N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa."

Transkriptio

1 1907. V. M. Esit. N:o 20. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. Eduskunta on pöytäkirjanotteella viime kesäkuun 20 p:ltä lähettänyt tämän armollisen esityksen Valtiovarainvaliokuntaan, joka samalla on saanut tiedokseen asiasta lähetekeskustelussa annetut lausunnot. Pyynnöstä on Keisarillisesta Senaatista ja Rautatiehallituksesta saatu esitystä valaisevia asiakirjoja ja on Valiokunnalle ilmoitettu, ettei asiata valmisteltaessa Keisarillisessa Senaatissa ole äänestystä tapahtunut. Arvioidessaan kulkulaitosrahaston asemaa 1907 vuoden päättyessä on Valtiovarainvaliokunnalla erinäisissä osissa ollut käytettävänään uudempia ja tarkempia tietoja tai laskuja kuiri esitystä laadittaessa on ollut tarjona. Laskujensa lähtökohdaksi on Valiokunta ottanut kulkulaitosrahaston pääomasäästön 1906 vuoden lopussa, mikä valtiontilinpäätöksen mukaan teki 2,448,713 markkaa 04 penniä eli tasaluvuin 2,448,000 markkaa. Tähän on lisättävä rahaston tulot vuodelta 1907, nimittäin: valtionrautateiden kokonaistulo, joka tähän asti tunnettujen tulosten perusteella on varovaisen arvion mukaan laskettu 38,000,000

2 V. M. Esit. N:o 20. markaksi, edelleen korot, jotka Valtiokonttorista saadun tiedon mukaan nousnevat 150,000 markkaan, samoin osuus vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöitten voittorahoista, jota on rahastoon kuluvana vuonna suoritettu tasaluvuin 1,240,000 markkaa. Lisäksi tulee vielä vuoden kuluessa peruutettuja varattuja määrärahoja, arviolta 50,000 markkaa, sekä siirrot: valtiorahastosta, korvaukseksi postin kuljettamisesta, 500,000 markkaa, ynnä paloviinarahoista, kulkulaitosrahaston osuus, laskettu tähän astisten tulosten ja saatujen tietojen perusteella 6,000,000 markaksi. Rahaston tulot ynnä sanotut siirrot tekisivät siten yhteensä 45,940,000 markkaa eli, edellä mainittu pääomasäästö lukuun otettuna, 48,388,000 markkaa. Mitä rahaston menoihin tulee, niin on huomattava, että valtionrautateiden vakinaisessa menosäännössä (l l Pääluokka III luku) tilinpäätösten mukaan vuosilta säännöllisesti on syntynyt ennakkoarvioon verraten säästöä, jonka määrä on vaihdellut 1,000,000 2,000,000 markkaan. Saatujen tietojen mukaan tullee puheenalainen säästö kuluvana vuonna supistumaan tavallista pienemmäksi; kuitenkin voitanee pitää varmana, että rautateiden vakinaiset menot, jotka tämän vuoden ennakkoarvioon ovatmerkityt 34,915,400 markaksi, itse asiassa nousevat korkeintaan 34,200,000 markkaan. Eläkkeet ja erinäiset määrärahat on Valiokunta laskenut 427,000 markaksi sekä valtiolainain vuotuismaksut ja kustannukset 6,248,000 markaksi. Rautatierakennuksiin sekä uudisrakennuksiin valmiilla radoilla ja liikkuvan kaluston lisäämiseen on kuluvan vuoden ennakkoarviossa osotettu kaikkiaan tasaluvuin 14,498jOOO markkaa sekä muille rahastoille maksettaviin korkoihin noin 260,000 markkaa. Jos tähän vielä otetaan kurssitappiota arviolta 30,000 ja satunnaisia tileistä poistoja varten 100,000 markkaa, niin saadaan menopuolen yleissummaksi 55,763,000 markkaa. Kun tulopuoli oli arvioitu kaikkiaan 48,388,000

3 1907. V. M. Esit. N:o 20. markaksi, olisi siis rahastossa 1907 vuoden päättyessä 'vajausta 7,375,000 markkaa eli 3,300,000 markkaa vähemmän kuin armollisessa esityksessä on otaksuttu. Kulkulaltosrahaston menot vuodelta /. Korot ja lainojen vuotuismaksut. Armollisessa esityksessä laskettua 6,507,860 markan menoerää vastaan ei Valiokunnalla ole mitään muistuttamista. //. Uudisrakennukset valmiilla radoilla ja niiden liikkuvan kaluston lisääminen. Näihin tarkoituksiin tarvittavilla määrärahoilla on kulkulaitosrahaston menojen joukossa jo pitemmän ajanjakson kuluessa ollut varsin huomattava sija. Vuosina tekivät ne vuotta kohti noin 10,383,000 markkaa, kun sitä vastoin saman ajan kuluessa on mennyt uusiin ratoihin keskimäärin 6,712,000 markkaa vuodessa. Käsillä olevassa esityksessä on Hallitus vuodeksi 1908 laskenut uudisrakennuksiin entisillä radoilla sekä niiden liikkuvan kaluston lisäämiseen 5,500,000 -f- 4,000,000, siis yhteensä 9,500,000 markkaa; esitykseen liitetyssä Rautatiehallituksen antamassa ehdotuksessa, jonka perustelusta esityksessä on selvitys, on samat menot arvioitu melkoista korkeampiin määriin: 7,083, ,054,500 markkaan, yhteensä siis 12,137,512 markkaan. Uusien ratojen rakentamiseen ehdotetaan käytettäväksi vuonna 1908 ainoastaan 7,000,000 markkaa. Syistä, jotka Valiokunta jo on maininnut armollisesta esityksestä n:o 17 antamassaan mietinnössä, Valtiovarainvaliokunta arvelee, että uusiin ratoihin käytettävä summa olisi korotettava 10 miljoonaan, mutta sen johdosta on sitä tärkeämpää tulla selville siitä, mitä valmiiden ratojen hyväksi tarvitaan. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N;o 12.

4 V. M. Esit. N:o 20. Tähän kysymykseen tutustuessaan on Valiokunta lähinnä havainnut, että asiassa tehtyjä ehdotuksia vaivaa jonkunmoinen epävarmuus ja ylimalkaisuus, joten sitovaksi aiottuun menosääntöön on vaikea ottaa noita ehdotuksia. Esitykseen liitetty ehdotus on sama, jonka Rautatiehallitus esitti Senaatille helmikuun 8 päivänä 1907, mutta siihen tehdyt supistukset näyttävät perustuvan tasaluvuin tehtyyn arvioimiseen. Sittemmin on Rautatiehallitus ensi vuodeksi tehtävää menosääntöehdotusta varten antanut uuden ehdotuksen, joka osaksi on entisen kanssa yhtäpitävä, toisissa osissa uusi tai muutettu; se ei edes järjestykseltään ja numerojakoon nähden ole edelliseen soveltuva. Uutta ehdotusta tehtäessä ilmeisesti ei ole otettu huomioon, että se määrärahojen vähennys, joka on tehty armollista esitystä laatiessa, olisi vaatinut Rautatehallituksen aikaisemman suunnitelman supistamista. Tässä jälkimäisessä ehdotuksessa, jonka johdosta Senaatti ei vielä ole päätöstään tehnyt, lasketaan vuodeksi 1908 uudisrakennuksiin valmiilla radoilla 6,901,902 markkaa, siis lähimmiten puolitoista miljoonaa enemmän kuin esityksen mukaan tarvittaisiin. Saadakseen varmempaa käsitystä siitä, missä määrin nuo eri ehdotukset perustuvat seikkaperäiseen arvosteluun, Valiokunta on verrannut niitä ja niiden pohjustusta keskenään, tapaamatta sellaista varmuutta ja luotettavaisuutta, jota Eduskunnan hyväksyttäväksi annetun menosäännön perusteelta täytyy vaatia. Liikenteen välittömiä vaatimuksia on suuremmassa tai vähemmässä määrässä otettu varteen esitykseen liitetyn ehdotuksen kohdissa l, 2, 6, 7, 14, 17, 18 ja 20 missä raiteen täydentäminen tai parantaminen y. m. on pääasiana; muihin kohtiin sisältyvistä menoista sitä vastoin useat, ehkä useimmat, tarkoittavat rakennustarpeen tyydyttämistä. Joskin liikenteen helpottamiseksi suunniteltuja töitä osittain voitaisiin lykätä tuonnemmaksi,

5 190Y. V. M. Esit N:o on tietysti varsin suotavaa, että niihin tarpeen mukaan varoja uhrataan. Sellainen on esim. ehdotettu kaksoisraiteen pitentäminen Jokelasta Hyvinkäälle, joka ei edusta suurempaa menoa kuin 330,000 markkaa. Missä määrin kustannukset raiteiston lisäämiseksi ja tavaramakasiinien laajentamiseksi muuten ovat tarpeen, ei Valiokunta ota päättääkseen, jos kohta onkin herättänyt epäilyksiä, kun esim. V luokan asemaan (Grankulla) on pantava"niin paljon kustannuksia kuin näkyy 9 kohdassa lasketusta määrästä. Virkamiehistön lisäämisestä aiheutuu kyllä suurempi rakennusten tarve, mutta kumpaisessakin suhteessa vaaditaan ankaraa säästäväisyyttä, jotta rautatieverkkomme voisi korvata perustuspääomansa korkoja ja kuoletusta. Muutamat osaksi jo aikoja sitten päätetyt suunnitelmat, joihin tarvittavat rahamääräykset lähimmässä tulevaisuudessa tulevat suoritettaviksi, ovat siksi tuntuvat, että niihin on syytä kiinnittää enemmän huomiota. Kohdassa 15 mainitaan Helsingin aseman hallintorakennukseen tarvittavan lisämäärärahana 205,752 markkaa, mutta täytyy muistaa, että tämä rakennus, joka ei ole kuin osa siitä mitä on katsottu Helsingin asemaa varten tarpeelliseksi, jo yksinään on maksava 2,465,752 markkaa. Pääkaupungin rautatieaseman yhteydessä on huomattava Pasilassa (Fredriksberg) tapahtuvain järjestelytoimien aiheuttamat melkoiset rakennusmenot, joihin vuodeksi 1908 on ehdotettu, kuten kohdista näkyy, yhteensä 965,000 markkaa, josta yksinomaan maalarin työpajaa varten 500,000 markkaa. Kohdassa 21 ilmoitetaan Viipurin asemataloon menevän 400,000 markkaa, mutta tämä menoerä liittyy ennen samaan tarkoitukseen myönnettyyn 265,000 markan määrään, eikä näillä summilla saada muuta aikaan kuin talon perustukset, jonka ohessa joku määrä rakennusaineita ostetaan. Pietarin aseman osalle mainitaan me-

6 V. M. Esit. N:o 20. nevän l,500,000 -f- 300,000 markkaa, mutta nämä määrät ovat samoin lisänä aikaisempiin menoeriin, ja niitä seuraa uusia vielä suurempia, joitten lopullinen suuruus tuskin vielä on määrättävissä. Joka tapauksessa on varma, että Helsingin, Viipurin ja Pietarin asemien osalle tulee toistakymmentä miljoonaa. Joskin täytyy tunnustaa, että suuri osa tästä uhrauksesta on välttämätön liikenteen lisääntymisen tähden, voinee toiselta puolen pitää varmana, että siksi suurien pääomien sitominen rataan, joka aikoinaan antoi 6 %:ia perustuspääomalle, mutta varsinkin viime aikoina on antanut yhä huonommat voitot (vv ,69, 3,2i, 3,i9, 2,99 ja 2,45 /o:ia netto) epäilemättä siirtää kauemmaksi mahdollisuuden saada tästä tärkeimmästä rataosastamme sen osuuden valtiolainaimme korkoja ja kuoletusta. Näitä asioita valaistakseen Valiokunta ei voi jättää huomauttamatta, miten suuria summia tähän asti on maksettu esim. rautateitten virkakunnan vuokrarahojen korvaamiseksi. Kun Galitsinan, Ollilan, Hovinmaan, Elisenvaaran ja Sockenbakan asuinrakennuksiin ( kasarmeihin") ilmoitetaan menevän 351,800 markkaa, ja paljon suurempi määrä on mennyt ja yhä menee Pietarissa asuvain virkailijain kasarmiin, kannattaa todellakin ottaa huomioon, mitä menoja rakentamisella voidaan poistaa. Rautatiehallitus on siinä kohden maininnut, että tänä vuotena vuokrarahojen muodossa suoritetaan seuraavat määrät: Koneosastossa 837,903: 50 Liikenneosastossa 1,500,941: 12 Rataosastossa ,850: Yhteensä 2,461,694: 62 mikä summa 5 %:n mukaan jo vastaisi noin 49 miljoonan markan pääomaa. Yksistään Pietarissa suoritettu määrä

