Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa

2 Sisällysluettelo Johdanto Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen virkamiehiin Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Suomen AEPF-verkosto Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot Johtaminen Talous- ja yleishallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto Oppiva organisaatio...13 LIITE Kepan henkilöstö

3 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Johdanto Toimintavuosi 2014 on Kepan kolmivuotisen ohjelmakauden toinen vuosi. Toimintasuunnitelman rakenne perustuu ohjelman kolmeen päätoimintoon sekä johtamiseen ja tukitoimintoihin. Kolme päätoimintoa ovat kehityspoliittinen vaikuttaminen ja kampanjointi, globaalikasvatus ja asennevaikuttaminen sekä järjestökentän toimintaedellytysten ja kapasiteetin vahvistaminen. Yhden ohjelman periaatteen mukaisesti Kepalla ei ole maakohtaisia erillisiä ohjelmia, vaan kaikki toiminta suuntautuu samoihin tavoitteisiin niin Suomessa kuin etelässäkin. Ohjelman ja vuosisuunnitelman tavoitteet pohjautuvat strategian painopisteille. Ponnistelut vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämiseksi jäsenistön kanssa tähtäävät yli 300 jäsenjärjestön ja Kepan osaamisen ja kokemuksen hyödyntämiseen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, kuten eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Strategian toinen läpileikkaava tavoite jäsensuhteiden elävöittämisen lisäksi on Kepan verkottuminen ja jäsenistön verkottaminen kansainvälisesti. Myös asenneilmapiiriin vaikuttaminen painottui Kepan strategiassa, sillä sen pohjalle rakentuvat edellytykset niin kehityspoliittiselle vaikuttamistyölle Suomessa kuin kansalaisten tuelle ja aktiiviselle osallistumiselle järjestötoimintaan. Jäsensuhteiden elävöittäminen näkyy laajalti Kepan toiminnassa niin Suomessa kuin maa- ja aluetoimistoissakin. Jäsenistöltä kerätään aloitteita ja toiveita siitä, millaista yhteistä toimintaa, järjestöjen välistä yhteistyötä tai uusia avauksia Kepa voisi tehdä jäsentensä kanssa. Kepan yhteistyö- ja kattojärjestöroolia Etelässä kehitetään entistä alueellisemmalla työotteella, jossa Kepa tarjoaa jäsenilleen muun muassa tietoa ja arvioita kyseiseen alueen toimintaympäristöstä ja siinä vaikuttavista keskeisistä prosesseista. Jäsenistön mahdollisuutta vaikuttaa Kepan toimintaan ja mahdollisuuksia tukea hallituksen työtä parannetaan perustamalla jaostoja ja työryhmiä. Jäsenblogit ja jäsenjärjestöjen toiminta tulevat näkymään Kepan verkkosivuilla aikaisempaa enemmän. Toimintavuoden aikana jäsenjärjestöjen toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksista Kepassa selkiytetään. Kepan ohjelman teemat eli kansainvälinen talous, kehitysrahoitus, ilmasto-oikeudenmukaisuus ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen näkyvät Kepan työssä Nicaraguassa, Mosambikissa, Tansaniassa ja Mekongin alueella. Ohjelmakaudella vahvistuva alueellinen lähestymistapa tuo mukanaan teemojen ja niihin liittyvien prosessien seuraamista ja arviointia laajemmasta näkökulmasta. Toimintavuonna kiinnitetään huomiota siihen, miten Kepan toiminta etelässä tulisi tutummaksi jäsenistölle ja sen tuottama lisäarvo näkyvämmäksi kaikissa Kepan jäsenilleen tarjoamissa palveluissa. Vuoden 2014 yksittäisistä toiminnoista voidaan mainita eduskuntavaalikampanjan rakentaminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, YK:n Post 2015 kehitysohjelmaan vaikuttaminen Suomessa ja kansainvälisesti (muun muassa Beyond verkoston kautta). Näiden lisäksi kansalaisliikkeiden toimintaedellytyksiä puolustetaan muun muassa järjestämällä teemasta tilaisuuksia maatoimistoissa sekä vaikuttamalla järjestörahoituksen määrään ja hakumenettelyn pelisääntöihin Suomessa. Kepan kehityspoliittisen päivän teemana on kansalaisten asenteisiin ja mielipiteisiin vaikuttaminen ja sen merkitys globalisaationhallinnassa ja kehityspoliittisten päämäärien saavuttamisessa. Järjestöjen ehdottamia etelätyöhön liittyviä oppimispilotteja jatketaan ensimmäisen kokeiluvuoden kokemuksen innoittamana. Finland's Festivalsin myönsi Maailma kylässä -festivaalille Vuoden 2014 festivaali tunnustuksen, jota festivaaleilla juhlitaan ensi keväänä työn merkeissä.

4 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepan osallistuminen lukuisiin kansainvälisiin ja EU-verkostoihin ja työryhmiin näkyy muun muassa yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan tilaa maailmanlaajuisesti seuraavan Civicus-verkoston kanssa. Kepa edustaa suomalaisia kehitysjärjestöjä International Forum for National Platformsissa (IFP), sekä CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE), jotka molemmat koordinoivat järjestöjen vaikuttamistyötä muun muassa kehitysavun laatua, määrää ja kehitysyhteistyön toteutusta ja sen periaatteita käsitteleviin prosesseihin. Kepa osallistuu ja vaikuttaa YK:n kehitysohjelmaa varten perustetun kehitysrahoituskomitean työskentelyyn, joka tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa vaatimuksia muun muassa yritysvastuun velvoittavuudesta ja uusien rahoituslähteiden käyttöönotosta. Ulkoministeriön antama valtionavustus Kepalle on uuden ohjelmakauden aikana yhteensä euroa, josta tuki toimintavuodelle 2014 on euroa. Toimintavuoden 2014 talousarvio on euroa. Vuoden loppuun mennessä Kepassa on 80 työntekijää, joista 52 Suomessa ja 28 etelässä.

5 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Poliittiset päätöksentekijät Suomessa tuntevat, kannattavat tai aktiivisesti edistävät Kepan kehityspoliittisia tavoitteita kehitysyhteistyöstä, globaalista talouspolitiikasta ja ilmastooikeudenmukaisuudesta. Kepa jatkaa aktiivista vaikuttamista Suomen poliittiseen päätöksentekoon kolmessa pääteemassa, kehitysyhteistyön määrässä ja laadussa, globaalissa talouspolitiikassa ja ilmasto-oikeudenmukaisuudessa. Lisäksi Kepa seuraa ja tekee vaikuttamistyötä liittyen Post agendaan ja ihmisoikeusperustaisuuteen. Kehitysyhteistyön määrän kannalta vuosi 2014 on keskeinen, sillä kevään kehysriihessä ja syksyn budjettiriihessä päätetään kehitysrahoituksen 0,7 prosentin tavoitteen kohtalosta suhteessa aiempiin sitoumuksiin. Kepa toimii aktiivisesti sen eteen, että vuodelle 2015 asetettu määrärahatavoite saavutettaisiin. Euroopan tasolla vaikuttamistyötä tehdään AidWatch-verkoston kautta. Kehitysyhteistyön laadun parantamiseksi vaikutetaan muun muassa OECD:n ja UNDP:n koordinoimaan tuloksellisuustyöhön, jonka osalta keväällä järjestetään monenkeskinen Globaalin kumppanuuden ministerikokous. Ilmastoteemassa keskitytään erityisesti ilmastorahoituksen määrään ja laatuun. Kepa vaikuttaa aktiivisesti siihen, ettei Suomen tukea kehitysmaiden ilmastotoimille oteta köyhyyden poistamiseen varatuista rahoista. Lisäksi vaikutetaan siihen, että eduskunta säätäisi mahdollisimman vahvan ja velvoittavan ilmastolain. Kepa osallistuu YK:n ilmastoneuvotteluihin ja vaikuttaa Suomen kantoihin. Globaaleissa talouskysymyksissä Kepa keskittyy vero-oikeudenmukaisuuteen, yritysvastuuseen ja yksityisen sektorin rooliin kehityksessä yhteistyössä kansainvälisten verkostojen ja järjestöjen kanssa. Osana järjestöjen yhteistä verokampanjaa tehdään vaikuttamistyötä koskien monikansallisten yritysten maakohtaista kirjanpitoa sekä Euroopan komission esityksiä taloudellisesta ja ei-taloudellisesta raportoinnista. YK:n vuosituhattavoitteet umpeutuvat 2015 ja niiden jälkeinen niin kutsuttu Post agenda määrittelee globaalin kehitysagendan suunnan tuleville vuosille. Kepa osallistuu YK:n Post prosessiin välittämällä jäsenjärjestöjen kantoja suomalaisille päättäjille ja medialle sekä raportoimalla YK:n yleiskokousviikolla paikan päältä New Yorkista. Vuoden aikana poliittista vaikuttamistyötä tehdään eduskunnan ja ministeriöiden lisäksi muun muassa Maailma kylässä -festivaalilla ja SuomiAreenassa. Lisäksi valmistaudutaan vuoden 2015 eduskuntavaaleihin vaikuttamalla puolueiden vaaliohjelmiin ja osallistumalla puoluekokouksiin. Teemat valitaan ja toiminta suunnitellaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa on edustettuna myös erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa, kuten kehityspoliittisessa toimikunnassa ja kestävän kehityksen toimikunnassa. Vaikuttamistyötä tuetaan aktiivisella mediaviestinnällä ja julkaisutuotannolla. Mediaviestinnän tavoitteena on osallistua vaikuttamistyön pääteemoja koskevaan julkiseen keskusteluun ja luoda poliittista painetta vaikuttamistyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Kepan verkkosivuilla tarjotaan ajankohtaista kehityspoliittista analyysia ja keskustelua Kehitystä ja politiikkaa -blogissa. SuomiAreenaan liittyvää viestintää kehitetään edellisvuosien kokemusten perusteella, ja kesätoimittajatilaisuuden konsepti uudistetaan vaikuttamistyötä paremmin palvelevaksi. Sosiaalisen median käyttöä vaikuttamistyössä tehostetaan ja etelän toimistojen asiantuntemusta hyödynnetään viestinnän sisällöissä.

6 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Vaikuttaminen virkamiehiin Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen kannalta keskeiset virkamiehet ja ministereiden erityisavustajat eri ministeriöissä tekevät yhteistyötä Kepan ja jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa solmii yhä tiiviimmät suhteet ulko-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriöön. Kepa jatkaa tiedonvaihtoa keskeisten virkamiesten ja ministereiden erityisavustajien kanssa ja tukee jäsenten yhteistyötä virkamiesten kanssa. Kehitysrahoituksen osalta vaikutetaan Suomen toimintaan toisena YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitean puheenjohtajana. Kehitysyhteistyön laatukysymyksissä jatketaan yhteistyötä ulkoministeriön kanssa ja seurataan aktiivisesti Suomen kehityspoliittisen toimintaohjelman toteutumista. Ilmasto-oikeudenmukaisuusteemassa Kepa seuraa Suomen toimintaa erityisesti uusien ilmastorahoituslähteiden identifioimisessa ja fossiilisten polttoaineiden tukien poistamisessa. Kepa tunnistaa vaikuttamisikkunoita ja koordinoi järjestöjen yhteisiä viestejä myös liittyen Suomen paikkaan Maailmanpankin johtokunnassa Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Vaikuttamistyötä tekevät jäsenjärjestöt oppivat toisiltaan ja kokoavat voimansa globaaliin oikeudenmukaisuuteen lisäämiseksi. Jäsenten vaikuttamisaloitteita seurataan tiiviisti ja etsitään keinoja niiden toteuttamiseen. Jäsenten vaikuttamistyön tukemista kehitetään edelleen. Vuonna 2014 Kepa tekee tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa ilmasto-oikeidenmukaisuuden esiin nostamisessa Maailma kylässä -festivaalilla ja SuomiAreena-tapahtumassa. Verokampanjassa Kepa koordinoi järjestöjen lobbausryhmää. Myös 0,7 prosentin tavoitteen eteen kampanjoidaan yhdessä jäsenten kanssa. Vuoden 2015 eduskuntavaalien kampanjaa ryhdytään toteuttamaan yhteistyössä neljästä-viidestä jäsenjärjestöstä koostuvan ydinryhmän kanssa niin, että myös muita jäsenjärjestöjä osallistetaan yhteiseen kampanjaan. Kepa järjestää jäsenjärjestöille vuoden aikana vähintään kaksi vaikuttamistyön koordinaatiotapaamista, joissa vaihdetaan tietoa jäsenten tekemästä vaikuttamistyöstä ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia. Kepa tukee menetelmällisillä ja temaattisilla koulutuksilla jäsentensä vaikuttamistyön osaamista. Kepan vaikuttamisteemoihin liittyen järjestetään lisäksi keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat etelän kansalaisjärjestöt vahvistavat temaattista osaamistaan ja verkostoituvat kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Kepan ohjelman linjausten mukaisesti Kepan maa- ja aluetoimistot jatkavat yhteistyösuhteiden syventämistä rajaamalla kumppaneiden määrän kahdesta neljään pitkäaikaiseen kumppaniin. Toimistot tukevat kehityspoliittisten teemojen parissa toimivien kumppaneiden analyysityötä ja tiedonvaihtoa. Yhteisten

7 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA oppimistavoitteiden avulla vahvistetaan kumppanuuksien strategista ulottuvuutta ja molemminpuolista oppimista. Esimerkiksi Mosambikissa järjestetään Kepan ja Justiça Ambientalin yhteinen keskustelutilaisuus yritysvastuusta ja Mekongilla alueellinen seminaari ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja vastuunjaosta yhdessä Green ID:n (Vietnam) sekä Thai working group of Climate Justicen ja Healthy Public Policy Foundation (Thaimaa) kanssa. Kepan etelän työn kehittäminen alueellisempaan suuntaan jatkuu. Maatoimistot kartoittavat Kepan teemoihin liittyviä alueellisia verkostoja ja muita alueellisesti suuntautuvia kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Esimerkiksi Nicaraguassa tuetaan Keski-Amerikan alueella toimivaa verkostoa, joka tutkii ja dokumentoi kaivosteollisuuden yritysvastuun puutteita. Tansaniassa vahvistetaan kauppapolitiikan parissa toimivien järjestöjen verkostoitumista Itä-Afrikan alueella erityisesti EPA-kauppasopimuksen suhteen. Kepan maa- ja aluetoimistot tukevat paikallisen kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyötä tarjoamalla verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia kansallisella ja alueellisella tasolla. Tämän työn tavoitteena on vahvistaa järjestöjen ja kansalaisten mahdollisuuksia osallistua oman maansa päätöksentekoon. Kepa vahvistaa linkityksiä ajankohtaisiin kansainvälisiin prosesseihin kuten YK:n ilmastohuippukokouksen valmisteluun ja Post prosessiin. Maa- ja aluetoimistojen työ on osa Kepan vaikuttamistyötä Suomessa. Tiiviit suhteet paikallisiin kumppanijärjestöihin varmistavat, että Kepan päättäjille Suomessa välittämät viestit pohjaavat todellisuuteen etelässä. Kepan sisäisissä temaattisissa työryhmissä eri toimipisteissä työskentelevät ohjelmatyöntekijät jakavat tietoa, kehittävät Kepan kantoja ja suunnittelevat temaattista analyysi- ja vaikuttamistyötä Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot saavat lisäarvoa Kepan osallistumisesta. Kepan yhteyksiä ja osallistumista kansainvälisiin järjestöverkostoihin jatketaan ja vahvistetaan. Yhteistyö on tiivistä erityisesti seuraavien verkostojen kanssa: AidWatch, Eurodad, Concordin Financing for Development -työryhmä, Climate Action Network Europe, CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE) Working Group on Human Rights Based Approach (HRBA), Beyond 2015, Tax Justice Network Europe ja Global Alliance for Tax Justice. Kepan etelän kumppaneita linkitetään verkostoihin mahdollisuuksien mukaan. Kepan viestintä hyödyntää verkostojen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia Kepan teemoissa ja kansainvälisten kokousten viestinnässä. Osallistuminen kansainvälisten järjestöverkostojen viestintäyhteistyöhön palvelee kotimaan vaikuttamistyötä ja tukee samalla verkostojen toimintaa.

8 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin 2.1 Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat innostuvat vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin ja solmivat yhteyksiä yksilöihin, järjestöihin sekä muihin toimijoihin globaalien kysymysten näkyvyyden lisäämiseksi. Kepa innostaa globaalikasvatusta tekeviä järjestöjä tulemaan yhteen, toimii alustana niiden yhteistyölle ja tukee järjestöjen kykyä nostaa globaaleja teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kepa kehittää osaamistaan globaalikasvatuksen ja asennevaikutamisen käsitteistä ja muutosmekanismeista. Asenneilmapiirin merkitys on vuosittain järjestettävän Kehityspoliittisen päivän pääteemana. Kepa ja jäsenjärjestöt lisäävät globaalikasvatuksen tunnettuutta opettajien ja kasvattajien keskuudessa. Globaalikasvatusverkoston järjestöt jatkavat yhteistyötä Opettajankoulutuslaitosten kanssa: Maailma koulussa -seminaareja järjestetään neljällä yliopistolla. Opettajia ja muita toimijoita kohdataan myös Educamessuilla, jonne Kepa koordinoi järjestöjen yhteisen osaston: Kansalaisvaikuttamisen torin. Uudistuneen ja paremmin kohderyhmänsä huomioivan Globaalikasvatus.fi-sivuston kautta järjestöjen materiaaleja, menetelmiä ja kouluvierailupalveluita markkinoidaan opettajille ja muille keskeisille kohderyhmille. Maailma kylässä -festivaalista on kasvanut Suomen suurin monikulttuurisuus-, kehitysyhteistyö- ja järjestötapahtuma, jonka 150 ohjelmanumeroa ja 450 näytteilleasettajaa keräävät vuosittain kävijää Kaisaniemeen ja Rautatientorille. Vuoden 2014 pääteemana ovat ilmasto ja Latinalainen Amerikka. Jäsenjärjestöt ovat tiiviisti mukana festivaalin suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjelmapuolella kehitetään erityisesti asiaohjelmaa. Yli 20 paikkakunnalla toimiva Mahdollisuuksien tori -verkosto tukee globaalikysymysten esiin nostamista eri puolilla Suomea. Koordinoimalla verkostoa ja järjestämällä verkostotapaamisia ja paikallisia koulutuksia Kepa tukee paikallisia torijärjestäjiä ja vapaaehtoistoimijoita ja vahvistaa heidän osaamistaan globaalien kehityskysymysten esiin tuomisessa. Kepa myös edistää järjestöjen välistä yhteistyötä ja keskinäistä oppimista paikallistasolla. Vuoden aikana vahvistetaan verkoston yhteistyösuhteita eri sidosryhmiin kuten aluehallintoon ja oppilaitoksiin. Mahdollisuuksien tori -koordinaattorin tehtävä muuttuu kokopäiväiseksi vuoden alusta. Kepa pyrkii tekemään uusia avauksia kehitysproblematiikkaa käsittelevässä yhteiskunnallisessa keskustelussa myös omien vaikuttamisteemojensa ulkopuolelta. Tässä keskeisenä resurssina on jäsenjärjestöjen asiantuntemus. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Kepa fasilitoi jäsenjärjestöjen aloitteesta lähteviä globaalikasvatuskampanjoita ja -aloitteita. Kepa osallistuu kansainväliseen globaalikasvatuksesta käytävään keskusteluun ja tuo suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tietoisuuteen ajankohtaisia globaalikasvatuksen trendejä. Yksi kansainvälisen vuoropuhelun areena on Concordin alainen globaalikasvatuksen työryhmä DARE-forum ja EU-rahoitteinen globaalikasvatuksen DEEEP4-hanke. Hanke pyrkii muun muassa vahvistamaan globaalin etelän ja pohjoisen välistä vuoropuhelua globaalikasvatuksessa. Globaalikasvatus.fi- ja Mahdollisuuksientori.fi-sivustojen uudistukset painottavat kohderyhmille suunnattujen palvelufunktioiden kehittämistä ja käytettävyyden parantamiseen mobiililaitteilla.

9 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat kehittävät osaamistaan ja oppivat toistensa kokemuksista asennevaikuttamisessa. Kepa tukee globaalikasvatusta tekevien järjestöjen vertaisoppimista ja järjestöjen yhteistyötä järjestämällä opintopiirejä, vertaisoppimis- ja keskustelutilaisuuksia. Vertaisoppimiseen tähtäävät ryhminä jatkavat Common cause -arvot globaalikasvatuksessa opintopiiri sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäjien verkosto. Muita ajankohtaisia teemoja nostetaan tilanteen mukaan. Kepa järjestää vuoden aikana vähintään 14 asennevaikuttamiseen liittyvää koulutusta, joista puolet tukee järjestöjen kehityspoliittista vaikuttamistyötä ja puolet globaalikasvatusta. Koulutuksissa hyödynnetään järjestöjen osaamista ja etelän ääni tuodaan aiempaa voimakkaammin kuuluviin. Koulutustarjontaa selkiytetään niin, että se sisältää selkeämpiä koulutuspolkuja. Räätälöityjen koulutusten osalta tarjontaa selkiytetään, jotta järjestöt löytävät helpommin muun muassa Kepan valmennuspalvelut. Globaalikasvatuksen hankeneuvontaa tarjotaan ympärivuotisesti. Kepan koordinoima verkkokampanjoinnin parissa työskentelevien järjestöammattilaisten ecampaigning Forum Finland -verkosto tarjoaa tilaa järjestöjen keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Viestintään, markkinointiin ja kampanjointiin liittyviä koulutuksia kehitetään edelleen. Kepa tukee maahanmuuttajataustaisten jäsenjärjestöjen osaamista ja resurssien käyttöä Suomessa tehtävässä asennevaikuttamistyössä. 2.3 Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Globaalikysymyksistä kiinnostuneet ihmiset toimivat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutosagentteina oikeudenmukaisen maailman puolesta. Uusi Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelma valmentaa parikymmentä kansalaisvaikuttamisen osaajaa toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Ohjelma tarjoaa yksittäisille muutosagenteille mahdollisuuden lisätä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojaan sekä tarjoaa Kepalle ja jäsenistölle tietoa siitä, kuinka aktiivista kansalaisuutta voidaan tukea. Globbarit tarjoaa ihmisille välineitä vaikuttaa sekä suoraan päättäjiin että laajemmin yleiseen asenneilmapiiriin Suomessa esimerkiksi erilaisten kampanjoiden ja kansanedustajatapaamisten avulla. Kampanjat tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Vero-oikeudenmukaisuuskampanja vaatii hallitukselta toimia yritysten toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi maakohtaisen kirjanpidon avulla. Kampanjassa on erilaisia toimintamahdollisuuksia järjestöille ja yksittäisille ihmisille. Vuoden aikana uusia järjestöjä innostetaan osallistumaan jo mukana olevien Attacin, Changemaker-verkoston, Eettisen kaupan puolesta ry:n, Finnwatchin, Kehyksen ja Pelastakaa Lapset ry:n lisäksi. Luvassa epävakaata -kampanjaa vahvan ilmastolain puolesta jatketaan reagoimalla lain valmistelun tarjoamiin vaikuttamisikkunoihin. Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin valmistaudutaan suunnittelemalla vaalikampanja yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa tekee aktiivista mediatyötä kampanjoihin liittyen. Globbarit.fi-sivuston edustajaseurantaa hyödynnetään kampanja- ja vaikuttamistyössä. Etelän vapaaehtoisohjelma Etvossa valitaan ja valmennetaan vapaaehtoistyöntekijää Kepan jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Paluun jälkeen vapaaehtoisia valmennetaan toimimaan aktiivisesti myös Suomessa muun muassa tukemalla palanneiden omaa alumni-verkostoa.

10 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa.fi-sivustolla olevan osallistumiskoneen avulla ihmiset voivat löytää oman tapansa vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman puolesta eri järjestöjen kautta. Kepa.fin uudistuksen yhteydessä kehitetään osallistumiskoneen käyttöliittymää sekä pohditaan muiden muutosagenteille suunnattujen työkalujen ja toimintojen rakentamista. Kepan kampanjoita suunnataan aiempaa laajemmalle yleisölle hyödyntämällä uusia markkinointikeinoja, verkkokampanjointiin soveltuvia materiaaleja ja sosiaalista mediaa. Kehitysmaiden arkea ja järjestöjen etelässä tekemää työtä esiin tuovien sekä monimutkaisia globaaleja kehityskysymyksiä havainnollistavien visuaalisten kampanjamateriaalien käyttöä kehitetään. 2.4 Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Yhä useammat seuraavat Kepan viestintäkanavia ja rohkaistuvat toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa.fin uutiset ja blogit tarjoavat laaja-alaisesti tietoa ja uusia näkökulmia kehityskysymyksiin. Verkkouutisten avulla pyritään nostamaan keskusteluun uusia kehityspoliittisia kysymyksiä ja taustoittamaan mediassa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja. Journalistisesti tasokas uutisointi vahvistaa myös Kepan asemaa kehityspolitiikan asiantuntijajärjestönä. Uutistuotanto hyödyntää Kepan ja jäsenjärjestöjen asiantuntemusta Suomessa ja etelässä ja niiden yhteisiä kampanjoita. Vuoden aikana kehitetään laaja-alaista sosiaalisen median käyttöä. Kepa.fi-sivustoa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, painopisteinä ovat sivuston käytettävyys mobiililaitteilla ja tehokkaampi linkittyminen sosiaaliseen mediaan. Maailman Kuvalehti jatkaa ilmestymistään kerran kuussa paperilla, ja jutut julkaistaan verkossa porrastetusti. Nettikävijöiden kasvanutta määrää hyödynnetään niin lehden tunnettuuden kuin tilaajamäärienkin kasvattamisessa. Markkinointiin ja tilausmyyntiin panostetaan aikaisempaa voimakkaammin, kun tiimissä aloittaa markkinoinnista vastaava työntekijä. Maailmankuvalehti.fi-sivuston konseptia kehitetään, tavoitteena on bränditunnettuuden liisääminen ja paperilehden tilaajakannan kasvattaminen Suomen AEPF-verkosto Suomen Asia Europe People's Forum -verkosto (AEPF) on toiminut vuodesta 2012 alkaen Kepan yhteydessä ulkoministeriön erillisrahoituksella. Vuonna 2014 Suomen AEPF jatkaa toimintaansa verkoston jäsenyhdistysten yhteistoiminta-alustana, joka tiedottaa, keskustelee ja vaikuttaa virkamiehiin ja päättäjiin Aasiaa ja Eurooppaa koskevista yhteisistä kysymyksistä ja ongelmista. Suomen AEPF osallistuu kansainvälisen AEPF:n toimintaan ja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa syksyllä Italiassa ASEMkokouksen alla järjestettävää kansainvälistä AEPF10-kansalaisfoorumia.

11 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä 3.1 Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa yhdistää kehityksen ja globaaliasioiden parissa työskentelevät suomalaiset kansalaisjärjestöt toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Kepa jatkaa jäsenlähtöisen toimintatavan kehittämistä apunaan jäsenaloitetyökalu, jota muokataan edelleen vastaamaan jäsenistön tarpeisiin. Aloitteiden pohjalta järjestetään säännöllisesti maa- ja teematapaamisia ja tuetaan muita jäseniltä tulevia yhteistoiminnallisia aloitteita. Aloitteissa hyödynnetään jäsenjärjestöjen osaamista ja niitä toteutetaan yhteistyössä jäsenten kanssa. Vuonna 2014 jatketaan jäsenkyselyn toteuttamista uudella otteella: kepalaiset vierailevat vuosittain noin sadassa jäsenjärjestössä. Haastattelujen avulla saadaan tietoa jäsenjärjestöjen toiminnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista ja kartoitetaan näkemyksiä jäsenyyden mielekkyydestä, Kepan roolista ja toiminnan onnistumisesta. Tuloksia käytetään toiminnan suuntaamiseen vastaamaan yhä enemmän jäsenistön tarpeita ja toiveita. Jäsentiedotusta kehitetään entistä kohderyhmälähtöisemmäksi ja tukemaan entistä enemmän jäsensuhteiden tiivistämistä, vastaamaan jäsenten tiedontarpeeseen ja innostamaan jäseniä mukaan toimintaan. Kepan etelän työn näkymiseen jäsenviestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota. Maa- ja aluetoimistot jatkavat alueellisen työotteen ja Kepan yhteistyö- ja kattojärjestöroolin kehittämistä suhteessa jäsenjärjestöihin. Maatoimistot tarjoavat jäsenille yhteyksiä alueen kansalaistoimijoihin ja tietoa kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristöstä. Suhteita alueella toimiviin jäsenjärjestöihin tiivistetään ja niille tarjotaan tietoa Kepan toiminnasta ja palveluista kyseisellä alueella ja Helsingissä. 3.2 Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta keskeiset viranomaiset kunnioittavat järjestöjen itsenäisyyttä kehitystoimijoina. He tunnustavat järjestöjen erilaiset roolit ja sitoutuvat turvaamaan järjestöille suotuisan toimintaympäristön ja rahoituksen. Kepa seuraa aktiivisesti järjestörahoituksen kehitysta ja kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja kansalaisyhteiskuntapoliittisen linjauksen toteutusta. Seurannan näkökulma on järjestökentän autonomian ja moninaisuuden kunnioittamisen. Kepa osallistuu viestintä- ja globaalikasvatustuen ja matkatukien kehittämiseen yhdessä ulkoministeriön kanssa. Lisäksi seurataan uusien kumppanuusjärjestöjen valinnan vaikutuksia. Yhteistyö ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön kanssa keskittyy kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuloksellisuuden, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseen kehitystoimijoina. Tätä tukee myös Kepan verkostoituminen pohjoismaisten, eurooppalaisten ja globaalien järjestöjen, kuten Civicuksen kanssa. Kepan maa- ja aluetoimistot tiivistävät entisestään yhteistyötään Suomen lähetystöjen kanssa suomalaisten järjestöjen ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi. Yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa muihin viranomaisiin Kepa korostaa kansalaistoimijoiden moninaisuutta, luotettavuutta ja asiantuntemusta ja tuo esille kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen erityistarpeita. Viestinnässään Kepa tuo esille järjestöjen työn tuloksia ja toimivan kansalaisyhteiskunnan

12 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA merkitystä sekä tiedottaa osaltaan jäsenistölle niitä koskettavista globaaleista tavoitteista, kuten Istanbulin periaatteiden noudattamisesta ja Post prosessista. 3.3 Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Etelän kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt keskustelevat kansalaisyhteiskunnan roolista ja tilasta ja vaikuttavat keskeisiin prosesseihin. Ne tekevät yhteistyötä keskenään ja ovat yhteydessä samanmielisiin järjestöihin globaalisti. Uuden ohjelmakauden myötä Kepa on alkanut entistä systemaattisemmin etsiä keinoja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja tukea sen tilan puolustamista osana toimintaansa etelässä. Maa- ja aluetoimistot yhdessä Helsingin toimiston kanssa jatkavat keskeisten toimijoiden kartoittamista ja yhteyksien luomista tahoihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan suotuisan toimintaympäristön luomiseen kansalaisjärjestötoiminnalle alueellaan. Näitä voivat olla myös jäsenjärjestöjen tai Kepan omat kumppanijärjestöt. Kepa järjestää yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa maa- ja aluetoimistoissaan seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joissa keskitytään kansalaisyhteiskunnan tilaan ja etsitään mahdollisuuksia toimia yhdessä paikallisesti, mutta myös alueellisesti kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamiseksi. Kepa tuottaa kerran vuodessa maa- ja aluetoimistojen alueesta kansalaisyhteiskunnan tilaa käsitteleviä maakohtaisia katsauksia Kepan verkkosivuille jäsenjärjestöjen ja muiden toimijoiden käyttöön. Maa- ja aluetoimistot kirjoittavat kansalaisyhteiskunnan tilasta ja järjestöjen toimintamahdollisuuksista säännöllisesti Kepan verkkojulkaisuihin. Eri toimipisteissä työskentelevät työntekijät välittävät tietoa ja kehittävät osaamistaan aiheeseen liittyen Kepan sisäisissä työryhmissä. Kepa kokeilee muutamaa kumppanuutta kansalaisyhteiskunnan tilaan eri tavoin liittyvien järjestöjen kanssa. Myös vaikuttamistyön puolella solmituissa kumppanuuksissa seurataan järjestöjen kokemuksia toiminnasta osana kansalaisyhteiskuntaa. Kumppanuuksien avulla saadaan tietoa ja omakohtaista kokemusta niistä keinoista, joilla voidaan tehokkaasti tukea ja vahvistaa etelän kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja edistää suotuisan toimintaympäristön toteutumista. Tätä kokemusta käytetään myös jäsenjärjestöjen ja Kepan toiminnan kehittämisessä etelässä ja Suomessa. 3.4 Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Jäsenjärjestöt vahvistavat omaa ja etelän kumppaneidensa osaamista ja analysoivat toimintaympäristöään. Jäsenjärjestöjen yhteiset oppimisaloitteet etelän kansalaisyhteiskuntien tukemiseksi lisäävät ymmärrystä koko toimintasektorilla. Vuoden 2014 aikana järjestetään kuudesta yhdeksään järjestöjen eteläyhteistyöhön liittyvää peruskoulutusta ja kaksi syventävää koulutusta. Lisäksi järjestetään useita puolen päivän oppimistilaisuuksia toisiaan täydentävien lähestymistapojen soveltamisessa kehitysyhteistyössä sekä ulkoministeriön hanketuen hakuun ja hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä. Kepa tarjoaa kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvää hankeneuvontaa läpi vuoden ja kommentoi hanketukihakemuksia. Peruskoulutusten määrä vähenee, jotta Kepa pystyy paremmin vastaamaan järjestöiltä tulleisiin aloitteisiin ja tukemaan niiden yhteistä oppimista myös prosessimaisesti. Vuonna 2013 aloitettuihin järjestöjen oppimispilotteihin on varattu enemmän resursseja. Vertaisoppimiseen perustuvaa oppimisryhmätoimintaa jatketaan.

13 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Oppimistilaisuuksia suunniteltaessa keskitytään siihen, miten kehitysyhteistyön käytännöt voivat parhaiten tukea etelän kansalaistoimijoita ja vahvistaa järjestöjä kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Kepan etelän toimistoista saatavaa tietoa kansalaisyhteiskunnan toimijoista, niiden roolista ja toimintaympäristöstä käytetään Kepan järjestämissä oppimistilaisuuksissa. Vuoden aikana tarjotaan kahdesta neljään syvemmän tason koulutusta ja oppimismahdollisuuksia. Järjestöt voivat tarjota omia koulutuspakettejaan yhdessä toteutettaviksi koulutuksiksi. Yksittäisten jäsenjärjestöjen oppimistarpeisiin perustuvat räätälöidyt kehittämistyöpajat, koulutus ja mentorointi jatkuvat kysynnän mukaan. Uusiin tarpeisiin, kuten yritysyhteistyöhön tai työhön konfliktialueilla, vastataan käynnistämällä kiinnostuneiden kesken vertaisoppimisprosesseja. Viestinnällä tuetaan yhteisen oppimisen edistämistä ja järjestöjen kapasiteetin kehittämistä muun muassa markkinoimalla eri tahojen tapahtumia, kirjoittamalla blogeja ja osallistumalla erilaisten aineistojen, kuten esitteiden, tuotantoon.

14 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot 4.1 Johtaminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan johtamisjärjestelmä tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Yhdistyksen molemmat vuosikokoukset ja niiden yhteydessä järjestettävät työpajat pidetään Helsingissä. Ensi vuoden aikana selvitetään mahdollisuutta osallistua vuosikokoukseen verkkoliittymän avulla. Kepan hallitus kokoontuu kuudesti. Elokuun kokopäivän kokouksessa arvioidaan strategiaa. Perehtymispäivän lisäksi hallituksen strategista ja poliittista johtamista tuetaan tietoiskuilla hallituksen kokouksissa. Hallituksen edustajia kannustetaan vierailemaan Kepan maatoimistoissa. Operatiivisen johtamisen ja esimiestyön lisäksi Kepan johtotiimin jäsenet vierailevat maatoimistoissa ja osallistuvat kansainvälisiin kokouksiin. Johdon edustaja osallistuu Civicuksen vuosikokoukseen syksyllä ja Interational Federation of National Platforms -verkoston (IFP) kokoukseen. Johtotiimistä ja maa- ja aluejohtajista koostuva globaali johtoryhmä (GLG) jatkaa kuukausittaisia puhelinkokouksiaan ja tapaa kerran vuodessa globaalin suunnittelukokouksen yhteydessä. GLG:n jäsenille järjestetään tuolloin myös esimies- ja johtamiskoulutusta. Kerran kuukaudessa pidettyä tiiminvetäjien ja johtotiimin kokouksia jatketaan toimintavuoden aikana. Sen lisäksi tiiminvetäjiä tuetaan järjestämällä heille koulutusta. 4.2 Talous- ja yleishallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa käyttää resurssejaan tehokkaasti, kestävästi ja läpinäkyvästi. Sekä Helsingissä että maatoimistoissa jatketaan taloushallinnon prosessien hienosäätöä vuonna 2012 tehtyjen tarkastusten perusteella sekä toimintaympäristössä ja taloushallinnon ohjelmistoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Esimerkkinä näistä toimista ovat sähköisen matkalaskun käyttöönotto, selvitys laskujen skannauksen ulkoistamisesta sekä skannauksen laajentaminen uusiin tositesarjoihin. Helsingin toimistossa vuonna 2012 käyttöön otetun puhelinjärjestelmän toimivuutta arvioidaan, minkä jälkeen päätetään, jatketaanko sopimusta nykyisen operaattorin kanssa. Kopiokoneiden päättyvät leasingsopimukset kilpailutetaan. Myös tilintarkastus kilpailutetaan Kepan vuosikokouksen toivomuksen mukaisesti. Helsingin toimiston sisäilman laadun seuranta, ja sen osalta siivoustyön seuranta, jatkuu edelleen. Ympäristöohjelman toteutusta jatketaan kaikissa toimistoissa. 4.3 Tietohallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan tietohallinto auttaa parantamaan työtuloksia ja tukee organisaation pitkän aikavälin kehitystä. Tietohallintolinjaus viimeistellään ja pannaan täytäntöön. Kepan verkkosivustoja uudistetaan sekä teknisen alustan että sisällön puolesta (muun muassa Maailman Kuvalehti ja Mahdollisuuksien torit). Vuoden 2015

15 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA eduskuntavaalikampanjaa varten tehdään vaalikone. Vuoden aikana jatketaan uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän rakentamista ja käyttöönottoa. Sisäistä viestintää palveleva intranet arvioidaan ja uusitaan vastaamaan tarpeita paremmin. 4.4 Henkilöstöhallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö ja johto on motivoitunutta ja asiantuntevaa. Henkilöstölinjauksen mukaisia toimenpiteitä jatketaan. Osa henkilöstöhallinnon kehittämistarpeista saadaan vuoden 2013 ilmapiirikartoituksen tuloksista, jotka analysoidaan ja esitellään alkuvuodesta. Raportointia hallitukselle tehostetaan tuottamalla kaksi kertaa vuodessa rekrytointiraportti, josta ilmenee muun muassa rekrytointitavat, hakijat sukupuolittain ja haastateltujen määrät. Osana henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä otetaan käyttöön ikäohjelma, joka pyrkii tuomaan näkyviin ja kohdentamaan henkilöstöpoliittisia toimia eri ikäisten tarpeisiin. Työergonomiaa parannetaan ensisijaisesti aktivoimalla henkilöstöä huolehtimaan työn tauottamisesta, mutta myös ottamalla huomioon yksilölliset tarpeet kaluste- ja apuvälinehankinnoissa. Henkilöstön resurssien kohdistumista eri ohjelmatavoitteisiin on vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa tarkennettu siirtämällä joitakin viestinnän henkilötyövuosia tukitoimista ohjelmatyöhön. 4.5 Oppiva organisaatio Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan työtavat edistävät oppimista ja vahvistavat Helsingin ja etelän toimistojen yhtenäisyyttä Työn suunnittelua, seurantaa ja arviointia ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Sitä tuetaan ylläpitämällä ja uudistamalla suunnittelun ja seurannan välineitä sekä vahvistamalla henkilöstön seurantaosaamista. Erityistä panostusta vaatii ohjelmakauden alussa aloitetun ohjelman ja strategian seurantatiedon kerääminen, koostaminen ja analysointi. Seuranta-, arviointi- ja suunnittelutyössä Kepa hakee mahdollisuuksia molemminpuoliseen oppimiseen jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa seuraa ja osallistuu lisäksi laajempaan keskusteluun kehitysyhteistyön arvioinnista. Kepa tekee koko toiminnan ja tulokset kattavan itsearvioinnin EFQM Excellence -malliin käyttäen. Tämän järjestyksessä kolmannen itsearvioinnin pohjalta tunnistetaan mahdolliset kehittämiskohteet. Kepan sisäisissä kehittämisprojekteissa ja tiimirajat ylittävissä haasteellisissa toimeksiannoissa hyödynnetään Kepan projektimallia. Kepan toimintaympäristön analyysi keskittyy vuonna 2014 arvioimaan etenkin talouspoliittisten teemojen (muun muassa vihreä talous, solidaarisuustalous ja de-growth) kehityspoliittista merkitystä ja tuottamaan niistä maatoimistojen kanssa ajankohtaiskatsauksia. Myös muita teemoja (kuten kehitys ja turvallisuus ja nousevien talouksien rooli Afrikassa) seurataan ja Maailman laitamilla -verkkosivustoa päivitetään.

16 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA LIITE Kepan henkilöstö 2014 HELSINKI ETELÄ 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Yhteensä: 16 tointa Ohjelmasuunnittelija, kehityspol.työ Viisi kehityspoliittista asiantuntijaa: kehitysyhteistyö, ilmastopolitiikka, globaali talous, demokratia/ihmisoikeudet ja toimintaympäristö. (Vaikuttamis- ja analyysitiimi) Tiedottaja, vaikuttamistyö Graafinen suunnittelija (Viestintätiimi) Kahdeksan kehityspoliittista asiantuntijaa (Mz 2 pp, Nic 1 pp ja 1 lt, Th 1 pp ja 1 lt, Tz 1 pp ja 1 lt) (pp = paikalta palkattu, lt = lähetetty, Mz = Mosambik, Nic = Nicaragua, Th = Tahimaa, Tz = Tansania) 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Yhteensä: 18,5 tointa (1 osa-aikainen), 2 siviilipalveluspaikkaa Kampanjakoordinaattori, kampanjat Koulutussuunnittelija, globaalikasvatus Järjestökoordinaattori, globaalikasvatus Etvo-koordinaattori (50% toimesta) Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Kampanjakoordinaattori, globaalikasvatus AEPF-koordinaattori (50 % työajalla) (Globaalikasvatustiimi) Ohjelmapäällikkö Viestintä- ja varainhankintapäällikkö Tuotantopäällikkö (Maailma kylässä -tiimi) Toimituspäällikkö Toimittaja Toimittaja, siviilipalvelus Markkinointiassistentti (Maailman kuvalehti -tiimi) Verkkojulkaisujen päätoimittaja Verkkojulkaisujen toimitussihteeri Verkkotuottaja Verkkojulkaisuassistentti, siviilipalvelus Viestintäassistentti Tiedottaja (kampanjat) (Viestintätiimi) Sovellussuunnittelija (Tietohallintotiimi) -

17 Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA HELSINKI ETELÄ Järjestösihteeri Koulutussuunnittelija, hanketyö Koulutussuunnittelija, organ.kehit. Kehitysyhteistyöneuvoja Koulutussihteeri Kaksi ohjelmasuunnittelijaa: kansalaisyhteiskunta, suunnittelu- ja seurantajärjestelmät Järjestökoordinaattori, edunvalvonta (Järjestökehitystiimi) Tiedottaja, jäsentiedotus (Viestintätiimi) Etvo-koordinaattori (50% toimesta) (Globaalikasvatustiimi) Johtaminen 8 tointa Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtaja Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallintojohtaja (Johtotiimi) Tietohallinto 5 tointa Järjestelmäsuunnittelija IT-tukihenkilö Tietohallintosuunnittelija Verkkopalveluiden tekninen asiantuntija (Tietohallintotiimi) 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Yhteensä: 13,5 tointa Neljä kansalaisyhteiskunnan asiantuntijaa (Tz 1 pp ja 1 lt, Nic 1 pp, Mz 1 pp) 4. Johtaminen ja tukitoiminnot Yhteensä: 32 tointa (3 osa-aikaista), 1 siviilipalveluspaikkaa Kolme maajohtajaa (Mz, Nic, Tz), yksi aluejohtaja (Th) (kaikki lt) IT-tukihenkilö (Mz 1 pp) Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto 19 tointa (3 osa-aikaista), 1 sivari Hallintokoordinaattori (osa-aikainen) Henkilöstösuunnittelija Hallintosihteeri Hallintoassistentti Hallintoavustaja, siviilipalveluspaikka (Hallintotiimi) Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä (osa-aikainen) Taloussihteeri (Taloustiimi) Kolme kirjanpitäjää, pp (Mz, Nic, Tz) Kaksi toimistosihteeriä pp (Tz, Th) Vastaanottovirkailija pp (Nic) Kaksi huoltomies-autonkuljettajaa pp (Mz, Tz) Kolme siivoojaa pp, ( Mz, Nic, Tz) (yksi osa-aikainen).

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hallituksen esitys syyskokoukselle 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2014 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2015 1 (22) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...6 1.1. Vaikuttaminen

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 1 (18) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...5

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012, hyväksytty hallituksessa 21.9.2009 Liite 61A 1 ( 9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Sisällysluettelo...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman 2013-2015 rakenne...3 Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset...3

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 27.10.2014 00260 Helsinki 16.10.2014

Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 27.10.2014 00260 Helsinki 16.10.2014 Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 Aika 27.10.2014 klo 13.00 Paikka Kirkon Ulkomaanapu, Mikael-sali, Eteläranta 8, Helsinki Kulkuyhteys Raitiovaunu nro 2 pysähtyy talon vieressä,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Liite 6A Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Esitys syyskokoukselle 26.11.2011 1 (6) Hallitus Kepan strategia2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1. JOHDANTO Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Liite 8A TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2016 1/15 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...4 1.1 Keskeiset päättäjät edistävät kunnianhimoista

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1.Johdanto Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön kehityspoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö. Se toimii jäsenistönsä tukena ja yhteistyön foorumina. Se on myös niiden äänitorvi

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty kevätkokouksessa 22.4.2016 Liite 6A Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 KEPAN KESKEISET TULOKSET OHJELMAKAUDELLA 2013 2015... 4 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1. JOHDANTO Kepan päivitetty strategia Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön kehityspoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö. Kepa koostuu erilaisista ja erikokoisista järjestöistä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä.

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä. kepan ohjelma 2013 2015 valvoja iloinen välttämätön ketterä organisoitunut luotettava lähestyttävä tietopankki iso aktiivinen värikäs sisukas viriili palvelualtis ammattitaitoinen edistyksellinentärkeä

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 6/ (6) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Kepa ry ESITYSLISTA 6/ (6) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki Kepa ry ESITYSLISTA 6/2013 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 6/2012 Aika 21.10.2013 klo 13.00 Paikka Kepa, Töölöntorinkatu 2A, Helsinki Huom! Tiina Saukko, World Vision ry:n toiminnanjohtaja ja Kepan edustaja Team

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Unesco-koulujen seminaari

Unesco-koulujen seminaari Unesco-koulujen seminaari Opetushallitus 7.9.2016 Uudet opsit ja uusi opettajuus globaalikasvatuksen näkökulmasta 1. Mitä on globaalikasvatus? 2. Mitä uudet opsit sanovat? 3. Mitä sitten? Mitä on globaalikasvatus?

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Kepan päivitetty strategia Timo Lappalainen

Kepan päivitetty strategia Timo Lappalainen Kepan päivitetty strategia 2006-2011 Timo Lappalainen 24.4.2009 Strategian sijoittuminen 2017 TULEVAISUUS Strategian 2012-2017 päättyminen Kepan uusi visio ja toimintaperiaate? 2011 2008/09 2006 2005 2000-2005

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot