PAKKAUSSELOSTE. Kyypakkaus 50 mg tabletti hydrokortisoni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Kyypakkaus 50 mg tabletti hydrokortisoni"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Kyypakkaus 50 mg tabletti hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee ottaa Kyypakkaus tabletit huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. - Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. - Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity. - Jos havaitset sellaisia vaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Kyypakkaus tabletit ovat ja mihin niitä käytetään 2. Ennen kuin otat Kyypakkaus tabletteja 3. Miten Kyypakkaus tabletit otetaan 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Kyypakkaus tablettien säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ KYYPAKKAUS TABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN Kyypakkaus tablettien vaikuttava aine on hydrokortisoni, jota on 50 mg yhdessä tabletissa. Kyypakkaus on tarkoitettu ensiavuksi käärmeenpureman tai mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamiin reaktioihin. Hydrokortisoni vaimentaa elimistön reaktioita käärmeenpureman tai hyönteisenpiston yhteydessä. Kyynpurema on harvoin hengenvaarallinen, mutta sen yhteydessä tulee aina hakeutua lääkärin hoitoon. Kyypakkaus on vain ensiapu, jonka tarkoitus on helpottaa potilaan oloa. Myös ampiaisen tai mehiläisen piston jälkeen lääkärin hoito on tarpeen, jos pistos aiheuttaa voimakkaan reaktion. 2. ENNEN KUIN OTAT KYYPAKKAUS TABLETTEJA Älä ota Kyypakkaus tabletteja - jos olet allerginen (yliherkkä) hydrokortisonille tai Kyypakkaus tablettien jollekin muulle aineelle. Tärkeää Käärmeenpureman yhteydessä voi esiintyä pahoinvointia ja oksentelua. Sen vuoksi tabletin oton yhteydessä annetaan vain pieni määrä nestettä ja vältetään muutakin nesteen antamista seuraavan 1/2 tunnin ajan. Tabletteja ei saa antaa tajuttomalle potilaalle. Jos kyynpurema on raajassa, raajan liikuttamista pitäisi välttää. Jos mahdollista, raaja lastoitetaan. Jos potilaan on pakko liikkua, tulee sen tapahtua verkkaisasti, koska liikunta edistää myrkyn imeytymistä puremakohdasta. Kyypakkauksen tabletit on tarkoitettu kerta-annoksena otettavaksi käärmeenpureman, mehiläisen ja ampiaisen piston aiheuttamien reaktioiden hoitoon. Tabletteja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, esim. allergiaoireiden jatkuvaan hoitoon.

2 Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Valmisteen sisältämä hydrokortisoni voi aiheuttaa lihasheikkoutta, jos sitä käytetään yhdessä ns. antikoliiniesteraasien kanssa (lääkkeitä, joita käytetään myasthenia graviksen eli lihasheikkoustaudin hoitoon). Muita haitallisia lääkeaineyhteisvaikutuksia ei Kyypakkauksella tunneta. Raskaus ja imetys Kerta-annoksena Kyypakkaus tabletteja voi käyttää ohjeen mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana.. Ajaminen ja koneiden käyttö Valmisteen sisältämä hydrokortisoni ei kerta-annoksena vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Kyynpuremasta tai ampiaisen pistosta mahdollisesti seuraavat huimaus, heikotus ja pahoinvointi sen sijaan voivat haitata ajokykyä, joten pureman tai piston kohteen pitäisi välttää autolla ajamista. Tärkeää tietoa Kyypakkaus tablettien sisältämistä aineista Valmiste sisältää laktoosia 200 mg/tabletti. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. MITEN KYYPAKKAUS TABLETIT OTETAAN Kyynpureman yhteydessä Kyypakkauksessa olevat tabletit otetaan mahdollisimman nopeasti pureman tapahduttua pienen nestemäärän kera seuraavaa annostusta noudattaen: 0 5-vuotiaat: 1 tabletti 5 15-vuotiaat: 2 tablettia yli 15-vuotiaat: 3 tablettia. Runsasta nesteen antoa on vältettävä siitä syystä, että pureman kohteelle voi tulla pahoinvointia ja oksetusta. Nesteen antamista on vältettävä seuraavan 1/2 tunnin ajan. Jokainen kyynpureman saanut potilas kuuluu lääkärin hoitoon. Ota viipymättä yhteys lähimpään lääkäriin, joka huolehtii jatkotoimenpiteistä. Mehiläisen tai ampiaisen piston yhteydessä Potilaalle annetaan Kyypakkauksen tabletteja mahdollisimman nopeasti piston tapahduttua, jos piston kohteen reaktio on voimakas tai aikaisemmat pistot ovat aiheuttaneet voimakkaan reaktion. Tabletit otetaan pienen nestemäärän kera seuraavaa annostusta noudattaen: 0 5-vuotiaat: 1 tabletti 5 15-vuotiaat: 2 tablettia yli 15-vuotiaat: 3 tablettia. Jos mehiläisen ja ampiaisen pisto aiheuttaa voimakasta heikotusta, huimausta, pahoinvointia, huulten

3 ja suun limakalvon turpoamista tai keuhkoputkien ahtautumista, on otettava viipymättä yhteys lähimpään lääkäriin tai terveydenhoitajaan, joka huolehtii jatkotoimenpiteistä. Jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, kuljetuksen on tapahduttava mieluiten puoli-istuvassa asennossa. Jos otat enemmän Kyypakkaus tabletteja kuin sinun pitäisi Mikäli suositeltua annosteluohjetta noudatetaan, valmisteen käyttö on turvallista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh ), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä. Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Noudatettaessa suositeltua annosteluohjetta valmiste ei aiheuta haittavaikutuksia. 5. KYYPAKKAUS TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN Säilytä alle 25 C. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Kyypakkaus tabletit sisältävät - Vaikuttava aine on hydrokortisoni, jota on 50 mg yhdessä tabletissa. - Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, perunatärkkelys, liivate, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi C), kolloidinen piidioksidi (vedetön), talkki ja magnesiumstearaatti. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, Ø noin 13 mm. 3 tablettia. Myyntiluvan haltija Orion Oyj Orionintie Espoo Valmistaja Orion Pharma Orionintie Espoo Pakkausseloste tarkistettu

4 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Kyypakkaus 50 mg tablett hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Kyypakkaus måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner man information om: 1. Vad Kyypakkaus är och vad det används för 2. Innan du tar Kyypakkaus 3. Hur du tar Kyypakkaus 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Kyypakkaus ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD KYYPAKKAUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Den aktiva substansen i Kyypakkaus är hydrokortison, varav det finns 50 mg i en tablett. Kyypakkaus används som första hjälp vid reaktioner orsakade av ormbett eller bi- eller getingsting. Hydrokortison dämpar kroppens reaktioner vid ormbett eller vid insektssting. Ett huggormsbett är sällan livsfarligt men läkarvård bör alltid uppsökas. Kyypakkaus används endast som första hjälp och har som uppgift att ge patienten lindring. Också efter bi- eller getingsting behövs läkarvård om stinget förorsakar en kraftig reaktion. 2. INNAN DU TAR KYYPAKKAUS Ta inte Kyypakkaus - om du är allergisk (överkänslig) mot hydrokortison eller mot något av övriga innehållsämnen i Kyypakkaus Viktigt Illamående och kräkningar kan förekomma i samband med ormbett. Därför skall endast en liten vätskemängd ges i samband med att tabletterna tas och därefter skall man undvika att ge annan vätska under en halv timme. Tabletter får inte ges till en medvetslös patient. Om huggormsbettet är i en extremitet, bör man undvika att röra på extremiteten. Om möjligt skall extremiteten spjälas. Om patienten är tvungen att röra på sig bör detta ske långsamt eftersom rörelse påskyndar giftets upptagning i blodet från stället där bettet är. Tabletterna i Kyypakkaus är avsedda att tas som en engångsdos för behandling av reaktioner som förorsakas av ormbett, bi- eller getingsting. Tabletterna får inte användas för annat ändamål, t.ex. kontinuerlig behandling av allergisymtom.

5 Användning av andra läkemedel Hydrokortison, som ingår i preratatet, kan förorsaka muskelsvaghet i kombination med sk. antikolinesteraser (läkemedel som används vid behandling av myasthenia gravis dvs. muskelsvaghetssjukdom). Andra skadliga samverkningar p.g.a. samtidig användning av andra mediciner är inte kända. Graviditet och amning En engångsdos av tabletterna i Kyypakkaus kan användas enligt anvisningarna under graviditet och amning. Körförmåga och användning av maskiner En engångsdos av hydrokortison påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner. Ett huggormsbett eller getingsting kan förorsaka svindel, svaghetskänsla och illamående, vilka kan påverka körförmågan. Därför bör patienten undvika bilkörning. Viktig information om något innehållsämne i Kyypakkaus Preparatet innehåller laktos 200 mg/tablett. Diskutera med läkare innan du använder detta läkemedelspreparat om du har någon sockerintolerans. 3. HUR DU TAR KYYPAKKAUS Vid huggormsbett Tabletterna tas så snabbt som möjligt efter att man blivit biten med en liten mängd vätska enligt följande dosering: 0-5-åringar 1 tablett 5-15-åringar 2 tabletter över 15-åringar 3 tabletter. Intag av rikliga mängder vätska skall undvikas på grund av att personen som blivit biten kan få illamående och kräkningar. Intag av vätska skall undvikas under följande halvtimmen. Varje patient som blivit biten av en huggorm skall vårdas av läkare. Kontakta omedelbart närmaste läkare som tar hand om den fortsatta behandlingen. Vid bisting eller getingsting Patienten ges tabletter som finns i Kyypakkaus så snabbt som möjligt efter stinget ifall reaktionen är kraftig eller tidigare sting har orsakat kraftiga reaktioner. Tabletterna tas med en liten mängd vätska enligt följande dosering: 0-5-åringar 1 tablett 5-15-åringar 2 tabletter över 15-åringar 3 tabletter. Om ett bisting eller ett getingsting förorsakar uttalad kraftlöshet, svindel, illamående, svullnad i

6 läpparna och munnens slemhinna eller förträngning av luftrören, bör man omedelbart kontakta närmaste läkare eller hälsovårdare, som tar hand om fortsatt behandling. Om patienten har svårigheter att andas, bör transporten helst ske i halvsittande ställning. Om du har tagit för stor mängd av Kyypakkaus Ifall den rekommenderade doseringsanvisningen följs är preparatet tryggt att använda. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel ). Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Då man följer den rekommenderade doseringen orsakar preparatet inga biverkningar. 5. HUR KYYPAKKAUS SKA FÖRVARAS Förvaras vid högst 25 C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte läkemedlet efter utgångsdatumet på förpackningen. Mediciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är hydrokortison, varav det finns 50 mg i en tablett. - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, potatisstärkelse, gelatin, natriumstärkelseglykollat (typ C), kolloidal kiseldioxid (vattenfri), talk och magnesiumstearat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek Vit eller nästan vit, jämn, tablett med fasade kanter och brytskåra, Ø ca 13 mm. 3 tabletter. Innehavare av godkännande för försäljning Orion Corporation Orionvägen Esbo Tillverkare Orion Pharma Orionvägen Esbo Bipacksedeln reviderad

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi Tämä pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli OTC PAKKAUSSELOSTE Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova Saccharomyces boulardii Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium

PAKKAUSSELOSTE. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium PAKKAUSSELOSTE D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. SEDONIUM tabletti, päällystetty

PAKKAUSSELOSTE. SEDONIUM tabletti, päällystetty PAKKAUSSELOSTE SEDONIUM tabletti, päällystetty Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Sedoniumia huolellisesti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten Makrogoli 4000

PAKKAUSSELOSTE. Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten Makrogoli 4000 PAKKAUSSELOSTE Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten Makrogoli 4000 Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini PAKKAUSSELOSTE KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fludent Anis 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi

PAKKAUSSELOSTE. Fludent Anis 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi PAKKAUSSELOSTE Fludent Anis 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi

PAKKAUSSELOSTE. Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi PAKKAUSSELOSTE Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fludent 0,25 mg F - imeskelytabletti Fludent Banana 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi

PAKKAUSSELOSTE. Fludent 0,25 mg F - imeskelytabletti Fludent Banana 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi PAKKAUSSELOSTE Fludent 0,25 mg F - imeskelytabletti Fludent Banana 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi. makrogoli 4000

PAKKAUSSELOSTE. Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi. makrogoli 4000 PAKKAUSSELOSTE Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi makrogoli 4000 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon. klooriheksidiiniglukonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon. klooriheksidiiniglukonaatti PAKKAUSSELOSTE Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon klooriheksidiiniglukonaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Jekovit 2440 IU/ml tipat, liuos Ergokalsiferoli eli D 2 -vitamiini

PAKKAUSSELOSTE. Jekovit 2440 IU/ml tipat, liuos Ergokalsiferoli eli D 2 -vitamiini PAKKAUSSELOSTE Jekovit 2440 IU/ml tipat, liuos Ergokalsiferoli eli D 2 -vitamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ginsana oraaliliuos Ginsenguute G115 PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

PAKKAUSSELOSTE. Ginsana oraaliliuos Ginsenguute G115 PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE PAKKAUSSELOSTE Ginsana oraaliliuos Ginsenguute G115 PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vicks VapoRub voide. Levomentoli, kamferi, eukalyptusöljy, terpentiiniöljy ja tymoli

PAKKAUSSELOSTE. Vicks VapoRub voide. Levomentoli, kamferi, eukalyptusöljy, terpentiiniöljy ja tymoli PAKKAUSSELOSTE Vicks VapoRub voide Levomentoli, kamferi, eukalyptusöljy, terpentiiniöljy ja tymoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot