Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006"

Transkriptio

1 Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa (9)

2 Johdanto Vuosi 2007 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelman ensimmäinen toimintavuosi. Ohjelman päätoiminnot eli jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen, ymmärryksen kasvattaminen globaaleista kysymyksistä ja kehityspolitiikkaan vaikuttaminen heijastavat vuosille laaditun strategian sekä siitä johdettujen teemakohtaisten strategioiden painotuksia. Haluamme arkipäiväistää kehitys- ja globaalikysymyksiä suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle, ja suuntaamme viestimme ensisijaisesti niille, joiden suhde kehityskysymyksiin on myönteinen mutta passiivinen. Matka sympatiasta poliittisiin tekoihin on joskus tuskallisen pitkä ja haastava sekä poliitikoille että äänestäjille. Suomalaisessa kehityspolitiikassa vuoden 2007 tärkein yksittäinen tapahtuma onkin maaliskuun eduskuntavaalit, johon myös Kepan kampanjatyö keskittyy. Kepan, jäsenjärjestöjen ja aktiivisille suomalaisille toimintaideoita tarjoavan Globbariverkoston kampanjointi puhuttelee toivon mukaan mahdollisimman montaa niistä 1,2 miljoonasta suomalaisesta, jotka suhtautuvat kehityskysymyksiin myönteisesti, vaikka eivät toimikaan aktiivisesti esimerkiksi kansalaisjärjestöissä. Kepan toiminta etelässä ja Suomessa tähtää köyhdyttämisen lopettamiseen, ja pureudumme köyhdyttäviin rakenteisiin erityisesti kauppapolitiikan ja kehitysrahoituskysymysten näkökulmista. Koulutus on yksi Kepan kehityspoliittisen työn välineistä, jolla pyritään laajentamaan Kepan jäsenjärjestöjen sekä etelän kansalaisjärjestöjen edellytyksiä osallistua yhteiskunnallisiin ja poliittisiin prosesseihin. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön laatua ja kapasiteettia parannetaan suuntaamalla koulutusta erityisesti pienille järjestöille. Pienet järjestöt ovat olleet vuosikymmeniä valtava rikkaus suomalaiselle kehitysmaaliikkeelle, ja niiden toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta kehitysyhteistyörahojen kasvaessa ja ulkoministeriön vaatiessa järjestöiltä ammatillisempaa otetta. Uskomme, että ensimmäinen toimintavuosi Kepan uuden ohjelman sisällä auttaa meitä keskittymään ydintehtäviimme, kuten Kepan evaluaatiossa suositeltiin. Vakiintumisen ja työmme vaikuttavuuden lisäämisen lisäksi haluamme säilyttää innovatiivisen ja keksivän otteen toiminnassamme. 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Tavoite: Kepa tukee jäsentensä työtä köyhdyttämisen lopettamiseksi tarjoamalla koulutusta ja neuvontaa, edunvalvontaa sekä jäsenpalveluita niiden tärkeimpien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Koulutuksen ja hankeneuvonnan avulla Kepa vahvistaa järjestöjen kehitysyhteistyön ja kansainvälisyyskasvatuksen laatua ja tuloksellisuutta. Kepa tukee jäseniään valvomalla niiden etua rahoituksen ja yhteiskunnallisen tunnustuksen varmistamiseksi sekä tarjoamalla erityisesti pienille järjestöille osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia Järjestökoulutus Järjestökoulutuksen ja neuvonnan painopiste on kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukemisessa. Koulutusta kohdistetaan erityisesti pienille ja keskisuurille jäsenjärjestöille. 2 (9)

3 Etelässä hankeneuvontapalveluita käyttävien järjestöjen kanssa solmitaan vuonna 2007 koulutus- ja neuvontasopimukset, joilla tähdätään suomalaisen järjestön ja etelän yhteistyökumppanin välisen kumppanuuden vahvistamiseen, kehitysyhteistyön laadun parantamiseen ja pitkäjänteiseen järjestöjen vahvistamiseen. Hankeneuvontapalveluita tarjotaan järjestöille aktiivisesti, ja hankkeiden toimintaympäristöanalyysiin ja köyhdyttävien rakenteiden huomioimiseen keskitytään nyt myös kentällä. Kepa järjestää yhteensä 23 hanketyötä tukevaa koulutusta Suomessa ja 8 kentällä. Muun muassa Kehyavain- ja verkkokurssit jatkuvat entiseen tapaan. Uusien koulutusmuotojen kehittämiseen panostetaan järjestöjen kanssa tehtävän koulutustarveanalyysin ja vaikuttavuuden arvioinnin avulla. Kepa kouluttaa järjestöjä myös kampanjatyössä. Vuoden aikana kehitetään 10 kurssin koulutussarja, jolla tuetaan köyhdyttävien rakenteiden tiedostamista ja työtä niiden murtamiseksi. Kentällä tarjotaan kolme kurssia yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidoissa. Kepan koulutus nivotaan järjestöjen organisatoriseen kehittämiseen, jotta yksilöllinen oppiminen laajenisi koko järjestön vahvistumiseksi. Suomessa jatketaan edellisellä ohjelmakaudella alkanutta oppimispolkukokeilua, jota markkinoidaan erityisesti Tansaniassa toimiville järjestöille. Organisatorinen vahvistaminen huomioidaan myös normaalissa kurssitarjonnassa jatkamalla sekä järjestökohtaisia räätälöityjä koulutuksia että niiden seurantaa kentällä. Kepassa toimii tiivis järjestökoulutuksen ja hankeneuvonnan työntekijäverkosto. Se tukee yksittäisten jäsentensä työtä, ja sen piirissä koordinoidaan ja kehitetään koko Kepan järjestökoulutusta ja hankeneuvontaa. Verkosto seuraa myös kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä, vaikuttamistyöstä ja organisaation vahvistamisesta käytävää keskustelua. Koulutuksen markkinoinnissa käytetään muun muassa Kepan verkkosivuja, painettuja materiaaleja sekä maa- ja teemakohtaisia sähköpostilistoja. Markkinointia kohdennetaan entisestään tavoittamaan siitä eniten hyötyvät järjestöt. 1.2 Jäsenten edunvalvonta Vuonna 2007 Kepa pyrkii vaikuttamaan julkiseen rahoitukseen, jota kansalaisjärjestöt saavat kehitysyhteistyöhön sekä Suomessa tehtävään tiedotukseen, vaikuttamistyöhön ja kansainvälisyyskasvatukseen. Tavoitteena on rahoituksen monipuolistaminen ja vahvistaminen. Samalla kiinnitetään huomiota erityisesti ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestölinjauksen toiminnallistamiseen, hankehallinnon kehittämiseen ja vuoropuheluun ministeriön ja järjestöjen kesken. Edunvalvontatyössä seurataan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin yleisesti vaikuttavia viranomaisprosesseja ja pyritään vaikuttamaan niihin oma-aloitteisesti. Edunvalvonnan resurssien hieman kasvaessa pyritään kehittämään myös uusia työskentelytapoja ja selkiyttämään Kepan sisäistä työnjakoa. 1.3 Jäsenyhteydet ja -palvelut Kepa selkeyttää rooliaan yhteistyöjärjestönä ja tukee järjestöjen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Vapaaehtoistyötä järjestöissä tuetaan esimerkiksi järjestämällä Anna aikaa -tapahtuma, jossa vapaaehtoistyömahdollisuuksia etsivät yksityishenkilöt ja vapaaehtoisia tarvitsevat järjestöt kohtaavat. Kepan jäsenpalveluita kehitetään, ja jäsenjärjestöille tarjotaan uusia mahdollisuuksia 3 (9)

4 ottaa osaa Kepan toimintaan Helsingin ulkopuolella toimivia jäseniä unohtamatta. Jäsentiedotuksessa hyödynnetään erityisesti Kepan sähköisiä tiedotuskanavia kuten extranettiä, mutta myös jäsenkirjeiden määrää ja tasoa nostetaan Kirahvipostin lakkauttamisen myötä. 2 Kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattaminen globaaleista kysymyksistä Tavoite: Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ymmärrystä globaalikysymyksistä tarjoamalla mahdollisuuksia, välineitä ja uusia aloitteita toimintaan. Kepa vahvistaa ja selkeyttää rooliaan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen vahvistajana globaalikysymyksissä, erityisesti köyhdyttämisen näkökulmasta. Kohderyhmänä ovat tavalliset suomalaiset, joista valtaosa suhtautuu myönteisesti kehitysyhteistyöhön, mutta ei tunne sitä hyvin eikä osallistu toimintaan. 2.1 Maailma kylässä -festivaali Maailma kylässä -festivaalia jatketaan vuosittaisena kulttuurifestivaalina Helsingissä, ja sitä profiloidaan edelleen kehityspoliittiseksi tapahtumaksi, joka kokoaa järjestöt yhteen ja näyttäytyy suurelle yleisölle porttina kehitysmaaliikkeeseen. Tapahtuman koko pienenee vahingoittamatta festivaalin avoimuutta ja rentoa henkeä. Yhteistyötä muiden kehitys- ja globaalikysymyksistä kiinnostuneiden toimijoiden ja yritysten kanssa jatketaan. Kepan oma kampanjatyö saa tapahtumassa aiempaa enemmän näkyvyyttä, kun massaglobbaus -tapahtuma järjestetään festivaalin yhteydessä. 2.2 Mahdollisuuksien torit Kepa jatkaa Mahdollisuuksien tori -tapahtumia koordinoivien järjestöjen tukemista. Toreilla on esillä noin 450 kehityskysymyksiä, ihmisoikeuksia sekä monikulttuurisuutta esittelevää järjestöä ja muuta toimijaa. Mahdollisuuksien tori -verkoston avulla Kepa vahvistaa toimijoiden asemaa ja osaamista kansainvälisyyskasvatuksen paikallisina vetureina. Vuonna 2007 tuetaan noin 20 Mahdollisuuksien tori -tapahtumaa. Lisäksi Kepa järjestää koulutusta, tukee paikallisten koulutustilaisuuksien järjestämistä sekä tuottaa materiaalia toreille. Kepan oma kampanjatyö näkyy toreilla vahvasti. EuropeAIDin rahoittamalla hankkeella kehitettään torien kapasiteettia globaalien kysymysten paikallisessa esiintuomisessa sekä toreilla että mediassa. Hankkeessa on mukana seitsemän paikkakuntaa sekä ulkomaisena kumppanimaana Latvia. 2.3 Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo Etvo tukee Kepan jäsenjärjestöjen ja niiden etelän-kumppaneiden yhteistyötä lähettämällä Suomesta vapaaehtoistyöntekijöitä jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin. Etvossa jo mukana olevan seitsemän jäsenjärjestön ja heidän kumppaniensa kanssa hahmotellaan kevään aikana, miten vapaaehtoinen voi parhaiten tukea järjestöjen välistä kumppanuutta. Tarkoituksena on vakiinnuttaa toiminta nykyisten Etvo-järjestöjen kanssa ja luoda pohjaa yhteistyölle uusien Etvosta kiinnostuneiden jäsenjärjestöjen kanssa. Etvon hakukierros ajoittuu vuonna 2007 alkusyksylle, jolloin aloitetaan yhteistyö uusien järjestöjen kanssa. Myös etelästä 4 (9)

5 Suomeen saapuvien vapaaehtoisten työtehtäviä kehitetään, jotta työ tukisi paremmin järjestöjen kumppanuutta ja hanketyötä. Etvon vaikuttavuuteen panostetaan luomalla palanneille vapaaehtoisille kanavia osallistua järjestötoimintaan ja kansainvälisyyskasvatustyöhön Suomessa. Näin palaajat voivat hyödyntää vapaaehtoistyöstä saamiaan kokemuksia ja tukea omalla työllään Kepan jäsenjärjestöjä. 2.4 Kumppani Kumppani-lehti jatkaa maksullisena, kuukausittain ilmestyvänä erikoisaikakauslehtenä. Tavoitteena on nostaa maksavien tilaajien kokonaismäärä 6500 lukijaan vuoden 2007 loppuun mennessä sekä kasvattaa mainostulojen määrää euroon vuodessa. Jokaisessa numerossa on edelleen sivun teemasivut, ja koko lehti ilmestyy jatkossakin ilmaiseksi Kepan verkkosivuilla. Myös toimittajien, tiedotuksen keskeisen portinvartijaryhmän, kiinnostusta kehitysteemoihin syvennetään monipuolisen ja laadukkaan juttutarjonnan avulla. Vuonna 2007 pannaan erityistä painoa myös kuvajournalismille. 2.5 Kansainvälisyyskasvatus Kepa jatkaa yli 165 jäsenen kansainvälisyyskasvatusverkoston koordinointia. Kepa tarjoaa verkostolle edunvalvontaa, koulutusta, neuvontaa ja tiedotusta. Näiden lisäksi verkoston jäseniä kannustetaan aktiivisesti yhteistyöhön suomalaisen kansainvälisyyskasvatuksen laadun lisäämiseksi. Vuonna 2007 panostetaan verkoston jäsenten aktivointiin temaattisten ryhmien tukemisen ja vahvistamisen sekä verkoston toimintojen säännöllistämisen avulla. Lisäksi erityisesti koulutus vahvistuu vuonna 2007 ja verkoston tiedotusta kehitetään. Verkosto toimii edelleen itsenäisenä yhteistyöverkostona, joka kartoittaa myös lisärahoituslähteitä toimintaansa. 2.6 Verkkosivujen uutistuotanto Kepan pääsivuston (kepa.fi) uutistarjonnalla pidetään yllä lukijoiden kiinnostusta Kepaa ja sille tärkeitä teemoja kohtaan. Uutisaiheet ovat useimmiten sellaisia, joita valtamedia ei käsittele. Vuonna 2007 julkaistaan 200 uutista ja 42 kolumnia, ja tavoitteena on, että verkkouutiset pysyvät suosituimpana yksittäisenä osiona pääsivustossa. 3 Kehityspolitiikkaan vaikuttaminen Tavoite: Kepa vaikuttaa yhdessä jäsentensä kanssa Suomen kehityspolitiikkaan sekä tukee etelässä paikallisen kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyötä keskeisissä kehityspoliittisissa prosesseissa. Kepa jatkaa kehityspoliittista työtään jo saavutettujen vahvuuksien ja kokemusten varassa. Kehityspoliittista tausta-analyysia sekä etelän että pohjoisen näkökulmasta vahvistetaan työn uskottavuuden, asiantuntevuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kehityspoliittisessa vaikuttamisessa keskitytään edelleen niihin teemoihin, joissa Kepalla on monivuotista asiantuntemusta ja mahdollisuus tarjota tärkeää lisäarvoa suomalaiseen keskusteluun: pääkampanjateemat ovat kansainvälisen kaupan säännöt, kehitysyhteistyön määrä ja laatu sekä näiden vaikutukset etelän maaseudun pienviljelijöiden erityisesti naisten elämään. Lisäksi Kepa seuraa muita kehitysrahoitusaiheita, kuten velkakysymyksiä ja keskustelua kansainvälisistä veroista, sekä kehitysmaihin liittyvää ympäristökeskustelua. 5 (9)

6 3.1 Suomen kehityspolitiikkaan vaikuttaminen Keväällä 2007 pidettävät eduskuntavaalit ovat poliittisen vaikuttamisen kannalta tärkein tapahtuma Suomessa neljään vuoteen. Myös Kepa panostaa vaaleihin voimakkaasti: tavoitteena on nostaa kehityskysymykset näkyväksi teemaksi eri puolueiden vaalikampanjoissa ja vaikuttaa siihen, että vaalien jälkeen valittava hallitus uusii Vanhasen hallituksen sitoumuksen 0,7 prosentin bruttokansantulontason saavuttamisesta. Sykyllä 2006 alkoi noin kahdeksan kuukautta kestävä kampanjaponnistus, joka huipentuu eduskuntavaalien jälkeen vaikuttamistyöhön sen puolesta, että kansalaisjärjestöjen kehityspoliittiset näkemykset päätyvät hallitusohjelmaan. Kansalaisten, ehdokkaiden ja toimittajien huomiota herätetään jo koeteltujen keinojen lisäksi myös internetiin rakennettavalla järjestöjen yhteisellä vaalikoneella. Koneessa ehdokkaat joutuvat vastaamaan kehitysaiheisiin kysymyksiin, ja vastausten perusteella äänestäjät voivat etsiä omia näkemyksiään ja arvojaan vastaavia ehdokkaita. Globbariverkosto järjestää toukokuussa Maailma kylässä festivaalin alla ensimmäisen suuren voimannäyttönsä: massaglobbaustapahtuman eduskuntatalon edessä. Tavoitteena on saada paikalle kansalaisia jokaisesta 15 vaalipiiristä tapaamaan oman alueensa kansanedustajat. Tavoite on luoda yhteys jokaiseen 200 kansanedustajaan. Edustajille välitettävissä viesteissä puhutaan kauppa- ja kehitysyhteistyökysymysten lisäksi köyhien maiden velasta. Vuonna 2007 Kepa vahvistaa kykyään tuottaa analyysiä keskeisistä ja ajankohtaisista kehityspoliittisista teemoista. Alustavasti analyysien teemoiksi on valittu EU:n ja 77 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maan väliset EPA-kauppasopimukset ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen kehitysmaiden kansallisten köyhyydenvähentämissuunnitelmien laatimiseen ja toteutuksen seurantaan. Sekä Helsingin että kentän työntekijät ovat mukana tausta-analyysien tuottamisessa. 3.2 Kehityspoliittinen työ etelässä Vuonna 2007 Kepalla on omaa henkilökuntaa Nicaraguassa, Sambiassa, Mosambikissa ja Tansaniassa. Nicaraguassa Kepa toimii edelleen erityisesti maan köyhimmissä osissa Karibian meren rannikon autonomisilla alueilla, jossa Kepa verkostoi kumppaninsa Centro Humboldtin kanssa paikallisia kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita. Nicaraguassa valmistellaan myös toiminnan laajentamista alueellisemmaksi linkittymällä naapurimaiden relevantteihin järjestöverkostoihin, joiden kautta seurataan erityisesti kauppapoliittista keskustelua. Kansallisen tason kehityspolitiikassa seurataan esimerkiksi kansallisen köyhyydenvähentämisstrategian toimeenpanoa, budjettitukea ja ehdollistamiskysymyksiä. Sambiassa Kepa aloittaa valmistelut kenttätoimiston alasajamiseksi vuosien ohjelman mukaisesti. Vuonna 2007 kehityspoliittinen työ jatkuu kuitenkin suurin piirtein ennallaan: yhteistyötä tehdään velka- ja kauppatyötä tekevän JCTR:n (Jesuit Centre for Theological Reflection) ja paikallisia pienviljelijöitä tukevan GLM:n (Green Living Movement) kanssa. Myös Kepan oma henkilökunta seuraa paikallista keskustelua kauppapolitiikassa ja kehitysrahoituskysymyksissä. Vuonna 2007 panostetaan erityisesti paikallisten järjestöjen kauppapoliittisen työn hyödyntämiseen muissa kenttämaissa ja Suomessa. 6 (9)

7 Mosambikissa Kepa tekee yhteistyötä muun muassa velkajärjestö GMD:n (Grupo Mocambicano da Dívida) kanssa ja tukee myös vammaisjärjestö Famodin ja naisjärjestö Forum Mulherin osallistumista Kepan teemojen kannalta keskeisiin kehityspoliittisiin prosesseihin. Pienviljelijäjärjestö UNAC:n jäsenjärjestöjä tuetaan erityisesti pohjoisessa Cabo Delgadon provinssissa. Ruohonjuuritason toimijoiden tukemista ja heidän näkemystensä tuomista Kepan kehityspoliittiseen työhön kehitetään jatkamalla Kepan läsnäolon vahvistamista Cabo Delgadossa. Aasiassa Kepa valmistelee toimintansa vahvistamista: vuoden 2007 kestävän valmistelutyön jälkeen tavoitteena on käynnistää asteittain Kepan oman, kevyen toimipisteen toiminta yhdessä Aasian maassa. Ohjelmakauden aikana toiminta laajenee alueelliseksi. Lopullinen maavalinta tehdään vuoden alkupuoliskolla, ja loppuvuodesta aloitetaan käytännön työt toimipisteen avaamiseksi. Kepan kumppanuudet indonesialaisen Insistin (Indonesian Society for Social Transformation) ja thaimaalaisen FER:n (Foundation for Ecological Recovery) kanssa jatkuvat ensi vuoden, minkä jälkeen niiden jatkuminen riippuu tulevan kohdemaan valinnasta. Kepan kehityspoliittista työtä tekevät työntekijät kentällä ja Suomessa tekevät yhteistyötä ns. poliittisen työn työntekijäverkostossa. Verkoston avulla varmistetaan, että Kepan kehityspoliittinen työ kaikissa toimipisteissä tukee koko Kepan kehityspoliittista työtä: esimerkiksi Kepan kannanmuodostus Suomessa perustuu jäsenistön näkemysten lisäksi Kepan omien kumppaneiden ja etelän-toimistojen työlle. Kumppanit ja Kepan etelän-toimistot hyötyvät vastaavasti omassa työssään Suomessa ja muissa kenttätoimistoissa työskentelevien kepalaisten asiantuntemuksesta. Verkoston työssä painotetaan erityisesti kehityspoliittisen tausta-analyysin syvyyttä ja laatua. 4 Yleisviestintä Tavoite: Kepa arkipäiväistää ja tekee ymmärrettäväksi toimintansa keskeiset teemat. Se myös innostaa kansalaisia toimintaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta sekä profiloituu keskeisenä mielipidevaikuttajana. Kepan viestinnällä on keskeinen rooli ohjelman kaikkien tavoitteiden toteuttamisessa. Ohjelmaa suoraan tukevan viestinnän lisäksi tehdään yleisviestintää, jonka tarkoituksena on tarjota suomalaisille riittävästi kiinnostavaa tietoa Kepasta järjestönä sekä varmistaa, että järjestön työntekijöillä niin Helsingissä kuin kenttämaissakin on asianmukaiset ja toimivat työkalut ja resurssit viestinnän tekemiseen tehokkaasti. Yleisviestinnän tärkeimmät kanavat ovat suurelle yleisölle suunnatut esitteet, vuosikertomukset sekä verkkosivusto. Vuonna 2007 tuotetaan vuosikertomukset suomeksi ja englanniksi sekä ulkomaisille kumppani- ja yhteistyöjärjestöille suunnattu englanninkielinen Newsletter. Verkkosivujen odotetaan saavuttavan ensimmäistä kertaa kuukausittaisen kävijän rajan. 5 Ohjelman kehitys Tavoite: Kepan ohjelma on oikein kohdistettu ja tuloksellinen, ja sen vaikuttavuus pystytään arvioimaan. Se tuottaa asiantuntemusta Kepalle, sen jäsenjärjestöille ja suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle. Toimintaympäristön seuraamisessa keskitytään Kepan teemoihin liittyvien köyhdyttävien rakenteiden analysoimiseen paikallistasolla, sekä siihen, millaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin näiden rakenteiden murtaminen kytkeytyy. Aiheesta tehtävässä selvityksessä käytetään esimerkkimaana Tansaniaa, ja analyysissa hyödynnetään myös alueella toimivien jäsenjärjestöjen 7 (9)

8 kokemuksia. Oppimista tehostetaan varmistamalla koko organisaation sitoutuminen oman toiminnan seurantaan ja arviointiin. Organisaation oppimisen edistämiseksi etsitään ja kokeillaan myös uusia välineitä. Toiminnan vaikuttavuuden arviointi integroidaan osaksi toimintakokonaisuuksien suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Vuoden 2007 aikana vahvistetaan erityisesti kansainvälisyyskasvatukseen liittyvien kokonaisuuksien vaikuttavuuden arvioinnin osaamista. Kepan kirjasto on edelleen jäsenjärjestöjen ja ulkopuolisten asiakkaiden käytössä, mutta sen aukioloaikoja supistetaan. Tietopalveluissa keskitytään Kepan työntekijöiden palveluun, erityisesti poliittisen tausta-analyysin tukemiseen. Arkistoinnin ja erityisesti sähköisen arkistoinnin kehittämistä jatketaan. Vuoden aikana kootaan yhteen pienten järjestöjen työstä nousevia innostavia kokemuksia ja visioita. Tulokset julkaistaan Kepan raporttisarjassa. 6 Johtaminen Tavoite: Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Johtamista vahvistetaan vuonna 2007 perustamalla kaksi uutta esimiestehtävää. Viestintäjohtajan tehtävän perustaminen Helsinkiin jäntevöittää Kepan viestinnän koordinaatiota. Ohjelmajohtajan tehtäväkenttää supistetaan ja kohdennetaan vahvemmin Kepan ydintoimintojen johtamiseen. Toiminnanjohtajan tehtävää suunnataan vahvemmin huolehtimaan suhteista jäsenistöön ja ulkoiseen toimintaympäristöön. Tansanian-toimistoon rekrytoidaan kenttäkoordinaattori, mikä vapauttaa esimiestehtäviä nykyisin hoitavan paikallisen hankeneuvojan täysipäiväisesti koulutus- ja neuvontatyöhön. Koordinaattoreiden ja johtotiimin yhteistyössä keskitytään ohjelmakokonaisuuden johtamiseen ja esimiestyöhön. Myös tiimien sisäistä johtajuutta pyritään edelleen kehittämään tiimien autonomian vahvistamisella sekä kirkastamalla johdon ja tiimien välistä rajapintaa. Johtamisrakenteen selkiyttäminen on osa myös henkilöstöstrategian toiminnallistamista. Lisäksi vuoden aikana vakiinnutetaan tarkoituksenmukaiset osallistumisjärjestelmät luomalla selkeät kuvaukset osallistumistavoista ja -periaatteista. Kepan toiminnan jatkuvaa parantamista systematisoidaan. Itsearvioinnin perusteella valitaan ja priorisoidaan kehityshankkeet, joiden toteutuksesta tiedotetaan henkilökunnalle ja muille sidosryhmille. Kehityshankkeiden tuloksellisuutta seurataan. Yhteyksiä ulkoasiainhallintoon ylläpidetään sekä kentällä että Helsingissä säännöllisesti. Kepa jatkaa yhteistyötä eurooppalaisten järjestöjen ja verkostojen kanssa sekä poliittisen työn että kehitysyhteistyön merkeissä. Jäsenyys Eurostepissä (European Solidarity Towards Equal Participation) ja Eurodadissa (European Network on Debt and Development) jatkuu, kuten myös työ CONCORDen kansainvälisyyskasvatuksen työryhmässä. 8 (9)

9 7 Hallinto Tavoite: Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen. Vuoden 2007 tärkein uudistus hallinnossa tähtää taloushallinnon kehittämiseen. Sen lisäksi henkilöstöstrategian toimeenpano aiheuttaa joitain muutoksia henkilöstöhallinnossa. Kepan Helsingin-toimisto jatkaa Töölöntorinkadun tiloissa ja vuokraa osaa tiloista edelleen sekä entisille järjestövuokralaisille että uutena myös Finnwatchille. Samoin jatketaan tietoliikennepalvelujen tuottamista samassa rakennuksessa toimiville jäsenjärjestöille. Suunnitelmakaudella ei tehdä suuria uudistuksia, vaan keskitytään palvelujen ylläpitoon. Kentän toimipisteistä Sambian-toimiston tiloja kunnostetaan luovutuskuntoon ja Tansaniassa joudutaan mahdollisesti etsimään uutta toimitilaa. Muut kenttätoimistot jatkavat nykyisissä tiloissa. Tansaniassa uudistetaan myös autokantaa. Taloushallintoa kehitetään tehostamalla kentän tarkastuskäytäntöjä: jokaisessa kenttätoimistossa tehdään vuoden aikana sekä sisäinen että ulkoinen tarkastus. Helsingissä siirrytään sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn vuotta suunniteltua myöhemmin. Taloushallinnossa laaditaan prosessikuvaukset keskeisistä toiminnoista laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Henkilöstöstrategian toimeenpanolla vastataan haasteisiin asiantuntijuuden kehittämisestä ja vaihtuvuuden hallinnasta. Henkilöstökoulutuksessa keskitytään strategisesti tärkeiden osaamisalueiden vahvistamiseen ja ylläpitämiseen. Myös rekrytointipolitiikkaa uudistetaan vaihtuvuuden hillitsemiseksi. Palkitsemisjärjestelmän rakentaminen käynnistetään ja sen käyttöönoton kustannusvaikutukset huomioidaan budjettitarkistuksessa välitilinpäätöksen jälkeen. Henkilöstöhallinnon avainprosesseista laaditaan kuvaukset laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Kentän uuden palkkausjärjestelmän ensimmäisenä vuonna seurataan sen toimivuutta ja tehdään tarvittavat korjaukset. Tieto- ja dokumenttihallinnon uudistusta jatketaan. 9 (9)

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012, hyväksytty hallituksessa 21.9.2009 Liite 61A 1 ( 9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

Kepan päivitetty strategia Timo Lappalainen

Kepan päivitetty strategia Timo Lappalainen Kepan päivitetty strategia 2006-2011 Timo Lappalainen 24.4.2009 Strategian sijoittuminen 2017 TULEVAISUUS Strategian 2012-2017 päättyminen Kepan uusi visio ja toimintaperiaate? 2011 2008/09 2006 2005 2000-2005

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Johdanto Toimintavuoden 2009 suunnittelu on tehty aikana, jolloin maailma on puhunut finanssi-, ruoka- ympäristö- ja demokratiakriiseistä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Kuva: Natalia Baer. vuosikertomus 2005

Kuva: Natalia Baer. vuosikertomus 2005 Kuva: Natalia Baer vuosikertomus 2005 Kehitysyhteistyön avulla tuhannet ja taas tuhannet ihmiset saavat tänäkin päivänä ravintoa ja opetusta jotakin, joka voi muuttaa heidän maailmansa. Kumppanuus-palkinnon

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä?

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Kansainvälisyyskasvatus, miksi ja miten? Studia Generalia-luentosarja 28.3.2007 Rilli Lappalainen, President Development Education Forum - rilli.lappalainen@kehys.fi

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Miksi lähettää vapaaehtoisia? Mikä on järjestäjän motiivi? Kenen tarpeeseen halutaan vastata? Mitkä ovat tavoitteet?

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Suunnitelmallisuus ja organisoituminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Suunnitelmallisuus ja organisoituminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Itsearviointi -9, toukokuu Suunnitelmallisuus ja organisoituminen % % % % % % % 7 % 8 % 9 % % Projektille on selkeästi osoitettavissa oleva tarve Projekti reagoi riittävän nopeasti toimintaympäristössä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi TeTe

Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi TeTe Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi 2011 2015 TeTe Projektipäällikkö Juha Mikkonen [juha.mikkonen @ elamantapaliitto.fi] Elämäntapaliitto ry Terveys ry Elämä on parasta

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

vuosikertomus 2007 oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas kehitysyhteistyön palvelukeskus

vuosikertomus 2007 oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas kehitysyhteistyön palvelukeskus vuosikertomus 2007 kehitysyhteistyön palvelukeskus oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas Määrärahat ylös, velat alas Kannen kuva kertoo kevään 2007 vaalikampanjasta. Eduskuntavaaliehdokkaat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 PYÖRÄLIITTO RY Pyöräliitto edistää pyöräilyä liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana ja paikallisten pyöräily-yhdistysten yhteistyöelimenä. Pyöräliitto

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Sisällysluettelo...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman 2013-2015 rakenne...3 Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset...3

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007

Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007 KEPAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Johdanto Edellisvuoden mahtipontisten konferenssien ja 'velat anteeksi'

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Voiko vaikuttamista arvioida?

Voiko vaikuttamista arvioida? Voiko vaikuttamista arvioida? Miia Toikka JÄRVI-hankkeen arviointifoorumi, Helsinki 23.11.2005 Impact assessment of advocacy is like standing in a court of law: one makes a plausible case with the aim

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk v. 2011 Tausta ja hakukelpoisuus Tunnettiin aikaisemmin nimellä tiedotustuki On jaettu jo 30 vuotta kansalaisjärjestöille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013

Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013 Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013 7.2.2013 esitys vuosikokoukselle 1 Suomi-Mosambik seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2013 esitys vuosikokoukselle 7.2.2013 Toimintasuunnitelman vahvistaa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v. 2017 alkaen Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jossa työ on tieto- ja asiantuntijaperusteista sekä verkostomaista. Viestintä on keskeinen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot