Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa

2 Sisällysluettelo Johdanto Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen virkamiehiin Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Suomen AEPF-verkosto Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot Johtaminen Talous- ja yleishallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto Oppiva organisaatio...13 LIITE Kepan henkilöstö

3 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Johdanto Toimintavuosi 2014 on Kepan kolmivuotisen ohjelmakauden toinen vuosi. Toimintasuunnitelman rakenne perustuu ohjelman kolmeen päätoimintoon sekä johtamiseen ja tukitoimintoihin. Kolme päätoimintoa ovat kehityspoliittinen vaikuttaminen ja kampanjointi, globaalikasvatus ja asennevaikuttaminen sekä järjestökentän toimintaedellytysten ja kapasiteetin vahvistaminen. Yhden ohjelman periaatteen mukaisesti Kepalla ei ole maakohtaisia erillisiä ohjelmia, vaan kaikki toiminta suuntautuu samoihin tavoitteisiin niin Suomessa kuin etelässäkin. Ohjelman ja vuosisuunnitelman tavoitteet pohjautuvat strategian painopisteille. Ponnistelut vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämiseksi jäsenistön kanssa tähtäävät yli 300 jäsenjärjestön ja Kepan osaamisen ja kokemuksen hyödyntämiseen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, kuten eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Strategian toinen läpileikkaava tavoite jäsensuhteiden elävöittämisen lisäksi on Kepan verkottuminen ja jäsenistön verkottaminen kansainvälisesti. Myös asenneilmapiiriin vaikuttaminen painottui Kepan strategiassa, sillä sen pohjalle rakentuvat edellytykset niin kehityspoliittiselle vaikuttamistyölle Suomessa kuin kansalaisten tuelle ja aktiiviselle osallistumiselle järjestötoimintaan. Jäsensuhteiden elävöittäminen näkyy laajalti Kepan toiminnassa niin Suomessa kuin maa- ja aluetoimistoissakin. Jäsenistöltä kerätään aloitteita ja toiveita siitä, millaista yhteistä toimintaa, järjestöjen välistä yhteistyötä tai uusia avauksia Kepa voisi tehdä jäsentensä kanssa. Kepan yhteistyö- ja kattojärjestöroolia Etelässä kehitetään entistä alueellisemmalla työotteella, jossa Kepa tarjoaa jäsenilleen muun muassa tietoa ja arvioita kyseiseen alueen toimintaympäristöstä ja siinä vaikuttavista keskeisistä prosesseista. Jäsenistön mahdollisuutta vaikuttaa Kepan toimintaan ja mahdollisuuksia tukea hallituksen työtä parannetaan perustamalla jaostoja ja työryhmiä. Jäsenblogit ja jäsenjärjestöjen toiminta tulevat näkymään Kepan verkkosivuilla aikaisempaa enemmän. Toimintavuoden aikana jäsenjärjestöjen toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksista Kepassa selkiytetään. Kepan ohjelman teemat eli kansainvälinen talous, kehitysrahoitus, ilmasto-oikeudenmukaisuus ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen näkyvät Kepan työssä Nicaraguassa, Mosambikissa, Tansaniassa ja Mekongin alueella. Ohjelmakaudella vahvistuva alueellinen lähestymistapa tuo mukanaan teemojen ja niihin liittyvien prosessien seuraamista ja arviointia laajemmasta näkökulmasta. Toimintavuonna kiinnitetään huomiota siihen, miten Kepan toiminta etelässä tulisi tutummaksi jäsenistölle ja sen tuottama lisäarvo näkyvämmäksi kaikissa Kepan jäsenilleen tarjoamissa palveluissa. Vuoden 2014 yksittäisistä toiminnoista voidaan mainita eduskuntavaalikampanjan rakentaminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, YK:n Post 2015 kehitysohjelmaan vaikuttaminen Suomessa ja kansainvälisesti (muun muassa Beyond verkoston kautta). Näiden lisäksi kansalaisliikkeiden toimintaedellytyksiä puolustetaan muun muassa järjestämällä teemasta tilaisuuksia maatoimistoissa sekä vaikuttamalla järjestörahoituksen määrään ja hakumenettelyn pelisääntöihin Suomessa. Kepan kehityspoliittisen päivän teemana on kansalaisten asenteisiin ja mielipiteisiin vaikuttaminen ja sen merkitys globalisaationhallinnassa ja kehityspoliittisten päämäärien saavuttamisessa. Järjestöjen ehdottamia etelätyöhön liittyviä oppimispilotteja jatketaan ensimmäisen kokeiluvuoden kokemuksen innoittamana. Finland's Festivalsin myönsi Maailma kylässä -festivaalille Vuoden 2014 festivaali tunnustuksen, jota festivaaleilla juhlitaan ensi keväänä työn merkeissä.

4 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepan osallistuminen lukuisiin kansainvälisiin ja EU-verkostoihin ja työryhmiin näkyy muun muassa yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan tilaa maailmanlaajuisesti seuraavan Civicus-verkoston kanssa. Kepa edustaa suomalaisia kehitysjärjestöjä International Forum for National Platformsissa (IFP), sekä CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE), jotka molemmat koordinoivat järjestöjen vaikuttamistyötä muun muassa kehitysavun laatua, määrää ja kehitysyhteistyön toteutusta ja sen periaatteita käsitteleviin prosesseihin. Kepa osallistuu ja vaikuttaa YK:n kehitysohjelmaa varten perustetun kehitysrahoituskomitean työskentelyyn, joka tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa vaatimuksia muun muassa yritysvastuun velvoittavuudesta ja uusien rahoituslähteiden käyttöönotosta. Ulkoministeriön antama valtionavustus Kepalle on uuden ohjelmakauden aikana yhteensä euroa, josta tuki toimintavuodelle 2014 on euroa. Toimintavuoden 2014 talousarvio on euroa. Vuoden loppuun mennessä Kepassa on 80 työntekijää, joista 52 Suomessa ja 28 etelässä.

5 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Poliittiset päätöksentekijät Suomessa tuntevat, kannattavat tai aktiivisesti edistävät Kepan kehityspoliittisia tavoitteita kehitysyhteistyöstä, globaalista talouspolitiikasta ja ilmastooikeudenmukaisuudesta. Kepa jatkaa aktiivista vaikuttamista Suomen poliittiseen päätöksentekoon kolmessa pääteemassa, kehitysyhteistyön määrässä ja laadussa, globaalissa talouspolitiikassa ja ilmasto-oikeudenmukaisuudessa. Lisäksi Kepa seuraa ja tekee vaikuttamistyötä liittyen Post agendaan ja ihmisoikeusperustaisuuteen. Kehitysyhteistyön määrän kannalta vuosi 2014 on keskeinen, sillä kevään kehysriihessä ja syksyn budjettiriihessä päätetään kehitysrahoituksen 0,7 prosentin tavoitteen kohtalosta suhteessa aiempiin sitoumuksiin. Kepa toimii aktiivisesti sen eteen, että vuodelle 2015 asetettu määrärahatavoite saavutettaisiin. Euroopan tasolla vaikuttamistyötä tehdään AidWatch-verkoston kautta. Kehitysyhteistyön laadun parantamiseksi vaikutetaan muun muassa OECD:n ja UNDP:n koordinoimaan tuloksellisuustyöhön, jonka osalta keväällä järjestetään monenkeskinen Globaalin kumppanuuden ministerikokous. Ilmastoteemassa keskitytään erityisesti ilmastorahoituksen määrään ja laatuun. Kepa vaikuttaa aktiivisesti siihen, ettei Suomen tukea kehitysmaiden ilmastotoimille oteta köyhyyden poistamiseen varatuista rahoista. Lisäksi vaikutetaan siihen, että eduskunta säätäisi mahdollisimman vahvan ja velvoittavan ilmastolain. Kepa osallistuu YK:n ilmastoneuvotteluihin ja vaikuttaa Suomen kantoihin. Globaaleissa talouskysymyksissä Kepa keskittyy vero-oikeudenmukaisuuteen, yritysvastuuseen ja yksityisen sektorin rooliin kehityksessä yhteistyössä kansainvälisten verkostojen ja järjestöjen kanssa. Osana järjestöjen yhteistä verokampanjaa tehdään vaikuttamistyötä koskien monikansallisten yritysten maakohtaista kirjanpitoa sekä Euroopan komission esityksiä taloudellisesta ja ei-taloudellisesta raportoinnista. YK:n vuosituhattavoitteet umpeutuvat 2015 ja niiden jälkeinen niin kutsuttu Post agenda määrittelee globaalin kehitysagendan suunnan tuleville vuosille. Kepa osallistuu YK:n Post prosessiin välittämällä jäsenjärjestöjen kantoja suomalaisille päättäjille ja medialle sekä raportoimalla YK:n yleiskokousviikolla paikan päältä New Yorkista. Vuoden aikana poliittista vaikuttamistyötä tehdään eduskunnan ja ministeriöiden lisäksi muun muassa Maailma kylässä -festivaalilla ja SuomiAreenassa. Lisäksi valmistaudutaan vuoden 2015 eduskuntavaaleihin vaikuttamalla puolueiden vaaliohjelmiin ja osallistumalla puoluekokouksiin. Teemat valitaan ja toiminta suunnitellaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa on edustettuna myös erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa, kuten kehityspoliittisessa toimikunnassa ja kestävän kehityksen toimikunnassa. Vaikuttamistyötä tuetaan aktiivisella mediaviestinnällä ja julkaisutuotannolla. Mediaviestinnän tavoitteena on osallistua vaikuttamistyön pääteemoja koskevaan julkiseen keskusteluun ja luoda poliittista painetta vaikuttamistyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Kepan verkkosivuilla tarjotaan ajankohtaista kehityspoliittista analyysia ja keskustelua Kehitystä ja politiikkaa -blogissa. SuomiAreenaan liittyvää viestintää kehitetään edellisvuosien kokemusten perusteella, ja kesätoimittajatilaisuuden konsepti uudistetaan vaikuttamistyötä paremmin palvelevaksi. Sosiaalisen median käyttöä vaikuttamistyössä tehostetaan ja etelän toimistojen asiantuntemusta hyödynnetään viestinnän sisällöissä.

6 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Vaikuttaminen virkamiehiin Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen kannalta keskeiset virkamiehet ja ministereiden erityisavustajat eri ministeriöissä tekevät yhteistyötä Kepan ja jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa solmii yhä tiiviimmät suhteet ulko-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriöön. Kepa jatkaa tiedonvaihtoa keskeisten virkamiesten ja ministereiden erityisavustajien kanssa ja tukee jäsenten yhteistyötä virkamiesten kanssa. Kehitysrahoituksen osalta vaikutetaan Suomen toimintaan toisena YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitean puheenjohtajana. Kehitysyhteistyön laatukysymyksissä jatketaan yhteistyötä ulkoministeriön kanssa ja seurataan aktiivisesti Suomen kehityspoliittisen toimintaohjelman toteutumista. Ilmasto-oikeudenmukaisuusteemassa Kepa seuraa Suomen toimintaa erityisesti uusien ilmastorahoituslähteiden identifioimisessa ja fossiilisten polttoaineiden tukien poistamisessa. Kepa tunnistaa vaikuttamisikkunoita ja koordinoi järjestöjen yhteisiä viestejä myös liittyen Suomen paikkaan Maailmanpankin johtokunnassa Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Vaikuttamistyötä tekevät jäsenjärjestöt oppivat toisiltaan ja kokoavat voimansa globaaliin oikeudenmukaisuuteen lisäämiseksi. Jäsenten vaikuttamisaloitteita seurataan tiiviisti ja etsitään keinoja niiden toteuttamiseen. Jäsenten vaikuttamistyön tukemista kehitetään edelleen. Vuonna 2014 Kepa tekee tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa ilmasto-oikeidenmukaisuuden esiin nostamisessa Maailma kylässä -festivaalilla ja SuomiAreena-tapahtumassa. Verokampanjassa Kepa koordinoi järjestöjen lobbausryhmää. Myös 0,7 prosentin tavoitteen eteen kampanjoidaan yhdessä jäsenten kanssa. Vuoden 2015 eduskuntavaalien kampanjaa ryhdytään toteuttamaan yhteistyössä neljästä-viidestä jäsenjärjestöstä koostuvan ydinryhmän kanssa niin, että myös muita jäsenjärjestöjä osallistetaan yhteiseen kampanjaan. Kepa järjestää jäsenjärjestöille vuoden aikana vähintään kaksi vaikuttamistyön koordinaatiotapaamista, joissa vaihdetaan tietoa jäsenten tekemästä vaikuttamistyöstä ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia. Kepa tukee menetelmällisillä ja temaattisilla koulutuksilla jäsentensä vaikuttamistyön osaamista. Kepan vaikuttamisteemoihin liittyen järjestetään lisäksi keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat etelän kansalaisjärjestöt vahvistavat temaattista osaamistaan ja verkostoituvat kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Kepan ohjelman linjausten mukaisesti Kepan maa- ja aluetoimistot jatkavat yhteistyösuhteiden syventämistä rajaamalla kumppaneiden määrän kahdesta neljään pitkäaikaiseen kumppaniin. Toimistot tukevat kehityspoliittisten teemojen parissa toimivien kumppaneiden analyysityötä ja tiedonvaihtoa. Yhteisten

7 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA oppimistavoitteiden avulla vahvistetaan kumppanuuksien strategista ulottuvuutta ja molemminpuolista oppimista. Esimerkiksi Mosambikissa järjestetään Kepan ja Justiça Ambientalin yhteinen keskustelutilaisuus yritysvastuusta ja Mekongilla alueellinen seminaari ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja vastuunjaosta yhdessä Green ID:n (Vietnam) sekä Thai working group of Climate Justicen ja Healthy Public Policy Foundation (Thaimaa) kanssa. Kepan etelän työn kehittäminen alueellisempaan suuntaan jatkuu. Maatoimistot kartoittavat Kepan teemoihin liittyviä alueellisia verkostoja ja muita alueellisesti suuntautuvia kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Esimerkiksi Nicaraguassa tuetaan Keski-Amerikan alueella toimivaa verkostoa, joka tutkii ja dokumentoi kaivosteollisuuden yritysvastuun puutteita. Tansaniassa vahvistetaan kauppapolitiikan parissa toimivien järjestöjen verkostoitumista Itä-Afrikan alueella erityisesti EPA-kauppasopimuksen suhteen. Kepan maa- ja aluetoimistot tukevat paikallisen kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyötä tarjoamalla verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia kansallisella ja alueellisella tasolla. Tämän työn tavoitteena on vahvistaa järjestöjen ja kansalaisten mahdollisuuksia osallistua oman maansa päätöksentekoon. Kepa vahvistaa linkityksiä ajankohtaisiin kansainvälisiin prosesseihin kuten YK:n ilmastohuippukokouksen valmisteluun ja Post prosessiin. Maa- ja aluetoimistojen työ on osa Kepan vaikuttamistyötä Suomessa. Tiiviit suhteet paikallisiin kumppanijärjestöihin varmistavat, että Kepan päättäjille Suomessa välittämät viestit pohjaavat todellisuuteen etelässä. Kepan sisäisissä temaattisissa työryhmissä eri toimipisteissä työskentelevät ohjelmatyöntekijät jakavat tietoa, kehittävät Kepan kantoja ja suunnittelevat temaattista analyysi- ja vaikuttamistyötä Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot saavat lisäarvoa Kepan osallistumisesta. Kepan yhteyksiä ja osallistumista kansainvälisiin järjestöverkostoihin jatketaan ja vahvistetaan. Yhteistyö on tiivistä erityisesti seuraavien verkostojen kanssa: AidWatch, Eurodad, Concordin Financing for Development -työryhmä, Climate Action Network Europe, CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE) Working Group on Human Rights Based Approach (HRBA), Beyond 2015, Tax Justice Network Europe ja Global Alliance for Tax Justice. Kepan etelän kumppaneita linkitetään verkostoihin mahdollisuuksien mukaan. Kepan viestintä hyödyntää verkostojen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia Kepan teemoissa ja kansainvälisten kokousten viestinnässä. Osallistuminen kansainvälisten järjestöverkostojen viestintäyhteistyöhön palvelee kotimaan vaikuttamistyötä ja tukee samalla verkostojen toimintaa.

8 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin 2.1 Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat innostuvat vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin ja solmivat yhteyksiä yksilöihin, järjestöihin sekä muihin toimijoihin globaalien kysymysten näkyvyyden lisäämiseksi. Kepa innostaa globaalikasvatusta tekeviä järjestöjä tulemaan yhteen, toimii alustana niiden yhteistyölle ja tukee järjestöjen kykyä nostaa globaaleja teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kepa kehittää osaamistaan globaalikasvatuksen ja asennevaikutamisen käsitteistä ja muutosmekanismeista. Asenneilmapiirin merkitys on vuosittain järjestettävän Kehityspoliittisen päivän pääteemana. Kepa ja jäsenjärjestöt lisäävät globaalikasvatuksen tunnettuutta opettajien ja kasvattajien keskuudessa. Globaalikasvatusverkoston järjestöt jatkavat yhteistyötä Opettajankoulutuslaitosten kanssa: Maailma koulussa -seminaareja järjestetään neljällä yliopistolla. Opettajia ja muita toimijoita kohdataan myös Educamessuilla, jonne Kepa koordinoi järjestöjen yhteisen osaston: Kansalaisvaikuttamisen torin. Uudistuneen ja paremmin kohderyhmänsä huomioivan Globaalikasvatus.fi-sivuston kautta järjestöjen materiaaleja, menetelmiä ja kouluvierailupalveluita markkinoidaan opettajille ja muille keskeisille kohderyhmille. Maailma kylässä -festivaalista on kasvanut Suomen suurin monikulttuurisuus-, kehitysyhteistyö- ja järjestötapahtuma, jonka 150 ohjelmanumeroa ja 450 näytteilleasettajaa keräävät vuosittain kävijää Kaisaniemeen ja Rautatientorille. Vuoden 2014 pääteemana ovat ilmasto ja Latinalainen Amerikka. Jäsenjärjestöt ovat tiiviisti mukana festivaalin suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjelmapuolella kehitetään erityisesti asiaohjelmaa. Yli 20 paikkakunnalla toimiva Mahdollisuuksien tori -verkosto tukee globaalikysymysten esiin nostamista eri puolilla Suomea. Koordinoimalla verkostoa ja järjestämällä verkostotapaamisia ja paikallisia koulutuksia Kepa tukee paikallisia torijärjestäjiä ja vapaaehtoistoimijoita ja vahvistaa heidän osaamistaan globaalien kehityskysymysten esiin tuomisessa. Kepa myös edistää järjestöjen välistä yhteistyötä ja keskinäistä oppimista paikallistasolla. Vuoden aikana vahvistetaan verkoston yhteistyösuhteita eri sidosryhmiin kuten aluehallintoon ja oppilaitoksiin. Mahdollisuuksien tori -koordinaattorin tehtävä muuttuu kokopäiväiseksi vuoden alusta. Kepa pyrkii tekemään uusia avauksia kehitysproblematiikkaa käsittelevässä yhteiskunnallisessa keskustelussa myös omien vaikuttamisteemojensa ulkopuolelta. Tässä keskeisenä resurssina on jäsenjärjestöjen asiantuntemus. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Kepa fasilitoi jäsenjärjestöjen aloitteesta lähteviä globaalikasvatuskampanjoita ja -aloitteita. Kepa osallistuu kansainväliseen globaalikasvatuksesta käytävään keskusteluun ja tuo suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tietoisuuteen ajankohtaisia globaalikasvatuksen trendejä. Yksi kansainvälisen vuoropuhelun areena on Concordin alainen globaalikasvatuksen työryhmä DARE-forum ja EU-rahoitteinen globaalikasvatuksen DEEEP4-hanke. Hanke pyrkii muun muassa vahvistamaan globaalin etelän ja pohjoisen välistä vuoropuhelua globaalikasvatuksessa. Globaalikasvatus.fi- ja Mahdollisuuksientori.fi-sivustojen uudistukset painottavat kohderyhmille suunnattujen palvelufunktioiden kehittämistä ja käytettävyyden parantamiseen mobiililaitteilla.

9 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat kehittävät osaamistaan ja oppivat toistensa kokemuksista asennevaikuttamisessa. Kepa tukee globaalikasvatusta tekevien järjestöjen vertaisoppimista ja järjestöjen yhteistyötä järjestämällä opintopiirejä, vertaisoppimis- ja keskustelutilaisuuksia. Vertaisoppimiseen tähtäävät ryhminä jatkavat Common cause -arvot globaalikasvatuksessa opintopiiri sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäjien verkosto. Muita ajankohtaisia teemoja nostetaan tilanteen mukaan. Kepa järjestää vuoden aikana vähintään 14 asennevaikuttamiseen liittyvää koulutusta, joista puolet tukee järjestöjen kehityspoliittista vaikuttamistyötä ja puolet globaalikasvatusta. Koulutuksissa hyödynnetään järjestöjen osaamista ja etelän ääni tuodaan aiempaa voimakkaammin kuuluviin. Koulutustarjontaa selkiytetään niin, että se sisältää selkeämpiä koulutuspolkuja. Räätälöityjen koulutusten osalta tarjontaa selkiytetään, jotta järjestöt löytävät helpommin muun muassa Kepan valmennuspalvelut. Globaalikasvatuksen hankeneuvontaa tarjotaan ympärivuotisesti. Kepan koordinoima verkkokampanjoinnin parissa työskentelevien järjestöammattilaisten ecampaigning Forum Finland -verkosto tarjoaa tilaa järjestöjen keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Viestintään, markkinointiin ja kampanjointiin liittyviä koulutuksia kehitetään edelleen. Kepa tukee maahanmuuttajataustaisten jäsenjärjestöjen osaamista ja resurssien käyttöä Suomessa tehtävässä asennevaikuttamistyössä. 2.3 Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Globaalikysymyksistä kiinnostuneet ihmiset toimivat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutosagentteina oikeudenmukaisen maailman puolesta. Uusi Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelma valmentaa parikymmentä kansalaisvaikuttamisen osaajaa toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Ohjelma tarjoaa yksittäisille muutosagenteille mahdollisuuden lisätä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojaan sekä tarjoaa Kepalle ja jäsenistölle tietoa siitä, kuinka aktiivista kansalaisuutta voidaan tukea. Globbarit tarjoaa ihmisille välineitä vaikuttaa sekä suoraan päättäjiin että laajemmin yleiseen asenneilmapiiriin Suomessa esimerkiksi erilaisten kampanjoiden ja kansanedustajatapaamisten avulla. Kampanjat tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Vero-oikeudenmukaisuuskampanja vaatii hallitukselta toimia yritysten toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi maakohtaisen kirjanpidon avulla. Kampanjassa on erilaisia toimintamahdollisuuksia järjestöille ja yksittäisille ihmisille. Vuoden aikana uusia järjestöjä innostetaan osallistumaan jo mukana olevien Attacin, Changemaker-verkoston, Eettisen kaupan puolesta ry:n, Finnwatchin, Kehyksen ja Pelastakaa Lapset ry:n lisäksi. Luvassa epävakaata -kampanjaa vahvan ilmastolain puolesta jatketaan reagoimalla lain valmistelun tarjoamiin vaikuttamisikkunoihin. Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin valmistaudutaan suunnittelemalla vaalikampanja yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa tekee aktiivista mediatyötä kampanjoihin liittyen. Globbarit.fi-sivuston edustajaseurantaa hyödynnetään kampanja- ja vaikuttamistyössä. Etelän vapaaehtoisohjelma Etvossa valitaan ja valmennetaan vapaaehtoistyöntekijää Kepan jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Paluun jälkeen vapaaehtoisia valmennetaan toimimaan aktiivisesti myös Suomessa muun muassa tukemalla palanneiden omaa alumni-verkostoa.

10 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa.fi-sivustolla olevan osallistumiskoneen avulla ihmiset voivat löytää oman tapansa vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman puolesta eri järjestöjen kautta. Kepa.fin uudistuksen yhteydessä kehitetään osallistumiskoneen käyttöliittymää sekä pohditaan muiden muutosagenteille suunnattujen työkalujen ja toimintojen rakentamista. Kepan kampanjoita suunnataan aiempaa laajemmalle yleisölle hyödyntämällä uusia markkinointikeinoja, verkkokampanjointiin soveltuvia materiaaleja ja sosiaalista mediaa. Kehitysmaiden arkea ja järjestöjen etelässä tekemää työtä esiin tuovien sekä monimutkaisia globaaleja kehityskysymyksiä havainnollistavien visuaalisten kampanjamateriaalien käyttöä kehitetään. 2.4 Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Yhä useammat seuraavat Kepan viestintäkanavia ja rohkaistuvat toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa.fin uutiset ja blogit tarjoavat laaja-alaisesti tietoa ja uusia näkökulmia kehityskysymyksiin. Verkkouutisten avulla pyritään nostamaan keskusteluun uusia kehityspoliittisia kysymyksiä ja taustoittamaan mediassa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja. Journalistisesti tasokas uutisointi vahvistaa myös Kepan asemaa kehityspolitiikan asiantuntijajärjestönä. Uutistuotanto hyödyntää Kepan ja jäsenjärjestöjen asiantuntemusta Suomessa ja etelässä ja niiden yhteisiä kampanjoita. Vuoden aikana kehitetään laaja-alaista sosiaalisen median käyttöä. Kepa.fi-sivustoa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, painopisteinä ovat sivuston käytettävyys mobiililaitteilla ja tehokkaampi linkittyminen sosiaaliseen mediaan. Maailman Kuvalehti jatkaa ilmestymistään kerran kuussa paperilla, ja jutut julkaistaan verkossa porrastetusti. Nettikävijöiden kasvanutta määrää hyödynnetään niin lehden tunnettuuden kuin tilaajamäärienkin kasvattamisessa. Markkinointiin ja tilausmyyntiin panostetaan aikaisempaa voimakkaammin, kun tiimissä aloittaa markkinoinnista vastaava työntekijä. Maailmankuvalehti.fi-sivuston konseptia kehitetään, tavoitteena on bränditunnettuuden liisääminen ja paperilehden tilaajakannan kasvattaminen Suomen AEPF-verkosto Suomen Asia Europe People's Forum -verkosto (AEPF) on toiminut vuodesta 2012 alkaen Kepan yhteydessä ulkoministeriön erillisrahoituksella. Vuonna 2014 Suomen AEPF jatkaa toimintaansa verkoston jäsenyhdistysten yhteistoiminta-alustana, joka tiedottaa, keskustelee ja vaikuttaa virkamiehiin ja päättäjiin Aasiaa ja Eurooppaa koskevista yhteisistä kysymyksistä ja ongelmista. Suomen AEPF osallistuu kansainvälisen AEPF:n toimintaan ja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa syksyllä Italiassa ASEMkokouksen alla järjestettävää kansainvälistä AEPF10-kansalaisfoorumia.

11 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä 3.1 Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa yhdistää kehityksen ja globaaliasioiden parissa työskentelevät suomalaiset kansalaisjärjestöt toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Kepa jatkaa jäsenlähtöisen toimintatavan kehittämistä apunaan jäsenaloitetyökalu, jota muokataan edelleen vastaamaan jäsenistön tarpeisiin. Aloitteiden pohjalta järjestetään säännöllisesti maa- ja teematapaamisia ja tuetaan muita jäseniltä tulevia yhteistoiminnallisia aloitteita. Aloitteissa hyödynnetään jäsenjärjestöjen osaamista ja niitä toteutetaan yhteistyössä jäsenten kanssa. Vuonna 2014 jatketaan jäsenkyselyn toteuttamista uudella otteella: kepalaiset vierailevat vuosittain noin sadassa jäsenjärjestössä. Haastattelujen avulla saadaan tietoa jäsenjärjestöjen toiminnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista ja kartoitetaan näkemyksiä jäsenyyden mielekkyydestä, Kepan roolista ja toiminnan onnistumisesta. Tuloksia käytetään toiminnan suuntaamiseen vastaamaan yhä enemmän jäsenistön tarpeita ja toiveita. Jäsentiedotusta kehitetään entistä kohderyhmälähtöisemmäksi ja tukemaan entistä enemmän jäsensuhteiden tiivistämistä, vastaamaan jäsenten tiedontarpeeseen ja innostamaan jäseniä mukaan toimintaan. Kepan etelän työn näkymiseen jäsenviestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota. Maa- ja aluetoimistot jatkavat alueellisen työotteen ja Kepan yhteistyö- ja kattojärjestöroolin kehittämistä suhteessa jäsenjärjestöihin. Maatoimistot tarjoavat jäsenille yhteyksiä alueen kansalaistoimijoihin ja tietoa kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristöstä. Suhteita alueella toimiviin jäsenjärjestöihin tiivistetään ja niille tarjotaan tietoa Kepan toiminnasta ja palveluista kyseisellä alueella ja Helsingissä. 3.2 Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta keskeiset viranomaiset kunnioittavat järjestöjen itsenäisyyttä kehitystoimijoina. He tunnustavat järjestöjen erilaiset roolit ja sitoutuvat turvaamaan järjestöille suotuisan toimintaympäristön ja rahoituksen. Kepa seuraa aktiivisesti järjestörahoituksen kehitysta ja kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja kansalaisyhteiskuntapoliittisen linjauksen toteutusta. Seurannan näkökulma on järjestökentän autonomian ja moninaisuuden kunnioittamisen. Kepa osallistuu viestintä- ja globaalikasvatustuen ja matkatukien kehittämiseen yhdessä ulkoministeriön kanssa. Lisäksi seurataan uusien kumppanuusjärjestöjen valinnan vaikutuksia. Yhteistyö ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön kanssa keskittyy kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuloksellisuuden, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseen kehitystoimijoina. Tätä tukee myös Kepan verkostoituminen pohjoismaisten, eurooppalaisten ja globaalien järjestöjen, kuten Civicuksen kanssa. Kepan maa- ja aluetoimistot tiivistävät entisestään yhteistyötään Suomen lähetystöjen kanssa suomalaisten järjestöjen ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi. Yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa muihin viranomaisiin Kepa korostaa kansalaistoimijoiden moninaisuutta, luotettavuutta ja asiantuntemusta ja tuo esille kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen erityistarpeita. Viestinnässään Kepa tuo esille järjestöjen työn tuloksia ja toimivan kansalaisyhteiskunnan

12 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA merkitystä sekä tiedottaa osaltaan jäsenistölle niitä koskettavista globaaleista tavoitteista, kuten Istanbulin periaatteiden noudattamisesta ja Post prosessista. 3.3 Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Etelän kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt keskustelevat kansalaisyhteiskunnan roolista ja tilasta ja vaikuttavat keskeisiin prosesseihin. Ne tekevät yhteistyötä keskenään ja ovat yhteydessä samanmielisiin järjestöihin globaalisti. Uuden ohjelmakauden myötä Kepa on alkanut entistä systemaattisemmin etsiä keinoja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja tukea sen tilan puolustamista osana toimintaansa etelässä. Maa- ja aluetoimistot yhdessä Helsingin toimiston kanssa jatkavat keskeisten toimijoiden kartoittamista ja yhteyksien luomista tahoihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan suotuisan toimintaympäristön luomiseen kansalaisjärjestötoiminnalle alueellaan. Näitä voivat olla myös jäsenjärjestöjen tai Kepan omat kumppanijärjestöt. Kepa järjestää yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa maa- ja aluetoimistoissaan seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joissa keskitytään kansalaisyhteiskunnan tilaan ja etsitään mahdollisuuksia toimia yhdessä paikallisesti, mutta myös alueellisesti kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamiseksi. Kepa tuottaa kerran vuodessa maa- ja aluetoimistojen alueesta kansalaisyhteiskunnan tilaa käsitteleviä maakohtaisia katsauksia Kepan verkkosivuille jäsenjärjestöjen ja muiden toimijoiden käyttöön. Maa- ja aluetoimistot kirjoittavat kansalaisyhteiskunnan tilasta ja järjestöjen toimintamahdollisuuksista säännöllisesti Kepan verkkojulkaisuihin. Eri toimipisteissä työskentelevät työntekijät välittävät tietoa ja kehittävät osaamistaan aiheeseen liittyen Kepan sisäisissä työryhmissä. Kepa kokeilee muutamaa kumppanuutta kansalaisyhteiskunnan tilaan eri tavoin liittyvien järjestöjen kanssa. Myös vaikuttamistyön puolella solmituissa kumppanuuksissa seurataan järjestöjen kokemuksia toiminnasta osana kansalaisyhteiskuntaa. Kumppanuuksien avulla saadaan tietoa ja omakohtaista kokemusta niistä keinoista, joilla voidaan tehokkaasti tukea ja vahvistaa etelän kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja edistää suotuisan toimintaympäristön toteutumista. Tätä kokemusta käytetään myös jäsenjärjestöjen ja Kepan toiminnan kehittämisessä etelässä ja Suomessa. 3.4 Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Jäsenjärjestöt vahvistavat omaa ja etelän kumppaneidensa osaamista ja analysoivat toimintaympäristöään. Jäsenjärjestöjen yhteiset oppimisaloitteet etelän kansalaisyhteiskuntien tukemiseksi lisäävät ymmärrystä koko toimintasektorilla. Vuoden 2014 aikana järjestetään kuudesta yhdeksään järjestöjen eteläyhteistyöhön liittyvää peruskoulutusta ja kaksi syventävää koulutusta. Lisäksi järjestetään useita puolen päivän oppimistilaisuuksia toisiaan täydentävien lähestymistapojen soveltamisessa kehitysyhteistyössä sekä ulkoministeriön hanketuen hakuun ja hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä. Kepa tarjoaa kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvää hankeneuvontaa läpi vuoden ja kommentoi hanketukihakemuksia. Peruskoulutusten määrä vähenee, jotta Kepa pystyy paremmin vastaamaan järjestöiltä tulleisiin aloitteisiin ja tukemaan niiden yhteistä oppimista myös prosessimaisesti. Vuonna 2013 aloitettuihin järjestöjen oppimispilotteihin on varattu enemmän resursseja. Vertaisoppimiseen perustuvaa oppimisryhmätoimintaa jatketaan.

13 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Oppimistilaisuuksia suunniteltaessa keskitytään siihen, miten kehitysyhteistyön käytännöt voivat parhaiten tukea etelän kansalaistoimijoita ja vahvistaa järjestöjä kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Kepan etelän toimistoista saatavaa tietoa kansalaisyhteiskunnan toimijoista, niiden roolista ja toimintaympäristöstä käytetään Kepan järjestämissä oppimistilaisuuksissa. Vuoden aikana tarjotaan kahdesta neljään syvemmän tason koulutusta ja oppimismahdollisuuksia. Järjestöt voivat tarjota omia koulutuspakettejaan yhdessä toteutettaviksi koulutuksiksi. Yksittäisten jäsenjärjestöjen oppimistarpeisiin perustuvat räätälöidyt kehittämistyöpajat, koulutus ja mentorointi jatkuvat kysynnän mukaan. Uusiin tarpeisiin, kuten yritysyhteistyöhön tai työhön konfliktialueilla, vastataan käynnistämällä kiinnostuneiden kesken vertaisoppimisprosesseja. Viestinnällä tuetaan yhteisen oppimisen edistämistä ja järjestöjen kapasiteetin kehittämistä muun muassa markkinoimalla eri tahojen tapahtumia, kirjoittamalla blogeja ja osallistumalla erilaisten aineistojen, kuten esitteiden, tuotantoon.

14 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot 4.1 Johtaminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan johtamisjärjestelmä tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Yhdistyksen molemmat vuosikokoukset ja niiden yhteydessä järjestettävät työpajat pidetään Helsingissä. Ensi vuoden aikana selvitetään mahdollisuutta osallistua vuosikokoukseen verkkoliittymän avulla. Kepan hallitus kokoontuu kuudesti. Elokuun kokopäivän kokouksessa arvioidaan strategiaa. Perehtymispäivän lisäksi hallituksen strategista ja poliittista johtamista tuetaan tietoiskuilla hallituksen kokouksissa. Hallituksen edustajia kannustetaan vierailemaan Kepan maatoimistoissa. Operatiivisen johtamisen ja esimiestyön lisäksi Kepan johtotiimin jäsenet vierailevat maatoimistoissa ja osallistuvat kansainvälisiin kokouksiin. Johdon edustaja osallistuu Civicuksen vuosikokoukseen syksyllä ja Interational Federation of National Platforms -verkoston (IFP) kokoukseen. Johtotiimistä ja maa- ja aluejohtajista koostuva globaali johtoryhmä (GLG) jatkaa kuukausittaisia puhelinkokouksiaan ja tapaa kerran vuodessa globaalin suunnittelukokouksen yhteydessä. GLG:n jäsenille järjestetään tuolloin myös esimies- ja johtamiskoulutusta. Kerran kuukaudessa pidettyä tiiminvetäjien ja johtotiimin kokouksia jatketaan toimintavuoden aikana. Sen lisäksi tiiminvetäjiä tuetaan järjestämällä heille koulutusta. 4.2 Talous- ja yleishallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa käyttää resurssejaan tehokkaasti, kestävästi ja läpinäkyvästi. Sekä Helsingissä että maatoimistoissa jatketaan taloushallinnon prosessien hienosäätöä vuonna 2012 tehtyjen tarkastusten perusteella sekä toimintaympäristössä ja taloushallinnon ohjelmistoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Esimerkkinä näistä toimista ovat sähköisen matkalaskun käyttöönotto, selvitys laskujen skannauksen ulkoistamisesta sekä skannauksen laajentaminen uusiin tositesarjoihin. Helsingin toimistossa vuonna 2012 käyttöön otetun puhelinjärjestelmän toimivuutta arvioidaan, minkä jälkeen päätetään, jatketaanko sopimusta nykyisen operaattorin kanssa. Kopiokoneiden päättyvät leasingsopimukset kilpailutetaan. Myös tilintarkastus kilpailutetaan Kepan vuosikokouksen toivomuksen mukaisesti. Helsingin toimiston sisäilman laadun seuranta, ja sen osalta siivoustyön seuranta, jatkuu edelleen. Ympäristöohjelman toteutusta jatketaan kaikissa toimistoissa. 4.3 Tietohallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan tietohallinto auttaa parantamaan työtuloksia ja tukee organisaation pitkän aikavälin kehitystä. Tietohallintolinjaus viimeistellään ja pannaan täytäntöön. Kepan verkkosivustoja uudistetaan sekä teknisen alustan että sisällön puolesta (muun muassa Maailman Kuvalehti ja Mahdollisuuksien torit). Vuoden 2015

15 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA eduskuntavaalikampanjaa varten tehdään vaalikone. Vuoden aikana jatketaan uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän rakentamista ja käyttöönottoa. Sisäistä viestintää palveleva intranet arvioidaan ja uusitaan vastaamaan tarpeita paremmin. 4.4 Henkilöstöhallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö ja johto on motivoitunutta ja asiantuntevaa. Henkilöstölinjauksen mukaisia toimenpiteitä jatketaan. Osa henkilöstöhallinnon kehittämistarpeista saadaan vuoden 2013 ilmapiirikartoituksen tuloksista, jotka analysoidaan ja esitellään alkuvuodesta. Raportointia hallitukselle tehostetaan tuottamalla kaksi kertaa vuodessa rekrytointiraportti, josta ilmenee muun muassa rekrytointitavat, hakijat sukupuolittain ja haastateltujen määrät. Osana henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä otetaan käyttöön ikäohjelma, joka pyrkii tuomaan näkyviin ja kohdentamaan henkilöstöpoliittisia toimia eri ikäisten tarpeisiin. Työergonomiaa parannetaan ensisijaisesti aktivoimalla henkilöstöä huolehtimaan työn tauottamisesta, mutta myös ottamalla huomioon yksilölliset tarpeet kaluste- ja apuvälinehankinnoissa. Henkilöstön resurssien kohdistumista eri ohjelmatavoitteisiin on vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa tarkennettu siirtämällä joitakin viestinnän henkilötyövuosia tukitoimista ohjelmatyöhön. 4.5 Oppiva organisaatio Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan työtavat edistävät oppimista ja vahvistavat Helsingin ja etelän toimistojen yhtenäisyyttä Työn suunnittelua, seurantaa ja arviointia ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Sitä tuetaan ylläpitämällä ja uudistamalla suunnittelun ja seurannan välineitä sekä vahvistamalla henkilöstön seurantaosaamista. Erityistä panostusta vaatii ohjelmakauden alussa aloitetun ohjelman ja strategian seurantatiedon kerääminen, koostaminen ja analysointi. Seuranta-, arviointi- ja suunnittelutyössä Kepa hakee mahdollisuuksia molemminpuoliseen oppimiseen jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa seuraa ja osallistuu lisäksi laajempaan keskusteluun kehitysyhteistyön arvioinnista. Kepa tekee koko toiminnan ja tulokset kattavan itsearvioinnin EFQM Excellence -malliin käyttäen. Tämän järjestyksessä kolmannen itsearvioinnin pohjalta tunnistetaan mahdolliset kehittämiskohteet. Kepan sisäisissä kehittämisprojekteissa ja tiimirajat ylittävissä haasteellisissa toimeksiannoissa hyödynnetään Kepan projektimallia. Kepan toimintaympäristön analyysi keskittyy vuonna 2014 arvioimaan etenkin talouspoliittisten teemojen (muun muassa vihreä talous, solidaarisuustalous ja de-growth) kehityspoliittista merkitystä ja tuottamaan niistä maatoimistojen kanssa ajankohtaiskatsauksia. Myös muita teemoja (kuten kehitys ja turvallisuus ja nousevien talouksien rooli Afrikassa) seurataan ja Maailman laitamilla -verkkosivustoa päivitetään.

16 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA LIITE Kepan henkilöstö 2014 HELSINKI ETELÄ 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Yhteensä: 16 tointa Ohjelmasuunnittelija, kehityspol.työ Viisi kehityspoliittista asiantuntijaa: kehitysyhteistyö, ilmastopolitiikka, globaali talous, demokratia/ihmisoikeudet ja toimintaympäristö. (Vaikuttamis- ja analyysitiimi) Tiedottaja, vaikuttamistyö Graafinen suunnittelija (Viestintätiimi) Kahdeksan kehityspoliittista asiantuntijaa (Mz 2 pp, Nic 1 pp ja 1 lt, Th 1 pp ja 1 lt, Tz 1 pp ja 1 lt) (pp = paikalta palkattu, lt = lähetetty, Mz = Mosambik, Nic = Nicaragua, Th = Tahimaa, Tz = Tansania) 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Yhteensä: 18,5 tointa (1 osa-aikainen), 2 siviilipalveluspaikkaa Kampanjakoordinaattori, kampanjat Koulutussuunnittelija, globaalikasvatus Järjestökoordinaattori, globaalikasvatus Etvo-koordinaattori (50% toimesta) Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Kampanjakoordinaattori, globaalikasvatus AEPF-koordinaattori (50 % työajalla) (Globaalikasvatustiimi) Ohjelmapäällikkö Viestintä- ja varainhankintapäällikkö Tuotantopäällikkö (Maailma kylässä -tiimi) Toimituspäällikkö Toimittaja Toimittaja, siviilipalvelus Markkinointiassistentti (Maailman kuvalehti -tiimi) Verkkojulkaisujen päätoimittaja Verkkojulkaisujen toimitussihteeri Verkkotuottaja Verkkojulkaisuassistentti, siviilipalvelus Viestintäassistentti Tiedottaja (kampanjat) (Viestintätiimi) Sovellussuunnittelija (Tietohallintotiimi) -

17 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA HELSINKI ETELÄ Järjestösihteeri Koulutussuunnittelija, hanketyö Koulutussuunnittelija, organ.kehit. Kehitysyhteistyöneuvoja Koulutussihteeri Kaksi ohjelmasuunnittelijaa: kansalaisyhteiskunta, suunnittelu- ja seurantajärjestelmät Järjestökoordinaattori, edunvalvonta (Järjestökehitystiimi) Tiedottaja, jäsentiedotus (Viestintätiimi) Etvo-koordinaattori (50% toimesta) (Globaalikasvatustiimi) Johtaminen 8 tointa Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtaja Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallintojohtaja (Johtotiimi) Tietohallinto 5 tointa Järjestelmäsuunnittelija IT-tukihenkilö Tietohallintosuunnittelija Verkkopalveluiden tekninen asiantuntija (Tietohallintotiimi) 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Yhteensä: 13,5 tointa Neljä kansalaisyhteiskunnan asiantuntijaa (Tz 1 pp ja 1 lt, Nic 1 pp, Mz 1 pp) 4. Johtaminen ja tukitoiminnot Yhteensä: 32 tointa (3 osa-aikaista), 1 siviilipalveluspaikkaa Kolme maajohtajaa (Mz, Nic, Tz), yksi aluejohtaja (Th) (kaikki lt) IT-tukihenkilö (Mz 1 pp) Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto 19 tointa (3 osa-aikaista), 1 sivari Hallintokoordinaattori (osa-aikainen) Henkilöstösuunnittelija Hallintosihteeri Hallintoassistentti Hallintoavustaja, siviilipalveluspaikka (Hallintotiimi) Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä (osa-aikainen) Taloussihteeri (Taloustiimi) Kolme kirjanpitäjää, pp (Mz, Nic, Tz) Kaksi toimistosihteeriä pp (Tz, Th) Vastaanottovirkailija pp (Nic) Kaksi huoltomies-autonkuljettajaa pp (Mz, Tz) Kolme siivoojaa pp, ( Mz, Nic, Tz) (yksi osa-aikainen).

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Sisällysluettelo...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman 2013-2015 rakenne...3 Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset...3

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Liite 8A TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2016 1/15 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...4 1.1 Keskeiset päättäjät edistävät kunnianhimoista

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty kevätkokouksessa 22.4.2016 Liite 6A Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 KEPAN KESKEISET TULOKSET OHJELMAKAUDELLA 2013 2015... 4 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen.

Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen. Kepa ry ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET Sopeutumisryhmä 30.11.2016 1 Helsingin sopeutumisen linjausten aikataulu Sopeutumislinjaukset valmiina vietäväksi luottamushenkilöelimen käsittelyyn

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy. Johanna Nurmi

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy. Johanna Nurmi Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy Johanna Nurmi 1. Visio SAYFES on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu arviointiosaamisen edistäjä 2. Missio ja päämäärä Missio SAYFES edistää vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot