TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle Esitys syyskokoukselle (17)

2 Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Edellisen ohjelmakauden aikana vakiinnutimme Kepan toimintaa vuoden 2005 evaluaation suositusten mukaisesti. Ohjelma :n päätoiminnot eli kehityspoliittinen vaikuttaminen, suomalaisten tietoisuuden lisääminen ja jäsenistön osaamisen tukeminen säilyvät myös uuden kolmivuotisen ohjelman keskiössä. Ne kaikki ovat toimintaa, joita jäsenjärjestöt ovat halunneet Kepan tekevän nyt ja tulevaisuudessa. Uuden ohjelman päätavoite ja tunnuslause on poliittinen muutos. Se on johdonmukainen jatkumo Kepan omalle ymmärrykselle siitä, miksi maailmassa on köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kepan käyttämä käsite köyhdyttäminen tarkoittaa, että köyhyys on aktiivisen toiminnan tulosta, jota rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus ylläpitää. Köyhdyttämisestä hyötyvät rikas Pohjoinen sekä harvat ja etuoikeutetut Etelässä, kun taas köyhissä maissa siitä kärsii maailman enemmistö. Kyse on intressiristiriidasta, johon ratkaisua on haettava rakenteellisista muutoksista kuten hyödyn ja taakan uusjaosta, kulutustottumusten muutoksesta tai tuotanto-, palvelu- ja julkisten hyödykkeiden oikeudenmukaisesta jakautumisesta ihmiskunnan ja kansakuntien kesken. Rakennemuutokset edellyttävät muutosta poliittisessa tahtotilassa: Muutoksen edut ovat suuremmat kuin nykyisen ja köyhdyttämistä ylläpitävän valtajärjestyksen ylläpitäminen tai vastaavasti, köyhdyttämisen ylläpitäminen lisää epävakautta, turvattomuutta tai aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin laskua. Tämän vuoksi Kepa pyrkii poistamaan rakenteellista eriarvoisuutta ja sen seurauksena kasvavaa köyhyyttä vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja vaikuttajiin sekä vetoamalla suureen suomalaiseen yleisöön. Samoin jäsenjärjestöjen koulutuksessa, neuvonnassa ja jäsenpalveluissa haluamme kiinnittää huomiota laajemman poliittisen ja rakenteellisen viitekehyksen tiedostamiseen. Etelän järjestökumppaneita tuetaan osana paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Vuoden 2010 toimintasuunnitelma noudattaa järjestön kuusivuotiseen strategiaan tehtyjä päivityksiä. Ilmastonmuutos näkyy Kepan ohjelmassa ennen kaikkea ilmastonmuutoksen ja köyhyyden välisen yhteyden painotuksena. Ensi vuonna valmistellaan Kepan roolia tässä toiminnassa. Tavoitteena on luoda enemmän synergiaa ja yhteistyötä ympäristö- ja kehitysjärjestöjen välillä. Kepan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvaa paikallistoimintaa vahvistetaan tukemalla Mahdollisuuksien toreja. Kansalaisliikkeiden merkityksen tunnustaminen kestävän kehityksen edellytysten luomisessa on lisännyt niiden osallistumismahdollisuuksia kansainvälisillä areenoilla, muun muassa OECD:n piirissä. Kepa jatkaa toimintaansa sekä eurooppalaisissa järjestöverkostoissa (Eurostep ja Eurodad) että kansainvälisissä verkostossa (järjestöjen tuloksellisuusprosessi eli CSO effectiveness ja avunantajamaiden avunlaatua seuraava Better Aid -verkosto). Viimeisten vuosien aikana on tullut yhä ilmeisemmäksi, että tuloksellinen vaikuttamistoiminta ja edunvalvonta Suomessa edellyttävät kehityspoliittisen keskustelun ja kansalaisliikkeiden asemaan liittyvien prosessien seurantaa sekä kansainvälisessä että eurooppalaisessa viitekehyksessä. Yksittäisiä vuoden 2010 suurempia tapahtumia tulevat olemaan Kepan 25-vuotisjuhlat keväällä sekä järjestöjen kehityspoliittinen päivä syksyllä. Uuden periaatejulistuksen ja strategian valmistelu lähtevät käyntiin myöhemmin syksyllä. Kepa ei tavoittele muutosta yksin tai irrallaan jäsenjärjestöistään, jotka antavat sen toiminnalle suunnan ja valtuudet. Kepan liki 300 jäsenjärjestöä antavat sille arvokasta kokemusta ja asiantuntemusta hyvin monelta toiminnan saralta: humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö, Esitys syyskokoukselle (17)

3 kansainvälisyyskasvatus, kulttuuriyhteistyö ja kehityspoliittinen toiminta. Poliittista muutosta tavoitellaan Kepan kaikissa toiminnoissa. Tämä tulee näkymään koulutusohjelman suunnitelmissa, Kepan pääviesteissä Maailma Kylässä ja mahdollisuuksien toreilla, neuvonnassa ja jäsenyhteyksissä, Kepan media-työssä sekä sen kampanjaviesteissä. Toimintavuoden kokonaisbudjetti on vajaa 6 miljonaa euroa, josta ulkoasiainministeriöltä haettu osuus on noin 5,5 miljoonaa euroa. Kasvu edellisiin vuosiin on edelleen hyvin maltillista. Resursseja lisätään Kepan Etelän kumppanuuksiin, ilmastopolitiikkaan, viestintään sekä toimintaan paikallistasolla. 1. Jäsenjärjestöjen poliittisten ja taloudellisten toimintaedellytysten vahvistaminen Ohjelman päätavoite 1: Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet 1.1.Jäsenjärjestöjen rahoitus Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Suomessa ja Etelässä Kepan tavoite on turvata jäsenjärjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset. Tämän takia Kepa seuraa ulkoasiainministeriön, opetusministeriön ja muiden järjestöjen kehitysyhteistyötä ja globaalikasvatusta rahoittavien tahojen rahoituksen kehitystä ja käy niiden kanssa aktiivista dialogia. Tähän tavoitteeseen Kepa pyrkii myös verkostoimalla eri toimijoita ja ylläpitämällä keskusteluyhteyksiä jäsenjärjestöjen ja rahoittajien välillä. Erityisesti pienten, vapaaehtoisuuteen perustuvien järjestöjen toimintaedellytykset pyritään turvaamaan. Kepa jatkaa oikeusministeriön yhteydessä toimivassa kansalaisyhteiskuntapoliittisessa neuvottelukunnassa, Kanessa, ja sen eri työryhmissä. Jäsenjärjestöjä informoidaan rahoitukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista ja uusia, järjestöjen työtä tukevia rahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan Kepan ja jäsenjärjestöjen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin Ohjelmakauden tavoite: Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin Kepa seuraa kehitysmaaliikkeen kannalta oleellisia kotimaisia ja kansainvälisiä prosesseja, tukee jäsenjärjestöjensä osallistumista niihin ja vaikuttaa aktiivisesti jäsenistönsä poliittisiin toimintaedellytyksiin. Vuonna 2010 jäsenjärjestöjen kannalta keskeinen prosessi on ulkoasiainministeriön Esitys syyskokoukselle (17)

4 kansalaisjärjestölinjauksen uusiminen. Järjestöjen tavoitteena on vaikuttaa ulkoasiainministeriöön (UM) niin, että niiden keskeiset näkemykset ja periaatteet näkyvät mahdollisimman hyvin UM:n linjauksessa. Järjestöt kokoavat näkemyksiään yhteen omassa järjestölinjausprosessissa myöhäsyksyn 2009 ja alkukevään 2010 aikana. Toinen tärkeä, kansalaisliikkeiden työn tuloksellisuutta niiden omista lähtökohdista käsin määrittelevä globaali prosessi on kansalaisjärjestöjen avun tuloksellisuusprosessi (CSO development effectiveness), joka voi myös vaikuttaa merkittävästi kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin. Prosessin tarkoituksena on koota yhteen yleismaailmallisia ja yhteisiä periaatteita järjestöjen hyvästä kehitysyhteistyöstä ja sen edellytyksistä. Kepa osallistuu prosessiin pohjoismaisen Nordic+ -ryhmittymän jäsenenä. Kansainvälistä julkilausumaa varten prosessissa kootaan yhteen eri maiden järjestökenttien näkemyksiä asiasta. Kepa toteuttaa Suomen kansallisen konsultaatiokierroksen vuoden 2010 aikana. Järjestöjen toimintaedellytyksiä pyritään vahvistamaan myös kansalaisyhteiskuntapoliittisen neuvottelukunnan kautta ja tekemällä yhteistyötä muiden järjestöjen etuja valvovien toimijoiden kanssa Kepan järjestöpalvelut ja jäsenistön osallistaminen Ohjelmakauden tavoite: Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö Kepa tukee järjestöjen keskinäistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista, erityisesti jäsenjärjestöjen uusia alueellisen tai temaattisen yhteistyön aloitteita. Kepa jatkaa keskustelutilaisuuksien järjestämistä jäsenjärjestöjen kannalta kiinnostavista ajankohtaisista teemoista. Kumppanuusjärjestöjen yhteistyöfoorumille annetaan sihteeriapua. Jäsenet saavat tietoa Kepan palveluista muun muassa jäsenkirjeiden ja jäseninfo-sähköpostilistan kautta. Jäseniä aktivoidaan mukaan Kepan toimintaan ja sen suunnitteluun. Anna aikaa -tapahtumalla tuetaan järjestöjen vapaaehtoistyötä saattamalla yhteen vapaaehtoiset ja heitä etsivät järjestöt. Vuoden 2010 aikana jatketaan jäsenviestinnän uudistamista muun muassa siirtämällä extranetin sisällöt kepa.fi -verkkosivuston uuteen jäsenosioon. Uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla Kepa kehittää jäsenpalveluitaan sekä parantaa entisestään järjestökentän tuntemusta ja toiminnan seuraamista. 2. Järjestöjen osaamisen vahvistaminen Ohjelman päätavoite 2: Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut 2.1.Paikallisten järjestöverkostojen tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi Kepa tukee järjestöjen toimintaa paikallistasolla Mahdollisuuksien tori -verkostonsa kautta. Mahdollisuuksien tori -verkosto ulottuu 24 paikkakunnalle ympäri Suomen. Toreille osallistuu Esitys syyskokoukselle (17)

5 vuosittain yli 700 järjestöä. Mahdollisuuksien tori -tapahtumien ympärille muotoutuneet paikalliset järjestöverkostot ovat erinomainen kanava Kepan palveluiden saattamiseksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, jolloin Kepan paikallisesti toimivat jäsenjärjestöt ja valtakunnallisten järjestöjen paikallisosastot voivat niitä hyödyntää. Mahdollisuuksien tori (MT) -verkostoa vahvistetaan edelleen paikallisena ja valtakunnallisena toimijana. Verkosto toimii paikallisjärjestöjen yhteistyön ja keskinäisen oppimisen foorumina, josta järjestöt saavat eväitä kehityskysymysten esilletuomiseen. Järjestöjä rohkaistaan yhteisiin hankkeisiin ja niille tarjotaan neuvontaa hankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen. Torien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään kolmivuotisen EU-rahoitteisen kehittämisprojektin tuloksia ja aikaansaannoksia. Kepaan perustetaan vuoden alusta uusi toimi torien tukemiseksi. Kepa osallistuu myös torien järjestelykuluihin eurolla. Mahdollisuuksien torien paikallisverkostojen yhteistyösuhteita rakennetaan myös järjestökentän ulkopuolelle: kunnat, oppilaitokset, yritykset ja muut toimijat ovat potentiaalisia kumppaneita, joiden osallistuminen maailmanparannustalkoisiin voi tuoda globaaleja teemoja lähemmäs kuntalaisia. Kepa markkinoi Mahdollisuuksien toreja valtakunnallisille toimijoille ja viranomaistahoille kampanjointi- ja jalkautumiskanavana paikallistasolle. Kepa vahvistaa paikallisten järjestöverkostojen yhteistyötä tarjoamalla niiden käyttöön uudistetut, interaktiiviset verkkosivut, joiden päivityksestä vastaavat paikalliset torikoordinaattorit. Verkkosivut toimivat paitsi Mahdollisuuksien tori -tapahtuman verkkosivuna myös muun paikallisen yhteistyön tukena. Verkkosivuille kootaan vinkkejä ja ideoita tapahtumanjärjestämiseen liittyen ja paikalliseen yhteistyöhön liittyen sekä tietoa Kepan palveluista. Verkkosivujen yhteydessä uusitaan myös Mahdollisuuksien torien visuaalinen ilme. Vuonna 2010 teemana on vuoden 2009 tapaan ilmastonmuutos. Tavoitteena on tuoda esille se, että vaikka ilmastonmuutos on globaali ongelma, ratkaisuja siihen löytyy myös paikallistasolla. Kepa tuottaa järjestöille materiaalia toreilla käytettäväksi ja jaettavaksi Järjestöjen kehitysyhteistyöosaamisen tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen (Etelässä: niiden kumppanien) kehitysyhteistyön osaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt Vuonna 2010 Kepa järjestää Suomessa 17 koulutusta, jotka tukevat järjestöjen Etelän hanketyössä tarvittavien tietojen ja taitojen vahvistumista. Hankeneuvonnassa ja siihen liittyvässä talousneuvonnassa sekä Kehyavain-koulutussarjassa korostetaan systemaattisesti toimintaympäristön huomioon ottamista, kehitysyhteistyön läpileikkaavia teemoja (mm. sukupuolten tasa-arvo, ympäristö, HIV/Aids) sekä pyrkimystä tasaveroiseen yhteistyösuhteeseen. Vuoden aikana vahvistetaan työtapoja ja kehitetään työkaluja, jotka helpottavat järjestöjä linkittämään ruohonjuuritason työtään osaksi muita poliittiseen muutokseen tähtääviä prosesseja sekä ottamaan huomioon köyhdyttävien rakenteiden vaikutuksia Etelässä. Näin edesautetaan kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksellisuutta ja kestävyyttä. Kepan koulutuksissa painotetaan ja hyödynnetään järjestöjen omaa asiantuntijuutta. Kepan koulutusten lisäarvo on myös järjestöjen välisen oppimisen edistäminen. Koulutusmateriaaleja Esitys syyskokoukselle (17)

6 uudistetaan ja muutetaan helposti levitettävään muotoon. Vuoden 2010 aikana koulutus- ja neuvontasopimuksia (Training and advice plan eli TAP-konsepti) kehitetään palvelemaan jäsenjärjestösuhteiden tiivistämistä, koulutustarpeiden selvittämistä ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointia. Myös Etvo-ohjelman avulla pyritään edistämään järjestöjen pitkäjänteistä kehittymistä, organisaatiotason oppimista sekä tasavertaista yhteistyösuhdetta. Tiiviiden ja pitkäjänteisten asiakassuhteiden avulla päästään seuraamaan järjestöjen työskentelytapoja, niiden käyttämiä menetelmiä, itse kehitysyhteistyötä ja sen tuloksia sekä edistämään järjestöjen keskinäistä oppimista. Vuoden aikana tuodaan esille hyviä kokemuksia siitä, miten vapaaehtoisia on hyödynnetty esimerkiksi järjestöjen globaalikasvatushankkeissa. Vuonna 2010 arvioidaan Etvoohjelman laajuus sekä osallistumisen kriteerit järjestöille. Toimintaympäristön tuntemus ja yhteistyösuhteiden tasa-arvoisuus korostuvat myös Etvovapaaehtoisten koulutuksissa ja raportointiohjeistuksissa. Tavoitteena on saada etvolaiset mukaan järjestöjen toimintaan myös vapaaehtoiskauden jälkeen. Kepan Etelän maatoimistoissa hankeneuvojat jatkavat työskentelyä TAP-suunnitelmien mukaisesti. He tukevat jäsenjärjestöjen ja näiden yhteistyöjärjestön välistä kumppanuutta ja hanketoteutusta sekä kumppaneiden organisaation vahvistumista järjestöjen kapasiteettianalyysien ja järjestökohtaisten koulutusten avulla. Analyysejä ja ja niiden pohjalta tehtäviä toiminnan muutoksia seurataan läheisessä yhteistyössä Etelän järjestöjen kanssa. Vuonna 2010 hankeneuvonnassa käytetään systemaattisesti apuna järjestöjen kanssa kehitettyä kumppanuuden kompassia yhteistyösuhteen tasavertaistamiseksi. Myös Etvo-ohjelman ja hankeneuvonnan välistä yhteyttä hyödynnetään tiiviimmin. TAP-konseptia laajennetaan jäsenjärjestösuhteita vahvistavaan suuntaan. Kepan maatoimistot kartoittavat ja seuraavat maassa toimivia jäsenjärjestöjä ja niiden aktiviteetteja oppimismielessä. Kaikki Kepan jäsenjärjestöt eivät kaipaa perinteistä hankeneuvontaa, mutta voivat olla kiinnostuneita hyödyntämään Kepan kehityspoliittista osaamista. Jäsenjärjestöjen hankkeet saattavat myös tarjota mielenkiintoista kosketuspintaa tai uusia näkökulmia Kepan kehityspoliittisiin teemoihin. Erityisesti Mosambikissa näitä mahdollisuuksia tunnustellaan. Myös Tansaniassa järjestetään teemallisia tapaamisia jäsenjärjestöille ja heidän kumppaneilleen Järjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaamisen ja yhteistyön tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen (Etelässä: Etelän järjestöjen) vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja yhteistyö ovat vahvistuneet (Etelässä: Kepa-teemoissa kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) Vuonna 2010 Kepa selkiyttää rooliaan kansainvälisyyskasvatuksen kentällä puhumalla jatkossa globaalikasvatuksesta. Globaalikasvatus-termi sitoo järjestöjen toiminnan myös kotimaassa vahvemmin globaalin vastuun kysymyksiin ja tavoitteeseen murtaa köyhdyttävät valtarakenteet. Muutokseen liittyen Kansainvalisyyskasvatus.net -sivustolle ja kansainvälisyyskasvatusverkostolle lanseerataan uudet nimet: Globaalikasvatus.net ja globaalikasvatusverkosto. Kepa vahvistaa järjestöjen osaamista globaalikasvatuksessa tarjoamalla monipuolista koulutusta. Vuonna 2010 järjestetään 14 koulutusta tukemaan järjestöjen poliittista vaikuttamistyötä ja globaalikasvatusta. Erityisen kohderyhmänsä muodostavat ne järjestöt, joita pyritään saamaan Esitys syyskokoukselle (17)

7 mukaan Kepan kehityspoliittiseen toimintaan. Tätä tarkoitusta varten järjestetään myös sisällöllistä koulutusta Kepan kehityspoliittisista teemoista. Vuonna 2010 kehitetään ja vakiinnutetaan vaikuttamistyön periaatteiden ja perusmenetelmien hallintaan keskittyvä koulutuskokonaisuus. Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatuksen rahoitusta hakeville järjestettyä neuvontaa halutaan laajentaa yleiseksi globaalikasvatuksen ja kampanjaneuvonnaksi. Näin järjestöt saisivat tukea hankkeiden suunnitteluun, yhteistyökumppanien etsimiseen sekä tietoa eri rahoituslähteistä. Järjestöjen työn vaikuttavuuden lisäämiseksi Kepa koordinoi globaalikasvatusjärjestöjen verkostoa, tukee järjestöjen keskinäistä temaattista verkostoitumista sekä keskinäistä oppimista ja yhteistyötä. Tavoitteena on myös innostaa uusia järjestöjä tekemään globaalikasvatusta. Erityisesti kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä rohkaistaan nostamaan esille Etelän todellisuutta ja tapoja, joilla suomalaiset voivat osallistua toimintaan paremman maailman puolesta. Kepan tiedotustyötä globaalikasvatukseen liittyen tehostetaan globaalikasvatusjärjestöjen verkostolle säännöllisesti toimitettavalla uutiskirjeellä. Globaalikasvatus.net -sivustolla esitellään monipuolisesti globaalikasvatuksen teemoja ja toimijoita sekä uutisoidaan alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Järjestöjen työtä tehdään tunnetuksi myös sivustolla olevaa vinkkipankkia monipuolistamalla ja markkinoimalla sivustoa järjestöjen kannalta tärkeille sidosryhmille, kuten opettajille. Etelässä Kepan maatoimistot tukevat kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osaamisen ja yhteistyön vahvistamista, jotka liittyvät kehitysrahoitukseen, kauppapolitiikkaan ja uutena myös ilmastonmuutokseen. Kepa tuo yhteen paikallisia kansalaisjärjestöjä näissä teemoissa, jakaa tietoa ja tarjoaa linkityksiä esimerkiksi ajankohtaisiin kansainvälisiin prosesseihin. Vuonna 2010 Mosambikissa jatketaan työtä, jolla tuetaan paikallisten kansalaisjärjestöjen osallistumista hallituksen järjestämiin seuranta- ja keskustelufoorumeihin niin kansallisella kuin provinssitasollakin. Tansaniassa tehdään yhteistyötä esimerkiksi kansallisen kehityspoliittisen foorumin ja paikallisen kauppapoliittisen verkoston kanssa. Nicaraguassa tuetaan desentralisaatioprosessin myötä entistä tärkeämmäksi muodostuvaa paikallistason budjettiseurantaa. Lisäksi Nicaraguassa Kepa pyrkii vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia osallistua poliittiseen keskusteluun ja maan hallituksen toiminnan seurantaan kansallisella tasolla. Mekongin alueen toimintaa kehitetään vuoden 2009 tehtävän sijoittumispäätöksen mukaisesti. Toimistoon perustetaan kolmas ohjelmatyöntekijän toimi. Kepan maatoimistot tukevat paikallisia toimijoita niiden omassa analyysi- ja vaikuttamistyössä tarjoamalla tietoa ja myös taloudellista ja teknistä tukea. Maatoimistojen analyysityö hyödyttää sekä paikallisia kumppaneita että Suomessa tehtävää vaikuttamistyötä. Vuonna 2010 Mosambikissa suunnitellaan esimerkiksi selvitystä Cabo Delgadon provinssin luonnonvarojen käytöstä ja Nicaraguassa puolestaan alueellisen kauppasopimuksen (Central American Free Trade Agreement, CAFTA) vaikutuksista. Kepan Etelän toimistot vahvistavat järjestöjen perustaitoja vaikuttamistyön menetelmissä, koska ne ovat välttämättömiä kestävän ja tuloksekkaan kehitysyhteistyön aikaansaamiseksi. Omien kumppanijärjestöjensä lisäksi Kepan vaikuttamistyötä tukeva koulutus Etelässä tähtää relevanttien toimijoiden, kuten jäsenjärjestöjen kumppaneiden, aktivoimiseen erityisesti Kepan kehityspoliittisissa teemoissa. Esitys syyskokoukselle (17)

8 2.4. Järjestöjen organisaationkehitystaitojen tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut Kepa vastaa järjestöjen yksilöllisiin kehittymistarpeisiin sekä yksittäisten kurssien että kehittämisprosessien avulla. Myös järjestöjen välistä oppimista tuetaan. Järjestökohtaiset koulutukset ja kehittämisprosessit sekä organisaation kehittymistä vahvistavat koulutukset parantavat järjestöjen toimivuutta, lisäävät sisäistä demokratiaa ja vahvistavat systemaattista seurantaa. Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen liittyvässä arvioinnin kehittämishankkeessa pureudutaan organisaation toimintaan niiden tavoitteiden, seurannan, arvioinnin ja oppimisen kehittämiseksi. "Arvioinnista arkea" -hankkeen ensimmäisten kokemusten pohjalta jatkoa suunnitellaan kohdennettavaksi Etvossa mukana oleville järjestöille. Myös hankkeessa käytetty metodologia otetaan Kepassa laajemmin käyttöön ja sen soveltamista järjestöjen kotimaassa tehtävään työhön suunnitellaan Kepan oppiminen omassa kansainvälisessä työyhteisössä Ohjelmakauden tavoite: Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita Kepan sisäiset työntekijäverkostot keskittyvät tuomaan Etelän kokemuksia ja osaamista Suomessa tapahtuvan vaikuttamistyön, kampanjoinnin, koulutuksen ja Kepan jäsenjärjestöjen käyttöön. Oppeja maatoimistoissa tehtävästä kehityspoliittisesta työstä sekä yhteistyöstä Kepan jäsenjärjestöjen ja kumppaneiden kanssa kerätään ja jaetaan systemaattisesti. Verkostot kehittävät konkreettisia työkaluja, joiden avulla tuetaan kansalaisjärjestöjä niin Etelässä kuin Pohjoisessakin toimimaan entistä tehokkaammin köyhdyttämisen lopettamiseksi. Vuonna 2010 Kepan kehityspoliittisen työn verkosto tekee yhteistä analyysiä esimerkiksi 'megaprojekteista' (suuria, yleensä ulkomaisia investointihankkeita, joiden vaikutukset paikallisen yhteisön hyvinvointiin, ympäristöön s'megaprojekteista'ekä maan talouteen ovat usein varsin vähäisiä tai jopa kielteisiä), alueellisista kauppasopimuksista sekä kehitysyhteistyön nykykäytännöistä. Koulutus- ja neuvontatyöntekijöiden verkosto puolestaan keskittyy kehittämään työtapoja, jotka helpottavat järjestöjä suuntaamaan ruohonjuuritason yhteistyötään niin, että se linkittyy strategisesti osaksi muita poliittiseen muutokseen tähtääviä prosesseja. Työntekijäverkostot auttavat yksittäisiä työntekijöitä, tiimejä ja maatoimistoja keskittymään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sisäisen oppimisen, palautteen ja toiminnan seurannan kautta. Osallistuminen verkoston yhteisiin toimintoihin vahvistaa ohjelmatyöntekijöiden osaamista. Verkosto puolestaan tukee heitä työn kehittämisessä ja laadukkaan analyysin tuottamisessa. Synergiaetujen hyödyntämiseksi Kepan verkostot tiivistävät yhteistyötään ja hyödyntävät toistensa osaamista erityisesti kehittämällä vaikuttamistyön koulutuksia ja Kepan kumppanuuksia. Vuonna 2010 molemmat verkostot järjestävät yhden kokouksen. Esitys syyskokoukselle (17)

9 Pitkäjänteistä analyysiä, joka palvelee Kepan eri toimintoja sekä nyt että lähitulevaisuudessa, tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa vuonna 2010 erityisesti köyhdyttävien rakenteiden konkretisoimiseksi ja Etelän kansalaisyhteiskuntien toimintaedellytysten arvioimiseksi. Sambialaisen Kundalumwanshyan syrjäkylän ihmisten elämästä ja kylän taloudellispoliittisesta tilanteesta tuotetaan monimuotoisesti tietoa (kuvia, videoita, tarinoita ja yhteiskunnallista analyysia) yhdessä Turun ammattikorkeakoulun oppilaskunnan (TUO) kanssa. Tuloksia julkaistaan Kepan nettisivuilla. Tansanian kahvin ja teen tuottajia käsittelevää analyysiä valmistellaan yhdessä Tampereen kehitysmaakaupan kanssa. Valmisteilla olevan analyysikehikon avulla voidaan arvioida Etelän kansalaisyhteiskunnissa, niiden toimintaedellytyksissä ja valtiosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Vuonna 2010 selvitetään erityisesti Nicaraguan tilannetta Managuan ja Helsingin toimistojen yhteistyönä. Selvityksen tuloksia julkaistaan taustaselvityksenä ja kirjoituksina Kepan nettisivuilla. Kepan tietopalvelujen kehittämistä jatketaan vuonna 2009 tehtyjen kyselyjen ja suunnitelmien pohjalta. Kepan uudistunut kirjasto avataan remontin ja inventaarion jälkeen helmikuun alussa. Kirjaston profiiliksi on määritelty kehitysmaa- ja kehityskysymysten kirjasto, jonka temaattisesti kattava aineisto palvelee globaalin Kepan työntekijöitä, jäsenjärjestöjä ja muita kehityskysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä. Tietopalveluja kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti Kepan kumppaneiden tukeminen Etelässä Ohjelmakauden tavoite: Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut Ohjelmakauden alkaessa 2010 kaikki Kepan kumppanuussopimukset solmitaan joko yksivuotisina ABC-sopimuksina (Activity Based Cooperation) tai kolmivuotisina varsinaisina kumppanuussopimuksina. Useiden pitkäaikaisten kumppanijärjestöjen kanssa jatketaan yhteistyötä. Tämän lisäksi erityisesti Mekongilla ja Tansaniassa on tarkoitus saada uusia kumppanuuksia. Kaikkien kumppanuuksien tarkoituksena on tukea samojen kehityspoliittisten teemojen kanssa työskenteleviä paikallisia kansalaisjärjestöjä osallistumaan ja vaikuttamaan poliittisiin prosesseihin kansainvälisellä, kansallisella tai paikallisella tasolla. Kepa hyödyntää kumppanuuksien myötä karttuvaa kokemusta, tietoa ja kontakteja omassa analyysi- ja vaikuttamistyössään. Nicaraguassa kumppanuudet ympäristö- ja kauppapoliittisen Centro Humboldtin sekä kattojärjestö Coordinadora Civilin kanssa jatkuvat. Lisäksi kumppanuuksia jatketaan joidenkin paikallistason ja Väli-Amerikan tason kumppaneiden kanssa. Tansaniassa kumppaneina jatkanevat kehityspoliittinen kattojärjestö TANGO sekä Morogorossa toimiva alueellinen verkosto UNGO. Mosambikissa puolestaan jatkuvat kumppanuussopimukset naisjärjestö Forum Mulherin ja Mosambikin velkaryhmä GMD:n kanssa. Mekongilla yhteistyötä pilotoidaan eri alueellisten ja kansallisten toimijoiden, kuten Kambodzan NGO-foorumin kanssa. Kumppanuuksiin käytettävää rahamäärää nostetaan maltillisesti nykyisestä, yhteensä eurosta noin euroon vuodessa. Lisääntynyt rahoitus lisää työn tuloksellisuutta sekä vahvistaa Kepan roolia strategisena yhteistyökumppanina. Kaikki toimistot pyrkivät löytämään uusia kumppanijärjestöjä vuoden 2010 aikana. Sopimusten toteutumista monitoroidaan säännöllisesti. Seuranta tukee paitsi ohjelman toteutusta myös kenttätoimistojen analyysityötä. Esitys syyskokoukselle (17)

10 3. Suomalaisten tietoisuuden kasvattaminen Ohjelman päätavoite 3: Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut Ohjelmakauden tavoite: Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi Maailma kylässä -tapahtuma Toukokuun lopussa järjestettävä Maailma kylässä -festivaali on sekoitus järjestöjen kansainvälisyys- ja messutapahtumaa sekä kaikille avointa monikulttuurista kaupunkitapahtumaa. Tapahtuma kokoaa Kaisaniemeen ja Rautatientorille liki 400 näytteilleasettajaa ja myyjää. Festivaaleille odotetaan jälleen yli 150 kansalaisjärjestöä ja noin kävijää. Aikaisempien vuosien kävijä- ja yhteistyökumppanikyselyt ovat osoittaneet, että sekä kävijät että kumppanit ovat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan. Tämän vuoksi vuonna 2010 ei tehdä suuria uudistuksia festivaalialueeseen, infrastruktuuriin, ohjelmaan tai markkinointiin. Kepan jäsenjärjestöillä sekä tiimeillä on edelleen tärkeä osuus asia- ja kulttuuriohjelman tuottamisessa. Pääyhteistyökumppaneiksi on varmistunut ainakin Metro-lehti ja EU-komission Suomen edustusto. Tapahtumaa ei pyritä enää merkittävästi kasvattamaan, minkä johdosta Kepan rahoitusosuutta on hieman pienennetty vuoden 2009 tasosta. Verkkojulkaisut Kepan pääsivustossa (Kepa.fi) jatketaan uutisten ja kolumnien tuotantoa. Noin 150 uutisella, yli 40 kolumnilla ja 150 blogitekstillä tehdään kansantajuisiksi kehityspolitiikkaan liittyviä aiheita ja puretaan globalisaation syy-seuraussuhteita. Uutistuotannossa keskitytään erityisesti Kepan pääteemoihin eli kehitysrahoitukseen sekä kaupan ja kehityksen suhteisiin sekä ilmastonmuutoksen ja kehityskysymysten suhteeseen. Uutistuotanto on keskeinen keino varmistaa se, että kepa.fi-sivusto pysyy jatkossakin suosituimpana kehityspoliittisena sivustona esimerkiksi Google-hakukoneessa. Samalla verkkoyleisöä houkutellaan tutustumaan Kepan ja sen jäsenten toimintaan. Vuoden 2010 alkupuolella saatetaan loppuun edellisenä vuonna alkanut Kepa.fi-sivuston uudistustyö. Yksi sivustouudistuksen tavoitteista on tarjota entistä ajankohtaisempaa ja olennaisempaa tietoa Kepan jäsenille. Tämä tehdään yhdistämällä jäsenille suunnattu extranetpalvelu Kepa.fihin. Verkon rooli tiedon välittäjänä ja järjestötoiminnan työkaluna on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Jotta Kepa voisi hyödyntää esimerkiksi sosiaalisen median uusia mahdollisuuksia riittävän monipuolisesti, perustetaan järjestöön uusi verkkotuottajan toimi. Esitys syyskokoukselle (17)

11 Maailman kuvalehti Kumppani Maailman kuvalehti Kumppanissa ei tehdä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia vuoden aikana, sillä lukijapalautteen perusteella lehti palvelee tällä hetkellä lukijoitaan hyvin. Lehti sisältää jatkossakin niin pitkiä, syventäviä artikkelikokonaisuuksia kuin nopealukuisia uutisia ja palstoja. Lehti kertoo monimutkaisistakin yhteiskunnallisista asioista mahdollisimman lukijaystävällisesti. Muodon kehittämisessä keskitytään lehden verkkoversioon paperilehden pysyessä lähes entisellään. Vuoden aikana suunnitellaan, miten nykyresursseilla tuotetaan internetiin sopivaa sisältöä paperilehden teon ohella. Markkinointia kehitetään vuoden 2009 lopulla valmistuvan, viestintätoimiston avulla rakennettavan strategian pohjalta. Markkinoinnissa painotetaan uusia nettimainonnan muotoja kuten tulospohjaista mainontaa sekä hakusanamainontaa. Tavoitteena on kasvattaa tilaajakuntaa merkittävästi tulevalla ohjelmakaudella. 4. Vaikuttaminen päättäjiin Ohjelman päätavoite 4: Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Kepa jatkaa työtään valittujen poliittisten teemojen parissa, jotka ovat kansainvälisen kaupan sääntöjen vaikutukset Etelän köyhyyteen sekä kehitysrahoituksen määrä ja laatu. Samalla Kepa profiloituu toimimaan vahvemmin ilmastonmuutoksen kehitysvaikutusten esiin tuomisessa. Suomen eduskunnan aktivoimiseksi Kepa jatkaa läheistä yhteistyötä eduskunnan, poliittisten puolueiden ja keskeisten ministeriöiden kanssa. Vuoden 2010 tärkeimmät toiminnot ovat 0,7- kampanja, puoluekokouksiin vaikuttaminen sekä vuoden 2011 eduskuntavaalikampanjan valmistelu ja käynnistäminen Kehitysrahoitus Ohjelmakauden tavoite: Päättäjät pitävät kiinni 0,7 prosentista ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa Kepa kehittää globbariverkostoa lisätäkseen jäsenjärjestöjen osallistumismahdollisuuksia vaikuttamistyöhön. Globbareiden nykyistä, yli 800 toimijan määrää kasvatetaan tulevaa eduskuntavaalikampanjaa silmällä pitäen. Myös tietoa verkostosta levitetään sekä syvennetään jo siinä mukana olevien järjestöjen keskuudessa. Alkuvuodesta 2010 globbarit kampanjoivat kehitysyhteistyön määrärahatavoitteen eli 0,7 prosentin saavuttamisen puolesta tavoitteen 40-vuotispäivän teemalla. Kampanjoinnissa hyödynnetään myös mainoksia sekä kansanedustajille lähetettäviä nettihaasteita. Kesällä aletaan kerätä postikorttihaasteita hyvän kehityspolitiikan puolesta hyödynnettäväksi kevään 2011 massaglobbauksessa. Esitys syyskokoukselle (17)

12 Kepa jatkaa vaikuttamistyön ja kehityspoliittisten teemojen koulutusten sarjan kehittämistä jäsenjärjestöjen tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Sisällön tuottamista Kepan verkkosivuille, julkaisuihin sekä Mahdollisuuksien toreille ja Maailma kylässä -festivaaliin jatketaan. Kehitysrahoituksessa seurataan muun muassa avun laatuun ja rahoituslaitosten toimintaan liittyviä kysymyksiä. Yhteistyö Kepan Helsingin ja Etelän toimistojen välillä jatkuu tiiviinä muun muassa laittoman pääomapaon teemassa. Helsinki tuottaa Etelän toimistoille materiaalia niiden vaikuttamistyön tueksi ja maatoimistoissa tuotetaan materiaalia eduskuntavaalikampanjan pohjaksi teemalla "kehitysyhteistyö tänään" Kansainvälinen kauppapolitiikka Ohjelmakauden tavoite: Päättäjät edistävät kehitysmaiden aseman vahvistumista kansainvälisessä kauppapolitiikassa Keväällä 2010 aloitettava puoluekokoustyö on osa vuoden 2011 eduskuntavaalikampanjaa, jonka valmistelu ja toteutus ovat merkittävä ponnistus läpi vuoden Vaikuttamistyön viestejä räätälöidään eri puolueille. Syyskausi 2010 kuluu tiivisti eduskuntavaalikampanjan valmistelussa ja lanseerauksessa. Kampanjassa käytetään edellisten eduskuntavaalien tavoin muun muassa vaalikonetta, kirjallista materiaalia sekä keskustelutilaisuuksia. Eduskuntavaali- ja puoluekokoustyön lisäksi kauppapolitiikassa seurataan alueellisten kauppaneuvottelujen etenemistä sekä mahdollisia WTO-neuvotteluita. Alueellisista kauppaneuvotteluista julkaistaan raportti, joka tehdään tiiviissä yhteistyössä maatoimistojen kanssa Ilmastopolitiikka Ohjelmakauden tavoite: Suomen ilmastopoliittiset kannat ja toimet painottavat köyhyyden ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä Kepan tulokulma ilmastopoliittiseen työhön on ilmastopolitiikan ja köyhyyden yhteyksien näkyväksi tekeminen. Kepa määrittelee alkuvuonna tarkemman tulokulman sekä vastuunjaon Kepan sisällä liittyen ilmastonmuutosteemojen seurantaan. Lisäksi määritellään työn kohderyhmät ja tavoitteet. Osallistumista ilmastonmuutosta seuraaviin kansalaisjärjestöverkostoihin Suomessa tiivistetään ja aiheesta tuotetaan analyysiä. Ilmastopolitiikan seuraamiseen ja vaikuttamistyöhön perustetaan uusi kehityspoliittisen työntekijän toimi. Esitys syyskokoukselle (17)

13 5. Kepan organisaatio Ohjelman päätavoite 5: Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio 5.1.Johtaminen Ohjelmakauden tavoite: Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista Toimintaympäristön haasteet ja Kepan tehtäväkentän laajuus edellyttävät hallitukselta Kepan vahvaa strategista ja poliittista johtamista. Toimivan johdon yksi ensisijainen tehtävä on varmistaa uuden hallituksen ja sen puheenjohtajien perehdyttäminen kevään kuluessa. Uuden hallituksen keskeisiä tehtäviä tulee olemaan Kepan periaatejulistuksen arviointi ja päivittäminen sekä uuden strategian pohjustaminen. Helsingin tiimien ja maatoimistojen toiminnan johtamiseen ja koordinointiin, kehityskeskusteluihin ja yhteisten sisäisten prosessien ja organisaation kehittämishankkeiden johtamiseen käytetään yli puolet toimivan johdon resursseista. Johtamisen kehittäminen Suomen laatukeskuksen lanseeraaman EFQM-menetelmän (European Foundation for Quality Management) avulla toteutetaan koko toimintavuoden aikana. Osana johtamisen kehittämistä Kepa ja sen Belgian flaaminkielinen sisarjärjestö aloittavat vertaistukiohjelman, joka käytännössä toteutetaan viikonmittaisilla työntekijävaihdoilla. Sen lisäksi Kepan palveluiden laatua ja suuntaamista jäsenistölle kehitetään jäsenryhmittelyn ja tietohallinnallisin toimenpitein osana Kepan keskitettyä tietohallintojärjestelmää. Uusien aloitteiden käynnistäminen, edustaminen sekä yhteyksien ylläpitäminen ja kehittäminen eri sidosryhmiin ovat myös toimivan johdon keskeisiä tehtäviä toimintavuoden 2010 aikana. Yritysten ja järjestöjen välisen yhteistyönkehittämishankkeen tavoitteena on tunnistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistavia uusia yhteistyötahoja ja yhteistyön muotoja. Hankkeen avulla selvitetään, miten järjestöt voisivat vaikuttaa muun muassa yritysten yhteiskuntavastuuohjelmiin ja koko liiketoiminnan muokkaamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi. Hanke etenee vuoden 2010 aikana ensimmäiseen pilottivaiheeseen, jossa ryhmä jäsenjärjestöjä valmistelee itselleen omat yritysyhteistyöperiaatteensa. Järjestöjen kehityspoliittinen päivä järjestetään toisen kerran vuoden 2010 syksyllä. Päivä tarjoaa järjestöille foorumin, jossa ne voivat keskustella järjestöjen kannalta tärkeistä kehityspoliittisista aiheista. Kehityspoliittisen päivän tavoite on kannustaa järjestöjä muodostamaan aktiivista näkemystä kehityspoliittisiin aiheisiin Hallinto Ohjelmakauden tavoite: Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen Kepan Helsingin toimisto jatkaa samassa tiloissa Töölöntorinkadulla ja vuokraa edelleen niistä osan muille järjestöille. Vuoden 2009 lopulla tehtävän järjestötilojen remontin toimivuutta seurataan. Esitys syyskokoukselle (17)

14 Helsingin toimiston uutta ympäristöohjelmaa aletaan toteuttaa vuonna Ohjelman tärkeimpinä kohteina ovat lentomatkustuksen, sähkönkulutuksen ja toimistopaperin määrän vähentäminen sekä jätteiden lajittelun tehostaminen. Maatoimistoille ympäristöohjelmat tehdään vuoden 2010 alkupuolella. Yleis- ja henkilöstöhallinnon sisäinen tarkastus tehdään kahteen ja taloushallinnon tarkastus kolmeen maatoimistoon. Tarkastuksen yhteydessä annetaan lisäkoulutusta paikallisille taloushallinnon työntekijöille. Maksuliikenteessä siirrytään vuonna 2010 yhtenäiseen euromaksualueeseen SEPAan (single euro payment area). Vaikka taloushallinnossa on ryhdytty valmisteluihin hyvissä ajoin, kirjanpito-, maksuliikenne- ja palkanlaskentaohjelmistojen päivitys jää vuodenvaihteeseen ohjelmistotoimittajien viivästysten vuoksi. Kirjanpito- ja palkkahallintopalveluita myydään edelleen Kehys ry:lle. Joka toinen vuosi tehtävän ilmapiirikartoituksen tulokset saadaan vuoden 2010 alussa. Mahdolliset toimenpiteet määräytyvät tulosten perusteella. Henkilöstön kehittämistä ohjaa vuoden 2009 lopulla tehty linjaus, joka perustuu syksyllä tehtyyn osaamiskartoitukseen. Nettisivustojen uudistamistyö jatkuu. Internet-pohjaista kuva-arkistoa kehitetään edelleen niin, että arkiston käyttö on mahdollista koko henkilöstölle. Kepan palvelimia siirretään kolmannen osapuolen tilaan, koska Helsingin toimiston ilmastointiongelma ei mahdollista palvelinten turvallista säilytystä. Liikkuvan työn edellyttämiä IT-ratkaisuja kehitetään mahdollisuuksien mukaan. 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä Ohjelmakauden tavoite: Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä Suunnittelu- ja seurantavälineet uudistetaan vastaamaan tiimien ja esimiestyön tarpeita hyödyntämällä Kepassa käyttöön otetun sähköisen työpöydän ominaisuuksia. Uuden ohjelman mukaisten indikaattorien seurantaa varten rakennetaan pienrekisterit, joihin seurantatieto kootaan keskitetysti. Työn seuranta yhtenäistetään Etelässä ja Suomessa yhteistyössä työntekijäverkostojen kanssa. Kepan Etelän kumppanuussopimuksien seuranta- ja arviointimekanismeja yhtenäistetään. Vuosittaisen itsearvioinnin avulla huolehditaan opittujen asioiden syöttämisestä takaisin suunnitteluun. Tiimejä kannustetaan arvioimaan työtään sekä tehostamaan tiedon jakamista muun muassa Kepassa tehtävistä arvioinneista. Kepan seuranta- ja suunnittelujärjestelmän avulla opittuja asioita hyödynnetään jäsenjärjestöjen kanssa tehtävässä työssä, muun muassa koulutusten, Arvioinnista arkea -hankkeen sekä kumppanuusjärjestöjen Vaikuttavuuden arvioinnin työryhmän kautta. Esitys syyskokoukselle (17)

15 5.4. Sisäinen viestintä Ohjelmakauden tavoite: Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista Kepan vuoden 2009 aikana käyttöönotettu tietohallintojärjestelmä täydentyy, kun järjestön sisäinen intranet-sivusto siirretään osaksi järjestelmää. Muutokset synnyttävät tarpeen arvioida sisäisen viestinnän kokonaisuutta alkuvuodesta 2010 ja kouluttaa henkilökuntaa mahdollisiin uusiin käytäntöihin. Vuoden aikana käyttöön otettavalla asiakkuudenhallintajärjestelmällä pyritään parantamaan Kepan jäsenpalvelua ja järjestön sisäistä viestintää. Erityistä huomiota kiinnitetään Etelän toimistojen tarpeisiin, muun muassa tarkentamalla Kepan sisäisten dokumenttien käännöskäytäntöjä. Esitys syyskokoukselle (17)

16 Liite. KEPAN HENKILÖSTÖ 2010 HELSINKI ETELÄ 1. Jäsenten poliittisten ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen Yhteensä: 4 tointa Jäsensihteeri Järjestökoordinaattori (edunvalvonta) Tiedottaja (jäsentiedotus ja edunvalvonta) Ohjelmasuunnittelija (toimintaympäristön seuranta) - 2. Järjestöjen osaamisen vahvistaminen Yhteensä: 27 tointa, 2 siviilipalveluspaikkaa Koulutusverkoston koordinaattori Poliittisen verkoston koordinaattori Kvk -koordinaattori ETVO -koordinaattori ETVO -sivari 3 koulutussuunnittelijaa (hanketyö, kvk ja organisaation kehittäminen) Hankeneuvoja Kurssisihteeri Informaatikko Kirjastosivari MT -koordinaattori (uusi) Hallintokoordinaattori Tiedottaja Viisi lähetettyä kehityspoliittista työntekijää (yksi uusi: Mekong) Viisi paikalta palkattua kehityspoliittista työntekijää Hankeneuvoja (lähetetty) Kolme paikalta palkattua hankeneuvojaa MK -tuottaja MK -promoottori MK -sivari Päätoimittaja (Kumppani) Toimitussihteeri (Kumppani) Toimittaja (Kumppani) Sivari (Kumppani) Verkkojulkaisujen tuottaja (uusi) Verkkojulkaisujen päätoimittaja Verkkojulkaisujen toimitussihteeri Graafikko Webmaster Tiedotussivari 3. Suomalaisten tietoisuuden kasvattaminen Yhteensä: 10 tointa, 3 siviilipalveluspaikkaa Esitys syyskokoukselle (17)

17 HELSINKI ETELÄ Tiedottaja (poliittinen työ) Kehityspoliittinen sihteeri (kauppa ja kehitys) Kehityspoliittinen sihteeri (ODA) Kehityspoliittinen sihteeri (velka) Kehityspoliittinen sihteeri (ilmasto) (uusi) Järjestökoordinaattori (kampanjat) Johtaminen Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtaja Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallintojohtaja Hallinto Hallintosihteeri Henkilöstösuunnittelija Hallintoassistentti Hallintosivari Järjestelmäsuunnittelija (IT) IT-tuki Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä (osa-aik.) Taloussihteeri 4. Vaikuttaminen päättäjiin Yhteensä: 6 tointa 5. Kepan organisaatio Yhteensä: 29 tointa, yksi siviilipalveluspaikka Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä Ohjelmasuunnittelija - - Kolme maajohtajaa Kolme kirjanpitäjä/hallintotyöntekijää IT-tuki Neljä hallintoavustajaa Kaksi logistikko/talonmiestä Kaksi siivoojaa Esitys syyskokoukselle (17)

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012, hyväksytty hallituksessa 21.9.2009 Liite 61A 1 ( 9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

Kepan päivitetty strategia Timo Lappalainen

Kepan päivitetty strategia Timo Lappalainen Kepan päivitetty strategia 2006-2011 Timo Lappalainen 24.4.2009 Strategian sijoittuminen 2017 TULEVAISUUS Strategian 2012-2017 päättyminen Kepan uusi visio ja toimintaperiaate? 2011 2008/09 2006 2005 2000-2005

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. 1 (17) Johdanto Vuosi 2011 on Kepan ohjelmakauden 2010-2012 toinen ja samalla strategiakauden 2006-2011 viimeinen vuosi. Ensi vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (9) Johdanto Vuosi 2007 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelman ensimmäinen toimintavuosi. Ohjelman päätoiminnot eli jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Johdanto Toimintavuoden 2009 suunnittelu on tehty aikana, jolloin maailma on puhunut finanssi-, ruoka- ympäristö- ja demokratiakriiseistä

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus

Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus Jussi Viitanen, metsäalan neuvonantaja, kehityspoliittinen osasto, toimialapolitiikan yksikkö, ulkoasiainministeriö Ympäristö ja luonnonvarat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hallituksen esitys syyskokoukselle 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Voiko vaikuttamista arvioida?

Voiko vaikuttamista arvioida? Voiko vaikuttamista arvioida? Miia Toikka JÄRVI-hankkeen arviointifoorumi, Helsinki 23.11.2005 Impact assessment of advocacy is like standing in a court of law: one makes a plausible case with the aim

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Liite 6A Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Esitys syyskokoukselle 26.11.2011 1 (6) Hallitus Kepan strategia2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1. JOHDANTO Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Kepan jäsenanomuslomake

Kepan jäsenanomuslomake Kepan jäsenanomuslomake Haemme varsinaiseksi jäseneksi kannatusjäseneksi Yhteystiedot: (*-merkityt tiedot tulevat näkyviin Kepan verkkosivuille) 1. Järjestönne virallinen nimi*: 2. Lyhennelmä nimestä*:

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

KIRJASTON SUUNTA

KIRJASTON SUUNTA KIRJASTON SUUNTA 2015 2018 Rakennamme samaa kirjastoa KIRJASTON SUUNTA 2015-2018 VISIO: Kirjasto on ideoiden ja ajatusten rikastamo, jossa tietoja, taitoja ja tarinoita jakamalla luomme yhdessä uutta kansalaisyhteiskuntaa.

Lisätiedot

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö Noora Luukka Anni Loukaskorpi Koulutuksen sisältö Esittelykierros JYY:n kehysektori Avaintoimijat ja -tehtävät Kehy-valiokunta Päähankkeet Kehitysyhteistyöprojekti Intiassa

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v. 2017 alkaen Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jossa työ on tieto- ja asiantuntijaperusteista sekä verkostomaista. Viestintä on keskeinen

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot