LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 30.5.2014"

Transkriptio

1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA Seikkailusaaren esiopetusryhmä Tärkeintä, mitä aikuinen voi antaa lapselle tässä maailmassa, ovat Juuret ja Siivet.

2 1. YKSIKKÖ Länsikaaren päiväkoti Länsikaari Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatamme Nurmijärven kunnan koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetus alkaa ja päättyy Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma Seikkailusaaren esiopetusryhmä on kokopäiväryhmä, jossa esiopetusta toteutetaan toimintavuoden aikana vähintään 700 tuntia. Ryhmässämme on yhteensä 14 esiopetusikäistä lasta. Esiopetus painottuu ryhmässämme klo 9 13 väliselle ajalle. Iltapäivät käytämme opetukseen lasten vireystilan huomioiden. 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Länsikaaren päiväkoti sijaitsee keskellä omakotitaloaluetta Rajamäessä Länsikaaren koulun naapurissa. Elokuussa 2008 toimintansa aloittaneen päiväkotimme piha rajoittuu pääosin koulun alueeseen sekä urheilukenttään. Kävelymatkan päässä päiväkodistamme löytyy metsiä, peltoja, puistoja sekä monia muita retkikohteita, kuten kirjasto ja

3 uimahalli. Käytämme aktiivisesti urheilukenttää, johon jäädytetään talveksi luistelukenttä sääolosuhteet huomioiden, sekä lähipellon hiihtolatuja. Monikäyttöisiin sisätiloihimme kuuluvat omien ryhmätilojen lisäksi suurehko monitoimitila, josta käytämme nimitystä Touhula. Nämä tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan joko koko ryhmänä tai pienryhmien muodossa. Kaiken toiminnan ohessa lapselle löytyy myös mahdollisuus hiljentymiseen ja lepoon. Kaikissa tiloissamme on esillä välineitä ja materiaaleja, joita lapsi voi hyödyntää vapaasti leikkiin, pelaamiseen, kädentaitoihin ja liikuntaan yksin, muiden lasten kanssa tai yhdessä aikuisen kanssa. Erityisesti omat ryhmätilamme muuttavat ilmettään erilaisten opetusaiheiden, projektien ja tapahtumien myötä. Ryhmätulojemme kalustuksessa on myös nähtävissä voimakkaasti mediakasvatus ja siihen liittyvä TVT-hanke, johon päiväkotimme osallistuu yhdessä Länsikaaren koulun kanssa. Päiväkotimme tilojen lisäksi käytämme Länsikaaren koulun tiloja esi- ja alkuopetuksen niveltapahtumiin sekä koulun liikuntasalia jumppatuokioihimme. Fyysinen toiminta- ja oppimisympäristömme vastaa monella tapaa lapsen kehitystasoa sekä antaa myös tarvittavat haasteet lapsen kehityksen edistämiseksi. Ympäristö on rakennettu herättämään lapsen mielenkiinto uusien asioiden tutkimista, kokeilemista ja soveltavaa ongelmanratkaisua kohtaan. Psyykkisen toiminta- ja oppimisympäristömme kulmakivinä toimivat kiireettömyys, turvallisuus ja oikeus työrauhaan, jonka aikuiset luovat omalla toiminnallaan. Tällaisessa ilmapiirissä lapsella on oikeus olla lapsi - ilmaista tunteitaan, saada osakseen kiitosta ja kannustusta sekä tulla kuulluksi. Tämän kaiken aikuiset varmistavat aidolla läsnäolollaan, rajojen ja sääntöjen asettamisella sekä opettamalla lapsille kuuntelemisen ja keskustelemisen jaloa taitoa. Sosiaalisen toiminta- ja oppimisympäristön luomme yhteistyössä päiväkotimme lapsiryhmien ja aikuisten kanssa. Näin ollen järjestämme esim. kaikkien ryhmiemme yhteisiä tapahtumia sekä muita leikki- ja toimintahetkiä yli ryhmärajojen. Tämä näkyy mm. tilojen käytössä ja aikuisten päivittäin tekemässä yhteistyössä.

4 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET Oppiminen mediakasvatuksen keinoin (TVT-hanke) Matemaattinen, kielellinen ja motorinen oppiminen leikkien ja tutkien eri ympäristöissä Kasvattava leikki ohjatun ja vapaan leikin mahdollisuudet aikuisen tuella Koulun aloittamiseen valmistautuminen hyvät tavat, muiden ihmisten huomioiminen, vastuu omasta itsestä ja lähiympäristössä liikkuminen Esikoululaisesta koululaiseksi liikenteessä turvallisesti liikkuen 5. TOIMINNAN TAVOITTEET Tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen kasvuympäristö, jossa tuemme lapsen ajattelua ja oppimista moniulotteisesti mediakasvatuksen keinoin. tarjoamme runsaasti aineksia matemaattisen ajatteluun, kielen rikastuttamiseen sekä itseilmaisuun, omaan ajatteluun ja oivaltamiseen leikin ja tutkimisen kautta. tuemme lapsen motorista oppimista ja oman kehon tuntemusta erilaisissa oppimisympäristöissä monipuolisin välinein ja harjoituksin sekä pienryhmätoiminnan myötä. tuemme lasten leikkiä erilaisin keinoin sekä ohjatuissa tuokioissa että vapaassa leikissä. Tällöin lapsella on lupa kokeilla ja epäonnistua sekä olla oma persoonallinen itsensä, kerätä onnistumisen kokemuksia sekä oivaltaa omia vahvuuksiaan minäkuvansa ja itsetuntonsa tueksi. Samalla lapsi voi myös opetella nimeämään, säätelemään ja hallitsemaan omia tunteitaan vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa. vahvistetamme lapsen kouluvalmiustaitoja sekä arjessa selviytymistä tulevana koululaisena opettaen mm. liikenneturvallisuuteen liittyviä taitoja.

5 6. MENETELMÄT Seikkailusaaren esiopetusryhmä osallistuu pilottina yhdessä Länsikaaren koulun 1. luokan kanssa syksystä 2013 alkaen kunnan esi- ja alkuopetuksen yhteiseen TVT-hankkeeseen (tieto- ja viestintätekniikka). Meidän lisäksemme hankkeessa ovat mukana myös Kirkonkylän päiväkoti yhdessä Maaniitun koulun kanssa, Haikalan päiväkoti yhdessä Mäntysalon koulun kanssa sekä Ylitilantien päiväkoti yhdessä Isoniitun koulun kanssa. Hankkeen myötä esiopetusryhmämme tilat varustetaan mm. interaktiivisella projektorilla, dokumentointikameralla ja tablettitietokoneilla, joita käytämme talven aikana opetuksen tukena mediakasvatuksessa uusia kokemuksia keräten. Esiopetuksessamme eheytämme eri sisältöalueet (musiikki, liikunta, äidinkieli, matematiikka, kädentaidot, kulttuuri, etiikka ja ympäristökasvatus) kokonaisopetukseksi. Oppimateriaalina käytämme Kirjakujan Eskarimäki kirjasarjaa, jossa yhdistyvät sadun maailma, ystävyys ja tunteet, luonto sekä äidinkieli ja matematiikka. Kirjasarjan lapselle tarkoitetun harjoituskirjan tehtävät tukevat omalta osaltaan esiopetuksen toiminnallisia menetelmiä. Harjoituskirjan lisäksi tuemme lapsen kielellistä kehitystä saduin, loruin, leikein, lauluin, roolileikein ja draaman keinoin. Lisäksi vahvistamme lasten suun motoriikkaa ajoittain suujumpan keinoin. Motorista oppimista tuemme liikkumalla erilaisissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa monipuolisin välinein. Pitkin toimintavuotta teemme retkiä lähimetsään tutkien erilaisia luonnonilmiöitä, kasveja ja eläimiä sekä pohtien jokamiehen oikeuksia ja velvollisuuksia lähiympäristössä. Oman kehon hallintaa ja lapsen motorisia perustaitoja vahvistamme vapaalla ja ohjatulla leikillä metsäretkillä sekä muussa sisä- ja ulkoliikunnassa. Sisäliikunnassa paneudumme mm. nassikkapainiin, erilaisiin temppuratoihin, joukkuepeleihin ja liikuntaleikkeihin erilaisten välineiden avulla. Lisäksi liikumme lumella ja jäällä sekä vedessä läheisessä uimahallissa eskariuintien muodossa. Osallistumme syksyllä myös Nuoren Suomen Varpaat Vauhtiin kampanjaan, jolla pyrimme tarjoamaan virikkeitä myös lapsen oma-aloitteeseen liikkumiseen niin päiväkodissa kuin kotona. Hienomotorisia haasteita tarjoamme lapsille erilaisten

6 kädentöiden, kuten ompelun, muovailun, askartelun ja monien muiden tekniikoiden parista kynätehtävien ohella. Lapsen leikkiä ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja tuemme aikuisten vahvalla läsnäololla havainnoiden, ohjaten, tarjoten virikkeitä ja mahdollisuuksia sekä osallistuen itse aikuisena lasten leikkiin. Pyrimme jättämään esiopetuksessa myös tilaa lasten omille ideoille ja ajatuksille sekä tukemaan projektiluontoista, pitkäkestoista leikkiä erilaisien teemojen avulla. Tästä esimerkkinä mainittakoon Turvataitoviikkona toteutettavat sairaala-, poliisi- ja palokuntaleikki. Oppiminen tapahtuu ensisijaisesti erilaisissa aikuisten ja lasten vuorovaikutustilanteissa, joissa leikki ja toiminnallisuus toimivat kaiken perustana. Suosimme esiopetuksessa pienryhmä- ja parityöskentelyä, jota tuemme tarvittaessa aikuisen antamalla henkilökohtaisella ohjauksella. Näin lapsi saa tarvittavan tuen yksilölliselle kasvulle ja kehitykselleen oppimisprosessissa muiden lasten kanssa. Suurimman osan aikaa ryhmämme esiopetusikäiset lapset toimivat kahdessa pienryhmässä, Aarteenetsijöissä ja Tutkimusmatkailijoissa. Pienryhmätoiminnassa pyrimme vastaamaan lapsen kuulluksi tulemisen tarpeeseen sekä muihin kasvua ja kehitystä edistäviin tarpeisiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ohjaavan aikuisen kanssa. Toimimista isossa ryhmässä harjoittelemme ensisijaisesti siirtymä- ja ruokailutilanteissa sekä enenevässä määrin myös opetustilanteissa koulun aloituksen lähestyessä. Tätä koululaiseksi kasvamista tuemme myös esi- ja alkuopetuksen niveltämisen keinoin yhteistyössä Länsikaaren koulun kanssa. Retkillä ja erilaisissa opetustuokioissa perehdymme lasten kanssa liikenneturvallisuuteen Nurmijärven kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintasuunnitelmaa hyödyntäen. Keskustelemme myös vanhempien kanssa liikenneturvallisuudesta mm. vanhempainilloissa.

7 7. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Näin ollen huolehdimme lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvistä tekijöistä myös yhteistyössä muun henkilöstön kanssa ja tarvittaessa otamme yhteyttä varhaiskasvatuksen konsultoivaan erityisopettajaan. Huolehdimme turvallisesta, virikkeellisestä kasvu- ja oppimisympäristöstä sekä kasvuun liittyvien esteiden poistamisesta yhdessä vanhempien kanssa. Myös päivittäiset lepohetket, ruokailut ja hygieniakasvatus kuuluvat osaksi esiopetuksen oppilashuoltoamme. Lapsikohtainen oppilashuolto edellyttää tarvittaessa myös yhteistyötä muiden tukitahojen kanssa. Esimerkiksi lasten keskuudessa esiintyviin kiusaamistilanteisiin sekä muihin lapsen kasvua ja kehitystä uhkaaviin tilanteisiin sovellamme Nurmijärven kunnan VARPU projektin keinoja. Varhaisen avoimen yhteistyön keinoihin kuuluvat mm. huolen puheeksi ottaminen vanhempien kanssa sekä verkostoituminen muiden yhteistyötahojen kanssa (varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja, esimies, perhetyö, perheneuvola, terapeutit sekä lastensuojelu). Tämän lisäksi päiväkotimme johtaja kutsuu koolle kaksi kertaa toimintakaudessa esiopetuksen pedagogisen oppilashuoltoryhmän (OHR), johon kuuluu esiopettajan lisäksi päiväkotimme muut lastentarhanopettajat sekä tarvittaessa muita asiantuntijatahoja, kuten varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja, psykologi, alkuopettaja, sosiaalityöntekijä jne. Pedagogisen OHR:n tarkoituksena keskustella monipuolisen ja turvallisen oppimisympäristön kehittämisestä, lasten huolenpidosta arjessa sekä erityistä tukea ja hoitoa koskevista asioista. Keskusteltaviin asioihin voivat täten kuulua kiusaaminen ja sen ennaltaehkäisy, ruokailutilanteet ja muut käyttäytymiseen liittyvät asiat ryhmissä sekä yhteistyö esim. lähikoulun kanssa. Näin ollen pedagoginen OHR toimii ennaltaehkäisevänä näkökulmasta käsin paneutumatta yksittäisen lapsen asioihin. Päiväkotimme kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa (liite 1) käytämme tarvittaessa ohjenuorana esiopetuksessa niissä lasten keskinäisissä ristiriitatilanteissa,

8 jotka kärjistyvät toistuvaksi kiusaamiseksi. Kiusaamiseen puutumme yhteistyössä lasten vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä. 8. RETKET JA TAPAHTUMAT Koko päiväkodin lauluhetket kerran kuukaudessa Retket lähiympäristöön Turvataitoviikko syyskuussa Nuoren Suomen Varpaat vauhtiin kampanja syys-lokakuussa Eskareiden uimakoulu Rajamäen uimahallissa Joulujuhla koko päiväkodin perheille joulukuussa Luisteluretket Klaukkalan jäähalliin sekä lähikentälle Nuoren Suomen Pihaseikkailu tapahtuma päiväkotimme perheille huhtikuussa Koko päiväkodin retket ja tapahtumat Yhteiset retket ja tapahtumat koulun kanssa Eskareiden kevätretki ja päiväkotimme kevätjuhla Rajamäen alueen eskareiden Maailmalle! tapahtuma toukokuussa 9. YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA Teemme vanhempien kanssa yhteistyötä kasvatuskumppanuuden hengessä, mikä tarkoittaa tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Tämän kasvatuskumppanuuden edellytyksenä toimivat keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus. Lapsen aloittaessa esiopetusvuotensa esiopettaja käy vanhempien kanssa aloituskeskustelun, mikäli lapsi siirtyy kotihoidosta esiopetukseen. Mikäli lapsella on aiempi hoitopaikka, aloituskeskustelu toteutetaan nivelkeskusteluna, johon kutsutaan mukaan myös

9 työntekijä lapsen aikaisemmasta hoitoryhmästä. Päiväkotimme sisällä ryhmästä toiseen siirtyvien lasten kohdalla keskustelu hoidetaan tiedonsiirtona lastentarhanopettajien kesken vanhempien luvalla. Syyskuussa esiopettaja laatii yhdessä vanhempien kanssa keskustellen lapselle henkilökohtaisen esiopetuksen oppimissuunnitelman (yleinen tuki). Tähän oppimissuunnitelmaan kirjataan lapselle yksilökohtaiset tavoitteet esiopetusvuodelle. Lapsille, joille kuntoutussuunnitelman pohjalta pidetään alkusyksystä pedagogisen arvion palaveri, yleisen tuen esiopetussuunnitelma toimii tehostetun tuen oppimissuunnitelman tukena. Joulukuuussa esiopettaja tekee tarvittaessa esiopetusikäisestä lapsesta väliarvioinnin kouluvalmiutta ajatellen. Väliarviointi tehdään myös lapsille, jotka kuuluvat jo tehostetun tuen piiriin. Huhtikuussa esiopettaja kirjaa lapsen henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan loppuarvioinnin, joka käydään läpi tarkemmin kolmikantakeskustelussa vanhempien, lapsen ja esiopettajan kesken. Oppimissuunnitelmaan kirjataan näkyviin myös lapsen oma itsearviointi, joka kirjataan osaksi lapsen oppimissuunnitelmaa. Loppuarviointia koskevassa keskustelussa esiopettaja pyytää myös luvan lapsen esiopetussuunnitelman ja arvioinnin luovuttamiseen tulevalle luokanopettajalle kouluun. Kouluun tutustumisen jälkeen luokka- ja koulujakojen varmistuttua esiopettaja luovuttaa lasten esiopetussuunnitelmat arviointeineen tulevien koulujen rehtoreille. Tehostetun tuen oppimissuunnitelmista pidetään keväällä nivelpalaveri esiopettajan, luokanopettajan, vanhempien ja muiden tahojen kesken. Kaikkien näiden yhteistyömuotojen lisäksi esiopetusryhmän aikuiset ovat avoimessa vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa kaikissa arjen tilanteissa ja tapahtumissa. Muita yhteistyömuotojamme toimintavuonna ovatkin päivittäiset keskustelut lasten tuonti- ja hakutilanteissa vanhempainillat ja muut päiväkodin tapahtumat perheille lapsen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja tarvittaessa tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatiminen pedagogisen arvion pohjalta syksyllä sekä loppuarviointi keväällä mahdolliset lapsikohtaiset neuvottelut, jotka aiheuttavat esiopetukseen erilaisia toimenpiteitä (esim. kiusaamistilanteet)

10 tarvittaessa lapsen kouluvalmiuden arviointi yhdessä vanhempien ja varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan kanssa keskustellun väliarvioinnin pohjalta huolen puheeksi ottaminen, tukitoimien järjestäminen ja/tai olemassa olevien tukitoimien ylläpitäminen ja arviointi hyödyntäen tarvittaessa varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan, perhetyöntekijän tai jonkin muun tahon apua toiminnasta tiedottaminen kuukausitiedottein sekä palautteen kerääminen vanhemmilta esim. kyselyjen muodossa toiminta yhteistyössä päiväkotimme kannatusyhdistyksen kanssa. 10. YHTEISTYÖ KOULUN KANSSA Koulun aloittamiseen valmistaudumme lasten ja vanhempien kanssa yhteistyössä Länsikaaren koulun kanssa. Ystävyysluokkamme on Länsikaaren koulun 1-luokka, jonka opettajana toimii Leena Flink. Esiopettaja ja luokanopettaja laativat syys- ja kevätlukukaudeksi esi- ja alkuopetuksen yhteisen toimintasuunnitelman (liite 2), jonka avulla esiopetusikäiset lapset saavat esimakua koulumaailmasta. Jokainen esiopetusikäinen lapsi saa ystävyysluokastamme henkilökohtaisen kummioppilaan, joka auttaa toimimalla vertaistukena esiopetusikäisen lapsen kouluun siirtymistä. Keväällä lapsen oma esiopetuksen oppimissuunnitelma sekä mahdollisesti tehostetun tuen oppimissuunnitelma toimitetaan vanhempien suostumuksella siihen kouluun, johon lapsi siirtyy esiopetusryhmästä. Lisäksi tehostetun tuen oppimissuunnitelman omaavista lapsista käydään nivelpalaveri esiopettajan, luokanopettajan vanhempien ja muiden tahojen kesken (esim. koulun erityisopettaja).

11 11. ARVIOINTI Arvioimme vanhempien kanssa lapsen kehitystä ja kasvua sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista keskustellen toimintavuoden edetessä sekä kevätkauden lopulla myös kouluvalmiutta silmällä pitäen. Lapsi itse arvioi omaa oppimistaan ja taitojensa karttumista tutkimalla töitään, harjoituskirjaansa sekä kasvun kansiotaan sekä keskustelun että kirjallisen arvioinnin keinoin osana henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa. Itsearvioinnissa aikuinen on aktiivisena tukijana. Itsearvioinnin tavoitteena on lapsen myönteinen ja realistinen minäkuva sekä vahvuuksien tunnistaminen ja oppimisen ilo. Työyhteisönä arvioimme omaa työtämme keskustellen erilaisissa palavereissa, kehittämispäivissä ja koulutuksissa sekä esimies-alaiskeskusteluissa. Keskusteluissa hyödynnämme lapsilta, vanhemmilta ja yhteistyötahoiltamme saamaamme palautetta sekä peilaamme työtämme päiväkotimme esiopetussuunnitelman sisältöön. Palautetta saamme myös lasten henkilökohtaisista oppimissuunnitelmista sekä mahdollisista tehostetun tuen oppimissuunnitelmista. Arvioinnin avulla pidämme yllä jatkuvaa uudistumista ja kehittymistä kasvattajina. Toimintavuoden päättyessä annamme lapsille todistuksen muistoksi osallistumisestaan ryhmämme esiopetukseen päiväkotimme kevätjuhlassa. Toimintavuoden puolivälissä ja lopussa arvioimme myös esi- ja alkuopetuksen nivellysprosessia opettajien ja esimiesten kesken erillisissä palavereissa syksyllä laaditun yhteistyösuunnitelman pohjalta.

12 Liite 1: KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA Länsikaaren päiväkoti Nurmijärven kunta Lapsella on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja turvallisiin ihmissuhteisiin Arvomme pohjautuvat Nurmijärven kunnan arvoihin sekä kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin. Varhaiskasvatuksessa jokaista lasta kohdellaan tasa-arvoisesti, lapsen etu ja mielipide huomioon ottaen. Keskeisiä periaatteita toiminnan järjestämiselle ovat turvalliset ihmissuhteet sekä ympäristö, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja leikkimisen. Lapsella on oikeus turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen sekä tarvittaessa erityiseen tukeen. Lisäksi yhteisöön liittyminen, toisten huomioiminen ja huomioonottaminen sekä omien halujen ja tarpeiden säätelyn oppiminen ovat tärkeitä oppimisen tavoitteita. Päiväkotimme toiminta-ajatus onkin edistää lapsen kasvua ja kehitystä olemalla läsnä ja osoittamalla herkkyyttä lapsen asioille sekä ajatuksille aikuisina. Tätä ajatusta toteutamme yhteistyössä lasten vanhempien kanssa avoimessa kasvatuskumppanuudessa toimien ja keskustellen. Mitä on kiusaaminen varhaiskasvatuksessa? Kiusaamisessa lapsi joutuu toistuvasti ja pidemmän aikaa yhden tai useamman ihmisen kielteisten, tahallisten tekojen kohteeksi. Aikuisten on tärkeää tuntea konfliktin ja kiusaamisen erot. Yksittäiset teot eivät ole kiusaamista. Ne voivat kuitenkin johtaa siihen, että lapsi tuntee itsensä uhatuksi toisten lasten taholta. Kiusaamisen muodot varhaiskasvatuksessa Kiusaamisen muotoja ovat fyysinen, sanallinen ja psyykkinen kiusaaminen. Fyysinen kiusaaminen voi ilmetä lyömisenä, potkimisena, estämisenä tai leikkien sotkemisena.

13 Sanalliseen kiusaamiseen kuuluvat haukkuminen, nimittely, härnääminen ja selän takana puhuminen, kun taas psyykkistä kiusaamista ovat uhkailu, manipulointi, leikin sääntöjen muuttaminen, leikistä poissulkeminen ja puhumatta jättäminen. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista ilmenee eniten vapaan leikin aikana, mutta tämän lisäksi myös aikuisen ohjaamissa, erilaisissa opetus- ja toimintatuokioissa. Kiusaamisen ehkäisy Päiväkotimme arvojen mukaisesti pyrimme ehkäisemään kiusaamista lasten keskuudessa aikuisten aidolla läsnäololla. Turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön takaamiseksi päiväkotimme aikuiset ovat kaikkia lapsia varten ryhmään katsomatta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että aikuiset ovat siellä, missä lapset toimivat ja leikkivät. Lisäksi muita toimenpiteitämme ovat * lasten kanssa yhdessä laaditut ryhmäsäännöt * aikuisen osallistuminen leikkiin lasten vuorovaikutustilanteita tukien * lasta kunnioittava ja arvostava kuunteleminen sekä lapsen oikeudenmukainen kohtelu * lasten toiminnan havainnointi ja kirjaaminen * tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen (esim. Askeleittain, Lions Quest) * pienryhmätoiminta, osallistava yhteistoiminta ja erilaisten sosiaalisia taitoja vahvistavien materiaalien käyttäminen ryhmissä * lapsen itsearviointitaitojen vahvistaminen * ryhmädynamiikan seuranta ja arviointi (hymynaamakysely, kaverikysely) * omahoitajan seuranta ja konsultointi * tiedottaminen aikuisten kesken * avoin vuorovaikutus vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä * henkilöstön jatkuva kouluttautuminen Rohkaisemme lapsia kertomaan aikuisille kiusaamisesta ja tunnistamaan kiusaamista vertaisryhmässä. Lisäksi pyrimme draaman, satujen, laulujen ja keskustelun keinoin opettamaan lapsille ymmärtämään hyviä käytöstapoja ja kiusaamisen seurauksia.

14 Kiusaamistilanteisiin puuttuminen Lastensuojelulainsäädäntö velvoittaa kaikkia lasta kasvattavia tahoja suojelemaan lapsen oikeutta turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Näin ollen lainsäädännön näkökulmasta kiusaamiseen puuttuminen on sekä kasvatushenkilöstön että vanhempien vastuulla. 1. Kiusaamistilanteisiin puutumme välittömästi. Tilanne selvitetään aikuisen johdolla keskustellen niiden lasten kesken, joita tilanne koski. Keskustelulle varataan tarvittaessa erillinen tila ja riittävästi aikaa. Keskustelussa kuunnellaan kaikkia osapuolia ja otetaan selville tapahtumien kulku. Aikuinen kirjaa ylös saamansa tiedon kuunnellen lapsia tasapuolisesti tuomitsematta ketään. Lapsia voidaan puhutella erikseen ja yhdessä. Mikäli kiusaamistilanteen havainnut aikuinen ei ole kyseisen ryhmän aikuinen, tämän on tiedotettava asiasta ensi tilassa ryhmän omia aikuisia ja tarvittaessa osallistuttava myöhemmin lapsen oman ryhmän aikuisen johtamaan keskustelutilanteeseen. Tieto kiusaamisesta voi tulla myös vanhempien taholta. Tällöin toimenpiteet mahdollisen kiusaamistilanteen selvittämiseksi ovat päiväkodissa samat kuin edellä. 2. Vanhempia tiedotamme kiusaamisesta akuutisti. Kiusaamistilanteissa vanhempia ja päiväkodin johtajaa tiedotetaan välittömästi. Yhdessä vanhempien kanssa sovimme jatkotoimenpiteistä niin kotona kuin päiväkodissa. Tarvittaessa kasvatushenkilöstö, päiväkodin johtaja ja vanhemmat sopivat yhdessä jatkotoimenpiteistä erillisessä keskustelussa, jonka kulku kirjataan ja allekirjoitetaan kaikkien osapuolten taholta. Tarvittaessa myös lapset itse voivat osallistua tähän keskusteluun ja olla vaikuttamassa päätöksentekoon. Keskustelussa voimme myös konsultoida kuntamme eri asiantuntijatahoja, kuten varhaiskasvatuksen verkostotyön koordinaattoria, varhaiskasvatuksen konsultoivaa erityisopettajaa, perhetyöntekijää, perheneuvolaa, terapeutteja tai psykologia.

15 3. Kiusaamistilanteiden seuranta ja tiedonsiirto Kiusaamistilanteissa järjestämme myös seurantakeskusteluja vanhempien ja kasvatushenkilöstön kesken. Ennen seurantakeskustelua kasvatushenkilöstö havainnoi ja kirjaa lasten toimintaa ohjaten ja tukien omalla toiminnallaan tarvittaessa vuorovaikutustilanteiden kulkua. Lisäksi huolehdimme avoimesta ja luottamuksellisesta tiedonkulusta kodin ja kasvatushenkilöstön kesken. Mikäli lapsi siirtyy toiseen päivähoitoyksikköön tai kouluun, kasvatushenkilöstö huolehtii tiedonsiirrosta vanhempien luvalla. Tiedonsiirrolla pyritään ehkäisemään kiusaamistilanteiden syntymistä jatkossa.

16 Liite 2: ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA LÄNSIKAARESSA YHTEISTYÖN TAVOITE: Esiopetusikäisen lapsen kouluun siirtymisen tukeminen yhteistyössä esi- ja alkuopetuksen kesken vertaistukea ja erilaisia toimintamuotoja hyödyntäen. YHTEISTYÖTAHOT: Leena Flink Länsikaaren koulu luokanopettaja 1. lk puh Marjo Vänni Länsikaaren päiväkoti esiopettaja puh Länsikaaren koulun 1. luokka (A- ja B-ryhmä), Länsikaaren päiväkodin esiopetusikäiset lapset Seikkailusaaresta (pienryhmät Aarteenetsijät ja Tutkimusmatkailijat). Mukana toiminnassa myös lastenhoitaja Sari Kyytsönen, erityisavustaja Inka Soininen ja koulunkäynnin ohjaaja on Mervi Pelkonen. TOIMINTA SYKSYLLÄ 2013: klo tutustumisleikit ja valokuvasuunnistus koulun ja päiväkodin pihalla eskareille ja koululaisille yhdessä (8 sekaryhmää) klo yhteiset Halloween-juhlat päiväkodin tiloissa (koululaiset esiintyvät eskareille) klo musiikkituokio jouluisista lauluista koulun salissa (koulukummien jako ja joulukorteilla muistaminen) yhteisen TVT-hankkeen aloitus syksyn 2013 aikana TOIMINTA KEVÄÄLLÄ 2014: klo eskareiden ja koulukummien yhteinen luistelutuokio luistelukentällä (sisältää leikkejä pareittain, tutustumista henkilökohtaiseen vertaistukeen)

17 helmikuussa 2014 eskareiden kouluun ilmoittautuminen (mahdollisesti sähköisellä lomakkeella) klo A-ryhmän ja Aarteenetsijöiden sekä klo B- ryhmän ja Tutkimusmatkailijoiden yhteiset ystävänpäiväaskastelut päiväkodilla klo yhteinen hiihtoretki läheisellä pellolla klo A-ryhmän ja Aarteenetsijöiden sekä klo B- ryhmän ja Tutkimusmatkailijoiden yhteinen pääsiäisenvietto koululla. Ohjelmaan kuuluu koulukummien pääsiäisesitykset ja eskareiden tarinat. Tapaamisten päätteeksi yhteinen kouluruokailu (Leena sopii asiasta koulun keittiöhenkilökunnan kanssa) klo yhteiset pihapelit koulun pihalla eskareiden kouluun tutustuminen Länsikaaren koululla yhteistyön arviointi kuluneelta toimintavuodelta klo 13 Länsikaaren koululla (mukana rehtori Stina Pulkkinen, päiväkodin johtaja Päivi Kytönen sekä yhteistyössä mukana olleet opettajat, mahdollisesti myös koulun erityisopettaja ja tulevan 1. luokan opettaja) LISÄKSI: eskareiden tiedonsiirto koululle hoidetaan mahdollisesti koulun OHR:ssä toukokuussa (Stina tiedottaa tarkemmasta ajankohdasta) yhteistyötahojen keskinäinen tapaaminen ja yhteistyösuunnitelman päivitys (opettajat ja esimiehet) klo 14 päiväkodilla

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011 Seikkailusaaren esiopetusryhmä Tärkeintä, mitä aikuinen voi antaa lapselle tässä maailmassa, ovat Juuret ja Siivet. 1. YKSIKKÖ

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 14.8.2012 31.5.2013

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 14.8.2012 31.5.2013 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 14.8.2012 31.5.2013 Satumetsän ja Seikkailusaaren esiopetusryhmät Tärkeintä, mitä aikuinen voi antaa lapselle tässä maailmassa, ovat Juuret ja Siivet.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5. Toiminnan yksikkökohtaiset tavoitteet

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Kirkonkylän päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Kirkonkylän päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Kirkonkylän päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 12.8.2015-3.6.2016 1 Sisällysluettelo 1. Yksikkö... 3 2. Toiminta-aika... 3 3. Toimintaympäristö... 3 4. Toiminnan painopisteet... 4 5. Toiminnan

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika 3. Toimintaympäristön kuvaus 3.1 Psyykkinen toimintaympäristö 3.2 Fyysinen toimintaympäristö 3.3

Lisätiedot

Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016

Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016 Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016 1. YKSIKÖT Toivojentien päiväkoti Aarne Einari Toivojentie 4 Toivojentie 1 05200 Rajamäki 05200 Rajamäki p.040-317

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011-2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä, osoitteessa Toreenintie 30. Esiopetusta annetaan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014...ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1 Sisältö 1. YKSIKKÖ... 2 2.TOIMINTA-AIKA... 3 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 3 4. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2012 2013

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2012 2013 Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2012 2013 1. YKSIKKÖ Maaniitun päiväkoti, Väinöläntie 2, 01900 Nurmijärvi 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetus

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2014-2015

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2014-2015 Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2014-2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 1. TIEDOT YKSIKÖSTÄ Päiväkoti Tuulenpesä * 4 ryhmää, 3 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 2. KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ Kiusaaminen on

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäntysalon päiväkoti Eräpolku 2 01820 Klaukkala 040-317 4232 (Haltijat) Päiväkodissamme toimii neljä kokopäiväryhmää. Mäntysalon esiopetus on integroitua

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Rajamäen esiopetusryhmä. Toimintasuunnitelma 2013 2014

Rajamäen esiopetusryhmä. Toimintasuunnitelma 2013 2014 Rajamäen esiopetusryhmä Toimintasuunnitelma 2013 2014 1. YKSIKKÖ Rajamäen esiopetusryhmä Villentie 2 05200 Rajamäki aamupäiväryhmän puh. 040 317 4067 iltapäiväryhmän puh. 040 317 4888 esiopetus.rajamaki@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI....ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI....ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI...ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Päiväkotimme tarjoaa lapsille ainoana kunnassa ympärivuorokautista

Lisätiedot

1.YKSIKKÖ. Syrjälän päiväkoti 2. TOIMINTA-AIKA. Ajalle

1.YKSIKKÖ. Syrjälän päiväkoti 2. TOIMINTA-AIKA. Ajalle 1.YKSIKKÖ Syrjälän päiväkoti 2. TOIMINTA-AIKA Ajalle 16.8.2011-31.5.2012 Esiopetusta annetaan n. 700 tuntia vuodessa, päivittäin keskimäärin 4 tuntia. Tiikereiden ryhmässä on 11 esiopetusikäistä lasta,

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMARUNKO

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMARUNKO ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMARUNKO 1. YKSIKKÖ Toivojentien päiväkoti, Einarit-ryhmä. Toivojentie 1, 05200 Rajamäki puh. 040-317 4256 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetusta vuodessa 700 tuntia. Ajalle: 16.8.2011

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MIKÄ OHJAA MEITÄ SUOJAAMAAN LAPSIA KIUSAAMISELTA? YK:n lasten oikeuksien sopimus Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Päivähoitoa

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Toivojentien päiväkodin ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Hyhkyn päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Hyhkyn päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Hyhkyn päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma 25.3.2009 HYHKYN PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ Hyhkyn päivähoitoyksikköön kuuluu Hyhkyn ja Huovarin päiväkodit, Hennerin leikkitoimintakeskus ja Tupa Hakan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016 Maaniitun päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisältö: 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5. Toiminnan yksikkökohtaiset tavoitteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

Toimintakausi Seppo Rantanen

Toimintakausi Seppo Rantanen Päivähoitoyksikkö / toimipiste Py Lastentalo-Jaala/ Pk Jaala Osoite Suezinkatu 7, 00220 Helsinki Puhelin p. 09 310 29967 Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty 26.9.2017

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy Pirkanmaan Varhaiskasvattaja 21.4.2015 Laura Repo 22.4.2015 1 Kiusaaminen pienten lasten parissa Eettiset näkökohdat Mitä havainnoimme Arvot havaintoja ohjaamassa Havaintojen

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Varhaiskasvatuksemme pohjautuu Luumäen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 ja kunkin Lapsen (omaan) varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Luumäen kunnan

Lisätiedot