7 1907. V. M. Esit. N:o vastaa Smk. 141,319: 17. Kun tämmöisten tarpeitten tyydyttämiseksi käytetään suuretkin summat, voidaan tätä toimenpidettä hyvin puolustaa järkiperäisen säästäväisyyden kannalta. Mutta menemättä lausumaan vannaa arvostelua, miten korkealle jo mainittujen pääasemien tarve voi nousta, on ilmeistä, että osittaisten tiedonantojen ja ehdotusten perustuksella ei voi johdonmukaista ja säästäväistä politiikkaa noudattaa. Semmoinen tehokas ja tarkka asiallinen menojen tarkastus, joka kymmenittäin miljoonia joka vuosi käyttävän hallinnonhaaran alalla on erityisen välttämätön, kuten Valiokunta toisessa mietinnössä (n:o 11) on huomauttanut, ei myöskään ole mahdollinen muuta kuin suuripiirteisten ja pitkiksi ajoiksi eteenpäin valmistettujen suunnitelmien nojalla, mutta Valiokunnalle esitetyistä asiakirjoista ei voi nähdä, että tätä vaatimusta on tyydytetty. On sitäpaitsi aivan mahdotonta tyytyä siihen tilaan, että kulkulaitosrahaston menosäännön pohjaksi otetut laskut ja olettamukset muuttuvat siinä määrässä kuin nyt puheena olevassa kysymyksessä. Ensimäinen askel parannukseen on epäilemättä siinä, että yhä tarkemmin ruvetaan valtiopäivillä tarkastamaan, miten on varoja pantu ja aiottu panna entisten ratojen hyväksi, joko rakennuksiin tai liikkuvaan kalustoon. Mutta Eduskunnan tehtävä tässä kohden ei kuitenkaan voi olla muu kuin yleisten ohjeiden antajan, ja koska erityinen komitea jo toista vuotta sitten on asetettu tarkasti tutkimaan syyt siihen huonoon taloudelliseen tulokseen, joka jo kauan on yhä pelottavammassa muodossa tullut rautateittemme tileissä näkyviin, olisi Valiokunnan mielestä lausuttava toivomus, että tämä komitea pian on esittävä seikkaperäisen selvityksen sekä rakentamistapaa että liikenneoloja vaivaavien epäkohtien paljastamiseksi. Laajain seutujen hartaat toiveet pian päästä yhä laajenevan rautieverkon yhteyteen Valtiovarainvaliokunnan mietintö Nx> 12.

8 V. M. Esit N:o 20. riippuu olennaisesti siitä parannuksesta, joka tässä kohdin saavutetaan. Esillä olevat asiakirjat eivät aiheuta erikoista lausuntoa liikkuvan kaluston lisäämisestä. Mutta ennestään on tunnettu, että tällä alalla vallitsee epäkohtia, joita ei vielä ole saatu poistetuiksi. Tehokkaampi veturien ja vaunujen käyttäminen, sekä sen tappion poistaminen, jonka todistettavasti I ja II luokan matkustajaliike aiheuttaa, ansaitsevat tässä kohden erityistä huomiota. Vaikka Valiokunnan mielestä ei ole olemassa varmuutta siitä, vastaavatko armollisessa esityksessä uudisrakennuksiin ja liikkuvan kaluston lisäämiseen ehdotetut 5,500,000 ja 4,000,000 markkaa todella sitä määrää, mikä rautatietalouden järkiperäisyyden kannalta katsoen tätä nykyä on välttämättä näihin tarkoituksiin käytettävä, ei Valiokunta edellä esitettyihin asianhaaroihin nähden ole katsonut voivansa ehdottaa muuta kuin että puheenaolevat armolliseen esitykseen sisältyvät määrärahat sinään hyväksyttäisiin. ///. Savonlinnan Elisenvaaran radan valmiiksi rakentaminen. Viitaten niihin selityksiin, jotka armollisessa esityksessä annetaan puheenaolevan radan odottamattoman kalleuden syistä, Valtiovarainvaliokunta, samalla kun se ehdottaa tämän määrärahan hyväksyttäväksi, vielä katsoo velvollisuudekseen panna painoa siihen, että rautatietutkimuksia tehtäessä vastedes tarkemmin kuin tähän asti on arvioitava kustannukset, koska siinä kohden viime valtiopäivillä rakennettiin aivan epäluotettaville olettamuksille. IV. Määrärahat uusiin rautatierakennuksiin ja rautatietutkimuksiin. Tässä kohden viittaa Valiokunta mietintöönsä n:o 7, jossa on ehdotettu puheenaoleviin tarkoituksiin vuonna 1908 käytettäväksi vastaavat 10,000,000 ja 30,000 markkaa.

9 1907. V. M. Esit. N:o V. Valtionrautoteiden vakinainen menosääntö. Edellä on huomautettu niistä vaikeuksista, jotka kohtaavat rautateiden menotalouden asiallista arvostelemista ja vastaista suunnittelua, mitä tulee valmiiden ratojen ja liikkuvan kaluston täydennykseen. Erittäin on osotettu miten häilyvä on arvio kunakin vuonna tarvittavain määräraha! n suuruuteen nähden. Tämä laskujen epävarmuus johtuu epäilemättä osaksi siitäkin seikasta, ettei Eduskunnalle annettu kulkulaitosrahaston ennakkoarvio sisällä kaikkia sanotun rahaston tuloja ja menoja, vaan että siitä puuttuu toiselta puolen rautateiden kokonais- eli liikennetulot ja toiselta puolen vakinaiset eli liikennemenot, joiden sijassa on liikennetulojen ja -menojen eroitus eli n. s. liikennevoitto. Erinäisistä rautateiden menoista on varsin vaikea päättää, ovatko ne luettavat liikennemenoksi vai rautateiden pääoman lisäykseksi, ja toisten suhteen, jotka ilmeisesti sisältävät kumpaiseenkin ryhmään kuuluvia osia, on jaoitus tehtävä enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti määrätyn perusteen mukaan. Sen ohessa on varsin useassa tapauksessa, esim. korjaustöiden suhteen, ennakolta miltei mahdotonta arvioida, miten suuri osa menosta kumpaankin ryhmään aikanaan tulee kuulumaan. Mainittu menojen ryhmitys on epäilemättä välttämätön rautatietalouden tuloksen selville saamiseksi. Mutta kun se on enemmän tai vähemmän riippuva kulloinkin voimassa olevista kirjanpitoohjeista tai suorastaan asianomaisen noudattamasta tilitystavasta, seuraa tästä, että liikennevoittokin eri tilitystapaa noudatettaessa, saa eri arvoja, niinkuin valtiovarain tilasta annettuun kertomukseen sisältyvistä numerotiedoista osittain käy ilmi. Nämä seikat osottavat Valiokunnan mielestä ensinnäkin, että n. s. liikennevoittoa ei voida pitää sellaisena tosi-arvona, joka soveltuisi laskuperusteeksi. Ja kun sen lisäksi liikennemenojen ja rautateiden pääomaa lisäävän varainkäytön välistä rajaa, joka muutenkin on

10 V. M. Eslt. N:o 20. häilyvä, on miltei mahdotonta edeltäpäin vetää vuosi vuodelta yhä tärkeämmiksi käyneiden korjaus- ja uudistustöiden suhteen, näyttää jo yksinomaan viimemainittuihin töihin tarvittavain menoeräin arvioiminen ja etenkin niiden tarpeellisuuden arvosteleminen välttämättä edellyttävän, että rautatietalouden menot kokonaisuudessaan otetaan Eduskunnan käsiteltävään kulkulaitosrahaston ennakkoarvioon. Tämä menettely, josta seuraa, että tulotkin kokonaisuudessaan ovat mainittuun ennakkoarvioon otettavat, on Valiokunnan mielestä senkin vuoksi luonnollinen, koska Eduskunnalla valtiolainain takaajana näyttää olevan oikeus osaltansa vaikuttaa niinhyvin liikennemenojen kuin rautateiden tulojen muodostumiseen, josta valtiolainain vuotuismaksujen suorittamismahdollisuus ainakin osittain riippuu. Näitä näkökohtia silmällä pitäen on Valiokunta laatinut käsillä olevan tulo- ja menoarvion kokonaisjärjestelmän mukaisesti, ottaen menopuolelle armollisessa esityksessä olevain eräin lisäksi valtionrautateiden vakinaiseen menosääntöön (Valtion menoarvion 11 Pääluokan III luku) sisältyvät menot sekä määrärahan eläkkeitä ja erinäisiä muita menoja varten ynnä tulopuolelle liikennevoiton sijaan rautateiden liikennetulot kokonaisuudessaan. Valtionrautateiden vakinaiseen menosääntöön kuuluvat menot nousivat tilinpäätösten mukaan seuraaviin määriin: v Smk:aan 22,603,334: ,114,521: ,101,506: 89, ,323,217: ,152,132: ,917,505: 73 ja on ne kuluvan vuoden menoarviossa laskettu Smk:ksi 34,915,400:. Käsillä olevassa armollisessa esityksessä (siv. 3) arvioidaan valtionrautateiden menot vuonna 1908

11 1907. V. M. Esit N:o nousevan 37,000,000 markkaan, johon määrään sisältyy eläke- y. m. menoja 500,000 markkaa, mikä selviää vertaillessa armolliseen esitykseen N:o 22 liitetyissä tauluissa olevia vastaavia laskelmia. Nyt puheenaoleva menoerä tekisi siis esityksen mukaan 36,500,000 markkaa. Rautatiehallituksen ensi vuodeksi tekemä ja Keisarilliselle Senaatille lähettämä menosääntöehdotus päättyy taasen 36,893,360 markkaan 08 penniin. Vaikkakin, kuten ennemmin on mainittu, tämän menosäännön erissä edellisinä vuosina on syntynyt tuntuvia säästöjä, mista saattaisi vetää sen johtopäätöksen, että se yleensä laaditaan runsaan arvion mukaan, on Valiokunta, joka ei ole ollut tilaisuudessa tarkastamaan Rautatiehallituksen ehdotuksen yksityiskohtia, katsonut varovaisimmaksi, ottamalla huomioon rautateiden palkkaussääntöön tulossa olevan lisäyksen sekä polttoaineiden hinnan kohoamisen, laskea nämä menot vuodeksi 1908 tasaluvuin 36,900,000 markaksi. VI. Eläkkeet ja erinäiset määrärahat. Viitaten edelliseen osastoon sekä armollisessa esityksessä N:o 22 tehtyihin laskelmiin, saa Valiokunta ilmoittaa arvioineensa kulkulaitosrahastosta vuonna 1908 suoritettavat eläkkeet 494,000 ja erinäiset muut menoarvion 15 Pääluokan kohdalle otetut tästä rahastosta menevät määrärahat 6,000 markaksi. Kulkulaitosrahaston osastoissa l VI mainitut menot olisivat tämän mukaan 64,167,860 markkaa, mikä määrä ynnä edellä selvitetty vajaus 7,375,000 tekee yhteensä 71,542,860 markkaa.

12 V. M. Esit. N:o 20. Kulkulaitosrahaston tulot vuodelta /. Valtionrautateitten bruttotulot vuodelta 1908 on armollisessa esityksessä arvioitu, postikuljetuksesta valtiorahastolta saatavat 500,000 markkaa siitä vähennettyä, 39,000,000 markaksi. Ne olivat vuosina : v Smk. 26,600,850: ,931,391: ,182,294: 28, ,292,478: , 31,699,792: ,865,432: 71 Vaikka nämä tulot, kuten ennen on mainittu, kuluvana vuonna ovat edelleenkin osoittaneet nousua, on Valiokunta, kun äsken voimaanpannun pilettienhinnan korotuksen seuraukset eivät vielä ole laskettavissa, katsonut olevan syytä pysyä armollisen esityksen arvioimassa tulomäärässä. // ///. Rahaston osuus vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöitten nettovoitosta on Valiokunnan mietinnössä N:o 9, johon Valiokunta täten kunnioittaen viittaa, laskettu 1,000,000 markaksi ja osuus pahviinarahoista 6,000,000 markaksi. IV. Siirto Valtiorahastosta. Armollisessa esityksessä ilmoitetaan, että Keisarillinen Majesteetti kesäkuun 14 p:nä 1906 on valtuuttanut Senaatin 1907 vuoden alusta lähtien kolmen vuoden kuluesa siirtämään valtiorahastosta kulkulaitosrahastoon vuosittain 500,000 markkaa korvaukseksi postin kuljettamisesta valtion rautateillä. Valiokunta on puolestaan havainnut, että mainittu rahamäärä tuskin vastaa muuta kuin puolet niistä kustannuksista, joita rautateille voidaan laskea aiheutuvan postin kuljettamisesta.

13 1907. V. M. Eslt. N:o Tästä huomauttaen on Valiokunta merkinnyt erän kulkulaitosrahaston ennakkoarvioon. I IV kohdissa mainitut tuloerät tekevät Valiokunnan laskujen mukaan yhteensä 46,500,000 markkaa. Kun rahaston menot vuodelta 1908 ja vuonna 1907 syntynyt vajaus olivat lasketut yhteensä 71,542,860 markaksi, olisi tämän mukaan vielä tarpeen varoja 25,042,860 markkaa, mikä rahamäärä olisi hankittava kuoletuslainan kautta. Harkittuaan niitä] asianhaaroja, jotka ovat aiheuttaneet, 7 ettei vuonna 1906 valtiolainan ottamisesta tehtyä päätöstä ole toteutettu, on Valiokunta puolestaan katsonut Hallituksen menettelyn tässä kohden nojautuneen päteviin syihin. Mitä taas tulee niihin lainan tai lyhytaikaisen velaksioton suhteen tehtyihin ehdotuksiin, jotka sisältyvät käsillä olevaan armolliseen esitykseen, on Valiokunta päättänyt ehdottaa, että Eduskunta ne hyväksyisi. Valiokunta on senvuoksi myös ottanut ennakkoarvioon Hallituksen ehdottaman 1,500,000 markan suuruisen arviomäärän vuonna 1908 menevää uuden lainan korkoa ja' kuoletusta varten. Sen perusteella mitä edellä on esiintuotu, saa Valiokunta kunnioittaen ehdottaa, että Eduskunta päättäisi: hyväksyä armollisessa esityksessä tehdyt ehdotukset, jotka koskevat rautatietarkoituksiin otettavaksi päätettyä kuoletuslainaa sekä Hallituksen valtuuttamista, siinä tapauksessa että lainasta sopiminen vieläkin on lykättävä, lainaamaan lähimmin tarpeellisen määrän lyhytaikaisena velaksiottona; sekä

14 V. M. Esit N:o 20. hyväksyä kulkulaitosrahastolle vuodeksi 1908 seuraavan ennakkoarvion: Kulkulaitosrahaston ennakkoarvio vuodeksi Menot: Laskettu vajaus tammikuun l p:nä 1908 Smk. 7,375,000: Valtionrautateiden vakinainen menosääntö 36,900,000: Eläkkeet ja erinäiset määrärahat.. 500,000: Valtiolainain vuotuismaksut sekä provisionit ja kulut... Smk. 6,248,700: Korko laamanninkäräjäjyvärahastolle ,160: Korko valtiorahastolle 3,500,000 lainasta ,000: Smk 6)507,860: Uuden lainan korko ja kuoletus, laskettu /3 sitä varten vahvistetusta vuotuismaksusta 1,500,000: Määrärahat: Uudisrakennustöihin valmiillaradoilla, arviolta Smk. 5,500,000: Valmisten ratain liikkuvan kaluston lisäämiseen, arviolta. 4,000,000: Smk 9,500,000:

15 1907. V. M. Eslt. N:o Savonlinnan-Elisenvaaran radan valmiiksi rakentamiseen ,000: Kemin -Rovaniemen, Joensuun -Nurmeksen sekä Seinäjoen-Kristiinan- Kaskisten ratoihin, 10,000,000: Rautatietutkimuksiin ,000: Smk. 73,042,860: Tulot: Valtionrautateiden kokonaistulo.. Smk. 39,000,000: Osuus vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden nettovoitosta.... 1,000,000: Siirto valtiorahastosta korvaukseksi postikuljetuksesta 500,000: Osuus pahrvnnarahoista 6,000,000: Lainalla täytettävä vajaus ,542,860: Smk. 73,042,860: Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Paimen, jäsenet v. Alfthan, Hakulinen, Heimonen, Kallio, Koskelin, Koskinen, Lagerlöf, Partanen, Rapola, Rissanen, Tanner, Tokoi (osittain), Wiitanen, W. Wuolijoki (osittain) ja Y. K. Yrjö-Koskinen sekä varajäsenet Arajärvi, Kanervo, Schultz ja A. Suomalainen. Helsingissä, lokakuun 23 p

[Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

[Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst. - Esitys N:o 20. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen kulkulaitosrahastosta. [Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! Teidän

Lisätiedot

2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905.

2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905. 1908. - V. m. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3 Eduskunnalle Suomen postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna 1906 annetun kertomuksen johdosta. Eduskunta on Valtiovarainvaliokuntaan valmistelevaa

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst. - Esitys N:o 11. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varain osottamisesta valtiopäiväkustannusten suorittamiseen. Suurivaltaisin, Armollisin

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. N:o 11.

1907. V. M. Esit. N:o 11. 1907. V. M. Esit. N:o 11. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 8 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee varain osottamista valtiopäiväkustannusten suorittamiseen. Tämän armollisen

Lisätiedot

1907. V. M. Postisäästöpankki.

1907. V. M. Postisäästöpankki. 1907. V. M. Postisäästöpankki. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 1 sen kertomuksen johdosta, joka on Eduskunnalle annettu Suonien postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuosina 1904 ja 1905. Toukokuun

Lisätiedot

1907. Y. M. H. F. Antellin kokoelmat. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 4 sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti

1907. Y. M. H. F. Antellin kokoelmat. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 4 sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti 1907. Y. M. H. F. Antellin kokoelmat. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 4 sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti H. F. Antell-vainajan testamenttaamia kokoelmia hoitamaan asetettu

Lisätiedot

1907. V. Liitemlet. Esit. n;o 19.

1907. V. Liitemlet. Esit. n;o 19. 1907. V. Liitemlet. Esit. n;o 19. Talousvaliokunnan mietintö n:o 4 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee suostuntaveroa mallasjuomain valmistamisesta. Valtiovarainvaliokunta,

Lisätiedot

HE 244/2006 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 244/2006 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 244/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. N:o 17.

1907. V. M. Esit. N:o 17. 1907. V. M. Esit. N:o 17. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 7 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta joka koskee rautatierakennuksia varten annettavia määrärahoja. Suomen Eduskunta

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 14. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen, joka koskee lakia työstä leipomoissa. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 5 perustellusta päiväjärjestykseen siirtymisestä. edustaja J. Martikaisen tekemän välikysymyksen. Viipurin läänissä.

Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 5 perustellusta päiväjärjestykseen siirtymisestä. edustaja J. Martikaisen tekemän välikysymyksen. Viipurin läänissä. 1907. V. M. Välikysymys lahjoitusmaaoloista. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 5 perustellusta päiväjärjestykseen siirtymisestä edustaja J. Martikaisen tekemän välikysymyksen johdosta, joka koskee lahjoitusmaaoloja

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle.

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle. 1907. - Edusk. Kirj. - H. F. Antellin kokoelmat. Suomen Eduskunnan kirjelmä sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamia kokoelmia hoitamaan asetettu

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. Nro 22.

1907. V. M. Esit. Nro 22. 1907. V. M. Esit. Nro 22. Valtiovarainvaliokunnan mietints N:o 14 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee T arojen hankkimista niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset Taltion

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

HE 118/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

HE 118/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia. Kalenterivuotta koskevaa kalastonhoitomaksua korotettaisiin

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

1907. V. M. Esit N:o 23.

1907. V. M. Esit N:o 23. 1907. V. M. Esit N:o 23. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 9 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee paloviinan valmistamisesta suoritettavaa veroa sekä sanotun veron käyttämistä.

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. H. F. Anteilta kokoelmat Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamien kokoelmain hoidosta. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 22. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varojen hankkimisesta niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset valtion tulot eivät riitä.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. Valtiovarain tila. Suomen Eduskunnan alamainen k i r j e l m ä sen kertomuksen johdosta, jonka Ke[sarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunta on Eduskunnalle antanut valtiovarain tilasta.

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Majoituslautakunta. jäsenet ja virtuusto. ; eli yhteensä 431 kirjelmää. Näiden ynnä muiden Lautakunnalle

Majoituslautakunta. jäsenet ja virtuusto. ; eli yhteensä 431 kirjelmää. Näiden ynnä muiden Lautakunnalle IV. Majoituslautakunta. Majoituslautakunta saa täten, täyttääkseen Lautakunnan 28 p:nä Tammikuuta 188 annetun johtosäännön 8 :n määräystä, antaa selonteon toiminnastaan kuluneena vuonna 1903. Joulukuun

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 01. Nettolainanotto ja velanhallinta Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille merkitään nettotuloa 4 467 821 000 euroa. Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 163/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. N:o 21.

1907. V. M. Esit. N:o 21. 1907. V. M. Esit. N:o 21. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 6 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee varojen osottamista kansakoululaitosta varten vuodeksi 1908. Pöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

2 V. M. - Esit, N:o 4.

2 V. M. - Esit, N:o 4. V. M. Esit. N:o 4. Lakivaliokunnan mietintö N:o l Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta Suomen Eduskunnalle Oikeudenkäymiskaaren 17 luyun 4 :n muuttamisesta toisin kuuluvaksi. Esilläolevan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta HE 29/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kiinteistöverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. Pankkivaltuusmiesten johtosääntö. Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännöstä. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! Sen muutoksen

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

HE 233/2014 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 233/2014 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 233/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

T. M. Esit. N:o 8. Lakiraliokuiwan mietintö N:o 2.

T. M. Esit. N:o 8. Lakiraliokuiwan mietintö N:o 2. T. M. Esit. N:o 8. Lakivaliokunnan mietintö N:o 2 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta Snomen Eduskunnalle, koskeva muutettuja määräyksiä eräiden Rikoslain 13 luvussa mainittujen rikosten

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --"*<>--

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --*<>-- XXXVI. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1888-1890. --"*-- HELSINGISSÄ, J. C. FRENCKELL JA POIKA, 1891. Sinä kolmen vuoden aikakautena,

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (5) 8 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle Helsingin Kristillisen koulun ylläpitäjän pankkilainan takausta koskevasta hakemuksesta HEL 2012-014727 T 02 05 03

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. N:o 28. Lakivaliokunnan mietintö N:o 5 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta Suomen Eduskunnalle

1907. V. M. Esit. N:o 28. Lakivaliokunnan mietintö N:o 5 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta Suomen Eduskunnalle 1907. V. M. Esit. N:o 28. Lakivaliokunnan mietintö N:o 5 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta Suomen Eduskunnalle kulku kaupasta. Tämän armollisen esityksen on Eduskunta valmistelevaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot