KEPAN OHJELMA Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit"

Transkriptio

1 KEPAN OHJELMA Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

2 YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN TAVOITTEET Päätavoite 1. Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet Päätavoite 2. Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Päätavoite 3. Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt Päätavoite 4. Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Päätavoite 5. Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio Toiminta Pohjoisessa 1.1.Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Suomessa ja Etelässä 1.2.Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin 1.3.Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö 2.1.Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi 2.2.Jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyön osaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt 2.3.Jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja yhteistyö ovat vahvistuneet 2.4.Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut 2.5.Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi 4.1. Päättäjät pitävät kiinni 0,7%:sta ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa 4.2. Päättäjät edistävät kehitysmaiden aseman vahvistumista kansainvälisessä kauppapolitiikassa 4.3. Suomen ilmastopoliittiset kannat ja toimet painottavat köyhyyden ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä 5.1.Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä 5.4.Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista Toiminta Etelässä 2.2.Jäsenjärjestöjen kumppaneiden kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt 2.3.Etelän järjestöjen vaikuttamistyön osaaminen ja yhteistyö von ahvistunut Kepateemoissa (kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) 2.5.Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 2.6.Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut 5.1.Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä 5.4.Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

3 1. Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet Tavoitteen alla on edunvalvonta järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi: järjestöjen rahoituksen (1.1.) ja niiden yhteiskunnallisen roolin (1.2.) edunvalvonta sekä järjestöjen omistajuuden kasvattaminen Kepassa (1.3.): jäsenistön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen Kepan toiminnassa. - Järjestöt on osallistettu niitä koskeviin prosesseihin ja järjestöjen näkemykset on sisällytetty niitä koskeviin linjauksiin ja ohjeistuksiin (toiminnan arvioinnit) - Kansalaisjärjestöjen määrärahat ovat kasvaneet ja monipuolistuneet (ao. seuranta) 1.1 Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Pohjoisessa ja Etelässä - kansalaisjärjestöille suunnattujen kehitysyhteistyömäärärahojen osuutta pyritään kasvattamaan ja monipuolistamaan: lobbaus uusien rahoitusmuotojen kehittämiseksi myös uudenlaisiin kokeiluihin kehitysyhteistyössä, globaalikasvatuksessa ja vaikuttamistyössä. Painopisteenä pienten toimijoiden sekä vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöjen rahoituksen turvaaminen. - järjestöjen rahoitusneuvonta, uusien rahoituslähteiden etsiminen järjestöille; yritysten tukea järjestöille ja omarahoituksen keruumahdollisuuksia pidetään esillä. - aloitteellinen järjestöjen kehitysyhteistyötä koskevaan mediakeskusteluun -kansalaisjärjestörahoituksen osuus kehitysyhteistyön määrärahoista on 30 prosenttia - uusien rahoitusmuotojen määrä 1.2 Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin 1.3 Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö. -järjestöjen roolin edunvalvonta: järjestöille haetaan parempia mahdollisuuksia seurata, osallistua ja vaikuttaa niitä koskeviin päätöksentekoprosesseihin - järjestökentän vaikuttavuuden laajentaminen luomalla uusia ja vahvistamalla nykyisiä strategisia kumppanuuksia merkittäviin vaikuttajatahoihin: eduskunta, puolueet, yritykset, ay-liike, kirkot jne. - Kepan ja sen jäsenjärjestöjen osallistuminen ja vaikuttaminen aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaa vahvistaviin prosesseihin Suomessa ja kansainvälisesti; esimerkiksi opetusministeriön alainen Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (Kane) ja Civil society organisations (CSO) effectiveness -prosessi - jäsenistön omistajuuden lisääminen Kepassa: jäsenistön asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa -tiedon kerääminen jäsenien toiminnasta, tyytyväisyydestä ja tarpeista, ja huomioiminen toiminnan kehittämisessä - tietoa Kepan toiminnasta, palveluista ja vaikuttamismahdollisuuksista Kepassa - kokoustilojen tarjoaminen jäsenille ja tieto yhdistystoiminnan tukipalveluista - Kepa ja jäsenjärjestöt ovat aktiivisesti mukana esimerkiksi kansalaisjärjestölinjauksen yms. muotoilussa sekä hyvien hallinto- ja toimintatapojen luomisessa: osallistuvien järjestöjen määrä. -Järjestöt saavat Kepasta ajankohtaista tietoa niitä koskevista prosesseista ja sopimusperustaisista toimintatavoista - sopimusperustaisen osallistumismekanismin luominen - jäsentyytyväisyys (jäsenkysely) - järjestöjen osallistuminen vuosikokouksiin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

4 2. Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Tavoitteen alla ovat järjestöjen paikallistoiminnan ja -yhteistyön tukeminen Suomessa (2.1.), hankekoulutus Suomessa ja Etelässä (2.2.), globaalikasvatus- ja vaikuttamiskoulutus Suomessa ja Etelässä (2.3.), globaalikasvatusverkoston koordinaatio (2.3.) sekä järjestöorganisaatioiden kehittäminen (2.4.). Kepan yhtä ohjelmaa tukeva työntekijöiden yhteistyö Suomessa ja Etelässä (2.5.) sekä Kepan Etelän kumppanuudet (2.6.) ovat tärkeä osa tätä jäsenjärjestöjen ja Kepan oppimiseen ja osaamiseen tähtäävää kokonaisuutta. - järjestöt ovat tyytyväisiä Kepan palveluihin ja osallistuvat Kepan toimintaan asiantuntujoina (jäsenjärjestökysely, asiakaspalaute ja toimintojen arviointi) - järjestöt hyödyntävät oppimistaan toiminnassaan (jäsenjärjestökysely, asiakaspalaute ja toimintojen arviointi) 2.1 Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi Jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys kehitysyhteistyön muutosvoimasta on lisääntynyt - järjestöjen tukeminen globaaliasioiden nostamisessa esiin paikallisesti: koordinoimalla valtakunnallista Mahdollisuuksien Tori -verkostoa ja tukemalla torien omaa tiedotusta sekä paikkakuntien välistä oppimista - Mahdollisuuksien tori -toiminnan kehittäminen foorumina järjestöjen, ministeriöiden, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön - järjestöjen kannustaminen paikalliseen yhteistyöhön ja omaan edunvalvontaan - Hankekoulutus ja -neuvonta: hankkeiden tuloksellisuuden ja kestävyyden korostaminen muutosten aikaansaamiseksi. Hankesuunnittelussa korostuu hankkeiden linkittäminen omaan toimintaympäristöönsä. Läpileikkaavat teemat ovat mukana systemaattisesti. - Koulutus- ja neuvontasuunnitelmien (TAP) ja ETVOn avulla järjestöjen pitkäjänteisen kehittymisen ja organisaatiotason oppimisen vahvistaminen. TAP-konseptin käytettävyyden kehittäminen muiden jäsensuhteiden vahvistamiseen - ETVOn kautta vapaaehtoistyöhön lähtevien koulutus tarkastelemaan etelän toimintaympäristöä köyhdyttäviä rakenteita ja toimintatapoja sekä kehittämään järjestöjen kumppanuussuhdetta tasa-arvoisemmaksi etenkin kommunikaation avulla - MT-verkostossa aktiivisesti toimivien järjestöjen määrä / paikkakunnat ja paikallisten kävijöiden määrä - Kepan kehittämien työkalujen käyttö kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa -järjestöillä on työkaluja kestävien rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi kehitysyhteistyössään 2.3. Jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja järjestöyhteistyö ovat vahvistuneet - globaalikasvatusta tekevien järjestöjen verkostoitumisen ja keskinäisen oppimisen koordinointi ja tukeminen verkkosivujen ja kvk-listan sekä yhteisten tilaisuuksien avulla - järjestöjen globaalikasvatusosaamisen vahvistaminen vaikuttamistyön ja - järjestöt aktivoituneet vaikuttamistyössä: osallistuvat Kepan kehityspoliittiseen työhön tai vahvistavat omaa vaikuttamis- ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

5 2.4. Jäsenjärjestöjen osaaminen oman organisaation kehittämisessä on kasvanut 2.5. Kepan oppiminen etelässä ja pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita globaalikasvatuksen koulutusten ja hankeneuvonnan avulla sekä työkalujen kehittäminen järjestöjen käyttöön - uusien järjestöjen innostaminen globaalikasvatukseen: kehitysyhteistyöjärjestöjä innostetaan pohtimaan kotimaantyötään ja vahvistamaan Etelän ääntä järjestöjen globaalikasvatuksessa. -Organisaation kehittämistä tukeva koulutus ja kehittämisprosessit: pääosin yksilöllisiä järjestönkehittämishankkeita, joista myös Kepa ja järjestöt oppivat yhdessä. Painopiste toiminnan tuloksellisuuden ja työn toimivuuden hyvässä tasapainossa. - Järjestöjen arvioinnin kehittämishankkeisiin synergiaa ja syvyyttä linkittymällä Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen, joka tutkii kehitysjärjestöjen oppimista. - Kepan sisäisten yhteistyöverkostojen (koulutus- ja kehityspoliittinen työntekijäverkosto) toiminta Etelän kokemusten ja osaamisen tuomiseksi Kepan jäsenten käyttöön sekä Kepan Suomessa tapahtuvaan toimintaan. - Kepan asiantuntemuksen syventäminen, ml. teema- ja alueanalyysit, tietopalvelun ja kirjaston hyväksikäyttö kanavoituvat järjestöjen hyödyksi globaalikasvatustyötään - globaalikasvatukseen osallistuvien järjestöjen määrä kasvanut -tehtyjen organisaatioanalyysien määrä ja niiden suositusten toimeenpano -kehittämiseen osallistuvien järjestöjen määrä ja hankkeissa tehtyjen innovaatioiden määrä ja laatu - KEPAn analyysit kiinnostavat ja hyödyttävät jäsenjärjestöjä ja Etelän kumppaneita - kokemukset Etelästä innostavat jäsenjärjestöjä ja Etelän kumppaneita 2. ALATAVOITTEET: ETELÄ TOIMINNOT: ETELÄ INDIKAATTORIT 2.2. Jäsenjärjestöjen kumppaneiden kehitysyhteistyöosaaminen ja ymmärrys kehitysyhteistyön muutosvoimasta on lisääntynyt - Hankekoulutus ja -neuvonta Nicaraguassa, Mosambikissa ja Tansaniassa: esillä köyhdyttämisen näkökulma, jolla vahvistetaan hankkeiden tuloksellisuutta ja kestävyyttä. Hankesuunnittelussa korostetaan toimintaympäristön huomioonottamista - Koulutus- ja neuvontasuunnitelmien (TAP = Training and Advice) ja ETVOn (Etelän vapaaehtoisohjelma) avulla järjestöjen pitkäjänteisen kehittymisen ja organisaatiotason oppimisen vahvistaminen. TAP-konseptin käytettävyyden kehittäminen muiden jäsensuhteiden vahvistamiseen. TAP etelässä sisältää myös järjestöjen organisaatioanalyysiä - Kepan kehittämien työkalujen käyttö kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa -järjestöillä on keinoja tavoitella työssään kestäviä rakenteellisia muutoksia 2.3. Etelän järjestöjen vaikuttamistyön - koulutukset vaikuttamistyön perustaidoista ja menetelmistä Etelässä - järjestöt aktivoituneet Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

6 osaaminen ja yhteistyö on vahvistunut Kepan teemoissa (kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) 2.5. Kepan oppiminen Etelässä ja Pohjoisessa hyödyttää ja innostaa jäsenjärjestöjä ja kumppaneita 2.6. Kepan kumppaneiden kapasiteetti vaikuttaa päätöksiin kehitysrahoituksessa sekä kauppa- ja ilmastopolitiikassa on vahvistunut - Kehityspoliittinen koulutus ja keskustelutilaisuudet Kepan teemoista: tavoitteena löytää ja innostaa relevantteja toimijoita erityisesti kehitysrahoituksen, kauppa- ja ilmastopolitiikan vaikuttamistyöhön - Kepan sisäisten yhteistyöverkostojen (koulutus- ja kehityspoliittinen työntekijäverkosto) toiminta Etelän kokemusten ja osaamisen tuomiseksi Kepan jäsenten käyttöön sekä Kepan Suomessa tapahtuvaan toimintaan - Kepan asiantuntemuksen syventäminen, ml. teema- ja alueanalyysit - Kepan kumppaneiksi valitaan edelleen strategisesti potentiaalisia järjestöjä, jotka toimivat vaikuttaakseen kehitysrahoitus-, kauppa- ja ilmastopolitiikkaan paikallisesti, kansallisella tasolla tai kansainvälisesti. Kumppanuudet ovat keskeinen menestystekijä Etelän kehityspoliittisessa työssä ja ne perustuvat yhteisen temaattisen kiinnostuksen lisäksi jaettuihin tavoitteisiin ja arvoihin. Kumppanuuksista saatu kokemus ja tieto kanavoituvat Kepan vaikuttamis- ja kampanjatyöhön Suomessa - kumppanien kykyä kampanjointiin ja vaikuttamistyöhön vahvistetaan sekä institutionaalisen tuen että yhteisten toimintojen ja analyysien avulla vaikuttamistyössä: osallistuvat Kepan kehityspoliittiseen työhön tai vahvistavat omaa vaikuttamis- ja globaalikasvatustyötään - jäsenjärjestöt ja kumppanit käyttävät ja hyödyntävät Kepan analyysejä - Osaaminen ja kokemukset Etelästä innostavat jäsenjärjestöjä ja kumppaneita - kumppanit osallistuvat paikallisen, kansallisen, alueellisen tai kansainvälisen tason kehityspoliittiseen keskusteluun - kumppanit tekevät paikallisia ja kansallisia kampanjoita, jotka syöttävät kansallisiin ja kansainvälisiin kampanjoihin ja vaikuttamistoimintaan, ja päin vastoin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

7 3. Ihmisten tietoisuus köyhdyttämisen mekanismeista ja tavoista niiden muuttamiseksi on lisääntynyt Tavoitteen alla on ns. suurta yleisöä, tavallisia suomalaisia, tavoittavat globaalikasvatuksen välineet: Maailma kylässä -festivaali, Kumppani-lehti sekä kepa.fiverkkosivusto. - käyttäjien (Maailma kylässä, Kumppani-lehti, verkkouutiset) tyytyväisyys (kävijä- ja lukijakyselyt) - käyttäjien lisääntynyt osallistumishalukkuus järjestöjen toimintaan (kävijä- ja lukijakyselyt) 3.1.Kepan tapahtumat ja julkaisut tekevät ymmärrettäviksi köyhdyttämisen tematiikkaa ja tarjoavat innostavia toimintakanavia köyhdyttämisen lopettamiseksi. - Maailma kylässä -festivaali: panostus entistä enemmän asiaohjelman laatuun ja kiinnostavuuteen ja uusien kävijöiden houkutteleminen tutustumaan ja toimimaan kehitysmaaliikkeessä - Suurelle yleisölle tarkoitetut julkaisut Kumppani ja kepa.fi:n uutistuotanto: Kumppanin levikkiä kasvatetaan suunnitelmallisesti ja sen korkea laatu säilytetään. Uutistuotanto verkossa houkuttelee myös uusia kävijöitä tutustumaan toimintatapoihin järjestöissä -mediatyökalut: Mbrain ja Cision (uutisseuranta) sekä STT:n tiedotepalvelu tukevat Kepan seurantaa ja osallistumista ajankohtaiseen viestintään MK: -kävijöiden tyytyväisyys ja uusien kävijöiden osuus -näytteilleasettajien tyytyväisyys ja niiden saamien uusien kontaktien määrä Kumppani: -lukijatyytyväisyys ja lukemiseen käytetty aika - tilaajamäärän kasvu Kepa.fi: - kävijämäärät, käyntikerrat, ladattujen sivujen määrä Mediatyökalut: - Kepan viestintä saavuttaa sille asetetut tavoitteet mediaseurannan ja aktiivisen kehitystyön avulla Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

8 4. Päättäjien toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Tavoitteen alla on Suomessa tapahtuva vaikuttamistoiminta. Kepan kehityspoliittinen vaikuttaminen keskittyy strategian mukaisesti kehitysrahoitukseen (4.1.), kansainväliseen kauppapolitiikkaan (4.2.)ja ilmastopolitiikkaan (4.3.). - Kepan kannat näkyvät puolueiden vaaliohjelmissa ja muissa linjauksissa, vuoden 2011 hallitusohjelmassa sekä uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa (ao. dokumentit) - kansanedustajat, puolueet ja virkamiehet kokevat Kepan vaikuttamistyön relevantiksi ja asiantuntevaksi (toimintojen arvioinnit) 4.1. Päättäjät pitävät kiinni 0,7%:sta ja tavoitteesta parantaa kehitysmaiden asemaa kehitysrahoituksen päätöksenteossa Päättäjät edistävät kehitysmaiden aseman vahvistumista kansainvälisessä kauppapolitiikassa 4.3. Suomen ilmastopoliittiset kannat ja toimet painottavat köyhyyden ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä. - vaikuttaminen ja aktiivinen vuoropuhelu päättäjien ja virkamiesten kanssa - Kampanjat, erityisesti 0,7 -kampanja, tarpeen mukaan globbareiden ja jäsenjärjestöjen kanssa - Analyysi: taustoittavat analyysit kehitysyhteistyön määrä- ja laatukysymyksistä, innovatiivisista rahoituslähteistä, kansainvälisistä rahoituslaitoksista sekä esim. pääomapaosta; kannanmuodostus yhdessä jäsenten ja Etelän kanssa - Kepan toiminta kehitysrahoitusta seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa; esim. Aidwatch, Eurodad (European Network on Debt and Development) ja Better Aid, EuroIFInet (European network for International Finance Institutions). - vaikuttaminen ja aktiivinen vuorovaikutus päättäjien ja virkamiesten kanssa kauppaneuvottelu- ja yritysten yhteiskuntavastuukysymyksissä - Kauppatematiikassa toimivan järjestöverkoston ylläpito ja tukeminen - Toiminta kauppaa seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa (Esim. Concord, European trade network, ETN) - Kampanjointi globbareiden ja jäsenjärjestöjen kanssa - Taustoittava analyysi, kannanmuodostus yhdessä jäsenten ja Etelän kanssa sekä mediatyö Kepa edistää keskustelua ilmasto-oikeudenmukaisuudesta nostaen esiin ilmastonmuutoksen ja köyhdyttämisen yhteyksiä. Kepan rooli suomalaisessa ilmastopoliittisessa keskustelussa ja tarkempi ilmastopoliittinen tavoite ja toiminta määritellään ohjelmakauden alussa. -kehyrahoitus säilyttää realistisen kasvu-uran kohti 0,7 % -tavoitetta vuonna Suomen kehitysyhteistyö noudattaa Pariisin julistuksen ja Accran toimintaohjelman sitoumuksia - Suomi aktivoituu rahoituslaitospolitiikassaan tukemaan kehityspoliittisia tavoitteita - Suomi laatinut linjauksen EU:n ja kehitysmaiden välisiä alueellisia kauppaneuvotteluja koskien ja siinä näkyvät Kepan kannat - Hallitus raportoi kauppaa koskevista linjoistaan ja toimistaan eduskunnalle entistä paremmin Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

9 5. Kepa on toimintakykyinen ja tehokas organisaatio Toiminnallisia päätavoitteita tukee tämä tukitavoite, jonka alla on johtaminen (5.1.), hallinto (5.2.), suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittäminen (5.3.) sekä Kepan sisäinen viestintä (5.4.). - Kepan työilmapiiri on hyvä (ilmapiirikysely) - Kepan toiminta on kustannustietoista (tilintarkastajien lausunnot, toimintojen evaluaatiot, itsearviointi) 5.1. Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. - hallituksen työskentely - Johtaminen ja koordinaatio: hallituksen toiminnan ja työn tukeminen ja esimiestyö, ohjelman kokonaisuuden koordinaatio: maajohtajien tuki - Organisaation kehittäminen: strategiasuunnittelu, uudet aloitteet - Yhteistyö ja verkottuminen yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti - Kepan päätöksenteon menettelyt ovat selkeät ja tehokkaat - Kepa saa tavoitteellisen ja toimivan strategian - Kepalla on toimivat yhteistyösuhteet Suomessa ja kansainvälisesti 5.2.Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen. 5.3.Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä edistää oppimista ja työn kehittämistä. - Toimitilat ja työvälineet, sihteeripalvelut - Henkilöstöhallinto - Talous- ja it-hallinto - Kepan suunnittelu- ja seurantajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, erityisesti sen yhtenäistäminen Etelän toimistoissa - tyytyväisyys hallinnon palveluihin -henkilöstön kehittäminen on systemaattista - henkilöstön vaihtuvuus - taloushallinnon tehokkuus - kehityskeskustelu ja palaute 5.4. Sisäinen viestintä vahvistaa Kepan arvoja ja edistää tavoitteiden saavuttamista - Sisäisen viestinnän seuranta ja henkilöstön koulutus - hallituksella ja luottamusjohdolla on oikea tieto oikeaan aikaan - työntekijöillä on oikea tieto oikeaan aikaan - viestintä tukee Kepan arvoja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma Esitys syyskokoukselle (9)

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Voiko vaikuttamista arvioida?

Voiko vaikuttamista arvioida? Voiko vaikuttamista arvioida? Miia Toikka JÄRVI-hankkeen arviointifoorumi, Helsinki 23.11.2005 Impact assessment of advocacy is like standing in a court of law: one makes a plausible case with the aim

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari Kokeilutoiminnoilla irti esteistä ja tieto jakoon Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari 2.12.2015 Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty! 5-10 kokeilua Seuranta:

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Sisällysluettelo...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman 2013-2015 rakenne...3 Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset...3

Lisätiedot

Kumppanuus, yleiset kirjastot ja Celia

Kumppanuus, yleiset kirjastot ja Celia 24.11.2016 Kumppanuus, yleiset kirjastot ja Celia Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 23.-24.11.2016 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kirjastoista 11 Yhteistyö Yleinen kirjasto

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö

Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi. Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Hakukierros 2009 Hakemusten arvioinnin prosessi Kansalaisjärjestöseminaari Matti Lahtinen, UM/KEO/Kansalaisjärjestöyksikkö Tässä esitellään hankehakemusten arviointia ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikössä.

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 Kumppanuusjärjestöt Fida International Frikyrklig Samverkan Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kirkon Ulkomaanapu Pelastakaa Lapset Plan

Lisätiedot

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysliiton toimintalinjaukset 2010-2014 ohjelma Toimintaa yhdessä uudistaen, tehtyä työtä arvostaen Hengitysliiton toimintalinjaukset ohjelman tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

2. Kestävän kehityksen lähtökohtana kumppanimaiden omistajuus

2. Kestävän kehityksen lähtökohtana kumppanimaiden omistajuus Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.12.2008 KEPAN LINJAUS KEHITYSYHTEISTYÖN LAADUSTA 1. Johdanto Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry haluaa vaikuttaa köyhdyttäviä

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Kohti Busania 2 miten valmistelut etenevät? Järjestötapaaminen Kepassa Niina Pitkänen

Kohti Busania 2 miten valmistelut etenevät? Järjestötapaaminen Kepassa Niina Pitkänen Kohti Busania 2 miten valmistelut etenevät? Järjestötapaaminen Kepassa 9.6.2011 Niina Pitkänen Mitä Pariisissa sovittiin? Laadukkaan yhteistyön kansainväliset pelisäännöt - tavoitteena tehostaa kehitysyhteistyön

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Liite 8A TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2016 1/15 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...4 1.1 Keskeiset päättäjät edistävät kunnianhimoista

Lisätiedot

PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet

PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet Yhteiskunnallinen ja yksilöllinen tarve työn lähtökohtana Viittakivi toimintaympäristönä Uusien rahoituskanavien ja hallintomallien

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Lappeenranta

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Lappeenranta Uusi peruskoulu visiotyöpaja 19.1.2017, Lappeenranta #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulokset - 1 Oppijalähtöisyys Vahvan itsetunnon omaava motivoitunut oppija, joka on

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö EAKR arviointisuunnitelma 2007-2013 Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö 1. Sisältö Valmisteluprosessi Arviointityöryhmä asetettu elokuussa 2008 Valmistellut suunnitelman sekä toimintaohjelman

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön tuloksellisuus

Kehitysyhteistyön tuloksellisuus Kehitysyhteistyön tuloksellisuus IV korkean tason foorumi (HLF4) 30.11.-1.12.2011, Busan Click to edit Master subtitle style Mihin tuloksellisuudella viitataan? 1) Kehitysyhteistyön tuloksiin (development

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot