TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle Esitys syyskokoukselle (17)

2 Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Edellisen ohjelmakauden aikana vakiinnutimme Kepan toimintaa vuoden 2005 evaluaation suositusten mukaisesti. Ohjelma :n päätoiminnot eli kehityspoliittinen vaikuttaminen, suomalaisten tietoisuuden lisääminen ja jäsenistön osaamisen tukeminen säilyvät myös uuden kolmivuotisen ohjelman keskiössä. Ne kaikki ovat toimintaa, joita jäsenjärjestöt ovat halunneet Kepan tekevän nyt ja tulevaisuudessa. Uuden ohjelman päätavoite ja tunnuslause on poliittinen muutos. Se on johdonmukainen jatkumo Kepan omalle ymmärrykselle siitä, miksi maailmassa on köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kepan käyttämä käsite köyhdyttäminen tarkoittaa, että köyhyys on aktiivisen toiminnan tulosta, jota rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus ylläpitää. Köyhdyttämisestä hyötyvät rikas Pohjoinen sekä harvat ja etuoikeutetut Etelässä, kun taas köyhissä maissa siitä kärsii maailman enemmistö. Kyse on intressiristiriidasta, johon ratkaisua on haettava rakenteellisista muutoksista kuten hyödyn ja taakan uusjaosta, kulutustottumusten muutoksesta tai tuotanto-, palvelu- ja julkisten hyödykkeiden oikeudenmukaisesta jakautumisesta ihmiskunnan ja kansakuntien kesken. Rakennemuutokset edellyttävät muutosta poliittisessa tahtotilassa: Muutoksen edut ovat suuremmat kuin nykyisen ja köyhdyttämistä ylläpitävän valtajärjestyksen ylläpitäminen tai vastaavasti, köyhdyttämisen ylläpitäminen lisää epävakautta, turvattomuutta tai aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin laskua. Tämän vuoksi Kepa pyrkii poistamaan rakenteellista eriarvoisuutta ja sen seurauksena kasvavaa köyhyyttä vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja vaikuttajiin sekä vetoamalla suureen suomalaiseen yleisöön. Samoin jäsenjärjestöjen koulutuksessa, neuvonnassa ja jäsenpalveluissa haluamme kiinnittää huomiota laajemman poliittisen ja rakenteellisen viitekehyksen tiedostamiseen. Etelän järjestökumppaneita tuetaan osana paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Vuoden 2010 toimintasuunnitelma noudattaa järjestön kuusivuotiseen strategiaan tehtyjä päivityksiä. Ilmastonmuutos näkyy Kepan ohjelmassa ennen kaikkea ilmastonmuutoksen ja köyhyyden välisen yhteyden painotuksena. Ensi vuonna valmistellaan Kepan roolia tässä toiminnassa. Tavoitteena on luoda enemmän synergiaa ja yhteistyötä ympäristö- ja kehitysjärjestöjen välillä. Kepan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvaa paikallistoimintaa vahvistetaan tukemalla Mahdollisuuksien toreja. Kansalaisliikkeiden merkityksen tunnustaminen kestävän kehityksen edellytysten luomisessa on lisännyt niiden osallistumismahdollisuuksia kansainvälisillä areenoilla, muun muassa OECD:n piirissä. Kepa jatkaa toimintaansa sekä eurooppalaisissa järjestöverkostoissa (Eurostep ja Eurodad) että kansainvälisissä verkostossa (järjestöjen tuloksellisuusprosessi eli CSO effectiveness ja avunantajamaiden avunlaatua seuraava Better Aid -verkosto). Viimeisten vuosien aikana on tullut yhä ilmeisemmäksi, että tuloksellinen vaikuttamistoiminta ja edunvalvonta Suomessa edellyttävät kehityspoliittisen keskustelun ja kansalaisliikkeiden asemaan liittyvien prosessien seurantaa sekä kansainvälisessä että eurooppalaisessa viitekehyksessä. Yksittäisiä vuoden 2010 suurempia tapahtumia tulevat olemaan Kepan 25-vuotisjuhlat keväällä sekä järjestöjen kehityspoliittinen päivä syksyllä. Uuden periaatejulistuksen ja strategian valmistelu lähtevät käyntiin myöhemmin syksyllä. Kepa ei tavoittele muutosta yksin tai irrallaan jäsenjärjestöistään, jotka antavat sen toiminnalle suunnan ja valtuudet. Kepan liki 300 jäsenjärjestöä antavat sille arvokasta kokemusta ja asiantuntemusta hyvin monelta toiminnan saralta: humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö, Esitys syyskokoukselle (17)

3 kansainvälisyyskasvatus, kulttuuriyhteistyö ja kehityspoliittinen toiminta. Poliittista muutosta tavoitellaan Kepan kaikissa toiminnoissa. Tämä tulee näkymään koulutusohjelman suunnitelmissa, Kepan pääviesteissä Maailma Kylässä ja mahdollisuuksien toreilla, neuvonnassa ja jäsenyhteyksissä, Kepan media-työssä sekä sen kampanjaviesteissä. Toimintavuoden kokonaisbudjetti on vajaa 6 miljonaa euroa, josta ulkoasiainministeriöltä haettu osuus on noin 5,5 miljoonaa euroa. Kasvu edellisiin vuosiin on edelleen hyvin maltillista. Resursseja lisätään Kepan Etelän kumppanuuksiin, ilmastopolitiikkaan, viestintään sekä toimintaan paikallistasolla. 1. Jäsenjärjestöjen poliittisten ja taloudellisten toimintaedellytysten vahvistaminen Ohjelman päätavoite 1: Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet 1.1.Jäsenjärjestöjen rahoitus Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Suomessa ja Etelässä Kepan tavoite on turvata jäsenjärjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset. Tämän takia Kepa seuraa ulkoasiainministeriön, opetusministeriön ja muiden järjestöjen kehitysyhteistyötä ja globaalikasvatusta rahoittavien tahojen rahoituksen kehitystä ja käy niiden kanssa aktiivista dialogia. Tähän tavoitteeseen Kepa pyrkii myös verkostoimalla eri toimijoita ja ylläpitämällä keskusteluyhteyksiä jäsenjärjestöjen ja rahoittajien välillä. Erityisesti pienten, vapaaehtoisuuteen perustuvien järjestöjen toimintaedellytykset pyritään turvaamaan. Kepa jatkaa oikeusministeriön yhteydessä toimivassa kansalaisyhteiskuntapoliittisessa neuvottelukunnassa, Kanessa, ja sen eri työryhmissä. Jäsenjärjestöjä informoidaan rahoitukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista ja uusia, järjestöjen työtä tukevia rahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan Kepan ja jäsenjärjestöjen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin Ohjelmakauden tavoite: Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin Kepa seuraa kehitysmaaliikkeen kannalta oleellisia kotimaisia ja kansainvälisiä prosesseja, tukee jäsenjärjestöjensä osallistumista niihin ja vaikuttaa aktiivisesti jäsenistönsä poliittisiin toimintaedellytyksiin. Vuonna 2010 jäsenjärjestöjen kannalta keskeinen prosessi on ulkoasiainministeriön Esitys syyskokoukselle (17)

4 kansalaisjärjestölinjauksen uusiminen. Järjestöjen tavoitteena on vaikuttaa ulkoasiainministeriöön (UM) niin, että niiden keskeiset näkemykset ja periaatteet näkyvät mahdollisimman hyvin UM:n linjauksessa. Järjestöt kokoavat näkemyksiään yhteen omassa järjestölinjausprosessissa myöhäsyksyn 2009 ja alkukevään 2010 aikana. Toinen tärkeä, kansalaisliikkeiden työn tuloksellisuutta niiden omista lähtökohdista käsin määrittelevä globaali prosessi on kansalaisjärjestöjen avun tuloksellisuusprosessi (CSO development effectiveness), joka voi myös vaikuttaa merkittävästi kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin. Prosessin tarkoituksena on koota yhteen yleismaailmallisia ja yhteisiä periaatteita järjestöjen hyvästä kehitysyhteistyöstä ja sen edellytyksistä. Kepa osallistuu prosessiin pohjoismaisen Nordic+ -ryhmittymän jäsenenä. Kansainvälistä julkilausumaa varten prosessissa kootaan yhteen eri maiden järjestökenttien näkemyksiä asiasta. Kepa toteuttaa Suomen kansallisen konsultaatiokierroksen vuoden 2010 aikana. Järjestöjen toimintaedellytyksiä pyritään vahvistamaan myös kansalaisyhteiskuntapoliittisen neuvottelukunnan kautta ja tekemällä yhteistyötä muiden järjestöjen etuja valvovien toimijoiden kanssa Kepan järjestöpalvelut ja jäsenistön osallistaminen Ohjelmakauden tavoite: Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö Kepa tukee järjestöjen keskinäistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista, erityisesti jäsenjärjestöjen uusia alueellisen tai temaattisen yhteistyön aloitteita. Kepa jatkaa keskustelutilaisuuksien järjestämistä jäsenjärjestöjen kannalta kiinnostavista ajankohtaisista teemoista. Kumppanuusjärjestöjen yhteistyöfoorumille annetaan sihteeriapua. Jäsenet saavat tietoa Kepan palveluista muun muassa jäsenkirjeiden ja jäseninfo-sähköpostilistan kautta. Jäseniä aktivoidaan mukaan Kepan toimintaan ja sen suunnitteluun. Anna aikaa -tapahtumalla tuetaan järjestöjen vapaaehtoistyötä saattamalla yhteen vapaaehtoiset ja heitä etsivät järjestöt. Vuoden 2010 aikana jatketaan jäsenviestinnän uudistamista muun muassa siirtämällä extranetin sisällöt kepa.fi -verkkosivuston uuteen jäsenosioon. Uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla Kepa kehittää jäsenpalveluitaan sekä parantaa entisestään järjestökentän tuntemusta ja toiminnan seuraamista. 2. Järjestöjen osaamisen vahvistaminen Ohjelman päätavoite 2: Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut 2.1.Paikallisten järjestöverkostojen tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi Kepa tukee järjestöjen toimintaa paikallistasolla Mahdollisuuksien tori -verkostonsa kautta. Mahdollisuuksien tori -verkosto ulottuu 24 paikkakunnalle ympäri Suomen. Toreille osallistuu Esitys syyskokoukselle (17)

5 vuosittain yli 700 järjestöä. Mahdollisuuksien tori -tapahtumien ympärille muotoutuneet paikalliset järjestöverkostot ovat erinomainen kanava Kepan palveluiden saattamiseksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, jolloin Kepan paikallisesti toimivat jäsenjärjestöt ja valtakunnallisten järjestöjen paikallisosastot voivat niitä hyödyntää. Mahdollisuuksien tori (MT) -verkostoa vahvistetaan edelleen paikallisena ja valtakunnallisena toimijana. Verkosto toimii paikallisjärjestöjen yhteistyön ja keskinäisen oppimisen foorumina, josta järjestöt saavat eväitä kehityskysymysten esilletuomiseen. Järjestöjä rohkaistaan yhteisiin hankkeisiin ja niille tarjotaan neuvontaa hankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen. Torien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään kolmivuotisen EU-rahoitteisen kehittämisprojektin tuloksia ja aikaansaannoksia. Kepaan perustetaan vuoden alusta uusi toimi torien tukemiseksi. Kepa osallistuu myös torien järjestelykuluihin eurolla. Mahdollisuuksien torien paikallisverkostojen yhteistyösuhteita rakennetaan myös järjestökentän ulkopuolelle: kunnat, oppilaitokset, yritykset ja muut toimijat ovat potentiaalisia kumppaneita, joiden osallistuminen maailmanparannustalkoisiin voi tuoda globaaleja teemoja lähemmäs kuntalaisia. Kepa markkinoi Mahdollisuuksien toreja valtakunnallisille toimijoille ja viranomaistahoille kampanjointi- ja jalkautumiskanavana paikallistasolle. Kepa vahvistaa paikallisten järjestöverkostojen yhteistyötä tarjoamalla niiden käyttöön uudistetut, interaktiiviset verkkosivut, joiden päivityksestä vastaavat paikalliset torikoordinaattorit. Verkkosivut toimivat paitsi Mahdollisuuksien tori -tapahtuman verkkosivuna myös muun paikallisen yhteistyön tukena. Verkkosivuille kootaan vinkkejä ja ideoita tapahtumanjärjestämiseen liittyen ja paikalliseen yhteistyöhön liittyen sekä tietoa Kepan palveluista. Verkkosivujen yhteydessä uusitaan myös Mahdollisuuksien torien visuaalinen ilme. Vuonna 2010 teemana on vuoden 2009 tapaan ilmastonmuutos. Tavoitteena on tuoda esille se, että vaikka ilmastonmuutos on globaali ongelma, ratkaisuja siihen löytyy myös paikallistasolla. Kepa tuottaa järjestöille materiaalia toreilla käytettäväksi ja jaettavaksi Järjestöjen kehitysyhteistyöosaamisen tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen (Etelässä: niiden kumppanien) kehitysyhteistyön osaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt Vuonna 2010 Kepa järjestää Suomessa 17 koulutusta, jotka tukevat järjestöjen Etelän hanketyössä tarvittavien tietojen ja taitojen vahvistumista. Hankeneuvonnassa ja siihen liittyvässä talousneuvonnassa sekä Kehyavain-koulutussarjassa korostetaan systemaattisesti toimintaympäristön huomioon ottamista, kehitysyhteistyön läpileikkaavia teemoja (mm. sukupuolten tasa-arvo, ympäristö, HIV/Aids) sekä pyrkimystä tasaveroiseen yhteistyösuhteeseen. Vuoden aikana vahvistetaan työtapoja ja kehitetään työkaluja, jotka helpottavat järjestöjä linkittämään ruohonjuuritason työtään osaksi muita poliittiseen muutokseen tähtääviä prosesseja sekä ottamaan huomioon köyhdyttävien rakenteiden vaikutuksia Etelässä. Näin edesautetaan kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksellisuutta ja kestävyyttä. Kepan koulutuksissa painotetaan ja hyödynnetään järjestöjen omaa asiantuntijuutta. Kepan koulutusten lisäarvo on myös järjestöjen välisen oppimisen edistäminen. Koulutusmateriaaleja Esitys syyskokoukselle (17)

6 uudistetaan ja muutetaan helposti levitettävään muotoon. Vuoden 2010 aikana koulutus- ja neuvontasopimuksia (Training and advice plan eli TAP-konsepti) kehitetään palvelemaan jäsenjärjestösuhteiden tiivistämistä, koulutustarpeiden selvittämistä ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointia. Myös Etvo-ohjelman avulla pyritään edistämään järjestöjen pitkäjänteistä kehittymistä, organisaatiotason oppimista sekä tasavertaista yhteistyösuhdetta. Tiiviiden ja pitkäjänteisten asiakassuhteiden avulla päästään seuraamaan järjestöjen työskentelytapoja, niiden käyttämiä menetelmiä, itse kehitysyhteistyötä ja sen tuloksia sekä edistämään järjestöjen keskinäistä oppimista. Vuoden aikana tuodaan esille hyviä kokemuksia siitä, miten vapaaehtoisia on hyödynnetty esimerkiksi järjestöjen globaalikasvatushankkeissa. Vuonna 2010 arvioidaan Etvoohjelman laajuus sekä osallistumisen kriteerit järjestöille. Toimintaympäristön tuntemus ja yhteistyösuhteiden tasa-arvoisuus korostuvat myös Etvovapaaehtoisten koulutuksissa ja raportointiohjeistuksissa. Tavoitteena on saada etvolaiset mukaan järjestöjen toimintaan myös vapaaehtoiskauden jälkeen. Kepan Etelän maatoimistoissa hankeneuvojat jatkavat työskentelyä TAP-suunnitelmien mukaisesti. He tukevat jäsenjärjestöjen ja näiden yhteistyöjärjestön välistä kumppanuutta ja hanketoteutusta sekä kumppaneiden organisaation vahvistumista järjestöjen kapasiteettianalyysien ja järjestökohtaisten koulutusten avulla. Analyysejä ja ja niiden pohjalta tehtäviä toiminnan muutoksia seurataan läheisessä yhteistyössä Etelän järjestöjen kanssa. Vuonna 2010 hankeneuvonnassa käytetään systemaattisesti apuna järjestöjen kanssa kehitettyä kumppanuuden kompassia yhteistyösuhteen tasavertaistamiseksi. Myös Etvo-ohjelman ja hankeneuvonnan välistä yhteyttä hyödynnetään tiiviimmin. TAP-konseptia laajennetaan jäsenjärjestösuhteita vahvistavaan suuntaan. Kepan maatoimistot kartoittavat ja seuraavat maassa toimivia jäsenjärjestöjä ja niiden aktiviteetteja oppimismielessä. Kaikki Kepan jäsenjärjestöt eivät kaipaa perinteistä hankeneuvontaa, mutta voivat olla kiinnostuneita hyödyntämään Kepan kehityspoliittista osaamista. Jäsenjärjestöjen hankkeet saattavat myös tarjota mielenkiintoista kosketuspintaa tai uusia näkökulmia Kepan kehityspoliittisiin teemoihin. Erityisesti Mosambikissa näitä mahdollisuuksia tunnustellaan. Myös Tansaniassa järjestetään teemallisia tapaamisia jäsenjärjestöille ja heidän kumppaneilleen Järjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaamisen ja yhteistyön tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen (Etelässä: Etelän järjestöjen) vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja yhteistyö ovat vahvistuneet (Etelässä: Kepa-teemoissa kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) Vuonna 2010 Kepa selkiyttää rooliaan kansainvälisyyskasvatuksen kentällä puhumalla jatkossa globaalikasvatuksesta. Globaalikasvatus-termi sitoo järjestöjen toiminnan myös kotimaassa vahvemmin globaalin vastuun kysymyksiin ja tavoitteeseen murtaa köyhdyttävät valtarakenteet. Muutokseen liittyen Kansainvalisyyskasvatus.net -sivustolle ja kansainvälisyyskasvatusverkostolle lanseerataan uudet nimet: Globaalikasvatus.net ja globaalikasvatusverkosto. Kepa vahvistaa järjestöjen osaamista globaalikasvatuksessa tarjoamalla monipuolista koulutusta. Vuonna 2010 järjestetään 14 koulutusta tukemaan järjestöjen poliittista vaikuttamistyötä ja globaalikasvatusta. Erityisen kohderyhmänsä muodostavat ne järjestöt, joita pyritään saamaan Esitys syyskokoukselle (17)

7 mukaan Kepan kehityspoliittiseen toimintaan. Tätä tarkoitusta varten järjestetään myös sisällöllistä koulutusta Kepan kehityspoliittisista teemoista. Vuonna 2010 kehitetään ja vakiinnutetaan vaikuttamistyön periaatteiden ja perusmenetelmien hallintaan keskittyvä koulutuskokonaisuus. Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatuksen rahoitusta hakeville järjestettyä neuvontaa halutaan laajentaa yleiseksi globaalikasvatuksen ja kampanjaneuvonnaksi. Näin järjestöt saisivat tukea hankkeiden suunnitteluun, yhteistyökumppanien etsimiseen sekä tietoa eri rahoituslähteistä. Järjestöjen työn vaikuttavuuden lisäämiseksi Kepa koordinoi globaalikasvatusjärjestöjen verkostoa, tukee järjestöjen keskinäistä temaattista verkostoitumista sekä keskinäistä oppimista ja yhteistyötä. Tavoitteena on myös innostaa uusia järjestöjä tekemään globaalikasvatusta. Erityisesti kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä rohkaistaan nostamaan esille Etelän todellisuutta ja tapoja, joilla suomalaiset voivat osallistua toimintaan paremman maailman puolesta. Kepan tiedotustyötä globaalikasvatukseen liittyen tehostetaan globaalikasvatusjärjestöjen verkostolle säännöllisesti toimitettavalla uutiskirjeellä. Globaalikasvatus.net -sivustolla esitellään monipuolisesti globaalikasvatuksen teemoja ja toimijoita sekä uutisoidaan alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Järjestöjen työtä tehdään tunnetuksi myös sivustolla olevaa vinkkipankkia monipuolistamalla ja markkinoimalla sivustoa järjestöjen kannalta tärkeille sidosryhmille, kuten opettajille. Etelässä Kepan maatoimistot tukevat kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osaamisen ja yhteistyön vahvistamista, jotka liittyvät kehitysrahoitukseen, kauppapolitiikkaan ja uutena myös ilmastonmuutokseen. Kepa tuo yhteen paikallisia kansalaisjärjestöjä näissä teemoissa, jakaa tietoa ja tarjoaa linkityksiä esimerkiksi ajankohtaisiin kansainvälisiin prosesseihin. Vuonna 2010 Mosambikissa jatketaan työtä, jolla tuetaan paikallisten kansalaisjärjestöjen osallistumista hallituksen järjestämiin seuranta- ja keskustelufoorumeihin niin kansallisella kuin provinssitasollakin. Tansaniassa tehdään yhteistyötä esimerkiksi kansallisen kehityspoliittisen foorumin ja paikallisen kauppapoliittisen verkoston kanssa. Nicaraguassa tuetaan desentralisaatioprosessin myötä entistä tärkeämmäksi muodostuvaa paikallistason budjettiseurantaa. Lisäksi Nicaraguassa Kepa pyrkii vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia osallistua poliittiseen keskusteluun ja maan hallituksen toiminnan seurantaan kansallisella tasolla. Mekongin alueen toimintaa kehitetään vuoden 2009 tehtävän sijoittumispäätöksen mukaisesti. Toimistoon perustetaan kolmas ohjelmatyöntekijän toimi. Kepan maatoimistot tukevat paikallisia toimijoita niiden omassa analyysi- ja vaikuttamistyössä tarjoamalla tietoa ja myös taloudellista ja teknistä tukea. Maatoimistojen analyysityö hyödyttää sekä paikallisia kumppaneita että Suomessa tehtävää vaikuttamistyötä. Vuonna 2010 Mosambikissa suunnitellaan esimerkiksi selvitystä Cabo Delgadon provinssin luonnonvarojen käytöstä ja Nicaraguassa puolestaan alueellisen kauppasopimuksen (Central American Free Trade Agreement, CAFTA) vaikutuksista. Kepan Etelän toimistot vahvistavat järjestöjen perustaitoja vaikuttamistyön menetelmissä, koska ne ovat välttämättömiä kestävän ja tuloksekkaan kehitysyhteistyön aikaansaamiseksi. Omien kumppanijärjestöjensä lisäksi Kepan vaikuttamistyötä tukeva koulutus Etelässä tähtää relevanttien toimijoiden, kuten jäsenjärjestöjen kumppaneiden, aktivoimiseen erityisesti Kepan kehityspoliittisissa teemoissa. Esitys syyskokoukselle (17)

8 2.4. Järjestöjen organisaationkehitystaitojen tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut Kepa vastaa järjestöjen yksilöllisiin kehittymistarpeisiin sekä yksittäisten kurssien että kehittämisprosessien avulla. Myös järjestöjen välistä oppimista tuetaan. Järjestökohtaiset koulutukset ja kehittämisprosessit sekä organisaation kehittymistä vahvistavat koulutukset parantavat järjestöjen toimivuutta, lisäävät sisäistä demokratiaa ja vahvistavat systemaattista seurantaa. Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen liittyvässä arvioinnin kehittämishankkeessa pureudutaan organisaation toimintaan niiden tavoitteiden, seurannan, arvioinnin ja oppimisen kehittämiseksi. "Arvioinnista arkea" -hankkeen ensimmäisten kokemusten pohjalta jatkoa suunnitellaan kohdennettavaksi Etvossa mukana oleville järjestöille. Myös hankkeessa käytetty metodologia otetaan Kepassa laajemmin käyttöön ja sen soveltamista järjestöjen kotimaassa tehtävään työhön suunnitellaan Kepan oppiminen omassa kansainvälisessä työyhteisössä Ohjelmakauden tavoite: Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita Kepan sisäiset työntekijäverkostot keskittyvät tuomaan Etelän kokemuksia ja osaamista Suomessa tapahtuvan vaikuttamistyön, kampanjoinnin, koulutuksen ja Kepan jäsenjärjestöjen käyttöön. Oppeja maatoimistoissa tehtävästä kehityspoliittisesta työstä sekä yhteistyöstä Kepan jäsenjärjestöjen ja kumppaneiden kanssa kerätään ja jaetaan systemaattisesti. Verkostot kehittävät konkreettisia työkaluja, joiden avulla tuetaan kansalaisjärjestöjä niin Etelässä kuin Pohjoisessakin toimimaan entistä tehokkaammin köyhdyttämisen lopettamiseksi. Vuonna 2010 Kepan kehityspoliittisen työn verkosto tekee yhteistä analyysiä esimerkiksi 'megaprojekteista' (suuria, yleensä ulkomaisia investointihankkeita, joiden vaikutukset paikallisen yhteisön hyvinvointiin, ympäristöön s'megaprojekteista'ekä maan talouteen ovat usein varsin vähäisiä tai jopa kielteisiä), alueellisista kauppasopimuksista sekä kehitysyhteistyön nykykäytännöistä. Koulutus- ja neuvontatyöntekijöiden verkosto puolestaan keskittyy kehittämään työtapoja, jotka helpottavat järjestöjä suuntaamaan ruohonjuuritason yhteistyötään niin, että se linkittyy strategisesti osaksi muita poliittiseen muutokseen tähtääviä prosesseja. Työntekijäverkostot auttavat yksittäisiä työntekijöitä, tiimejä ja maatoimistoja keskittymään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sisäisen oppimisen, palautteen ja toiminnan seurannan kautta. Osallistuminen verkoston yhteisiin toimintoihin vahvistaa ohjelmatyöntekijöiden osaamista. Verkosto puolestaan tukee heitä työn kehittämisessä ja laadukkaan analyysin tuottamisessa. Synergiaetujen hyödyntämiseksi Kepan verkostot tiivistävät yhteistyötään ja hyödyntävät toistensa osaamista erityisesti kehittämällä vaikuttamistyön koulutuksia ja Kepan kumppanuuksia. Vuonna 2010 molemmat verkostot järjestävät yhden kokouksen. Esitys syyskokoukselle (17)

9 Pitkäjänteistä analyysiä, joka palvelee Kepan eri toimintoja sekä nyt että lähitulevaisuudessa, tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa vuonna 2010 erityisesti köyhdyttävien rakenteiden konkretisoimiseksi ja Etelän kansalaisyhteiskuntien toimintaedellytysten arvioimiseksi. Sambialaisen Kundalumwanshyan syrjäkylän ihmisten elämästä ja kylän taloudellispoliittisesta tilanteesta tuotetaan monimuotoisesti tietoa (kuvia, videoita, tarinoita ja yhteiskunnallista analyysia) yhdessä Turun ammattikorkeakoulun oppilaskunnan (TUO) kanssa. Tuloksia julkaistaan Kepan nettisivuilla. Tansanian kahvin ja teen tuottajia käsittelevää analyysiä valmistellaan yhdessä Tampereen kehitysmaakaupan kanssa. Valmisteilla olevan analyysikehikon avulla voidaan arvioida Etelän kansalaisyhteiskunnissa, niiden toimintaedellytyksissä ja valtiosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Vuonna 2010 selvitetään erityisesti Nicaraguan tilannetta Managuan ja Helsingin toimistojen yhteistyönä. Selvityksen tuloksia julkaistaan taustaselvityksenä ja kirjoituksina Kepan nettisivuilla. Kepan tietopalvelujen kehittämistä jatketaan vuonna 2009 tehtyjen kyselyjen ja suunnitelmien pohjalta. Kepan uudistunut kirjasto avataan remontin ja inventaarion jälkeen helmikuun alussa. Kirjaston profiiliksi on määritelty kehitysmaa- ja kehityskysymysten kirjasto, jonka temaattisesti kattava aineisto palvelee globaalin Kepan työntekijöitä, jäsenjärjestöjä ja muita kehityskysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä. Tietopalveluja kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti Kepan kumppaneiden tukeminen Etelässä Ohjelmakauden tavoite: Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut Ohjelmakauden alkaessa 2010 kaikki Kepan kumppanuussopimukset solmitaan joko yksivuotisina ABC-sopimuksina (Activity Based Cooperation) tai kolmivuotisina varsinaisina kumppanuussopimuksina. Useiden pitkäaikaisten kumppanijärjestöjen kanssa jatketaan yhteistyötä. Tämän lisäksi erityisesti Mekongilla ja Tansaniassa on tarkoitus saada uusia kumppanuuksia. Kaikkien kumppanuuksien tarkoituksena on tukea samojen kehityspoliittisten teemojen kanssa työskenteleviä paikallisia kansalaisjärjestöjä osallistumaan ja vaikuttamaan poliittisiin prosesseihin kansainvälisellä, kansallisella tai paikallisella tasolla. Kepa hyödyntää kumppanuuksien myötä karttuvaa kokemusta, tietoa ja kontakteja omassa analyysi- ja vaikuttamistyössään. Nicaraguassa kumppanuudet ympäristö- ja kauppapoliittisen Centro Humboldtin sekä kattojärjestö Coordinadora Civilin kanssa jatkuvat. Lisäksi kumppanuuksia jatketaan joidenkin paikallistason ja Väli-Amerikan tason kumppaneiden kanssa. Tansaniassa kumppaneina jatkanevat kehityspoliittinen kattojärjestö TANGO sekä Morogorossa toimiva alueellinen verkosto UNGO. Mosambikissa puolestaan jatkuvat kumppanuussopimukset naisjärjestö Forum Mulherin ja Mosambikin velkaryhmä GMD:n kanssa. Mekongilla yhteistyötä pilotoidaan eri alueellisten ja kansallisten toimijoiden, kuten Kambodzan NGO-foorumin kanssa. Kumppanuuksiin käytettävää rahamäärää nostetaan maltillisesti nykyisestä, yhteensä eurosta noin euroon vuodessa. Lisääntynyt rahoitus lisää työn tuloksellisuutta sekä vahvistaa Kepan roolia strategisena yhteistyökumppanina. Kaikki toimistot pyrkivät löytämään uusia kumppanijärjestöjä vuoden 2010 aikana. Sopimusten toteutumista monitoroidaan säännöllisesti. Seuranta tukee paitsi ohjelman toteutusta myös kenttätoimistojen analyysityötä. Esitys syyskokoukselle (17)

10 3. Suomalaisten tietoisuuden kasvattaminen Ohjelman päätavoite 3: Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut Ohjelmakauden tavoite: Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi Maailma kylässä -tapahtuma Toukokuun lopussa järjestettävä Maailma kylässä -festivaali on sekoitus järjestöjen kansainvälisyys- ja messutapahtumaa sekä kaikille avointa monikulttuurista kaupunkitapahtumaa. Tapahtuma kokoaa Kaisaniemeen ja Rautatientorille liki 400 näytteilleasettajaa ja myyjää. Festivaaleille odotetaan jälleen yli 150 kansalaisjärjestöä ja noin kävijää. Aikaisempien vuosien kävijä- ja yhteistyökumppanikyselyt ovat osoittaneet, että sekä kävijät että kumppanit ovat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan. Tämän vuoksi vuonna 2010 ei tehdä suuria uudistuksia festivaalialueeseen, infrastruktuuriin, ohjelmaan tai markkinointiin. Kepan jäsenjärjestöillä sekä tiimeillä on edelleen tärkeä osuus asia- ja kulttuuriohjelman tuottamisessa. Pääyhteistyökumppaneiksi on varmistunut ainakin Metro-lehti ja EU-komission Suomen edustusto. Tapahtumaa ei pyritä enää merkittävästi kasvattamaan, minkä johdosta Kepan rahoitusosuutta on hieman pienennetty vuoden 2009 tasosta. Verkkojulkaisut Kepan pääsivustossa (Kepa.fi) jatketaan uutisten ja kolumnien tuotantoa. Noin 150 uutisella, yli 40 kolumnilla ja 150 blogitekstillä tehdään kansantajuisiksi kehityspolitiikkaan liittyviä aiheita ja puretaan globalisaation syy-seuraussuhteita. Uutistuotannossa keskitytään erityisesti Kepan pääteemoihin eli kehitysrahoitukseen sekä kaupan ja kehityksen suhteisiin sekä ilmastonmuutoksen ja kehityskysymysten suhteeseen. Uutistuotanto on keskeinen keino varmistaa se, että kepa.fi-sivusto pysyy jatkossakin suosituimpana kehityspoliittisena sivustona esimerkiksi Google-hakukoneessa. Samalla verkkoyleisöä houkutellaan tutustumaan Kepan ja sen jäsenten toimintaan. Vuoden 2010 alkupuolella saatetaan loppuun edellisenä vuonna alkanut Kepa.fi-sivuston uudistustyö. Yksi sivustouudistuksen tavoitteista on tarjota entistä ajankohtaisempaa ja olennaisempaa tietoa Kepan jäsenille. Tämä tehdään yhdistämällä jäsenille suunnattu extranetpalvelu Kepa.fihin. Verkon rooli tiedon välittäjänä ja järjestötoiminnan työkaluna on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Jotta Kepa voisi hyödyntää esimerkiksi sosiaalisen median uusia mahdollisuuksia riittävän monipuolisesti, perustetaan järjestöön uusi verkkotuottajan toimi. Esitys syyskokoukselle (17)

11 Maailman kuvalehti Kumppani Maailman kuvalehti Kumppanissa ei tehdä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia vuoden aikana, sillä lukijapalautteen perusteella lehti palvelee tällä hetkellä lukijoitaan hyvin. Lehti sisältää jatkossakin niin pitkiä, syventäviä artikkelikokonaisuuksia kuin nopealukuisia uutisia ja palstoja. Lehti kertoo monimutkaisistakin yhteiskunnallisista asioista mahdollisimman lukijaystävällisesti. Muodon kehittämisessä keskitytään lehden verkkoversioon paperilehden pysyessä lähes entisellään. Vuoden aikana suunnitellaan, miten nykyresursseilla tuotetaan internetiin sopivaa sisältöä paperilehden teon ohella. Markkinointia kehitetään vuoden 2009 lopulla valmistuvan, viestintätoimiston avulla rakennettavan strategian pohjalta. Markkinoinnissa painotetaan uusia nettimainonnan muotoja kuten tulospohjaista mainontaa sekä hakusanamainontaa. Tavoitteena on kasvattaa tilaajakuntaa merkittävästi tulevalla ohjelmakaudella. 4. Vaikuttaminen päättäjiin Ohjelman päätavoite 4: Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Kepa jatkaa työtään valittujen poliittisten teemojen parissa, jotka ovat kansainvälisen kaupan sääntöjen vaikutukset Etelän köyhyyteen sekä kehitysrahoituksen määrä ja laatu. Samalla Kepa profiloituu toimimaan vahvemmin ilmastonmuutoksen kehitysvaikutusten esiin tuomisessa. Suomen eduskunnan aktivoimiseksi Kepa jatkaa läheistä yhteistyötä eduskunnan, poliittisten puolueiden ja keskeisten ministeriöiden kanssa. Vuoden 2010 tärkeimmät toiminnot ovat 0,7- kampanja, puoluekokouksiin vaikuttaminen sekä vuoden 2011 eduskuntavaalikampanjan valmistelu ja käynnistäminen Kehitysrahoitus Ohjelmakauden tavoite: Päättäjät pitävät kiinni 0,7 prosentista ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa Kepa kehittää globbariverkostoa lisätäkseen jäsenjärjestöjen osallistumismahdollisuuksia vaikuttamistyöhön. Globbareiden nykyistä, yli 800 toimijan määrää kasvatetaan tulevaa eduskuntavaalikampanjaa silmällä pitäen. Myös tietoa verkostosta levitetään sekä syvennetään jo siinä mukana olevien järjestöjen keskuudessa. Alkuvuodesta 2010 globbarit kampanjoivat kehitysyhteistyön määrärahatavoitteen eli 0,7 prosentin saavuttamisen puolesta tavoitteen 40-vuotispäivän teemalla. Kampanjoinnissa hyödynnetään myös mainoksia sekä kansanedustajille lähetettäviä nettihaasteita. Kesällä aletaan kerätä postikorttihaasteita hyvän kehityspolitiikan puolesta hyödynnettäväksi kevään 2011 massaglobbauksessa. Esitys syyskokoukselle (17)

12 Kepa jatkaa vaikuttamistyön ja kehityspoliittisten teemojen koulutusten sarjan kehittämistä jäsenjärjestöjen tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Sisällön tuottamista Kepan verkkosivuille, julkaisuihin sekä Mahdollisuuksien toreille ja Maailma kylässä -festivaaliin jatketaan. Kehitysrahoituksessa seurataan muun muassa avun laatuun ja rahoituslaitosten toimintaan liittyviä kysymyksiä. Yhteistyö Kepan Helsingin ja Etelän toimistojen välillä jatkuu tiiviinä muun muassa laittoman pääomapaon teemassa. Helsinki tuottaa Etelän toimistoille materiaalia niiden vaikuttamistyön tueksi ja maatoimistoissa tuotetaan materiaalia eduskuntavaalikampanjan pohjaksi teemalla "kehitysyhteistyö tänään" Kansainvälinen kauppapolitiikka Ohjelmakauden tavoite: Päättäjät edistävät kehitysmaiden aseman vahvistumista kansainvälisessä kauppapolitiikassa Keväällä 2010 aloitettava puoluekokoustyö on osa vuoden 2011 eduskuntavaalikampanjaa, jonka valmistelu ja toteutus ovat merkittävä ponnistus läpi vuoden Vaikuttamistyön viestejä räätälöidään eri puolueille. Syyskausi 2010 kuluu tiivisti eduskuntavaalikampanjan valmistelussa ja lanseerauksessa. Kampanjassa käytetään edellisten eduskuntavaalien tavoin muun muassa vaalikonetta, kirjallista materiaalia sekä keskustelutilaisuuksia. Eduskuntavaali- ja puoluekokoustyön lisäksi kauppapolitiikassa seurataan alueellisten kauppaneuvottelujen etenemistä sekä mahdollisia WTO-neuvotteluita. Alueellisista kauppaneuvotteluista julkaistaan raportti, joka tehdään tiiviissä yhteistyössä maatoimistojen kanssa Ilmastopolitiikka Ohjelmakauden tavoite: Suomen ilmastopoliittiset kannat ja toimet painottavat köyhyyden ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä Kepan tulokulma ilmastopoliittiseen työhön on ilmastopolitiikan ja köyhyyden yhteyksien näkyväksi tekeminen. Kepa määrittelee alkuvuonna tarkemman tulokulman sekä vastuunjaon Kepan sisällä liittyen ilmastonmuutosteemojen seurantaan. Lisäksi määritellään työn kohderyhmät ja tavoitteet. Osallistumista ilmastonmuutosta seuraaviin kansalaisjärjestöverkostoihin Suomessa tiivistetään ja aiheesta tuotetaan analyysiä. Ilmastopolitiikan seuraamiseen ja vaikuttamistyöhön perustetaan uusi kehityspoliittisen työntekijän toimi. Esitys syyskokoukselle (17)

13 5. Kepan organisaatio Ohjelman päätavoite 5: Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio 5.1.Johtaminen Ohjelmakauden tavoite: Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista Toimintaympäristön haasteet ja Kepan tehtäväkentän laajuus edellyttävät hallitukselta Kepan vahvaa strategista ja poliittista johtamista. Toimivan johdon yksi ensisijainen tehtävä on varmistaa uuden hallituksen ja sen puheenjohtajien perehdyttäminen kevään kuluessa. Uuden hallituksen keskeisiä tehtäviä tulee olemaan Kepan periaatejulistuksen arviointi ja päivittäminen sekä uuden strategian pohjustaminen. Helsingin tiimien ja maatoimistojen toiminnan johtamiseen ja koordinointiin, kehityskeskusteluihin ja yhteisten sisäisten prosessien ja organisaation kehittämishankkeiden johtamiseen käytetään yli puolet toimivan johdon resursseista. Johtamisen kehittäminen Suomen laatukeskuksen lanseeraaman EFQM-menetelmän (European Foundation for Quality Management) avulla toteutetaan koko toimintavuoden aikana. Osana johtamisen kehittämistä Kepa ja sen Belgian flaaminkielinen sisarjärjestö aloittavat vertaistukiohjelman, joka käytännössä toteutetaan viikonmittaisilla työntekijävaihdoilla. Sen lisäksi Kepan palveluiden laatua ja suuntaamista jäsenistölle kehitetään jäsenryhmittelyn ja tietohallinnallisin toimenpitein osana Kepan keskitettyä tietohallintojärjestelmää. Uusien aloitteiden käynnistäminen, edustaminen sekä yhteyksien ylläpitäminen ja kehittäminen eri sidosryhmiin ovat myös toimivan johdon keskeisiä tehtäviä toimintavuoden 2010 aikana. Yritysten ja järjestöjen välisen yhteistyönkehittämishankkeen tavoitteena on tunnistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistavia uusia yhteistyötahoja ja yhteistyön muotoja. Hankkeen avulla selvitetään, miten järjestöt voisivat vaikuttaa muun muassa yritysten yhteiskuntavastuuohjelmiin ja koko liiketoiminnan muokkaamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi. Hanke etenee vuoden 2010 aikana ensimmäiseen pilottivaiheeseen, jossa ryhmä jäsenjärjestöjä valmistelee itselleen omat yritysyhteistyöperiaatteensa. Järjestöjen kehityspoliittinen päivä järjestetään toisen kerran vuoden 2010 syksyllä. Päivä tarjoaa järjestöille foorumin, jossa ne voivat keskustella järjestöjen kannalta tärkeistä kehityspoliittisista aiheista. Kehityspoliittisen päivän tavoite on kannustaa järjestöjä muodostamaan aktiivista näkemystä kehityspoliittisiin aiheisiin Hallinto Ohjelmakauden tavoite: Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen Kepan Helsingin toimisto jatkaa samassa tiloissa Töölöntorinkadulla ja vuokraa edelleen niistä osan muille järjestöille. Vuoden 2009 lopulla tehtävän järjestötilojen remontin toimivuutta seurataan. Esitys syyskokoukselle (17)

14 Helsingin toimiston uutta ympäristöohjelmaa aletaan toteuttaa vuonna Ohjelman tärkeimpinä kohteina ovat lentomatkustuksen, sähkönkulutuksen ja toimistopaperin määrän vähentäminen sekä jätteiden lajittelun tehostaminen. Maatoimistoille ympäristöohjelmat tehdään vuoden 2010 alkupuolella. Yleis- ja henkilöstöhallinnon sisäinen tarkastus tehdään kahteen ja taloushallinnon tarkastus kolmeen maatoimistoon. Tarkastuksen yhteydessä annetaan lisäkoulutusta paikallisille taloushallinnon työntekijöille. Maksuliikenteessä siirrytään vuonna 2010 yhtenäiseen euromaksualueeseen SEPAan (single euro payment area). Vaikka taloushallinnossa on ryhdytty valmisteluihin hyvissä ajoin, kirjanpito-, maksuliikenne- ja palkanlaskentaohjelmistojen päivitys jää vuodenvaihteeseen ohjelmistotoimittajien viivästysten vuoksi. Kirjanpito- ja palkkahallintopalveluita myydään edelleen Kehys ry:lle. Joka toinen vuosi tehtävän ilmapiirikartoituksen tulokset saadaan vuoden 2010 alussa. Mahdolliset toimenpiteet määräytyvät tulosten perusteella. Henkilöstön kehittämistä ohjaa vuoden 2009 lopulla tehty linjaus, joka perustuu syksyllä tehtyyn osaamiskartoitukseen. Nettisivustojen uudistamistyö jatkuu. Internet-pohjaista kuva-arkistoa kehitetään edelleen niin, että arkiston käyttö on mahdollista koko henkilöstölle. Kepan palvelimia siirretään kolmannen osapuolen tilaan, koska Helsingin toimiston ilmastointiongelma ei mahdollista palvelinten turvallista säilytystä. Liikkuvan työn edellyttämiä IT-ratkaisuja kehitetään mahdollisuuksien mukaan. 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä Ohjelmakauden tavoite: Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä Suunnittelu- ja seurantavälineet uudistetaan vastaamaan tiimien ja esimiestyön tarpeita hyödyntämällä Kepassa käyttöön otetun sähköisen työpöydän ominaisuuksia. Uuden ohjelman mukaisten indikaattorien seurantaa varten rakennetaan pienrekisterit, joihin seurantatieto kootaan keskitetysti. Työn seuranta yhtenäistetään Etelässä ja Suomessa yhteistyössä työntekijäverkostojen kanssa. Kepan Etelän kumppanuussopimuksien seuranta- ja arviointimekanismeja yhtenäistetään. Vuosittaisen itsearvioinnin avulla huolehditaan opittujen asioiden syöttämisestä takaisin suunnitteluun. Tiimejä kannustetaan arvioimaan työtään sekä tehostamaan tiedon jakamista muun muassa Kepassa tehtävistä arvioinneista. Kepan seuranta- ja suunnittelujärjestelmän avulla opittuja asioita hyödynnetään jäsenjärjestöjen kanssa tehtävässä työssä, muun muassa koulutusten, Arvioinnista arkea -hankkeen sekä kumppanuusjärjestöjen Vaikuttavuuden arvioinnin työryhmän kautta. Esitys syyskokoukselle (17)

15 5.4. Sisäinen viestintä Ohjelmakauden tavoite: Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista Kepan vuoden 2009 aikana käyttöönotettu tietohallintojärjestelmä täydentyy, kun järjestön sisäinen intranet-sivusto siirretään osaksi järjestelmää. Muutokset synnyttävät tarpeen arvioida sisäisen viestinnän kokonaisuutta alkuvuodesta 2010 ja kouluttaa henkilökuntaa mahdollisiin uusiin käytäntöihin. Vuoden aikana käyttöön otettavalla asiakkuudenhallintajärjestelmällä pyritään parantamaan Kepan jäsenpalvelua ja järjestön sisäistä viestintää. Erityistä huomiota kiinnitetään Etelän toimistojen tarpeisiin, muun muassa tarkentamalla Kepan sisäisten dokumenttien käännöskäytäntöjä. Esitys syyskokoukselle (17)

16 Liite. KEPAN HENKILÖSTÖ 2010 HELSINKI ETELÄ 1. Jäsenten poliittisten ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen Yhteensä: 4 tointa Jäsensihteeri Järjestökoordinaattori (edunvalvonta) Tiedottaja (jäsentiedotus ja edunvalvonta) Ohjelmasuunnittelija (toimintaympäristön seuranta) - 2. Järjestöjen osaamisen vahvistaminen Yhteensä: 27 tointa, 2 siviilipalveluspaikkaa Koulutusverkoston koordinaattori Poliittisen verkoston koordinaattori Kvk -koordinaattori ETVO -koordinaattori ETVO -sivari 3 koulutussuunnittelijaa (hanketyö, kvk ja organisaation kehittäminen) Hankeneuvoja Kurssisihteeri Informaatikko Kirjastosivari MT -koordinaattori (uusi) Hallintokoordinaattori Tiedottaja Viisi lähetettyä kehityspoliittista työntekijää (yksi uusi: Mekong) Viisi paikalta palkattua kehityspoliittista työntekijää Hankeneuvoja (lähetetty) Kolme paikalta palkattua hankeneuvojaa MK -tuottaja MK -promoottori MK -sivari Päätoimittaja (Kumppani) Toimitussihteeri (Kumppani) Toimittaja (Kumppani) Sivari (Kumppani) Verkkojulkaisujen tuottaja (uusi) Verkkojulkaisujen päätoimittaja Verkkojulkaisujen toimitussihteeri Graafikko Webmaster Tiedotussivari 3. Suomalaisten tietoisuuden kasvattaminen Yhteensä: 10 tointa, 3 siviilipalveluspaikkaa Esitys syyskokoukselle (17)

17 HELSINKI ETELÄ Tiedottaja (poliittinen työ) Kehityspoliittinen sihteeri (kauppa ja kehitys) Kehityspoliittinen sihteeri (ODA) Kehityspoliittinen sihteeri (velka) Kehityspoliittinen sihteeri (ilmasto) (uusi) Järjestökoordinaattori (kampanjat) Johtaminen Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtaja Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallintojohtaja Hallinto Hallintosihteeri Henkilöstösuunnittelija Hallintoassistentti Hallintosivari Järjestelmäsuunnittelija (IT) IT-tuki Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä (osa-aik.) Taloussihteeri 4. Vaikuttaminen päättäjiin Yhteensä: 6 tointa 5. Kepan organisaatio Yhteensä: 29 tointa, yksi siviilipalveluspaikka Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä Ohjelmasuunnittelija - - Kolme maajohtajaa Kolme kirjanpitäjä/hallintotyöntekijää IT-tuki Neljä hallintoavustajaa Kaksi logistikko/talonmiestä Kaksi siivoojaa Esitys syyskokoukselle (17)

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. 1 (17) Johdanto Vuosi 2011 on Kepan ohjelmakauden 2010-2012 toinen ja samalla strategiakauden 2006-2011 viimeinen vuosi. Ensi vuoden aikana

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Voiko vaikuttamista arvioida?

Voiko vaikuttamista arvioida? Voiko vaikuttamista arvioida? Miia Toikka JÄRVI-hankkeen arviointifoorumi, Helsinki 23.11.2005 Impact assessment of advocacy is like standing in a court of law: one makes a plausible case with the aim

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

6. Partnerikorkeakoulun sitoumuskirje (mikäli esitystä ei ole allekirjoitettu yhdessä)

6. Partnerikorkeakoulun sitoumuskirje (mikäli esitystä ei ole allekirjoitettu yhdessä) Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument - HEI ICI Korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelma - Korkeakoulu-IKI Uusi kanava yliopistoille ja ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä

ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä Korkotukiluotot Suomen kehitysyhteistyössä; ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä Ulkoasiainministeriö Sisältö: Johdanto 3 Suomen kehityspoliittiset tavoitteet korkotukiyhteistyön lähtökohtana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Tässä esitellään hankehakemusten arviointia ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikössä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Johdanto Toimintavuoden 2009 suunnittelu on tehty aikana, jolloin maailma on puhunut finanssi-, ruoka- ympäristö- ja demokratiakriiseistä

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen.

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen. WG1 DEC2011 DOC5a annexe A koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen Toinen luonnos Laatuvaatimukset - suunnittelu järjestäjä kuvata Onko koulutuksen järjestäjällä näyttöä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysliiton toimintalinjaukset 2010-2014 ohjelma Toimintaa yhdessä uudistaen, tehtyä työtä arvostaen Hengitysliiton toimintalinjaukset ohjelman tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Opintokeskukset ry: Lyhyt oppimäärä. Merja Hanhela Puheenjohtaja

Opintokeskukset ry: Lyhyt oppimäärä. Merja Hanhela Puheenjohtaja Opintokeskukset ry: Lyhyt oppimäärä Merja Hanhela Puheenjohtaja Mikä ihmeen Opintokeskukset ry? 1. Kirjaa itsellesi ylös kolme sanaa, jotka tulevat ensiksi mieleen Opintokeskukset ry:stä 2. Kerätään sanoja

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaiden

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot