Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 -

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki Espoon kaupunkikonserni 2014 Espoon kaupunkikonserni -yhteenveto

3 Kuntien konsernitilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysien tavoite on rakentaa kaupunkien taloudellisen tilan seurannalle uutta välinettä jo aiemmin lanseerattujen Kuntakonsernianalyysien oheen. Seurannan kehittäminen helpottaa kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisää sen läpinäkyvyyttä. Kuntatalouden tarkempi analysointi edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista. Analyysit on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Kuntakeskustelu on käynnistänyt lukuisia hankkeita. Näistä useimmat ovat julkisten tahojen omia strategisia tai poliittisia hankkeita. Yksityisen sektorin ja elinkeinoelämän osallistuminen keskusteluun on ollut vähäisempää. Yksi näistä avauksista on ollut Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn vuonna 2003 käynnistämä Kaupunkitalous hanke, jonka yksi kantava ajatus oli, että kuntataloudesta käytävää keskustelua tulisi pyrkiä laajentamaan ja siirtämään uusille raiteille. Hankkeen Pelastakaa Helsinki raportissa todettiin muun muassa, että kuntien talous tarvitsee riippumattoman analyytikkotahon, joka seuraisi kuntien taloudellista kehitystä aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Raportissa todettiin myös, että median tulisi seurata ainakin suurimpien kaupunkien taloutta aiempaa laajemmin. Nämä Kuntien tilinpäätösanalyysit yrittävät omalta osaltaan vastata tähän haasteeseen. Kutsumme kuntien asukkaita asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta avaa myös uusia vaihtoehtoja kuntien ongelmien ratkaisemiseksi muun muassa kehittämällä ja jalostamalla kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja. Verkkosivuille lisätään tilinpäätösanalyysien suppeat versiot suurimmista kuntakonserneista sitä mukaa kun ne valmistuvat

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi tehdään konserninäkökulmasta Koko kaupunkikonserni Emo kaupunki Peruskunta Tyttäriä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Kuntayhtymiä x kpl

5 Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki Espoon kaupunkikonserni 2013 Espoon kaupunkikonserni -yhteenveto

6 Espoon asukasomistajat ovat suurten kaupunkien asukkaista kolmanneksi varakkaimpia liikeidea näkyy myös konsernitaseen rakenteessa eur Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI ( v2013 ) = EUR ( + 11 ) Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI ( v2014 ) = EUR ( ) Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

7 Espoon kaupungin rakenne vuonna rahastoja 5 kpl ja liikelaitoksia 10 kpl Espoon kaupunki Peruskunta Espoon kaupungin toimialatoiminta 2014 Rahastot Liikelaitokset 2014 Logistiikka liikelaitos Kaupungin henkilöstö ( v2013) Kaupungin henkilöstö ( v2014) Yleishallinto Sos- ja terveys toimi Sivistystoimi Vahinko rahasto Peruspalvelujen kehittämisrahasto Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto Sosiaalisen luotoksen rahasto Kiinteistönhoito liikelaitos Kaupunkitekniikka liikelaitos Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Espoon Catering Tilakeskus Espoon henkilöstöpalvelut Kaupungin henkilöstökulut ( v2013 ) meur Kaupungin henkilöstökulut ( v2014 ) 628,0 meur Tekninen ja ympäristötoimi Peruspalvelujen ja maahankinnan investointirahasto Espoon talouspalvelut Suurpelto ( tase yksikkö ). Tapiola ( taseyksikkö )

8 Verotulot nousivat 25,6 meur suhteessa edelliseen vuoteen kunnallisverokertymä oli vuonna 2014 lähes v 2013 tasolla ( + 7,9 meur ), yhteisöveron osuus kasvoi 12,0 meur ja kiinteistöverot 5,7 meur Espoon kaupungin ERO ( keur ) ERO(%) tuloslaskelma / /2013 5v CAGR Kunnan tulovero ,70 % 3,25 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,04 % 0,12 % Kiinteistövero ,22 % 4,36 % Muut verot Verotulot yhteensä ,96 % 3,01 % Tulovero % 18,00 17,75 17,75 17,75 17,75 1 kunnallistuloveron tuotto Espossa = 63,2 meur Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

9 Valtionosuudet (netto ) olivat 10,7 meur pienemmät suhteessa vuoteen 2013 verotulojen tasaus on Espoossa korkea 185,7 meur, 600 eur/asukas. Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Espoon kaupunki Muutos Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo 2014/2013 Asukkaita Veroprosentti 17,75 % 17,75 % 17,75 % 17,75 % 18,00 % 0,25 % Peruspalveluiden valtionosuus Opetus- ja k ultuuritoimi v2010 järjestelmämuutok sen tasaus Valtionosuudet brutto Verotulojen tasaus Valtionosuudet netto Kun yhden kunnallisveroprosentin tuotto = 63,2 meur niin Espoon kaupungin verotuloja tasataan 3 yksikön verran eli ilman tasausta kaupungille riittäisi 15,00 % kunnallisverotaso

10 Espoon kaupungin bruttoveroprosentti vuonna 2014 oli 22,35 % Bruttoveroprosentti vastaa sitä verotasoa, jota kunnat joutuisivat kantamaan asukkailtaan ilman valtion ja kunnan välisiä tulonsiirtoja missä myös kiinteistövero peritään osana kunnallisveroa 1,18 1,92 + 4,35 % 1,25 22,35 18,00 Kunnallisvero Valtion-osuudet (konserni ) Osuus yhtiösverotuotoista Kiinteistövero Bruttovero Board & Management Services Oy

11 Tuloja kertyi kaupunki tasolla 17,5 meur enemmän suhteessa vuoteen 2013 tulojen vuotuinen ( 5v ) kasvuprosentti lähentelee nollaa ( ilman v 2010 HSY transaktiota kuitenkin 4,1 % ) Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs ERO ( keur ) ERO(%) Espoon kaupungin / /2013 5v CAGR tuloslaskelma Myyntituotot ,96 % 7,91 % Mak sutuotot ,17 % 7,39 % Tuet ja avustuk set ,81 % 10,93 % Vuok ratuotot ,00 % 0,00 % Muut tuotot ,25 % -3,05 % Toimintatuotot ,87 % 4,81 % Valmistus omaan käyttöön ,38 % 66,00 % Satunnaiset tuotot ,00 % Satunnaiset k ulut ,00 % Myyntivoitot/tappiot ,00 % Verotulot ,96 % 3,01 % Valtionosuudet ,47 % 5,11 % Verot ja valtionosuudet ,10 % 3,05 % 80,4 % 80,4 % 80,4 % 80,8 % 72,1 % 85,0 % " Liikevaihto " ,05 % 0,27 % Espoon Veden Myyntivoitto / HSY fuuusio

12 Espoon kaupunki Kaupungilla on sähkötoiminnan myynnistä kertyneitä voittovaroja rahastoitu joidenka käyttötarkoituksesta on sovittu - rahastojen vuoden 2014 nettotulos oli hyvä 39,4 meur Peruspalvelujen Elinkeinojen Sosiaalsen Yhteensä Espoon kaupungin ja maanhankinnan Peruspalvelujen ja työllisyyden luototuksen rahastot 2014 investointirahasto kehittämisrahasto kehittämisrahasto Vahinkorahasto rahasto Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos Peruspääomakorvaus Tulos

13 Kaupungin rahastoihin on korvamerkattu 574,3 meur voittovaroja joista 543,3 meur on vielä käyttämättä = emo kaupungin kassassa rahastotoiminta on tuottanut yhteensä yli 100 meur niiden perustamisesta Espoon kaupunki Peruspalvelujen Elinkeinojen Sosiaalsen Yhteensä Espoon kaupungin ja maanhankinnan Peruspalvelujen ja työllisyyden luototuksen rahastot 2014 investointirahasto kehittämisrahasto kehittämisrahasto Vahinkorahasto rahasto Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset toimintaan Sijoitukset - rahoitus Miten rahoitettu Sidottu pääoma Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma ,2 meur

14 Espoon kaupunki Kaupungin peruspalvelujen kehittämisrahastosta otettiin vuoden 2014 aikana käyttöön 40 meur lähes rahastojen toiminnasta vuoden aikana kertynyt kassavirta Peruspalvelujen Elinkeinojen Sosiaalsen Cash Flow Rahastot 2014 ja maanhankinnan Peruspalvelujen ja työllisyyden luototuksen investointirahasto kehittämisrahasto kehittämisrahasto Vahinkorahasto rahasto Yhteensä Rahoituslaskelma Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset 0 Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate 0 Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 Toiminnan rahavirta Investointimenot 0 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset 0 Antolainasaamisten vähennykset 100 Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 Saamisten muutos Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

15 Espoolla oli 10 liikelaitosta joista kertyi vuonna 2014 liikevaihtoa 493,6 meur siitä Tilakeskuksen osuus 207,2 meur peruspääomakorvauksia kanavoidaan takaisin peruskuntaan 28,3 meur edestä ( pääosin Tilakeskuksen toiminnasta kertyneitä voittovaroja ) keur Espoon kaupunki Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Liikelaitokset Espoon Kaupunkitekniikka Kiinteistöpalvelut Espoon Länsi-Uudenmaan Tilakeskus Espoo Catering Suurpelto Tapiola Espoo Yhteensä 2014 logistiikka liikelaitos liikelaitos Henkilöstöpalvelu pelastuslaitos TY TY Talouspalvelu Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,41 % 0,24 % 4,63 % 10,16 % 0,90 % 17,12 % 3,24 % 6,55 % 27,06 % 7,29 % 9,35 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,40 % 0,24 % 4,19 % 10,17 % 0,83 % 17,09 % 3,25 % 6,85 % 27,07 % 7,24 % 9,29 % Peruspääomakorvaus Tulos ,60 % 0,20 % 4,19 % 9,85 % 0,83 % 3,50 % 3,20 % 6,85 % 27,07 % 6,97 % 3,56 %

16 Espoon kaupunki Espoon kaupungin liikelaitosten sidottu pääoma oli vuoden 2014 lopussa 886,4 meur valtaosa ( 714,9 meur ) sidottu Tilakeskuksen toimintaan. keur Liikelaitokset Espoon Kaupunkitekniikka Kiinteistöpalvelut Espoon Länsi-Uudenmaan Tilakeskus Espoo Catering Suurpelto Tapiola Espoo Yhteensä 2014 logistiikka liikelaitos liikelaitos Henkilöstöpalvelu pelastuslaitos TY TY Talouspalvelu Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman 4,97 % 4,88 % 0,63 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,95 % tuottovaatimus OPOn % ( faktinen ) 0,40 % 0,43 % 0,05 % 1,44 % 0,00 % 3,94 % 0,22 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,20 % Data : Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

17 Data Espoon kaupunki Kaupungin kustannuskehitys suhteessa tuloihin kehittyvät epäsuotuisasti kaupungin kustannusmassa nousee lähes 6 % vuosivauhtia ja tuotot ( ilman HSY transaktiota ) vastaavasti 4 % - lähes 2 prosenttiyksikön ero joka siis näkyy liiketuloksessa tänä vuonna jo 51,7 meur tappiollista. Analyysi : B&MANs ERO ( keur ) ERO(%) Espoon kaupungin / /2013 5v CAGR tuloslaskelma " Liikevaihto " ,05 % 0,27 % Palkat ja palkkiot ,64 % 3,57 % Eläk ek ulut ,97 % 4,30 % Muut hlö sivuk ulut ,99 % 0,73 % Henkilöstökulut yhteensä ,35 % 3,57 % Palvelujen ostot ,99 % 7,46 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,49 % 1,74 % Avustukset ,89 % 6,93 % Muut toimintakulut ,86 % 7,31 % Toiminnan menot ,43 % 5,56 % Toimintakate Poistot ,19 % 7,25 % Liikevoitto Kustannusmassa ( toimintamenot + poistot ) ,74 % 5,67 % Espoon Veden Myyntivoitto / HSY fuuusio

18 Rahoitustoiminnan tulos oli 11,2 meur pienempi suhteessa edelliseen vuoteen vaikka kustannustaso on ollut nousussa niin kaupunki kattaa ne aktiivisella sijoitustoiminnalla kaupunki teko nollatuloksen eli ei kerännyt liikaa kunnallisverotuloja ERO ( keur ) ERO(%) Espoon kaupungin / /2013 5v CAGR tuloslaskelma Liikevoitto Kork otuotot ,30 % 4,20 % Muut rahoitustuotot ,53 % -2,01 % Kork ok ulut ,27 % 0,50 % Muut rahoitusk ulut ,60 % 6,74 % Rahoitusnetto ,92 % -1,21 % Arvonalentumiset Netto tulos ,85 %

19 keur Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Espoon kaupunki Espoon kaupunki Perus Rahastot Like- Espoon 2014 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,89 % 29,37 % 9,35 % -3,05 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Espoon kaupunki Perus Rahastot Like- Espoon 2014 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma ######## Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos Data : Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

20 Espoon kaupunki Muutos Rahoituslaskelma /2013 Vuoden 2014 kaupungin toiminnan kassavirta investointien jälkeen oli peräti 135,0 meur negatiivinen, lainoja nostettiin ainoastaan 17,0 meur edestä, käyttöpääomasta vapautui 26,9, meur ja kassavaroja vähennettiin 90 meur, josta siis 40 meur perustoiminnan investointirahastosta. Eli oikeaoppisesti, vaikka investoinnit olivat suhteessa edelliseen vuoteen 95 meur korkeammat, niin ne rahoitettiin pääosin purkamalla kassavaroja eikä ottamalla uutta lainaa tämä siis kaupunkitasolla Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs keur Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset 0 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

21 Espoon kaupunki on velaton nettovelka on siis positiivinen 337,9 meur suurista kaupungeista ainoa Nettovelka Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

22 Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki Espoon kaupunkikonserni 2014 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto

23 Espoon kaupungin tytäryhtiötoiminta viisi laajempaa kokonaisuutta 2014 Espoon kaupunki Espoon kaupungin konserni Arava Espoon Asunnot Oy Liiketoiminta Espoon Toimistotalo Oy Espoon Virastotalo Oy Tapiolan Urheilutalo Oy Kaupinkallion Paikoitustalo Oy Leppävaaran Pysäköinti Oy WeeGee Oy Espoon Matkailu Oy Länsimetro Oy Espoon toimitilat Oy Tapiolan Liiketalo Oy Suurpellon Markkinointi Oy Elä ja Asu Oy Kuntayhtymät Pääkaupunkiseuden yhteistyövaltuuskunta (YTV) Uudenmaan liitto Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri Kårkulla Samkommun Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Eteva Samkommunen för Västra Nylands folkhögsskola Espoon seudun koulutuskuntayhtymä EVTEK-kuntayhtymä HSY -kuntayhtymä HSL-kuntayhtymä Samk. för hufvudstadsregionens svs. yrkeskolo Säätiöt Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö Espoon Kaupunginteatterisäätiö Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö Espoon taidemuseosäätiö Kiinteistöt Koy Espoon Keskuksen Pysäköintitalo Koy Sokinsuonkuja Koy Koskelonteollisuus Koy Koskelonteollisuus Koy Koskelonteollisuus KOY Otaniemen Tiedeasunnot KOY WLC KOY Olarinluoma Kiinteistö oy Kielas Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti Kiinteistö Oy OPINMÄEN KAMPUS Koy Espoon Sairaala Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuritori Koy Matinkylän Bussiterminaali Koy Matinkylän Liityntäpysäköinti 1 Myyty - ei toimintaa Energia

24 Yhteenveto: Espoon kaupungin konsernituloslaskelma Espoon kaupunki Perus Rahastot Like- Espoon Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö Kunta Espoon 2014 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat (E:n osuus) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,89 % 29,37 % 9,35 % -3,05 % 16,99 % -38,03 % -46,98 % -1,77 % 3,79 % -0,29 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos

25 Konsernitasolla kertyi tuloja suhteessa vuoteen 2013 lähes 30 meur enemmän valtionosuuksia kanavoidaan 49,2 meur edestä myös suoraan Espoon kaupungin tyttäriin ( ammattikorkeakoulutoiminta ) Ero Ero Espoon kaupunkikonserni /2013 Konserni/kaupunki tuloslaskelma Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot Valtionosuudet Verot ja valtionosuudet Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto "

26 Konsernitasolla kaupungin kokonaiskustannasmassa nousi vuoden 2014 yli 70 meur samalla kuin tuloja kertyi ainoastaan 30 meur ja konsernitasolla kaupunki tekee liikevoittotasolla tappiota Ero Ero Espoon kaupunkikonserni /2013 Konserni/kaupunki tuloslaskelma " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Tyttärien & kuntayhtymien ulkoiset henkilöstökulut Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot Liikevoitto Kustannusmassa yhteensä Ulkoistamisaste( palveluiden ostot/kust.massaan ) 37,4 % 37,4 % 37,2 % 34,9 % 0-3,47 %

27 Konsernitasolla kaupunki teki nettotulosta 7 meur edestä koska kaupungin sijoitustoimonta tuottaa lähes 60 meur rahoitustuottoja oikeaoppisesti kaupunki ei tee konsernitasolla isoja voittoja ja kunnallisverotaso oli oikein Ero Ero Espoon kaupunkikonserni /2013 Konserni/kaupunki tuloslaskelma Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitusnetto Arvonalentumiset Tilikauden ali ja alipariarvot Netto tulos Tyttärien& kuntayhtymien nettokorot

28 Espoolla on konsernitasolla työntekijää ja ulkoistamisaste on 37,4 % Espoon kaupunki konserni Henkilöstökulut ( konserni ) Henkilöstökulut ( kaupunki ) Henkilöstökulut ( tyttärissä) Henkilöstö ( kaupunki ) Henkilöstökulut/hlö ( kaupunki ) , , , ,64 Henkilöstöarvio( konsernissa ) Henkilöstö ( tyttärissä) Kustannusmassa yhteensä Ulkoistamisaste( palveluiden ostot/kust.massaan ) 37,4 % 37,4 % 37,2 % 34,9 %

29 Espoon kaupungin konsernin sidottu pääoma per kokonaisuus Espoon kaupunki Perus Rahastot Like- Espoon Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö Kunta 2014 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät voitot ) minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat (E:n osuus) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Sisältää Länsimetro Oy

30 Espoon kaupunki on konsernitasolla kahden viime vuoden aikana sitonut 531 meur uutta pääomaa taserakenne kuitenkin vielä terve ( D/E = 0,54 ) nettovelkaa 1 362,6 meur Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Nettovelka Sidottu pääoma ( v2013 ) = keur D/E = 0, Sidottu pääoma ( v2014 ) = keur ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

31 Tyttärien kassavirta Espoon kaupunkikonserni Muutos Delta 2014/2013 Konserni vs Rahoituslaskelma kaupunki Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Espoon kaupunkikonsernin kassavirta: Investointitaso peräti 719,4 meur ( + 220,3 meur ) ; uutta lainaa otettu 308,8 meur edestä, investoinnit tyttäriin 399,2 meur ( Länsimetro ) ja kassavaroja vapautettu 110 meur konsernitasolla Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

32 Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki Espoon kaupunkikonserni 2014 Espoon kaupunkikonserni -yhteenveto

33 Teksti : Antti Korhonen/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Espoon kaupunkikonserni - Espoon kaupunkikonsernin talouden tukijalka on suomalaisten kaupunkien eliittiä Espoo pärjäisi hyvin itsenäisenä ilman valtion subventointia ( valtion-osuuksia ) Espoon laskennallinen bruttoveroaste oli viime vuonna 22,35 prosenttia. Luku vastaa verotasoa, jonka kaupunki joutuisi kantamaan ilman valtion ja kunnan välisiä tulonsiirtoja ( valtionosuuksia ja osuus yhteisöverotuotoista ) ja kiinteistöveroa. Espoo on suurista kaupungeista kaikkein omavaraisin. Espoon asukkaat ovat kaupunkikonsernin asukaskohtaisella nettovarallisuudella mitattuna suurista kaupungeista toiseksi varakkaimpia heti Helsingin jälkeen. Vaikka kaupungin verotulot nousivat viime vuonna 25,6 miljoonalla eurolla, nousu ei ole ollut odotusten mukainen väkiluvun lisääntymiseen verrattuna. Espoon väkiluvun kasvu vauhdittui viime vuonna, ja kaupungin asukasluku kasvoi lähes uudella asukkaalla. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasausvähennys on Espoossa erittäin korkea.yhden kunnallisveroprosentin laskennallinen tuotto Espoossa on 63,2 miljoonaa euroa. Kaupungin verotuloja tasataan käytännössä kolmen prosenttiyksikön verran eli ilman tasausta kaupungille riittäisi 15 prosentin kunnallisverotaso. Kauppalehti julkaisee kevään ja alkukesän aikana kymmenen suurimman kaupungin talousanalyysit. Kaupunkisarjan luvut tuottaa B&MANs. Analyysit perustuvat konsernilukuihin. Kattavan kokonaiskuvan saamiseksi niissä on mukana kaupunki liikelaitoksineen, tytäryhtiöt ja osuudet kuntayhtymistä. Espoon kaupunkikonserni käytti viime vuonna investointeihin 719,4 miljoonaa euroa. Länsimetron rakentaminen vie investointikakusta noin puolet vuoteen 2019 asti. Valtio on sitoutunut osallistumaan Länsimetron kustannuksiin 30 prosentin osuudella

34 Teksti : Antti Korhonen/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Espoon kaupunkikonserni - Espoon kustannuskehitys suhteessa tuloihin kehittyi viime vuonna epäsuotuisasti Kaupungin kustannusmassa nousi lähes kuuden prosentin vuosivauhtia ja tuotot vastaavasti vain neljä prosenttia. Lähes kahden prosenttiyksikön ero näkyy kaupungin liiketuloksessa, joka oli viime vuonna 51,7 miljoonaa euroa tappiollinen. Kustannustason nousua katetaan aktiivisella sijoitustoiminnalla. Kaupunki teki viime vuonna käytännössä nollatuloksen eli kunnallisverotuloja ei kerätty liikaa. Erikoissairaanhoidosta ja toimeentulotuesta on koitunut taloudelle huomattavia ylimääräisiä menoja. Vanhusväestön osuus on noussut selvästi ja on osoitus lisääntyvästä palveluiden tarpeesta tulevaisuudessa. Espoossa palveluita on ulkoistettu eniten Suomen suurista kaupungeista. Ulkoistamisaste oli viime vuonna 37,4, kun esimerkiksi Helsingissä vastaava luku oli 26,8. Korkea ulkoistamisaste kertoo kaupungin halusta keskittyä ydintehtäviinsä, parantaa tuottavuutta ja hankkia palveluita kilpailluilta markkinoilta. Espoon kaupungin taseessa on rahastoituna energialiiketoiminnan myynnistä kertyneitä voittovaroja, joiden käyttötarkoituksesta on sovittu. Rahastot tekivät viime vuonna 39,4 miljoonan euron nettotuloksen. Kaupungin rahastoihin on korvamerkitty 574,3 miljoonaa euroa voittovaroja, joista 543,3 miljoonaa euroa on käyttämättä

35 Teksti : Antti Korhonen/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Espoon kaupunkikonserni - Espoon kustannuskehitys suhteessa tuloihin kehittyi viime vuonna epäsuotuisasti Konsernitasolla kaupungin kokonaiskustannusmassa nousi viime vuonna yli 70 miljoonaa euroa samalla, kun tuloja kertyi ainoastaan 30 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa tappiollinen. Nettotulos nousi kuitenkin 7,2 miljoonaa euroa positiiviseksi, koska konsernin sijoitustoiminta tuotti lähes 60 miljoonaa euroa. Vaikka Espoo on konsernitasolla sitonut kahden viime vuoden aikana 531 miljoonaa euroa uutta pääomaa, tase on vahva: omaa pääomaa on selvästi enemmän kuin korollista nettovelkaa. Emokaupunki sen sijaan on velaton. Espoon kymmenestä liikelaitoksesta kertyi viime vuonna liikevaihtoa 493,6 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen osuus siitä on 207,2 miljoonaa euroa. Toiminnasta kertyneitä peruspääomakorvauksia kanavoitiin takaisin peruskuntaan 28,3 miljoonan euron edestä

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio: 5.5.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2006-2010 Espoon kaupunkikonserni 2010 4.5.2011 2-2 - Kuntien konsernitilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 21.5.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2010-2014 Vantaan kaupunkikonserni 2014

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 28.5.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2010-2014 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio : 26.10.2012 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2007-2011 Jyväskylän kaupunkikonserni 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 versio : 30.4.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2010-2014 konserni 2014 konserni 2014 - yhteenveto 29.4.2015

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 6.6.2013 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2008-2012 Vantaan kaupunkikonserni 2012 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 17.4.2014 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 16.4.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 26.5.2011 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 7.6.2011 Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 21.6.2012 Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 20.6.2013 B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 11.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2010-2014 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 212 versio: 25.4.213-1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 28-212 Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni 212 - yhteenveto

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 22.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 19.5.2011 B&MANs - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 14.6.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2004-2008 Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 29 versio : 1.9.21 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 25-29 Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto 1.9.21 2-2 -

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 15.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 15.5.2014

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 14.6.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2007-2011 konserni 2011 Yhteenveto konserni 13.6.2012 2-2 - Vantaan kaupungin rakenne vuonna

Lisätiedot