Työryhmä raportoi valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen palvelutoimintojaostolle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmä raportoi valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen palvelutoimintojaostolle."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto Kaupunginhallitus Kiinteistötyöryhmän raportin johdosta tehtävät toimenpiteet 1004/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Tausta Kaupunginjohtaja on kaupunginvaltuuston toimeksiannosta asettanut sisäisen työryhmän, jonka tehtävänä on antaa ehdotus kiinteistöjen vuokrausperiaatteiden kehittämisestä niin, että kiinteistöt, joita ei tarvita omaan toimintaan, voidaan tehokkaammin myydä tai antaa vuokralle ulkopuolisille. Työryhmän tehtävänä on arvioida kaupungin kiinteistöjen sisäisten vuokrien laskentaperiaatteet ja tarvittaessa ehdottaa niihin muutoksia ja ehdottaa toimenpiteitä, jotka helpottavat sellaisten kiinteistöjen myyntiä ja vuokralle antamista, joita ei käytetä kaupungin omaan toimintaan. Työryhmä raportoi valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen palvelutoimintojaostolle. Kiinteistöpalveluiden organisointi Kiinteistöpalvelun nykyinen organisointi keskitettynä ylläpito-, käyttö- ja käyttäjäpalveluiden toimintona on pääosin tarkoituksenmukainen ajatellen sen nykyistä tehtävää. Kaupungin teknisten toimintojen organisoinnin muutokset tulevaisuudessa koskettavat kuitenkin myös kiinteistöpalveluita ja voivat myös synnyttää tarpeen selvittää toiminnan yhtiöittämistä. Myös sote-uudistus merkitsee esitetyssä muodossa toteutuessaan muutoksia kiinteistöpalveluiden toimintaan. Sote-uudistus voi esimerkiksi merkitä seuraavaa: Kaupunki jatkaa omistajana, hallinnoijana ja kiinteistöpalveluiden tuottajana sote-toimintaan käytettävien kiinteistöjen osalta ja tulee alueen sote-tuottajan vuokranantajaksi. Kaupunki jatkaa omistajana ja hallinnoijana, mutta kiinteistöpalvelut siirtyvät kokonaan tai osittain suuremmalle kiinteistöyhtiölle tai sote-tuottajalle. Kiinteistöjen omistus ja hallinnointi siirtyvät kokonaan tai osittain alueen sote-tuottajalle ja/tai alueelliselle kiinteistöyhtiölle. Kaikki skenaariot merkitsevät muutosta nykyisiin kiinteistöpalveluihin. Sisäisten vuokrien määrittäminen

2 Työryhmä ehdottaa, että kaupunki ei jatkossakaan sisällytä maavuokraa tai tuottovaatimusta sisäiseen vuokraan, mutta että kaupunginhallitus harkitsee sitä, pitäisikö korkokulujen sisältyä vuokraan. Nykyinen tapa jakaa sisäinen vuokra kaupungin kiinteistöjen ja käyttäjien kesken on perusteltu ja johdonmukainen. Nykyiset jakoperusteet, joiden mukaan korjausvastuu ja teoreettinen pääomavuokra pohjautuvat jälleenhankinta-arvoon (eivätkä esimerkiksi tekniseen arvoon), eivät myöskään ohjaa voimakkaasti uudisinvestointeihin, mikä myös on perusteluna menetelmän valinnalle. Korjausvastuu on todellisissa sisäisissä vuokrissa pienempi kuin sen pitäisi olla ajatellen pitkän aikavälin tarvetta pitää kiinteistökanta kunnossa. Tämän takia sisäisten vuokrien asteittaista nostamista on syytä jatkaa sallimalla myös jatkossa jonkin verran suurempi sisäisten vuokrien korotus kuin mitä yleinen kustannusten nousu edellyttäisi. Tilatehokkuus Raportti osoittaa kaupungin toimitilojen tilatehokkuuden olevan erittäin alhainen. Tämä koskee etenkin kouluja (kokonaisuutena), mutta myös päiväkoti- ja toimistotiloja. Vanhustenhuollosta ja terveydenhuollosta puuttuvat luotettavat vertailutiedot. Koulujen osalta tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että kaupungilla on 26,42 % enemmän neliöitä oppilasta kohden kuin vertailukunnissa, ja tästä aiheutuu kaupungille vuosittain euron lisäkustannus. Päiväkotien osalta kaupungilla on 9,15 % enemmän pinta-alaa lasta kohden kuin vertailukunnissa, ja tästä aiheutuu vuosittain noin euron lisäkustannukset. Toimistotilojen pinta-ala on 17,85 m 2 työntekijää kohden, mikä on lähes 50 % enemmän kuin vertailuarvo 12 m 2 ja mikä tarkoittaa vuosittain euron ylimääräistä kustannusta. Työryhmä ehdottaa, että kaupunginhallitus ottaa talousarviokehyksen laatimisen yhteydessä huomioon yhtäältä konttoritilojen tilankäytön suuret eroavaisuudet ja toisaalta suuret ilmeiset tehottomuustekijät tavalla, joka pitkällä tähtäimellä ohjaa kohti tehokkaampaa tilankäyttöä. Työryhmä ehdottaa myös, että kaupungin tulisi laatia tilankäytön tehostamiseen tähtäävä ohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä (5 vuotta) koko kaupungin toiminnassa selvästi parempi tilatehokkuus. Rakennettujen kiinteistöjen myynti Tilapankki / Rakennukset ilman optimaalista toimintoa Oheismateriaali Raportti, kiinteistökysymyksiä pohtinut työryhmä, kesäkuu 2014 Kiinteistöpalveluiden organisointi Kaupunginhallitus odottaa työryhmän ehdotusta kaupungin teknisten toimintojen järjestämisestä ja seuraa muutenkin tarkasti sote-uudistuksen kehittymistä. Sisäisten vuokrien määrittäminen Sisäisten vuokrien nykyiset määräytymisperusteet ovat perusteltuja eikä sisäisten vuokrien perusteisiin tehdä muutoksia.

3 Tilatehokkuus Kaikkien kiinteistöinvestointien ja kaiken toiminnan suunnittelun tavoitteena tulee olla olemassa olevan kiinteistömassan käytön tiivistäminen ja tehostaminen. Kiinteistöpalvelut tekee talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä yhteenvedon rakennetusta kiinteistöalasta ja siitä, miten se yhdistettynä mahdollisiin kiinteistöjen myynteihin vaikuttaa toimialan neliömäärään työntekijää kohden. Uusia toimintoja käynnistettäessä tai toimintoja siirrettäessä lähtökohtana on aina oltava tilan luominen olemassa olevia toimintoja tiivistämällä. Vallitsevassa soten osalta epävarmassa tilanteessa tilankäytön tehostamiseen tähtäävän ohjelman laatiminen on kuitenkin vaikeaa. Rakennettujen kiinteistöjen myynti Rakennettujen kiinteistöjen myyntiä tehostetaan ja nopeutetaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää rakennettujen kiinteistöjen myynnistä. Kaupunginhallitus päättää vuosittain ennen talousarvion vahvistamista, mitkä kiinteistöt tulevana talousarviovuonna on määrä myydä. Kaupunginhallitus ottaa myyntipäätöksessään kantaa vähimmäisarvoon. Kaupunginjohtaja voi vahvistaa myynnin, joka arvoltaan ylittää kaupunginhallituksen antaman vähimmäisarvon. Jos tarjouksia ei tehdä, jos tarjoukset alittavat vähimmäisarvon tai jos muutoin on olemassa erityisiä syitä, myynti voidaan saattaa uudelleen kaupunginhallitukselle. Kaupunki käyttää myyntimenettelyssään pääasiassa kiinteistönvälittäjiä. Hallintosääntöä tulee muuttaa tarvittavilta osin. Tilapankki / Rakennukset ilman optimaalista toimintoa Kaupunki määrittelee kiinteistöt, joiden käyttöaste on alhainen tai joita ei käytetä, ja tekee niistä erillisen taloudellisen seurannan. Luetteloa päivitetään jatkuvasti ja se toimii pohjana vuotuisten myyntien arvioinnille. hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Tilapankin muodostaminen ja sinne siirrettävien rakennusten arviointi suoritetaan ensin tilapankkiluettelon muodossa, jolloin arviointiperusteina ovat käyttötarve, talouden näkökulma ja tilatehokkuus. Tilapankkiluettelo sisältää tiedot rakennusten laajuudesta, käyttötalouden nettotuloksesta, korjausvelasta, käyttötarkoituksesta, kirjanpitoarvosta ja arvion myyntihinnasta. Tilapankkiluetteloon siirretään rakennukset, joita palvelutoiminnan eri osastot eivät tarvitse ja tilatehokkuutta arvioidaan yhdessä myös kaupungin konsernipalvelujen kanssa. Tilapankkiin siirretyt rakennukset vapauttavat palvelutoimintayksikköjen vuokrarahoitusta kaupungin muihin toimintoihin.

4 Menetelmänä on, että palvelutuotantoyksikön tilapankkiin määrittämän rakennuksen bruttovuokra ei sisällä tulevana budjettikautena pääomavuokraa, koska realisoitavia rakennuksia ei korjata. Käyttövuokraa ei peritä, mikäli rakennus on tyhjä, vaan sille osoitetaan peruskustannus sisältäen vakuutukset ja peruslämpökustannuksen osana käyttöbudjettia. Mikäli rakennusta käytetään tilapankkiin sijoittamisen jälkeisenä budjettikautena eli myyntiaikana, peritään käyttövuokraa ja seuraavana kautena on rakennus tyhjä. Mikäli käyttö kuitenkin jatkuu, pääomavuokra lisätään vuokriin ja myös takautuvasti edeltävän kauden osalta. Toisaalta tilapankki toimii myös mahdollisuutena tilan tarvitsijoille saada käyttöönsä toimintatilaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Yhteys eri toimintojen välillä syntyy tilantarpeen tyydyttämiseksi kokonaistaloudellisesti tilapankkiajattelun avulla, koska kyseiset rakennukset ovat kaupungin omaisuutta. Rakennuksilla on myös käytön rajoitteita, kuten pakollinen käyttötarkoitus kaupungin toiminnalle tai kaavoitus rajaa rakentamisen mahdollisuutta. Kaupunki voi myös nähdä tarpeen tontin omistamiselle, jolloin toimenpiteenä on määrittää purkuvaihtoehto. Muodostettu tilapankkiluettelo sisältää tällä hetkellä kiinteistömassaa suuruudeltaan 42 kpl rakennuksia, joiden yhteen laskettu pinta-ala on noin m 2. Rakennukset on luokiteltu neljään kategoriaan suunnitellun elinkaaren mukaisesti. A-kategorian mukaisesti rakennuksen omistamista jatketaan edelleen ja ainoa ko. rakennus listalla on väestönsuoja, jonka tilatehokkuutta parannetaan. B-kategorian rakennukset säilyvät kaupungin omistuksessa kehittämisen kautta ja rakennuksena listalla on Nauvon kunnantupa, jonka omistusolosuhteet ovat haasteelliset, ja rakennukseen esitetään vuokrausvaihtoehtoa. C-kategoria edustaa realisoitavia rakennuksia, jotka ovat lukumääräisesti suurin määrä 15 kpl. D-kategoria edustaa purettavia rakennuksia ja lista sisältää 12 kpl kohteita. Tilapankkiluettelossa olevista rakennuksista muodostetaan aktiivinen realisoitavien rakennusten myyntilista. Myyntilistalla oleville rakennuksille muodostetaan hintakalkyylit ja myyntiaikataulu. Kriteereinä määritetään korjausvelka, käyttökustannukset ja myyntitulot. Päivitetyn realisoitavien rakennusten listan korjausvelan määräksi on laskettu suuruusluokkana 4,5 M. Käyttöbudjetin säästöksi on saatu vuositasolla

5 realisoitavien osuudella suuruusluokkana Myyntitulokertymä on suuruusluokkana 2,8 M. Tilankäytön tehostamiseen tähtäävä ohjelma laaditaan tulevien olosuhteiden mukaisesti Liite 13 Tilapankkiluettelo 14 Tilatietokortti Norrgård Taidetalo 15 Realisoitavien rakennusten karkea myyntisuunnitelma Kaupunginhallitus päättää perustaa tilapankin päivitettävän tilapankkiluettelon mukaisesti. Esittelijä ehdotti, että asia palautetaan lisäselvityksiä varten. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian. Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Tilapankin muodostamista on jatkettu yhteistyössä käyttäjien kanssa, jolloin on määritetty tilapankin sisältö käyttäjien palvelutoiminnan minimitarpeen mukaisesti. Tilapankkiin on siirretty rakennuskokonaisuudet, joita käyttäjät eivät ole katsoneet tarvitsevansa tai ne eivät ole olleet optimaalisessa käytössä. Tilojen määrällinen tehostaminen näkyy suoraan käyttäjien palvelutoiminnan budjetin suuruudessa. Budjetti pienenee ja rakennuksille osoitettu sisäisten vuokrien määrä pienenee. Priorisoituna periaatteena on, että palvelutuotantoyksikön tilapankkiin määrittämän tyhjän tai myyntitoiminnan kohteena olevan rakennuksen bruttovuokra ei sisällä yhtenä/tulevana budjettikautena pääomavuokraa, koska realisoitavia rakennuksia ei korjata. Tilapankkiin siirrettävistä rakennuksista vapautuva pääomavuokran kertymä siirretään muodostettavalle kaupunginhallituksen tilille. Palvelutoiminnot kiinteistömassan hallinnoijana käyttää varallisuutta sisäisten vuokrien piirissä olevien rakennusten akuutteihin korjauksiin tai tilapankissa olevien rakennusten elinkaaren jatkumisen kannalta välttämättömiin korjauksiin. Arvioidaan nykyisen tilapankkikokonaisuuden myyntisuunnitelman vuoden 2015 kohteiden siirtyvän osittain aktiiviseen myyntiin vuodelle 2016, jolloin vapautuvan pääomavuokran arvioidaan olevan suuruusluokkana Toisena periaatteena on, että käyttövuokraa ei peritä, mikäli rakennus on tyhjä, vaan sille osoitetaan peruskustannus sisältäen vakuutukset, tarvittavat käyttökustannukset ja peruslämpökustannukset osana käyttöbudjettia. Mitoitetaan tilapankkiin siirrettyjen rakennusten käyttövuokra minimitasolle kuitenkin niin, että rakennusten kunto ei laske olosuhteista. Kustannustasoksi

6 määritetään 1,2 /m 2 /kk, jolloin säästökertymäksi muodostuu suuruusluokkana sisältäen siivouskustannukset. Säästökertymä pienentää kaupungin kiinteistöihin kohdistuvaa rahan tarvetta vuositasolla. Rakennuksen myynti kasvattaa säästökertymää. Koko tilapankkikokonaisuuden säästökertymäksi arvioidaan Tilapankki edustaa ratkaisua, jossa käyttäjä tehostaessaan tilankäyttöään säästää tilakustannuksissa sisäisten vuokrien muodossa, mutta vastaavasti saa parempaa vastinetta vuokrilleen. Tilapankkiin siirrettyjen rakennusten pääomavuokrat kaupunginhallituksen tililtä voidaan kohdistaa yksilöidysti kriittisiin kohteisiin ilman käyttäjän maksuvelvoitetta. Tilapankkiin sijoitettavan rakennuksen toimintamallit - ei käyttötarvetta palvelutuotannossa / tyhjä > myynti - tehottomassa käytössä > tilapankin läpinäkyvyydellä tehokkuuden lisäys - kaava-alueella > kaavamuutoksella myynti - kaava-alueella, tonttivaraus > purku/ vuokraus - kaava-alueella, tyhjä / ei myyntimahdollisuutta > purku / vuokraus Tilapankki toimii myös suoraan kustannuksia säästävänä toimintamallina, koska pankissa ollessaan rakennuksen kustannukset minimoituvat, mutta rakennuksen kuntoluokka ei putoa merkittävästi. Tilapankkiluettelosta myyntisuunnitelmalistalle siirretyt rakennukset tuovat kuitenkin lopullisen ja täysimääräisen säästöpotentiaalin kaupungin taloudelle pääoma- ja käyttövastikkeen, myyntituoton ja korjausvelan poistumisen muodossa. Tilapankkia hallinnoidaan palvelutoimintojen yksikön toiminnan kautta. Päätökset tilapankkiin sijoitettavista rakennuksista sekä myyntisuunnitelmalistan sisällöstä tekee kaupunginhallitus. Oheismateriaali Vaikutusten arviointi Tiedoksianto Tilapankkiluettelo Realisoitavien rakennusten myyntisuunnitelma Realisoitavien rakennusten myyntilistan aktivoimisen vaikutukset Myyntituotot 2,1-3,1 M Korjausvelka vähennys 4,3 M Käyttökustannukset vähennys 0,4 M Jaosto hyväksyy tilapankin perustamisen periaatteet. hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh

7 Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Tilapankin periaatteet on sovellutettu budjettiin Myyntilistan mukaisesti vuodelle 2015 on kohdistettu kiinteistöjä, joista osa on realisoitu. Realisoidut ja muut kuluvalle budjettikaudelle kohdistetut kohteet ovat osana budjetointia seuraavasti: Taideklinikka/Norrgård, ylläpitovuokra/käyttäjä Våno skola, perusvuokra, ei sisäistä käyttöä Aluekonttori, Korppoo > Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy Mossalan koulu, perusvuokra, ei sisäistä käyttöä Teletalo, Houtskari > realisoitu Sateenkaari, talo G, Korppoo, perusvuokra, ei sisäistä käyttöä Tilapankin toiminnassa sovelletaan keskeisiä periaatteita: Tyhjään rakennukseen ei kohdistu korjausvastuutekijää, vaan siihen kohdistetaan perusvuokra suuruusluokkana 1,2 /m 2 /kk. Pankissa olevaan rakennukseen, joka on käytössä yhden budjettikauden, ei kohdisteta korjausvastuutekijää, vaan todellinen ylläpitovuokra. Mikäli käyttö jatkuu, korjausvastuutekijä peritään takautuvasti seuraavana budjettikautena. Perusvuokra ja käyttäjältä laskuttamaton korjausvastuutekijä laskutetaan muodostettavalta kaupunginhallituksen tililtä, jolloin summa voidaan käyttää rakennusmassan peruskorjaukseen. Tilapankin myyntikohteet vuosittain ja päätökset tarvittavista järjestelyistä tehdään ennen vuokrien määrittämistä, jolloin vuokramenettely on yhdenmukainen. Liite 11 Tilapankkiluettelo 12 Realisoitavien rakennusten myyntisuunnitelma 13 Toimintatapa ja karkeat pelisäännöt Kaupunginhallitus päättää perustaa tilapankin päivitettävän tilapankkiluettelon mukaisesti. hyväksyttiin.

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i

Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä R a p o r t t i Kesäkuu 2014 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTA... 4 3 KIINTEISTÖT... 4 3.1 KOULUT... 5 3.2 PÄIVÄKODIT... 5 3.3 VANHUSTENHUOLTO...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS

HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS TkL VTM Harri Isoniemi 6.11.2013 Sisällys 1. TAUSTA... 3 1.1 KIINTEISTÖSTRATEGIA... 3 1.2 KIINTEISTÖSTRATEGIA JA SALKUTUSPROJEKTI... 4 1.3 RAPORTIN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 TkL VTM Harri Isoniemi 7.2.2013 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 1.2 SISÄINEN VUOKRA KUNNASSA... 4 2. TILAKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 1:2005 Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Huom! Julkaisuvapaa 18.5.2005 klo 11.00 Turun kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 22.5.2014 VALKEAKOSKEN KIINTEISTÖSTRATEGIA 1 TIIVISTELMÄ Akaan ja Valkeakosken kaupunkien yhteisen kiinteistöstrategiahankkeen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen

Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen Valtiovarainministeriön asettama selvitystehtävä Pekka Pajakkala Tarja Tuomainen 31.5.2002 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2 VALTION TOIMITILAHALLINNAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

SISÄISET VUOKRAT KUNNAN LASKENTATOIMESSA

SISÄISET VUOKRAT KUNNAN LASKENTATOIMESSA SISÄISET VUOKRAT KUNNAN LASKENTATOIMESSA Case: Sisäiset vuokrat Kouvolassa ja naapurikunnissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Turun kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden hyväksyminen

Turun kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden hyväksyminen Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5492-2013 (015, 010, 642) Turun kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden hyväksyminen Tiivistelmä: Kaupunginvaltuuston 3.12.2012 237 hyväksymään Turun kaupungin vuoden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI 30.12.2011 1 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston käynnistämän kosteus ja hometalkoiden toimenpideohjelman

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 1/2012 1 TID - AIKA 23.01.2012 klo 15:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3 Pargas Ax Oy:n

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2013 1 1 KUNNAN STRATEGIA...4 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 4 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

KUOPION KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 1 KUOPION KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. Omistajapoliittisten linjausten tarve 2. Omistajapolitiikka ja konserniohjaus 3. Päätöksenteko omistajapolitiikasta 4. Kaupungin kehitysnäkymät

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki 9.8.2013

PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki 9.8.2013 PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 Porvoon päiväkotiverkkoselvitys Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN LAATIMINEN... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Työryhmä... 4 1.3 Lähtökohta

Lisätiedot

Selvitys välillisen omistuksen ja takaisinvuokrauksen malleista

Selvitys välillisen omistuksen ja takaisinvuokrauksen malleista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 4618-2014 (011, 642) Selvitys välillisen omistuksen ja takaisinvuokrauksen malleista Tiivistelmä: Kaupunginvaltuuston 17.6.2013 päättämän Uudistamisohjelman osana hyväksyttiin,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

SEUDULLINEN TOIMITILA -HANKE SEUDULLINEN TOIMITILA- HANKE SISÄLTÖ. Luonnos seudullisen raportin pohjaksi Martti Kuitunen 15.09.

SEUDULLINEN TOIMITILA -HANKE SEUDULLINEN TOIMITILA- HANKE SISÄLTÖ. Luonnos seudullisen raportin pohjaksi Martti Kuitunen 15.09. SEUDULLINEN TOIMITILA -HANKE Luonnos seudullisen raportin pohjaksi Martti Kuitunen 15.09.2008 SEUDULLINEN TOIMITILA- HANKE SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT, PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1.1 Hankkeen

Lisätiedot