1907. V. M. Maanviljelyslyseon avustaminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1907. V. M. Maanviljelyslyseon avustaminen."

Transkriptio

1 1907. V. M. Maanviljelyslyseon avustaminen. Maatalousvaliokunnan mietintö n:o l Eduskunnassa tehdyn anomusehdotuksen N:o 3 johdosta, joka koskee valtionavustuksen myöntämistä yksityisestä alotteesta perustettavalle maanviljelyslyseolle. Eduskunta on lähettänyt valmistelevaa käsittelyä varten Maatalousvaliokuntaan edustajain Hannes Gebhard'in y. m. tekemän anomusehdotuksen, joka koskee yksityisten alotteesta perustettavan maanviljelyslyseon avustamista ja joka on painettuna valtiopäiväasiakirjain liitteissä n:o VIII, 19, siv. 177^-181. Asiaa käsitellessään on valiokunta asiantuntijana kuulustellut eduskunnan jäsentä professori M. Soinista. Valiokunta on havainnut anomuksentekijöiden esiintuomat näkökohdat huomiota ansaitseviksi ja sen vuoksi yksimielisesti kannattanut valtionavustuksen myöntämistä ehdotetulle maanviljelyskeskikoululle, maanviljelyslyseolle. Anomuksentekijä, edustaja Hannes Gebhard on esittänyt lähemmän suunnitelman tätä oppilaitosta varten aikakauslehdessä»aika" (näytenumero siv. 9 21). Tätä suunnitelmaa, joka melkoisesti eroaa lyseoitten nykyisistä oppiohjelmista, on valiokunta, joka kuitenkaan ei ole katsonut asiakseen käydä sitä yksityiskohtaisesti tarkastamaan, Maatalousvaliokunnan mietintö /tro /.

2 V. M. Maanviljelyslyseon avustaminen. yleensä pitänyt tarkoituksenmukaisena. Kun tämän suuntaisesta oppilaitoksesta ei ole vielä kokemusta, voipi vasta käytäntö osottaa ne puutteet, jotka sen ohjelmassa mahdollisesti löytyvät. Tästä syystä on myös paikallaan, että puheena oleva lyseo aluksi perustetaan yksityiseksi oppilaitokseksi. Mitä perustettavalle maanviljelyslyseolle myönnettävään valtionavustuksen määrään tulee, pitäisi sen olla niin suuren, että oppilasmaksut voitaisiin asettaa tarpeellisen alhaisiksi, valiokunnan mielipiteen mukaan 50 markaksi lukuvuodelta, sekä että kävisi mahdolliseksi järjestää varattomille oppilaille mahdollisimman runsaasti vapaaoppilaspaikkoja, kullakin luokalla ainakin Vs oppilasluvusta. Sen kustannusarvion mukaan, joka anqmuksentekijäin puolelta on valiokunnalle esitetty, tulisi Helsinkiin sijoitettavaksi aiotun oppilaitoksen vuosimenot ynnä perustamiskustannukset ensimäisenä toimivuonna tekemään 22,400 mk, toisena 24,700 mk ja- kolmantena sekä seuraavina vuosina 32,000 mk. Valtionavustuksen määräksi on valiokunta ajatellut vastaavilta vuosilta 20,000, 22,000 ja 28,000 mk. Mitä valtion avustuksen ja oppilasmaksujen lisäksi oppilaitoksen kannattamiseen tarvittaisiin, sen suorittaisi kannatusyhdistys. Se valtionavustus, joka ehdotetun maanviljelyslyseon perustamiseksi ja voimassa pitämiseksi olisi tarpeen, on tosin melkoista suurempi kuin muiden yksityisten oppikoulujen vastaavia luokkia varten nauttima valtioapu, mutta tällaisen oppilaitoksen tärkeyteen katsoen sekä siihen nähden, että ammattiopetus yleensä vaatii suurempia kustannuksia, ei sitä kuitenkaan ole liiallisena pidettävä. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että se oppilaitos, joka ammattikouluna lähinnä vastaa ehdotettua, nimittäin Kurkijoen ylempi maanviljelyskoulu, tulee valtiolle paljoa kalliimmaksi. Jotta ehdotettu oppilaitos voisi olla kaikkien yhteis-

3 1907. V. M. Maanviljelyslyseon avustaminen. 3 kuntakerrosten käytettävänä, on valiokunnan enemmistö pitänyt suotavana, että valtion varoista myönnettäisiin riittävän suuria apurahoja, ehdotteeksi 5 kullekin luokalle, sellaisia kyvykkäitä, harrastusta osoittavia ja kunnollisia oppilaita varten, joille koulunkäynti muuten varattomuuden vuoksi tulisi tuottamaan voittamattomia vaikeuksia. Maanviljelysopetuksessa on opiskeluapurahojen jakaminen muutamissa maissa jo varsin yleistä ja meilläkin on äskettäin eräitten maamiestalvikoulujen menosäännöissä osotettu tähän tarkoitukseen erityiset määrärahat. Huomattava lisäksi on, että valtio tähän saakka välillisesti on avustanut Mustialan maanviljelysopistossa ja Kurkijoen ylemmässä maanviljelyskoulussa opiskelleita siten, että se huokeaa korvausta vastaan on tarjonnut heille asunnon ja ylläpidon. Anomuksentekijät anovat myös, että ehdotetun oppilaitoksen läpikäyneille suotaisiin erinäisiä oikeuksia opintojen jatkamiseen nähden..valiokunnan käsityksen mukaan tulisi puheenaolevan maanviljelyslyseon tarkoituksena olemaan, paitsi yleis- ja ammattisivistyksen jakamista käytännöllisiksi maanviljelijöiksi aikoville, oppilaidensa johtaminen erinäisiin maanviljelyskorkeakouluihin. Näistä on tärkein yliopiston maanviljelystaloudellinen tiedekunnanosasto, johon pääsemistä varten nykyään vaaditaan ylioppilastutkinto sekä erityinen valmistava tutkinto fysismatematisessa tiedekunnanosastossa. Se oppiohjelma, jota maanviljelyslyseossa noudatettaisiin, eriäisi niin suuressa määrin muitten lyseoitten ohjelmista, että ylioppilastutkinnon suorittaminen, siten kuin se nykyään on järjestetty, tämän oppilaitoksen läpikäyneille tuottaisi vaikeuksia. Toiselta puolen voi kuitenkin katsoa maanviljelyslyseon läpikäyneet paremminkin kuin ylioppilaat tietojensa perusteella valmistuneiksi maanviljelystaloudellisia *

4 V. M. Maanviljelyslyseon avustaminen. opintoja harjoittamaan sekä, mikäli valiokunta voi asiaa arvostella, riittävästi valmistuneiksi alkamaan opintonsa maanviljelystaloudellisessa tiedekunnanosastossa ilman mainittua edelläkäypää valmistavaa tutkintoa. Tukena tälle ehdotukselleen pyytää valiokunta saada mainita, että Saksassa voivat päästä oppilaiksi yliopistojen maanviljelystaloudellisiin tiedekunnanosastoihin sekä muihin maanviljelyskorkeakouluihin nekin nuorukaiset, jotka ovat suorittaneet ainoastaan sellaisen tutkinnon, mihin vaaditaan oppikoulujen viiden alimman luokan kurssia vastaavat tiedot. Että meilläkin jo aletaan huomata samansuuntaiset helpoitukset välttämättömiksi yliopistoon pääsemiseen, on havaittavissa siinä, että oppikoulukomitea on päättänyt ehdottaa jatko-opistojen läpikäyneille oikeuden ilman enempiä tutkintoja harjoittaa opintoja yliopiston historialliskielitieteellisessä ja fysismatematisessa tiedekunnanosastoissa. Ne oikeudet, jotka tämän kautta maanviljelyslyseon oppilaille myönnettäisiin, eivät asettaisi heitä muihin ylioppilaihin nähden edullisempaan asemaan, siihen nähden että heidän oppiaikansa ei lyhenisi, koska heiltä ehdotuksen mukaan tultaisiin vaatimaan vähintäin yhden vuoden käytännöllinen harjaantuminen maanviljelyksessä. Samat näkökohdat, jotka ylempänä on esitetty, puhuvat myöskin sen anomuksentekijäin ehdotuksen puolesta, että maanviljelyslyseon läpikäyneille suotaisiin samanlainen oikeus, kuin ylioppilaille, päästä metsänhoito-opistoon ja polyteknillisen opiston maanmittariosastolle. Vaikkakin maanviljelyslyseon läpikäyneillä tiedot matematikassa tulisi olemaan vähemmät kuin muiden oppikoulujen kurssit suorittaneilla, ei se seikka valiokunnan mielestä näytä olevan ^esteenä opintojen harjoittamiseen polyteknillisen opiston maanmittariosastolla, semminkin siihen suureen etuun nähden, mikä maanmittareilla on maanviljelystiedoista. Pitäen tärkeänä, että kansan opettajilla, varsinkin

5 t987. V. M. MaanvHJdyslyseon avustaminen. 5 maaseudulla, olisi perusteellinen käsitys maataloudesta, on valiokunta myöskin katsonut voivansa kannattaa kysymyksessä olevaa anomusta koskevassa lähetekeskustelussa Eduskunnassa tehtyä ehdotusta, että maanviljelyslyseon läpikäyneille suotaisiin oikeus päästä kansakoulujen opettajiksi samoilla ehdoilla kuin ylioppilaatkin. Sen.perusteella mitä ylempänä on esitetty, saa valiokunta kunnioittavimmin ehdottaa, että eduskunta anoisi: että jos yksityisestä ahtteesta perustetaan senkaltainen oppilaitos, kuin ylempänä on esitetty, sille myönnettäisiin valtion varoista tarpeellista kannatusta, ehdolla että oppilaitoksen kullakin luokalla varattaisiin mahdollisimman suuri määrä vapaaoppilaspaikkoja varattomille oppilaille ja että valtion varoista myönnettäisiin riittävän suuria opiskeluapurahoja sellaisia kyvykkäitä, harrastusta osoittavia ja kunnollisia oppilaita varten, joille koulunkäynti muuten varattomuuden vuoksi tulisi tuottamaan voittamattomia vaikeuksia; sekä että tämän oppilaitoksen läpikäyneille annettaisiin oikeus, ilman enempiä valmistavia tutkintoja, opintojen harjoittamiseen ja tutkintojen suorittamiseen yliopiston maanviljelystaloudellisessa tiedekunnanosastossa, metsänhoito-opistossa ja polyteknillisen opiston maanmittariosastolla, kuin myös oikeus päästä kansakoulunopettajiksi samoilla ehdoilla kuin ylioppilaat. Maatalousvaliokunnan mietintö n:o L

6 V. M. Maanviljelyslyseon avustaminen. Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa: puheenjohtaja Paasikivi ja jäsenet Bränder, Castren, Hannes Gebhard, Huttunen, Häkkinen, Kairamo, Kalliokorpi, Karlsson, Martikainen, Merinen, Paloheimo, Rannikko, Sirén, Slätis ja S. Wuolijoki (osittain) sekä (osittain) varajäsenet Eronen, Riihelä ja W. Wuolijoki. Helsingissä, 12 p:nä Syyskuuta 1907.

1907. V. M. Postisäästöpankki.

1907. V. M. Postisäästöpankki. 1907. V. M. Postisäästöpankki. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 1 sen kertomuksen johdosta, joka on Eduskunnalle annettu Suonien postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuosina 1904 ja 1905. Toukokuun

Lisätiedot

N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa.

N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. 1907. V. M. Esit. N:o 20. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. Eduskunta on pöytäkirjanotteella viime kesäkuun

Lisätiedot

VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA.

VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA. VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA. J 0 u k 0 P a Lo n,e n. Kun Suomi erotettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjän yhteyteen, niin täkäläistbn oppikoulujen

Lisätiedot

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000.

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000. 12 kan (heinäkuun 15 päivänä) välillä. Vas- Suomen Pankin tilinpäätös. taava käyttämätön setelin anto-oikeus on vaihdellut 143.6 milj. markan (heinäkuun Suomen Pankin tila vuoden 1924 päät- 8 päivänä)

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kuutos-ryhmän välikysymys 23.01.1945. Eduskunnan Herra Puhemiehelle

Kuutos-ryhmän välikysymys 23.01.1945. Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kuutos-ryhmän välikysymys 23.01.1945 Eduskunnan Herra Puhemiehelle Sen jälkeen kun Neuvostoliittoa vastaan käyty, niin tuhoisaksi käynyt sota on tosiasiallisesti päättynyt ja tämän johdosta myös on käynyt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen.

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄISEj\ K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. Kyrön peltoaukea on vuosisatoja ollut maamme huomatvimpia maanviljelysalueita. Siellä ovat pitkin Kyröjokivartta

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

LEPPÄ VIRRAN 'KAN:SAKOUL-UN KEHITYS I80!}.,., LUVUN' VIIMEISILLÄ VUOSIKYMMENILLÄ. M.,\ , MieliaLa kånsakoulua kohtadn' muuttuu suopeaksi:

LEPPÄ VIRRAN 'KAN:SAKOUL-UN KEHITYS I80!}.,., LUVUN' VIIMEISILLÄ VUOSIKYMMENILLÄ. M.,\ , MieliaLa kånsakoulua kohtadn' muuttuu suopeaksi: LEPPÄ VIRRAN 'KAN:SAKOUL-UN KEHITYS I80!}.,., LUVUN' VIIMEISILLÄ VUOSIKYMMENILLÄ. M.,\. v: 'J. H.. Olli kai n e n., MieliaLa kånsakoulua kohtadn' muuttuu suopeaksi: KOULU JA MENNEISYYS-vtiosi'kirjan 5:nnessä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Säätytalon peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvun alussa alkoi yhä useammin kuulua kannanottoja, etteivät tieteelliset seurat sopisikaan enää entistä ehompaan

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä.

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä. PÄÄTÖS 20.11.2012 Dnro OKV/449/1/2011 Mika Telilä Jäkälä-Äytsi 99885 LEMMENJOKI 1/13 ASIA Ministerin menettely KANTELU Mika Telilä pyytää 31.3.2011 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa puuttumaan

Lisätiedot

Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt?

Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt? Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt? George Malaty Professori Joensuun yliopisto george.malaty@joensuu.fi Suomen PISA-menetys on yllättänyt matemaatikot ja matematiikan opetuksen asiantuntijat

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot