KEPAN OHJELMA Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit"

Transkriptio

1 KEPAN OHJELMA Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 1 ( 9)

2 YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN TAVOITTEET Päätavoite 1. Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet Päätavoite 2. Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Päätavoite 3. Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt Päätavoite 4. Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Päätavoite 5. Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio Toiminta Pohjoisessa Toiminta Etelässä 1.1.Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Suomessa ja Etelässä 1.2.Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin 1.3.Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö 2.1.Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi 2.2.Jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyön osaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt 2.3.Jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja yhteistyö ovat vahvistuneet 2.4.Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut 2.5.Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 2.2.Jäsenjärjestöjen kumppaneiden kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt 2.3.Etelän järjestöjen vaikuttamistyön osaaminen ja yhteistyö von ahvistunut Kepateemoissa (kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) 2.5.Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 2.6.Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi 4.1. Päättäjät pitävät kiinni 0,7%:sta ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa 4.2. Päättäjät edistävät kehitysmaiden aseman vahvistumista kansainvälisessä kauppapolitiikassa 4.3. Suomen ilmastopoliittiset kannat ja toimet painottavat köyhyyden ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä 5.1.Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä 5.4.Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista 5.1.Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä 5.4.Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 2 ( 9)

3 1. Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet Tavoitteen alla on edunvalvonta järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi: järjestöjen rahoituksen (1.1.) ja niiden yhteiskunnallisen roolin (1.2.) edunvalvonta sekä järjestöjen omistajuuden kasvattaminen Kepassa (1.3.): jäsenistön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen Kepan toiminnassa. - Järjestöt on osallistettu niitä koskeviin prosesseihin ja järjestöjen näkemykset on sisällytetty niitä koskeviin linjauksiin ja ohjeistuksiin (toiminnan arvioinnit) - Kansalaisjärjestöjen määrärahat ovat kasvaneet ja monipuolistuneet (ao. seuranta) 1.1 Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Pohjoisessa ja Etelässä - kansalaisjärjestöille suunnattujen kehitysyhteistyömäärärahojen osuutta pyritään kasvattamaan ja monipuolistamaan: lobbaus uusien rahoitusmuotojen kehittämiseksi myös uudenlaisiin kokeiluihin kehitysyhteistyössä, globaalikasvatuksessa ja vaikuttamistyössä. Painopisteenä pienten toimijoiden sekä vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöjen rahoituksen turvaaminen. - järjestöjen rahoitusneuvonta, uusien rahoituslähteiden etsiminen järjestöille; yritysten tukea järjestöille ja omarahoituksen keruumahdollisuuksia pidetään esillä. - aloitteellinen järjestöjen kehitysyhteistyötä koskevaan mediakeskusteluun -pienten ja keskisuurten kansalaisjärjestöjen rahoituksen osuus kehitysyhteistyön määrärahoista on 30 prosenttia - uusien rahoitusmuotojen määrä 1.2 Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin -järjestöjen roolin edunvalvonta: järjestöille haetaan parempia mahdollisuuksia seurata, osallistua ja vaikuttaa niitä koskeviin päätöksentekoprosesseihin - järjestökentän vaikuttavuuden laajentaminen luomalla uusia ja vahvistamalla nykyisiä strategisia kumppanuuksia merkittäviin vaikuttajatahoihin: eduskunta, puolueet, yritykset, ay-liike, kirkot jne. - Kepan ja sen jäsenjärjestöjen osallistuminen ja vaikuttaminen aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaa vahvistaviin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti; esimerkiksi opetusministeriön alainen Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (Kane) ja Civil society organisations (CSO) effectiveness -prosessi - Kepa ja jäsenjärjestöt ovat aktiivisesti mukana esimerkiksi kansalaisjärjestölinjauksen yms. muotoilussa sekä hyvien hallintoja toimintatapojen luomisessa: osallistuvien järjestöjen määrä. -Järjestöt saavat Kepasta ajankohtaista tietoa niitä koskevista prosesseista ja sopimusperustaisista toimintatavoista - sopimusperustaisen osallistumismekanismin luominen 1.3 Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö. - jäsenistön omistajuuden lisääminen Kepassa: jäsenistön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa -tiedon kerääminen jäsenien toiminnasta, tyytyväisyydestä ja tarpeista, ja huomioiminen toiminnan kehittämisessä - tietoa Kepan toiminnasta, palveluista ja vaikuttamismahdollisuuksista Kepassa - jäsentyytyväisyys (jäsenkysely) - järjestöjen osallistuminen vuosikokouksiin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 3 ( 9)

4 - kokoustilojen tarjoaminen jäsenille ja tieto yhdistystoiminnan tukipalveluista 2. Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Tavoitteen alla ovat järjestöjen paikallistoiminnan ja -yhteistyön tukeminen Suomessa (2.1.), hankekoulutus Suomessa ja Etelässä (2.2.), globaalikasvatus- ja vaikuttamiskoulutus Suomessa ja Etelässä (2.3.), globaalikasvatusverkoston koordinaatio (2.3.) sekä järjestöorganisaatioiden kehittäminen (2.4.). Kepan yhtä ohjelmaa tukeva työntekijöiden yhteistyö Suomessa ja Etelässä (2.5.) sekä Kepan Etelän kumppanuudet (2.6.) ovat tärkeä osa tätä jäsenjärjestöjen ja Kepan oppimiseen ja osaamiseen tähtäävää kokonaisuutta. - järjestöt ovat tyytyväisiä Kepan palveluihin ja osallistuvat Kepan toimintaan asiantuntujoina (jäsenjärjestökysely, asiakaspalaute ja toimintojen arviointi) - järjestöt hyödyntävät oppimistaan toiminnassaan (jäsenjärjestökysely, asiakaspalaute ja toimintojen arviointi) 2.1 Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi Jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys kehitysyhteistyön muutosvoimasta on lisääntynyt 2.3. Jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja järjestöyhteistyö ovat vahvistuneet - järjestöjen tukeminen globaaliasioiden nostamisessa esiin paikallisesti: koordinoimalla valtakunnallista Mahdollisuuksien Tori -verkostoa ja tukemalla torien omaa tiedotusta sekä paikkakuntien välistä oppimista - Mahdollisuuksien tori -toiminnan kehittäminen foorumina järjestöjen, ministeriöiden, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön - järjestöjen kannustaminen paikalliseen yhteistyöhön ja omaan edunvalvontaan - Hankekoulutus ja -neuvonta: hankkeiden tuloksellisuuden ja kestävyyden korostaminen muutosten aikaansaamiseksi. Hankesuunnittelussa korostuu hankkeiden linkittäminen omaan toimintaympäristöönsä. Läpileikkaavat teemat ovat mukana systemaattisesti. - Koulutus- ja neuvontasuunnitelmien (TAP) ja ETVOn avulla järjestöjen pitkäjänteisen kehittymisen ja organisaatiotason oppimisen vahvistaminen. TAPkonseptin käytettävyyden kehittäminen muiden jäsensuhteiden vahvistamiseen - ETVOn kautta vapaaehtoistyöhön lähtevien koulutus tarkastelemaan etelän toimintaympäristöä köyhdyttäviä rakenteita ja toimintatapoja sekä kehittämään järjestöjen kumppanuussuhdetta tasa-arvoisemmaksi etenkin kommunikaation avulla - globaalikasvatusta tekevien järjestöjen verkostoitumisen ja keskinäisen oppimisen koordinointi ja tukeminen verkkosivujen ja kvk-listan sekä yhteisten tilaisuuksien avulla - järjestöjen globaalikasvatusosaamisen vahvistaminen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen koulutusten ja hankeneuvonnan avulla sekä työkalujen - MT-verkostossa aktiivisesti toimivien järjestöjen määrä / paikkakunnat ja paikallisten kävijöiden määrä - Kepan kehittämien työkalujen käyttö kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa -järjestöillä on työkaluja kestävien rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi kehitysyhteistyössään - järjestöt aktivoituneet vaikuttamistyössä: osallistuvat Kepan kehityspoliittiseen työhön tai vahvistavat omaa vaikuttamisja globaalikasvatustyötään Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 4 ( 9)

5 2.4. Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut 2.5. Kepan oppiminen etelässä ja pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita kehittäminen järjestöjen käyttöön - uusien järjestöjen innostaminen globaalikasvatukseen: kehitysyhteistyöjärjestöjä innostetaan pohtimaan kotimaantyötään ja vahvistamaan Etelän ääntä järjestöjen globaalikasvatuksessa. -Organisaation kehittämistä tukeva koulutus ja kehittämisprosessit: pääosin yksilöllisiä järjestönkehittämishankkeita, joista myös Kepa ja järjestöt oppivat yhdessä. Painopiste toiminnan tuloksellisuuden ja työn toimivuuden hyvässä tasapainossa. - Järjestöjen arvioinnin kehittämishankkeisiin synergiaa ja syvyyttä linkittymällä Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen, joka tutkii kehitysjärjestöjen oppimista. - Kepan sisäisten yhteistyöverkostojen (koulutus- ja kehityspoliittinen työntekijäverkosto) toiminta Etelän kokemusten ja osaamisen tuomiseksi Kepan jäsenten käyttöön sekä Kepan Suomessa tapahtuvaan toimintaan. - Kepan asiantuntemuksen syventäminen, ml. teema- ja alueanalyysit, tietopalvelun ja kirjaston hyväksikäyttö kanavoituvat järjestöjen hyödyksi - globaalikasvatukseen osallistuvien järjestöjen määrä kasvanut -tehtyjen organisaatioanalyysien määrä ja niiden suositusten toimeenpano -kehittämiseen osallistuvien järjestöjen määrä ja hankkeissa tehtyjen innovaatioiden määrä ja laatu - KEPAn analyysit kiinnostavat ja hyödyttävät jäsenjärjestöjä ja Etelän kumppaneita - kokemukset Etelästä innostavat jäsenjärjestöjä ja Etelän kumppaneita 2. ALATAVOITTEET: ETELÄ TOIMINNOT: ETELÄ INDIKAATTORIT 2.2. Jäsenjärjestöjen kumppaneiden kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys kehitysyhteistyön muutosvoimasta on lisääntynyt - Hankekoulutus ja -neuvonta Nicaraguassa, Mosambikissa ja Tansaniassa: esillä köyhdyttämisen näkökulma, jolla vahvistetaan hankkeiden tuloksellisuutta ja kestävyyttä. Hankesuunnittelussa korostetaan toimintaympäristön huomioonottamista - Koulutus- ja neuvontasuunnitelmien (TAP = Training and Advice) ja ETVOn (Etelän vapaaehtoisohjelma) avulla järjestöjen pitkäjänteisen kehittymisen ja organisaatiotason oppimisen vahvistaminen. TAP-konseptin käytettävyyden kehittäminen muiden jäsensuhteiden vahvistamiseen. TAP etelässä sisältää myös järjestöjen organisaatioanalyysiä - Kepan kehittämien työkalujen käyttö kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa -järjestöillä on keinoja tavoitella työssään kestäviä rakenteellisia muutoksia 2.3. Etelän järjestöjen vaikuttamistyön osaaminen ja yhteistyö on vahvistunut Kepan teemoissa (kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) 2.5. Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa - koulutukset vaikuttamistyön perustaidoista ja menetelmistä Etelässä - Kehityspoliittinen koulutus ja keskustelutilaisuudet Kepan teemoista: tavoitteena löytää ja innostaa relevantteja toimijoita erityisesti kehitysrahoituksen, kauppa- ja ilmastopolitiikan vaikuttamistyöhön - Kepan sisäisten yhteistyöverkostojen (koulutus- ja kehityspoliittinen työntekijäverkosto) toiminta Etelän kokemusten ja osaamisen tuomiseksi Kepan - järjestöt aktivoituneet vaikuttamistyössä: osallistuvat Kepan kehityspoliittiseen työhön tai vahvistavat omaa vaikuttamisja globaalikasvatustyötään - jäsenjärjestöt ja kumppanit käyttävät ja hyödyntävät Kepan Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 5 ( 9)

6 jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 2.6. Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut jäsenten käyttöön sekä Kepan Suomessa tapahtuvaan toimintaan - Kepan asiantuntemuksen syventäminen, ml. teema- ja alueanalyysit - Kepan kumppaneiksi valitaan edelleen strategisesti potentiaalisia järjestöjä, jotka toimivat vaikuttaakseen kehitysrahoitus-, kauppa- ja ilmastopolitiikkaan paikallisesti, kansallisella tasolla tai kansainvälisesti. Kumppanuudet ovat keskeinen menestystekijä Etelän kehityspoliittisessa työssä ja ne perustuvat yhteisen temaattisen kiinnostuksen lisäksi jaettuihin tavoitteisiin ja arvoihin. Kumppanuuksista saatu kokemus ja tieto kanavoituvat Kepan vaikuttamis- ja kampanjatyöhön Suomessa - kumppanien kykyä kampanjointiin ja vaikuttamistyöhön vahvistetaan sekä institutionaalisen tuen että yhteisten toimintojen ja analyysien avulla analyysejä - Osaaminen ja kokemukset Etelästä innostavat jäsenjärjestöjä ja kumppaneita - kumppanit osallistuvat paikallisen, kansallisen, alueellisen tai kansainvälisen tason kehityspoliittiseen keskusteluun - kumppanit tekevät paikallisia ja kansallisia kampanjoita, jotka syöttävät kansallisiin ja kansainvälisiin kampanjoihin ja vaikuttamistoimintaan, ja päin vastoin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 6 ( 9)

7 3. Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt Tavoitteen alla on ns. suurta yleisöä, tavallisia suomalaisia, tavoittavat globaalikasvatuksen välineet: Maailma kylässä -festivaali, Kumppani-lehti sekä kepa.fiverkkosivusto. - käyttäjien (Maailma kylässä, Kumppani-lehti, verkkouutiset) tyytyväisyys (kävijä- ja lukijakyselyt) - käyttäjien lisääntynyt osallistumishalukkuus järjestöjen toimintaan (kävijä- ja lukijakyselyt) 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi. - Maailma kylässä -festivaali: panostus entistä enemmän asiaohjelman laatuun ja kiinnostavuuteen ja uusien kävijöiden houkutteleminen tutustumaan ja toimimaan kehitysmaaliikkeessä - Suurelle yleisölle tarkoitetut julkaisut Kumppani ja kepa.fi:n uutistuotanto: Kumppanin levikkiä kasvatetaan suunnitelmallisesti ja sen korkea laatu säilytetään. Uutistuotanto verkossa houkuttelee myös uusia kävijöitä tutustumaan toimintatapoihin järjestöissä -mediatyökalut: Mbrain ja Cision (uutisseuranta) sekä STT:n tiedotepalvelu tukevat Kepan seurantaa ja osallistumista ajankohtaiseen viestintään MK: -kävijöiden tyytyväisyys ja uusien kävijöiden osuus -näytteilleasettajien tyytyväisyys ja niiden saamien uusien kontaktien määrä Kumppani: -lukijatyytyväisyys ja lukemiseen käytetty aika - tilaajamäärä kasvu Kepa.fi: - kävijämäärät, käyntikerrat, ladattujen sivujen määrä Mediatyökalut: - Kepan viestintä saavuttaa sille asetetut tavoitteet mediaseurannan ja aktiivisen kehitystyön avulla Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 7 ( 9)

8 4. Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Tavoitteen alla on Suomessa tapahtuva vaikuttamistoiminta. Kepan kehityspoliittinen vaikuttaminen keskittyy strategian mukaisesti kehitysrahoitukseen (4.1.), kansainväliseen kauppapolitiikkaan (4.2.)ja ilmastopolitiikkaan (4.3.). - Kepan kannat näkyvät puolueiden vaaliohjelmissa ja muissa linjauksissa, vuoden 2011 hallitusohjelmassa sekä uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa (ao. dokumentit) - kansanedustajat, puolueet ja virkamiehet kokevat Kepan vaikuttamistyön relevantiksi ja asiantuntevaksi (toimintojen arvioinnit) 4.1. Päättäjät pitävät kiinni 0,7%:sta ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa. - vaikuttaminen ja aktiivinen vuoropuhelu päättäjien ja virkamiesten kanssa - Kampanjat, erityisesti 0,7 -kampanja, tarpeen mukaan globbareiden ja jäsenjärjestöjen kanssa - Analyysi: taustoittavat analyysit kehitysyhteistyön määrä- ja laatukysymyksistä, innovatiivisista rahoituslähteistä, kansainvälisistä rahoituslaitoksista sekä esim. pääomapaosta; kannanmuodostus yhdessä jäsenten ja Etelän kanssa - Kepan toiminta kehitysrahoitusta seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa; esim. Aidwatch, Eurodad (European Network on Debt and Development) ja Better Aid, EuroIFInet (European network for International Finance Institutions). -kehyrahoitus säilyttää realistisen kasvu-uran kohti 0,7 % -tavoitetta vuonna Suomen kehitysyhteistyö noudattaa Pariisin julistuksen ja Accran toimintaohjelman sitoumuksia - Suomi aktivoituu rahoituslaitospolitiikassaan tukemaan kehityspoliittisia tavoitteita 4.2. Päättäjät edistävät kehitysmaiden aseman vahvistumista kansainvälisessä kauppapolitiikassa - vaikuttaminen ja aktiivinen vuorovaikutus päättäjien ja virkamiesten kanssa kauppaneuvottelu- ja yritysten yhteiskuntavastuukysymyksissä - Kauppatematiikassa toimivan järjestöverkoston ylläpito ja tukeminen - Toiminta kauppaa seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa (Esim. Concord, European trade network, ETN) - Kampanjointi globbareiden ja jäsenjärjestöjen kanssa - Taustoittava analyysi, kannanmuodostus yhdessä jäsenten ja Etelän kanssa sekä mediatyö - Suomi laatinut linjauksen EU:n ja kehitysmaiden välisiä alueellisia kauppaneuvotteluja koskien ja siinä näkyvät Kepan kannat - Hallitus raportoi kauppaa koskevista linjoistaan ja toimistaan eduskunnalle entistä paremmin 4.3. Suomen ilmastopoliittiset kannat ja toimet painottavat köyhyyden ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä. Kepa edistää keskustelua ilmasto-oikeudenmukaisuudesta nostaen esiin ilmastonmuutoksen ja köyhdyttämisen yhteyksiä. Kepan rooli suomalaisessa ilmastopoliittisessa keskustelussa ja tarkempi ilmastopoliittinen tavoite ja toiminta määritellään ohjelmakauden alussa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 8 ( 9)

9 5. Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio Toiminnallisia päätavoitteita tukee tämä tukitavoite, jonka alla on johtaminen (5.1.), hallinto (5.2.), suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittäminen (5.3.) sekä Kepan sisäinen viestintä (5.4.). - Kepan työilmapiiri on hyvä (ilmapiirikysely) - Kepan toiminta on kustannustietoista (tilintarkastajien lausunnot, toimintojen evaluaatiot, itsearviointi) 5.1. Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen. 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä. - hallituksen työskentely - Johtaminen ja koordinaatio: hallituksen toiminnan ja työn tukeminen ja esimiestyö, ohjelman kokonaisuuden koordinaatio: maajohtajien tuki - Organisaation kehittäminen: strategiasuunnittelu, uudet aloitteet - Yhteistyö ja verkottuminen yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti - Toimitilat ja työvälineet, sihteeripalvelut - Henkilöstöhallinto - Talous- ja it-hallinto - Kepan suunnittelu- ja seurantajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, erityisesti sen yhtenäistäminen Etelän toimistoissa - Kepan päätöksenteon menettelyt ovat selkeät ja tehokkaat - Kepa saa tavoitteellisen ja toimivan strategian - Kepalla on toimivat yhteistyösuhteet Suomessa ja kansainvälisesti - tyytyväisyys hallinnon palveluihin -henkilöstön kehittäminen on systemaattista - henkilöstön vaihtuvuus - taloushallinnon tehokkuus - kehityskeskustelu ja palaute 5.4. Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista - Sisäisen viestinnän seuranta ja henkilöstön koulutus - hallituksella ja luottamusjohdolla on oikea tieto oikeaan aikaan - työntekijöillä on oikea tieto oikeaan aikaan - viestintä tukee Kepan arvoja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma , hyväksytty hallituksessa Liite 61A 9 ( 9)