KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5"

Transkriptio

1 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika klo Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 36 ERO LUOTTAMUSTOIMESTA; OSMO KÄRNÄ 6 Lapinjärvellä Christina Mickos Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Kunnantoimistossa aukioloaikana

2 KUNNANVALTUUSTO KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kunnanvaltuusto oli kutsuttu koolle valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle postitse lähetetyllä sekä kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Loviisan Sanomat ja Östra Nyland julkaistulla tiedoksiannolla. PÄÄTÖS: PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS:

3 KUNNANVALTUUSTO KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) KEHITTÄMISJAOSTO Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Tekninen johtaja Hannu Niemi on tehnyt kunnan kiinteistöjen salkutusta niillä tiedoilla, joita kunnassa on saatavissa. Lapinjärven kunnassa ei ole aikaisemmin tehty kiinteistöjen salkutusta. Rakennusten tietoja ylläpidetään tällä hetkellä excel-taulukossa. Salkutuksessa käytetyt pinta-ala tiedot ova tosittain mitattuja, osittain suhteella laskettuja ja joistakin rakennuksista niitäei ole tällä hetkellä saatavissa. Nyt tehty salkutus perustuu rakennusten arviointiin kolmella eri näkökulmamittarilla. A) Rakennuksen tärkeys / käytön pysyvyys Lapinjärven kunnan palvelutuotannon näkökulmasta B) Rakennuksen toimivuuden arvioitin nykyisessä käytössä C) Kunkor-kuntopassi pisteytys Edellä mainituista näkökulmamittareista C) Kunkor-kuntopassi pisteytys on laadittu keväällä 2013 sen hetkisten tietojen perusteella. Rakennusten muodostama portfolio luokitellaan pisteytysten ja ominaispiirteiden perusteella seuraaviin neljään salkkuun: Salkku A: Strategisesti tärkeät rakennukset Salkku B: Rakennukset, jotka pidetään ja kehitetään Salkku C: Rakennukset, joista luovutaan Salkku D: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset Tällä hetkellä taloudellisista tunnusluvuista on Lapinjärven kunnassa saatavilla vain tasearvot. Yleisesti kiinteistöjen salkutusta tehtäessä luokittelu kriteereihin otetaan huomioon myös jälleenhankinta-arvo, tekninen arvo, korjausvelka, tekninen käyttöaste sekä nettotuottoaste. Näitä edellä mainittuja luokittelukriteerejä ei kuitenkaan ole voitu ottaa huomioon, koska kyseisiä tunnuslukuja ei Lapinjärven kunnassa ole tällä hetkellä käytettävissä. Koska nämä tiedot puuttuvat, ei salkutuksen tulosta voida vertailla taloudellisuuden näkökulmasta vaan tarkastelu keskittyy enemmän rakennuksien kuntoon, käytettävyyteen nykyisen kaltaisessa palvelutuotannossa sekä sijoittumiseen kunnan palvelutuotantostrategiassa. Kiinteistöjen salkutuksen tavoitteena on saada selkeä kuva kunnan kiinteistöistä, tulevista korjauksista ja muusta kehittämisestä. Kiinteistöjen salkutuksen pohjalta luodaan konkreettinen suunnitelma, jolla sitoutetaan kunnan

4 KUNNANVALTUUSTO toimijat yhteisiin kehittämislinjauksiin kunnan toimitilojen osalta. Kiinteistöistä on tärkeää olla kokonaisvaltainen kuva ennen palveluverkkosuunnitelman laadintaa. Kiinteistöjen salkutus auttaa kuntaa kohdentamaan toimitiloihin kohdistuvia ajallisia, taloudellisia ja teknisiä resursseja tuottavasti ja suunnitelmallisesti. EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää: - kunnan kiinteistöjen salkutuksen jatkotoimenpiteistä. PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti: - esittää kunnanhallitukselle Heikinkylän koulun kiinteistön myyntiä. - muuttaa salkutuksen sisältöä siten, että salkutuksessa ei päätetä luovuttavista kiinteistöistä, vaan siitä päätetään palveluverkkosuunnitelman yhteydessä. Luokittelu tehdään salkutuksessa palvelutuotantotarpeeseen perustuen ja salkutus valmistuu pohjamateriaaliksi palveluverkkosuunnitelmalle. - esittää em. muutoksella kiinteistöjen salkutuksen edelleen teknisen lautakunnan kautta kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Teknisessä toimessa on laadittu asiakirja kiinteistökannan salkutuksesta. Asiakirjaa on käsitelty aiemmin kehittämisjaostossa. Kiinteistökannan salkutus, pisteytystaulukko sekä Kunkor-kuntopassitaulukko ovat esityslistan liitteenä. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää - hyväksyä teknisessä toimessa laaditun kiinteistökannan salkutus asiakirjan johon on tehty kehittämisjaoston päättämät muutokset PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta päätti - palauttaa kiinteistökannan salkutus asiakirjan lisävalmisteluun niin, että asiakirja tuodaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn viimeistään kuluvan vuoden syyskuussa Kunnanhallitus KÄSITTELY: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätöspöytäkirjaan pykälän 29 osalta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätöspöytäkirjaan pykälän 29 osalta. Asia viedään kunnan-

5 KUNNANVALTUUSTO valtuuston käsiteltäväksi syksyn ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Lisäksi ennen valtuuston käsittelyä teknistä johtajaa velvoitetaan tekemään teknisen lautakunnan pöytäkirjan liitteenä olevaan Kiinteistökannan salkutusasiakirjaan kuntotarkastuksissa esille tulleiden seikkojen perusteella mahdolliset muutokset. - velvoittaa teknistä johtajaa korjaamaan kyseisessä pöytäkirjassa olevat virheet sekä jatkossa kiinnittämään huomiota pöytäkirjojen oikeellisuuteen ja sisältöön. Pöytäkirjoissa on tuotava esille asioiden käsittelyn kulku ja päätöksien perustelut. Kiinteistökannan salkutus-asiakirja liitteenä. - hyväksyä liitteenä olevan kiinteistöjen salkutus-asiakirjan.

6 KUNNANVALTUUSTO TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnanjohtaja Susanne Sjöblom, tai Kiinteistö Oy Karikko on neuvoteltu Ingermaninkylän teollisuusalueella sijaitsevan kiinteistön Jokipala myymisestä lisämaaksi. Koska kyseessä on lisämaan myyminen, voidaan kyseinen teollisuustontti myydä alennettuun hintaan. Valtuusto on vahvistanut Ingermaninkylän teollisuusalueen tonttien hinnaksi 3 /m². Kyseinen tontti myytäisiin hintaan 1,50 /m². EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle - että Ingermaninkylän teollisuusalueella sijatseva Jokipala niminen teolisuustontti myydään Kiinteistö Oy Karikko Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin - valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan Lapinjärven kunnan puolesta kun päätös on saanut lainvoiman. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus kauppakirjaksi on liitteenä. - että Ingermaninkylän teollisuusalueella sijatseva Jokipala niminen teollisuustontti myydään Kiinteistö Oy Karikko Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin - valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan Lapinjärven kunnan puolesta kun päätös on saanut lainvoiman.

7 KUNNANVALTUUSTO ERO LUOTTAMUSTOIMESTA; OSMO KÄRNÄ Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnansihteeri Matti Latva-Pirilä, (019) tai Osmo Kärnä on päivätyllä kirjeellä pyytänyt vapautusta kaikista luottamustoimista vakituisen asuinkunnan vaihtumisen takia. Osmo Kärnä on kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen varajäsen, sivistyslautakunnan jäsen ja sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsen. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se toteaa, että Osmo Kärnä on menettänyt vaalikelpoisuutensa toimia kunnanvaltuutettuna Lapinjärven kunnassa - että se toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n ensimmäinen varavaltuutettu Anne Penninkangas nousee valtuuston varsinaiseksi jäseneksi - että se myöntää Osmo Kärnälle eron kunnanhallituksen varajäsenyydestä, sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenyydestä - että se valitsee uuden varajäsenen kunnanhallitukseen ja uuden jäsenen sivistyslautakuntaan ja sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. - todeta, että Osmo Kärnä on menettänyt vaalikelpoisuutensa toimia kunnanvaltuutettuna Lapinjärven kunnassa - todeta, että Suomen Keskusta r.p:n ensimmäinen varavaltuutettu Anne Penninkangas nousee valtuuston varsinaiseksi jäseneksi - myöntää Osmo Kärnälle eron kunnanhallituksen varajäsenyydestä, sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenyydestä - valita uuden varajäsenen kunnanhallitukseen ja uuden jäsenen sivistyslautakuntaan ja sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 16.4.2014 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 22.1.2014 klo 18.30 19.08 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 13.6.2012 klo 18.30 20.16 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Nuorisoseurantalo Hemborg, Hopenbackantie 10, 07850 Heikinkylä

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Nuorisoseurantalo Hemborg, Hopenbackantie 10, 07850 Heikinkylä KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 18.45 19.22 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Hemborg, Hopenbackantie 10, 07850 Heikinkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.3.2014 klo 18.00 22.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 52. Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 56

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 52. Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 56 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 52 Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.2.2015 klo 18:30 20.18 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012 Kokousaika 10.9.2012 klo 18.00 20.53 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Esityslistan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 13/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 13/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kokousaika 13.8.2012 klo 18.00-21.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3.6.2014/36 Kv 36 Kokouksen ajankohdasta on ilmoitettu sähköpostitse 25.5.2014 ja tekstiviestillä 27.5.2104. Kokouskutsut ja esityslista on postitettu

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari

SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA 14.11.2011 klo 17.00 18.02 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot