POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e"

Transkriptio

1 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen työnantajana suoritettavista lapsilisä- ja kansaneläkemaksuista. Posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen työnantajana maksettavista lapsilisä- ja kansaneläkemaksuista posti- ja lennätinhallitus on antanut seuraavat määräykset, joihin on koottu asiassa aikaisemmin annetut määräykset niitä kuitenkin osittain muuttaen ja täydentäen. Yleisiä määräyksiä. 1. Ennakkoperinnän toimittamisesta on määrätty lokakuun 4 päivänä 1946 annetussa ennakkoperintälaissa (AsK 696/46) ja marraskuun 21 päivänä 1946 annetussa valtioneuvoston päätöksessä ennakkoperintälain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (AsK 802/46), sellaisena kuin mainittu päätös on osittain muutettuna tammikuun 27 päivänä 1949 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (AsK 64/49). i) Verojen ennakkoperintä käsittää paitsi valtion tulo- ja omaisuusveron myös kunnallisveron ja kansaneläkevakuutusmaksusta sen osan, joka palkansaajan itsensä on maksettava. 2. Työnantajan maksettavasta lapsilisäja kansaneläkemaksusta on määrätty heinäkuun 22 päivänä 1948 annetussa laissa työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta (AsK 544/48), sellaisena kuin sanottu laki on osittain muutettu syyskuun 30 päivänä annetulla lailla (AsK 618/49), ja syyskuun 23 päivänä 1948 annetussa asetuksessa työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta annetun lain täytäntöönpanosta (AsK 694/48). l) Kenen lakisarjan vihkoa n:o 62 Ennalkikoperintälaki toimipaikat voivat tilata posti- ja lennätinhallitnksen varasto konttorista. Työnantajan suoritettavasta lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta yksi viidesosa käytetään työnantajan kansaneläkemaksuna kansaneläkelaissa säädetyllä tavalla ja neljä viidettäosaa lapsilisälain aiheuttamien menojen peittämiseen. 3. Ennakkopidätys toimitetaan sellaisesta palkasta, josta tulo- ja omaisuusveroa, kunnallisveroa tai kansaneläkevakuutusmaksuja lain mukaan on maksettava. 4. Posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikat eivät käytä veromerkkejä toimittaessaan ennakkopidätyksiä ja suorittaessaan lapsilisäja kansaneläkemaksuja. Palkka. 5. Palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, osapalkkiota sekä muuta etuutta tai korvausta, joka suoritetaan virasta tai toimesta, samoin kuin työstä, tehtävästä taikka palveluksesta, jonka palkansaaja korvausta vastaan on sitoutunut työn tai tehtävän antajalle tekemään ja jossa palkansaajaa ei ole pidettävä itsenäisenä elinkeinon-, liikkeen- tai ammatinharjoittajana. Palkkaan luetaan myös asunto, ruoka ynnä muut luontoisedut. 6. Jos palkkaan sisältyy korvaus palkansaajan työssä käyttämästä hevosesta, moottoriajoneuvosta tai muusta työvälineestä,, on palkan suuruutta laskettaessa noudatettava valtiovarainministeriön vahvistamia perusteita. Jos palkkaan sisältyy korvaus palkansaajan työssä käyttämästä hevosesta, on kokonaispalkkiosta puolta pidettävä palkansaajan henkilökohtaisena palkkana ja toista puolta hevosen suorittamasta työstä maksettavana korvauksena. Tällöin ennakkopidätystä, ei suoriteta muusta kuin puo

2 2 Ien palkan määrästä. Jos palkkaan sisältyy korvaus työssä käytettävästä moottoriajoneuvosta, saadaan kuljettajan henkilökohtainen palkka, ellei sitä muulla tavoin voida määrätä, lisäämällä paikkakunnalla sekatyömiehelle maksettavaan tuntipalkkaan 40 %, mistä yhteenlasketusta määrästä sitten toimitetaan ennakkopidätys. 7. Valtiovarainministeriö vahvistaa ennen kunkin verovuoden alkua ne arvot, joiden mukaan tavallisimmin esiintyvät luontoisedut on eri kunnissa seuraavana verovuonna palkanpidätyksessä laskettava. Milloin palkkaan sisältyy sellaisia luontoisetuja, joiden arvoa ei ole edellä mainitulla tavalla vahvistettu, verotuslautakunnan puheenjohtajan tulee työnantajan tai palkansaajan pyynnöstä määrätä niiden raha-arvo. 8. Valtiovarainministeriöllä on oikeus määrätä, onko ja mitä osaa viran, toimen fai muun työsuhteen perusteella suoritetusta edustus- ja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä pidettävä sellaisena palkkana, josta palkanpidätys on toimitettava. Verokirja. 9. Palkanpidätyksiä varten toimitetaan asianomaisen verolautakunnan puheenjohtajan toimesta, ellei valtiovarainministeriö erityisistä syistä toisin määrää, vuosittain ennen joulukuun 1 päivää kullekin sellaiselle verovelvolliselle, joka voidaan katsoa seuraavana vuonna tulevan valtiolle tai veropiiriin kuuluvalle kunnalle verovelvolliseksi palkkatulosta, valtiovarainministeriön vahvistaman mallin mukainen verokirja, jossa on merkinnät verovelvollisen nimestä, arvosta, ammatista ja syntymäajasta sekä verokirjan numero ja ilmoitus taulukosta, jonka mukaan pidätys on toimitettava. Lisäksi on verokirja varustettava verolautakunnan leimalla ja siihen on liitettävä edellämainittu pidätystaulukko. Palkansaajan tulee hyvissä ajoin ennen verovuoden ensimmäistä palkanmaksua antaa verokirjansa palkanmaksajalle. t) Milloin virkatai työsuhde on alkanut vasta verovuoden aikana, on verokirja jätettävä palkanmaksajalle ennen ensimmäistä palkanmaksua. Palkanmaksaja säilyttäköön hallussaan palkansaaj an verokirj an. i) i) Ali toimipaikkaan jätetty verokirja on viipymättä lähetettävä y 1itodmipaikkaan. 10. Jos verovelvollinen saa palkkaa kahdelta tai useammalta työnantajalta, on verokirja jätettävä sen palkanmaksajan haltuun, jonka maksama palkka on katsottava verovelvollisen pääasialliseksi palkkatuloksi. 11. Palkansaajalla on oikeus saada työnantajalta verokirjansa tarkastettavakseen tai esittääkseen sen verotusviranomaiselle tai toiselle työnantajalle tahi muuhun sellaiseen tarkoitukseen. 12. Jos on ilmeistä, ettei palkansaajan tulo verovuonna nouse määrään, josta hänen olisi suoritettava kunnalle tai valtiolle veroa, voi verolautakunnan puheenjohtaja palkansaajan pyynnöstä määrätä, ettei ennakkopidätystä palkasta ole toimitettava. Jos palkansaajalla on verovuonna sellaisia menoja tai hänelle voidaan myöntää sellaisia vähennyksiä, jotka hän tulo- ja omaisuusveroa tai kunnallisveroa koskevien säännösten mukaan on oikeutettu vähentämään verotettavasta tulostaan, mutta joita ei ole otettu huomioon hänen verokirjassaan olevassa ennakkopidätystaulukossa, verolautakunnan puheenjohtaja voi palkansaajan pyynnöstä määrätä, että palkanpidätys on toimitettava pienempänä, kuin se muutoin olisi tehtävä. Jos palkanpidätys verovelvolliselta hänen perhesuhteissaan tapahtuneen muutoksen johdosta olisi toimitettava toisen taulukon mukaan, kuin verokirjan merkintä edellyttää, tai jos muutoin havaitaan, että verokirjassa oleva merkintä käytettävästä taulukosta on virheellinen, on verolautakunnan puheenjohtajan verovelvollisen pyynnöstä määrättävä, minkä taulukon mukaan ennakon pidätys vastaisuudessa on toimitettava, ja liitettävä verokirjaan sen mukainen uusi pidätystaulukko. Milloin edellisessä kappaleessa tarkoitetussa tapauksessa havaitaan, että verovelvollisen palkasta toimitetut pidätykset huomattavasti ylittävät sen määrän, mikä häneltä olisi ollut pidätettävä oikean pidätystaulukon mukaan, verolautakunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan määrätä, että. verovelvollinen on määräajaksi, kuitenkin enintään kulumassa olevan verovuoden loppuun asti, vapautettava taulukon mukaan toimitettavasta pidätyksestä tai että pidätyksen perusteeksi pantavasta palkasta on vähennettävä kohtuullinen määrä. Verolautakunnassa on tehtävä tässä kohdassa mainituista ennakkopidätystä koskevista muutoksista merkintä palkansaajan

3 3 verokirjaan. Verolautakunnan puheenjohtajan on verokirjaan tehty merkintä varmennettava allekirjoituksellaan ja verolautakunnan leimalla. 13. Palkanmaksaja on velvollinen viidentoista päivän kuluessa verovuoden päättymisestä luovuttamaan verokirjan palkansaajalle. Kun palkansaaja eroaa virka- tai työpaikastaan, on verokirja hänelle heti annettava. Ennakkopidätyksen toimittaminen. 14. Palkanmaksajan on toimitettava ennakkopidätys 1) kunkin palkanmaksun yhteydessä ja siinäkin tapauksessa, että palkka maksetaan ennakolta. Ennakkopidätys verokirjan perusteella. 15. Palkasta, joka maksetaan pääasiallisesti säännöllisin väliajoin, on toimitettava ennakkopidätys asianomaisen palkansaajan verokirjassa olevan ennakkopidätystaulukon mukaan. Jos palkasta ennakkopidätystä ei voida toimittaa sen johdosta, ettei palkansaajan verokirjaan liittyvän pidätystaulukon mukaan pidätystä niin pienestä palkasta toimiteta, on ennakkopidätys toimitettava Pidätystaulukot -nimisessä julkaisussa olevan erikoistaulukon ' mukaan. Jos kuitenkin palkka on niin pieni, ettei siitä erikoispidätystaulukossakaan ole ennakkopidätystä merkitty, on ennakkopidätyksen määrä yksi markka täydeltä sadalta markalta suoritetun palkan määrästä, kuitenkin niin, että jos verolautakunnan puheenjohtaja on verokirjaan tehnyt merkinnän, ettei ennakkopidätystä palkasta toimiteta, noudatetaan tätä määräystä (kts. 12. kohtaa). Ennakkopidätys prosentuaalisesti. 16. Palkasta, jota ei makseta pääasiallisesti säännöllisin väliajoin tai joka suoritetaan sivutoimesta tai tilapäisestä työstä tai tehtävästä, toimitetaan ennakkopidätys proi) Jos palkansaajalle maksetaan vuosiloman sijasta vuosilomakorvausta, lasketaan se palkansaajan palkan kanssa yhteen ja ennakkopidätys toimitetaan seikä lapsilisä ja kansaneläkemaksu maksetaan yhteenlasketun palkan perusteella. Valtiovarainministeriö on kirjeellään n.-o 5600/ antanut seuraavat lisäohjeet: 1) asemapaikan ulkopuolella suoritetusta palveluksesta maksettavista yörahoista, 2) matkarahasta posti- ja postiljoonivaunuissa sekä postiautoissa matkustavalle henkilökunnalle, ei suoriteta ennakkoperintälain mukaista pidätystä, sentuaalisesti. *) Jos palkan määrä ei ylitä kahtatuhatta markkaa, on ennakkopidätys kymmenen sadalta, milloin sanottu määrä ylittää kaksituhatta, mutta ei kahdeksaatuhatta markkaa, kaksikymmentä sadalta, sekä milloin määrä ylittää kahdeksan tuhatta markkaa, kolmekymmentä sadalta. Pidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos palkasta pidätettävä määrä on pienempi kuin viisikymmentä markkaa. Pidätyksissä jätetään pidätettävästä määrästä täysien markkojen yli menevä osa lukuunottamatta. 17. Jos palkansaaja, joka työnantajalta nostaa palkkaa pääasiallisesti säännöllisin väliajoin, ei ole työnantajalleen jättänyt verokirjaansa, toimitetaan hänelle maksettavasta palkasta ennakkopidätys ankarimman pidätystaulukon mukaisesti. Jos palkansaaja saa samaan aikaan kahdelta tai useammalta työnantajalta sellaista palkkaa, joka maksetaan pääasiallisesti säännöllisin väliajoin ja palkansaaja on 10. kohdan määräysten mukaisesti jättänyt verokirjansa sille työnantajistaan, jolta hän saa pääasiallisen toimeentulonsa, toimittavat muut työnantajat suorittamistaan palkoista ennakkopidätyksen prosentuaalisesti 16. kohdan määräysten mukaisesti. Posti- ja lennätinlaitoksen maksettava lapsilisä- ja kansaneläkemaksu. 18. Työnantajan maksettavan lapsilisäja kansaneläkemaksun suuruus on viisi markkaa jokaiselta täydeltä sadalta markalta suoritetun palkan määrästä. Jos suoritetun palkan määrä on niin pieni, ettei siitä prosentuaalisessa ennakkopidätyksessä toimiteta ennakkopidätystä, ei työnantaja myöskään maksa lapsilisä- ja kansaneläkemaksua. Palkalla tarkoitetaan kohdissa 5 8 mainittua palkkaa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut arvioidaan siten, kuin edellä 7. kohdasta ilmenee. 19. Jos verolautakunnan puheenjohtaja on verokirjaan tehnyt merkinnän, että palkansaajan palkasta on ennen ennakkopidätyksen toimittamista vähennettävä määräsumma ja että ennakkopidätys on toimitettava palkan jäljellä olevasta osasta taulukon mukaan, määräytyy työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksu todellisen l) l) Sellaisena palkkana voidaan pitää esim. sunnuntaityö-, yötyö- tai ylityökorvausta.

4 4 eikä vähennetyn palkan mukaan. Nimikään jos verotuslautakunnan puheenjohtaja on verokirjaan tehnyt merkinnän siitä, ettei palkansaajan palkasta jonain määrättynä ajanjaksona toimiteta ennakkopidätystä työnantajan on, vaikkakaan ennakkopidätystä ei ole toimitettu, maksettava lapsilisäja kansaneläkemaksu. Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksu on suoritettava myös palkasta, joka maksetaan sen jälkeen, kun palkansaaja on kuollut. Ennakkopidätyksen sekä lapsilisä- ja kansaneläkemaksun tilittäminen. 20. Ennakkopidätys sekä lapsilisä- ja kansaneläkemaksu merkitään palkkausluetteloon tai palkkakuittiin niitä varten varattuihin sarakkeisiin asianomaisen palkansaajan nimen kohdalle. Ennakkopidätykset sekä lapsilisä- ja kansaneläkemaksut on tilitettävä sen kuukauden tili-ilmoituksessa, jossa asianomaiset palkat myös tilitetään. Palkkausluetteloista ja palkkakuiteista laadittujen momenttiyhdistelmien perusteella toimipaikka laatii ennakkopidätyksistä sekä lapsilisä- ja kansaneläkemaksuista yhdistelmän (lom. 308). 21. Yhdistelmän (lom. 308) kohtaan Ennakkopidätykset merkitään toimitettujen ennakkopidätysten määrät momentittani. Ennakkopidätysten yhdistelmän osoittama ennakkopidätysten määrä merkitään tuloksi tili-ilmoitukseen otsakkeeseen»ennakkopidätykset, yhdistelmän (lom. 308) mukaan kohdalle (tulotili 40). 22. Yhdistelmän (lom. 308) kohtaan»lapsilisä- ja kansaneläkemaksut merkitään lapsilisä- ja kansaneläkemaksut momentittain siten, että erikseen merkitään momenttien 1 4 kohdalla tilitetyistä palkoista maksettavien lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen määrä ja erikseen muiden momenttien kohdalla tilitetyistä palkoista maksettavien lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen määrä. Lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen yhdistelmän osoittama määrä tilitetään menona tili-ilmoituksessa i)' seuraavasti: l) l) Lennätin- ja p-uhelmpiirin konttorin tiliilmoitnkseen (lom. 2) on tehtävä tässä kohdassa mainitut otsikfkomuutoikset. momentin 11 Posti- ja lennätinlaitoksen työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut (momenteilta 1 4) kohdalla (menotili 78) posti- ja lennätinlaitoksen työnantajaosuus niistä palkoista, jotka on tilitetty menona momenttien 1 4 kohdalla, sekä otsakkeen Posti- ja lennätinlaitoksen työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut (Ei momenteilta 1 4 ) kohdalla (menotili 131) posti- ja lennätinlaitoksen työnantajanosuus niistä palkoista, jotka on tilitetty menona tili-ilmoituksessa muiden momenttien kuin momenttien 1 4 kohdalla. Tili-ilmoitukseen merkitään tuloksi lapsilisä- ja kansaneläkemaksut seuraavasti: otsakkeen Posti- ja lennätinlaitoksen työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut yhdistelmän (lom. 308) mukaan kohdalla (tulotili 41) apuotsakkeessa»momenteilta 1 4 huomataan se lapsilisäja kansaneläkemaksujen määrä, joka on tilitetty tili-ilmoituksessa menona momentin 11 kohdalla sekä apuotsakkeessa»muilta momenteilta se lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen määrä, joka on tilitetty tili-ilmoituksessa menona otsakkeen»posti- ja lennätinlaitoksen työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut (Ei momenteilta 1 4 ) kohdalla. Apuotsakkeiden kohdalle merkittyjen lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen yhteenlaskettu määrä merkitään tuloksi tiliilmoitukseen pääotsakkeen kohdalle. 24. Toiynipaikat eivät maksa ennakkopidätysten sekä lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen määriä lääninkonttorille, vaan suorittaa maksamisen posti- ja lennätinhallituksen talousosasto. Muita määräyksiä. 25. Peruspalkka tai vuosipalkkio, ikälisä ja kalliinpaikanlisä samoinkuin muutkin palkkiot tilitetään tili-ilmoituksessa menona kokonaisuudessaan, vähentämättä niistä ennakkopidätystä. 26. Posti- ja lennätinlaitoksen palkanmaksajalla on oikeus verovuoden viimeisen pidätyksen yhteydessä tai, jos palkansaaja eroaa virka- tai työpaikastaan verovuoden aikana, ennen verokirjan hänelle luovuttamista yhdellä kertaa verokirjaan merkitä suoritettujen palkkojen ja niistä pidätettyjen erien yhteenlaskettu määrä sekä aika, jolta palkat on maksettu. Nämä merkinnät

5 palkanmaksaja voi tehdä myös jokaisen palkanpidätyksen yhteydessä. Merkinnät on vahvistettava yleensä toimipaikan leimalla, jolloin asianomaisen palkanmaksajan allekirjoitus on tarpeeton. Jos työnantajana olevan toimipaikan nimi kirjoitetaan käsin tai kirjoituskoneella, on toimipaikan nimi lisäksi vahvistettava asianomaisen palkanmaksajan allekirjoituksella. Palkansaajalle, joka toimipaikkaan ei ole jättänyt verokirjaansa, on ennakkopidätyksestä sekä lapsilisä- ja kansaneläkemaksun maksamisesta annettava todistus erityisellä pidätystodistuksella (Valtion verolom. 131), johon edellisessä kappaleessa mainittujen tietojen lisäksi on merkittävä myös palkansaajan täydellinen nimi sekä ammatti. 27. Palkanmaksajan tulee pitää jokaista palkansaajaa varten palkkakorttia (lom. 817)1), josta käy selville palkansaajalle eri aikoina suoritetut palkat, niistä tehdyt ennakkopidätykset sekä niiden perusteella maksetut lapsilisä- ja kansaneläkemaksut. Palkanmaksaja on velvollinen vero- tai taksoituslautakunnan puheenjohtajan, verotarkastajan tai muun valtiovarainministeriön virkamiehen taikka sellaisen valtion tai kunnan viranomaisen, jolle palkanpidätyksen toimittamisen valvominen on annettu tehtäväksi, kehoituksesta esittämään tarkastettavaksi palkkakortit sekä muut palkanpidätystä valaisevat asiakirjat samoin kuin i) i) Plhrn talousosaston luvalla saadaan erikoistapauksessa pitää muunlaistakin palkikakorttia kuin lomaketta 817. Helsingissä joulukuun 21 päivänä palkansaajien hänelle jättämät verokirjat. Tällainen asiakirjain tarkastus on toimitettava, mikäli mahdollista, palkanmaksajan virkahuoneessa. 28. Jos palkansaaja on itsenäinen elinkeinon-, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, ei hänen nauttimastaan palkkauksesta suoriteta ennakkopidätystä eikä työnantaja maksa lapsilisä- ja kansaneläkemaksua. Jos syntyy epäselvyyttä, onko palkansaaja itsenäinen elinkeinon-, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, on palkanmaksajan käännyttävä asianomaisen verolautakunnan puheenjohtajan puoleen selvityksen saamiseksi asiassa. 29. Postisäästöpankkitehtävistä maksettavien palkkioiden perusteella toimitettavista ennakkopidätyksistä ja postisäästöpankin maksamista lapsilisä- ja kansaneläkemaksuista antaa ohjeet postisäästöpankki. 30. Milloin työnantaja on suorittanut lapsilisä- ja kansaneläkemaksua liikaa, on hänellä oikeus korjata tekemänsä virhe myöhemmin tapahtuvan lapsilisä- ja kansaneläkemaksun suorittamisen yhteydessä, kuitenkin niin, että virhe saadaan oikaista vain saman kalenterivuoden palkkaan kohdistuvan lapsilisä- ja kansaneläkemaksun maksamisen yhteydessä. Tämän kiertokirjeen määräykset tulevat voimaan tammikuun 1 päivänä 1951 ja niillä kumotaan kiertokirjeet 227/46, 184/48, 223/48, 37/49 ja 197/49. 5 Pääjohtaja S. J. Ahola. Johtaja Oiva Salolla.

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1955 28-31 N :o 28. ennakon pidättämisestä ennakkoperintälain 4 :n 4 momentin tarkoittamasta edustusja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 960 N:o 21 N:o 21. Kiertokirje tiliohjesäännön liitteen 1 muuttamisesta. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 2 N:o 2. Kiertokirje valtion viran tai toimen ja ylimääräisen toimen haltijain sekä valtion erinäisten muiden toimihenkilöiden palkkausten yleisestä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. 1951 N:o 107. M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. 1951 N:o 107. M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 107 M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä. Kesäkuun 21 päivänä 1951 on annettu seuraava VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS ylimääräisistä eläkkeistä.

Lisätiedot

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 9. Kiertokirje

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 9. Kiertokirje POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 9 N :o 9. Kiertokirje lisäyksistä valtion, viran toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta annettuihin määräyksiin. Vuoden 1951 kiertokirjeessä

Lisätiedot

POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta.

POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta. POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 No 173 N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta. Valtion viran tai toimen haltijain iperhe-eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 28 Nro 28. Kiertokirj e valtion vakinaisen viran tai toimen tai ylimääräisen toimen haltijain sekä erinäisten muiden toimihenkilöiden kalliinpaikanlisien

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 1 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 1 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ennakkoperintälain 10 ja 19 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 98 N :o 98. Kiertokirje virka- tai työpalkan maksamisesta reservin kertausharjoituksissa oleville valtion virkamiehille tai työntekijöille. Virka-

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407 SISÄLLYS N:o Sivu 1401 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4707 1402 Laki

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Espoon kunnan matkustussääntö

Espoon kunnan matkustussääntö N:o 10 Espoon kunnan matkustussääntö Espoon kunnanvaltuuston hyväksymä kesäkuun 26 päivänä 1962. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kunnan luottamusmiehille sekä viranhaltijoille ja muille palkansaajille, joita tässä

Lisätiedot

ILOMANTSIN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE

ILOMANTSIN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE ILOMANTSIN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 161/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 77 :n ja sairausvakuutuslain 33 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tuloverolain ulkomaantyöskentelystä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015).

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015). Luontoisedut 2016 Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015). 1 Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut on arvioitava seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014 VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2015 Oikeusyksikkö/Tietopalvelu 00052 VERO 8.8.2014 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Lisätiedot

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje,

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje, POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1970 No 158 No 158 Kiertokirje, talonmiesten työaikalaista Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (284/70): Talonmiesten työaikalaki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Käsitelty Kunnanhallituksessa 23.5.2005/ 257 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 13.6.2005/ 93 Voimaantulo 22.7.2005 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1952 No 152-157 N:o 152. puhelinval vo jakurssin pitämisestä posti- ja lennätinlaitoksessa vuonna 1953. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa.

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Liite 1 1 (5) Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Palkkiot ja korvaukset 2 Pormestarin ja apulaispormestarin palkka 3 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan kaupungin luottamustehtävien

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 13.11.2008 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2009 1. Säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot