Ilomantsin Valkeajärven alueen linnustoselvitys Ari Parviainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilomantsin Valkeajärven alueen linnustoselvitys Ari Parviainen"

Transkriptio

1 Ilomantsin Valkeajärven alueen linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen

2 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Louhilampi 4 Kaivantolampi 4 Pyörälampi ja Ylimmäinen Pyörälampi 4 Ala-Vepsä 5 Talviaislammit 5 Valkeajärvi 6 Kaksi nimetöntä lampea Talviaislampien ja Valkeajärven välissä 8 Koukkulampi 8 Saarijärvi 8 Kaunisjärvi 9 Muje-Oulu 9 Pieni Muje-Oulu 9 Hepolammit 9 Nimettömät lammet Kaunisjärven eteläpuolella 9 Vetolampi 10 Silmälampi 10 Hyökänlampi 10 Kukkuralampi 11 Pyöreä-Kelsimä 11 Kaita-Kelsimä 12 Iso Ahvenjärvi 13 EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit sekä EVA-lajit 14 Selvitysalueella maastotöiden aikana havaitut lajit 15 Lähteet 16 Liitteet 17-20

3 3 Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Ilomantsin keskustasta linnuntietä reilut 20 km pohjoiskoilliseen ja sisältää parisenkymmentä lampea ja järveä. Tämä linnustoselvitys perustuu ja tehtyihin viiden maastoaamun havaintoihin. Selvitysalueen järvien ja lampien kaavaan kuuluvat ranta-alueet on kuljettu mahdollisuuksien mukaan kokonaisuudessaan jalkaisin reviirejä maastokartalle muistiin merkaten. Joitakin pienempiä lampia on kuulosteltu ja tarkkailtu kiikareita apuna käyttäen yhdeltä rannalta. Sää maastoaamuina oli vähätuulinen tai tyyni eli havainnointiolosuhteet olivat erittäin hyvät varsinkin aamujen varhaisimpina tunteina. Kaikkia alueen lajeja ei varmasti ole pystytty yhdellä maastokäynnillä havaitsemaan. Alueista sai kuitenkin varsin hyvän yleiskuvan viiden aamun havainnoinnilla. Järvet ovat pääsääntöisesti melko karuja ja erämaisia eikä varsinaisia rehevämpiä lintujärviä selvitysalueella ole. Linnuston lisäksi biotoopiltaan sopivista paikoista on jossain määrin tarkkailtu myös mahdollista liito-oravan esiintymistä mutta sopivia paikkoja liito-oravalle tuli vastaan hyvin vähän eikä lajista löytynyt vaillinaisella havainnoinnilla merkkejä. Selvitysalueen sijainti kartoilla alla, vasemmalla karkea sijainti Ilomantsin ja Hattuvaaran välimaastossa (Kartta 1) ja oikealla tarkemmin (Kartta 2). Oikeanpuolimmaisessa kartassa ei näy muusta selvitysalueesta erillään noin 10 kilometriä lännempänä oleva Iso Ahvenjärvi. Kartta 1: Selvitysalueen karkea sijainti Ilomantsin ja Hattuvaaran välimaastossa. Kartta 2: Selvitysalueen tarkempi sijainti

4 4 Tulokset Tulokset on käsitelty lampi- ja järvikohtaisesti ja käsittelyjärjestys etenee karkeasti pohjoisesta etelään. Suojelullisesti merkittävien lajien tapaamispaikat ilmenevät lopussa olevista karttaliitteistä (Liitteet 1-7). Louhilampi Louhilampi on selvitysalueen luoteisin lampi. Sillä on pituutta n. 600 metriä ja leveyttä n. 120 metriä. Länsipuolen rannat ovat osin soistuneet, itäpuolella on Pyörälammen ja Louhilammen välissä kapea ja kaunis harju, jonka päällä kulkee vaelluspolku (Susitaival). Ympärysmetsät ovat männiköitä ja hakkuita ei ole paitsi aivan luoteispään lähettyville ulottuva kaava-alueen pohjoispuolella oleva valtavan kokoinen aukko. Louhilammen kaikkiaan 14 havaitusta lajista 4 kuuluu suojelullisesti merkittäviin lajeihin: telkkä (EVA), palokärki (DIR), leppälintu (EVA) ja pikkulepinkäinen (DIR). Telkkä oleili lammen eteläpäässä, palokärki ja pikkulepinkäinen pohjoispäässä ja leppälintu kuulutti reviiriään länsirannalla. Näiden lisäksi eteläpään kannaksella hätäillyt metsäviklo oli ainoa havaittu eivarpuslintu. Rantametsien varpuslinnustoon lukeutuvat ainakin seuraavat suhteellisen tavanomaiset lajit: metsäkirvinen, västäräkki, punarinta, kulorastas, pajulintu, kirjosieppo, talitiainen, peippo sekä vihervarpunen. Kaivantolampi Louhilammen kaakkoispuolella sijaitseva tätä pienempi mutta samantyyppinen lampi, jonka rannat ovat hieman enemmän soistuneet. Rantametsät ovat männiköitä lukuun ottamatta etelä-lounaisosan notkossa olevaa pienialaista järeää kuusimetsikköä. Kaivantolammen linnusto on vaatimatonta. Ainoa suojelullisesti merkittävä laji oli länsipuolen metsän leppälintu (EVA). Muuten lajisto oli alueella tavanomaista. Ei-varpuslinnuista tavattiin metsäviklo ja käpytikka, varpuslintuja puolestaan olivat metsäkirvinen, peukaloinen (lounaisosan kuusikossa), punarinta, laulurastas, harmaasieppo, talitiainen, peippo, järripeippo ja vihervarpunen. Pyörälampi ja Ylimmäinen Pyörälampi Pyörälammet sijaitsevat Louhi- ja Kaivantolampien itäpuolella. Pyörälampi on n. 600 metriä pitkä ja 350 metriä leveä ja sen rannat ovat osittain suon reunustamat varsinkin kaakkoisosassa mutta Ylimmäinen Pyörälampi on pieni, 180 metriä pitkä ja alle 100 metriä leveä lähes kokonaan suon ympäröimä pikkulampi. Hakkuita lampien ympärillä ei ole ainakaan hiljan tehty. Lampien piirissä tavattiin 14 lajia, joista 4 oli suojelullisesti merkittäviä: Pyörälammen pohjoisosassa kuikkapari (DIR), eteläosassa rantasipi (NT, EVA) ja itäpuolen rantametsässä leppälintu (EVA) sekä Ylimmäisellä Pyörälammella telkkänaaras (EVA) ja rantasipi. Kaikki muut tavatut lajit olivat varpuslintuja, joihin lukeutuivat västäräkki, punarinta, pajulintu, harmaa- ja kirjosieppo, hömötiainen, peippo, järripeippo, vihervarpunen sekä pajusirkku.

5 5 Ala-Vepsä Valkeajärven pohjoispuolella sijaitseva Ala-Vepsä on alueen muiden vesien tavoin rakentamaton ja erämainen. Ala-Vepsä edustaa kokoluokaltaan alueen vesistöjen keskikastia. Se on suurimmilta mitoiltaan noin kilometri kertaa kilometri. Rantametsät ovat pääosin männikköä ja jonkin verran rannoilla on myös isovarpuista rämettä. Ylä-Vepsästä Ala-Vepsään laskevan ja Ala-Vepsästä Valkeajärveen laskevan puron välinen alue kaakkoisrantaa on melko tarkkaan hakattua. Järvellä ja rantavyöhykkeellä havaituista 17 lajista viisi on suojelullisesti merkittäviä. Laulujoutsen (DIR, EVA) havaittiin eteläosan lahdella, pyy (DIR) Ylä- ja Ala-Vepsän välisen puron varrella, kuikka (DIR) ja valkoviklo (EVA) itäisellä lahdella sekä leppälintu (EVA) järven lounaisrannalla olevan avosuon reunametsässä. Muut havaitut lajit olivat sinisorsaa ja käkeä lukuun ottamatta tavanomaisia varpuslintuja. Ainakin metsäkirvinen, västäräkki, punarinta, laulu- ja räkättirastas, pajulintu, harmaasieppo, hömötiainen, peippo sekä vihervarpunen kuuluvat rantametsien pesimälajistoon. Talviaislammit Valkeajärveltä noin kilometri itäkoilliseen sijaitsevat kaksi lampea, jotka kummatkin ovat kooltaan pieniä. Lammet ovat isolta osin avosuon ympäröimiä mutta paikoin suolla kasvaa myös harvaa rämemännikköä. Lammilla ja ympäröivillä soilla havaituista 11 lajista peräti seitsemän kuuluu suojelullisesti merkittäviin lajeihin. Itse lammilla ei havaittu kuikan (DIR) lisäksi muita lajeja. Ympäröivillä soilla lampien läheisyydessä sen sijaan havaittiin neljä merkittävää kahlaajalajia: kapustarinta (1-2 reviiriä, DIR), pikkukuovi (EVA), valkoviklo (EVA) ja liro (2-3 reviiriä, DIR, EVA). Lisäksi soiden lajeista havaittiin keltavästäräkki (VU) molempien lampien rantamilla ja metsälajeista leppälintu (EVA). Muita havaittuja lajeja olivat käki, metsäkirvinen, talitiainen ja peippo. Seitsemän suojelullisesti merkittävää lajia tekee Talviaislammista linnustollisesti hyvän kokonaisuuden. Kuva 1: Ala-Vepsää pilvisenä aamuna kaakosta luoteeseen kuvattuna. Kuva 2: Talviaislammista suurempi ja itäisempi.

6 6 Valkeajärvi Pyöreä- ja Kaita-Kelsimän ohella alueen suurin järvi, joka on yleisilmeeltään varsin rauhallinen ja erämainen, ja lisäksi hyvin sokkeloinen. Järven rannalla on kaksi rakennettua tonttia, toinen länsirannalla Ampulammen eteläpuolisen lahden pohjukassa ja toinen itäpuolella Pitkänniemen tyvellä Kaunislahden rannalla. Valkeajärven rantamilla on suoritettu paikoin laajoja hakkuita, varsinkin pohjoispuolella Kylmänpuronkankaalla ja eteläpuolella Pitkänniemen tyven eteläpuolisilla kankailla sekä Tammiselän itäpuolisella Tammikankaalla. Järven rantavyöhykkeellä vaihtelevat alueelle tyypilliseen tapaan mäntykankaat ja rämevoittoiset soistuneet alueet, joilla kasvaa niin ikään mäntyä. Käsittelen järvellä havaitun linnuston kolmessa osa-alueessa. Eteläinen osa-alue kattaa Tammi- ja Salmiselän, itäinen osa-alue Kylmälahden ja Pitkänniemen pohjoispuolisen selän ja kolmas alue järven luoteis- ja keskiosat luoteispäästä Kaunislahdelle. Kaikkiaan Kaunisjärvellä rantavyöhykkeineen tavattiin 33 lajia, joista 10 on suojelullisesti merkittäviä. Nämä 10 lajia ovat telkkä, teeri, metso, kuikka, valkoviklo, rantasipi, kalatiira, leppälintu, kivitasku ja sirittäjä. Tarkemmin näistä lajeista osa-alueittaisessa osassa. Tammi- ja Salmiselkä Tammi- ja Salmiselän alueilla tavattiin 13 lajia, joista viisi suojelullisesti merkittäviä: telkkä (EVA) Salmiselän pohjoisosassa, teeri (DIR, NT, EVA) Salmiselän länsirannan suolla, pesivän oloisesti käyttäytyvä kuikka (DIR) Tammiselän etelärannoilla, rantasipi (NT, EVA) Tammiselän pohjoisosassa ja leppälintu (EVA) molempien selkien itärannalla. Muut tavatut lajit edustavat alueelle tyypillistä linnustoa. Lajeina ainakin käki, metsäkirvinen, laulurastas, pajulintu, harmaasieppo, hömö- ja talitiainen sekä peippo. Kylmälahti ja Pitkänniemen pohjoispuolinen selkä Tällä osa-alueella tavatuista 17 lajista kuusi on suojelullisesti merkittäviä: isokoskelonaaras 10 poikasen kanssa Kylmälahden pohjoisrannalla (NT, EVA), kuikka (DIR), joita oli Kylmälahdella 3 yksilöä ja Pitkänniemen pohjoispuolella 2 paria, valkoviklo (EVA) Arhipanlahdella, rantasipipari (NT, EVA) Pitkänniemen venerannassa, kalatiira (DIR, EVA) Kylmälahdella sekä leppälintu (EVA) alueen luoteisosan niemessä. Muuten lajisto oli suhteellisen tavanomaista. Tavatut lajit olivat sinisorsa, kalalokki, käpytikka, metsäkirvinen, pajulintu, harmaasieppo, töyhtö- ja talitiainen, peippo, järripeippo sekä pajusirkku. Valkeajärven keski- ja luoteisosat Valkeajärven keski- ja luoteisosissa tavattiin kaikkiaan 28 lajia. Näistä lajeista 8 on suojelullisesti merkittäviä. Telkkä (EVA) tavattiin Kaunislahden itärannalla, metso (DIR, NT, EVA) Ampulammen lounaispuolella, kuikkia (DIR) Kaunislahdella 9 linnun parvi, Viiksiniemen edustalla yksi ja luoteisosan itärannalla pari kahden pienen poikasen kera, valkoviklo (EVA) Pitkänniemen länsipuolen saarilla, rantasipi (NT, EVA) viidellä reviirillä ympäri aluetta (mm. 4-päinen poikue Pitkänniemen luoteiskärjen metsässä), leppälintu (EVA) viidellä eri reviirillä, kivitasku (VU) alueen etelärannalla Kaunis- ja Valkeajärven välisen hakkuun reunamilla ja sirittäjä (NT) kolmella reviirillä länsirannalla. Kaikki tällä osa-alueella tavatut lajit näkyvät alla olevasta listasta.

7 7 Taulukko 1: Valkeajärven keski- ja luoteisosissa tavatut lintulajit osa-alueittain. Tammi- ja Salmiselkä Kylmälahti + Pitkänniemen N-puoli Keski- ja luoteisosat Telkkä Sinisorsa Telkkä Sirittäjä Teeri Isokoskelo Metso Pajulintu Kuikka Kuikka Kuikka Harmaasieppo Rantasipi Valkoviklo Valkoviklo Kirjosieppo Käki Rantasipi Metsäviklo Töyhtötiainen Metsäkirvinen Kalalokki Rantasipi Talitiainen Leppälintu Kalatiira Kalalokki Puukiipijä Laulurastas Käpytikka Harmaalokki Peippo Pajulintu Metsäkirvinen Käki Järripeippo Harmaasieppo Leppälintu Käpytikka Vihervarpunen Hömötiainen Pajulintu Metsäkirvinen Pajusirkku Talitiainen Harmaasieppo Västäräkki Peippo Töyhtötiainen Peukaloinen Talitiainen Punarinta Peippo Leppälintu Järripeippo Kivitasku Pajusirkku Laulurastas Kuva 3: Kaunista kumpuilevaa mäntykangasta Ampulammen luoteispuolella. Kuva 4: Rantasipin poikaset Pitkänniemen luoteiskärjen metsässä.

8 8 Kaksi nimetöntä lampea Talviaislampien ja Valkeajärven välissä Varsin vähälinnustoisia ja merkityksisiä pikkulampia, joista itäisempää ympäröi paljolti suorannat. Lammilla ja niiden ympäristössä havaittiin ainoastaan viisi lajia, joista telkkä (EVA) on ainoa suojelullisesti merkittävä. Muut lajit olivat metsäkirvinen, pajulintu, talitiainen ja peippo. Koukkulampi Valkeajärven itäpuolella sijaitseva Koukkulampi on suurelta osin suorantainen, leveimmillään itäpuolelta. Ympäröivät metsät ovat nuoria vähälintuisia männiköitä. Tuoreita hakkuita lammen ympärillä ei ole. Lintulajisto on varsin vaatimatonta lukuun ottamatta järven eteläosassa pesivän oloisena piilotellutta kuikkaa (DIR), joka oli ainoa havaittu suojelullisesti merkittävä laji. Muut seitsemän lajia edustivat alueella tyypillistä metsälinnustoa. Ainakin käki, metsäkirvinen, punarinta, pajulintu, hömö- ja töyhtötiainen sekä peippo kuuluvat lammen rantamänniköiden lajeihin. Saarijärvi Valkeajärven itäpään (Kylmälahti) eteläpuolella sijaitseva lampi, jonka eteläpuoli ja luoteisen lahden rantametsät on hakattu. Pohjois- ja itärannan metsät ovat pääosin soistunutta männikköä, länsiranta on kivennäismaata, lounaiskulmassa jopa hienoa kangasmännikköä. Saarijärvellä havaittiin kaikkiaan 15 lajia, joista parhaina pohjoisrannan metso (DIR, NT, EVA), kuikkapari (DIR) luoteisella lahdella, kalatiira (DIR, EVA) ja käenpiika (NT) reviiriä kuikuttamassa itäisemmässä saaressa. Muita vesilintuja ei havaittu eikä myöskään kahlaajia, lokkilinnuista kalalokki kuuluu lammen lajistoon. Ei-varpuslinnuista havaittiin edellä mainittujen lisäksi käki, käpytikka, metsäkirvinen, pajulintu, harmaa- ja kirjosieppo, töyhtötiainen, peippo, järripeippo sekä pajusirkku. Kuva 5: Koukkulammen peilityyntä pintaa häiritsi vain eteläosassa piilotteleva kuikka. Kuva on pohjoisosasta. Kuva 6: Hakattua rantaa Saarijärven luoteiskolkassa. Keskellä pienenä myös lammen kuikkapari.

9 9 Kaunisjärvi Nimensä mukainen kaunis, hiekkapohjainen ja pyöreä lampi, jonka 150 metriä leveä kannas erottaa pohjoispuolisesta Valkeajärvestä. Saman levyinen kannas erottaa Kaunisjärven myös sen itäpuolella sijaitsevasta Saarijärvestä. Lammen pohjoisranta on hakattu, muuten rantametsät ovat helppokulkuista ja avaraa mutta melko vähälinnustoista kangasmännikköä. Lajeja Kaunisjärvellä tavattiin 12, joista neljä oli suojelullisesti merkittäviä: tavilla (EVA) oli lammella 5-päinen poikue, kuikkia (DIR) kalasteli järvellä enimmillään viisi yksilöä mutta laji ei todennäköisesti pesi lammella, telkkänaaraita (EVA) lammella näkyi enimmillään neljä ja sekä luoteispäässä että länsirannan männikössä oli leppälintureviirit (EVA). Muita Kaunisjärven rantametsissä havaittuja lajeja olivat käki, metsäkirvinen, västäräkki, pajulintu, harmaasieppo, töyhtötiainen, peippo sekä järripeippo. Muje-Oulu ja Pieni Muje-Oulu Saari- ja Kaunisjärven kaakkoispuolella sijaitsevat kaksi lampea. Muje-Oulu on vajaan kilometrin pituinen ja vajaan puolen kilometrin levyinen kirkasvetinen ja hiekkapohjainen, ja Pieni Muje-Oulu on nimensä mukaisesti melko pieni. Pienen Muje-Oulun rannoista noin puolet, pohjois- ja länsiranta on hakattu ja sama hakkuu ulottuu myös Muje-Oulun pohjoisrannalle. Myös Muje-Oulun etelä- ja itärantaa on melko laajalti hakattu. Metsät ovat vahvasti mäntyvaltaisia kangasmetsiä. Muje-Oululla tavattiin 13 lajia, joista kolme suojelullisesti merkittäviä. Kuikkapari (DIR) viihtyi itäisimmän ja suurimman saaren liepeillä, pikkusieppo (DIR) näyttäytyi pikaisesti luoteispäässä (pesimäympäristöksi sopimatonta maastoa) ja leppälinnulla oli reviiri länsirannalla. Muut tavatut lajit olivat kalalokki, käki, metsäkirvinen, punarinta, kulorastas, pajulintu, hömö- ja talitiainen peippo sekä järripeippo. Pienellä Muje-Oululla puolestaan tavattiin vain neljä lajia, joista pohjoisrannalla majaillut teeri (DIR, NT, EVA) oli ainoa merkittävä. Muut kolme olivat maamme yleisimmät lajit metsäkirvinen, pajulintu ja peippo. Hepolammit Muje-Oulun kaakkoispuolella sijaitseva kaksiosainen ja saraikkorantainen lampi, jonka lähes koko länsipuoli on hakattu. Pienempiä hakattuja alueita löytyy muualtakin lammen ympäriltä. Vesi- ja lokkilintuja ei Hepolammilla tavattu eikä myöskään kahlaajia. Suojelullisesti merkittävästä lajistosta teeri (DIR, NT, EVA) ja leppälintu (EVA) kuuluvat rantavyöhykkeen lajeihin. Muu lajisto edustaa tavanomaista varpuslinnustoa, joista ainakin metsäkirvinen, lehtokerttu, pajulintu, harmaasieppo, talitiainen, peippo ja vihervarpunen kuuluvat pesimälajistoon. Nimettömät lammet Kaunisjärven eteläpuolella Kaunisjärven etelä- ja Muje-Oulun länsipuolella sijaitseva ryhmä soiden ympäröimiä pikkulampia. Itäisimmän lammen ympärillä ei ole suoritettu hakkuita mutta läntisempiä reunustaa lähes joka puolelta Kauniinjärvensärkän laajat hakatut alueet. Linnusto lammilla on melko vaatimatonta mutta kahdella läntisemmällä lammella pesii kuitenkin telkkä (EVA). Lammista suurimmalla oli naaras 3- päisen poikueen kanssa, ja sen eteläpuolisella hyvin pienellä lammella oleskeli toinen naaras. Samojen lampien eteläpuolella hakkuun reunassa reviiriään huuteli myös käenpiika (NT). Muuten

10 10 lajisto oli varsin vaatimatonta, kalalokki, käki, pajulintu, harmaasieppo ja peippo havaittuina lajeina. Kuva 7: Hepolampien saraikkoista pohjoisosaa Kuva 8: Kaunisjärven eteläpuolisista nimettömistä lammista suurin Vetolampi Pikku lampi Valkeajärven Tammiselän ja Pyöreä-Kelsimän välissä. Rannat ovat osittain soistuneet ja ranta-alueilla kasvaa enimmäkseen mäntyä. Suuren hakkuualueen reuna ulottuu pieneltä osin lammen kaakkoiskulmaan, jossa kulkee myös tie lähellä rantaa. Lammella on myös yksi pieni saari. Linnusto on hyvin vaatimatonta. Itse lammella ei lintuja havaittu, ja rantametsienkin lajeja havaittiin vain viisi. Näistä kaakkoisosassa reviiriä pitänyt leppälintu (EVA) oli ainoa suojelullisesti merkittävä laji. Muut lajit olivat metsäkirvinen, pajulintu, peippo ja järripeippo. Järripeippoja oli kahdella reviirillä, toinen saaressa ja toinen etelärannalla. Silmälampi Silmälampi on pieni, varsinkin pohjois- ja itärannoiltaan soistunut lampi Pyöreä-Kelsimän koillispuolella. Lammen pohjoispuolella on laajat hakatut alueet, jotka ulottuvat pohjoispuoliskon rannoille. Eteläosassa on hieman metsäisempää. Puusto on lähes yksinomaan männikköä. Linnusto Silmälammella on hyvin vaatimatonta. Suojelullisesti merkittäviä lajeja ei havaittu, ja kaikkiaankin lajeja havaittiin vain viisi: metsäkirvinen, talitiainen, korppi, peippo ja pikkukäpylintu. Hyökänlampi Hyvin lähellä Pyöreä-Kelsimän itärantaa sijaitseva, länsipuolelta laajalti avoimen suon ympäröimä kaunis erämaalampi. Itäpuolella lähelle rantaa ulottuu laajahko hakkuuaukko eli metsää Hyökänlammen rannoilla on hyvin vähän. Itäpuolen metsät ovat lähinnä joko nuoria tai hieman varttuneempia taimikoita. Avoimet suorannat soveltuisivat biotooppina hyvin monille vesilinnuille ja kahlaajille mutta niitä ei lammella tavattu lainkaan. Metsälintujakin tavattiin vähän, koska ympärillä ei oikeastaan ole lainkaan yhtenäistä metsää. Ainoa tavattu suojelullisesti merkittävä laji oli leppälintu (EVA) itärannan kapealla suojametsävyöhykkeellä ja toinen länsipuolella. Muut tavatut lajit olivat käki, metsäkirvinen, talitiainen, peippo ja pajusirkku.

11 11 Kuva 9: Silmälampi on soistuneiden rantojen ympäröimä pyöreämuotoinen lampi. Kuva 10: Kauniin erämaisen Hyökänlammen soisia rantoja saraikkoineen. Kukkuralampi Pieni ja pyöreä, kokonaan soiden ympäröimä lampi Pyöreä-Kelsimän länsipuolella. Lammen länsipuolinen kangas on hakattu eli ympäröivä puusto on lähinnä rämemännikköä. Itäpuolella on pieni soistunut kangaslaikku, jossa on hieman kookkaampaa puustoa. Linnusto on sekä lajistollisesti että määrällisesti vaatimatonta. Suojelullisesti merkittäviä lajeja tavattiin kaksi: teeri (DIR, NT, EVA) pohjoispuolen suolla ja leppälintu (EVA) eteläpuolen suolla. Länsipuolella ainoana lajina reviiriä hakkuun reunassa piti metsäkirvinen ja itäpuolen metsässä tavattiin punarinta ja töyhtötiainen. Itse lammella ei lintuja tavattu. Pyöreä-Kelsimä Pyöreä-Kelsimä on Valkeajärven ja Kaita-Kelsimän ohella alueen suurin vesialue. Pyöreä- ja Kaita- Kelsimä ovat itse asiassa samaa järveä, jonka halkaisee kahtia saaren lähes tukkima kapeikko. Saaren molemmin puolin jäävät hyvin kapeat salmet yhdistävät nämä vesialueet. Pyöreä-Kelsimä on suurimmalta osaltaan soisten rantojen ympäröimä, lähinnä pohjois- ja itärannoilta löytyy kangasmaasaarekkeita. Metsät ovat länsi- ja eteläpuolen rantamilla enimmäkseen 5-10-metrisiä rämemänniköitä, pohjois- ja itäpuolelta löytyy vähän isompaakin kangasmännikköä mm. Hyökänlamminkankaalta. Suhteellisen pienialaisia hakkuita on tehty ainakin em. Hyökänlamminkankaalla ja luoteessa Kanninlahden rannan tuntumassa. Pyöreä-Kelsimällä tavattiin kaikkiaan 28 lajia, joista kuusi on suojelullisesti merkittäviä. Kuikka (DIR) oleskeli itäpuolen Hyökänlahdella, kalasääskellä (DIR, NT) oli pohjoisosan Honkasaaressa pesä, rantasipi (NT, EVA) tavattiin kolmessa paikassa Kanninlahden ja Saunasuon välillä ja neljäs oli Hyökänlamminkankaan rannalla, keltavästäräkki (VU) eteläosan kapeikon saaressa, leppälintu (EVA) piti reviiriä Hyökänlammen ja lahden välisellä alueella ja sirittäjällä (NT) oli reviiri lähellä Kelsimänjoen luusuaa. Muita vesilintuja edusti sinisorsa ja kahlaajia taivaanvuohi, lehtokurppa ja metsäviklo. Kalalokki oli ainoa tavattu lokkilaji. Muu lajisto oli suhteellisen tavallista metsälinnustoa, paitsi ylilentävä kirjosiipikäpylintu, joka tuskin on pesinyt alueella. Kaikki Pyöreä- Kelsimällä tavatut lajit löytyvät alla olevasta taulukosta (Taulukko 2).

12 12 Kaita-Kelsimä Pyöreä-Kelsimän eteläpuolella oleva osa Kelsimäjärviä, joka on lähes kolme kilometriä pitkä ja leveimmillään yli 600 metriä leveä. Suunnilleen kaksi kolmasosaa rannoista on soiden, lähinnä ojitettujen rämeiden, ympäröimää. Länsirannalla on myös kaksi ojittamatonta avosuoaluetta, Kivisuo ja Saunasuo. Kivisuon eteläpuolella on Saappookangas, joka on suurin kangasmaasaareke Kaita-Kelsimän rannoilla. Itäpuolella on Järvikangas ja vielä toinenkin vähän isompi kangassaareke. Muut kankaat ovat harvassa ja varsin pieniä. Tuoreita hakkuita Kaita-Kelsimän rannoilla ei juuri ole. Kaita-Kelsimän lajisto on pääosin alueelle hyvin tyypillistä. Kaikkiaan maastokäynneillä havaittiin 23 lajia, joista seitsemän kuuluu joukkoon suojelullisesti merkittävät lajit. Nämä seitsemän lajia ovat laulujoutsen (DIR, EVA), teeri (DIR, NT, EVA), valkoviklo (EVA), kalatiira (DIR, EVA), keltavästäräkki (VU), sirittäjä (NT) ja pohjansirkku (VU). Laulujoutsenpari oleskeli itärannalla Pölliniemen eteläpuolisella lahdella mutta pesimiseen viittaavaa ei havaittu, teeri tavattiin länsipuolen Kivisuolla ja eteläpään ojitetulla rämeellä, valkoviklo länsirannalla Kivisuon liepeillä, kalatiira järven eteläosassa, keltavästäräkkejä Kivisuolla ainakin kolme paria ja Saunasuon eteläreunassa poikasiaan ruokkiva pari, sirittäjä Saappookankaalla ja pohjansirkkureviirit eteläpäässä ja itäpuolen Leppäpuron varressa. Muu lajisto käy ilmi taulukosta (Taulukko 2). Muista lajeista voisi vielä nostaa esiin hieman tavanomaisista poikkeavina kanahaukan Järvikankaan pohjoisosassa, Kivisuon korppipoikueen ja pensastaskut sekä Kivi- että Saunasuolla. Taulukko 2:Kaikki maastokäyntien aikana Pyöreä-Kelsimällä ja Kaita-Kelsimällä tavatut lintulajit. Pyöreä-Kelsimä Kaita-Kelsimä Sinisorsa Punarinta Laulujoutsen Hömötiainen Kuikka Leppälintu Teeri Töyhtötiainen Kalasääski Räkättirastas Kanahaukka Talitiainen Taivaanvuohi Kulorastas Valkoviklo Korppi Lehtokurppa Sirittäjä Kalatiira Peippo Metsäviklo Pajulintu Käki Järripeippo Rantasipi Hippiäinen Metsäkirvinen Vihervarpunen Kalalokki Harmaasieppo Keltavästäräkki Pohjansirkku Käki Töyhtötiainen Punarinta Pajusirkku Käpytikka Talitiainen Pensastasku Tervapääsky Peippo Sirittäjä Metsäkirvinen Järripeippo Pajulintu Keltavästäräkki Kirjosiipikäpylintu Harmaasieppo Västäräkki Pajusirkku Kirjosieppo

13 13 Kuva 11: Kalasääsken pesä Honkasaaressa Pyöreä-Kelsimän pohjoisosassa Kuva 12: Kaita-Kelsimän Kiviniemestä avautuu kauniit näkymät pohjoiseen ja etelään Iso Ahvenjärvi Iso Ahvenjärvi sijaitsee muusta selvitysalueesta erillään noin 10 kilometriä lännempänä Mekrijärvi Naarva tien varressa sen itäpuolella. Kaava-alueeseen järvestä kuuluu itäranta kokonaisuudessaan ja pohjoispäästä vielä muutama sata metriä myös länsirantaa. Eteläosassa on vähän vanhempaa kuusikkoa ja männikköä, muuten rantametsät ovat suurimmaksi osaksi vaihtelevan ikäisiä männiköitä. Itärannan pohjoisosassa on kapea, noin 350 metriä pitkä melko tuore hakkuuaukko. Muualla tuoreita hakkuita ei ole. Aivan eteläosaa lukuun ottamatta hyvin lähellä rantaa kulkee varsin jyrkästi järveen laskeutuva särkkä koko järven pituudelta. Rannat ovat karuja, jyrkkiä ja melko huonosti vesilinnustolle soveltuvia. Järvellä ja sen rantametsissä havaittiin kaikkiaan 22 lajia, joista 6 suojelullisesti merkittäviä: telkkä (EVA), isokoskelo (NT, EVA), pyy (DIR), kuikka (DIR), rantasipi (NT, EVA) ja leppälintu (EVA). Näistä pyy, kuikka, rantasipi ja leppälintu havaittiin rantaosuuden pohjoispuoliskolla, isokoskelonaaras eteläpäässä ja telkkä pienellä nimettömällä lampareella järven eteläpuolella. Edellä mainittujen lisäksi muita vesilintuja ei havaittu, kuten ei myöskään kahlaajia. Lokkilinnuista ainoa järvellä todennäköisesti pesivä on kalalokki. Varpuslintulajisto oli kohtuullista mutta varsin tavanomaista. Kaikki Isolla Ahvenjärvellä maastokäynnillä havaitut lajit: Telkkä Isokoskelo Pyy Kuikka Rantasipi Kalalokki Käpytikka Metsäkirvinen Punarinta Leppälintu Laulurastas Punakylkirastas Kulorastas Hernekerttu Pajulintu Hippiäinen Harmaasieppo Hömötiainen Töyhtötiainen Sinitiainen Peippo Vihervarpunen

14 14 EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit sekä EVA-lajit Selvitysalueella tavatut suojelullisesti huomattavat lajit on esitetty taulukossa (Taulukko 3). EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja (DIR) tavattiin 13 lajia ja Suomen kansainvälisiä erityisvastuulajeja myös 13 lajia (EVA). Lisäksi 7 lajia kuuluu uhanalaisluokituksessa luokkaan silmälläpidettävät (NT) ja 3 lajia luokkaan vaarantuneet (VU). Taulukko 3: Maastossa havaitut suojelullisesti merkittävät lajit. DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji, UHEX = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (VU: vaarantunut, NT: silmälläpidettävä), EVA = Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji DIR UHEX EVA Laulujoutsen Cygnus cygnus X X Tavi Anas crecca X Telkkä Bucephala clangula X Isokoskelo Mergus merganser NT X Pyy Bonasa bonasia X Teeri Tetrao tetrix X NT X Metso Tetrao urogallus X NT X Kuikka Gavia arctica X Kalasääski Pandion haliaetus X NT Kapustarinta Pluvialis apricaria X Pikkukuovi Numenius phaeopus X Valkoviklo Tringa nebularia X Liro Tringa glareola X X Rantasipi Actitis hypoleucos NT X Kalatiira Sterna hirundo X X Käenpiika Jynx torquilla NT Palokärki Dryocopus martius X Pohjantikka Picoides tridactylus X X Keltavästäräkki Motacilla flava VU Leppälintu Phoenicurus phoenicurus X Kivitasku Oenanthe oenanthe VU Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix NT Pikkusieppo Ficedula parva X Pikkulepinkäinen Lanius collurio X Pohjansirkku Emberiza rustica VU Yhteensä

15 15 Selvitysalueella maastotöiden aikana havaitut lajit (67 lajia) Laulujoutsen (Cygnus cygnus) (DIR, EVA) Tavi (Anas crecca) (EVA) Sinisorsa (Anas platyrhynchos) Telkkä (Bucephala clangula) (EVA) Isokoskelo (Mergus merganser) (NT, EVA) Pyy (Bonasa bonasia) (DIR) Teeri (Tetrao tetrix) (DIR, NT, EVA) Metso (Tetrao urogallus) (DIR, NT, EVA) Kuikka (Gavia arctica) (DIR) Kanahaukka (Accipiter gentilis) Kalasääski (Pandion haliaetus) (DIR, NT) Kapustarinta (Pluvialis apricaria) (DIR) Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) Lehtokurppa (Scolopax rusticola) Pikkukuovi (Numenius phaeopus) (EVA) Valkoviklo (Tringa nebularia) (EVA) Metsäviklo (Tringa ochropus) Liro (Tringa glareola) (DIR, EVA) Rantasipi (Actitis hypoleucos) (NT, EVA) Kalalokki (Larus canus) Harmaalokki (Larus argentatus) Kalatiira (Sterna hirundo) (DIR, EVA) Sepelkyyhky (Columba palumbus) Käki (Cuculus canorus) Käenpiika (Jynx torquilla) (NT) Palokärki (Dryocopus martius) (DIR) Käpytikka (Dendrocopos major) Pohjantikka (Picoides tridactylus) (DIR, EVA) Tervapääsky (Apus apus) Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Keltavästäräkki (Motacilla flava) (VU) Västäräkki (Motacilla alba) Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) Rautiainen (Prunella modularis) Punarinta (Erithacus rubecula) Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) (EVA) Pensastasku (Saxicola rubetra) Kivitasku (Oenanthe oenanthe) (VU) Räkättirastas (Turdus pilaris) Laulurastas (Turdus philomelos) Punakylkirastas (Turdus iliacus) Kulorastas (Turdus viscivorus) Hernekerttu (Sylvia curruca) Lehtokerttu (Sylvia borin) Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) (NT) Pajulintu (Phylloscopus trochilus) Hippiäinen (Regulus regulus) Harmaasieppo (Muscicapa striata) Pikkusieppo (Ficedula parva) (DIR) Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) Hömötiainen (Parus montanus) Töyhtötiainen (Parus cristatus) Sinitiainen (Parus caeruleus) Talitiainen (Parus major) Puukiipijä (Certhia familiaris) Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) (DIR) Närhi (Garrulus glandarius) Korppi (Corvus corax) Peippo (Fringilla coelebs) Järripeippo (Fringilla montifringilla) Vihervarpunen (Carduelis spinus) Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) Keltasirkku (Emberiza citrinella) Pohjansirkku (Emberiza rustica) (VU) Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

16 16 Lähteet Lintudirektiivin I-liitteen lajit Suomessa: OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén.A. & Mannerkoski, I. (toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja s Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen kansainväliset erityisvastuulajit: Suomessa tavatut lintulajit:

17 17 Liitteet Liite 1: Suojelullisesti merkittävien lajien esiintymispaikat Louhi-, Kaivanto-, Pyörä- ja Ylimmäisellä Pyörälammella sekä Ala-Vepsällä Liite 2: Suojelullisesti merkittävien lajien esiintymispaikat Talviaislammilla, Valkeajärven itäosan Kylmälahden ja Pitkänniemen pohjoispuolen selän alueella, nimettömillä lammilla Valkeajärven ja Talviaislampien välissä sekä Koukkulammella

18 18 Liite 3: Suojelullisesti merkittävien lajien esiintymispaikat Valkeajärven keski- ja luoteisosissa Liite 4: Suojelullisesti merkittävien lajien esiintymispaikat Saari- ja Kaunisjärvellä, Muje-Ouluilla, Hepolammilla, nimettömillä pikkulammilla Kaunisjärven eteläpuolella, Vetolammella sekä Valkeajärven eteläosan Tammi- ja Salmiselkien alueilla

19 19 Liite 5: Suojelullisesti merkittävien lajien esiintymispaikat Silmä-, Hyökän- ja Kukkuralammella sekä Pyöreä- Kelsimällä Liite 6: Suojelullisesti merkittävien lajien esiintymispaikat Kaita-Kelsimällä

20 Liite 7: Suojelullisesti merkittävien lajien esiintymispaikat Isolla Ahvenjärvellä 20

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 22.10.2005 VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 0 Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA... 1 2.2 PESINTÄAIKAINEN LASKENTA... 1 3 TULOKSET...

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys 15.9.2010 ; Sisältö 16WWE0564 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1 Olemassa olevat selvitykset ja aineistot... 2 3 LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET... 2 3.1 Varjakan mantereen puoleiset osat...

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta 3 Tulokset 3.1 Maalintujen linjalaskenta Kesän 2006 linjalaskentojen tulokset ovat taulukossa 5. Taulukossa lajin tiheys on pää- ja apusarkahavainnoista laskettu tiheys (Järvinen & Väisänen 1983). Dominanssi

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

Vastaanottaja. Saba Tuuli Oy Ab. Asiakirjatyyppi. Luontoselvitys. Päivämäärä SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja. Saba Tuuli Oy Ab. Asiakirjatyyppi. Luontoselvitys. Päivämäärä SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 9.10.2013 SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SABA TUULI OY AB Päivämäärä 09/10/2013 Laatija Heli Lehvola Tarkastaja

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 9M031128 21.8.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 1 Polvisuon linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE

Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE Vapo Oy Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka 16WWE0987 30.9.2010 16WWE0987 Vapo Oy; Lintunevan linnustoselvitys Vapo Oy: Lintunevan linnustoselvitys, Teuva - Kurikka Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄ...

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

VALKEAJÄRVEN JA ISO-AHVENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA

VALKEAJÄRVEN JA ISO-AHVENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ILOMANTSIN KUNTA VALKEAJÄRVEN JA ISO-AHVENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus pp.kk.2016 xx Kunnanvaltuusto pp.kk.2016 xx FCG

Lisätiedot

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry Ilmajoen kunta Linnustoselvitys 2011 Tuomikylä Renko Pojanluoma Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimusmenetelmät...3 Linnuston yleispiirteet...3

Lisätiedot

9M Ramboll Finland Oy. Ritaportin alueen luontoselvitys

9M Ramboll Finland Oy. Ritaportin alueen luontoselvitys 29.8.2008 Ramboll Finland Oy Ritaportin alueen luontoselvitys Ramboll Finland Oy Ritaportin alueen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA 1 3 KALLIOPERÄ, MAAPERÄ JA PINNANMUODOT

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Niemijärvi-Itäjärven

Lisätiedot

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen

Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta Vesa Hyyryläinen Vaalan kunnan tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykseen liittyvä muuttolintujen syysmuuton seuranta 15.8. -15.10.2013 Vesa Hyyryläinen Tavoitteet Seurannan päätavoitteena oli kerätä aineistoa siitä, miten

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 23/2014 sisällysluettelo Johdanto... 4 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004

LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004 LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004 Lapuan kaupungin ympäristöosasto Ville Yli-Teevahainen 2004 2 SISÄLLYS: 1 JOHDANTO 3 2 TUTKIMUSALUE 3 3 TUTKIMUSMENETELMÄT 4 4 PESIMÄLINNUSTO 4 4.1 Lajikohtainen tarkastelu

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö Linnustoselvitys Yleiskaava-alueen linnustoselvityksen on laatinut Raimo Laurila Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi 28.5.2007 1. Yleistä...1 2. Tutkimusmenetelmät...2 3. Räskin-Syvälahdenpohjan vesi- ja rantalinnusto 2007...3 4. Soininlaakson

Lisätiedot

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja ilkka.kuvaja2@pp.inet.fi, 050-400 3425 Johdanto ja alueen kuvaus Tein Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvityksen

Lisätiedot