1907. V. M. Esit. N:o 28. Lakivaliokunnan mietintö N:o 5 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta Suomen Eduskunnalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1907. V. M. Esit. N:o 28. Lakivaliokunnan mietintö N:o 5 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta Suomen Eduskunnalle"

Transkriptio

1 1907. V. M. Esit. N:o 28. Lakivaliokunnan mietintö N:o 5 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta Suomen Eduskunnalle kulku kaupasta. Tämän armollisen esityksen on Eduskunta valmistelevaa käsittelyä varten lähettänyt Lakivaliokuntaan. Suomenmaan Valtiosäädyt vuosien ylimääräisillä valtiopäivillä olivat erinäisin muutoksin hyväksyneet niille silloin armollisena esityksenä annetun asetusehdotuksen 31 päivänä maaliskuuta 1879 elinkeinoista julaistun asetuksen kulkukauppaa koskevan, 10 :n muuttamisesta; mutta kun Valtiosäätyjen päätös ei sittemmin saavuttanut armollista vahvistusta, on Keisarillinen Majesteetti Eduskunnalle antanut asiasta uuden esityksen, jonka mukaan kulkukauppaa koskevat säännökset tulisivat erotettaviksi yleisestä elinkeinolaista. Kulkukauppaoikeus, joka viitatun lainpaikan ja Kauppakaaren 6 luv. l :n mukaan on yleensä kielletty mutta muutamiin määrättyihin tavaralajeihin nähden sallittu Suomen kansalaisille, on armollisessa esityksessä ehdotettu suotavaksi ulkomaalaisillekin sekä ulotettavaksi kaikkiin yleisessä kaupassa luvallisiin ta- Lakivaliokunnan mietintö N:o 5.

2 V. M. Esit. N:o 28. varoihin. Kulkukaupan luonteesta johtuu kuitenkin, että erikoisia säännöksiä on tarpeen sanotusta elinkeinosta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi sekä kulkukaupan silmälläpitämiseksi muutenkin. 1. Armollisen esityksen l :n mukaan on kulkukauppalupaa haettaessa hakemukseen liitettävä Suomessa asuvan ja lääkärintointa harjoittavan lääkärin" antama terveystodistus. Kun lääkärintointa voi Suomessa harjoittaa ainoastaan siihen oikeutettu henkilö, katsoo Valiokunta sellaista lausetapaa, jota Valtiosäädyt vuosien valtiopäivillä tässä kohden käyttivät ja joka ei asiallisesti eroa armollisessa esityksessä olevasta, täsmällisemmäksi ja on siis :ää senmukaisesti muodostellut. 2. Kulkukauppaa harjoittavat monasti sellaiset vähävaraiset henkilöt, jotka ruumiinvian- tai vamman vuoksi eivät kykene varsinaiseen ruumiilliseen työhön ja joitten siis muuten täytyisi turvautua vaivaishoitoon. Kun heidän harjoittamansa kauppa ei voi olla kovinkaan tuottava, joten 26:kin markan vuosimaksu saattaa olla heidän vaikea suorittaa, on Valiokunta katsonut voitavan myöntää kuvernöörille oikeuden, milloin sellainen henkilö asianmukaisesti todistaa varattomuutensa, va-' pauttaa hänet mainittua vuosimaksua suorittamasta. Säännöksen tarkoituksesta johtuu, ettei sitä ole syytä ulottaa muihin kuin Suomen kansalaisiin. 3. Kulkukaupan aiheuttamista haitallisuuksista on erittäinkin valitettu sitä, että kulkukauppiaat useinkin levittävät tarttuvia tauteja. Kun ainoastaan kerta vuodessa tapahtuva lääkärintarkastus ei näytä antavan riittäviä takeita tartuntavaaraa vastaan, on Valiokunta pitänyt tarpeellisena ehdottaa, että kulkukauppiaan olisi terveystodistuksensa uusittava aina kuuden kuukauden kuluttua. Pääasiallisesti terveydellisiä näkökohtia silmälläpitäen on myöskin ehdotettu, että terveyslautakunnan jäsen tai, missä sellaista lautakuntaa ei ole, kunnallislautakunnan jäsen on oikeutettu vaatimaan Lakivaliokunnan mietintö N:o 5.

3 T. M. - Esit. N:o kulkukaupan harjoittajalta tämän passitusta ja terveystodistusta nähtäväkseen. Kun sellaisen kulkukauppiaan, jolla ei ole asuntoa 5. ja kotipaikkaa Suomessa, 2 :n mukaan on suoritettava kunnallisvero sille kunnalle, jonka hän kulkukauppalupaa hakiessaan on ilmoittanut päämajailupaikakseen, on välttämätöntä, että se kunta saa tästä ilmoituksesta tiedon. Tähän nähden on Valiokunta katsonut olevan syytä lausua sen toivomuksen, että kulkukaupan silmälläpitämisestä 5 :n mukaan annettavissa hallinnollisissa määräyksissä kuvernöörit velvoitettaisiin kunnille asiasta lähettämään tarpeenmukainen ilmoitus. Kun ajurin-, palkkasoutajan-, lastaajan-, hiojan- ja 6, muun sellaisen ammatin harjoittaminen ei käsitä kulkukauppaa, on Valiokunnan mielestä oikeinta niistä säätää yleisessä elinkeinolaissa. Asiata koskeva säännös on senvuoksi 6 :stä poistettu. Lakiehdotusta tarkastaessaan on Valiokunta vihdoin kiinnittänyt huomiota siihen seikkaan, että lakiehdotuksen alkulauseessa on, samoin kuin oli laita Valtiosäädyille vuosien valtiopäivillä annetun lakiehdotuksen, ehdotettu kumottavaksi muun muassa heinäkuun 2 päivänä 1900 syntyperäisten venäläisten kaupankäynnistä annettu armollinen asetus. Kun sanottu asetus ei ole syntynyt siinä järjestyksessä, kuin perustuslaki pätevän lain säätämisestä tällä alalla määrää, katsoo Lakivaliokunta, ettei Eduskunnan ole otettava osaa sen peruuttamiseen. Valiokunta on sen vuoksi muodostanut lakiehdotuksen alkulauseen toisin kuuluvaksi. Edelläesitetyn nojalla saa Valiokunta kunnioittaen ehdottaa että Eduskunta, lausuen että 2 päivänä heinäkuuta 1900 syntyperäisten venäläisten kaupankäynnistä annetulla asetuksella, pe- LciliiiaiicLuitiian mietintö N:o 5.

4 V. M. Esit. N:o 28. rustuslainvastaisessa järjestyksessä syntyneenä, ei ole ollut lainvoimaa, ilmoittaisi hyväksyneensä armollisessa esityksessä olevan lakiehdotulcsen eräin muutoksin, joiden johdosta ehdotettu laki tulisi olemaan näin kuuluva: Laki kulkukaupasta. Kumoten kulkukaupasta voimassa olevat määräykset, 7nikäli ne ovat vastoin tätä lakia, säädetään täten seuraavasti: l Yleisessä kaupassa luvallisten tavarain kaupaksi kuljettamiseen talosta taloon maalla haettakoon lupa kuvernööriltä, ja liitettäköön hakemukseen todistus siitä, että hakija on hyvämaineinen ja että hänellä on oikeus hallita itseään ja omaisuuttansa, sekä Suomessa (poisj.) lääkärintointa harjoittamaan oikeutetun lääkärin antama terveystodistus. Jos kuvernööri harkitsee hakijan nuhteettomaksi, antakoon hänelle avoimen passituksen vuodeksi kerrallaan tällaisen kulkukaupan harjoittamiseen. 2. Ennenkuin passitus hakijalle annetaan, tulee hänen lääninrahastoon suorittaa kuvernöörin määräämä vuosimaksu, vähintäin 25 ja enintään 50 markkaa. Kunnallisvero tällaisen elinkeinon tuloista on kulkukauppiaan suoritettava sille kunnalle, jossa hänellä on asunto ja kotipaikka, mutta jollei hänellä sitä Suo- Lakivaliokumian mietintö N:o 5.

5 1907. V. M. Esit. N:o messa ole, suorittakoon veron sille kunnalle, jonka hän on ilmoittanut päämajailupaikakseen. Mainitun vuosimaksun suorittamisesta olkoon kuvernöörillä oikeus vapauttaa sellainen Suomen kansalainen, joka on raajarikkoinen ja asianmukaisesti todistaa varattomuutensa. 3 Kulkukaupan harjoittaja on velvollinen mukanaan pitämään ja asianomaisen poliisiviranomaisen tai terveyslautakunnan jäsenen tahi, missä sella-ista lautakuntaa ei ole, kunnallislautakunnan jäsenen vaatimuksesta näyttämään passituksensa ja terveystodistuksensa, joka viimemainittu on aina kuuden kuukauden kuluttua uudistettava. 4. Kulkukauppaoikeuden, joka l :n mukaan on myönnetty, voi kuvernööri peruuttaa, jos kulkukauppias on saattanut itsensä syypääksi lain rikkomiseen. 5 Ne tarkemmat määräykset, jotka kulkukaupan silmälläpitämistä varten ehkä havaitaan tarpeellisiksi, annetaan hallinnollista tietä. 6. Oikeus (poisj.) kokoilla ja ostella lumppuja, jouhia, harjaksia, karvoja, eläinten luita, sarvia ja muita Lakivaliokunnan mietintö N:o 5.

6 V. M. Esit. N:o 28. sellaisia jätteitä kuuluu jokaiselle, kansalaisoikeuteen katsomattta, ilman ilmoitusta tahi erityistä lupaa. 7. Joka harjoittaa kulkukauppaa ilman asianomaista lupaa taikka sellaisen kaupan silmälläpitoa varten erittäin julaistuja määräyksiä noudattamatta, rangaistakoon vähintään kymmenen ja enintään viidensadan markan sakolla. Siltä, joka tavataan tässä mainitusta rikkomuksesta, saa mukana olevan tavaran ottaa todisteeksi ja sakon vakuudeksi takavarikkoon. Helsingissä 24 p:nä lokakuuta Tämän asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Söderholm sekä jäsenet Cederberg, Gripenberg, Huotari, K. Hämäläinen, L. Ingman, Jalava, Kannisto, Koivisto, Käpy, M. S. Laine, O. F. Laine, Luoma, Mikkola, Myllylä ja Tikkanen sekä varajäsen Rantanen. Helsinki Helsingin Sentraalikirjapaino.

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä.

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. Suomen Pankin Ohj esään tö-ehdotlls. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. 1. Suomen pankilla, joka on Suomen Waltiosäätyjen takuun ja hoidon alainen, on tarkotuksena maan raha-asiain pitäminen vakavalla ja turvallisella

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Hallituksen esitys E du sk unnalle eläinsuojelulaiksi.

Hallituksen esitys E du sk unnalle eläinsuojelulaiksi. ra-alueiden osalta litus käsittää myös ta, joiden osalta vuokranantaja ja ittavat tyytyvänsä :aan vuokramiehet anottuihin vuokraiksia, voidaan, jos oituksenmukaiseksi let niin haluavat, arkoituksessa,

Lisätiedot

2 Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa.

2 Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa. 17.07.1919 Suomen Hallitusmuoto Koska, sen jälkeen kuin Suomi on tullut riippumattomaksi, täysivaltaiseksi valtioksi, on käynyt tarpeelliseksi kehittää ja vakaannuttaa sen valtiosääntöä uusilla perustuslain

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa.

N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. 1907. V. M. Esit. N:o 20. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. Eduskunta on pöytäkirjanotteella viime kesäkuun

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Eduskunnan käsiteltäviksi.

Eduskunnan käsiteltäviksi. 1907. Anomusmietintö N:o 21. Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 5 opetustointa koskevien asetusehdotusten antamisesta arm. esityksinä Eduskunnan käsiteltäviksi. Eduskunta on Perustuslakivaliokuntaan

Lisätiedot

merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja

merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja 5477/76 houksenalaisuus voi päättyä aikaisemminkin, houksenalaisuus päättyy alailcäisen solmiessa avioliiton. Säännös koskee myös erivapauden nojalla solmittuja avioliittoja, joten mitään täs mällistä

Lisätiedot

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp Hallituksen esitys teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Talousvaliokunnalle

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 62/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi päätoimisten opiskelijoiden päivärahakorvausta

Lisätiedot

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Lisätiedot

hallintovaliokunnalle.

hallintovaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun

Lisätiedot