KEPAN OHJELMA Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit"

Transkriptio

1 KEPAN OHJELMA Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

2 YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN TAVOITTEET Päätavoite 1. Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet Päätavoite 2. Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Päätavoite 3. Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt Päätavoite 4. Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Päätavoite 5. Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio Toiminta Pohjoisessa 1.1.Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Suomessa ja Etelässä 1.2.Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin 1.3.Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö 2.1.Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi 2.2.Jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyön osaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt 2.3.Jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja yhteistyö ovat vahvistuneet 2.4.Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut 2.5.Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi 4.1. Päättäjät pitävät kiinni 0,7%:sta ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa 4.2. Päättäjät edistävät kehitysmaiden aseman vahvistumista kansainvälisessä kauppapolitiikassa 4.3. Suomen ilmastopoliittiset kannat ja toimet painottavat köyhyyden ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä 5.1.Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä 5.4.Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista Toiminta Etelässä 2.2.Jäsenjärjestöjen kumppaneiden kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt 2.3.Etelän järjestöjen vaikuttamistyön osaaminen ja yhteistyö von ahvistunut Kepateemoissa (kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) 2.5.Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 2.6.Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut 5.1.Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä 5.4.Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

3 1. Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet Tavoitteen alla on edunvalvonta järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi: järjestöjen rahoituksen (1.1.) ja niiden yhteiskunnallisen roolin (1.2.) edunvalvonta sekä järjestöjen omistajuuden kasvattaminen Kepassa (1.3.): jäsenistön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen Kepan toiminnassa. - Järjestöt on osallistettu niitä koskeviin prosesseihin ja järjestöjen näkemykset on sisällytetty niitä koskeviin linjauksiin ja ohjeistuksiin (toiminnan arvioinnit) - Kansalaisjärjestöjen määrärahat ovat kasvaneet ja monipuolistuneet (ao. seuranta) 1.1 Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Pohjoisessa ja Etelässä - kansalaisjärjestöille suunnattujen kehitysyhteistyömäärärahojen osuutta pyritään kasvattamaan ja monipuolistamaan: lobbaus uusien rahoitusmuotojen kehittämiseksi myös uudenlaisiin kokeiluihin kehitysyhteistyössä, globaalikasvatuksessa ja vaikuttamistyössä. Painopisteenä pienten toimijoiden sekä vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöjen rahoituksen turvaaminen. - järjestöjen rahoitusneuvonta, uusien rahoituslähteiden etsiminen järjestöille; yritysten tukea järjestöille ja omarahoituksen keruumahdollisuuksia pidetään esillä. - aloitteellinen järjestöjen kehitysyhteistyötä koskevaan mediakeskusteluun -kansalaisjärjestörahoituksen osuus kehitysyhteistyön määrärahoista on 30 prosenttia - uusien rahoitusmuotojen määrä 1.2 Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin 1.3 Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö. -järjestöjen roolin edunvalvonta: järjestöille haetaan parempia mahdollisuuksia seurata, osallistua ja vaikuttaa niitä koskeviin päätöksentekoprosesseihin - järjestökentän vaikuttavuuden laajentaminen luomalla uusia ja vahvistamalla nykyisiä strategisia kumppanuuksia merkittäviin vaikuttajatahoihin: eduskunta, puolueet, yritykset, ay-liike, kirkot jne. - Kepan ja sen jäsenjärjestöjen osallistuminen ja vaikuttaminen aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaa vahvistaviin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti; esimerkiksi opetusministeriön alainen Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (Kane) ja Civil society organisations (CSO) effectiveness -prosessi - jäsenistön omistajuuden lisääminen Kepassa: jäsenistön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa -tiedon kerääminen jäsenien toiminnasta, tyytyväisyydestä ja tarpeista, ja huomioiminen toiminnan kehittämisessä - tietoa Kepan toiminnasta, palveluista ja vaikuttamismahdollisuuksista Kepassa - kokoustilojen tarjoaminen jäsenille ja tieto yhdistystoiminnan tukipalveluista - Kepa ja jäsenjärjestöt ovat aktiivisesti mukana esimerkiksi kansalaisjärjestölinjauksen yms. muotoilussa sekä hyvien hallinto- ja toimintatapojen luomisessa: osallistuvien järjestöjen määrä. -Järjestöt saavat Kepasta ajankohtaista tietoa niitä koskevista prosesseista ja sopimusperustaisista toimintatavoista - sopimusperustaisen osallistumismekanismin luominen - jäsentyytyväisyys (jäsenkysely) - järjestöjen osallistuminen vuosikokouksiin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

4 2. Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Tavoitteen alla ovat järjestöjen paikallistoiminnan ja -yhteistyön tukeminen Suomessa (2.1.), hankekoulutus Suomessa ja Etelässä (2.2.), globaalikasvatus- ja vaikuttamiskoulutus Suomessa ja Etelässä (2.3.), globaalikasvatusverkoston koordinaatio (2.3.) sekä järjestöorganisaatioiden kehittäminen (2.4.). Kepan yhtä ohjelmaa tukeva työntekijöiden yhteistyö Suomessa ja Etelässä (2.5.) sekä Kepan Etelän kumppanuudet (2.6.) ovat tärkeä osa tätä jäsenjärjestöjen ja Kepan oppimiseen ja osaamiseen tähtäävää kokonaisuutta. - järjestöt ovat tyytyväisiä Kepan palveluihin ja osallistuvat Kepan toimintaan asiantuntujoina (jäsenjärjestökysely, asiakaspalaute ja toimintojen arviointi) - järjestöt hyödyntävät oppimistaan toiminnassaan (jäsenjärjestökysely, asiakaspalaute ja toimintojen arviointi) 2.1 Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi Jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys kehitysyhteistyön muutosvoimasta on lisääntynyt - järjestöjen tukeminen globaaliasioiden nostamisessa esiin paikallisesti: koordinoimalla valtakunnallista Mahdollisuuksien Tori -verkostoa ja tukemalla torien omaa tiedotusta sekä paikkakuntien välistä oppimista - Mahdollisuuksien tori -toiminnan kehittäminen foorumina järjestöjen, ministeriöiden, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön - järjestöjen kannustaminen paikalliseen yhteistyöhön ja omaan edunvalvontaan - Hankekoulutus ja -neuvonta: hankkeiden tuloksellisuuden ja kestävyyden korostaminen muutosten aikaansaamiseksi. Hankesuunnittelussa korostuu hankkeiden linkittäminen omaan toimintaympäristöönsä. Läpileikkaavat teemat ovat mukana systemaattisesti. - Koulutus- ja neuvontasuunnitelmien (TAP) ja ETVOn avulla järjestöjen pitkäjänteisen kehittymisen ja organisaatiotason oppimisen vahvistaminen. TAP-konseptin käytettävyyden kehittäminen muiden jäsensuhteiden vahvistamiseen - ETVOn kautta vapaaehtoistyöhön lähtevien koulutus tarkastelemaan etelän toimintaympäristöä köyhdyttäviä rakenteita ja toimintatapoja sekä kehittämään järjestöjen kumppanuussuhdetta tasa-arvoisemmaksi etenkin kommunikaation avulla - MT-verkostossa aktiivisesti toimivien järjestöjen määrä / paikkakunnat ja paikallisten kävijöiden määrä - Kepan kehittämien työkalujen käyttö kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa -järjestöillä on työkaluja kestävien rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi kehitysyhteistyössään 2.3. Jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja järjestöyhteistyö ovat vahvistuneet - globaalikasvatusta tekevien järjestöjen verkostoitumisen ja keskinäisen oppimisen koordinointi ja tukeminen verkkosivujen ja kvk-listan sekä yhteisten tilaisuuksien avulla - järjestöjen globaalikasvatusosaamisen vahvistaminen vaikuttamistyön ja - järjestöt aktivoituneet vaikuttamistyössä: osallistuvat Kepan kehityspoliittiseen työhön tai vahvistavat omaa vaikuttamis- ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

5 2.4. Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut 2.5. Kepan oppiminen etelässä ja pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita globaalikasvatuksen koulutusten ja hankeneuvonnan avulla sekä työkalujen kehittäminen järjestöjen käyttöön - uusien järjestöjen innostaminen globaalikasvatukseen: kehitysyhteistyöjärjestöjä innostetaan pohtimaan kotimaantyötään ja vahvistamaan Etelän ääntä järjestöjen globaalikasvatuksessa. -Organisaation kehittämistä tukeva koulutus ja kehittämisprosessit: pääosin yksilöllisiä järjestönkehittämishankkeita, joista myös Kepa ja järjestöt oppivat yhdessä. Painopiste toiminnan tuloksellisuuden ja työn toimivuuden hyvässä tasapainossa. - Järjestöjen arvioinnin kehittämishankkeisiin synergiaa ja syvyyttä linkittymällä Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen, joka tutkii kehitysjärjestöjen oppimista. - Kepan sisäisten yhteistyöverkostojen (koulutus- ja kehityspoliittinen työntekijäverkosto) toiminta Etelän kokemusten ja osaamisen tuomiseksi Kepan jäsenten käyttöön sekä Kepan Suomessa tapahtuvaan toimintaan. - Kepan asiantuntemuksen syventäminen, ml. teema- ja alueanalyysit, tietopalvelun ja kirjaston hyväksikäyttö kanavoituvat järjestöjen hyödyksi globaalikasvatustyötään - globaalikasvatukseen osallistuvien järjestöjen määrä kasvanut -tehtyjen organisaatioanalyysien määrä ja niiden suositusten toimeenpano -kehittämiseen osallistuvien järjestöjen määrä ja hankkeissa tehtyjen innovaatioiden määrä ja laatu - KEPAn analyysit kiinnostavat ja hyödyttävät jäsenjärjestöjä ja Etelän kumppaneita - kokemukset Etelästä innostavat jäsenjärjestöjä ja Etelän kumppaneita 2. ALATAVOITTEET: ETELÄ TOIMINNOT: ETELÄ INDIKAATTORIT 2.2. Jäsenjärjestöjen kumppaneiden kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys kehitysyhteistyön muutosvoimasta on lisääntynyt - Hankekoulutus ja -neuvonta Nicaraguassa, Mosambikissa ja Tansaniassa: esillä köyhdyttämisen näkökulma, jolla vahvistetaan hankkeiden tuloksellisuutta ja kestävyyttä. Hankesuunnittelussa korostetaan toimintaympäristön huomioonottamista - Koulutus- ja neuvontasuunnitelmien (TAP = Training and Advice) ja ETVOn (Etelän vapaaehtoisohjelma) avulla järjestöjen pitkäjänteisen kehittymisen ja organisaatiotason oppimisen vahvistaminen. TAP-konseptin käytettävyyden kehittäminen muiden jäsensuhteiden vahvistamiseen. TAP etelässä sisältää myös järjestöjen organisaatioanalyysiä - Kepan kehittämien työkalujen käyttö kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa -järjestöillä on keinoja tavoitella työssään kestäviä rakenteellisia muutoksia 2.3. Etelän järjestöjen vaikuttamistyön - koulutukset vaikuttamistyön perustaidoista ja menetelmistä Etelässä - järjestöt aktivoituneet Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

6 osaaminen ja yhteistyö on vahvistunut Kepan teemoissa (kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) 2.5. Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 2.6. Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut - Kehityspoliittinen koulutus ja keskustelutilaisuudet Kepan teemoista: tavoitteena löytää ja innostaa relevantteja toimijoita erityisesti kehitysrahoituksen, kauppa- ja ilmastopolitiikan vaikuttamistyöhön - Kepan sisäisten yhteistyöverkostojen (koulutus- ja kehityspoliittinen työntekijäverkosto) toiminta Etelän kokemusten ja osaamisen tuomiseksi Kepan jäsenten käyttöön sekä Kepan Suomessa tapahtuvaan toimintaan - Kepan asiantuntemuksen syventäminen, ml. teema- ja alueanalyysit - Kepan kumppaneiksi valitaan edelleen strategisesti potentiaalisia järjestöjä, jotka toimivat vaikuttaakseen kehitysrahoitus-, kauppa- ja ilmastopolitiikkaan paikallisesti, kansallisella tasolla tai kansainvälisesti. Kumppanuudet ovat keskeinen menestystekijä Etelän kehityspoliittisessa työssä ja ne perustuvat yhteisen temaattisen kiinnostuksen lisäksi jaettuihin tavoitteisiin ja arvoihin. Kumppanuuksista saatu kokemus ja tieto kanavoituvat Kepan vaikuttamis- ja kampanjatyöhön Suomessa - kumppanien kykyä kampanjointiin ja vaikuttamistyöhön vahvistetaan sekä institutionaalisen tuen että yhteisten toimintojen ja analyysien avulla vaikuttamistyössä: osallistuvat Kepan kehityspoliittiseen työhön tai vahvistavat omaa vaikuttamis- ja globaalikasvatustyötään - jäsenjärjestöt ja kumppanit käyttävät ja hyödyntävät Kepan analyysejä - Osaaminen ja kokemukset Etelästä innostavat jäsenjärjestöjä ja kumppaneita - kumppanit osallistuvat paikallisen, kansallisen, alueellisen tai kansainvälisen tason kehityspoliittiseen keskusteluun - kumppanit tekevät paikallisia ja kansallisia kampanjoita, jotka syöttävät kansallisiin ja kansainvälisiin kampanjoihin ja vaikuttamistoimintaan, ja päin vastoin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

7 3. Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt Tavoitteen alla on ns. suurta yleisöä, tavallisia suomalaisia, tavoittavat globaalikasvatuksen välineet: Maailma kylässä -festivaali, Kumppani-lehti sekä kepa.fiverkkosivusto. - käyttäjien (Maailma kylässä, Kumppani-lehti, verkkouutiset) tyytyväisyys (kävijä- ja lukijakyselyt) - käyttäjien lisääntynyt osallistumishalukkuus järjestöjen toimintaan (kävijä- ja lukijakyselyt) 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi. - Maailma kylässä -festivaali: panostus entistä enemmän asiaohjelman laatuun ja kiinnostavuuteen ja uusien kävijöiden houkutteleminen tutustumaan ja toimimaan kehitysmaaliikkeessä - Suurelle yleisölle tarkoitetut julkaisut Kumppani ja kepa.fi:n uutistuotanto: Kumppanin levikkiä kasvatetaan suunnitelmallisesti ja sen korkea laatu säilytetään. Uutistuotanto verkossa houkuttelee myös uusia kävijöitä tutustumaan toimintatapoihin järjestöissä -mediatyökalut: Mbrain ja Cision (uutisseuranta) sekä STT:n tiedotepalvelu tukevat Kepan seurantaa ja osallistumista ajankohtaiseen viestintään MK: -kävijöiden tyytyväisyys ja uusien kävijöiden osuus -näytteilleasettajien tyytyväisyys ja niiden saamien uusien kontaktien määrä Kumppani: -lukijatyytyväisyys ja lukemiseen käytetty aika - tilaajamäärän kasvu Kepa.fi: - kävijämäärät, käyntikerrat, ladattujen sivujen määrä Mediatyökalut: - Kepan viestintä saavuttaa sille asetetut tavoitteet mediaseurannan ja aktiivisen kehitystyön avulla Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

8 4. Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Tavoitteen alla on Suomessa tapahtuva vaikuttamistoiminta. Kepan kehityspoliittinen vaikuttaminen keskittyy strategian mukaisesti kehitysrahoitukseen (4.1.), kansainväliseen kauppapolitiikkaan (4.2.)ja ilmastopolitiikkaan (4.3.). - Kepan kannat näkyvät puolueiden vaaliohjelmissa ja muissa linjauksissa, vuoden 2011 hallitusohjelmassa sekä uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa (ao. dokumentit) - kansanedustajat, puolueet ja virkamiehet kokevat Kepan vaikuttamistyön relevantiksi ja asiantuntevaksi (toimintojen arvioinnit) 4.1. Päättäjät pitävät kiinni 0,7%:sta ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa Päättäjät edistävät kehitysmaiden aseman vahvistumista kansainvälisessä kauppapolitiikassa 4.3. Suomen ilmastopoliittiset kannat ja toimet painottavat köyhyyden ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä. - vaikuttaminen ja aktiivinen vuoropuhelu päättäjien ja virkamiesten kanssa - Kampanjat, erityisesti 0,7 -kampanja, tarpeen mukaan globbareiden ja jäsenjärjestöjen kanssa - Analyysi: taustoittavat analyysit kehitysyhteistyön määrä- ja laatukysymyksistä, innovatiivisista rahoituslähteistä, kansainvälisistä rahoituslaitoksista sekä esim. pääomapaosta; kannanmuodostus yhdessä jäsenten ja Etelän kanssa - Kepan toiminta kehitysrahoitusta seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa; esim. Aidwatch, Eurodad (European Network on Debt and Development) ja Better Aid, EuroIFInet (European network for International Finance Institutions). - vaikuttaminen ja aktiivinen vuorovaikutus päättäjien ja virkamiesten kanssa kauppaneuvottelu- ja yritysten yhteiskuntavastuukysymyksissä - Kauppatematiikassa toimivan järjestöverkoston ylläpito ja tukeminen - Toiminta kauppaa seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa (Esim. Concord, European trade network, ETN) - Kampanjointi globbareiden ja jäsenjärjestöjen kanssa - Taustoittava analyysi, kannanmuodostus yhdessä jäsenten ja Etelän kanssa sekä mediatyö Kepa edistää keskustelua ilmasto-oikeudenmukaisuudesta nostaen esiin ilmastonmuutoksen ja köyhdyttämisen yhteyksiä. Kepan rooli suomalaisessa ilmastopoliittisessa keskustelussa ja tarkempi ilmastopoliittinen tavoite ja toiminta määritellään ohjelmakauden alussa. -kehyrahoitus säilyttää realistisen kasvu-uran kohti 0,7 % -tavoitetta vuonna Suomen kehitysyhteistyö noudattaa Pariisin julistuksen ja Accran toimintaohjelman sitoumuksia - Suomi aktivoituu rahoituslaitospolitiikassaan tukemaan kehityspoliittisia tavoitteita - Suomi laatinut linjauksen EU:n ja kehitysmaiden välisiä alueellisia kauppaneuvotteluja koskien ja siinä näkyvät Kepan kannat - Hallitus raportoi kauppaa koskevista linjoistaan ja toimistaan eduskunnalle entistä paremmin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

9 5. Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio Toiminnallisia päätavoitteita tukee tämä tukitavoite, jonka alla on johtaminen (5.1.), hallinto (5.2.), suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittäminen (5.3.) sekä Kepan sisäinen viestintä (5.4.). - Kepan työilmapiiri on hyvä (ilmapiirikysely) - Kepan toiminta on kustannustietoista (tilintarkastajien lausunnot, toimintojen evaluaatiot, itsearviointi) 5.1. Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. - hallituksen työskentely - Johtaminen ja koordinaatio: hallituksen toiminnan ja työn tukeminen ja esimiestyö, ohjelman kokonaisuuden koordinaatio: maajohtajien tuki - Organisaation kehittäminen: strategiasuunnittelu, uudet aloitteet - Yhteistyö ja verkottuminen yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti - Kepan päätöksenteon menettelyt ovat selkeät ja tehokkaat - Kepa saa tavoitteellisen ja toimivan strategian - Kepalla on toimivat yhteistyösuhteet Suomessa ja kansainvälisesti 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen. 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä. - Toimitilat ja työvälineet, sihteeripalvelut - Henkilöstöhallinto - Talous- ja it-hallinto - Kepan suunnittelu- ja seurantajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, erityisesti sen yhtenäistäminen Etelän toimistoissa - tyytyväisyys hallinnon palveluihin -henkilöstön kehittäminen on systemaattista - henkilöstön vaihtuvuus - taloushallinnon tehokkuus - kehityskeskustelu ja palaute 5.4. Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista - Sisäisen viestinnän seuranta ja henkilöstön koulutus - hallituksella ja luottamusjohdolla on oikea tieto oikeaan aikaan - työntekijöillä on oikea tieto oikeaan aikaan - viestintä tukee Kepan arvoja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 YLEISTÄ Esitämme, että sisältösuunnitelmaan lisätään alla listatut kappaleet. Lisäysehdotukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. OHJELMAN SUHDE KANSAINVÄLISIIN JA KANSALLISIIN KEHITYSPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN... 4 3. SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISIO JA OHJELMAN

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Uhusiano-tiedote 2/2010

Uhusiano-tiedote 2/2010 Uhusiano-tiedote 2/2010 Pääkirjoitus: Neljä kovaa koota (s.2), Uhusiano täytti 20 vuotta (s. 3), Uhusiano-seminaarin satoa (s. 7 13), Kepan strategia (s. 13), Suomi-firman hyväksi (s.15), Monitaitaja taittajana

Lisätiedot

VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA

VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 JA RAHOITUSKAUDEN 2010 12 LOPPURAPORTTI VAMMAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖYHDISTYS FIDIDA RY 2 Sisällysluettelo 1. Vammaiskumppanuusohjelman tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Täydentävyys kehitysyhteistyössä

Täydentävyys kehitysyhteistyössä Täydentävyys kehitysyhteistyössä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 203/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 203/2010 Täydentävyys kehitysyhteistyössä

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi Avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen Petri - Juholin Elisa - Wennberg Mikko - Ruuth Mari RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi 2005 RAY:n avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot