Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hallituksen esitys syyskokoukselle

2 Sisällysluettelo Johdanto Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen virkamiehiin Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Suomen AEPF-verkosto Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot Johtaminen Talous- ja yleishallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto Oppiva organisaatio...13 LIITE Kepan henkilöstö

3 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Johdanto Toimintavuosi 2014 on Kepan kolmivuotisen ohjelmakauden toinen vuosi. Toimintasuunnitelman rakenne perustuu ohjelman kolmeen päätoimintoon sekä johtamiseen ja tukitoimintoihin. Kolme päätoimintoa ovat kehityspoliittinen vaikuttaminen ja kampanjointi, globaalikasvatus ja asennevaikuttaminen sekä järjestökentän toimintaedellytysten ja kapasiteetin vahvistaminen. Yhden ohjelman periaatteen mukaisesti Kepalla ei ole maakohtaisia erillisiä ohjelmia, vaan kaikki toiminta suuntautuu samoihin tavoitteisiin niin Suomessa kuin etelässäkin. Ohjelman ja vuosisuunnitelman tavoitteet pohjautuvat strategian painopisteille. Ponnistelut vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämiseksi jäsenistön kanssa tähtäävät yli 300 jäsenjärjestön ja Kepan osaamisen ja kokemuksen hyödyntämiseen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, kuten eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Strategian toinen läpileikkaava tavoite jäsensuhteiden elävöittämisen lisäksi on Kepan verkottuminen ja jäsenistön verkottaminen kansainvälisesti. Myös asenneilmapiiriin vaikuttaminen painottui Kepan strategiassa, sillä sen pohjalle rakentuvat edellytykset niin kehityspoliittiselle vaikuttamistyölle Suomessa kuin kansalaisten tuelle ja aktiiviselle osallistumiselle järjestötoimintaan. Jäsensuhteiden elävöittäminen näkyy laajalti Kepan toiminnassa niin Suomessa kuin maa- ja aluetoimistoissakin. Jäsenistöltä kerätään aloitteita ja toiveita siitä, millaista yhteistä toimintaa, järjestöjen välistä yhteistyötä tai uusia avauksia Kepa voisi tehdä jäsentensä kanssa. Kepan yhteistyö- ja kattojärjestöroolia Etelässä kehitetään entistä alueellisemmalla työotteella, jossa Kepa tarjoaa jäsenilleen muun muassa tietoa ja arvioita kyseiseen alueen toimintaympäristöstä ja siinä vaikuttavista keskeisistä prosesseista. Jäsenistön mahdollisuutta vaikuttaa Kepan toimintaan ja mahdollisuuksia tukea hallituksen työtä parannetaan perustamalla jaostoja ja työryhmiä. Jäsenblogit ja jäsenjärjestöjen toiminta tulevat näkymään Kepan verkkosivuilla aikaisempaa enemmän. Toimintavuoden aikana jäsenjärjestöjen toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksista Kepassa selkiytetään. Kepan ohjelman teemat eli kansainvälinen talous, kehitysrahoitus, ilmasto-oikeudenmukaisuus ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen näkyvät Kepan työssä Nicaraguassa, Mosambikissa, Tansaniassa ja Mekongin alueella. Ohjelmakaudella vahvistuva alueellinen lähestymistapa tuo mukanaan teemojen ja niihin liittyvien prosessien seuraamista ja arviointia laajemmasta näkökulmasta. Toimintavuonna kiinnitetään huomiota siihen, miten Kepan toiminta etelässä tulisi tutummaksi jäsenistölle ja sen tuottama lisäarvo näkyvämmäksi kaikissa Kepan jäsenilleen tarjoamissa palveluissa. Vuoden 2014 yksittäisistä toiminnoista voidaan mainita eduskuntavaalikampanjan rakentaminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, YK:n Post 2015 kehitysohjelmaan vaikuttaminen Suomessa ja kansainvälisesti (muun muassa Beyond verkoston kautta). Näiden lisäksi kansalaisliikkeiden toimintaedellytyksiä puolustetaan muun muassa järjestämällä teemasta tilaisuuksia maatoimistoissa sekä vaikuttamalla järjestörahoituksen määrään ja hakumenettelyn pelisääntöihin Suomessa. Kepan kehityspoliittisen päivän teemana on kansalaisten asenteisiin ja mielipiteisiin vaikuttaminen ja sen merkitys globalisaationhallinnassa ja kehityspoliittisten päämäärien saavuttamisessa. Järjestöjen ehdottamia etelätyöhön liittyviä oppimispilotteja jatketaan ensimmäisen kokeiluvuoden kokemuksen innoittamana. Finland's Festivalsin myönsi Maailma kylässä -festivaalille Vuoden 2014 festivaali tunnustuksen, jota festivaaleilla juhlitaan ensi keväänä työn merkeissä.

4 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepan osallistuminen lukuisiin kansainvälisiin ja EU-verkostoihin ja työryhmiin näkyy muun muassa yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan tilaa maailmanlaajuisesti seuraavan Civicus-verkoston kanssa. Kepa edustaa suomalaisia kehitysjärjestöjä International Forum for National Platformsissa (IFP), sekä CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE), jotka molemmat koordinoivat järjestöjen vaikuttamistyötä muun muassa kehitysavun laatua, määrää ja kehitysyhteistyön toteutusta ja sen periaatteita käsitteleviin prosesseihin. Kepa osallistuu ja vaikuttaa YK:n kehitysohjelmaa varten perustetun kehitysrahoituskomitean työskentelyyn, joka tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa vaatimuksia muun muassa yritysvastuun velvoittavuudesta ja uusien rahoituslähteiden käyttöönotosta. Ulkoministeriön antama valtionavustus Kepalle on uuden ohjelmakauden aikana yhteensä euroa, josta tuki toimintavuodelle 2014 on euroa. Toimintavuoden 2014 talousarvio on euroa. Vuoden loppuun mennessä Kepassa on 80 työntekijää, joista 52 Suomessa ja 28 etelässä.

5 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Poliittiset päätöksentekijät Suomessa tuntevat, kannattavat tai aktiivisesti edistävät Kepan kehityspoliittisia tavoitteita kehitysyhteistyöstä, globaalista talouspolitiikasta ja ilmastooikeudenmukaisuudesta. Kepa jatkaa aktiivista vaikuttamista Suomen poliittiseen päätöksentekoon kolmessa pääteemassa, kehitysyhteistyön määrässä ja laadussa, globaalissa talouspolitiikassa ja ilmasto-oikeudenmukaisuudessa. Lisäksi Kepa seuraa ja tekee vaikuttamistyötä liittyen Post agendaan ja ihmisoikeusperustaisuuteen. Kehitysyhteistyön määrän kannalta vuosi 2014 on keskeinen, sillä kevään kehysriihessä ja syksyn budjettiriihessä päätetään kehitysrahoituksen 0,7 prosentin tavoitteen kohtalosta suhteessa aiempiin sitoumuksiin. Kepa toimii aktiivisesti sen eteen, että vuodelle 2015 asetettu määrärahatavoite saavutettaisiin. Euroopan tasolla vaikuttamistyötä tehdään AidWatch-verkoston kautta. Kehitysyhteistyön laadun parantamiseksi vaikutetaan muun muassa OECD:n ja UNDP:n koordinoimaan tuloksellisuustyöhön, jonka osalta keväällä järjestetään monenkeskinen Globaalin kumppanuuden ministerikokous. Ilmastoteemassa keskitytään erityisesti ilmastorahoituksen määrään ja laatuun. Kepa vaikuttaa aktiivisesti siihen, ettei Suomen tukea kehitysmaiden ilmastotoimille oteta köyhyyden poistamiseen varatuista rahoista. Lisäksi vaikutetaan siihen, että eduskunta säätäisi mahdollisimman vahvan ja velvoittavan ilmastolain. Kepa osallistuu YK:n ilmastoneuvotteluihin ja vaikuttaa Suomen kantoihin. Globaaleissa talouskysymyksissä Kepa keskittyy vero-oikeudenmukaisuuteen, yritysvastuuseen ja yksityisen sektorin rooliin kehityksessä yhteistyössä kansainvälisten verkostojen ja järjestöjen kanssa. Osana järjestöjen yhteistä verokampanjaa tehdään vaikuttamistyötä koskien monikansallisten yritysten maakohtaista kirjanpitoa sekä Euroopan komission esityksiä taloudellisesta ja ei-taloudellisesta raportoinnista. YK:n vuosituhattavoitteet umpeutuvat 2015 ja niiden jälkeinen niin kutsuttu Post agenda määrittelee globaalin kehitysagendan suunnan tuleville vuosille. Kepa osallistuu YK:n Post prosessiin välittämällä jäsenjärjestöjen kantoja suomalaisille päättäjille ja medialle sekä raportoimalla YK:n yleiskokousviikolla paikan päältä New Yorkista. Vuoden aikana poliittista vaikuttamistyötä tehdään eduskunnan ja ministeriöiden lisäksi muun muassa Maailma kylässä -festivaalilla ja SuomiAreenassa. Lisäksi valmistaudutaan vuoden 2015 eduskuntavaaleihin vaikuttamalla puolueiden vaaliohjelmiin ja osallistumalla puoluekokouksiin. Teemat valitaan ja toiminta suunnitellaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa on edustettuna myös erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa, kuten kehityspoliittisessa toimikunnassa ja kestävän kehityksen toimikunnassa. Vaikuttamistyötä tuetaan aktiivisella mediaviestinnällä ja julkaisutuotannolla. Mediaviestinnän tavoitteena on osallistua vaikuttamistyön pääteemoja koskevaan julkiseen keskusteluun ja luoda poliittista painetta vaikuttamistyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Kepan verkkosivuilla tarjotaan ajankohtaista kehityspoliittista analyysia ja keskustelua Kehitystä ja politiikkaa -blogissa. SuomiAreenaan liittyvää viestintää kehitetään edellisvuosien kokemusten perusteella, ja kesätoimittajatilaisuuden konsepti uudistetaan vaikuttamistyötä paremmin palvelevaksi. Sosiaalisen median käyttöä vaikuttamistyössä tehostetaan ja etelän toimistojen asiantuntemusta hyödynnetään viestinnän sisällöissä.

6 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Vaikuttaminen virkamiehiin Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen kannalta keskeiset virkamiehet ja ministereiden erityisavustajat eri ministeriöissä tekevät yhteistyötä Kepan ja jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa solmii yhä tiiviimmät suhteet ulko-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriöön. Kepa jatkaa tiedonvaihtoa keskeisten virkamiesten ja ministereiden erityisavustajien kanssa ja tukee jäsenten yhteistyötä virkamiesten kanssa. Kehitysrahoituksen osalta vaikutetaan Suomen toimintaan toisena YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitean puheenjohtajana. Kehitysyhteistyön laatukysymyksissä jatketaan yhteistyötä ulkoministeriön kanssa ja seurataan aktiivisesti Suomen kehityspoliittisen toimintaohjelman toteutumista. Ilmasto-oikeudenmukaisuusteemassa Kepa seuraa Suomen toimintaa erityisesti uusien ilmastorahoituslähteiden identifioimisessa ja fossiilisten polttoaineiden tukien poistamisessa. Kepa tunnistaa vaikuttamisikkunoita ja koordinoi järjestöjen yhteisiä viestejä myös liittyen Suomen paikkaan Maailmanpankin johtokunnassa Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Vaikuttamistyötä tekevät jäsenjärjestöt oppivat toisiltaan ja kokoavat voimansa globaaliin oikeudenmukaisuuteen lisäämiseksi. Jäsenten vaikuttamisaloitteita seurataan tiiviisti ja etsitään keinoja niiden toteuttamiseen. Jäsenten vaikuttamistyön tukemista kehitetään edelleen. Vuonna 2014 Kepa tekee tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa ilmasto-oikeidenmukaisuuden esiin nostamisessa Maailma kylässä -festivaalilla ja SuomiAreena-tapahtumassa. Verokampanjassa Kepa koordinoi järjestöjen lobbausryhmää. Myös 0,7 prosentin tavoitteen eteen kampanjoidaan yhdessä jäsenten kanssa. Vuoden 2015 eduskuntavaalien kampanjaa ryhdytään toteuttamaan yhteistyössä neljästä-viidestä jäsenjärjestöstä koostuvan ydinryhmän kanssa niin, että myös muita jäsenjärjestöjä osallistetaan yhteiseen kampanjaan. Kepa järjestää jäsenjärjestöille vuoden aikana vähintään kaksi vaikuttamistyön koordinaatiotapaamista, joissa vaihdetaan tietoa jäsenten tekemästä vaikuttamistyöstä ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia. Kepa tukee menetelmällisillä ja temaattisilla koulutuksilla jäsentensä vaikuttamistyön osaamista. Kepan vaikuttamisteemoihin liittyen järjestetään lisäksi keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat etelän kansalaisjärjestöt vahvistavat temaattista osaamistaan ja verkostoituvat kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Kepan ohjelman linjausten mukaisesti Kepan maa- ja aluetoimistot jatkavat yhteistyösuhteiden syventämistä rajaamalla kumppaneiden määrän kahdesta neljään pitkäaikaiseen kumppaniin. Toimistot tukevat kehityspoliittisten teemojen parissa toimivien kumppaneiden analyysityötä ja tiedonvaihtoa. Yhteisten

7 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA oppimistavoitteiden avulla vahvistetaan kumppanuuksien strategista ulottuvuutta ja molemminpuolista oppimista. Esimerkiksi Mosambikissa järjestetään Kepan ja Justiça Ambientalin yhteinen keskustelutilaisuus yritysvastuusta ja Mekongilla alueellinen seminaari ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja vastuunjaosta yhdessä Green ID:n (Vietnam) sekä Thai working group of Climate Justicen ja Healthy Public Policy Foundation (Thaimaa) kanssa. Kepan etelän työn kehittäminen alueellisempaan suuntaan jatkuu. Maatoimistot kartoittavat Kepan teemoihin liittyviä alueellisia verkostoja ja muita alueellisesti suuntautuvia kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Esimerkiksi Nicaraguassa tuetaan Keski-Amerikan alueella toimivaa verkostoa, joka tutkii ja dokumentoi kaivosteollisuuden yritysvastuun puutteita. Tansaniassa vahvistetaan kauppapolitiikan parissa toimivien järjestöjen verkostoitumista Itä-Afrikan alueella erityisesti EPA-kauppasopimuksen suhteen. Kepan maa- ja aluetoimistot tukevat paikallisen kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyötä tarjoamalla verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia kansallisella ja alueellisella tasolla. Tämän työn tavoitteena on vahvistaa järjestöjen ja kansalaisten mahdollisuuksia osallistua oman maansa päätöksentekoon. Kepa vahvistaa linkityksiä ajankohtaisiin kansainvälisiin prosesseihin kuten YK:n ilmastohuippukokouksen valmisteluun ja Post prosessiin. Maa- ja aluetoimistojen työ on osa Kepan vaikuttamistyötä Suomessa. Tiiviit suhteet paikallisiin kumppanijärjestöihin varmistavat, että Kepan päättäjille Suomessa välittämät viestit pohjaavat todellisuuteen etelässä. Kepan sisäisissä temaattisissa työryhmissä eri toimipisteissä työskentelevät ohjelmatyöntekijät jakavat tietoa, kehittävät Kepan kantoja ja suunnittelevat temaattista analyysi- ja vaikuttamistyötä Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot saavat lisäarvoa Kepan osallistumisesta. Kepan yhteyksiä ja osallistumista kansainvälisiin järjestöverkostoihin jatketaan ja vahvistetaan. Yhteistyö on tiivistä erityisesti seuraavien verkostojen kanssa: AidWatch, Eurodad, Concordin Financing for Development -työryhmä, Climate Action Network Europe, CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE) Working Group on Human Rights Based Approach (HRBA), Beyond 2015, Tax Justice Network Europe ja Global Alliance for Tax Justice. Kepan etelän kumppaneita linkitetään verkostoihin mahdollisuuksien mukaan. Kepan viestintä hyödyntää verkostojen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia Kepan teemoissa ja kansainvälisten kokousten viestinnässä. Osallistuminen kansainvälisten järjestöverkostojen viestintäyhteistyöhön palvelee kotimaan vaikuttamistyötä ja tukee samalla verkostojen toimintaa.

8 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin 2.1 Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat innostuvat vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin ja solmivat yhteyksiä yksilöihin, järjestöihin sekä muihin toimijoihin globaalien kysymysten näkyvyyden lisäämiseksi. Kepa innostaa globaalikasvatusta tekeviä järjestöjä tulemaan yhteen, toimii alustana niiden yhteistyölle ja tukee järjestöjen kykyä nostaa globaaleja teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kepa kehittää osaamistaan globaalikasvatuksen ja asennevaikutamisen käsitteistä ja muutosmekanismeista. Asenneilmapiirin merkitys on vuosittain järjestettävän Kehityspoliittisen päivän pääteemana. Kepa ja jäsenjärjestöt lisäävät globaalikasvatuksen tunnettuutta opettajien ja kasvattajien keskuudessa. Globaalikasvatusverkoston järjestöt jatkavat yhteistyötä Opettajankoulutuslaitosten kanssa: Maailma koulussa -seminaareja järjestetään neljällä yliopistolla. Opettajia ja muita toimijoita kohdataan myös Educamessuilla, jonne Kepa koordinoi järjestöjen yhteisen osaston: Kansalaisvaikuttamisen torin. Uudistuneen ja paremmin kohderyhmänsä huomioivan Globaalikasvatus.fi-sivuston kautta järjestöjen materiaaleja, menetelmiä ja kouluvierailupalveluita markkinoidaan opettajille ja muille keskeisille kohderyhmille. Maailma kylässä -festivaalista on kasvanut Suomen suurin monikulttuurisuus-, kehitysyhteistyö- ja järjestötapahtuma, jonka 150 ohjelmanumeroa ja 450 näytteilleasettajaa keräävät vuosittain kävijää Kaisaniemeen ja Rautatientorille. Vuoden 2014 pääteemana ovat ilmasto ja Latinalainen Amerikka. Jäsenjärjestöt ovat tiiviisti mukana festivaalin suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjelmapuolella kehitetään erityisesti asiaohjelmaa. Yli 20 paikkakunnalla toimiva Mahdollisuuksien tori -verkosto tukee globaalikysymysten esiin nostamista eri puolilla Suomea. Koordinoimalla verkostoa ja järjestämällä verkostotapaamisia ja paikallisia koulutuksia Kepa tukee paikallisia torijärjestäjiä ja vapaaehtoistoimijoita ja vahvistaa heidän osaamistaan globaalien kehityskysymysten esiin tuomisessa. Kepa myös edistää järjestöjen välistä yhteistyötä ja keskinäistä oppimista paikallistasolla. Vuoden aikana vahvistetaan verkoston yhteistyösuhteita eri sidosryhmiin kuten aluehallintoon ja oppilaitoksiin. Mahdollisuuksien tori -koordinaattorin tehtävä muuttuu kokopäiväiseksi vuoden alusta. Kepa pyrkii tekemään uusia avauksia kehitysproblematiikkaa käsittelevässä yhteiskunnallisessa keskustelussa myös omien vaikuttamisteemojensa ulkopuolelta. Tässä keskeisenä resurssina on jäsenjärjestöjen asiantuntemus. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Kepa fasilitoi jäsenjärjestöjen aloitteesta lähteviä globaalikasvatuskampanjoita ja -aloitteita. Kepa osallistuu kansainväliseen globaalikasvatuksesta käytävään keskusteluun ja tuo suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tietoisuuteen ajankohtaisia globaalikasvatuksen trendejä. Yksi kansainvälisen vuoropuhelun areena on Concordin alainen globaalikasvatuksen työryhmä DARE-forum ja EU-rahoitteinen globaalikasvatuksen DEEEP4-hanke. Hanke pyrkii muun muassa vahvistamaan globaalin etelän ja pohjoisen välistä vuoropuhelua globaalikasvatuksessa. Globaalikasvatus.fi- ja Mahdollisuuksientori.fi-sivustojen uudistukset painottavat kohderyhmille suunnattujen palvelufunktioiden kehittämistä ja käytettävyyden parantamiseen mobiililaitteilla.

9 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat kehittävät osaamistaan ja oppivat toistensa kokemuksista asennevaikuttamisessa. Kepa tukee globaalikasvatusta tekevien järjestöjen vertaisoppimista ja järjestöjen yhteistyötä järjestämällä opintopiirejä, vertaisoppimis- ja keskustelutilaisuuksia. Vertaisoppimiseen tähtäävät ryhminä jatkavat Common cause -arvot globaalikasvatuksessa opintopiiri sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäjien verkosto. Muita ajankohtaisia teemoja nostetaan tilanteen mukaan. Kepa järjestää vuoden aikana vähintään 14 asennevaikuttamiseen liittyvää koulutusta, joista puolet tukee järjestöjen kehityspoliittista vaikuttamistyötä ja puolet globaalikasvatusta. Koulutuksissa hyödynnetään järjestöjen osaamista ja etelän ääni tuodaan aiempaa voimakkaammin kuuluviin. Koulutustarjontaa selkiytetään niin, että se sisältää selkeämpiä koulutuspolkuja. Räätälöityjen koulutusten osalta tarjontaa selkiytetään, jotta järjestöt löytävät helpommin muun muassa Kepan valmennuspalvelut. Globaalikasvatuksen hankeneuvontaa tarjotaan ympärivuotisesti. Kepan koordinoima verkkokampanjoinnin parissa työskentelevien järjestöammattilaisten ecampaigning Forum Finland -verkosto tarjoaa tilaa järjestöjen keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Viestintään, markkinointiin ja kampanjointiin liittyviä koulutuksia kehitetään edelleen. 2.3 Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Globaalikysymyksistä kiinnostuneet ihmiset toimivat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutosagentteina oikeudenmukaisen maailman puolesta. Uusi Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelma valmentaa parikymmentä kansalaisvaikuttamisen osaajaa toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Ohjelma tarjoaa yksittäisille muutosagenteille mahdollisuuden lisätä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojaan sekä tarjoaa Kepalle ja jäsenistölle tietoa siitä, kuinka aktiivista kansalaisuutta voidaan tukea. Globbarit tarjoaa ihmisille välineitä vaikuttaa sekä suoraan päättäjiin että laajemmin yleiseen asenneilmapiiriin Suomessa esimerkiksi erilaisten kampanjoiden ja kansanedustajatapaamisten avulla. Kampanjat tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Vero-oikeudenmukaisuuskampanja vaatii hallitukselta toimia yritysten toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi maakohtaisen kirjanpidon avulla. Kampanjassa on erilaisia toimintamahdollisuuksia järjestöille ja yksittäisille ihmisille. Vuoden aikana uusia järjestöjä innostetaan osallistumaan jo mukana olevien Attacin, Changemaker-verkoston, Eettisen kaupan puolesta ry:n, Finnwatchin, Kehyksen ja Pelastakaa Lapset ry:n lisäksi. Luvassa epävakaata -kampanjaa vahvan ilmastolain puolesta jatketaan reagoimalla lain valmistelun tarjoamiin vaikuttamisikkunoihin. Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin valmistaudutaan suunnittelemalla vaalikampanja yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa tekee aktiivista mediatyötä kampanjoihin liittyen. Globbarit.fi-sivuston edustajaseurantaa hyödynnetään kampanja- ja vaikuttamistyössä. Etelän vapaaehtoisohjelma Etvossa valitaan ja valmennetaan vapaaehtoistyöntekijää Kepan jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Paluun jälkeen vapaaehtoisia valmennetaan toimimaan aktiivisesti myös Suomessa muun muassa tukemalla palanneiden omaa alumni-verkostoa. Kepa.fi-sivustolla olevan osallistumiskoneen avulla ihmiset voivat löytää oman tapansa vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman puolesta eri järjestöjen kautta. Kepa.fin uudistuksen yhteydessä kehitetään

10 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA osallistumiskoneen käyttöliittymää sekä pohditaan muiden muutosagenteille suunnattujen työkalujen ja toimintojen rakentamista. Kepan kampanjoita suunnataan aiempaa laajemmalle yleisölle hyödyntämällä uusia markkinointikeinoja, verkkokampanjointiin soveltuvia materiaaleja ja sosiaalista mediaa. Kehitysmaiden arkea ja järjestöjen etelässä tekemää työtä esiin tuovien sekä monimutkaisia globaaleja kehityskysymyksiä havainnollistavien visuaalisten kampanjamateriaalien käyttöä kehitetään. 2.4 Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Yhä useammat seuraavat Kepan viestintäkanavia ja rohkaistuvat toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa.fin uutiset ja blogit tarjoavat laaja-alaisesti tietoa ja uusia näkökulmia kehityskysymyksiin. Verkkouutisten avulla pyritään nostamaan keskusteluun uusia kehityspoliittisia kysymyksiä ja taustoittamaan mediassa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja. Journalistisesti tasokas uutisointi vahvistaa myös Kepan asemaa kehityspolitiikan asiantuntijajärjestönä. Uutistuotanto hyödyntää Kepan ja jäsenjärjestöjen asiantuntemusta Suomessa ja etelässä ja niiden yhteisiä kampanjoita. Vuoden aikana kehitetään laaja-alaista sosiaalisen median käyttöä. Kepa.fi-sivustoa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, painopisteinä ovat sivuston käytettävyys mobiililaitteilla ja tehokkaampi linkittyminen sosiaaliseen mediaan. Maailman Kuvalehti jatkaa ilmestymistään kerran kuussa paperilla, ja jutut julkaistaan verkossa porrastetusti. Nettikävijöiden kasvanutta määrää hyödynnetään niin lehden tunnettuuden kuin tilaajamäärienkin kasvattamisessa. Markkinointiin ja tilausmyyntiin panostetaan aikaisempaa voimakkaammin, kun tiimissä aloittaa markkinoinnista vastaava työntekijä. Maailmankuvalehti.fi-sivuston konseptia kehitetään, tavoitteena on bränditunnettuuden liisääminen ja paperilehden tilaajakannan kasvattaminen Suomen AEPF-verkosto Suomen Asia Europe People's Forum -verkosto (AEPF) on toiminut vuodesta 2012 alkaen Kepan yhteydessä ulkoministeriön erillisrahoituksella. Vuonna 2014 Suomen AEPF jatkaa toimintaansa verkoston jäsenyhdistysten yhteistoiminta-alustana, joka tiedottaa, keskustelee ja vaikuttaa virkamiehiin ja päättäjiin Aasiaa ja Eurooppaa koskevista yhteisistä kysymyksistä ja ongelmista. Suomen AEPF osallistuu kansainvälisen AEPF:n toimintaan ja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa syksyllä Italiassa ASEMkokouksen alla järjestettävää kansainvälistä AEPF10-kansalaisfoorumia.

11 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä 3.1 Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa yhdistää kehityksen ja globaaliasioiden parissa työskentelevät suomalaiset kansalaisjärjestöt toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Kepa jatkaa jäsenlähtöisen toimintatavan kehittämistä apunaan jäsenaloitetyökalu, jota muokataan edelleen vastaamaan jäsenistön tarpeisiin. Aloitteiden pohjalta järjestetään säännöllisesti maa- ja teematapaamisia ja tuetaan muita jäseniltä tulevia yhteistoiminnallisia aloitteita. Aloitteissa hyödynnetään jäsenjärjestöjen osaamista ja niitä toteutetaan yhteistyössä jäsenten kanssa. Vuonna 2014 jatketaan jäsenkyselyn toteuttamista uudella otteella: kepalaiset vierailevat vuosittain noin sadassa jäsenjärjestössä. Haastattelujen avulla saadaan tietoa jäsenjärjestöjen toiminnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista ja kartoitetaan näkemyksiä jäsenyyden mielekkyydestä, Kepan roolista ja toiminnan onnistumisesta. Tuloksia käytetään toiminnan suuntaamiseen vastaamaan yhä enemmän jäsenistön tarpeita ja toiveita. Jäsentiedotusta kehitetään entistä kohderyhmälähtöisemmäksi ja tukemaan entistä enemmän jäsensuhteiden tiivistämistä, vastaamaan jäsenten tiedontarpeeseen ja innostamaan jäseniä mukaan toimintaan. Kepan etelän työn näkymiseen jäsenviestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota. Maa- ja aluetoimistot jatkavat alueellisen työotteen ja Kepan yhteistyö- ja kattojärjestöroolin kehittämistä suhteessa jäsenjärjestöihin. Maatoimistot tarjoavat jäsenille yhteyksiä alueen kansalaistoimijoihin ja tietoa kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristöstä. Suhteita alueella toimiviin jäsenjärjestöihin tiivistetään ja niille tarjotaan tietoa Kepan toiminnasta ja palveluista kyseisellä alueella ja Helsingissä. 3.2 Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta keskeiset viranomaiset kunnioittavat järjestöjen itsenäisyyttä kehitystoimijoina. He tunnustavat järjestöjen erilaiset roolit ja sitoutuvat turvaamaan järjestöille suotuisan toimintaympäristön ja rahoituksen. Kepa seuraa aktiivisesti järjestörahoituksen kehitysta ja kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja kansalaisyhteiskuntapoliittisen linjauksen toteutusta. Seurannan näkökulma on järjestökentän autonomian ja moninaisuuden kunnioittamisen. Kepa osallistuu viestintä- ja globaalikasvatustuen ja matkatukien kehittämiseen yhdessä ulkoministeriön kanssa. Lisäksi seurataan uusien kumppanuusjärjestöjen valinnan vaikutuksia. Yhteistyö ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön kanssa keskittyy kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuloksellisuuden, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseen kehitystoimijoina. Tätä tukee myös Kepan verkostoituminen pohjoismaisten, eurooppalaisten ja globaalien järjestöjen, kuten Civicuksen kanssa. Kepan maa- ja aluetoimistot tiivistävät entisestään yhteistyötään Suomen lähetystöjen kanssa suomalaisten järjestöjen ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi. Yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa muihin viranomaisiin Kepa korostaa kansalaistoimijoiden moninaisuutta, luotettavuutta ja asiantuntemusta ja tuo esille kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen erityistarpeita. Viestinnässään Kepa tuo esille järjestöjen työn tuloksia ja toimivan kansalaisyhteiskunnan

12 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA merkitystä sekä tiedottaa osaltaan jäsenistölle niitä koskettavista globaaleista tavoitteista, kuten Istanbulin periaatteiden noudattamisesta ja Post prosessista. 3.3 Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Etelän kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt keskustelevat kansalaisyhteiskunnan roolista ja tilasta ja vaikuttavat keskeisiin prosesseihin. Ne tekevät yhteistyötä keskenään ja ovat yhteydessä samanmielisiin järjestöihin globaalisti. Uuden ohjelmakauden myötä Kepa on alkanut entistä systemaattisemmin etsiä keinoja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja tukea sen tilan puolustamista osana toimintaansa etelässä. Maa- ja aluetoimistot yhdessä Helsingin toimiston kanssa jatkavat keskeisten toimijoiden kartoittamista ja yhteyksien luomista tahoihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan suotuisan toimintaympäristön luomiseen kansalaisjärjestötoiminnalle alueellaan. Näitä voivat olla myös jäsenjärjestöjen tai Kepan omat kumppanijärjestöt. Kepa järjestää yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa maa- ja aluetoimistoissaan seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joissa keskitytään kansalaisyhteiskunnan tilaan ja etsitään mahdollisuuksia toimia yhdessä paikallisesti, mutta myös alueellisesti kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamiseksi. Kepa tuottaa kerran vuodessa maa- ja aluetoimistojen alueesta kansalaisyhteiskunnan tilaa käsitteleviä maakohtaisia katsauksia Kepan verkkosivuille jäsenjärjestöjen ja muiden toimijoiden käyttöön. Maa- ja aluetoimistot kirjoittavat kansalaisyhteiskunnan tilasta ja järjestöjen toimintamahdollisuuksista säännöllisesti Kepan verkkojulkaisuihin. Eri toimipisteissä työskentelevät työntekijät välittävät tietoa ja kehittävät osaamistaan aiheeseen liittyen Kepan sisäisissä työryhmissä. Kepa kokeilee muutamaa kumppanuutta kansalaisyhteiskunnan tilaan eri tavoin liittyvien järjestöjen kanssa. Myös vaikuttamistyön puolella solmituissa kumppanuuksissa seurataan järjestöjen kokemuksia toiminnasta osana kansalaisyhteiskuntaa. Kumppanuuksien avulla saadaan tietoa ja omakohtaista kokemusta niistä keinoista, joilla voidaan tehokkaasti tukea ja vahvistaa etelän kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja edistää suotuisan toimintaympäristön toteutumista. Tätä kokemusta käytetään myös jäsenjärjestöjen ja Kepan toiminnan kehittämisessä etelässä ja Suomessa. 3.4 Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Jäsenjärjestöt vahvistavat omaa ja etelän kumppaneidensa osaamista ja analysoivat toimintaympäristöään. Jäsenjärjestöjen yhteiset oppimisaloitteet etelän kansalaisyhteiskuntien tukemiseksi lisäävät ymmärrystä koko toimintasektorilla. Vuoden 2014 aikana järjestetään kuudesta yhdeksään järjestöjen eteläyhteistyöhön liittyvää peruskoulutusta ja kaksi syventävää koulutusta. Lisäksi järjestetään useita puolen päivän oppimistilaisuuksia toisiaan täydentävien lähestymistapojen soveltamisessa kehitysyhteistyössä sekä ulkoministeriön hanketuen hakuun ja hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä. Kepa tarjoaa kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvää hankeneuvontaa läpi vuoden ja kommentoi hanketukihakemuksia. Peruskoulutusten määrä vähenee, jotta Kepa pystyy paremmin vastaamaan järjestöiltä tulleisiin aloitteisiin ja tukemaan niiden yhteistä oppimista myös prosessimaisesti. Vuonna 2013 aloitettuihin järjestöjen oppimispilotteihin on varattu enemmän resursseja. Vertaisoppimiseen perustuvaa oppimisryhmätoimintaa jatketaan.

13 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Oppimistilaisuuksia suunniteltaessa keskitytään siihen, miten kehitysyhteistyön käytännöt voivat parhaiten tukea etelän kansalaistoimijoita ja vahvistaa järjestöjä kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Kepan etelän toimistoista saatavaa tietoa kansalaisyhteiskunnan toimijoista, niiden roolista ja toimintaympäristöstä käytetään Kepan järjestämissä oppimistilaisuuksissa. Vuoden aikana tarjotaan kahdesta neljään syvemmän tason koulutusta ja oppimismahdollisuuksia. Järjestöt voivat tarjota omia koulutuspakettejaan yhdessä toteutettaviksi koulutuksiksi. Yksittäisten jäsenjärjestöjen oppimistarpeisiin perustuvat räätälöidyt kehittämistyöpajat, koulutus ja mentorointi jatkuvat kysynnän mukaan. Uusiin tarpeisiin, kuten yritysyhteistyöhön tai työhön konfliktialueilla, vastataan käynnistämällä kiinnostuneiden kesken vertaisoppimisprosesseja. Viestinnällä tuetaan yhteisen oppimisen edistämistä ja järjestöjen kapasiteetin kehittämistä muun muassa markkinoimalla eri tahojen tapahtumia, kirjoittamalla blogeja ja osallistumalla erilaisten aineistojen, kuten esitteiden, tuotantoon.

14 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot 4.1 Johtaminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan johtamisjärjestelmä tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Yhdistyksen molemmat vuosikokoukset ja niiden yhteydessä järjestettävät työpajat pidetään Helsingissä. Ensi vuoden aikana selvitetään mahdollisuutta osallistua vuosikokoukseen verkkoliittymän avulla. Kepan hallitus kokoontuu kuudesti. Elokuun kokopäivän kokouksessa arvioidaan strategiaa. Perehtymispäivän lisäksi hallituksen strategista ja poliittista johtamista tuetaan tietoiskuilla hallituksen kokouksissa. Hallituksen edustajia kannustetaan vierailemaan Kepan maatoimistoissa. Operatiivisen johtamisen ja esimiestyön lisäksi Kepan johtotiimin jäsenet vierailevat maatoimistoissa ja osallistuvat kansainvälisiin kokouksiin. Johdon edustaja osallistuu Civicuksen vuosikokoukseen syksyllä ja Interational Federation of National Platforms -verkoston (IFP) kokoukseen. Johtotiimistä ja maa- ja aluejohtajista koostuva globaali johtoryhmä (GLG) jatkaa kuukausittaisia puhelinkokouksiaan ja tapaa kerran vuodessa globaalin suunnittelukokouksen yhteydessä. GLG:n jäsenille järjestetään tuolloin myös esimies- ja johtamiskoulutusta. Kerran kuukaudessa pidettyä tiiminvetäjien ja johtotiimin kokouksia jatketaan toimintavuoden aikana. Sen lisäksi tiiminvetäjiä tuetaan järjestämällä heille koulutusta. 4.2 Talous- ja yleishallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa käyttää resurssejaan tehokkaasti, kestävästi ja läpinäkyvästi. Sekä Helsingissä että maatoimistoissa jatketaan taloushallinnon prosessien hienosäätöä vuonna 2012 tehtyjen tarkastusten perusteella sekä toimintaympäristössä ja taloushallinnon ohjelmistoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Esimerkkinä näistä toimista ovat sähköisen matkalaskun käyttöönotto, selvitys laskujen skannauksen ulkoistamisesta sekä skannauksen laajentaminen uusiin tositesarjoihin. Helsingin toimistossa vuonna 2012 käyttöön otetun puhelinjärjestelmän toimivuutta arvioidaan, minkä jälkeen päätetään, jatketaanko sopimusta nykyisen operaattorin kanssa. Kopiokoneiden päättyvät leasingsopimukset kilpailutetaan. Myös tilintarkastus kilpailutetaan Kepan vuosikokouksen toivomuksen mukaisesti. Helsingin toimiston sisäilman laadun seuranta, ja sen osalta siivoustyön seuranta, jatkuu edelleen. Ympäristöohjelman toteutusta jatketaan kaikissa toimistoissa. 4.3 Tietohallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan tietohallinto auttaa parantamaan työtuloksia ja tukee organisaation pitkän aikavälin kehitystä. Tietohallintolinjaus viimeistellään ja pannaan täytäntöön. Kepan verkkosivustoja uudistetaan sekä teknisen alustan että sisällön puolesta (muun muassa Maailman Kuvalehti ja Mahdollisuuksien torit). Vuoden 2015

15 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA eduskuntavaalikampanjaa varten tehdään vaalikone. Vuoden aikana jatketaan uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän rakentamista ja käyttöönottoa. Sisäistä viestintää palveleva intranet arvioidaan ja uusitaan vastaamaan tarpeita paremmin. 4.4 Henkilöstöhallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö ja johto on motivoitunutta ja asiantuntevaa. Henkilöstölinjauksen mukaisia toimenpiteitä jatketaan. Osa henkilöstöhallinnon kehittämistarpeista saadaan vuoden 2013 ilmapiirikartoituksen tuloksista, jotka analysoidaan ja esitellään alkuvuodesta. Raportointia hallitukselle tehostetaan tuottamalla kaksi kertaa vuodessa rekrytointiraportti, josta ilmenee muun muassa rekrytointitavat, hakijat sukupuolittain ja haastateltujen määrät. Osana henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä otetaan käyttöön ikäohjelma, joka pyrkii tuomaan näkyviin ja kohdentamaan henkilöstöpoliittisia toimia eri ikäisten tarpeisiin. Työergonomiaa parannetaan ensisijaisesti aktivoimalla henkilöstöä huolehtimaan työn tauottamisesta, mutta myös ottamalla huomioon yksilölliset tarpeet kaluste- ja apuvälinehankinnoissa. Henkilöstön resurssien kohdistumista eri ohjelmatavoitteisiin on vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa tarkennettu siirtämällä joitakin viestinnän henkilötyövuosia tukitoimista ohjelmatyöhön. 4.5 Oppiva organisaatio Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan työtavat edistävät oppimista ja vahvistavat Helsingin ja etelän toimistojen yhtenäisyyttä Työn suunnittelua, seurantaa ja arviointia ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Sitä tuetaan ylläpitämällä ja uudistamalla suunnittelun ja seurannan välineitä sekä vahvistamalla henkilöstön seurantaosaamista. Erityistä panostusta vaatii ohjelmakauden alussa aloitetun ohjelman ja strategian seurantatiedon kerääminen, koostaminen ja analysointi. Seuranta-, arviointi- ja suunnittelutyössä Kepa hakee mahdollisuuksia molemminpuoliseen oppimiseen jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa seuraa ja osallistuu lisäksi laajempaan keskusteluun kehitysyhteistyön arvioinnista. Kepa tekee koko toiminnan ja tulokset kattavan itsearvioinnin EFQM Excellence -malliin käyttäen. Tämän järjestyksessä kolmannen itsearvioinnin pohjalta tunnistetaan mahdolliset kehittämiskohteet. Kepan sisäisissä kehittämisprojekteissa ja tiimirajat ylittävissä haasteellisissa toimeksiannoissa hyödynnetään Kepan projektimallia. Kepan toimintaympäristön analyysi keskittyy vuonna 2014 arvioimaan etenkin talouspoliittisten teemojen (muun muassa vihreä talous, solidaarisuustalous ja de-growth) kehityspoliittista merkitystä ja tuottamaan niistä maatoimistojen kanssa ajankohtaiskatsauksia. Myös muita teemoja (kuten kehitys ja turvallisuus ja nousevien talouksien rooli Afrikassa) seurataan ja Maailman laitamilla -verkkosivustoa päivitetään.

16 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA LIITE Kepan henkilöstö 2014 HELSINKI ETELÄ 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Yhteensä: 16 tointa Ohjelmasuunnittelija, kehityspol.työ Viisi kehityspoliittista asiantuntijaa: kehitysyhteistyö, ilmastopolitiikka, globaali talous, demokratia/ihmisoikeudet ja toimintaympäristö. (Vaikuttamis- ja analyysitiimi) Tiedottaja, vaikuttamistyö Graafinen suunnittelija (Viestintätiimi) Kahdeksan kehityspoliittista asiantuntijaa (Mz 2 pp, Nic 1 pp ja 1 lt, Th 1 pp ja 1 lt, Tz 1 pp ja 1 lt) (pp = paikalta palkattu, lt = lähetetty, Mz = Mosambik, Nic = Nicaragua, Th = Tahimaa, Tz = Tansania) 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Yhteensä: 18,5 tointa (1 osa-aikainen), 2 siviilipalveluspaikkaa Kampanjakoordinaattori, kampanjat Koulutussuunnittelija, globaalikasvatus Järjestökoordinaattori, globaalikasvatus Etvo-koordinaattori (50% toimesta) Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Kampanjakoordinaattori, globaalikasvatus AEPF-koordinaattori (50 % työajalla) (Globaalikasvatustiimi) Ohjelmapäällikkö Viestintä- ja varainhankintapäällikkö Tuotantopäällikkö (Maailma kylässä -tiimi) Toimituspäällikkö Toimittaja Toimittaja, siviilipalvelus Markkinointiassistentti (Maailman kuvalehti -tiimi) Verkkojulkaisujen päätoimittaja Verkkojulkaisujen toimitussihteeri Verkkotuottaja Verkkojulkaisuassistentti, siviilipalvelus Viestintäassistentti Tiedottaja (kampanjat) (Viestintätiimi) Sovellussuunnittelija (Tietohallintotiimi) -

17 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA HELSINKI ETELÄ Järjestösihteeri Koulutussuunnittelija, hanketyö Koulutussuunnittelija, organ.kehit. Kehitysyhteistyöneuvoja Koulutussihteeri Kaksi ohjelmasuunnittelijaa: kansalaisyhteiskunta, suunnittelu- ja seurantajärjestelmät Järjestökoordinaattori, edunvalvonta (Järjestökehitystiimi) Tiedottaja, jäsentiedotus (Viestintätiimi) Etvo-koordinaattori (50% toimesta) (Globaalikasvatustiimi) Johtaminen 8 tointa Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtaja Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallintojohtaja (Johtotiimi) Tietohallinto 5 tointa Järjestelmäsuunnittelija IT-tukihenkilö Tietohallintosuunnittelija Verkkopalveluiden tekninen asiantuntija (Tietohallintotiimi) 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Yhteensä: 13,5 tointa Neljä kansalaisyhteiskunnan asiantuntijaa (Tz 1 pp ja 1 lt, Nic 1 pp, Mz 1 pp) 4. Johtaminen ja tukitoiminnot Yhteensä: 32 tointa (3 osa-aikaista), 1 siviilipalveluspaikkaa Kolme maajohtajaa (Mz, Nic, Tz), yksi aluejohtaja (Th) (kaikki lt) IT-tukihenkilö (Mz 1 pp) Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto 19 tointa (3 osa-aikaista), 1 sivari Hallintokoordinaattori (osa-aikainen) Henkilöstösuunnittelija Hallintosihteeri Hallintoassistentti Hallintoavustaja, siviilipalveluspaikka (Hallintotiimi) Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä (osa-aikainen) Taloussihteeri (Taloustiimi) Kolme kirjanpitäjää, pp (Mz, Nic, Tz) Kaksi toimistosihteeriä pp (Tz, Th) Vastaanottovirkailija pp (Nic) Kaksi huoltomies-autonkuljettajaa pp (Mz, Tz) Kolme siivoojaa pp, ( Mz, Nic, Tz) (yksi osa-aikainen).

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2014 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2015 1 (22) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...6 1.1. Vaikuttaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 1 (18) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä.

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä. kepan ohjelma 2013 2015 valvoja iloinen välttämätön ketterä organisoitunut luotettava lähestyttävä tietopankki iso aktiivinen värikäs sisukas viriili palvelualtis ammattitaitoinen edistyksellinentärkeä

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007

Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007 KEPAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Johdanto Edellisvuoden mahtipontisten konferenssien ja 'velat anteeksi'

Lisätiedot

Open Forum for CSO Development Effectiveness Raportti Suomen kansallisesta konsultaatiosta Tuloksellisuustyöpajat 9.-10.4.

Open Forum for CSO Development Effectiveness Raportti Suomen kansallisesta konsultaatiosta Tuloksellisuustyöpajat 9.-10.4. Open Forum for CSO Development Effectiveness Raportti Suomen kansallisesta konsultaatiosta Tuloksellisuustyöpajat 9.-10.4.2010, Kepa 1 Table of Contents 1. Johdanto...3 2. Open Forum for CSO Development

Lisätiedot

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 SISÄLTÖ OSA I: SASKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PITKÄAIKAISET TAVOITTEET JA TOIMINTAMUODOT 2.1 Tavoitteet 2.2 Toimintamuodot ja lähestymistavat 2.2.1

Lisätiedot

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 Yhteinen tehtävämme Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA JA TUENKÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Julkaisun kuvat: Suomen World Vision,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

kehitysyhteistyön palvelukeskus

kehitysyhteistyön palvelukeskus kehitysyhteistyön palvelukeskus V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 jari nousiainen Hallituspuolueiden edustajat Kimmo Tiilikainen (kesk.), Pertti Salolainen (kok.), Johanna Sumuvuori (vihr.) ja Astrid Thors

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Sisällys Johdanto...3 Sisältöpalvelut...5 Vaikuttaminen...5 LOS-yhteistyö...7 LOS-viestintä...8 Osaamisen vahvistaminen...9 Kehittäminen ja koordinointi...10 Emma ja Elias -ohjelma...11

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot