KEPAN OHJELMA Hallituksen esitys syyskokoukselle Liite 7A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A"

Transkriptio

1 KEPAN OHJELMA Hallituksen esitys syyskokoukselle

2 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet Ohjelman rakenne...3 Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...5 Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Suomessa...5 Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille...7 Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö Etelän kansalaistoimijoiden kanssa...7 Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot KEPA JA SEN JÄSENISTÖ VAIKUTTAVAT YHTEISTYÖSSÄ SUOMALAISEEN ASENNEILMAPIIRIIN...9 Alusta asennevaikuttamiselle ja osaamisen vahvistaminen...9 Työkaluja ja vaikutusmahdollisuuksia muutosagenteille...10 Kepa yhteiskunnallisen keskustelun käynnistäjänä KEPA VAHVISTAA JÄSENISTÖNSÄ TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ...12 Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen...13 Kansalaisyhteiskunnan vahvan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Suomessa ja globaalitasolla...14 Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja suotuisan toimintaympäristön edistämiseen liittyvä yhteistyö Etelässä...14 Etelän kansalaisyhteiskuntaa tukevien jäsenten kapasiteetin vahvistaminen ja yhteisen oppimisen edistäminen JOHTAMINEN, HALLINTO JA TUKITOIMINNOT...17 Johtaminen ja hallinto...17 Resurssien tehokas ja kestävä käyttö...17 Tietohallinto...18 Osaava ja motivoitunut henkilöstö...18 Globaali Kepa on oppiva organisaatio...18

3 KEPAN OHJELMA Köyhyys ja eriarvoisuus eivät ole sattumaa tai luonnonlakeja vaan seurausta aktiivisesta toiminnasta ja toimimattomuudesta. Koska köyhyyttä tuotetaan ihmisen toiminnalla, se voidaan voittaa puuttumalla köyhyyden perussyihin ja muuttamalla sitä ylläpitäviä rakenteita. Näiden toimien lähtökohtana ja tavoitteena tulee olla ihmisoikeuksien toteutuminen, etenkin kaikkein haavoittuvimpien ja helposti syrjäytyvien ryhmien kohdalla. Kestävän, ihmisoikeuksien toteutumiseen perustuvan kehityksen ja vastuullisuuden perusta on aktiivinen yksilö, joka tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa yhteisön jäsenenä ja pystyy myös toimimaan niiden puolesta. Jokainen meistä voi vaikuttaa ja edistää globaalia oikeudenmukaisuutta. Kepa puuttuu globaaliin eriarvoisuuteen ja köyhyyden syihin tukemalla suomalaisia ja Etelän kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja toimimalla itse eri tasoilla. Kansalaistoimijat ovat keskeisiä muutosvoimia niin Etelässä kuin Pohjoisessa. Vahvat ja moninaiset kansalaisyhteiskunnat luovat sosiaalisen perustan demokratialle, edistävät poliittista vastuullisuutta, synnyttävät luottamusta, vastavuoroisuutta ja verkostoja, tuottavat vaihtoehtoja ja innovaatioita ja vahvistavat ihmisten oikeuksia ja aktiivista kansalaisuutta. Kepan uudistettu toiminta-ajatus ja arvot ja strategia määrittävät ne roolit, joissa Kepa haluaa toimia yhdessä jäsentensä kanssa lopettaakseen köyhyyden ja eriarvoisuuden. Strategisten päätavoitteiden mukaisesti, Kepan työ keskittyy vuosina kolmelle alueelle: Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin ja lisäävät suomalaisten toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä. Strategian kaksi läpileikkaavaa teemaa, elävät jäsensuhteet ja globaalisti verkottunut Kepa, ovat toiminnan lähtökohtia kaikessa Kepan työssä tulevalla ohjelmakaudella. Mekongin, Mosambikin, Nicaraguan ja Tansanian toimistojensa kautta Kepalla on laajat yhteydet Etelän kansalaistoimijoihin. Kepa vahvistaa Etelän kansalaisyhteiskuntia tukemalla kansalaistoimijoiden osaamista vaikuttamisteemoista ja suotuisan toimintaympäristön edistämisestä ja tukemalla yhteistyötä ja verkottumista kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Yhteistyö Etelän järjestöjen kanssa tuo Kepalle asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta ja uskottavuutta. Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet Kepa on edennyt kohti päämääriään ulkoisen toimintaympäristön ja tavoitteiden kunnianhimoisuuden asettamista haasteista huolimatta. Kepa on osallistunut ja vaikuttanut aktiivisesti kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta käytyyn kansainväliseen keskusteluun 1 / 18

4 sekä järjestöjen globaalin lobbausverkoston BetterAidin että kansalaistoimijoiden omaan tuloksellisuuteen keskittyvän Open Forumin jäsenenä. Näiden verkostojen työn ansiosta kansalaisliikkeiden roolit tunnustetaan entistä vahvemmin kansainvälisissä neuvotteluissa ja laajemmin globaalin eriarvoisuuden poistajana. Kepa on ollut vahvasti mukana, kun järjestöt ovat kansainvälisellä tasolla vastanneet tuloksellisuuden vaatimuksiin laatimalla omat järjestöjen kehitysyhteistyön tuloksellisuuden periaatteet (Istanbulin periaatteet), joissa korostuvat ihmisoikeudet, kumppanuus ja yhteinen oppiminen. Kepan vaikuttamistyö on useiden vuosien ajan kohdistunut ensisijaisesti eduskuntaan, ja Kepan asema kehityspoliittisena toimijana on kasvanut. Tästä kertovat muun muassa lisääntyneet kutsut valiokuntakuulemisiin ja kansanedustajien aktiivinen osallistuminen Kepan ja jäsenten tilaisuuksiin sekä ensimmäistä kertaa saatu kutsu asiantuntijakuulemiseen hallitusneuvotteluissa. Puolueet arvostavat Kepaa vahvana asiantuntijaorganisaationa. Kepalta toivotaan uusia näkökulmia, uutta tietoa ja ratkaisuehdotuksia kehityspoliittisiin kysymyksiin. Jäsenten tyytyväisyys Kepaan on pysynyt hyvänä (yleisarvosana 8+). Kepa on useissa eri prosesseissa koonnut järjestökentän näkemyksiä ja vaikuttanut jäsenten poliittisiin ja taloudellisiin toimintaedellytyksiin Suomessa. Keskeisenä haastealueena nousi esiin jäsenistön ja Kepan välisen suhteen etäisyys ja jäsenistön osaamisen tuominen yhteiseksi voimavaraksi. Ohjelmakauden aikana Kepan jäsenjärjestöjen toiminta on vahvistunut. Vuosittain lähes sata jäsenjärjestöä on kehittänyt omaa osaamistaan kehitysyhteistyöhön, vaikuttamistyöhön, globaalikasvatukseen ja organisaation kehittämiseen liittyvissä koulutuksissa, neuvonnassa ja työpajoissa ja/tai Etelän vapaaehtoisohjelmassa. Lisäksi Kepan toiminta on tavoittanut merkittävän joukon muita kansalaistoimijoita ja globaaliasioista kiinnostuneita yksilöitä. Maailma kylässä -festivaali, Mahdollisuuksien torit, Kepa.fi:n uutistuotanto, Maailman Kuvalehti ja ajankohtaisjulkaisut ovat kasvattaneet suosiotaan ja lisänneet suomalaisten tietoisuutta köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi. Kepan ja sen jäsenjärjestöjen ponnisteluista huolimatta yleinen asenneilmapiiri on kuitenkin koventunut Suomessa. Kielteinen suhtautuminen kehitysyhteistyöhön ja asiapohjainen kritiikki avun tuloksellisuudesta on yleistynyt. Jäsenten ja Kepan on yhdessä kyettävä vastaamaan uuteen tilanteeseen. Kepan Etelän toimistot ovat vahvistaneet paikallisten kansalaistoimijoiden osaamista ja yhteistyötä erityisesti Kepan poliittisen työn teemoihin liittyen. Etelän toimistot ovat myös tukeneet Kepan jäsenjärjestöjen kumppaneiden kasvua ja kehittymistä järjestöinä sekä asettaneet hankeyhteistyön osaksi laajempaa sosiaaliseen muutokseen tähtäävää prosessia. Etelän järjestöissä tämä näkyy esimerkiksi vaikuttamistyön vahvistumisena. Etelän työn haasteita ovat sen heikko tunnettuus jäsenten keskuudessa ja toiminnan keskittyminen vain harvojen jäsenjärjestöjen toiminta-alueille. Uuden toimiston avaaminen Mekongin alueella on lisännyt Kepan ymmärrystä nousevien talouksien maiden tilanteesta. Mediabarometrin 2011 perusteella toimittajat kokevat Kepan viestinnän toimivan hyvin ja Kepan yhteisökuva on hyvä. Kepa sai hyvät arviot viestinnän avoimuudesta ja luotettavuudesta. 2 / 18

5 Organisaationa Kepa on kehittänyt kuluneella ohjelmakaudella erityisesti johtamista ja tietohallintoa. Syksyllä 2011 tehdyn ilmapiirikyselyn tulokset osoittavat, että henkilöstö voi hyvin Kepassa. Ohjelman rakenne Strategiaa toteutetaan kolmevuotisilla ohjelmilla, joista ensimmäinen kattaa vuodet Kepan toimintaa jatketaan yhden globaalin ohjelman mallin mukaisesti: työ Suomessa ja Etelässä edistää samoja tavoitteita. Ohjelma koostuu tekstiosiosta ja taulukosta. Tässä tekstiosiossa kerrotaan valitut lähestymistavat ja painotukset tavoiteltujen tulosten edistämiseksi. Taulukossa esitetään tavoitellut tulokset, Kepan rooli tulosten saavuttamiseksi ja edistyksen merkit tulosten saavuttamisen arvioimiseksi. Ohjelman toteutumista seurataan osana toimintaa ja siitä raportoidaan vuosittain toimintakertomuksissa. Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset Ohjelman kokonaiskulut ovat 19,4 miljoonaa euroa. Edelliseen ohjelmakauteen kasvua on seitsemän prosenttia. Kasvu johtuu yleisen kustannustason nousun lisäksi entistä voimakkaammasta panostuksesta jäsensuhteisiin, aktiivisemmasta vaikuttamisesta suomalaiseen asenneilmapiiriin yhdessä jäsenten kanssa ja alueellisemmasta ja globaalimmasta työotteesta. Ohjelmakauden suurimmat muutokset ovat: 1) Elävien jäsensuhteiden vahvistaminen 2) Vahvempi panostus asennevaikuttamiseen Suomessa 3) Alueellisempi työtapa Etelän toimistoissa 4) Kepan kattojärjestöroolin vahvistaminen Etelässä. Kepa tiivistää jäsensuhteitaan ja kehittää toimintatapoja jäsenten sitomiseksi lähemmäs eri toimintoja. Ohjelmakaudella vahvistetaan hyviä käytäntöjä ja kokeillaan uusia innovatiivisia ratkaisuja jäsenten työn tukemiseksi, jäsenten asiantuntemuksen jakamiseksi ja jäsenten kokoamiseksi yhteen toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Jäsenjärjestöjen lisäksi Kepa toimii Suomessa muiden kansalaistoimijoiden kanssa. Koventunut asenneilmapiiri Suomessa haastaa Kepan vaikuttamaan aktiivisemmin suomalaisten tietoisuuteen globaalista oikeudenmukaisuudesta. Asennevaikuttamisessa Kepa toimii ennen kaikkea alustana jäsenilleen ja muille kansalaisyhteiskunnan toimijoille, hyödyntää niiden osaamista ja toteuttaa jäsenlähtöistä toimintaa. Kepa laajentaa työtään ja yhteyksiään Etelässä alueilla, joilla Kepan toimistot sijaitsevat. Mekongin lisäksi alueellista työtapaa kehitetään eteläisessä ja itäisessä Afrikassa ja Keski- Amerikassa. Tarvittaessa selvitetään mahdollisuuksia ulottaa toimintaa muille alueille. Kunkin Etelän toimiston työ tukee vähintään kahta Kepan vaikuttamisteemoista. Vaikuttamistyön teemoihin liittyvien kumppanuuksien lisäksi Kepa pilotoi kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja suotuisan toimintaympäristön edistämiseen liittyviä kumppanuuksia. 3 / 18

6 Kepan kattojärjestöroolia vahvistetaan Etelässä laajentamalla yhteyksiä alueella toimiviin suomalaisiin järjestöihin. Kepa tarjoaa tietoa toimintaympäristöstä ja edistää verkottumista muiden toimijoiden kanssa. Kepa luo jäsenilleen lisäarvoa myös kehittämällä ja pilotoimalla uusia toimintamuotoja ja työkaluja yhteistyössä jäsenten kanssa. TAPsuunnitelmiin (Training and Advice Plans) liittyneet toiminnot lopetetaan. 4 / 18

7 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON Strateginen tavoite 1: Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi. Kepa ja jäsenistö vaikuttavat Suomessa tehtävään, globaalia köyhyyttä ja eriarvoisuutta koskevaan politiikkaan. Kepa ja jäsenistö osallistuvat ja vaikuttavat globaaleihin prosesseihin. Kepan toiminta tällä tavoitealueella muodostuu neljästä toisiaan tukevasta osasta: Vaikuttaminen poliittisiin päättäjiin, erityisesti kansanedustajiin ja poliittisiin puolueisiin. Lisäksi Kepa pitää aktiivisesti yhteyttä keskeisiin virkamiehiin ja ministereiden poliittisiin avustajiin. Tiivis yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa ja tuki jäsenten vaikuttamistyölle globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Yhteistyö Etelän kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa liittyen Kepan vaikuttamisteemoihin. Aktiivinen yhteistyö ja osallistuminen Kepan vaikuttamisteemoihin liittyviin alueellisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, mukaan lukien EU-tason verkostot. Kepalla on vaikuttamistyössä kaksoisrooli. Yhtäältä Kepa toimii kehityspoliittisena järjestöasiantuntijana ja edustaa kattojärjestönä jäsenkuntaansa. Toisaalta Kepa edistää yhteistyötä ja koordinaatiota vaikuttamistyötä tekevien järjestöjen välillä ja tukee järjestöjä niiden työssä. Vaikuttamistyö kehityspoliittisissa kysymyksissä keskittyy kolmeen pääteemaan: kehitysyhteistyön laatuun ja määrään, globaaliin talouspolitiikkaan ja ilmastooikeudenmukaisuuteen. Teemojen sisältö ja vaikuttamistavoitteet on määritelty Kepan linjauksissa kehitysyhteistyön laadusta, kauppapolitiikasta, yritysvastuusta ja ilmastosta. Linjauksia päivitetään ohjelmakaudella tarvittaessa. Uskottava ja tuloksellinen vaikuttamistyö köyhdyttävien rakenteiden ja käytäntöjen muuttamiseksi edellyttää sitoutumista rajattuun määrään pidemmän aikavälin vaikuttamistavoitteita. Kepan vaikuttamistyön keskeiset prosessit ja aiheet on koottu vaikuttamisteemoittain taulukkoon 1. Prosessit, joihin kussakin teemassa vaikutetaan, valitaan poliittisen tilanteen ja Kepan vaikutusmahdollisuuksien perusteella. Kepan yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa ei rajaudu tiettyihin teemoihin vaan jäsenten aloitteesta voidaan toteuttaa jäsenten temaattiseen sisältöosaamiseen pohjautuvaa vaikuttamistyötä muissakin teemoissa. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Suomessa Vaikuttamistyön kohderyhmien määrittely perustuu Kepan arvioon tehokkaimmista vaikutusmahdollisuuksista. Kansanedustajat ja poliittiset puolueet ovat ensisijainen kohderyhmä, koska he päättävät Suomen kehityspolitiikkaa ohjaavista poliittisista valinnoista ja arvoista. Kepa pyrkii lisäämään entisestään uskottavuuttaan ja luotettavuuttaan suhteessa poliittisiin päättäjiin. 5 / 18

8 Taulukko 1 Kepan vaikuttamistyön keskeiset prosessit ja aiheet (päivitetään vuosittain) Suomi Globaali taso Kehitysrahoitus Kehityspoliittisen toimenpideohjelman 2012 toimeenpano (kehityspoliittinen johdonmukaisuus, ihmisoikeusperustaisuus, tuloksellisuus, turvallisuus ja kehitys). Kehitystuloksellisuus (Global Partnership for Effective Development Cooperation, GPEDC) (oikeusperustaisuus, demokraattinen omistajuus, avun sitomattomuus). Globaali talouspolitiikka Yritysvastuupolitiikka. Suomen hallituksen kanta verotuksen oikeudenmukaisuuteen (rahoitusmarkkinavero, veronkierto). Vuosituhattavoitteiden jatko (liittyy myös muihin teemoihin). Verotuksen oikeudenmukaisuus (rahoitusmarkkinavero, veronkierto). Alueelliset kauppasopimukset (etenkin Etelässä). 0,7 % / kehitysyhteistyön määrä (ml.päästöhuutokauppa ja ODAkriteerit). Ilmastooikeudenmukaisuus Suomen illmastorahoituksen laatu ja määrä (ml. Päästöhuutokauppa). Kansalliset päästövähennystavoitteet (ilmastolaki). UNFCCC neuvottelut (ilmastorahoitus, eriävä vastuu). Ilmastorahoituksen laatu ja määrä (ml. REDD+). Kepa panostaa läheiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön kansanedustajien (erityisesti eduskunnassa avainasemassa olevat ja kehityskysymyksistä kiinnostuneet kansanedustajat) kanssa. Lisäksi Kepa pitää yhteyttä vaikuttamisteemoihin liittyen kaikkiin poliittisiin puolueisiin yhteisten intressien pohjalta: eri puolueiden kanssa voidaan keskustella eri teemoista ja asioista. Virkamiehet ja ministereiden poliittiset avustajat ovat usein keskeisessä asemassa Suomen kantojen valmistelutyössä. Kepa pitää yhteyttä virkamiehiin ja ministereiden poliittisiin avustajiin saadakseen ajantasaista tietoa ja varmistaakseen kansalaisyhteiskunnan näkökulmien huomioimisen. Kepa tekee yhteistyötä myös muiden olennaisten sidosryhmien kuten yritysten ja etujärjestöjen kanssa. Vaikuttamistyö ei ole kuitenkaan ensisijaisesti suunnattu niihin. Viestintä on merkittävä kehityspoliittisen vaikuttamistyön keino poliittisen paineen luomiseksi. Viestinnän kohderyhmät ja kanavat valitaan tapauskohtaisesti. Uutismedia ja puoluelehdet ovat tärkeitä kohderyhmiä. Kepan viestintä on täsmällistä ja houkuttelee mediaa. Se luo näkyvyyttä Kepalle ja jäsenjärjestöille ja vahvistaa Kepan asemaa kehityspoliittisena asiantuntijajärjestönä. Kepa on aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa ja selvittää uusia vaikuttamisviestinnän kanavia ja keinoja. 6 / 18

9 Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Kepa rakentaa tiiviimpää ja molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä vaikuttamistyötä tekevien jäsenjärjestöjensä kanssa. Joukkovoiman lisäämiseksi vahvistetaan yhteistyötä ja koordinaatiota Kepan ja jäsenten välillä ja jäsenten kesken köyhyyden syihin puuttumiseksi. Jäsenet toimivat yhteistyössä Kepan kanssa kolmella eri tavalla: 1) asiantuntemuksen jakaminen sisältöasioissa, 2) yhteiset kampanjat ja vaikuttamistyö ja 3) oppiminen vaikuttamistaidoista. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään kaikilla kolmella alueella. Jäsenaloitteisissa kampanjoissa Kepan roolina on tarjota osaamistaan poliittisista prosesseista ja vaikuttamistyöstä kun taas temaattinen asiantuntemus tulee jäseniltä. Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö Etelän kansalaistoimijoiden kanssa Kepan vaikuttamisviestit perustuvat Etelän todellisuudelle ja kokemuksille. Yhteistyö samojen vaikuttamisteemojen parissa toimivien Etelän kansalaistoimijoiden kanssa tuo Kepan vaikuttamistyöhön uskottavuutta ja tuloksellisuutta. Yhteisiin sisältökysymyksiin liittyvä yhteistyö mahdollistaa yhteisen vaikuttamisen globaaleihin prosesseihin, usein osana kansainvälisiä järjestöverkostoja. Kepa tarjoaa Etelän järjestöille asiantuntemusta, ajankohtaista tietoa vaikuttamistyön teemoista ja tukea verkostoitumiseen kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Kepa uskoo, että Etelän järjestöt hyötyvät yhteyksistä muihin samojen asioiden kanssa toimiviin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin ja laajempiin alueellisiin ja globaaleihin valtarakenteisiin. Kukin Etelän toimisto edistää vähintään kahden vaikuttamisteeman tavoitteita ja rakentaa valittuihin teemoihin liittyvää keskipitkän ja pitkän aikavälin yhteistyötä kahdesta neljään strategisesti valitun kansalaisyhteiskuntakumppanin kanssa. Kumppanuudet perustuvat yhteisille tavoitteille ja hyödyttävät molempia osapuolia. Etelän kumppanijärjestöt ovat sitoutuneita ja rohkeita vaikuttajia, joiden toiminta ulottuu paikalliselle, kansalliselle ja/tai alueelliselle/globaalille tasolle (kriteerinä toiminta vähintään kahdella edellä mainituista. tasoista). Strategisten kumppanuuksien lisäksi Kepa pitää yhteyttä ja toimii muiden samoista vaikuttamisteemoista ja - prosesseista kiinnostuneiden Etelän kansalaistoimijoiden ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyössä edistetään samoja tavoitteita kuin kumppanuuksissa eli vahvistetaan Etelän kansalaistoimijoiden osaamista Kepan vaikuttamisteemoista, tuetaan yhteistyötä ja verkostoitumista kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla ja tuotetaan tietoa ja omakohtaista kokemusta Etelän todellisuudesta Kepan työhön Suomessa. Maissa, joihin Kepan Etelän toiminta ulottuu, Kepa pyrkii oppimaan myös paikallistasolla toimivien jäsenjärjestöjensä kokemuksista. Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Kansainväliset kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen verkostot ovat keinoja ja kanavia vaikuttaa. Niiden kautta vaikutetaan globaaliin päätökseentekoon prosesseissa, joissa Suomi on osallisena. Joskus yhteistyö kansainvälisten verkostojen kanssa on keino vaikuttaa Suomen hallitukseen kun taas joissakin prosesseissa on tehokkaampaa keskittyä globaalitason vaikuttamiseen verkostojen kautta. 7 / 18

10 Kepa kuuluu useisiin kansalaistoimijoiden vaikuttamistyön EU- ja kv-tason verkostoihin, joista se saa ajantasaista tietoa ja tausta-aineistoa. Joissakin verkostoissa Kepa toimii aktiivisemmassa roolissa edistääkseen verkostojen toimintoja ja kehittämistä. Kepa liittyy kansainvälisiin verkostoihin strategisin perustein ja lisää panostaan valituissa verkostoissa. Kepa edistää verkostojen yhteisten vaikuttamistavoitteiden saavuttamista välittämällä tietoa ja yhteyksiä päättäjiin ja kansalaistoimijoihin Suomessa ja Etelässä. Verkostot, joissa Kepa lisää panostaan, valitaan molemminpuolisten hyötyjen perusteella. Kriteerinä on, että verkosto saa lisäarvoa Kepan osallistumisesta ja Kepa verkoston kautta uskottavuutta, olennaista tietoa, kanavia alueelliseen ja globaalitason päätöksentekoon ja poliittisiin prosesseihin vaikuttamiseksi ja taustatukea vaikuttamistyöhön Suomessa. 8 / 18

11 2 KEPA JA SEN JÄSENISTÖ VAIKUTTAVAT YHTEISTYÖSSÄ SUOMALAISEEN ASENNEILMAPIIRIIN Strateginen tavoite 2: Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin ja lisäävät suomalaisten toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta. Järjestöjen toiminnan näkyvyys asennevaikuttamisessa kasvaa. Kepa on aloitteellinen toimija yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kepan toiminta tällä tavoitealueella muodostuu kolmesta toisiaan tukevasta osasta: Asennevaikuttamista tekevien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisen vahvistaminen. Työkalujen ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen globaalikysymyksistä kiinnostuneille ihmisille, jotta he voivat toimia muutosagentteina globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Asenneilmapiiriin vaikuttaminen Kepan oman median kautta ja osallistumalla julkiseen keskusteluun globaalista oikeudenmukaisuudesta. Kepan strategia vuosille painottaa vahvasti vaikuttamista suomalaiseen asenneilmapiiriin. Strategiaa laadittaessa tunnistettiin poliittisen - ja asenneilmapiirin koventuminen ulkoisen toimintaympäristön haasteeksi, johon jäsenet toivoivat Kepalta entistä vahvempaa panosta. Asenneilmapiiriin vaikuttamiseksi Kepa toimii ennen kaikkea alustana jäsenilleen ja muille kansalaistoimijoille (myös rekisteröitymättömille ryhmille ja liikkeille) ja yhteiskunnallisen keskustelun käynnistäjänä. Kepa kehittää jäsentiedotustaan kertoakseen paremmin osallistumismahdollisuuksista ja palveluista. Eri toiminnoissa korostetaan uusien ideoiden ja jäsenten tarpeiden tunnistamista ja niihin tarttumista. Hyvän asiantuntemuksen ylläpitäminen on olennaista, jotta toimittajat ja kansalaisyhteiskunnan toimijat näkevät Kepan olennaisena ja houkuttelevana toimijana. Globaali Etelä on läsnä ja näkyvä Kepan ja sen jäsenten asennevaikuttamistyössä. Kepan Etelän toimistojen osallistumisesta toimintojen tasolla sovitaan vuosisuunnittelun yhteydessä. Kepa hyödyntää myös diasporan osaamista. Asennevaikuttamisen päätoiminnot ovat Maailma kylässä -festivaali, Mahdollisuuksien tori -tapahtumien paikallisten järjestäjien tukeminen ja verkostoiminen, globaalikasvatusjärjestöjen yhteistyön edistäminen, globbariverkosto, kampanjat ja Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo. Koulutus ja viestintä ovat osa kaikkia näitä toimintoja. Myös Kepa.fi:n uutistuotanto, Maailman kuvalehti ja Kepa sosiaalisessa mediassa kuuluvat tälle tavoitealueelle. Alusta asennevaikuttamiselle ja osaamisen vahvistaminen Asennevaikuttamistyössä Kepa on ennen kaikkea alusta jäsenille ja muille kansalaistoimijoille. Kepa inspiroi kansalaistoimijoita, tuo ne yhteen ja edistää yhteistyötä ja verkostoitumista niin kansalaistoimijoiden kesken kuin muiden tahojen kanssa. Alustana 9 / 18

12 toimiminen on lähestymistapana Maailma kylässä -festivaalin järjestämisessä, Mahdollisuuksien tori -verkostossa, globaalikasvatustoimijoiden tukemisessa ja globbariverkostossa. Lisäksi Kepa tekee jäsenten aloitteille ja sisältöosaamiseen perustuvaa asennevaikuttamistyötä. Jäsenyhteistyötä tehdään kansallisella ja paikallisella tasolla. Kuntatasolla Kepa edistää paikallisten kansalaistoimijoiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja vahvistaa heidän toimintaansa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Asenteisiin ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttaminen ymmärretään Kepassa laajasti yksilötason globaalikasvatuksesta yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttamiseen yleisökampanjoin ja mediassa käytävällä keskustelulla. Asenteisiin vaikuttaminen ja yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttaminen ovat monimutkaisia prosesseja. Tiedon ja näkökulmien tarjoamisen lisäksi on kosketettava ihmisten tunteita ja käyttäytymistä. Ohjelmakaudella Kepa syventää osaamistaan asennevaikuttamisesta yhdessä muiden toimijoiden ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Kepa välittää viimeisimmät innovaatiot ja keskustelut kansainvälisistä verkostoista Suomeen yhteistä oppimista ja kokeilua varten. Uudet ajattelutavat voivat liittyä esimerkiksi arvoperustaiseen kampanjointiin tai keinoihin osallistaa Etelän kansalaistoimijat Suomessa tehtävään asennevaikuttamiseen. Hyödyllisenä ja houkuttelevana alustana toimiminen edellyttää Kepalta avoimuutta uusille tarpeille ja ajatuksille sekä innovatiivisille ja innostaville lähestymistavoille. Kepa on avoin kansalaistoimijoiden, etenkin jäsentensä, uusille ideoille. Kepa vahvistaa kansalaistoimijoiden kykyä vaikuttaa yhteiskunnalliseen ilmapiriin edistämällä kokemusten jakamista, yhteistä oppimista ja tarjoamalla koulutuksia ja neuvontaa. Oppimistilaisuudet ja neuvonta räätälöidään entistä enemmän jäsenten erityisiin tarpeisiin. Koulutukset, neuvonta, vertaisoppimisaloitteet ja erilaiset verkostoitumis- ja keskustelutilaisuudet vahvistavat jäsenten yhteistyötä ja työn tuloksellisuutta. Päämääränä on lisätä globaalikysymysten näkyvyyttä Suomessa. Kepan koulutuksissa, tilaisuuksissa ja kokouksissa hyödynnetään jäsenten ja muiden kansalaistoimijoiden asiantuntemusta. Työkaluja ja vaikutusmahdollisuuksia muutosagenteille Kepa rohkaisee suoraan ihmisiä toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta tarjoamalla globaalikysymyksistä jo kiinnostuneille ihmisille työkaluja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on voimaannuttaa aktiivisia kansalaisia niin, että he voivat toimia muutosagentteina. Ihmiset muodostavat ja muuttavat asenteitaan tiedotusvälineiden ja koulutuksen lisäksi epätavanomaisissa tiloissa (verkkokeskustelut, sosiaalinen media) ja lähipiirissään. Siksi on tärkeää, että ihmiset, jotka jo suhtautuvat myönteisesti globaaliin oikeudenmukaisuuteen, rohkaistuvat avaamaan suunsa ja toimimaan mielipidejohtajina lähipiirissään ja laajemminkin. Tämä voi lopulta johtaa aktivistien ja tukijoiden määrän kasvuun järjestöissä. Muutosagenteille tarjottuja työkaluja ja vaikutusmahdollisuuksia ovat esimerkiksi globbariverkoston kampanjat, Maailma kylässä -festivaali, Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo ja jäsenjärjestöjen toimintakanavat. Kepa vastaa nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja kokeilee uusia viestintäkanavia. Uusia innovatiivisia osallistumiskanavia tarjotaan esimerkiksi sosiaalisen median kautta. 10 / 18

13 Kepa yhteiskunnallisen keskustelun käynnistäjänä Kepa vaikuttaa yhteiskunnalliseen ilmapiriin Suomessa käynnistämällä julkista keskustelua mediassa globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyvissä teemoissa. Kepan omien medioiden kautta tarjotaan tietoa, tausta-aineistoa ja uusia näkökulmia. Kepan tiedotuksen jatkuvuus ja ammattitaitoisuus takaa sen, että toimittajat näkevät Kepan keskeisenä ja luotettavana tietolähteenä, joka tarjoaa uusia näkökulmia. Tavoitteena on, että suomalaisessa mediassa käsitellään globaaleja kysymyksiä ja Kepan ja sen jäsenten toimintaa säännöllisesti. Kepa etsii innovatiivisia tapoja markkinoida julkaisujaan ja kampanjoitaan potentiaalisille kohderyhmille. Kepan verkkosivustojen, Maailman Kuvalehden ja Kepaa sosiaalisessa mediassa seuraavien ihmisten määrän kasvattamisen lisäksi mediavalintoja arvioidaan kohdeyleisön saavuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on innostaa ihmisiä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Maailman Kuvalehden ja Kepa.fi:n uutistuotannon journalistinen autonomia ja korkea taso muodostavat hyvän perustan uusien ideoiden nostamiseksi julkiseen keskusteluun. 11 / 18

14 3 KEPA VAHVISTAA JÄSENISTÖNSÄ TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ Strateginen tavoite 3: Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä. Suomen kansalaisyhteiskunnan painoarvo kasvaa. Kepa puolustaa jäsenistön taloudellisia toimintaedellytyksiä. Järjestöjen osaaminen globaalin köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi kasvaa. Kepan toiminta tällä tavoitealueella muodostuu neljästä toisiaan tukevasta osasta: Jäsensuhteiden sisäinen koordinointi ja kehittäminen Kansalaisyhteiskunnan vahvan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Suomessa ja globaalisti Yhteistyö Etelän kansalaistoimijoiden kanssa liittyen kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja suotuisan toimintaympäristön edistämiseen Etelässä Etelän kansalaisyhteiskunnan toimijoita tukevien jäsenjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Kepa määrittelee kapasiteetin laajasti kykynä ja mahdollisuutena olla olemassa ja toimia organisaation oman vision, toiminta-ajatuksen ja arvojen mukaisesti. Siksi jäsenten toimintaedellytysten edistäminen ja oppimisen tukeminen kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Kepa haluaa korostaa kansalaisyhteiskunnan moninaisia tehtäviä oikeudenmukaisen maailman edistämiseksi. Suomalaisjärjestöjen oppimista ja toimintaedellytyksiä edistetään, jotta ne voivat toteuttaa koko potentiaalinsa ja eri tehtävänsä kansalaistoimijoina ja tukea Etelän kumppaneitaan samassa tehtävässä niiden omissa toimintaympäristöissä. Taulukkoon kaksi on koottu ohjelmakauden keskeisimmät aiheet liittyen jäsenistön toimintaedellytysten vahvistamiseen. Prosessit, joita seurataan ja joihin pyritään vaikuttamaan, valitaan ulkoisten mahdollisuuksien ja haasteiden, sisäisten tarpeiden ja jäsenlähtöisyyden perusteella. Oppimisen, vuoropuhelun ja yhteistyön edistäminen jäsenten ja muiden kehitystoimijoiden (Etelän kansalaistoimijat, media, tiedemaailma, yksityissektori, rahoittajat) välillä on johtava ajatus eri toiminnoissa. Lisäksi vahvistetaan globaaleja yhteyksiä. Kepan tehtävänä on inspiroida ja linkittää suomalaisia ja Etelän kansalaisyhteiskuntatoimijoita globaaleihin keskusteluihin ja liikkeisiin. 12 / 18

15 Taulukko 2 Kepan jäsenten toimintaedellytysten vahvistamiseen liittyvän työn keskeiset aiheet (päivitetään vuosittain) Poliittiset toimintaedellytykset Rahoituksen varmistaminen Kansalaistoimijoiden kyky toteuttaa eri roolejaan Suomi Kehityspoliittisen toimenpideohjelman 2012 (kansalaistoimijoiden työn osalta) ja kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen 2010 toimeenpano Vakiintunut yhteistyö UM:n ja kansalaistoimijoiden välillä (ml. lähetystöt) Kepan jäsenten eri roolien ja erityistarpeiden edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa Kansalaisjärjestörahoituksen osuus Suomen kehitysyhteistyövaroista (tavoite15 %) UM:n järjestörahoituksen kriteerit, laatu ja menettelytavat (kehitysyhteistyö, kehityskasvatus, INGO-tuki ja tuki Etelän järjestöille) Vaikuttaminen järjestörahoitukseen pitkäaikaisen yhteistyön mahdollistamiseksi kehitysyhteis- ja viestintä- ja kehityskasvatustyössä Kansalaistoimijoiden tukeminen eettisten standardien ja lakien ja asetusten mukaisten edellytysten noudattamiseksi ja läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden toteuttamiseksi. Kansalaisyhteiskuntatoimijoiden tukeminen kehitystuloksellisuuden parantamiseksi Globaali taso Kansalaisyhteiskunnan tila ja roolit Tulosperusteinen hallinnointi ja innovatiiviset lähestymistavat ja menetelmät kehitysyhteistyössä Rahoittajien käytännöt Suora tuki Etelän kansalaisyhteiskunnan toimijoille Etelän kansalaisyhteiskuntatoimijoiden tukeminen heidän työssään suotuisan toimintaympäristön edistämiseksi Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Elävät jäsensuhteet painottuvat läpi ohjelman. Koordinoimalla jäsensuhteita sisäisesti Kepa varmistaa, että se tuntee hyvin jäsenensä ja niiden intressit ja toimintaedellytykset. Tavoitteena on myös vahvistaa synergioita jäsenille tarjottavien toimintojen välillä. Jäsenten tapoja ja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Kepassa kehitetään. Jäsenten aloitteisiin vastaamiseksi päätetään kriteerit ja periaatteet. Jäsenten osaamisen tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia työkaluja. Jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia arvioidaan jäsenkyselyillä ja analysoimalla eri toiminnoissa kerättyä palautetta. Jäsentiedotuksen tavoitteita ja kanavia kehitetään, jotta jäsenet saavat tietoa Kepan tarjoamista mahdollisuuksista innostavasti. 13 / 18

16 Yhteistyössä jäsenten kanssa selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää innovatiivisia viestintäkanavia jäsenten kokemusten ja saavutusten esille tuomiseksi ja jakamiseksi. Kattojärjestönä Kepa tarjoaa yleistä tietoa toiminnasta oikeudenmukaisen maailman puolesta toimimaan kiinnostuneille yksilöille, jäsenjärjestöille, muille kansalaistoimijoille ja muille tahoille. Etelän toimistojensa kautta Kepa tarjoaa yhteyksiä ja tietoa alueen kansalaistoimijoiden työstä ja toimintaympäristöstä. Kansalaisyhteiskunnan vahvan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Suomessa ja globaalitasolla Kattojärjestönä Kepa edustaa jäseniään, edistää kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumista keskeisiin prosesseihin ja kokoaa niitä toimimaan yhdessä. Kepa tukee kansalaistoimijoiden kykyä tuoda esille työtään ja saavutuksiaan, jotta ne tunnustetaan ja nähdään uskottavina ja keskeisinä kehitystoimijoina. Kepa edistää proaktiivisesti suotuisaa ympäristöä kansalaisyhteiskunnan toimijoille kehitys- ja asennevaikuttajatoimijoina. Ensisijainen kohde on ulkoministeriö (UM), mukaan lukien Suomen lähetystöt niissä pitkäaikaisissa yhteistyömaissa, joissa Kepalla on toimintaa. Kepan yhteistyö ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön kanssa keskittyy kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuloksellisuuden, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseen kehitystoimijoina. Yhteistyössä kansalaisjärjestöyksikön kanssa Kepa kehittää systemaattisia, toiminnallisia ja läpinäkyviä kanavia kansalaistoimijoiden vaikuttamiselle, osallistumiselle ja yhteistyölle UM:n kanssa. Yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa muihin viranomaisiin, esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM), lupaviranomaisiin ja työhallintoon, Kepa korostaa kansalaistoimijoiden moninaisuutta, rehellisyyttä ja asiantuntemusta ja tuo esille kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen erityistarpeita. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE on tärkeä vaikuttamiskanava suotuisan toimintaympäristön edistämiseksi. Kepa seuraa ja osallistuu globaaliin keskusteluun ja prosesseihin kansalaisyhteiskunnan tilasta, rooleista ja kehitystuloksellisuudesta. Globaalit yhteydet mahdollistavat sen, että Kepalla on viimeisintä tietoa ja ymmärrystä. Kepa tarjoaa globaalitahoille asiantuntemuksensa suomalaisista järjestöistä kehitystoimijoina, etenkin järjestöjen vahvoista kytköksistä vapaaehtoistoimintaan ja pohjoismaisesta valtion ja kansalaistoimijoiden tiiviin yhteistyön mallista. Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja suotuisan toimintaympäristön edistämiseen liittyvä yhteistyö Etelässä Kepa pilotoi kumppanuuksia Etelän järjestöjen ja verkostojen kanssa, jotka vahvistavat, koordinoivat ja edustavat kansalaisyhteiskuntaa. Kumppanuudet hyödyttävät molempia osapuolia. Kumppanuuksien avulla tuotetaan tietoa ja omakohtaista kokemusta Etelän kansalaisyhteiskuntatoimijoiden vahvistamisesta ja suotuisan toimintaympäristön edistämisestä jäsenjärjestöille ja Kepan Suomen työn kehittämiseksi. Kepa tukee Etelän kumppaneita vahvistamaan omaa toimintaansa kansalaisyhteiskunnan roolien edistäjinä ja vahvistajina omissa yhteiskunnissaan. Kumppanuudet antavat Kepalle joustavamman mahdollisuuden vastata paikalliseen tilanteeseen, koska ne eivät ole sidottuja Kepan vaikuttamistyön teemoihin. Kepa tukee kumppaneita verkottumisessa 14 / 18

17 globaaleihin keskusteluihin ja toimijoiden liittyen kansalaisyhteiskuntakeskusteluun ja kehitystuloksellisuusprosesseihin. Alueilla, joilla Kepalla on toimisto Etelässä, Kepa tarkkailee ja raportoi kansalaisyhteiskunnan tilasta yhteistyössä Etelän järjestöjen kanssa. Etelän läsnäolon kautta Kepalla on mahdollisuus myös oppia suomalaisten kansalaistoimijoiden roolista paikallisten kansalaisyhteiskuntatoimijoiden vahvistajina. Strategisten kumppanuuksien lisäksi Kepa pitää yhteyttä ja toimii muiden kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta ja sen tilan puolustamisesta kiinnostuneiden Etelän kansalaistoimijoiden ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Etelän kansalaisyhteiskuntaa tukevien jäsenten kapasiteetin vahvistaminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Kapasiteetin kehittämistä tehdään eri tasoilla ja eri menetelmin. Kepa järjestää oppimistilaisuuksia, hankeneuvontaa, koulutuksia ja räätälöityjä oppimisprosesseja. Ohjelmakaudella painotetaan integroituja oppimismenetelmiä kuten vertaisoppimista, mentorointia ja esikuva/vertailuanalyysia (benchmarking). Jäsenten osaamista ja kokemuksia hyödynnetään entistä enemmän. Etelä-yhteistyöhön liittyvät koulutukset suunnataan oppimishaluisten jäsenjärjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille. Peruskoulutukset ja muut oppimistilaisuudet keskittyvät siihen, miten kehitysyhteistyön käytännöt voivat parhaiten tukea Etelän kansalaistoimijoita. Koulutusten sisältö suunnitellaan ja muokataan siitä näkökulmasta, että jäseniä vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelun ja toteutuksen osalta Kepa jatkaa ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden, toimintaympäristön tuntemuksen ja köyhyyden syihin tarttumisen korostamista. Lisäksi tarjotaan syvemmän tason koulutusta ja oppimismahdollisuuksia. Räätälöity koulutus, organisaation kehittämistyöpajat ja mentorointi perustuvat yksittäisen jäsenjärjestön oppimistarpeisiin. Kepa tukee järjestöjä löytämään oman oppimiskysymyksensä, jotta ne tunnistavat sen, mitä ja miten kehittää omaa organisaatiota. Yhteistyö globaalitasolla samanmielisten kapasiteetin vahvistamista tekevien organisaatioiden kanssa edistää innovatiivisten lähestymistapojen kehittämistä. Jäseniä rohkaistaan ja tuetaan jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan niin että muutkin jäsenet oppivat, inspiroituvat ja osallistuvat keskusteluun. Kepa tuo suomalaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita yhteen, tunnistaa synergioita ja fasilitoi oppimista ja yhteistyötä Suomessa ja Etelässä (Kepan toimistojen kattamilla alueilla). Uusiin haasteisiin ja tarpeisiin, kuten yritysyhteistyössä tarvittavien taitojen kehittämiseen ja työhön konfliktialueilla, vastataan käynnistämällä vertaisoppimisprosesseja. Kepa kehittää pilotteja ja oppimisprosesseja oppiakseen syvemmin Etelän kansalaisyhteiskuntien vahvistamisesta. Oppimispilotteja toteutetaan niiden jäsenten kanssa, jotka ilmaisevat kiinnostusta oppia, kokeilla, kehittää omaa organisaatiotaan ja sen toimintaa sekä jakaa tuotokset muiden kanssa. Kepan vastuulla on pilottien dokumentointi ja tuotosten jakaminen laajemmin kehityssektorilla. Jäsenten motivoimiseksi oppimispilotteihin Kepa voi käyttää kannustimena esimerkiksi 15 / 18

18 rahallista tukea oppimiseen Etelän kumppanijärjestön kanssa, innovatiivisia oppimistyökaluja tai yhteistyötä akateemisten yhteistyökumppanien kanssa. Pilotteja voidaan toteuttaa Etelässä myös muilla kuin Kepan nykyisten toimistojen kattamilla alueilla. 16 / 18

19 4 JOHTAMINEN, HALLINTO JA TUKITOIMINNOT Kepalla on riittävät ja tarkoituksenmukaiset rakenteet ja menettelytavat, jotka toteuttavat Kepan arvoja ja edistävät ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot takaavat ja mahdollistavat Kepan sujuvan ja tuloksellisen toiminnan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Kepan toiminta tällä tavoitealueella muodostuu viidestä toisiaan tukevasta osasta: Inspiroiva johtaminen ja hallinto edistävät organisaation tavoitteiden saavuttamista. Resurssien tehokas, kestävä ja läpinäkyvä käyttö. Tietohallinto. Henkilöstöpolitiikka ja hallinto edistävät henkilöstön motivaatiota ja osaamista. Toiminnan jatkuva parantaminen oppimisen kautta ja Kepan eri toimistojen yhtenäisyyden vahvistaminen. Yleiseksi tavoitteeksi on asetettu arvoperustainen lähestymistapa. Johtamista, hallintoa ja tukitoimintoja ohjaavat Kepan toiminnalliset arvot vastuullisuus, avoimuus ja rohkeus ja Istanbulin periaatteet (erityisesti läpinäkyvyys, vastuullisuus ja kestävyys). Elävät jäsensuhteet ovat ajattelutapana kaikessa toiminnassa: Kepa on olemassa jäseniään varten. Kepa tarjoaa vertaistukea jakamalla avoimesti ohjeistuksia, linjauksia, käytäntöjä ja osaamistaan. Globaali verkottuminen, strategian toinen läpileikkaava teema, on tärkeää myös tässä osassa Kepan toimintaa. Kepa osallistuu esimerkiksi kansainväliseen avoimiin lähdekoodeihin ja tietohallintoon liittyvään yhteistyöhön ja vertaa toimintaansa (benchmarking) suhteessa muihin kattojärjestöihin. Johtaminen ja hallinto Kepan hallitus ja johto edistävät omalla sitoutumisellaan Kepan strategisia tavoitteita ja arvoja. Johtamisella luodaan sellaiset puitteet, joissa organisaatio voi toimia menestyksekkäästi ja joustavasti ennakoiden ja reagoiden esiin tuleviin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Strategisen ja poliittisen johdon tukea vahvistetaan tuottamalla hallitukselle selkeitä ja ytimekkäitä esittelyitä, päätösesityksiä ja taustoituksia. Johtotiimin ja maa/aluejohtajien yhteistyötä vahvistetaan perustamalla globaali johtoryhmä (global leadership group). Strategian mukaisesti voimavarojen tehokas käyttö, toiminnan vaikuttavuus ja henkilöstön työhyvinvointi ovat organisaation kehittämisen päätavoitteita niin hallituksen kuin toimiston osalta. Resurssien tehokas ja kestävä käyttö Kepan yleishallinto toimii hyvin eikä ohjelmakaudella ole merkittäviä kehittämistarpeita. Alueellinen työtapa Etelän toimistoissa voi kuitenkin tuoda uusia haasteita esimerkiksi 17 / 18

20 lainsäädännön, lupa-asioiden ja pankkijärjestelmien osalta. Sähköisen taloushallinnon kehittäminen jatkuu taloushallinnon tehostamiseksi ja paperinkulutuksen vähentämiseksi. Kepa kehittää riskienhallintaa ja korruption vastaisia toimia. Ympäristöohjelman tulokset arvioidaan ja ohjelmakaudelle asetetaan uudet tavoitteet. Tietohallinto Kepa kehittää tietohallintoa keskeisenä tukitoimintona. Tietohallinto koostuu tiedon käsittelystä, tietovarannoista ja - järjestelmistä sekä niiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Tietohallinnon kehittämisen tarkoituksena on varmistaa näiden toimintojen yhteensopivuus, turvallisuus ja taloudellisuus. Tietämyksen hallinnon ja arkistoinnin osalta painotuksena on sähköisen arkistoinnin kehittäminen. Kepan kirjakokoelma karsitaan noin 20 prosenttiin sen nykyisestä koosta ja ulkoiset kirjastopalvelut lakkautetaan. Henkilöstö käyttää jatkossa sähköisiä resursseja (e-kirjat, lehdet ja muut julkaisut). Myös jäsenjärjestöt voivat käyttää näitä palveluja. Osaava ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstöhallinto ja sen kehittäminen perustuvat vuonna 2012 päivitettävään henkilöstölinjaukseen. Tavoitteena on ylläpitää nykyinen hyvä taso työtyytyväisyydessä. Osaamiskartoitus päivitetään tukemaan ohjelman toteutusta ja toteutetaan myös Kepan Etelän toimistoissa. Kepan tasa-arvosuunnitelmaan liitetään yhdenvertaisuussuunnitelma. Globaali Kepa on oppiva organisaatio Kepa seuraa ja analysoi aktiivisesti ulkoista toimintaympäristöä ymmärtääkseen ja reagoidakseen ulkoisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Ohjelmakauden aikana tarkastellaan erityisesti eri vaihtoehtoja Kepan Etelän työn järjestämiseksi. Kepan suunnittelu-, seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittämistä jatketaan. Toimintojen ja tulosten systemaattisen tarkastelun kautta Kepa parantaa jatkuvasti toimintaansa. Ensisijaisia kehittämiskohteita ovat suunnittelu- ja seurantakäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja toiminnan tulosten systemaattinen arviointi. Yhteistyössä jäsentensä kanssa Kepa seuraa ja osallistuu globaaliin keskusteluun tulosten ja vaikutusten arvioinnista. Kepa jatkaa EFQM Excellence (European Foundation for Quality Management) -mallin käyttämistä organisaation suorituskyvyn ja kehittämiskohteiden arvioimiseksi. Kepan sisäisenä haasteena on ohjelmakokonaisuuden yhtenäisyyden vahvistaminen integroimalla globaali henkilökunta samoihin menettelytapoihin ja yhteiseen tekemiseen. Tiedon jakaminen ja oppiminen Helsingin toimiston tiimien ja Etelän toimistojen välillä vaatii yhä kehittämistä. Tämä edellyttää muun muassa parempaa sisäistä viestintää, muilta oppimisen edistämistä, ajantasaisia ohjeistuksia ja prosessikuvauksia, jatkuvaa koulutusta sisäisten järjestelmien ja työkalujen käytössä ja seurantaa. Etelän ja pohjoisen kiinteää yhteistyötä ja oppimista edistetään myös projektimaisella työllä ja jakamalla vetovastuita entistä enemmän Etelän toimistojen työntekijöille. 18 / 18

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot