KEPAN OHJELMA Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit"

Transkriptio

1 KEPAN OHJELMA Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 1 ( 9)

2 YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN TAVOITTEET Päätavoite 1. Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet Päätavoite 2. Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Päätavoite 3. Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt Päätavoite 4. Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Päätavoite 5. Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio Toiminta Pohjoisessa Toiminta Etelässä 1.1.Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Suomessa ja Etelässä 1.2.Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin 1.3.Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö 2.1.Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi 2.2.Jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyön osaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt 2.3.Jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja yhteistyö ovat vahvistuneet 2.4.Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut 2.5.Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 2.2.Jäsenjärjestöjen kumppaneiden kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt 2.3.Etelän järjestöjen vaikuttamistyön osaaminen ja yhteistyö von ahvistunut Kepateemoissa (kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) 2.5.Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 2.6.Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi 4.1. Päättäjät pitävät kiinni 0,7%:sta ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa 4.2. Päättäjät edistävät kehitysmaiden aseman vahvistumista kansainvälisessä kauppapolitiikassa 4.3. Suomen ilmastopoliittiset kannat ja toimet painottavat köyhyyden ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä 5.1.Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä 5.4.Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista 5.1.Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä 5.4.Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 2 ( 9)

3 1. Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet Tavoitteen alla on edunvalvonta järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi: järjestöjen rahoituksen (1.1.) ja niiden yhteiskunnallisen roolin (1.2.) edunvalvonta sekä järjestöjen omistajuuden kasvattaminen Kepassa (1.3.): jäsenistön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen Kepan toiminnassa. - Järjestöt on osallistettu niitä koskeviin prosesseihin ja järjestöjen näkemykset on sisällytetty niitä koskeviin linjauksiin ja ohjeistuksiin (toiminnan arvioinnit) - Kansalaisjärjestöjen määrärahat ovat kasvaneet ja monipuolistuneet (ao. seuranta) 1.1 Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Pohjoisessa ja Etelässä - kansalaisjärjestöille suunnattujen kehitysyhteistyömäärärahojen osuutta pyritään kasvattamaan ja monipuolistamaan: lobbaus uusien rahoitusmuotojen kehittämiseksi myös uudenlaisiin kokeiluihin kehitysyhteistyössä, globaalikasvatuksessa ja vaikuttamistyössä. Painopisteenä pienten toimijoiden sekä vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöjen rahoituksen turvaaminen. - järjestöjen rahoitusneuvonta, uusien rahoituslähteiden etsiminen järjestöille; yritysten tukea järjestöille ja omarahoituksen keruumahdollisuuksia pidetään esillä. - aloitteellinen järjestöjen kehitysyhteistyötä koskevaan mediakeskusteluun -pienten ja keskisuurten kansalaisjärjestöjen rahoituksen osuus kehitysyhteistyön määrärahoista on 30 prosenttia - uusien rahoitusmuotojen määrä 1.2 Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin -järjestöjen roolin edunvalvonta: järjestöille haetaan parempia mahdollisuuksia seurata, osallistua ja vaikuttaa niitä koskeviin päätöksentekoprosesseihin - järjestökentän vaikuttavuuden laajentaminen luomalla uusia ja vahvistamalla nykyisiä strategisia kumppanuuksia merkittäviin vaikuttajatahoihin: eduskunta, puolueet, yritykset, ay-liike, kirkot jne. - Kepan ja sen jäsenjärjestöjen osallistuminen ja vaikuttaminen aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaa vahvistaviin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti; esimerkiksi opetusministeriön alainen Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (Kane) ja Civil society organisations (CSO) effectiveness -prosessi - Kepa ja jäsenjärjestöt ovat aktiivisesti mukana esimerkiksi kansalaisjärjestölinjauksen yms. muotoilussa sekä hyvien hallintoja toimintatapojen luomisessa: osallistuvien järjestöjen määrä. -Järjestöt saavat Kepasta ajankohtaista tietoa niitä koskevista prosesseista ja sopimusperustaisista toimintatavoista - sopimusperustaisen osallistumismekanismin luominen 1.3 Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö. - jäsenistön omistajuuden lisääminen Kepassa: jäsenistön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa -tiedon kerääminen jäsenien toiminnasta, tyytyväisyydestä ja tarpeista, ja huomioiminen toiminnan kehittämisessä - tietoa Kepan toiminnasta, palveluista ja vaikuttamismahdollisuuksista Kepassa - jäsentyytyväisyys (jäsenkysely) - järjestöjen osallistuminen vuosikokouksiin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 3 ( 9)

4 - kokoustilojen tarjoaminen jäsenille ja tieto yhdistystoiminnan tukipalveluista 2. Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Tavoitteen alla ovat järjestöjen paikallistoiminnan ja -yhteistyön tukeminen Suomessa (2.1.), hankekoulutus Suomessa ja Etelässä (2.2.), globaalikasvatus- ja vaikuttamiskoulutus Suomessa ja Etelässä (2.3.), globaalikasvatusverkoston koordinaatio (2.3.) sekä järjestöorganisaatioiden kehittäminen (2.4.). Kepan yhtä ohjelmaa tukeva työntekijöiden yhteistyö Suomessa ja Etelässä (2.5.) sekä Kepan Etelän kumppanuudet (2.6.) ovat tärkeä osa tätä jäsenjärjestöjen ja Kepan oppimiseen ja osaamiseen tähtäävää kokonaisuutta. - järjestöt ovat tyytyväisiä Kepan palveluihin ja osallistuvat Kepan toimintaan asiantuntujoina (jäsenjärjestökysely, asiakaspalaute ja toimintojen arviointi) - järjestöt hyödyntävät oppimistaan toiminnassaan (jäsenjärjestökysely, asiakaspalaute ja toimintojen arviointi) 2.1 Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi Jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys kehitysyhteistyön muutosvoimasta on lisääntynyt 2.3. Jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja järjestöyhteistyö ovat vahvistuneet - järjestöjen tukeminen globaaliasioiden nostamisessa esiin paikallisesti: koordinoimalla valtakunnallista Mahdollisuuksien Tori -verkostoa ja tukemalla torien omaa tiedotusta sekä paikkakuntien välistä oppimista - Mahdollisuuksien tori -toiminnan kehittäminen foorumina järjestöjen, ministeriöiden, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön - järjestöjen kannustaminen paikalliseen yhteistyöhön ja omaan edunvalvontaan - Hankekoulutus ja -neuvonta: hankkeiden tuloksellisuuden ja kestävyyden korostaminen muutosten aikaansaamiseksi. Hankesuunnittelussa korostuu hankkeiden linkittäminen omaan toimintaympäristöönsä. Läpileikkaavat teemat ovat mukana systemaattisesti. - Koulutus- ja neuvontasuunnitelmien (TAP) ja ETVOn avulla järjestöjen pitkäjänteisen kehittymisen ja organisaatiotason oppimisen vahvistaminen. TAPkonseptin käytettävyyden kehittäminen muiden jäsensuhteiden vahvistamiseen - ETVOn kautta vapaaehtoistyöhön lähtevien koulutus tarkastelemaan etelän toimintaympäristöä köyhdyttäviä rakenteita ja toimintatapoja sekä kehittämään järjestöjen kumppanuussuhdetta tasa-arvoisemmaksi etenkin kommunikaation avulla - globaalikasvatusta tekevien järjestöjen verkostoitumisen ja keskinäisen oppimisen koordinointi ja tukeminen verkkosivujen ja kvk-listan sekä yhteisten tilaisuuksien avulla - järjestöjen globaalikasvatusosaamisen vahvistaminen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen koulutusten ja hankeneuvonnan avulla sekä työkalujen - MT-verkostossa aktiivisesti toimivien järjestöjen määrä / paikkakunnat ja paikallisten kävijöiden määrä - Kepan kehittämien työkalujen käyttö kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa -järjestöillä on työkaluja kestävien rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi kehitysyhteistyössään - järjestöt aktivoituneet vaikuttamistyössä: osallistuvat Kepan kehityspoliittiseen työhön tai vahvistavat omaa vaikuttamisja globaalikasvatustyötään Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 4 ( 9)

5 2.4. Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut 2.5. Kepan oppiminen etelässä ja pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita kehittäminen järjestöjen käyttöön - uusien järjestöjen innostaminen globaalikasvatukseen: kehitysyhteistyöjärjestöjä innostetaan pohtimaan kotimaantyötään ja vahvistamaan Etelän ääntä järjestöjen globaalikasvatuksessa. -Organisaation kehittämistä tukeva koulutus ja kehittämisprosessit: pääosin yksilöllisiä järjestönkehittämishankkeita, joista myös Kepa ja järjestöt oppivat yhdessä. Painopiste toiminnan tuloksellisuuden ja työn toimivuuden hyvässä tasapainossa. - Järjestöjen arvioinnin kehittämishankkeisiin synergiaa ja syvyyttä linkittymällä Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen, joka tutkii kehitysjärjestöjen oppimista. - Kepan sisäisten yhteistyöverkostojen (koulutus- ja kehityspoliittinen työntekijäverkosto) toiminta Etelän kokemusten ja osaamisen tuomiseksi Kepan jäsenten käyttöön sekä Kepan Suomessa tapahtuvaan toimintaan. - Kepan asiantuntemuksen syventäminen, ml. teema- ja alueanalyysit, tietopalvelun ja kirjaston hyväksikäyttö kanavoituvat järjestöjen hyödyksi - globaalikasvatukseen osallistuvien järjestöjen määrä kasvanut -tehtyjen organisaatioanalyysien määrä ja niiden suositusten toimeenpano -kehittämiseen osallistuvien järjestöjen määrä ja hankkeissa tehtyjen innovaatioiden määrä ja laatu - KEPAn analyysit kiinnostavat ja hyödyttävät jäsenjärjestöjä ja Etelän kumppaneita - kokemukset Etelästä innostavat jäsenjärjestöjä ja Etelän kumppaneita 2. ALATAVOITTEET: ETELÄ TOIMINNOT: ETELÄ INDIKAATTORIT 2.2. Jäsenjärjestöjen kumppaneiden kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys kehitysyhteistyön muutosvoimasta on lisääntynyt - Hankekoulutus ja -neuvonta Nicaraguassa, Mosambikissa ja Tansaniassa: esillä köyhdyttämisen näkökulma, jolla vahvistetaan hankkeiden tuloksellisuutta ja kestävyyttä. Hankesuunnittelussa korostetaan toimintaympäristön huomioonottamista - Koulutus- ja neuvontasuunnitelmien (TAP = Training and Advice) ja ETVOn (Etelän vapaaehtoisohjelma) avulla järjestöjen pitkäjänteisen kehittymisen ja organisaatiotason oppimisen vahvistaminen. TAP-konseptin käytettävyyden kehittäminen muiden jäsensuhteiden vahvistamiseen. TAP etelässä sisältää myös järjestöjen organisaatioanalyysiä - Kepan kehittämien työkalujen käyttö kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa -järjestöillä on keinoja tavoitella työssään kestäviä rakenteellisia muutoksia 2.3. Etelän järjestöjen vaikuttamistyön osaaminen ja yhteistyö on vahvistunut Kepan teemoissa (kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) 2.5. Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa - koulutukset vaikuttamistyön perustaidoista ja menetelmistä Etelässä - Kehityspoliittinen koulutus ja keskustelutilaisuudet Kepan teemoista: tavoitteena löytää ja innostaa relevantteja toimijoita erityisesti kehitysrahoituksen, kauppa- ja ilmastopolitiikan vaikuttamistyöhön - Kepan sisäisten yhteistyöverkostojen (koulutus- ja kehityspoliittinen työntekijäverkosto) toiminta Etelän kokemusten ja osaamisen tuomiseksi Kepan - järjestöt aktivoituneet vaikuttamistyössä: osallistuvat Kepan kehityspoliittiseen työhön tai vahvistavat omaa vaikuttamisja globaalikasvatustyötään - jäsenjärjestöt ja kumppanit käyttävät ja hyödyntävät Kepan Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 5 ( 9)

6 jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 2.6. Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut jäsenten käyttöön sekä Kepan Suomessa tapahtuvaan toimintaan - Kepan asiantuntemuksen syventäminen, ml. teema- ja alueanalyysit - Kepan kumppaneiksi valitaan edelleen strategisesti potentiaalisia järjestöjä, jotka toimivat vaikuttaakseen kehitysrahoitus-, kauppa- ja ilmastopolitiikkaan paikallisesti, kansallisella tasolla tai kansainvälisesti. Kumppanuudet ovat keskeinen menestystekijä Etelän kehityspoliittisessa työssä ja ne perustuvat yhteisen temaattisen kiinnostuksen lisäksi jaettuihin tavoitteisiin ja arvoihin. Kumppanuuksista saatu kokemus ja tieto kanavoituvat Kepan vaikuttamis- ja kampanjatyöhön Suomessa - kumppanien kykyä kampanjointiin ja vaikuttamistyöhön vahvistetaan sekä institutionaalisen tuen että yhteisten toimintojen ja analyysien avulla analyysejä - Osaaminen ja kokemukset Etelästä innostavat jäsenjärjestöjä ja kumppaneita - kumppanit osallistuvat paikallisen, kansallisen, alueellisen tai kansainvälisen tason kehityspoliittiseen keskusteluun - kumppanit tekevät paikallisia ja kansallisia kampanjoita, jotka syöttävät kansallisiin ja kansainvälisiin kampanjoihin ja vaikuttamistoimintaan, ja päin vastoin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 6 ( 9)

7 3. Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt Tavoitteen alla on ns. suurta yleisöä, tavallisia suomalaisia, tavoittavat globaalikasvatuksen välineet: Maailma kylässä -festivaali, Kumppani-lehti sekä kepa.fiverkkosivusto. - käyttäjien (Maailma kylässä, Kumppani-lehti, verkkouutiset) tyytyväisyys (kävijä- ja lukijakyselyt) - käyttäjien lisääntynyt osallistumishalukkuus järjestöjen toimintaan (kävijä- ja lukijakyselyt) 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi. - Maailma kylässä -festivaali: panostus entistä enemmän asiaohjelman laatuun ja kiinnostavuuteen ja uusien kävijöiden houkutteleminen tutustumaan ja toimimaan kehitysmaaliikkeessä - Suurelle yleisölle tarkoitetut julkaisut Kumppani ja kepa.fi:n uutistuotanto: Kumppanin levikkiä kasvatetaan suunnitelmallisesti ja sen korkea laatu säilytetään. Uutistuotanto verkossa houkuttelee myös uusia kävijöitä tutustumaan toimintatapoihin järjestöissä -mediatyökalut: Mbrain ja Cision (uutisseuranta) sekä STT:n tiedotepalvelu tukevat Kepan seurantaa ja osallistumista ajankohtaiseen viestintään MK: -kävijöiden tyytyväisyys ja uusien kävijöiden osuus -näytteilleasettajien tyytyväisyys ja niiden saamien uusien kontaktien määrä Kumppani: -lukijatyytyväisyys ja lukemiseen käytetty aika - tilaajamäärä kasvu Kepa.fi: - kävijämäärät, käyntikerrat, ladattujen sivujen määrä Mediatyökalut: - Kepan viestintä saavuttaa sille asetetut tavoitteet mediaseurannan ja aktiivisen kehitystyön avulla Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 7 ( 9)

8 4. Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Tavoitteen alla on Suomessa tapahtuva vaikuttamistoiminta. Kepan kehityspoliittinen vaikuttaminen keskittyy strategian mukaisesti kehitysrahoitukseen (4.1.), kansainväliseen kauppapolitiikkaan (4.2.)ja ilmastopolitiikkaan (4.3.). - Kepan kannat näkyvät puolueiden vaaliohjelmissa ja muissa linjauksissa, vuoden 2011 hallitusohjelmassa sekä uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa (ao. dokumentit) - kansanedustajat, puolueet ja virkamiehet kokevat Kepan vaikuttamistyön relevantiksi ja asiantuntevaksi (toimintojen arvioinnit) 4.1. Päättäjät pitävät kiinni 0,7%:sta ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa. - vaikuttaminen ja aktiivinen vuoropuhelu päättäjien ja virkamiesten kanssa - Kampanjat, erityisesti 0,7 -kampanja, tarpeen mukaan globbareiden ja jäsenjärjestöjen kanssa - Analyysi: taustoittavat analyysit kehitysyhteistyön määrä- ja laatukysymyksistä, innovatiivisista rahoituslähteistä, kansainvälisistä rahoituslaitoksista sekä esim. pääomapaosta; kannanmuodostus yhdessä jäsenten ja Etelän kanssa - Kepan toiminta kehitysrahoitusta seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa; esim. Aidwatch, Eurodad (European Network on Debt and Development) ja Better Aid, EuroIFInet (European network for International Finance Institutions). -kehyrahoitus säilyttää realistisen kasvu-uran kohti 0,7 % -tavoitetta vuonna Suomen kehitysyhteistyö noudattaa Pariisin julistuksen ja Accran toimintaohjelman sitoumuksia - Suomi aktivoituu rahoituslaitospolitiikassaan tukemaan kehityspoliittisia tavoitteita 4.2. Päättäjät edistävät kehitysmaiden aseman vahvistumista kansainvälisessä kauppapolitiikassa - vaikuttaminen ja aktiivinen vuorovaikutus päättäjien ja virkamiesten kanssa kauppaneuvottelu- ja yritysten yhteiskuntavastuukysymyksissä - Kauppatematiikassa toimivan järjestöverkoston ylläpito ja tukeminen - Toiminta kauppaa seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa (Esim. Concord, European trade network, ETN) - Kampanjointi globbareiden ja jäsenjärjestöjen kanssa - Taustoittava analyysi, kannanmuodostus yhdessä jäsenten ja Etelän kanssa sekä mediatyö - Suomi laatinut linjauksen EU:n ja kehitysmaiden välisiä alueellisia kauppaneuvotteluja koskien ja siinä näkyvät Kepan kannat - Hallitus raportoi kauppaa koskevista linjoistaan ja toimistaan eduskunnalle entistä paremmin 4.3. Suomen ilmastopoliittiset kannat ja toimet painottavat köyhyyden ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä. Kepa edistää keskustelua ilmasto-oikeudenmukaisuudesta nostaen esiin ilmastonmuutoksen ja köyhdyttämisen yhteyksiä. Kepan rooli suomalaisessa ilmastopoliittisessa keskustelussa ja tarkempi ilmastopoliittinen tavoite ja toiminta määritellään ohjelmakauden alussa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 8 ( 9)

9 5. Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio Toiminnallisia päätavoitteita tukee tämä tukitavoite, jonka alla on johtaminen (5.1.), hallinto (5.2.), suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittäminen (5.3.) sekä Kepan sisäinen viestintä (5.4.). - Kepan työilmapiiri on hyvä (ilmapiirikysely) - Kepan toiminta on kustannustietoista (tilintarkastajien lausunnot, toimintojen evaluaatiot, itsearviointi) 5.1. Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen. 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä. - hallituksen työskentely - Johtaminen ja koordinaatio: hallituksen toiminnan ja työn tukeminen ja esimiestyö, ohjelman kokonaisuuden koordinaatio: maajohtajien tuki - Organisaation kehittäminen: strategiasuunnittelu, uudet aloitteet - Yhteistyö ja verkottuminen yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti - Toimitilat ja työvälineet, sihteeripalvelut - Henkilöstöhallinto - Talous- ja it-hallinto - Kepan suunnittelu- ja seurantajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, erityisesti sen yhtenäistäminen Etelän toimistoissa - Kepan päätöksenteon menettelyt ovat selkeät ja tehokkaat - Kepa saa tavoitteellisen ja toimivan strategian - Kepalla on toimivat yhteistyösuhteet Suomessa ja kansainvälisesti - tyytyväisyys hallinnon palveluihin -henkilöstön kehittäminen on systemaattista - henkilöstön vaihtuvuus - taloushallinnon tehokkuus - kehityskeskustelu ja palaute 5.4. Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista - Sisäisen viestinnän seuranta ja henkilöstön koulutus - hallituksella ja luottamusjohdolla on oikea tieto oikeaan aikaan - työntekijöillä on oikea tieto oikeaan aikaan - viestintä tukee Kepan arvoja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 9 ( 9)

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Liite 6A Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Esitys syyskokoukselle 26.11.2011 1 (6) Hallitus Kepan strategia2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1. JOHDANTO Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1.Johdanto Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön kehityspoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö. Se toimii jäsenistönsä tukena ja yhteistyön foorumina. Se on myös niiden äänitorvi

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1. JOHDANTO Kepan päivitetty strategia Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön kehityspoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö. Kepa koostuu erilaisista ja erikokoisista järjestöistä,

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Sisällysluettelo...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman 2013-2015 rakenne...3 Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset...3

Lisätiedot

Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (9) Johdanto Vuosi 2007 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelman ensimmäinen toimintavuosi. Ohjelman päätoiminnot eli jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hallituksen esitys syyskokoukselle 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Miksi lähettää vapaaehtoisia? Mikä on järjestäjän motiivi? Kenen tarpeeseen halutaan vastata? Mitkä ovat tavoitteet?

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

2. Kestävän kehityksen lähtökohtana kumppanimaiden omistajuus

2. Kestävän kehityksen lähtökohtana kumppanimaiden omistajuus Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.12.2008 KEPAN LINJAUS KEHITYSYHTEISTYÖN LAADUSTA 1. Johdanto Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry haluaa vaikuttaa köyhdyttäviä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011 Hallituksen esitys sääntömuutoksista Pj. Markku Niskala Muutosten tausta ja perustelut TAUSTA Evaluaatio 2005:n suositukset Yhdistyslain muutokset v. 2010 Kepan toiminta-ajatus- ja strategiaprosessi v.

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari Kokeilutoiminnoilla irti esteistä ja tieto jakoon Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari 2.12.2015 Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty! 5-10 kokeilua Seuranta:

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Liite 8A TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2016 1/15 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...4 1.1 Keskeiset päättäjät edistävät kunnianhimoista

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi CAF mallin rakenne ja sisältö 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi Toimintatapojen ja tulosten arviointi TOIMINTA TULOKSET Henkilöstö Henkilöstötulokset Johtajuus Strategiat ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2014 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2015 1 (22) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...6 1.1. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysliiton toimintalinjaukset 2010-2014 ohjelma Toimintaa yhdessä uudistaen, tehtyä työtä arvostaen Hengitysliiton toimintalinjaukset ohjelman tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö Noora Luukka Anni Loukaskorpi Koulutuksen sisältö Esittelykierros JYY:n kehysektori Avaintoimijat ja -tehtävät Kehy-valiokunta Päähankkeet Kehitysyhteistyöprojekti Intiassa

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä?

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Kansainvälisyyskasvatus, miksi ja miten? Studia Generalia-luentosarja 28.3.2007 Rilli Lappalainen, President Development Education Forum - rilli.lappalainen@kehys.fi

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 1 (18) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...5

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Johdanto Toimintavuoden 2009 suunnittelu on tehty aikana, jolloin maailma on puhunut finanssi-, ruoka- ympäristö- ja demokratiakriiseistä

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

KEHITYSYHTEISTYÖN EVALUOINTI PÄÄTÖKSENTEON JA OPPIMISEN TUKENA. Aira Päivöke Kehitysyhteistyön evaluointi (EVA-11) 3.6.2010 VTV:n seminaari

KEHITYSYHTEISTYÖN EVALUOINTI PÄÄTÖKSENTEON JA OPPIMISEN TUKENA. Aira Päivöke Kehitysyhteistyön evaluointi (EVA-11) 3.6.2010 VTV:n seminaari KEHITYSYHTEISTYÖN EVALUOINTI PÄÄTÖKSENTEON JA OPPIMISEN TUKENA Aira Päivöke Kehitysyhteistyön evaluointi (EVA-11) 3.6.2010 VTV:n seminaari Kehitysyhteistyön evaluointi on kansainvälisesti määriteltyä Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

Kepan edunvalvontalinjaus

Kepan edunvalvontalinjaus LUONNOS 27.10.2014 Kommentteja tähän luonnokseen voi lähettää marraskuun 2014 loppuun asti (auli.starck@kepa.fi). Kepan hallitus päättää linjauksen hyväksymisestä 15.12.2014. Kepan edunvalvontalinjaus

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Hallitusohjelmavaikuttaminen. Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli

Hallitusohjelmavaikuttaminen. Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli Hallitusohjelmavaikuttaminen Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli Maailmantalouden tekijät oli menestys Rkp:n ehdokkaita lukuun ottamatta blogeja kirjoittivat kaikkien eduskuntapuolueiden

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot