuntaan valmistelevaa käsittelyä varten lähettänyt armollisen julistuksen mukaan 24 päivältä toukokuuta 1886 saamansa kertomuksen Suomen postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna Kertomusta tarkastaessaan on Valiokunta havainnut, että siinä esiintyvät, vuotta 1906 koskevat numerotiedot ovat yhtäpitävät postisäästöpankin tilikirjoissa olevien kanssa. Saamistaan virallisista asiakirjoista Valiokunta on huomannut, että puheenalaisen vuoden tilit on säädetyssä järjestyksessä tarkastettu ja ettei niissä ole ollut aihetta muistutukseen. Tarkastettavana oleva kertomus käsittää Suomen postisäästöpankin kahdennenkymmenennen toimintavuoden. Se on omansa kääntämään huomion niihin toiveisiin, joita postisäästöpankkia perustettaessa siihen kiinitettiin. Ne eivät ole kaikki toteutuneet, mutta vähäarvoiseksi ei postisäästöpankin toiminta ja vaikutus silti ole arvosteltava. Suomen postisäästöpankkiin oli 1906 vuoden loppuun kerääntynyt 57,555 kansalaisen säästöjä yhteensä 6,290,014 markkaa, josta jokaisen säästäjän osalle siis tuli keskimäärin 109 markkaa 29 penniä. *) Mainituista tallettajista oli *) Säästöpankkitallettajain keskimääräinen saatava 1906 vuoden lopussa oli 735 markkaa 98 pennia. Valtiovarainvaliokunnan mietintö S:o 3.

2 V. M. 14,6O7:llä 1 5 markkaa, 7,997:llä 5 10 markkaa, 8,433:11a markkaa, 8,614:llä markkaa ja 4,889:llä markkaa tilillään. Edelleen on huomattava, että laitos palvelee tallettajia, joista monet panevat ja ottavat rahoja eri paikkakunnilla. Tarkempia tietoja ei tosin ole tästä kerätty, mutta Valiokunta on havainnut sellaisenkin tapauksen, että 1906 vuoden aikana samaa säästökirjaa on käytetty Tampereella, Porissa, Kristiinankaupungissa, Jyväskylässä, Vaasassa, Tammisaaressa, Terijoella ja Raahessa. Näin ollen ei voi kieltää, että postisäästöpankki suorittaa erikoista, hyvinkin hyödyllistä tehtävätä. Mitä erityisesti tulee vuoteen 1906, niin on sen kuluessa postisäästöpankin varsinaisten konttorien luku lisääntynyt 27 ja oli niitä siten vuoden päättyessä 755, mutta säästöönpanoja saattoi sitä paitsi tehdä 140 asiamiehen luona, siis yhteensä 895 eri paikassa. Säästöönpanojen luku oli 61,252 (58,724) *) ja pantujen varain määrä 3,181,526 (2,368,422) markkaa; ottojen luku taas oli 21,505 (26,590) ja otettujen varain määrä 2,306,558 markkaa 63 penniä (2,728,169: 97). Säästöönpanot olivat siis 874,967 markkaa 37 penniä suuremmat kuin otot. Tallettajain luku lisääntyi vuoden kuluessa 4,100 ja heidän saatavansa 1,085,413 markkaa 85 penniä, kun sitävastoin vuonna 1905 tallettajain luku väheni 3,007 ja säätäväin määrä aleni 153,866 markkaa 97 penniä. Niinkuin 1907 vuoden valtiopäiväin Valtiovarainvaliokunta postisäästöpankkia koskevassa mietinnössään saatujen ennakkotietojen nojalla jo huomautti, aiheutunee vuonna 1906 tapahtunut talletusten suuri nousu osaltaan siitä, että edellisenä vuotena sattuneen valtiollisen suurlakon synnyttämä epävarmuuden tunne oli ohitse. Mikäli Valiokunnalla tarkastustyönsä sivussa on ollut tilaisuus *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905.

3 Postisäästöpankki. 3 nähdä postisäästöpankin liikettä kuvaavia numeroita vuodelta 1907, tulevat ne edelleen osottamaan huomattavaa talletusten nousua. Postisäästöpankin tilinpäätöksestä vuodelta 1906 näkyy, että pankin taloudellinen asema osotti vastattavaa 6,374,668 markkaa 34 penniä ja vastaavata 6,348,568 markkaa 70 penniä. Erotus tekee siis 26,099 markkaa 64 penniä. Tämän summan muodostaa tappio pankin liikkeestä vuosilta , mikä tekee: vuodelta 1904 Smk. 8,581: 46, vuodelta 1905 Smk. 4,955: 57 ja vuodelta 1906 Smk. 12,562: 61. Kaksikymmenvuotisen olemassa-olonsa aikana on postisäästöpankki tuottanut tappiota keskimäärin 7,600 markkaa vuodessa vuoden tappio tekee noin 5,500 markkaa ja kulumassa olevana vuonna tappio nähtävästi tulee edelleen vähenemään. Tähän vaikuttaa toiselta puolen säästöönpanojen nouseminen ja toiselta yksityispankkeihin sijoitetuista rahoista tuleva korkeampi korko. Huolimatta siitä, että yksityispankkien talletuskorko nykyään on 5 V2 jopa 5 8 /4 prosenttia, on Valiokunta sitä mieltä, ettei postisäästöpankin kaltaisella laitoksella ole syytä pyrkiä talletuskorkoansa sen takia korottamaan, etenkin kun yksityispankkienkaan nykyinen korkea talletuskorko syihinsä nähden ei voine olla pysyvää laatua. Mitä postisäästöpankin varojen sijoitukseen tulee, joka tapahtuu Suomen Valtiokonttorin kautta, oli varoja obligatsioneissa 5,198,785 markkaa 58 penniä ja yksityispankkeihin talletettuna 860,000 markkaa. Valiokunnan mielestä olisi Hallituksella syytä ottaa harkitaksensa, missä määrässä ja millä ehdoilla; yksityispankkeihin voidaan sijoittaa postisäästöpankin varoja. Mahdollisesti saatetaan sitä varovaisesti jälleen tehdä jonkun verran enemmän kuin nykyään, mikä osaltaan lähentäisi sitä aikaa, jolloin postisäästöpankki lopullisesti on itsensä kannattama laitos.

4 V. M. Tammikuun 1 päivänä 1906 astui voimaan Suonien postisäästöpankin hallitukselle uusi vuosirahasääntö, päättyvä 47,500 markkaan, jota ei ole pidettävä kohtuuttomana. Mitä postisäästöpankin tilinpäätöksen muotoon tulee, niin on se meillä valtion tililaitoksessa ennen vallinneen n. s. kameraalisen kirjanpidon mukainen, joten tilinpäätöksessä ei ole toisistaan erotettu pääomalaskua eli varain ja velkain osotusta sekä voitto- ja tappiotiliä. Kun tämä kirjanpitotapa syystä voidaan katsoa vanhentuneeksi, olisi siitä myöskin postisäästöpankin luovuttava. Maan virallisen tilaston uudestaan järjestämistä varten asetettu komitea onkin luottolaitostilastoa koskevassa mietinnössään helmikuun 24 päivältä 1906 ehdottanut postisäästöpankkitilastossa käytäntöön otettavaksi taulukaavakkeita, joissa pankin tilailmoitus on erillään voitto- ja tappiotilistä, ja lausuu Valiokunta toivomuksenaan, että mainittu tilastokomitean ehdotus toteutettaisiin sekä että postisäästöpankin tilinpito sen mukaan järjestettäisiin. Julistuksen mukaan toukokuun 24 päivältä 1886 on kertomus postisäästöpankin tilasta ja hoidosta eduskunnalle annettava Senaatin Talousosaston huolenpidosta. Tämän kanssa ei tosin ole suoranaisesti ristiriidassa se käytäntö, että tämä kertomus laaditaan ja julkaistaan postisäästöpankkihallituksen nimessä. Mutta asianmukaisempaa olisi Valiokunnan mielestä, että kertomuksen, joka nykyäänkin esitellään Senaatin Talousosastossa, antaisi maan Hallitus. Sen tapauksen varalle, että Valtiovarainvaliokunnan edellä esittämät lausunnot saavuttavat Eduskunnan hyväksymisen, rohkenee Valtiovarainvaliokunta kunnioittaen ehdottaa

5 Postisäästöpankki. 5 että Eduskunta päättäisi alamaisen kirjelmän ohessa lähettää tämän mietinnön Keisarilliselle Majesteetille, pyynnöllä, että se annettaisiin Senaatille. Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Nevanlinna, jäsenet v. Alfthan, Antila, Hakulinen, Heimonen, Kallio (osittain), Koskelin, A. Neovius, Paimen, Partanen (osittain), Rapola, Rissanen, Sivenius (osittain), Tainio (osittain), Wiitanen, Wirkkunen ja W. Wuolijoki sekä varajäsenet Arajärvi, V. Aromaa ja Bäck (kukin osittain), Kanervo, A. Suomalainen ja Wikman. Helsingissä maaliskuun 30 päivänä Helsingissä 1908, Kirjapainoyhtiö Valo.

1907. V. M. Postisäästöpankki.

1907. V. M. Postisäästöpankki. 1907. V. M. Postisäästöpankki. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 1 sen kertomuksen johdosta, joka on Eduskunnalle annettu Suonien postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuosina 1904 ja 1905. Toukokuun

Lisätiedot

N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa.

N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. 1907. V. M. Esit. N:o 20. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. Eduskunta on pöytäkirjanotteella viime kesäkuun

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. Nro 22.

1907. V. M. Esit. Nro 22. 1907. V. M. Esit. Nro 22. Valtiovarainvaliokunnan mietints N:o 14 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee T arojen hankkimista niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset Taltion

Lisätiedot

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle.

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. 1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. Suomen Valtiosäätyjen väliaikaisilla valtiopäivillä 1905 1906 siitä

Lisätiedot

1907. - V. M. laillisesta järjestyksestä vielä vall i t se vai n poikkeusten poistamista.

1907. - V. M. laillisesta järjestyksestä vielä vall i t se vai n poikkeusten poistamista. 1907. - V. M. Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 4 koskeva Kertomusta Hallituksen toimenpiteistä niiden päätösten johdosta, jotka Suomenmaan Valtiosäädyt 1904 1905 vuosien valtiopäivillä ovat tehneet,

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 22. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varojen hankkimisesta niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset valtion tulot eivät riitä.

Lisätiedot

T. M. Esit. N:o 8. Lakiraliokuiwan mietintö N:o 2.

T. M. Esit. N:o 8. Lakiraliokuiwan mietintö N:o 2. T. M. Esit. N:o 8. Lakivaliokunnan mietintö N:o 2 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta Snomen Eduskunnalle, koskeva muutettuja määräyksiä eräiden Rikoslain 13 luvussa mainittujen rikosten

Lisätiedot

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä.

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. Suomen Pankin Ohj esään tö-ehdotlls. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. 1. Suomen pankilla, joka on Suomen Waltiosäätyjen takuun ja hoidon alainen, on tarkotuksena maan raha-asiain pitäminen vakavalla ja turvallisella

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000.

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000. 12 kan (heinäkuun 15 päivänä) välillä. Vas- Suomen Pankin tilinpäätös. taava käyttämätön setelin anto-oikeus on vaihdellut 143.6 milj. markan (heinäkuun Suomen Pankin tila vuoden 1924 päät- 8 päivänä)

Lisätiedot

osu U S KA S S ALI 1 K E 'II...,..

osu U S KA S S ALI 1 K E 'II...,.. SUOMEN osu U S KA S S ALI 1 K E 'II......,.. TATA N YKYA 891571 ~ PELLERVON KIRJASTO N & 47 HANNES GEBHARD SUOMEN OSUUSKASSALIIKE TÄTÄ NYKYÄ JULKAISTU LIIKKEEN 25-VUOTISjUHLAN JOHDOSTA PELLERVO - SEURA

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 1876. 137 takein työn kelvollisuudesta kuin mihin yhtiö oli sitoutunut vesijohdonkin suhteen ensi tilassa rakennuttaa Vanhankaupungin putouksen alapuolella olevan vesijohtolaitoksen konehuoneen ohi siellä

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto.

Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto. 13 12 Ulkomaiset suhteet. Kun se markan arvon tukemiseksi ulko mailla tehty luottosopimus, joka mainitaan Pankkivaltuusmiesten edellisessä kertomuk sessa, kuluvan vuoden helmikuussa, erääntyi, ei sitä

Lisätiedot

Eduskunnan käsiteltäviksi.

Eduskunnan käsiteltäviksi. 1907. Anomusmietintö N:o 21. Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 5 opetustointa koskevien asetusehdotusten antamisesta arm. esityksinä Eduskunnan käsiteltäviksi. Eduskunta on Perustuslakivaliokuntaan

Lisätiedot

Osuustoiminnan avulla.

Osuustoiminnan avulla. P e l l e r v o n Kirjasto N:o 7. Liikepääoman hankkiminen S u o m e n M a a n v i l j e l y k s e l l e Osuustoiminnan avulla. Julaistu Pellervo-Seuran johtokunnan toimesta. HELSINKI 1902 PELLERVO-SEURA

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907.

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Eduskunnan Pankkivaliokunnalle vuodelta 1907. Helsingissä 1908, Suomalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö. y u o s i 1907 on maailmanmarkkinoilla

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA

J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA 1919 1959 VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA r.y. 1919 1959 Kirjoitti varatuomari J. Kivi-Koskinen Alkusanat Jo Viipurin esihistoriallisena

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ. Esityksessä ehdotetaan isyyden toteamista avioliiton perusteella koskevan isyyslain säännöksen muuttam

Lisätiedot

SUOMEN VALTIOPÄIVÄ- ASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012

SUOMEN VALTIOPÄIVÄ- ASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012 SUOMEN VALTIOPÄIVÄASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012 SUOMEN VALTIOPÄIVÄASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS 2., uudistettu painos Eduskunnan kirjasto 2012 Työryhmä: Kaarina Puttonen, Päivi Erkkilä, Mirja

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot