Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio: B&MANs - 1 -

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki Espoon kaupunkikonserni

3 Kuntien konsernitilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysientavoite on rakentaa kaupunkien taloudellisen tilan seurannalle uutta välinettä jo aiemmin lanseerattujen Kuntakonsernianalyysien oheen. Seurannan kehittäminen helpottaa kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisää sen läpinäkyvyyttä. Kuntatalouden tarkempi analysointi edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista. Analyysit on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Kuntakeskustelu on käynnistänyt lukuisia hankkeita. Näistä useimmat ovat julkisten tahojen omia strategisia tai poliittisia hankkeita. Yksityisen sektorin ja elinkeinoelämän osallistuminen keskusteluun on ollut vähäisempää. Yksi näistä avauksista onollut Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn vuonna 2003 käynnistämä Kaupunkitalous hanke,jonka yksi kantava ajatus oli, että kuntataloudesta käytävää keskustelua tulisi pyrkiä laajentamaan ja siirtämään uusille raiteille. Hankkeen Pelastakaa Helsinki raportissa todettiin muun muassa, että kuntien talous tarvitsee riippumattoman analyytikkotahon, joka seuraisi kuntien taloudellista kehitystä aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Raportissa todettiin myös, että median tulisi seurata ainakin suurimpien kaupunkien taloutta aiempaa laajemmin. Nämä Kuntien tilinpäätösanalyysityrittävät omalta osaltaan vastata tähän haasteeseen. Kutsumme kuntien asukkaita asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta avaa myös uusia vaihtoehtoja kuntien ongelmien ratkaisemiseksi muun muassa kehittämällä ja jalostamalla kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja. Verkkosivuillewww.asukasomistajat.fi lisätään tilinpäätösanalyysien suppeatversiot suurimmista kuntakonserneista sitä mukaa kun ne valmistuvat

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi tehdään konserni näkökulmasta Koko kaupunkikonserni Emo kaupunki Peruskunta Tyttäriä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Kuntayhtymiä x kpl

5 Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki Espoon kaupunkikonserni

6 Tilikauden vertailua vaikeuttaa Espoon Veden siirtyminen vuoden 2010 alussa HSY-kuntayhtymään Vuoden 2010 alusta pääkaupunkiseudulle syntyi kaksi uutta organisaatiota. Pääkaupunkiseudun vesilaitokset yhdistänyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymä ja joukkoliikennepalveluja varten perustettu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) aloittivat toimintansa. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä perustettiin ja se aloitti toimintansa Kuntayhtymä tuottaa ympäristöpalveluita Helsingin seudun asukkaille ja yrityksille. Kuntayhtymän toimialat ovat vesi-ja jätehuolto sekä seututietopalvelut. HSY:ssä yhdistyivät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan vesilaitokset sekä YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuolto sekä seutu- ja ympäristötieto. HSY: Vesihuollon uudelleen-järjestelyt on toteutettu tehtyjen päätösten ja sopimusten mukaisesti sekä siten, että taksat yhtenäistetään, jolloin Espoon taksat alenevat. Sopimuksen mukaiset tuloutukset kunnille varmistetaan. Koko kaupungin investointimenot olivat 327 milj. euroa, josta peruskaupungin investointimenot olivat yhteensä 253 milj. euroa sisältäen 114 milj. euron pääomasijoituksen HSY-kuntayhtymään Tilikauden tulos poistojen ja satunnaisten erien jälkeen oli 329 milj. euroa, josta Espoon Veden HSY-liiketoiminta siirron osuus on 227 milj. euroa Investointimenot olivat 326,7 milj. euroa, joka oli 78,9 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Suurin yksittäinen investointi oli 114 milj. euron peruspääomasijoitus HSY-kuntayhtymään Antolainauksen lisäykset olivat vuonna 2010 yhteensä 268 milj. euroa, josta HSY-järjestelynosuus oli 262 milj. euroa Vuoden 2010 luvuissa on huomioitava HSY-järjestelynaiheuttama jossain määrin laskennallisena pidettävä oman pääoman lisäys kaupasta saadun satunnaisen tuoton siirryttyä kaupungin taseessa omaan pääomaan. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä perustettiin ja se aloitti toimintansa Kuntayhtymä vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustaja-informaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. HSY:nja HSL:naloittaessa toimintansa vuoden 2010 alusta lakkasi Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) toiminta. HSY-kuntayhtymä Espoon osuus : 27,09 % Lähde : Espoon kaupunki

7 Espoon asukasomistajat ovat suurten kaupunkien asukkaista kolmanneksi varakkaimpia liikeidea näkyy myös konsernitaseen rakenteessa Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs eur Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI = EUR ( ) Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

8 Espoon kaupungin organisaatio keskeiset viranhaltijat Vuoden 2010 lopulla oli kaupungin palveluksessa henkilöä, lähes 500 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin

9 Espoon kaupungin rakenne vuonna liikelaitoksia 7 kpl, 1 uusi ( Kiinteistönhoito ) ja Espoon Vesi toiminta on osa Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut-kuntayhtymää Espoon kaupunki Yleishallinto Espoon kaupungin toimialatoiminta 2010 Rahastot Peruskunta Liikelaitokset 2010 Vahinko rahasto Kiinteistönhoito liikelaitos Espoon Vesi Liitetty perustettuun HSY kuntayhtymään Sos- ja terveys toimi Peruspalvelujen kehittämisrahasto Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto Varikko Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Espoon Catering Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Sosiaalisen luotoksen rahasto Peruspalvelujen ja maahankinnan investointirahasto Tilakeskus Suurpelto ( tase yksikkö ). Tapiola ( taseyksikkö )

10 Espoon kaupunki Kaupungilla on sähkötoiminnan myynnistä kertyneitä voittovaroja 535,1 meur edestä rahastoistaan -rahastojen vuoden 2010 nettotulos oli 35,1 meur Peruspalvelujen Elinkeinojen Sosiaalsen Yhteensä Rahastot ja maanhankinnan Peruspalvelujen ja työllisyyden luototuksen 2010 investointirahasto Kehittämisrahasto kehittämisrahasto Vahinkorahasto rahasto Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto Rahoituskulut Rahoitustuotot Nettotulos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma

11 Espoon kaupunki Espoolla on 7 liikelaitosta joista kertyi vuonna 2010 liikevoittoa 40,5 meur ( -26,3 meur ), siitä uuden Tilakeskusken osuus 30,0 meur keur Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Liikelaitokset Kiinteistönhoito Varikko Länsi-Uudenmaan Tilakeskus Espoo Catering Suurpelto Tapiola Yhteensä 2010 liikelaitos pelastuslaitos Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,32 % 10,16 % 0,17 % 19,53 % 6,82 % 51,16 % 92,01 % 13,98 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,35 % 10,25 % -0,01 % 19,36 % 6,88 % 54,29 % 92,24 % 13,95 % Peruspääomakorvaus Tulos ,36 % 9,77 % -0,01 % 1,05 % 6,85 % 54,29 % 92,24 % 4,22 %

12 Espoon kaupunki Espoon kaupungin liikelaitosten sidottu pääoma oli vuoden 2009 lopussa 827,6 meur ( -82,4 meur ) valtaosa sidottu uuden Tilakeskuksen toimintaan. keur Liikelaitokset Kiinteistönhoito Varikko Länsi-Uudenmaan Tilakeskus Espoo Catering Suurpelto Tapiola Yhteensä 2010 liikelaitos pelastuslaitos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman 2,75 % 6,06 % 0,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % tuottovaatimus OPOn % ( faktinen ) -0,16 % 0,19 % 0,00 % 4,12 % 0,19 % 0,00 % 0,00 % 3,69 % Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

13 keur Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Espoon kaupunki peruskunnan tulokseen on kirjattu Espoon Veden transaktiosta syntynyt 239,4 meur sisäinen myyntivoitto Espoon kaupunki Perus Rahastot Like- Espoon 2010 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,31 % -46,86 % 13,98 % 16,43 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Perus Rahastot Like- Espoon kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

14 Espoon Kaupungin tulot

15 Espoon Kaupunki on kirjannut 234,9 meur myyntivoiton toimintatuotot olivat 5,0 meur suuremmat kuin vuonna 2009 Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs ERO 5v Espoon Kaupungin /2009 CAGR Tuloslaskelma Myyntituotot ,78 % Maksutuotot ,13 % Tuet ja avustukset ,16 % Vuok ratuotot Muut tuotot ,84 % Toimintatuotot ,41 % Valmistus omaan käyttöön ,61 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Myyntivoitot/tappiot Espoon Veden myyntivoitto Sähköliiketoiminan divestointi

16 Verotulot nousivat 57,6 meur suhteessa edelliseen vuoteen kunnallisverokertymä oli vuonna 2010 peräti 34,3 meur suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kaupunki korotti kunnallisveroprosenttiaan 17,75 % -nousu toi kaupungin kassaan 14 meur, ilman korotustakin kertymä olisi noussut suhteessa edelliseen vuoteen 20 meur Espoon Kaupungin Tuloslaskelma ERO CAGR 2008/2007 Kunnan tulovero ,00 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,69 % Kiinteistövero ,67 % Koiravero/Muut velat Verot yhteensä ,51 % Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

17 Valtionosuudet olivat maksuperusteisesti 24,3 meur suuremmat suhteessa vuoteen 2010 osuuksien analysointia on haasteellista koska niiden käsittely ja raportointi on kirjanpidossa muuttunut. Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Espoon Kaupunki Muutos Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo 20010/2009 Asukkaita ,50 % 17,50 % 17,50 % 17,50 % 17,75 % Peruspalveluiden valtionosuus Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi v2010 järjestelmämuutoksen tasaus -266 Valtionosuudet brutto Verotulojen tasaus Valtionosuudet netto Valtionosuuksien käsittely kirjanpidossa on muuttunut ja vertailu edellisiin vuosiin on huono : - Elatustuen palautukset yht. 777,8 keur:a kirjattu tuloslaskelmaan muihin toimintatuottoihin - Kotikuntakorvaustulot yht. 1440,2 keur:a kirjattu tuloslaskelmaan myyntituottoihin - Kotikuntakorvausmenot yht keur:a kirjattu tuloslaskelmaan palvelujen ostoihin. Eli faktiset maksut olivat vuonna 2010 yhteensä keur vuonna 2009 vielä toisinpäin että kaupunki maksoi valtiolle 3 219,3 keur ja faktinen muutos oli yhteensä keur Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjeistuksen mukaan Vuoden 2010 tilinpäätöksessä vertailutietona vuodelta 2009 riittää Valtionosuudet yhteensä, koska järjestelmän muutoksen vuoksi vastaavia eriä ei ole mahdollista erotella

18 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunki tasolla vuonna meur, peräti 328,1 meur enemmän kuin vuonna 2009 ilman Espoon Veden transaktiota tuloja kertyi 93,2 meur enemmän ERO 5v Espoon Kaupungin /2009 CAGR Tuloslaskelma Myyntituotot ,78 % Maksutuotot ,13 % Tuet ja avustukset ,16 % Vuok ratuotot Muut tuotot ,84 % Toimintatuotot ,41 % Valmistus omaan käyttöön ,61 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Myyntivoitot/tappiot Verotulot ,51 % Valtionosuudet ,37 % Verot ja valtionosuudet ,94 % " Liikevaihto " ,72 % Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

19 Espoon kaupungin menot

20 Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Vuoden 2010 liikevoitto oli ilman edellä mainittua sisäisiä myyntivoittoja 40,3 meur korkeammat suhteessa vvuoteen 2009 toimintakustannusten 5v kasvuvauhti oli vuonna ,7 % ERO 5v Espoon Kaupungin /2009 CAGR Tuloslaskelma " Liikevaihto " ,72 % Palkat ja palkkiot ,27 % Eläkekulut ,50 % Muut hlö sivukulut ,70 % Henkilöstökulut yhteensä ,46 % Palvelujen ostot ,63 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,33 % Avustukset ,27 % Vuokrakulut Muut toimintakulut ,70 % Toiminnankustannukset ,70 % Toimintakate Poistot ,05 % Liikevoitto

21 Rahoitustoiminnan tulos oli 6,7 meur korkeampi kuin vuonna 2009 ja kaupunkipääsi 329,0 meur nettotulokseen joka on lähellä vuoden 2006 tasoa, mutta tänä vuonna tulosta tehtiin sisäisillä myyntivoitoilla ERO 5v Espoon Kaupungin /2009 CAGR Tuloslaskelma Liikevoitto Korkotuotot ,96 % Muut rahoitustuotot ,24 % Kork okulut ,58 % Muut rahoitusk ulut ,29 % Nettokorot ,53 % Arvonalentumiset Netto tulos ,02 %

22 Vuoden 2010 kaupungin toiminnan kassavirtasta on eliminoitava Espoon Veden vaikutukset jotta voidaan saada selvielle kaupungin todellinen kassavirta - eli kaupungin vapaa kassavirta oli 14,8 meur miinuksella. Kaupungin vuoden 2010 kassavirrassa näkyy myös Espoon Veden transaktio monella tasolla kaupungin omistusosuus HSY:stä on 22,3 % Espoon kaupunki Muutos Rahoituslaskelma /2009 keur Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Sisäinen myyntivoitto eliminoitu Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta HSY peruspääoma sijoitus kirjataan investointina ( 113,2 meur ) Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset HSY lle annettu laina kirjataan antolaina lisäyksenä ( 262,1 muer) Uutta lainaa Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

23 Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto

24 Espoon kaupungin tytäryhtiötoiminta viisi laajempaa kokonaisuutta 2010 Espoon kaupunki Espoon kaupungin konserni Arava 601 Espoonkruunu Oy Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat 603 Espoon Toimistotalo Oy 604 Espoon Virastotalo Oy 607 Tapiolan Urheilutalo Oy 608 Kaupinkallion Paikoitustalo Oy 610 Leppävaaran Pysäköinti Oy 613 WeeGee Oy 615 Espoon Matkailu Oy 623 Länsimetro Oy 624 Espoon toimitilat Oy 609 Koy Espoon Keskuksen Pysäköintitalo Kiinteistötoimintaa harjoittavat 612 Koy Sokinsuonkuja Koy Koskelonteollisuus Koy Koskelonteollisuus Koy Koskelonteollisuus KOY Otaniemen Tiedeasunnot 626 KOY WLC 627 KOY Olarinluoma Kiinteistö oy Kielas Säätiöt 619 Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö 620 Espoon Kaupunginteatterisäätiö 621 Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö 622 Espoon taidemuseosäätiö Energia liiketoiminta Myyty ei toimintaa Kuntayhtymät 701 Pääkaupunkiseuden yhteistyövaltuuskunta (YTV) 702 Uudenmaan liitto 703 Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri 704 Kårkulla Samkommun 705 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 706 Eteva 708 Samkommunen för Västra Nylands folkhögsskola 709 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 710 EVTEK-kuntayhtymä 711 HSY -kuntayhtymä 712 HSL-kuntayhtymä

25 Rakentaminen on Espoon kaupungin valitulle strategialle keskeinen. Kun kaupunki on Vantaan tapaan keskittänyt koko aravatoimintansa yhteen yksikköön, pitää toiminnan ohjauksen ja hallinnan myös olla tehokkaampaa. Arava 601 Espoonkruunu Oy 2009 Espoon kaupunki Arava 2010 toimínta Arava toimínta 2009 Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,65 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Peruspääomakorvaus ,68 % Espoon kaupunki 2010 Arava toimínta Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Arava toimínta Väh.osuus + muut tyttäret 0 0 Nettotulos

26 Muu kiinteistötoiminnasta ei kerry tuloja, niissä on kuitenkin kiinni 13,5 meur, ja siitä pääosa kaupungin omia varoja Kiinteistötoimintaa harjoittavat Koy Sokinsuonkuja Koy Koskelonteollisuus Koy Koskelonteollisuus Koy Koskelonteollisuus KOY Otaniemen Tiedeasunnot 626 KOY WLC 627 KOY Olarinluoma Kiinteistö oy Kielas Espoon kaupunki Kiinteistö 2010 toimintaa harjoittavat Kiinteistö toimintaa harjoittavat Tulot M enot 613 Toimintakate 292 Poistot 319 Liikevoitto -27-2,94 % Rahoituskulut -8 Rahoitustuotot 1 Peruspääomakorvaus ,23 % Espoon kaupunki 2010 Kiinteistö toimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan 0 Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Kiinteistö toimintaa harjoittavat Väh.osuus + muut tyttäret 0 0 Korolliset velat Nettotulos Oma pääoma

27 Espoon kaupunki harjoittaa liiketoimintaa 10 yhtiön kautta johon on sidottu 181,5 meurvaroja mutta eivät tuota kaupungille mitään Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat 603 Espoon Toimistotalo Oy 604 Espoon Virastotalo Oy 607 Tapiolan Urheilutalo Oy 608 Kaupinkallion Paikoitustalo Oy 610 Leppävaaran Pysäköinti Oy 613 WeeGee Oy 615 Espoon Matkailu Oy 623 Länsimetro Oy 624 Espoon toimitilat Oy 609 Koy Espoon Keskuksen Pysäköintitalo 2009 Espoon kaupunki Kunnalista 2010 liiketoimintaa harjoittavat Kunnalista liiketoimintaa harjoittavat Tulot Kunnalista Espoon kaupunki liiketoimintaa M enot harjoittavat Toimintakate -31 Poistot Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Liikevoitto ,61 % Sijoitukset - rahoitus ,20 % Sidottu pääoma Rahoituskulut Rahoitustuotot Peruspääomakorvaus Korolliset velat Oma pääoma Kunnalista liiketoimintaa harjoittavat Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos

28 Säätiötoiminta on näillä mittareilla mitattuna kannattavaa Säätiöt 619 Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö 620 Espoon Kaupunginteatterisäätiö 621 Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö 622 Espoon taidemuseosäätiö 2009 Espoon kaupunki Säätiö 2010 toiminta Säätiö toiminta 2009 Tulot M enot Toimintakate 488 Poistot 93 Liikevoitto 395 5,08 % Rahoituskulut -10 Rahoitustuotot 64 Peruspääomakorvaus ,22 % Espoon kaupunki 2010 Säätiö toiminta Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan 467 Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat 0 Oma pääoma Säätiö toiminta Väh.osuus + muut tyttäret 0 0 Nettotulos

29 Espoon kaupungin kuntayhtymä toiminta on suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin laajaa, joka näkyy myös siinä että kaupunkisaa valtionosuuksia suhteessa vähemmän/asukas Kuntayhtymät 701 Pääkaupunkiseuden yhteistyövaltuuskunta (YTV) 702 Uudenmaan liitto 703 Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri 704 Kårkulla Samkommun 705 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 706 Eteva 708 Samkommunen för Västra Nylands folkhögsskola 709 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 710 EVTEK-kuntayhtymä 711 HSY -kuntayhtymä 712 HSL-kuntayhtymä 2009 Espoon kaupunki Kunta 2010 yhtymät (E:n osuus) Kunta yhtymät 2009 Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,04 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Peruspääomakorvaus ,88 % Espoon kaupunki 2010 Kunta yhtymät (E:n osuus) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Kunta yhtymät Väh.osuus + muut tyttäret 154 Nettotulos

30 Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin Konsernitilinpäätöksessä kaupasta syntynyt kirjanpidollinen myyntivoitto on Espoossa eliminoitu kokonaisuudessaan eikä kuntayhtymän Espoon omistusosuutta( 27,09 %) vastaavalta osalta. Vesilaitostoimintojen myynnin vaikutus konsernitilinpäätöksen tilikauden ylijäämään on Espoossa siis nolla euramutta Helsingissä 263 miljoonaa euroa, josta satunnainen tuotto eliminoinnin jälkeen 233 miljoonaa euroa ja Helsingin Veden investointivarauksen purku emolta 30 miljoonaa euroa. Satunnainen tuotto Helsingin kaupungilla oli HSY kaupasta 549 meur, josta konsernitilinpäätöksessä eliminoitiin 57,56 % eli 316 meur, eli konsernilla osaeliminoinnin jälkeen saatu tuotto HSY kaupasta on 233 meur Kunta-Kilanyleisohjeen mukaan lähtökohtana on se ajastus, että HSY transaktiossa Espoo on myynyt muun kuin oman jäsenosuutensa osuuden niin sanotusti konserninsa ulkopuolelle eli muille HSY:n jäsenkunnille. Helsinki ja Espoo ovat tulkinneet yleisohjeen kovin eri tavalla. Eli jotta HEL ja Espoon tulokset konsernitasolla olisivat vertailukelpoisia, eli saamaa tulkintaa käyttäen tulokset olisivat seuraavat: => Espoo Helsingin tulkinnan mukaan : 234,9 meurmyyntivoitosta eliminoidaan Espoon omistusosuus 27,09 %, eli 63,6 meurkonsernituloksesta : Espoon korjattu tulos 104,3 +171,3 => 275,6 meur => Helsinki Espoon tulkinnan mukaan : koko 549 meurmyyntivoitto eliminoidaan 416 meurtuloksesta kokonaan ( nyt eliminoitu 233 meur) : Helsingin korjattu tulos 416,0 316,0 => 104 meur Olemme sitä mieltä että Espoon tapa kirjata tätä transaktiota on läpinäkyvämpi ja antaa paremman ja realistisemman kuvan konsernituloksen tasosta mutta huolestuttavaa on että näinkin mittavasta transaktiosta on kaksi eri kirjauskäytäntöä jotka olennaisesti vaikuttavat kaupunkien konsernitulostasoihin. Lähde : Helsingin/Espoon kaupungit

31 Yhteenveto: Espoon kaupungin konsernituloslaskelma Espoon kaupunki Perus Rahastot Like- Espoon Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö Kunta Espoon 2010 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat (E:n osuus) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,31 % -46,86 % 13,98 % 16,43 % 21,65 % -2,94 % -64,20 % 5,08 % 4,04 % 4,13 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Espoon kaupunki eliminoi kokonaisuudessa Espoon Veden syntynyttä sisäistä myyntivoittoa Helsinki ei

32 Yhteenveto : Espoon kaupungin konsernin sidottu pääoma Perus Rahastot Like- Espoon Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö Kunta kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät voitot ) minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat (E:n osuus) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

33 HSY transaktio näkyy myös sidotun pääoman kasvussa konsernitasolla Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Nettovelka meur Sidottu pääoma = keur ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

34 Espoon kaupunkikonsernin kassavirta Espoon kaupunkikonserni Delta Konserni vs Rahoituslaskelma kaupunki Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Tyttärien kassavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio : 26.10.2012 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2007-2011 Jyväskylän kaupunkikonserni 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 28.5.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2010-2014 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 7.6.2011 Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 17.4.2014 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 16.4.2014

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 19.5.2011 B&MANs - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2004-2008 Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 20.6.2013 B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 29 versio : 1.9.21 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 25-29 Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto 1.9.21 2-2 -

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 11.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2010-2014 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 5.7.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 3.7.2012 2-2 - Verotulot olivat vuonna 2011

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 18.12.2006 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Vantaan kaupunki 2005 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 18.12.2006

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 27.12.2007 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2002-2006 Vantaan kaupunkikonserni 2006 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 27.12.2007

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 15.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 15.5.2014

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 28.10.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2004-2008 Turun kaupunkikonserni 2008 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 28.10.2009

Lisätiedot

Turun kaupunkikonsernianalyysi

Turun kaupunkikonsernianalyysi Turun kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.2.2006 B&MANs -1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Turun kaupunki 2001-2004 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 6.2.2006 2-2 - Kuntakonsernianalyysit

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernianalyysi

Espoon kaupunkikonsernianalyysi Espoon kaupunkikonsernianalyysi Suppea versio : 21.1.2006 Bo-Erik Ekström -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kuntakonserni - yhteenveto 20.1.2006

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.3.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto 6.3.2006 2-2-

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernianalyysi

Oulun kaupunkikonsernianalyysi Oulun kaupunkikonsernianalyysi Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2004 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 8.5.2006 2-2- Kuntakonsernianalyysit

Lisätiedot