TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle Esitys syyskokoukselle (17)

2 Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Edellisen ohjelmakauden aikana vakiinnutimme Kepan toimintaa vuoden 2005 evaluaation suositusten mukaisesti. Ohjelma :n päätoiminnot eli kehityspoliittinen vaikuttaminen, suomalaisten tietoisuuden lisääminen ja jäsenistön osaamisen tukeminen säilyvät myös uuden kolmivuotisen ohjelman keskiössä. Ne kaikki ovat toimintaa, joita jäsenjärjestöt ovat halunneet Kepan tekevän nyt ja tulevaisuudessa. Uuden ohjelman päätavoite ja tunnuslause on poliittinen muutos. Se on johdonmukainen jatkumo Kepan omalle ymmärrykselle siitä, miksi maailmassa on köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kepan käyttämä käsite köyhdyttäminen tarkoittaa, että köyhyys on aktiivisen toiminnan tulosta, jota rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus ylläpitää. Köyhdyttämisestä hyötyvät rikas Pohjoinen sekä harvat ja etuoikeutetut Etelässä, kun taas köyhissä maissa siitä kärsii maailman enemmistö. Kyse on intressiristiriidasta, johon ratkaisua on haettava rakenteellisista muutoksista kuten hyödyn ja taakan uusjaosta, kulutustottumusten muutoksesta tai tuotanto-, palvelu- ja julkisten hyödykkeiden oikeudenmukaisesta jakautumisesta ihmiskunnan ja kansakuntien kesken. Rakennemuutokset edellyttävät muutosta poliittisessa tahtotilassa: Muutoksen edut ovat suuremmat kuin nykyisen ja köyhdyttämistä ylläpitävän valtajärjestyksen ylläpitäminen tai vastaavasti, köyhdyttämisen ylläpitäminen lisää epävakautta, turvattomuutta tai aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin laskua. Tämän vuoksi Kepa pyrkii poistamaan rakenteellista eriarvoisuutta ja sen seurauksena kasvavaa köyhyyttä vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja vaikuttajiin sekä vetoamalla suureen suomalaiseen yleisöön. Samoin jäsenjärjestöjen koulutuksessa, neuvonnassa ja jäsenpalveluissa haluamme kiinnittää huomiota laajemman poliittisen ja rakenteellisen viitekehyksen tiedostamiseen. Etelän järjestökumppaneita tuetaan osana paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Vuoden 2010 toimintasuunnitelma noudattaa järjestön kuusivuotiseen strategiaan tehtyjä päivityksiä. Ilmastonmuutos näkyy Kepan ohjelmassa ennen kaikkea ilmastonmuutoksen ja köyhyyden välisen yhteyden painotuksena. Ensi vuonna valmistellaan Kepan roolia tässä toiminnassa. Tavoitteena on luoda enemmän synergiaa ja yhteistyötä ympäristö- ja kehitysjärjestöjen välillä. Kepan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvaa paikallistoimintaa vahvistetaan tukemalla Mahdollisuuksien toreja. Kansalaisliikkeiden merkityksen tunnustaminen kestävän kehityksen edellytysten luomisessa on lisännyt niiden osallistumismahdollisuuksia kansainvälisillä areenoilla, muun muassa OECD:n piirissä. Kepa jatkaa toimintaansa sekä eurooppalaisissa järjestöverkostoissa (Eurostep ja Eurodad) että kansainvälisissä verkostossa (järjestöjen tuloksellisuusprosessi eli CSO effectiveness ja avunantajamaiden avunlaatua seuraava Better Aid -verkosto). Viimeisten vuosien aikana on tullut yhä ilmeisemmäksi, että tuloksellinen vaikuttamistoiminta ja edunvalvonta Suomessa edellyttävät kehityspoliittisen keskustelun ja kansalaisliikkeiden asemaan liittyvien prosessien seurantaa sekä kansainvälisessä että eurooppalaisessa viitekehyksessä. Yksittäisiä vuoden 2010 suurempia tapahtumia tulevat olemaan Kepan 25-vuotisjuhlat keväällä sekä järjestöjen kehityspoliittinen päivä syksyllä. Uuden periaatejulistuksen ja strategian valmistelu lähtevät käyntiin myöhemmin syksyllä. Kepa ei tavoittele muutosta yksin tai irrallaan jäsenjärjestöistään, jotka antavat sen toiminnalle suunnan ja valtuudet. Kepan liki 300 jäsenjärjestöä antavat sille arvokasta kokemusta ja asiantuntemusta hyvin monelta toiminnan saralta: humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö, Esitys syyskokoukselle (17)

3 kansainvälisyyskasvatus, kulttuuriyhteistyö ja kehityspoliittinen toiminta. Poliittista muutosta tavoitellaan Kepan kaikissa toiminnoissa. Tämä tulee näkymään koulutusohjelman suunnitelmissa, Kepan pääviesteissä Maailma Kylässä ja mahdollisuuksien toreilla, neuvonnassa ja jäsenyhteyksissä, Kepan media-työssä sekä sen kampanjaviesteissä. Toimintavuoden kokonaisbudjetti on vajaa 6 miljonaa euroa, josta ulkoasiainministeriöltä haettu osuus on noin 5,5 miljoonaa euroa. Kasvu edellisiin vuosiin on edelleen hyvin maltillista. Resursseja lisätään Kepan Etelän kumppanuuksiin, ilmastopolitiikkaan, viestintään sekä toimintaan paikallistasolla. 1. Jäsenjärjestöjen poliittisten ja taloudellisten toimintaedellytysten vahvistaminen Ohjelman päätavoite 1: Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet 1.1.Jäsenjärjestöjen rahoitus Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Suomessa ja Etelässä Kepan tavoite on turvata jäsenjärjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset. Tämän takia Kepa seuraa ulkoasiainministeriön, opetusministeriön ja muiden järjestöjen kehitysyhteistyötä ja globaalikasvatusta rahoittavien tahojen rahoituksen kehitystä ja käy niiden kanssa aktiivista dialogia. Tähän tavoitteeseen Kepa pyrkii myös verkostoimalla eri toimijoita ja ylläpitämällä keskusteluyhteyksiä jäsenjärjestöjen ja rahoittajien välillä. Erityisesti pienten, vapaaehtoisuuteen perustuvien järjestöjen toimintaedellytykset pyritään turvaamaan. Kepa jatkaa oikeusministeriön yhteydessä toimivassa kansalaisyhteiskuntapoliittisessa neuvottelukunnassa, Kanessa, ja sen eri työryhmissä. Jäsenjärjestöjä informoidaan rahoitukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista ja uusia, järjestöjen työtä tukevia rahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan Kepan ja jäsenjärjestöjen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin Ohjelmakauden tavoite: Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin Kepa seuraa kehitysmaaliikkeen kannalta oleellisia kotimaisia ja kansainvälisiä prosesseja, tukee jäsenjärjestöjensä osallistumista niihin ja vaikuttaa aktiivisesti jäsenistönsä poliittisiin toimintaedellytyksiin. Vuonna 2010 jäsenjärjestöjen kannalta keskeinen prosessi on ulkoasiainministeriön Esitys syyskokoukselle (17)

4 kansalaisjärjestölinjauksen uusiminen. Järjestöjen tavoitteena on vaikuttaa ulkoasiainministeriöön (UM) niin, että niiden keskeiset näkemykset ja periaatteet näkyvät mahdollisimman hyvin UM:n linjauksessa. Järjestöt kokoavat näkemyksiään yhteen omassa järjestölinjausprosessissa myöhäsyksyn 2009 ja alkukevään 2010 aikana. Toinen tärkeä, kansalaisliikkeiden työn tuloksellisuutta niiden omista lähtökohdista käsin määrittelevä globaali prosessi on kansalaisjärjestöjen avun tuloksellisuusprosessi (CSO development effectiveness), joka voi myös vaikuttaa merkittävästi kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin. Prosessin tarkoituksena on koota yhteen yleismaailmallisia ja yhteisiä periaatteita järjestöjen hyvästä kehitysyhteistyöstä ja sen edellytyksistä. Kepa osallistuu prosessiin pohjoismaisen Nordic+ -ryhmittymän jäsenenä. Kansainvälistä julkilausumaa varten prosessissa kootaan yhteen eri maiden järjestökenttien näkemyksiä asiasta. Kepa toteuttaa Suomen kansallisen konsultaatiokierroksen vuoden 2010 aikana. Järjestöjen toimintaedellytyksiä pyritään vahvistamaan myös kansalaisyhteiskuntapoliittisen neuvottelukunnan kautta ja tekemällä yhteistyötä muiden järjestöjen etuja valvovien toimijoiden kanssa Kepan järjestöpalvelut ja jäsenistön osallistaminen Ohjelmakauden tavoite: Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö Kepa tukee järjestöjen keskinäistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista, erityisesti jäsenjärjestöjen uusia alueellisen tai temaattisen yhteistyön aloitteita. Kepa jatkaa keskustelutilaisuuksien järjestämistä jäsenjärjestöjen kannalta kiinnostavista ajankohtaisista teemoista. Kumppanuusjärjestöjen yhteistyöfoorumille annetaan sihteeriapua. Jäsenet saavat tietoa Kepan palveluista muun muassa jäsenkirjeiden ja jäseninfo-sähköpostilistan kautta. Jäseniä aktivoidaan mukaan Kepan toimintaan ja sen suunnitteluun. Anna aikaa -tapahtumalla tuetaan järjestöjen vapaaehtoistyötä saattamalla yhteen vapaaehtoiset ja heitä etsivät järjestöt. Vuoden 2010 aikana jatketaan jäsenviestinnän uudistamista muun muassa siirtämällä extranetin sisällöt kepa.fi -verkkosivuston uuteen jäsenosioon. Uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla Kepa kehittää jäsenpalveluitaan sekä parantaa entisestään järjestökentän tuntemusta ja toiminnan seuraamista. 2. Järjestöjen osaamisen vahvistaminen Ohjelman päätavoite 2: Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut 2.1.Paikallisten järjestöverkostojen tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi Kepa tukee järjestöjen toimintaa paikallistasolla Mahdollisuuksien tori -verkostonsa kautta. Mahdollisuuksien tori -verkosto ulottuu 24 paikkakunnalle ympäri Suomen. Toreille osallistuu Esitys syyskokoukselle (17)

5 vuosittain yli 700 järjestöä. Mahdollisuuksien tori -tapahtumien ympärille muotoutuneet paikalliset järjestöverkostot ovat erinomainen kanava Kepan palveluiden saattamiseksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, jolloin Kepan paikallisesti toimivat jäsenjärjestöt ja valtakunnallisten järjestöjen paikallisosastot voivat niitä hyödyntää. Mahdollisuuksien tori (MT) -verkostoa vahvistetaan edelleen paikallisena ja valtakunnallisena toimijana. Verkosto toimii paikallisjärjestöjen yhteistyön ja keskinäisen oppimisen foorumina, josta järjestöt saavat eväitä kehityskysymysten esilletuomiseen. Järjestöjä rohkaistaan yhteisiin hankkeisiin ja niille tarjotaan neuvontaa hankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen. Torien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään kolmivuotisen EU-rahoitteisen kehittämisprojektin tuloksia ja aikaansaannoksia. Kepaan perustetaan vuoden alusta uusi toimi torien tukemiseksi. Kepa osallistuu myös torien järjestelykuluihin eurolla. Mahdollisuuksien torien paikallisverkostojen yhteistyösuhteita rakennetaan myös järjestökentän ulkopuolelle: kunnat, oppilaitokset, yritykset ja muut toimijat ovat potentiaalisia kumppaneita, joiden osallistuminen maailmanparannustalkoisiin voi tuoda globaaleja teemoja lähemmäs kuntalaisia. Kepa markkinoi Mahdollisuuksien toreja valtakunnallisille toimijoille ja viranomaistahoille kampanjointi- ja jalkautumiskanavana paikallistasolle. Kepa vahvistaa paikallisten järjestöverkostojen yhteistyötä tarjoamalla niiden käyttöön uudistetut, interaktiiviset verkkosivut, joiden päivityksestä vastaavat paikalliset torikoordinaattorit. Verkkosivut toimivat paitsi Mahdollisuuksien tori -tapahtuman verkkosivuna myös muun paikallisen yhteistyön tukena. Verkkosivuille kootaan vinkkejä ja ideoita tapahtumanjärjestämiseen liittyen ja paikalliseen yhteistyöhön liittyen sekä tietoa Kepan palveluista. Verkkosivujen yhteydessä uusitaan myös Mahdollisuuksien torien visuaalinen ilme. Vuonna 2010 teemana on vuoden 2009 tapaan ilmastonmuutos. Tavoitteena on tuoda esille se, että vaikka ilmastonmuutos on globaali ongelma, ratkaisuja siihen löytyy myös paikallistasolla. Kepa tuottaa järjestöille materiaalia toreilla käytettäväksi ja jaettavaksi Järjestöjen kehitysyhteistyöosaamisen tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen (Etelässä: niiden kumppanien) kehitysyhteistyön osaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt Vuonna 2010 Kepa järjestää Suomessa 17 koulutusta, jotka tukevat järjestöjen Etelän hanketyössä tarvittavien tietojen ja taitojen vahvistumista. Hankeneuvonnassa ja siihen liittyvässä talousneuvonnassa sekä Kehyavain-koulutussarjassa korostetaan systemaattisesti toimintaympäristön huomioon ottamista, kehitysyhteistyön läpileikkaavia teemoja (mm. sukupuolten tasa-arvo, ympäristö, HIV/Aids) sekä pyrkimystä tasaveroiseen yhteistyösuhteeseen. Vuoden aikana vahvistetaan työtapoja ja kehitetään työkaluja, jotka helpottavat järjestöjä linkittämään ruohonjuuritason työtään osaksi muita poliittiseen muutokseen tähtääviä prosesseja sekä ottamaan huomioon köyhdyttävien rakenteiden vaikutuksia Etelässä. Näin edesautetaan kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksellisuutta ja kestävyyttä. Kepan koulutuksissa painotetaan ja hyödynnetään järjestöjen omaa asiantuntijuutta. Kepan koulutusten lisäarvo on myös järjestöjen välisen oppimisen edistäminen. Koulutusmateriaaleja Esitys syyskokoukselle (17)

6 uudistetaan ja muutetaan helposti levitettävään muotoon. Vuoden 2010 aikana koulutus- ja neuvontasopimuksia (Training and advice plan eli TAP-konsepti) kehitetään palvelemaan jäsenjärjestösuhteiden tiivistämistä, koulutustarpeiden selvittämistä ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointia. Myös Etvo-ohjelman avulla pyritään edistämään järjestöjen pitkäjänteistä kehittymistä, organisaatiotason oppimista sekä tasavertaista yhteistyösuhdetta. Tiiviiden ja pitkäjänteisten asiakassuhteiden avulla päästään seuraamaan järjestöjen työskentelytapoja, niiden käyttämiä menetelmiä, itse kehitysyhteistyötä ja sen tuloksia sekä edistämään järjestöjen keskinäistä oppimista. Vuoden aikana tuodaan esille hyviä kokemuksia siitä, miten vapaaehtoisia on hyödynnetty esimerkiksi järjestöjen globaalikasvatushankkeissa. Vuonna 2010 arvioidaan Etvoohjelman laajuus sekä osallistumisen kriteerit järjestöille. Toimintaympäristön tuntemus ja yhteistyösuhteiden tasa-arvoisuus korostuvat myös Etvovapaaehtoisten koulutuksissa ja raportointiohjeistuksissa. Tavoitteena on saada etvolaiset mukaan järjestöjen toimintaan myös vapaaehtoiskauden jälkeen. Kepan Etelän maatoimistoissa hankeneuvojat jatkavat työskentelyä TAP-suunnitelmien mukaisesti. He tukevat jäsenjärjestöjen ja näiden yhteistyöjärjestön välistä kumppanuutta ja hanketoteutusta sekä kumppaneiden organisaation vahvistumista järjestöjen kapasiteettianalyysien ja järjestökohtaisten koulutusten avulla. Analyysejä ja ja niiden pohjalta tehtäviä toiminnan muutoksia seurataan läheisessä yhteistyössä Etelän järjestöjen kanssa. Vuonna 2010 hankeneuvonnassa käytetään systemaattisesti apuna järjestöjen kanssa kehitettyä kumppanuuden kompassia yhteistyösuhteen tasavertaistamiseksi. Myös Etvo-ohjelman ja hankeneuvonnan välistä yhteyttä hyödynnetään tiiviimmin. TAP-konseptia laajennetaan jäsenjärjestösuhteita vahvistavaan suuntaan. Kepan maatoimistot kartoittavat ja seuraavat maassa toimivia jäsenjärjestöjä ja niiden aktiviteetteja oppimismielessä. Kaikki Kepan jäsenjärjestöt eivät kaipaa perinteistä hankeneuvontaa, mutta voivat olla kiinnostuneita hyödyntämään Kepan kehityspoliittista osaamista. Jäsenjärjestöjen hankkeet saattavat myös tarjota mielenkiintoista kosketuspintaa tai uusia näkökulmia Kepan kehityspoliittisiin teemoihin. Erityisesti Mosambikissa näitä mahdollisuuksia tunnustellaan. Myös Tansaniassa järjestetään teemallisia tapaamisia jäsenjärjestöille ja heidän kumppaneilleen Järjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaamisen ja yhteistyön tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen (Etelässä: Etelän järjestöjen) vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja yhteistyö ovat vahvistuneet (Etelässä: Kepa-teemoissa kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) Vuonna 2010 Kepa selkiyttää rooliaan kansainvälisyyskasvatuksen kentällä puhumalla jatkossa globaalikasvatuksesta. Globaalikasvatus-termi sitoo järjestöjen toiminnan myös kotimaassa vahvemmin globaalin vastuun kysymyksiin ja tavoitteeseen murtaa köyhdyttävät valtarakenteet. Muutokseen liittyen Kansainvalisyyskasvatus.net -sivustolle ja kansainvälisyyskasvatusverkostolle lanseerataan uudet nimet: Globaalikasvatus.net ja globaalikasvatusverkosto. Kepa vahvistaa järjestöjen osaamista globaalikasvatuksessa tarjoamalla monipuolista koulutusta. Vuonna 2010 järjestetään 14 koulutusta tukemaan järjestöjen poliittista vaikuttamistyötä ja globaalikasvatusta. Erityisen kohderyhmänsä muodostavat ne järjestöt, joita pyritään saamaan Esitys syyskokoukselle (17)

7 mukaan Kepan kehityspoliittiseen toimintaan. Tätä tarkoitusta varten järjestetään myös sisällöllistä koulutusta Kepan kehityspoliittisista teemoista. Vuonna 2010 kehitetään ja vakiinnutetaan vaikuttamistyön periaatteiden ja perusmenetelmien hallintaan keskittyvä koulutuskokonaisuus. Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatuksen rahoitusta hakeville järjestettyä neuvontaa halutaan laajentaa yleiseksi globaalikasvatuksen ja kampanjaneuvonnaksi. Näin järjestöt saisivat tukea hankkeiden suunnitteluun, yhteistyökumppanien etsimiseen sekä tietoa eri rahoituslähteistä. Järjestöjen työn vaikuttavuuden lisäämiseksi Kepa koordinoi globaalikasvatusjärjestöjen verkostoa, tukee järjestöjen keskinäistä temaattista verkostoitumista sekä keskinäistä oppimista ja yhteistyötä. Tavoitteena on myös innostaa uusia järjestöjä tekemään globaalikasvatusta. Erityisesti kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä rohkaistaan nostamaan esille Etelän todellisuutta ja tapoja, joilla suomalaiset voivat osallistua toimintaan paremman maailman puolesta. Kepan tiedotustyötä globaalikasvatukseen liittyen tehostetaan globaalikasvatusjärjestöjen verkostolle säännöllisesti toimitettavalla uutiskirjeellä. Globaalikasvatus.net -sivustolla esitellään monipuolisesti globaalikasvatuksen teemoja ja toimijoita sekä uutisoidaan alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Järjestöjen työtä tehdään tunnetuksi myös sivustolla olevaa vinkkipankkia monipuolistamalla ja markkinoimalla sivustoa järjestöjen kannalta tärkeille sidosryhmille, kuten opettajille. Etelässä Kepan maatoimistot tukevat kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osaamisen ja yhteistyön vahvistamista, jotka liittyvät kehitysrahoitukseen, kauppapolitiikkaan ja uutena myös ilmastonmuutokseen. Kepa tuo yhteen paikallisia kansalaisjärjestöjä näissä teemoissa, jakaa tietoa ja tarjoaa linkityksiä esimerkiksi ajankohtaisiin kansainvälisiin prosesseihin. Vuonna 2010 Mosambikissa jatketaan työtä, jolla tuetaan paikallisten kansalaisjärjestöjen osallistumista hallituksen järjestämiin seuranta- ja keskustelufoorumeihin niin kansallisella kuin provinssitasollakin. Tansaniassa tehdään yhteistyötä esimerkiksi kansallisen kehityspoliittisen foorumin ja paikallisen kauppapoliittisen verkoston kanssa. Nicaraguassa tuetaan desentralisaatioprosessin myötä entistä tärkeämmäksi muodostuvaa paikallistason budjettiseurantaa. Lisäksi Nicaraguassa Kepa pyrkii vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia osallistua poliittiseen keskusteluun ja maan hallituksen toiminnan seurantaan kansallisella tasolla. Mekongin alueen toimintaa kehitetään vuoden 2009 tehtävän sijoittumispäätöksen mukaisesti. Toimistoon perustetaan kolmas ohjelmatyöntekijän toimi. Kepan maatoimistot tukevat paikallisia toimijoita niiden omassa analyysi- ja vaikuttamistyössä tarjoamalla tietoa ja myös taloudellista ja teknistä tukea. Maatoimistojen analyysityö hyödyttää sekä paikallisia kumppaneita että Suomessa tehtävää vaikuttamistyötä. Vuonna 2010 Mosambikissa suunnitellaan esimerkiksi selvitystä Cabo Delgadon provinssin luonnonvarojen käytöstä ja Nicaraguassa puolestaan alueellisen kauppasopimuksen (Central American Free Trade Agreement, CAFTA) vaikutuksista. Kepan Etelän toimistot vahvistavat järjestöjen perustaitoja vaikuttamistyön menetelmissä, koska ne ovat välttämättömiä kestävän ja tuloksekkaan kehitysyhteistyön aikaansaamiseksi. Omien kumppanijärjestöjensä lisäksi Kepan vaikuttamistyötä tukeva koulutus Etelässä tähtää relevanttien toimijoiden, kuten jäsenjärjestöjen kumppaneiden, aktivoimiseen erityisesti Kepan kehityspoliittisissa teemoissa. Esitys syyskokoukselle (17)

8 2.4. Järjestöjen organisaationkehitystaitojen tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut Kepa vastaa järjestöjen yksilöllisiin kehittymistarpeisiin sekä yksittäisten kurssien että kehittämisprosessien avulla. Myös järjestöjen välistä oppimista tuetaan. Järjestökohtaiset koulutukset ja kehittämisprosessit sekä organisaation kehittymistä vahvistavat koulutukset parantavat järjestöjen toimivuutta, lisäävät sisäistä demokratiaa ja vahvistavat systemaattista seurantaa. Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen liittyvässä arvioinnin kehittämishankkeessa pureudutaan organisaation toimintaan niiden tavoitteiden, seurannan, arvioinnin ja oppimisen kehittämiseksi. "Arvioinnista arkea" -hankkeen ensimmäisten kokemusten pohjalta jatkoa suunnitellaan kohdennettavaksi Etvossa mukana oleville järjestöille. Myös hankkeessa käytetty metodologia otetaan Kepassa laajemmin käyttöön ja sen soveltamista järjestöjen kotimaassa tehtävään työhön suunnitellaan Kepan oppiminen omassa kansainvälisessä työyhteisössä Ohjelmakauden tavoite: Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita Kepan sisäiset työntekijäverkostot keskittyvät tuomaan Etelän kokemuksia ja osaamista Suomessa tapahtuvan vaikuttamistyön, kampanjoinnin, koulutuksen ja Kepan jäsenjärjestöjen käyttöön. Oppeja maatoimistoissa tehtävästä kehityspoliittisesta työstä sekä yhteistyöstä Kepan jäsenjärjestöjen ja kumppaneiden kanssa kerätään ja jaetaan systemaattisesti. Verkostot kehittävät konkreettisia työkaluja, joiden avulla tuetaan kansalaisjärjestöjä niin Etelässä kuin Pohjoisessakin toimimaan entistä tehokkaammin köyhdyttämisen lopettamiseksi. Vuonna 2010 Kepan kehityspoliittisen työn verkosto tekee yhteistä analyysiä esimerkiksi 'megaprojekteista' (suuria, yleensä ulkomaisia investointihankkeita, joiden vaikutukset paikallisen yhteisön hyvinvointiin, ympäristöön s'megaprojekteista'ekä maan talouteen ovat usein varsin vähäisiä tai jopa kielteisiä), alueellisista kauppasopimuksista sekä kehitysyhteistyön nykykäytännöistä. Koulutus- ja neuvontatyöntekijöiden verkosto puolestaan keskittyy kehittämään työtapoja, jotka helpottavat järjestöjä suuntaamaan ruohonjuuritason yhteistyötään niin, että se linkittyy strategisesti osaksi muita poliittiseen muutokseen tähtääviä prosesseja. Työntekijäverkostot auttavat yksittäisiä työntekijöitä, tiimejä ja maatoimistoja keskittymään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sisäisen oppimisen, palautteen ja toiminnan seurannan kautta. Osallistuminen verkoston yhteisiin toimintoihin vahvistaa ohjelmatyöntekijöiden osaamista. Verkosto puolestaan tukee heitä työn kehittämisessä ja laadukkaan analyysin tuottamisessa. Synergiaetujen hyödyntämiseksi Kepan verkostot tiivistävät yhteistyötään ja hyödyntävät toistensa osaamista erityisesti kehittämällä vaikuttamistyön koulutuksia ja Kepan kumppanuuksia. Vuonna 2010 molemmat verkostot järjestävät yhden kokouksen. Esitys syyskokoukselle (17)

9 Pitkäjänteistä analyysiä, joka palvelee Kepan eri toimintoja sekä nyt että lähitulevaisuudessa, tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa vuonna 2010 erityisesti köyhdyttävien rakenteiden konkretisoimiseksi ja Etelän kansalaisyhteiskuntien toimintaedellytysten arvioimiseksi. Sambialaisen Kundalumwanshyan syrjäkylän ihmisten elämästä ja kylän taloudellispoliittisesta tilanteesta tuotetaan monimuotoisesti tietoa (kuvia, videoita, tarinoita ja yhteiskunnallista analyysia) yhdessä Turun ammattikorkeakoulun oppilaskunnan (TUO) kanssa. Tuloksia julkaistaan Kepan nettisivuilla. Tansanian kahvin ja teen tuottajia käsittelevää analyysiä valmistellaan yhdessä Tampereen kehitysmaakaupan kanssa. Valmisteilla olevan analyysikehikon avulla voidaan arvioida Etelän kansalaisyhteiskunnissa, niiden toimintaedellytyksissä ja valtiosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Vuonna 2010 selvitetään erityisesti Nicaraguan tilannetta Managuan ja Helsingin toimistojen yhteistyönä. Selvityksen tuloksia julkaistaan taustaselvityksenä ja kirjoituksina Kepan nettisivuilla. Kepan tietopalvelujen kehittämistä jatketaan vuonna 2009 tehtyjen kyselyjen ja suunnitelmien pohjalta. Kepan uudistunut kirjasto avataan remontin ja inventaarion jälkeen helmikuun alussa. Kirjaston profiiliksi on määritelty kehitysmaa- ja kehityskysymysten kirjasto, jonka temaattisesti kattava aineisto palvelee globaalin Kepan työntekijöitä, jäsenjärjestöjä ja muita kehityskysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä. Tietopalveluja kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti Kepan kumppaneiden tukeminen Etelässä Ohjelmakauden tavoite: Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut Ohjelmakauden alkaessa 2010 kaikki Kepan kumppanuussopimukset solmitaan joko yksivuotisina ABC-sopimuksina (Activity Based Cooperation) tai kolmivuotisina varsinaisina kumppanuussopimuksina. Useiden pitkäaikaisten kumppanijärjestöjen kanssa jatketaan yhteistyötä. Tämän lisäksi erityisesti Mekongilla ja Tansaniassa on tarkoitus saada uusia kumppanuuksia. Kaikkien kumppanuuksien tarkoituksena on tukea samojen kehityspoliittisten teemojen kanssa työskenteleviä paikallisia kansalaisjärjestöjä osallistumaan ja vaikuttamaan poliittisiin prosesseihin kansainvälisellä, kansallisella tai paikallisella tasolla. Kepa hyödyntää kumppanuuksien myötä karttuvaa kokemusta, tietoa ja kontakteja omassa analyysi- ja vaikuttamistyössään. Nicaraguassa kumppanuudet ympäristö- ja kauppapoliittisen Centro Humboldtin sekä kattojärjestö Coordinadora Civilin kanssa jatkuvat. Lisäksi kumppanuuksia jatketaan joidenkin paikallistason ja Väli-Amerikan tason kumppaneiden kanssa. Tansaniassa kumppaneina jatkanevat kehityspoliittinen kattojärjestö TANGO sekä Morogorossa toimiva alueellinen verkosto UNGO. Mosambikissa puolestaan jatkuvat kumppanuussopimukset naisjärjestö Forum Mulherin ja Mosambikin velkaryhmä GMD:n kanssa. Mekongilla yhteistyötä pilotoidaan eri alueellisten ja kansallisten toimijoiden, kuten Kambodzan NGO-foorumin kanssa. Kumppanuuksiin käytettävää rahamäärää nostetaan maltillisesti nykyisestä, yhteensä eurosta noin euroon vuodessa. Lisääntynyt rahoitus lisää työn tuloksellisuutta sekä vahvistaa Kepan roolia strategisena yhteistyökumppanina. Kaikki toimistot pyrkivät löytämään uusia kumppanijärjestöjä vuoden 2010 aikana. Sopimusten toteutumista monitoroidaan säännöllisesti. Seuranta tukee paitsi ohjelman toteutusta myös kenttätoimistojen analyysityötä. Esitys syyskokoukselle (17)

10 3. Suomalaisten tietoisuuden kasvattaminen Ohjelman päätavoite 3: Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut Ohjelmakauden tavoite: Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi Maailma kylässä -tapahtuma Toukokuun lopussa järjestettävä Maailma kylässä -festivaali on sekoitus järjestöjen kansainvälisyys- ja messutapahtumaa sekä kaikille avointa monikulttuurista kaupunkitapahtumaa. Tapahtuma kokoaa Kaisaniemeen ja Rautatientorille liki 400 näytteilleasettajaa ja myyjää. Festivaaleille odotetaan jälleen yli 150 kansalaisjärjestöä ja noin kävijää. Aikaisempien vuosien kävijä- ja yhteistyökumppanikyselyt ovat osoittaneet, että sekä kävijät että kumppanit ovat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan. Tämän vuoksi vuonna 2010 ei tehdä suuria uudistuksia festivaalialueeseen, infrastruktuuriin, ohjelmaan tai markkinointiin. Kepan jäsenjärjestöillä sekä tiimeillä on edelleen tärkeä osuus asia- ja kulttuuriohjelman tuottamisessa. Pääyhteistyökumppaneiksi on varmistunut ainakin Metro-lehti ja EU-komission Suomen edustusto. Tapahtumaa ei pyritä enää merkittävästi kasvattamaan, minkä johdosta Kepan rahoitusosuutta on hieman pienennetty vuoden 2009 tasosta. Verkkojulkaisut Kepan pääsivustossa (Kepa.fi) jatketaan uutisten ja kolumnien tuotantoa. Noin 150 uutisella, yli 40 kolumnilla ja 150 blogitekstillä tehdään kansantajuisiksi kehityspolitiikkaan liittyviä aiheita ja puretaan globalisaation syy-seuraussuhteita. Uutistuotannossa keskitytään erityisesti Kepan pääteemoihin eli kehitysrahoitukseen sekä kaupan ja kehityksen suhteisiin sekä ilmastonmuutoksen ja kehityskysymysten suhteeseen. Uutistuotanto on keskeinen keino varmistaa se, että kepa.fi-sivusto pysyy jatkossakin suosituimpana kehityspoliittisena sivustona esimerkiksi Google-hakukoneessa. Samalla verkkoyleisöä houkutellaan tutustumaan Kepan ja sen jäsenten toimintaan. Vuoden 2010 alkupuolella saatetaan loppuun edellisenä vuonna alkanut Kepa.fi-sivuston uudistustyö. Yksi sivustouudistuksen tavoitteista on tarjota entistä ajankohtaisempaa ja olennaisempaa tietoa Kepan jäsenille. Tämä tehdään yhdistämällä jäsenille suunnattu extranetpalvelu Kepa.fihin. Verkon rooli tiedon välittäjänä ja järjestötoiminnan työkaluna on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Jotta Kepa voisi hyödyntää esimerkiksi sosiaalisen median uusia mahdollisuuksia riittävän monipuolisesti, perustetaan järjestöön uusi verkkotuottajan toimi. Esitys syyskokoukselle (17)

11 Maailman kuvalehti Kumppani Maailman kuvalehti Kumppanissa ei tehdä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia vuoden aikana, sillä lukijapalautteen perusteella lehti palvelee tällä hetkellä lukijoitaan hyvin. Lehti sisältää jatkossakin niin pitkiä, syventäviä artikkelikokonaisuuksia kuin nopealukuisia uutisia ja palstoja. Lehti kertoo monimutkaisistakin yhteiskunnallisista asioista mahdollisimman lukijaystävällisesti. Muodon kehittämisessä keskitytään lehden verkkoversioon paperilehden pysyessä lähes entisellään. Vuoden aikana suunnitellaan, miten nykyresursseilla tuotetaan internetiin sopivaa sisältöä paperilehden teon ohella. Markkinointia kehitetään vuoden 2009 lopulla valmistuvan, viestintätoimiston avulla rakennettavan strategian pohjalta. Markkinoinnissa painotetaan uusia nettimainonnan muotoja kuten tulospohjaista mainontaa sekä hakusanamainontaa. Tavoitteena on kasvattaa tilaajakuntaa merkittävästi tulevalla ohjelmakaudella. 4. Vaikuttaminen päättäjiin Ohjelman päätavoite 4: Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Kepa jatkaa työtään valittujen poliittisten teemojen parissa, jotka ovat kansainvälisen kaupan sääntöjen vaikutukset Etelän köyhyyteen sekä kehitysrahoituksen määrä ja laatu. Samalla Kepa profiloituu toimimaan vahvemmin ilmastonmuutoksen kehitysvaikutusten esiin tuomisessa. Suomen eduskunnan aktivoimiseksi Kepa jatkaa läheistä yhteistyötä eduskunnan, poliittisten puolueiden ja keskeisten ministeriöiden kanssa. Vuoden 2010 tärkeimmät toiminnot ovat 0,7- kampanja, puoluekokouksiin vaikuttaminen sekä vuoden 2011 eduskuntavaalikampanjan valmistelu ja käynnistäminen Kehitysrahoitus Ohjelmakauden tavoite: Päättäjät pitävät kiinni 0,7 prosentista ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa Kepa kehittää globbariverkostoa lisätäkseen jäsenjärjestöjen osallistumismahdollisuuksia vaikuttamistyöhön. Globbareiden nykyistä, yli 800 toimijan määrää kasvatetaan tulevaa eduskuntavaalikampanjaa silmällä pitäen. Myös tietoa verkostosta levitetään sekä syvennetään jo siinä mukana olevien järjestöjen keskuudessa. Alkuvuodesta 2010 globbarit kampanjoivat kehitysyhteistyön määrärahatavoitteen eli 0,7 prosentin saavuttamisen puolesta tavoitteen 40-vuotispäivän teemalla. Kampanjoinnissa hyödynnetään myös mainoksia sekä kansanedustajille lähetettäviä nettihaasteita. Kesällä aletaan kerätä postikorttihaasteita hyvän kehityspolitiikan puolesta hyödynnettäväksi kevään 2011 massaglobbauksessa. Esitys syyskokoukselle (17)

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 SISÄLTÖ OSA I: SASKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PITKÄAIKAISET TAVOITTEET JA TOIMINTAMUODOT 2.1 Tavoitteet 2.2 Toimintamuodot ja lähestymistavat 2.2.1

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

sirpa rovaniemi (toim.) jäsenjärjestöjen kokemuksia ja näkemyksiä kepasta

sirpa rovaniemi (toim.) jäsenjärjestöjen kokemuksia ja näkemyksiä kepasta sirpa rovaniemi (toim.) jäsenjärjestöjen kokemuksia ja näkemyksiä kepasta analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista vuodelta 2004 kehitysyhteistyön palvelukeskuksen raporttisarja, numero 80.

Lisätiedot

kirahviposti tasa-arvoisempaa maailmaa kohti 5/2003 toukokuu Päivitä itsesi: www.kepa.fi > lisää tasa-arvoasioista sivuilla 6-9

kirahviposti tasa-arvoisempaa maailmaa kohti 5/2003 toukokuu Päivitä itsesi: www.kepa.fi > lisää tasa-arvoasioista sivuilla 6-9 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 5/2003 toukokuu AVAA AISTISI JA ASTU KYLÄÄN! janne sivonen FESTIVAALI KAISANIEMESSÄ 17. -18.5. 2003 LAUANTAINA 12.00-20.OO

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 Yhteinen tehtävämme Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA JA TUENKÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Julkaisun kuvat: Suomen World Vision,

Lisätiedot

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Ilaimuna Sanugo Kanicon kylästä Malista on mukana naisten ryhmässä, jossa hän opettelee tekemään parempilaatuista pyykkisaippuaa

Lisätiedot

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2006 huhtikuu Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt juha metso > yhteistyö kuulostaa jo sanana niin hyvältä, että sille

Lisätiedot

TEEMANA KOULUTUS SISÄLTÖ: ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE. sivu 9. sivut 5-9

TEEMANA KOULUTUS SISÄLTÖ: ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE. sivu 9. sivut 5-9 1 KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS RY HELMIKUU 2003 2/03 ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE Kepan yhteystoimitsijat toivovat, että myös kehitysyhteistyön konkarit päivittäisivät tietojaan

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot